Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0326

2013/326/EÚ: Rozhodnutie Rady z  21. júna 2013 , ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Österreichische Nationalbank

OJ L 175, 27.6.2013, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 313 - 313

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/326/oj

27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/56


ROZHODNUTIE RADY

z 21. júna 2013,

ktorým sa mení rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Österreichische Nationalbank

(2013/326/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, a najmä na jeho článok 27.1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2013/8 zo 17. apríla 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Österreichische Nationalbank (1),

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro, majú overovať nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

V zákone o Österreichische Nationalbank, ktorý bol zmenený, sa v súčasnosti ustanovuje, že namiesto dvoch externých audítorov a dvoch náhradných externých audítorov volí Österreichische Nationalbank každý rok jedného externého audítora a jedného náhradného externého audítora. Náhradný externý audítor sa poverí výkonom auditu iba v prípade, keď ho nemôže vykonať externý audítor.

(3)

Mandáty externého audítora a náhradného externého audítora Österreichische Nationalbank sa skončili po vykonaní auditu za finančný rok 2012. Preto je potrebné vymenovať externých audítorov od finančného roku 2013.

(4)

Na finančný rok 2013 si Österreichische Nationalbank vybrala za svojho externého audítora spoločnosť KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG a za svojho nového náhradného externého audítora spoločnosť PwC Wirtschaftsprüfung GmbH.

(5)

Mandáty externého audítora a náhradného externého audítora možno obnoviť každý rok, pričom ich celková dĺžka nemôže presiahnuť päť rokov.

(6)

Rada guvernérov ECB odporučila, aby bola spoločnosť KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG vymenovaná za externého audítora a spoločnosť PwC Wirtschaftsprüfung GmbH za náhradného externého audítora Österreichische Nationalbank na finančné roky 2013 až 2017.

(7)

Je vhodné postupovať podľa odporúčania Rady guvernérov ECB a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť rozhodnutie Rady 1999/70/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 1 ods. 9 rozhodnutia 1999/70/ES sa nahrádza takto:

„9.   Spoločnosť KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs AG týmto schvaľuje ako externý audítor Österreichische Nationalbank a spoločnosť PwC Wirtschaftsprüfung GmbH ako náhradný externý audítor na finančné roky 2013 až 2017.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené ECB.

V Luxemburgu 21. júna 2013

Za Radu

predseda

M. NOONAN


(1)  Ú. v. EÚ C 15, 23.4.2013, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 69.


Top