EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0125

2013/125/EÚ: Rozhodnutie Rady z  25. februára 2013 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

OJ L 69, 13.3.2013, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 213 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/125(1)/oj

13.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/4


ROZHODNUTIE RADY

z 25. februára 2013

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

(2013/125/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada 29. januára 2007 poverila Komisiu, aby v rámci pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii začala rokovania s určitými ďalšími členmi Svetovej obchodnej organizácie podľa článku XXIV ods. 6 Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994.

(2)

Komisia viedla rokovania v rámci rokovacích smerníc prijatých Radou.

(3)

Tieto rokovania sa uzatvorili a Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (ďalej len „dohoda“), bola parafovaná zástupcom Európskej únie 21. decembra 2011 a zástupcom Spojených štátov amerických 17. februára 2012.

(4)

Dohoda bola podpísaná v mene Európskej únie 7. decembra 2012 s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu v súlade s rozhodnutím Rady 2012/644/EU (1).

(5)

Dohoda by mala byť schválená,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (ďalej len „dohoda“).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje, aby určil osobu(-y) splnomocnenú(-é) vydať v mene Únie oznámenie stanovené v dohode (2).

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. februára 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 18.10.2012, s. 2.

(2)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii

V Ženeve 7. decembra 2012

Vážený pán,

v nadväznosti na rokovania podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o zmene zoznamov záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii mám česť potvrdiť toto porozumenie:

1.

Európska únia zaradí do svojho zoznamu záväzkov WTO pre colné územie EU 27 úľavy, ktoré boli zahrnuté v zozname záväzkov pre colné územie EÚ 25, so zmenami stanovenými v tomto liste.

Zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „mäso a jedlé droby z hydiny, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (pridelenej USA) o 4 680 ton, pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „mäso a jedlé droby z hydiny, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (pridelenej USA) o 200 ton, pri zachovaní súčasnej sadzby v rámci kvóty 250 EUR/t (čísla colných položiek ex ex 0203 1955 a ex ex 0203 2955);

vytvorenie colnej kvóty (pridelenej USA) vo výške 1 550 ton pre „potravinové prípravky“, so sadzbou v rámci kvóty „poľnohospodárska zložka“ (číslo colnej položky 2106 9098);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „kusy z domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené, s kosťami alebo bez kostí, okrem sviečkovice predkladanej samostatne“ o 600 ton (erga omnes), pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „kuracie kusy, čerstvé, chladené alebo mrazené“, pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460) o 500 ton (erga omnes);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „kusy z hydiny“ o 400 ton (erga omnes), pri zachovaní súčasnej sadzby v rámci kvóty 795 EUR/t (číslo colnej položky 0207 1410);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „mäso z moriakov a moriek, čerstvé, chladené alebo mrazené“, pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770) o 580 ton (erga omnes).

Ak sa všetky interné postupy, ktoré sa od EÚ požadujú na účely zaradenia zmien stanovených v tomto liste do jej zoznamu záväzkov WTO, neukončia 60 dní pred uplynutím lehoty, v rámci ktorej si Spojené štáty majú uplatniť svoje právo odvolať v podstate rovnocenné úľavy v súlade s článkom XXVIII GATT, EÚ bude žiadať, aby Rada WTO pre obchod s tovarom pred uplynutím daného obdobia schválila predĺženie tohto obdobia. Takéto predĺženie musí byť dostatočne dlhé, aby sa zabezpečilo, že všetky uvedené interné postupy EÚ budú ukončené 60 dní pred uplynutím lehoty, v rámci ktorej si Spojené štáty majú uplatniť svoje práva podľa článku XXVIII GATT.

2.

Súčasne s rokovaniami o vyššie stanovených zmenách a takisto v súvislosti s rozšírením colného územia Európskej únie tak, aby zahŕňalo Bulharskú republiku a Rumunsko, Spojené štáty americké do 21 dní od nadobudnutia platnosti tejto dohody predložia na uverejnenie vo Federálnom registri oznámenie, ktorým sa upravujú dovozné colné kvóty pre syry pridelené Európskej únii v doplňujúcich poznámkach USA 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 25 v kapitole 04 Harmonizovanej colnej nomenklatúry Spojených štátov amerických na účely zohľadnenia rozšírenia colného územia Európskej únie tak, aby zahŕňalo Bulharskú republiku a Rumunsko.

3.

Na žiadosť ktorejkoľvek strany sa môžu kedykoľvek uskutočniť konzultácie týkajúce sa ktorejkoľvek z uvedených záležitostí.

Budem Vám zaviazaný, ak potvrdíte súhlas Vašej vlády s obsahom tohto listu. V takom prípade mám tú česť navrhnúť, že tento list bude spolu s Vaším potvrdením predstavovať dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (ďalej len „dohoda“).

