EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0472

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/2013 z  21. mája 2013 o sprísnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi v eurozóne, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, alebo im takéto ťažkosti hrozia

OJ L 140, 27.5.2013, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 90 -

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/472/oj

27.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 472/2013

z 21. mája 2013

o sprísnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi v eurozóne, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, alebo im takéto ťažkosti hrozia

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 136 v spojení s jej článkom 121 ods. 6,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Nebývalá svetová kríza, ktorá od roku 2007 postihuje svet, vážne poškodila hospodársky rast a finančnú stabilitu a vyvolala výrazné zhoršenie deficitu verejných financií a stavu zadlženosti členských štátov, čo mnohé z nich viedlo k tomu, že hľadali finančnú pomoc v rámci Únie i mimo tohto rámca.

(2)

Článok 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) stanovuje, že Únia má pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliadať na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

(3)

Úplný súlad medzi rámcom Únie pre viacstranný dohľad zriadeným ZFEÚ a možnými podmienkami politiky, na ktoré je viazaná finančná pomoc, by mal byť zakotvený v práve Únie. Hospodárska a finančná integrácia všetkých členských štátov, najmä tých, ktorých menou je euro, si vyžaduje sprísnený dohľad, aby sa predišlo preneseniu problémov z členského štátu, ktorý má závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou alebo mu takéto ťažkosti hrozia, na zvyšok eurozóny a všeobecnejšie na Úniu ako celok.

(4)

Stupeň hospodárskeho a rozpočtového dohľadu by mal byť primeraný a úmerný závažnosti vyskytnutých finančných ťažkostí a mala by sa pri ňom riadne zohľadniť povaha prijatej finančnej pomoci, ktorá sa môže pohybovať od čisto preventívnej podpory založenej na podmienkach oprávnenosti až po úplný program makroekonomických úprav, ktorý zahŕňa prísnu podmienenosť politiky. Každý program makroekonomických úprav by mal zohľadňovať národný program reforiem príslušného členského štátu v súvislosti so stratégiou Únie pre rast a zamestnanosť.

(5)

Na členský štát, ktorého menou je euro, by sa mal vzťahovať sprísnený dohľad podľa tohto nariadenia, keď má – alebo mu hrozia – závažné finančné ťažkosti, aby sa zaistil jeho rýchly návrat do normálneho stavu a ochrana ostatných členských štátov eurozóny proti možným nepriaznivým účinkom presahovania. Takýto sprísnený dohľad by mal byť úmerný závažnosti problémov a mal by sa primerane upravovať. Mal by zahŕňať širší prístup k informáciám potrebným na dôkladné monitorovanie hospodárskej, fiškálnej a finančnej situácie a pravidelné podávanie správ príslušnému výboru Európskeho parlamentu a Hospodárskemu a finančnému výboru (HFV) alebo každému podvýboru, ktorý môže HFV určiť na daný účel. Rovnaké dojednania týkajúce sa dohľadu by sa mali uplatňovať na členské štáty, ktoré žiadajú o preventívnu pomoc jeden či viacero iných členských štátov alebo tretích krajín, z Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS) alebo od iných príslušných medzinárodných finančných inštitúcií, ako je Medzinárodný menový fond (MMF).

(6)

Členský štát podliehajúci sprísnenému dohľadu by mal tiež prijímať opatrenia zamerané na riešenie zdrojov alebo potenciálnych zdrojov svojich ťažkostí. Na tento účel by sa mali zohľadniť všetky odporúčania, ktoré mu boli navrhnuté v rámci postupu pri nadmernom deficite alebo postupu v prípade nadmernej makroekonomickej nerovnováhy.

(7)

Hospodársky a rozpočtový dohľad by sa mal výrazne sprísniť v prípade členských štátov, na ktoré sa vzťahuje program makroekonomických úprav. Vzhľadom na komplexnú povahu uvedeného programu by sa mali ostatné postupy hospodárskeho a rozpočtového dohľadu pozastaviť alebo v náležitých prípadoch zefektívniť počas obdobia trvania programu makroekonomických úprav, aby sa zabezpečila jednotnosť dohľadu nad hospodárskou politikou a aby nedošlo k zdvojeniu oznamovacích povinností. Pri príprave programu makroekonomických úprav by sa však mali zohľadniť všetky odporúčania navrhnuté členskému štátu v rámci postupu pri nadmernom deficite alebo postupu v prípade nadmernej makroekonomickej nerovnováhy.

(8)

Problém, ktorý predstavujú daňové podvody a úniky, sa veľmi rozrástol. Globalizácia hospodárstva, technický rozvoj, internacionalizácia podvodu a z toho vyplývajúca vzájomná závislosť členských štátov odhaľuje hranice čisto národných prístupov a posilňuje potrebu spoločných opatrení.

(9)

Problémy, ktoré predstavujú daňové podvody a úniky v členských štátoch, na ktoré sa vzťahuje program makroekonomických úprav, by sa mali riešiť lepším vyberaním daní v týchto členských štátoch a posilnením spolupráce medzi daňovými úradmi v Únii a v tretích krajinách.

