Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0251

2013/251/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  27. mája 2013 , ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Portugalsku v rokoch 2007 a 2008 [oznámené pod číslom C(2013) 2864]

OJ L 145, 31.5.2013, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/251/oj

31.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/31


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. mája 2013,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s plánmi mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec v Portugalsku v rokoch 2007 a 2008

[oznámené pod číslom C(2013) 2864]

(Iba portugalské znenie je autentické)

(2013/251/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na článok 3 ods. 3, 4 a ods. 6 druhú zarážku,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (2) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), a najmä na jeho článok 84,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 84 nariadenia o rozpočtových pravidlách a s článkom 94 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (3) (ďalej len „pravidlá uplatňovania“) sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky akcie, ktorá zahŕňa výdavky z rozpočtu a ktorú prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. Vzhľadom na pomoc zameranú na čo najrýchlejšiu eradikáciu katarálnej horúčky oviec by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V druhej zarážke článku 3 ods. 6 uvedeného rozhodnutia sa stanovuje percentuálny podiel, ktorý je nutné uplatniť vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 349/2005 (4) sa stanovujú pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS. V článku 3 uvedeného nariadenia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/655/ES (5) sa udelil finančný príspevok Únie na mimoriadne opatrenia na boj proti katarálnej horúčke oviec v Portugalsku v rokoch 2007 a 2008.

(5)

Portugalsko predložilo 30. marca 2009 oficiálnu žiadosť o náhradu výdavkov, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005. Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Portugalsku oznámené listom zo 16. februára 2012. Konečná odpoveď a súhlas portugalských orgánov boli doručené 3. augusta 2012.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Únie musí byť podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(7)

Portugalské orgány v plnej miere splnili svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(8)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa v súlade s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 2008/655/ES mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Portugalsku v rokoch 2007 a 2008.

(9)

Prvá tranža vo výške 1 498 023,27 EUR, druhá tranža vo výške 900 000,00 EUR a tretia tranža vo výške 550 000,00 EUR už boli vyplatené.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou katarálnej horúčky oviec v Portugalsku v rokoch 2007 a 2008 sa stanovuje na 2 986 419,35 EUR. Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 84 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 2

So zreteľom na príspevok Únie spolu vo výške 2 986 419,35 EUR zostáva vyplatiť zostatok finančného príspevku stanovený na 38 396,08 EUR.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Portugalskej republike.

V Bruseli 27. mája 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(5)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 66.


Top