Európska únia a Spojené štáty americké si navzájom písomne oznámia ukončenie akýchkoľvek interných postupov potrebných na to, aby táto dohoda nadobudla platnosť. Táto dohoda nadobudne platnosť 14 dní od dátumu prijatia posledného oznámenia.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

V Ženeve 7. decembra 2012

Vážený pán,

mám česť potvrdiť prijatie Vášho listu z dnešného dňa v tomto znení:

„…v nadväznosti na rokovania podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 o zmene zoznamov záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii mám česť potvrdiť toto porozumenie:

1.

Európska únia zaradí do svojho zoznamu záväzkov WTO pre colné územie EU 27 úľavy, ktoré boli zahrnuté v zozname záväzkov pre colné územie EÚ 25, so zmenami stanovenými v tomto liste.

Zvýšenie colnej kvóty EÚ „mäso a jedlé droby z hydiny, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (pridelenej USA) o 4 680 ton, pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

zvýšenie colnej kvóty EÚ „mäso a jedlé droby z hydiny, čerstvé, chladené alebo mrazené“ (pridelenej USA) o 200 ton, pri zachovaní súčasnej sadzby v rámci kvóty 250 EUR/t (čísla colných položiek ex ex 0203 1955 a ex ex 0203 2955);

vytvorenie colnej kvóty (pridelenej USA) vo výške 1 550 ton pre „potravinové prípravky“, so sadzbou v rámci kvóty „poľnohospodárska zložka“ (číslo colnej položky 2106 9098);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „kusy z domácich svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené, s kosťami alebo bez kostí, okrem sviečkovice predkladanej samostatne“ o 600 ton (erga omnes), pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „kuracie kusy, čerstvé, chladené alebo mrazené“, pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460) o 500 ton (erga omnes);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „kusy z hydiny“ o 400 ton (erga omnes), pri zachovaní súčasnej sadzby v rámci kvóty 795 EUR/t (číslo colnej položky 0207 1410);

zvýšenie colnej kvóty EÚ pre „mäso z moriakov a moriek, čerstvé, chladené alebo mrazené“, pri zachovaní súčasných sadzieb v rámci kvóty (čísla colných položiek 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770)) o 580 ton (erga omnes).

Ak sa všetky interné postupy, ktoré sa od EÚ požadujú na účely zaradenia zmien stanovených v tomto liste do jej zoznamu záväzkov WTO, neukončia 60 dní pred uplynutím lehoty, v rámci ktorej si majú Spojené štáty uplatniť svoje právo odvolať v podstate rovnocenné úľavy v súlade s článkom XXVIII GATT, EÚ bude žiadať, aby Rada WTO pre obchod s tovarom pred uplynutím daného obdobia schválila predĺženie tohto obdobia. Takéto predĺženie musí byť dostatočne dlhé, aby sa zabezpečilo, že všetky uvedené interné postupy EÚ budú ukončené 60 dní pred uplynutím lehoty, v rámci ktorej si Spojené štáty majú uplatniť svoje práva podľa článku XXVIII GATT.

2.

Súčasne s rokovaniami o vyššie stanovených zmenách a takisto v súvislosti s rozšírením colného územia Európskej únie tak, aby zahŕňalo Bulharskú republiku a Rumunsko, Spojené štáty americké do 21 dní od nadobudnutia platnosti tejto dohody predložia na uverejnenie vo Federálnom registri oznámenie, ktorým sa upravujú dovozné colné kvóty pre syry pridelené Európskej únii v doplňujúcich poznámkach USA 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 25 v kapitole 04 Harmonizovanej colnej nomenklatúry Spojených štátov amerických na účely zohľadnenia rozšírenia colného územia Európskej únie tak, aby zahŕňalo Bulharskú republiku a Rumunsko.

3.

Na žiadosť ktorejkoľvek strany sa môžu kedykoľvek uskutočniť konzultácie týkajúce sa ktorejkoľvek z uvedených záležitostí.

Budem Vám zaviazaný, ak potvrdíte súhlas Vašej vlády s obsahom tohto listu. V takom prípade mám tú česť navrhnúť, že tento list bude spolu s Vaším potvrdením predstavovať dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými (ďalej len „dohoda“).

Európska únia a Spojené štáty americké si navzájom písomne oznámia ukončenie akýchkoľvek interných postupov potrebných na to, aby táto dohoda nadobudla platnosť. Táto dohoda nadobudne platnosť 14 dní od dátumu prijatia posledného oznámenia.“

Mám česť týmto vyjadriť súhlas mojej vlády s uvedeným listom.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

От името на Съединените американски щати

En nombre de los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

På vegne af Amerikas Forenede Stater

Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

On behalf of the United States of America

Au nom des États-Unis d'Amérique

Per degli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā —

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok nevében

F’isem l-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Em nome dos Estados Unidos da América

În numele Statelor Unite ale Americii

V mene Spojených štátov amerických

V imenu Združenih držav Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


Top