(10)

Mali by sa stanoviť pravidlá s cieľom zlepšiť dialóg medzi inštitúciami Únie, predovšetkým Európskym parlamentom, Radou a Komisiou, a s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zodpovednosť. Parlament členského štátu, na ktorý sa vzťahuje program makroekonomických úprav alebo ktorý podlieha sprísnenému dohľadu, by mal byť informovaný v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a praxou.

(11)

Členské štáty by v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a praxou mali zapájať sociálnych partnerov a organizácie občianskej spoločnosti do prípravy, realizácie, monitorovania a vyhodnocovania programov finančnej pomoci.

(12)

Predtým, než Rada prijme rozhodnutie o programe makroekonomických úprav podľa tohto nariadenia, príslušné orgány EMS a ENFS by mali mať možnosť uskutočniť diskusie o výsledkoch rokovaní medzi Komisiou – konajúcou v mene EMS alebo ENFS, v súčinnosti s Európskou centrálnou bankou (ECB), a prípadne s MMF – a oprávneným členským štátom o možných podmienkach politiky viazaných na finančnú pomoc uvedenému členskému štátu. Memorandá o porozumení stanovujúce podrobné podmienky pre poskytnutie finančnej pomoci sa prijmú podľa Zmluvy, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu a Rámcovej zmluvy o ENFS.

(13)

Pokiaľ nie je stanovené inak, odkazy na finančnú pomoc v tomto nariadení by mali zahŕňať aj finančnú podporu poskytnutú na preventívnom základe a pôžičky na rekapitalizáciu finančných inštitúcií.

(14)

Rozhodnutie Komisie o vystavení členského štátu sprísnenému dohľadu podľa tohto nariadenia by sa malo prijímať v úzkej spolupráci s HFV, Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (3), Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (4) a Európskym orgánom dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (5) (ďalej spoločne len „európske orgány dohľadu“) a Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (6). Komisia by mala s HFV spolupracovať aj pri rozhodovaní o tom, či sprísnený dohľad predĺžiť.

(15)

Na základe odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu, alebo prípadne z dôvodu mimoriadnych hospodárskych okolností môže Komisia odporučiť zníženie alebo zrušenie každého existujúceho úročeného vkladu, neúročeného vkladu alebo pokuty uloženej Radou v rámci preventívnej alebo nápravnej časti Paktu stability a rastu členskému štátu, na ktorý sa vzťahuje program makroekonomických úprav.

(16)

Prístup k informáciám o prípravnej práci vykonanej pred prijatím odporúčania podľa tohto nariadenia by sa mal riadiť nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (7).

(17)

Keď sa prijíma rozhodnutie podľa tohto nariadenia, že členský štát neplní požiadavky uvedené v jeho programe makroekonomických úprav, a udalosti a analýzy jasne dokazujú, že je potrebný mechanizmus na zabezpečenie dodržiavania záväzkov voči jeho veriteľom a na stabilizáciu jeho hospodárskej a finančnej situácie, Komisia sa vyzve, aby predložila návrhy tohto mechanizmu.

(18)

Rade by sa mala udeliť právomoc prijímať odporúčania na prijatie preventívnych nápravných opatrení a na prípravu programu makroekonomických úprav, právomoc schvaľovať programy makroekonomických úprav, právomoc prijímať rozhodnutia o hlavných požiadavkách politiky, ktoré EMS alebo ENFS plánujú zahrnúť do podmienok v súvislosti s finančnou pomocou poskytovanou na preventívnom základe, s pôžičkami na rekapitalizáciu finančných inštitúcií alebo s každým novým finančným nástrojom dohodnutým v rámci EMS, ako aj právomoc odporúčať prijatie nápravných opatrení členským štátom podliehajúcim dohľadu po skončení programu. Uvedené právomoci sú mimoriadne dôležité pre politiku hospodárskej koordinácie členských štátov, ktorá sa má podľa článku 121 ZFEÚ uskutočňovať v rámci Rady,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú ustanovenia o sprísnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi, ktorých menou je euro, ak tieto členské štáty:

a)

majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou alebo udržateľnosťou svojich verejných financií alebo im takéto ťažkosti hrozia, čo vedie k možným nepriaznivým účinkom presahovania aj do ostatných členských štátov eurozóny, alebo

b)

žiadajú o finančnú pomoc od jedného alebo niekoľkých iných členských štátov alebo tretích krajín, z Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), alebo od iných príslušných medzinárodných finančných inštitúcií, ako je Medzinárodný menový fond (MMF), alebo sú príjemcami tejto finančnej pomoci.

2.   Týmto nariadením sa tiež stanovujú ustanovenia pre posilnenú koordináciu hospodárskej politiky.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje na členské štáty, ktorých menou je euro.

