Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0619

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 619/2013 z  26. júna 2013 , ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti plavidlám s vakovými sieťami plaviacim sa pod vlajkou Francúzska, Grécka, Malty, Talianska a Španielska alebo zaregistrovaným vo Francúzsku, Grécku, Taliansku, na Malte alebo v Španielsku, loviacim tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori

OJ L 175, 27.6.2013, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 173 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/619/oj

27.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/43


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 619/2013

z 26. júna 2013,

ktorým sa zakazujú rybolovné činnosti plavidlám s vakovými sieťami plaviacim sa pod vlajkou Francúzska, Grécka, Malty, Talianska a Španielska alebo zaregistrovaným vo Francúzsku, Grécku, Taliansku, na Malte alebo v Španielsku, loviacim tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 40/2013 z 21. januára 2013, ktorým sa na rok 2013 stanovujú vo vodách EÚ a pre plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb, ktoré sú predmetom medzinárodných rokovaní alebo dohôd (2), sa na rok 2013 stanovuje množstvo tuniaka modroplutvého, ktoré môžu rybárske plavidlá a pasce Európskej únie uloviť v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori.

(2)

V nariadení Rady (ES) č. 302/2009 zo 6. apríla 2009 o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 43/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1559/2007 (3), sa od členských štátov vyžaduje, aby Komisiu informovali o individuálnych kvótach, ktoré pridelili svojim plavidlám s dĺžkou presahujúcou 24 metrov. V prípade loviacich plavidiel s dĺžkou nepresahujúcou 24 metrov, ako aj v prípade pascí, sú členské štáty povinné informovať Komisiu minimálne o kvótach pridelených organizáciám výrobcov alebo skupinám plavidiel loviacich s podobným výstrojom.

(3)

Cieľom spoločnej rybárskej politiky je zabezpečiť dlhodobú životaschopnosť rybárstva prostredníctvom udržateľného využívania živých vodných zdrojov na základe prístupu predbežnej opatrnosti.

(4)

V súlade s článkom 36 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ak Komisia na základe informácií, ktoré poskytli členské štáty, alebo na základe iných informácií, ktoré má k dispozícii, zistí, že rybolovné možnosti Európskej únie, členského štátu alebo skupiny členských štátov sa považujú za vyčerpané vzhľadom na jeden alebo viacero výstrojov alebo jednu alebo viaceré flotily, informuje o tom dotknuté členské štáty a zakáže rybolovné činnosti v príslušnej oblasti, s príslušným výstrojom, príslušnej flotile alebo v súvislosti s príslušnou populáciou alebo skupinou populácií, ktorých sa dotknuté rybolovné činnosti týkajú.

(5)

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, sa rybolovné možnosti týkajúce sa tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori udelené plavidlám s vakovými sieťami plaviacim sa pod vlajkou Francúzska, Grécka, Talianska, Malty a Španielska alebo zaregistrovanými vo Francúzsku, Grécku, Taliansku, na Malte alebo v Španielsku považujú za vyčerpané.

(6)

Francúzsko 3., 5., 8. a 17. júna informovalo Komisiu o skutočnosti, že svojim 17 plavidlám s vakovými sieťami aktívne loviacim v roku 2013 tuniaka modroplutvého zakázalo rybolovné činnosti, a to s účinnosťou od 3. júna pre 10 plavidiel, s účinnosťou od 5. júna pre štyri plavidlá, s účinnosťou od 8. júna pre dve plavidlá a s účinnosťou od 17. júna pre zostávajúce plavidlo, čo viedlo k zákazu všetkých týchto činností od 17. júna 2013 od 17.22 hod.

(7)

Grécko 3. júna informovalo Komisiu o skutočnosti, že svojim plavidlám s vakovými sieťami aktívne loviacim v roku 2013 tuniaka modroplutvého zakázalo rybolovné činnosti, s účinnosťou od 3. júna 2013 od 8.00 hod.