4.   Rada, Komisia a členské štáty pri uplatňovaní tohto nariadenia plne dodržiavajú článok 152 ZFEÚ. Rada, Komisia a členské štáty pri uplatňovaní tohto nariadenia a odporúčaní prijatých na jeho základe zohľadňujú vnútroštátne pravidlá a prax a článok 28 Charty základných práv Európskej únie. Uplatňovaním tohto nariadenia a uvedených odporúčaní teda nie je dotknuté právo rokovať o kolektívnych zmluvách, uzatvárať ich a presadzovať ich, ani právo na kolektívne akcie v súlade s vnútroštátnym právom.

Článok 2

Členské štáty podliehajúce sprísnenému dohľadu

1.   Komisia môže rozhodnúť, že členský štát, ktorý má alebo mu hrozia závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, ktoré pravdepodobne môžu mať nepriaznivé účinky presahovania na ďalšie členské štáty v eurozóne, podriadi sprísnenému dohľadu.

Pri posudzovaní skutočnosti, či členskému štátu v súvislosti s jeho finančnou stabilitou hrozia závažné ťažkosti, Komisia využije okrem iných parametrov aj mechanizmus varovania zriadený podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 16. novembra 2011 o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh (8) alebo, ak je to možné, najnovšie hĺbkové preskúmanie. Komisia tiež vykoná komplexné posúdenie, pri ktorom zohľadní predovšetkým podmienky, za ktorých príslušný členský štát získava úvery, profil splácania jeho dlhových obligácií, odolnosť jeho rozpočtového rámca, dlhodobú udržateľnosť jeho verejných financií, závažnosť jeho dlhového zaťaženia a riziko prenosu vážnych napätí v jeho finančnom sektore na jeho rozpočtovú situáciu alebo na finančný sektor iných členských štátov.

Dotknutý členský štát dostane možnosť vyjadriť svoje stanovisko predtým, než Komisia prijme svoje rozhodnutie o podriadení uvedeného členského štátu sprísnenému dohľadu. Komisia každých šesť mesiacov rozhodne o tom, či sa sprísnený dohľad nad uvedeným členským štátom predĺži.

2.   Ak Komisia rozhodne, že podriadi členský štát sprísnenému dohľadu podľa odseku 1, riadne informuje dotknutý členský štát o všetkých výsledkoch posúdenia a oznámi ich aj Európskej centrálnej banke (ECB) v jej funkcii dohľadu, príslušným európskym orgánom dohľadu a ESRB.

3.   Ak členský štát dostáva finančnú pomoc na preventívnom základe od jedného alebo viacerých iných členských štátov alebo tretích krajín, z EFSM, EMS, ENFS alebo od inej príslušnej medzinárodnej finančnej inštitúcie, akou je napríklad MMF, Komisia podriadi tento členský štát sprísnenému dohľadu.

Komisia zverejní svoje rozhodnutia prijaté v súlade s odsekom 1 a s týmto odsekom.

4.   Odsek 3 sa neuplatňuje na členský štát, ktorý dostáva finančnú pomoc na preventívnom základe formou úverovej linky, ktorá nie je podmienená prijatím nových opatrení politiky uvedeným členským štátom, ak sa z tejto úverovej linky nečerpá.

5.   Komisia na informačné účely uverejní zoznam nástrojov poskytujúcich preventívnu finančnú pomoc uvedenú v odseku 3 a aktualizuje ho, aby sa v ňom zohľadnili prípadné zmeny v politike finančnej podpory z EMS, ENFS, alebo od inej príslušnej medzinárodnej finančnej inštitúcie.

Článok 3

Sprísnený dohľad

1.   Členský štát podliehajúci sprísnenému dohľadu prijme po konzultácii a v spolupráci s Komisiou, ktorá koná v súčinnosti s ECB, európskymi orgánmi dohľadu, ESRB a podľa potreby aj MMF, opatrenia zamerané na riešenie zdrojov alebo možných zdrojov ťažkostí. Členský štát pritom zohľadní všetky odporúčania, ktoré sú preň určené podľa nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (9), nariadenia Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (10) alebo nariadenia (EÚ) č. 1176/2011, pokiaľ ide o jeho národný program reforiem a jeho program stability.

Komisia informuje o opatreniach uvedených v prvom pododseku príslušný výbor Európskeho parlamentu, HFV, pracovnú skupinu pre Euroskupinu a parlament dotknutého členského štátu podľa potreby a v súlade s vnútroštátnou praxou.

2.   Na členský štát podliehajúci sprísnenému dohľadu bez ohľadu na to, či má nadmerný deficit, sa uplatňuje podrobnejšie monitorovanie fiškálnej situácie podľa článku 10 ods. 2, 3 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 473/2013 z 21. mája 2013 [o spoločných ustanoveniach o monitorovaní a posudzovaní návrhov rozpočtových plánov a zabezpečení nápravy nadmerného deficitu členských štátov v eurozóne] (11). Správa vypracovaná v súlade s článkom 10 ods. 3 uvedeného nariadenia sa predkladá štvrťročne.

3.   Členský štát, ktorý podlieha sprísnenému dohľadu podľa článku 2 ods. 1, na žiadosť Komisie:

a)

oznámi ECB v jej funkcii dohľadu, a podľa potreby príslušným európskym orgánom dohľadu v súlade s článkom 35 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 v požadovaných intervaloch rozčlenené informácie o vývoji v jeho finančnom systéme spolu s analýzou výsledkov stresových testov alebo analýzami citlivosti vykonanými podľa písmena b) tohto odseku;

b)

pod dohľadom ECB v jej funkcii dohľadu, alebo v prípade potreby pod dohľadom príslušných európskych orgánov dohľadu vykoná podľa potreby stresové testy alebo analýzy citlivosti s cieľom posúdiť odolnosť finančného sektora voči rôznym makroekonomickým a finančným otrasom, ako stanovila Komisia a ECB v súčinnosti s príslušnými európskymi orgánmi dohľadu a s ESRB;

c)

sa musí podriadiť pravidelným posúdeniam svojich kapacít dohľadu nad finančným sektorom v rámci špecifického partnerského hodnotenia, ktoré vykoná ECB vo svojej funkcii dohľadu, alebo v prípade potreby príslušné európske orgány dohľadu;

d)

oznámi Komisii každú informáciu potrebnú na monitorovanie makroekonomických nerovnováh v súlade s nariadením (EÚ) č. 1176/2011.

Na základe analýzy výsledkov stresových testov a analýz citlivosti uvedených v písmene a) prvého pododseku a pri zohľadnení záverov posúdenia príslušných ukazovateľov, uvedených v hodnotiacej tabuľke makroekonomických nerovnováh stanovenej v nariadení (EÚ) č. 1176/2011, ECB vo svojej funkcii dohľadu a príslušné európske orgány dohľadu pripravia v súčinnosti s ESRB posúdenie potenciálnych zraniteľných miest finančného systému a predložia toto posúdenie Komisii v intervaloch, ktoré určí Komisia, a ECB.

4.   Členský štát podliehajúci sprísnenému dohľadu podľa článku 2 ods. 3 na žiadosť Komisie:

a)

oznámi Komisii, ECB a podľa potreby príslušným európskym orgánom dohľadu v súlade s článkom 35 nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 v požadovaných intervaloch rozčlenené informácie o vývoji svojho finančného systému vrátane analýzy výsledkov stresových testov alebo analýz citlivosti vykonaných podľa písmena b);

b)

pod dohľadom ECB v jej funkcii dohľadu, alebo v prípade potreby pod dohľadom príslušných európskych orgánov dohľadu vykonáva podľa potreby stresové testy alebo analýzy citlivosti s cieľom posúdiť odolnosť finančného sektora voči rôznym makroekonomickým a finančným otrasom, ako stanovila Komisia a ECB v súčinnosti s príslušnými európskymi orgánmi dohľadu a s ESRB, a zdieľa s nimi podrobné výsledky;

c)

musí sa podriadiť pravidelným posúdeniam svojich kapacít dohľadu nad finančným sektorom v rámci špecifického partnerského hodnotenia, ktoré vykoná ECB vo svojej funkcii dohľadu, alebo podľa potreby príslušné európske orgány dohľadu;

d)

oznámi Komisii všetky informácie potrebné na monitorovanie makroekonomických nerovnováh v súlade s nariadením (EÚ) č. 1176/2011.

Komisia, ECB a príslušné európske orgány dohľadu zaobchádzajú so všetkými im poskytnutými rozčlenenými informáciami ako s dôvernými.

5.   Komisia vykonáva v súčinnosti s ECB a s príslušnými európskymi orgánmi dohľadu a prípadne aj s MMF v členskom štáte podliehajúcom sprísnenému dohľadu pravidelné hodnotiace misie na overenie pokroku dosiahnutého uvedeným členským štátom pri vykonávaní opatrení uvedených v odsekoch 1, 2, 3 a 4.

Komisia oznamuje štvrťročne svoje posúdenie príslušnému výboru Európskeho parlamentu a HFV. V tomto posúdení predovšetkým skúma, či sú potrebné ďalšie opatrenia.

Hodnotiace misie uvedené v prvom pododseku nahradzujú monitorovanie na mieste, ktoré je stanovené v článku 10a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1467/97.

6.   Komisia počas príprav posúdenia uvedeného v odseku 5 zohľadňuje výsledky hĺbkového preskúmania podľa nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 spolu s hodnotením účinkov presahovania vnútroštátnych hospodárskych politík na členský štát podliehajúci sprísnenému dohľadu, a to v súlade s článkom 5 ods. 2 uvedeného nariadenia.

7.   Ak Komisia na základe hodnotiacich misií stanovených v odseku 5 dospeje k záveru, že sú potrebné ďalšie opatrenia a finančná a hospodárska situácia dotknutého členského štátu má výrazné nepriaznivé účinky na finančnú stabilitu eurozóny alebo jej členských štátov, Rada, uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie, môže dotknutému členskému štátu odporučiť, aby prijal preventívne nápravné opatrenia, alebo, aby vypracoval návrh programu makroekonomických úprav.