(8)

Taliansko 13. júna informovalo Komisiu o skutočnosti, že svojim 12 plavidlám s vakovými sieťami aktívne loviacim v roku 2013 tuniaka modroplutvého zakázalo rybolovné činnosti, a to s účinnosťou od 5. júna pre štyri plavidlá, s účinnosťou od 6. júna pre štyri plavidlá, s účinnosťou od 9. júna pre tri plavidlá a s účinnosťou od 13. júna pre zostávajúce plavidlo, čo viedlo k zákazu všetkých týchto činností od 13. júna 2013 od 15:27 hod.

(9)

Malta 8. júna informovala Komisiu o skutočnosti, že svojim plavidlám s vakovými sieťami aktívne loviacim v roku 2013 tuniaka modroplutvého zakázala rybolovné činnosti, s účinnosťou od 8. júna 2013 od 21:56 hod.

(10)

Španielsko 3. a 17. júna informovalo Komisiu o skutočnosti, že svojim 6 plavidlám s vakovými sieťami, ktoré v roku 2013 aktívne lovia tuniaka modroplutvého, uložilo zákaz rybolovu, a to s účinnosťou od 3. júna pre 5 plavidiel, a s účinnosťou od 17. júna pre zostávajúce plavidlo, čo viedlo k zákazu všetkých týchto činností od 17. júna 2013 od 00.00 hod.

(11)

Bez toho aby boli dotknuté uvedené opatrenia Francúzska, Grécka, Talianska, Malty a Španielska, je potrebné, aby Komisia potvrdila zákaz lovu tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s vakovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou dotknutých členských štátov EÚ s účinnosťou najneskôr od 17. júna od 17.22 hod v prípade Francúzska, s účinnosťou od 3. júna od 8.00 hod v prípade Grécka, s účinnosťou najneskôr od 13. júna od 15.27 hod v prípade Talianska, s účinnosťou od 8. júna od 21.56 hod v prípade Malty a s účinnosťou od 17. júna od 00.00 v prípade Španielska.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Lov tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s vakovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska alebo zaregistrovanými vo Francúzsku sa zakazuje najneskôr od 17. júna 2013 od 17.22 hod.

Tuniak modroplutvý, ktorého dotknuté plavidlá ulovia po tomto čase sa nesmie držať na palube, umiestňovať do klietok na účely výkrmu alebo chovu, prekladať, prepravovať ani vykladať na pobrežie.

Článok 2

Lov tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s vakovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou Grécka alebo zaregistrovanými v Grécku sa zakazuje najneskôr od 3. júna 2013 od 08.00 hod.

Tuniak modroplutvý, ktorého dotknuté plavidlá ulovia po tomto čase sa nesmie držať na palube, umiestňovať do klietok na účely výkrmu alebo chovu, prekladať, prepravovať ani vykladať na pobrežie.

Článok 3

Lov tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s vakovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou Talianska alebo zaregistrovanými v Taliansku sa zakazuje najneskôr od 13. júna 2013 od 15:27 hod.

Tuniak modroplutvý, ktorého dotknuté plavidlá ulovia po tomto čase sa nesmie držať na palube, umiestňovať do klietok na účely výkrmu alebo chovu, prekladať, prepravovať ani vykladať na pobrežie.

Článok 4

Lov tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s vakovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou Malty alebo zaregistrovanými na Malte sa zakazuje najneskôr od 8. júna 2013 od 21:56 hod.

Tuniak modroplutvý, ktorého dotknuté plavidlá ulovia po tomto čase sa nesmie držať na palube, umiestňovať do klietok na účely výkrmu alebo chovu, prekladať, prepravovať ani vykladať na pobrežie.

Článok 5

Lov tuniaka modroplutvého v Atlantickom oceáne východne od 45° západnej zemepisnej dĺžky a v Stredozemnom mori plavidlami s vakovými sieťami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska alebo zaregistrovanými v Španielsku sa zakazuje najneskôr od 17. júna 2013 od 0:00 hod.

Tuniak modroplutvý, ktorého dotknuté plavidlá ulovia po tomto čase sa nesmie držať na palube, umiestňovať do klietok na účely výkrmu alebo chovu, prekladať, prepravovať ani vykladať na pobrežie.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Maria DAMANAKI

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 96, 15.4.2009, s. 1.


Top