Rada môže rozhodnúť, že svoje odporúčanie zverejní.

8.   Ak sa odporúčanie uvedené v odseku 7 zverejní:

a)

príslušný výbor Európskeho parlamentu môže dotknutému členskému štátu a Komisii ponúknuť možnosť, aby sa zúčastnili na výmene názorov;

b)

zástupcovia Komisie môžu byť vyzvaní parlamentom dotknutého členského štátu, aby sa zúčastnili na výmene názorov;

c)

Rada včas informuje príslušný výbor Európskeho parlamentu o obsahu odporúčania.

9.   Príslušný výbor Európskeho parlamentu a parlament dotknutého členského štátu môžu počas procesu sprísneného dohľadu vyzvať zástupcov Komisie, ECB a MMF, aby sa zúčastnili na hospodárskom dialógu.

Článok 4

Podávanie správ v prípade finančnej podpory na rekapitalizáciu finančných inštitúcií

Členské štáty podliehajúce sprísnenému dohľadu, alebo na ktoré sa vzťahuje program makroekonomických úprav, a ktoré dostávajú finančnú podporu na rekapitalizáciu svojich finančných inštitúcií, predkladajú HFV dvakrát ročne správy o podmienkach stanovených pre tieto finančné inštitúcie, a aj o podmienkach týkajúcich sa odmeňovania riaditeľov. Tieto členské štáty predkladajú aj správy o úverových podmienkach ponúkaných finančným sektorom reálnej ekonomike.

Článok 5

Informácie o plánovaných žiadostiach o finančnú pomoc

Členský štát, ktorý má v úmysle požiadať o finančnú pomoc z jedného alebo viacerých iných členských štátov alebo tretích krajín, EMS, ENFS, alebo od inej príslušnej medzinárodnej finančnej inštitúcie, akou je napríklad MMF, bezodkladne informuje o svojom zámere predsedu pracovnej skupiny pre Euroskupinu, člena Komisie zodpovedného za hospodárske a menové veci a prezidenta ECB.

Pracovná skupina pre Euroskupinu vedie po prijatí posúdenia od Komisie diskusiu o zamýšľanej žiadosti s cieľom preskúmať okrem iného aj možnosti, ktoré sú k dispozícii v rámci existujúcich finančných nástrojov Únie alebo eurozóny, predtým, než sa dotknutý členský štát obráti na potenciálnych veriteľov.

Členský štát, ktorý má v úmysle požiadať o finančnú pomoc z EFSM, bezodkladne informuje o svojom zámere predsedu HFV, člena Komisie zodpovedného za hospodárske a menové veci a prezidenta ECB.

Článok 6

Hodnotenie udržateľnosti verejného dlhu

Ak členský štát žiada o finančnú pomoc z EFSM, EMS alebo ENFS, Komisia posúdi v súčinnosti s ECB a podľa potreby s MMF udržateľnosť verejného dlhu uvedeného členského štátu a jeho aktuálne alebo prípadné finančné potreby. Toto posúdenie Komisia predloží pracovnej skupine pre Euroskupinu, ak sa má finančná pomoc udeliť z EMS alebo ENFS, a HFV, ak sa má finančná pomoc udeliť z EFSM.

Posúdenie udržateľnosti verejného dlhu vychádza z najpravdepodobnejšieho makroekonomického scenára alebo z obozretnejšieho scenára a rozpočtovej prognózy pri použití najaktuálnejších informácií a riadnom zohľadnení výsledku oznamovania uvedeného v článku 3 ods. 3 písm. a), ako aj všetkých úloh dohľadu vykonávaných v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. b). Komisia posúdi aj vplyv makroekonomických a finančných otrasov a nepriaznivého vývoja na udržateľnosť verejného dlhu.

Komisia zverejní makroekonomický scenár spolu so scenárom rastu, relevantné parametre podchytávajúce posudzovanie udržateľnosti verejného dlhu dotknutého členského štátu a odhadovaný vplyv všetkých rozpočtových opatrení na hospodársky rast.

Článok 7

Program makroekonomických úprav

1.   Ak členský štát žiada o finančnú pomoc od jedného alebo viacerých iných členských štátov alebo tretích krajín, z EFSM, EMS, ENFS alebo MMF, pripraví po dohode s Komisiou konajúcou v súčinnosti s ECB a podľa potreby s MMF návrh programu makroekonomických úprav, ktorý vychádza z programu hospodárskeho partnerstva a nahrádza ho podľa nariadenia (EÚ) č. 473/2013, a ktorý zahŕňa ročné rozpočtové ciele.

Návrh programu makroekonomických úprav rieši konkrétne riziká, ktoré tento členský štát predstavuje pre finančnú stabilitu eurozóny, a zameriava sa na rýchlu obnovu zdravej a udržateľnej hospodárskej a finančnej situácie a obnovenie schopnosti členského štátu zabezpečiť si plné financovanie na finančných trhoch.

V návrhu programu makroekonomických úprav sa vychádza z posúdenia udržateľnosti verejného dlhu uvedeného v článku 6, ktorý sa aktualizuje s cieľom zapracovania vplyvu navrhovaných nápravných opatrení dohodnutých s dotknutým členským štátom, pričom sa riadne zohľadní každé odporúčanie určené uvedenému členskému štátu podľa článkov 121, 126, 136 alebo 148 ZFEÚ, a jeho opatrenia na dodržanie takéhoto odporúčania, pričom sa bude zameriavať na rozšírenie, posilnenie a prehĺbenie požadovaných opatrení politiky.

Návrh programu makroekonomických úprav zohľadní prax a inštitúcie pre tvorbu miezd a národný program reforiem dotknutého členského štátu v súvislosti so stratégiou Únie pre rast a zamestnanosť.

Návrh programu makroekonomických úprav plne rešpektuje článok 152 ZFEÚ a článok 28 Charty základných práv Európskej únie. Komisia ústne informuje predsedu a podpredsedov príslušného výboru Európskeho parlamentu o pokroku dosiahnutom pri príprave návrhu programu makroekonomických úprav. S týmito informáciami sa musí zaobchádzať ako s dôvernými.

2.   Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie schváli program makroekonomických úprav, ktorý pripravil členský štát žiadajúci o finančnú pomoc v súlade s odsekom 1.

Komisia zabezpečí, aby memorandum o porozumení podpísané Komisiou v mene EMS alebo ENFS bolo plne v súlade s programom makroekonomických úprav schváleným Radou.

3.   Komisia zabezpečí konzistentnosť v procese hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členským štátom, na ktorý sa vzťahuje program makroekonomických úprav, aby sa zabránilo duplicite povinností podávania správ.

4.   Komisia v súčinnosti s ECB a podľa potreby s MMF monitoruje pokrok členského štátu pri vykonávaní jeho programu makroekonomických úprav.

Komisia informuje HFV o tomto pokroku každé tri mesiace. Dotknutý členský štát plne spolupracuje s Komisiou a ECB. Najmä poskytuje Komisii a ECB všetky informácie, ktoré považujú za potrebné na monitorovanie vykonávania programu makroekonomických úprav v súlade s článkom 3 ods. 4.

Komisia informuje ústne predsedu a podpredsedov príslušného výboru Európskeho parlamentu o záveroch z monitorovania programu makroekonomických úprav. S týmito informáciami sa musí zaobchádzať ako s dôvernými.

5.   Komisia v súčinnosti s ECB a podľa potreby aj s MMF preskúma s dotknutým členským štátom zmeny a aktualizácie, ktoré môžu byť potrebné v jeho programe makroekonomických úprav, aby sa riadne zohľadnil okrem iného akýkoľvek podstatný rozdiel medzi makroekonomickými prognózami a dosiahnutými hodnotami vrátane možných dôsledkov vyplývajúcich z programu makroekonomických úprav, nepriaznivých účinkov presahovania a makroekonomických a finančných otrasov. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie rozhodne o zmenách, ktoré sa majú vykonať v tomto programe.

6.   Dotknutý členský štát v úzkej spolupráci s Komisiou posúdi, či je potrebné prijať všetky potrebné opatrenia s cieľom vyzvať súkromných investorov, aby dobrovoľne zachovali svoju celkovú expozíciu.

7.   Ak monitorovanie podľa odseku 4 poukáže na podstatné odchýlky od programu makroekonomických úprav členského štátu, Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie môže rozhodnúť, že dotknutý členský štát nedodržiava požiadavky politiky uvedené v jeho programe. Komisia vo svojom návrhu výslovne posúdi, či táto významná odchýlka vznikla z dôvodov, ktoré nie sú pod kontrolou dotknutého členského štátu.

V rámci úsilia o rozpočtovú konsolidáciu stanoveného v programe makroekonomických úprav sa zohľadňuje potreba zabezpečiť dostatočné prostriedky na základné politiky, ako je vzdelanie a zdravotná starostlivosť.

Ak sa prijme rozhodnutie podľa tohto odseku, dotknutý členský štát v úzkej spolupráci s Komisiou a v súčinnosti s ECB a podľa potreby aj s MMF prijme opatrenia zamerané na stabilizáciu trhov a na zachovanie dobrého fungovania jeho finančného sektora.

8.   Členský štát, na ktorý sa vzťahuje program makroekonomických úprav, a ktorý nemá dostatočné administratívne kapacity alebo má významné problémy pri vykonávaní programu, požiada o technickú pomoc Komisiu, ktorá môže na tento účel vytvoriť skupiny odborníkov zložené z členov z iných členských štátov a iných inštitúcií Únie alebo príslušných medzinárodných inštitúcií. Ciele a prostriedky technickej pomoci sa explicitne uvádzajú v aktualizovaných verziách programu makroekonomických úprav a zameriavajú sa na oblasť, ktorá najviac potrebuje pomoc. Technická pomoc môže zahrnovať ustanovenie zástupcu usadeného v danom štáte a podporných pracovníkov na poskytovanie poradenstva orgánom vo veci vykonávania programu.

Program makroekonomických úprav vrátane jeho cieľov a očakávaného rozdelenia úsilia zameraného na tieto úpravy sa zverejní.

Závery posúdenia udržateľnosti verejného dlhu sa pripoja k programu makroekonomických úprav.

9.   Členský štát, na ktorý sa vzťahuje program makroekonomických úprav, vykoná komplexný audit svojich verejných financií, aby okrem iného posúdil dôvody, ktoré viedli k nahromadeniu neprimeraných dlhov, a zistil všetky možné nezrovnalosti.

10.   Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže ponúknuť dotknutému členskému štátu a Komisii možnosť, aby sa zúčastnili na výmene názorov o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní programu makroekonomických úprav.

11.   Zástupcovia Komisie môžu byť vyzvaní parlamentom dotknutého členského štátu, aby sa zúčastnili na výmene názorov o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní jeho programu makroekonomických úprav.

12.   Tento článok sa neuplatňuje na nástroje poskytujúce finančnú pomoc na preventívnom základe, na pôžičky na rekapitalizáciu finančných inštitúcií, ani na žiadny nový finančný nástroj EMS, pre ktorý pravidlá EMS nestanovujú program makroekonomických úprav.

Komisia vypracuje na informačné účely zoznam nástrojov finančnej pomoci uvedených v prvom pododseku a stále ho aktualizuje, aby sa v ňom zohľadnili prípadné zmeny v politike finančnej podpory z EMS.

Čo sa týka týchto nástrojov, Rada, konajúca na základe odporúčania Komisie, rozhodnutím určeným dotknutému členskému štátu schváli hlavné požiadavky politiky, ktoré EMS alebo ENFS zamýšľa zahrnúť do podmienenosti svojej finančnej podpory, pokiaľ obsah týchto opatrení patrí do právomoci Únie, ako sa stanovuje v zmluvách.

Komisia zabezpečí, aby memorandum o porozumení podpísané Komisiou v mene EMS alebo ENFS bolo plne v súlade s takýmto rozhodnutím Rady.

Článok 8

Zapojenie sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti

Členský štát pri príprave svojho návrhu programu makroekonomických úprav požiada o stanovisko sociálnych partnerov, ako aj príslušné organizácie občianskej spoločnosti, aby tak prispel k dosiahnutiu zhody o jeho obsahu.

Článok 9

Opatrenia na zaistenie daňových príjmov

Členský štát podľa potreby prijme opatrenia v úzkej spolupráci s Komisiou a v súčinnosti s ECB a podľa potreby aj s MMF, zamerané na posilnenie účinnosti a efektívnosti schopnosti vyberať dane a boja proti daňovým podvodom a únikom, s cieľom zvýšiť svoje fiškálne príjmy.

Článok 10

Súlad s Paktom stability a rastu

1.   Ak sa na členský štát vzťahuje program makroekonomických úprav a jeho zmeny podľa článku 7 tohto nariadenia, nemusí predkladať program stability podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1466/97, a obsah programu stability začlení do svojho programu makroekonomických úprav.

2.   Ak sa na členský štát, na ktorý sa vzťahuje program makroekonomických úprav, vzťahuje tiež odporúčanie podľa článku 126 ods. 7 ZFEÚ alebo rozhodnutie o upozornení podľa článku 126 ods. 9 ZFEÚ na nápravu nadmerného deficitu:

a)

nemusí podávať správy podľa článku 3 ods. 4a či prípadne článku 5 ods. 1a nariadenia (ES) č. 1467/97;

b)

ročné rozpočtové ciele v každom programe makroekonomických úprav sa začlenia do odporúčania podľa článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1467/97 alebo rozhodnutia o upozornení podľa článku 5 ods. 1 uvedeného nariadenia, a ak sa na dotknutý členský štát vzťahuje rozhodnutie o upozornení podľa článku 126 ods. 9 ZFEÚ, opatrenia prispievajúce k dosiahnutiu týchto cieľov v programe makroekonomických úprav sa začlenia do rozhodnutia o upozornení v súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1467/97;

c)

vzhľadom na monitorovanie podľa článku 7 ods. 4 tohto nariadenia je vyňatý z monitorovania podľa článku 10 ods. 1 a článku 10a nariadenia (ES) č. 1467/97 a monitorovania, ktoré je základom akéhokoľvek rozhodnutia podľa článku 4 ods. 2 a článku 6 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Článok 11

Súlad s nariadením (EÚ) č. 1176/2011

Na členský štát, na ktorý sa vzťahuje program makroekonomických úprav, sa počas trvania tohto programu nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1176/2011, pričom ukazovatele v hodnotiacej tabuľke stanovenej v nariadení (EÚ) č. 1176/2011 sa zahrnú do monitorovania tohto programu.

Článok 12

Súlad s európskym semestrom pre koordináciu hospodárskych politík

Členský štát, na ktorý sa vzťahuje program makroekonomických úprav, je počas trvania tohto programu vyňatý z monitorovania a posúdenia európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík podľa článku 2-a nariadenia (ES) č. 1466/97.

Článok 13

Súlad s nariadením (EÚ) č. 473/2013

Na členský štát, na ktorý sa vzťahuje program makroekonomických úprav, sa počas trvania tohto programu nevzťahuje nariadenie (EÚ) č. 473/2013 s výnimkou článkov 1 až 5 a 13 až 18 uvedeného nariadenia.

Článok 14

Dohľad po skončení programu

1.   Členský štát je pod dohľadom po skončení programu, ak nebolo splatených minimálne 75 % finančnej pomoci prijatej od jedného alebo viacerých iných členských štátov, z EFSM, EMS alebo ENFS. Rada môže na návrh Komisie predĺžiť trvanie dohľadu po skončení programu v prípade pretrvávajúcich rizík pre finančnú stabilitu, či fiškálnu udržateľnosť dotknutého členského štátu. Návrh Komisie sa považuje za prijatý Radou, ak Rada kvalifikovanou väčšinou nerozhodne o jeho zamietnutí do 10 dní odo dňa jeho prijatia Komisiou.

2.   Členský štát, ktorý je pod dohľadom po skončení programu, splní na žiadosť Komisie požiadavky podľa článku 3 ods. 3 tohto nariadenia a poskytne informácie uvedené v článku 10 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 473/2013.

3.   Komisia v súčinnosti s ECB vykonáva v členskom štáte, ktorý je pod dohľadom po skončení programu, pravidelné hodnotiace misie na posúdenie jeho hospodárskej, fiškálnej a finančnej situácie. Svoje posúdenie oznamuje každých šesť mesiacov príslušnému výboru Európskeho parlamentu, HFV a parlamentu dotknutého členského štátu a predovšetkým posudzuje, či sú potrebné nápravné opatrenia.

Príslušný výbor Európskeho parlamentu môže dotknutému členskému štátu ponúknuť možnosť, aby sa zúčastnil na výmene názorov o pokroku dosiahnutom v rámci dohľadu po skončení programu.

4.   Rada, konajúca na návrh Komisie, môže členskému štátu, ktorý je pod dohľadom po skončení programu, odporučiť, aby prijal nápravné opatrenia. Návrh Komisie sa považuje za prijatý Radou, ak Rada kvalifikovanou väčšinou nerozhodne o jeho zamietnutí do 10 dní odo dňa jeho prijatia Komisiou.

5.   Parlament dotknutého členského štátu môže vyzvať zástupcov Komisie, aby sa zúčastnili na výmene názorov o dohľade po skončení programu.

Článok 15

Hlasovanie v Rade

V súvislosti s opatreniami uvedenými v tomto nariadení hlasujú iba členovia Rady zastupujúci členské štáty, ktorých menou je euro, a Rada rozhoduje bez prihliadnutia na hlas člena Rady zastupujúceho dotknutý členský štát.

Kvalifikovaná väčšina členov Rady uvedených v prvom odseku sa určí podľa článku 238 ods. 3 písm. a) ZFEÚ.

Článok 16

Uplatňovanie na členské štáty dostávajúce finančnú pomoc

Na členské štáty, ktoré k 30. mája 2013 dostávajú finančnú pomoc, sa toto nariadenie vzťahuje od uvedeného dňa.

Článok 17

Prechodné ustanovenia

Bez ohľadu na článok 14 sa na členské štáty, ktoré sú k 30. mája 2013 pod dohľadom po skončení programu, uplatňujú pravidlá, podmienky a postupy dohľadu po skončení programu platné pre finančnú pomoc, ktorá sa im poskytuje.

Článok 18

Informovanie Európskeho parlamentu

Európsky parlament môže vyzvať zástupcov Rady a Komisie na začatie dialógu o uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 19

Správy

Komisia do 1. januára 2014 a potom každých päť rokov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej v prípade potreby pripojí návrh zmeny tohto nariadenia. Komisia túto správu zverejní.

V správach uvedených v prvom pododseku sa okrem iného vyhodnotí:

a)

účinnosť tohto nariadenia;

b)

pokrok pri zabezpečovaní užšej koordinácie v hospodárskych politikách a nepretržitej konvergencie hospodárskej výkonnosti členských štátov v súlade so ZFEÚ;

c)

príspevok tohto nariadenia k naplneniu stratégie Únie pre rast a zamestnanosť.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 21. mája 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

L. CREIGHTON


(1)  Ú. v. EÚ C 141, 17.5.2012, s. 7.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. marca 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. mája 2013.

(3)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

(5)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(6)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(8)  Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25.

(9)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6.

(11)  Pozri stranu 11 tohto úradného vestníka.


Top