Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0068

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín Text s významom pre EHP

OJ L 29, 30.1.2013, p. 1–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 14 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj

30.1.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 68/2013

zo 16. januára 2013

o Katalógu kŕmnych surovín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušuje smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 2 a 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 575/2011 zo 16. júna 2011 o Katalógu kŕmnych surovín (2) (ďalej len „katalóg“) nahradilo prvú verziu Katalógu kŕmnych surovín stanoveného v nariadení Komisie (EÚ) č. 242/2010 z 19. marca 2010, ktorým sa vytvára Katalóg kŕmnych surovín (3).

(2)

Príslušní zástupcovia európskych krmivárskych odvetví po porade s inými zainteresovanými stranami a v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vypracovali zmeny a doplnenia nariadenia (EÚ) č. 575/2011, pričom zohľadnili relevantné skúsenosti získané zo stanovísk vydaných Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, ako aj vedecký a technologický vývoj.

(3)

Uvedené zmeny a doplnenia zahŕňajú nové položky týkajúce sa procesov úpravy a kŕmnych surovín a zlepšenie existujúcich položiek, najmä pokiaľ ide o olej a tukové deriváty.

(4)

Okrem toho sa zmeny a doplnenia týkajú maximálnych obsahov chemických nečistôt, ktoré vznikajú v dôsledku ich výrobného procesu alebo z pomocných látok a ktoré sa majú stanoviť podľa bodu 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 767/2009. Osobitné pravidlá by sa mali uplatňovať na bývalé potraviny, napr. prebytok výroby, produkty s deformáciou alebo potrava s uplynutým dátumom spotreby, ktoré boli vyrobené v súlade s potravinovým právom EÚ.

(5)

Podmienky stanovené v článku 26 nariadenia (ES) č. 767/2009 sú splnené.

(6)

Vzhľadom na veľmi veľký počet zmien a doplnení, ktoré je v nariadení (EÚ) č. 575/2011 potrebné vykonať, je vhodné, aby sa uvedené nariadenie v záujme koherencie, prehľadnosti a zjednodušenia zrušilo a nahradilo.

(7)

Je vhodné znížiť administratívne zaťaženie prevádzkovateľov poskytnutím časového obdobia na plynulú úpravu označovania, aby sa zabránilo zbytočnému narušeniu obchodných praktík.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zriaďuje sa Katalóg kŕmnych surovín uvedený v článku 24 nariadenia (ES) č. 767/2009, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (EÚ) č. 575/2011 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 3

Kŕmne suroviny, ktoré boli označené v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2011 pred 19. augustom 2013, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať do vyčerpania zásob.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. januára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 159, 17.6.2011, s. 25.

(3)  Ú. v. EÚ L 77, 24.3.2010, s. 17.


PRÍLOHA

KATALÓG KŔMNYCH SUROVÍN

ČASŤ A

Všeobecné ustanovenia

1.

Používanie tohto katalógu prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov je dobrovoľné. Názov kŕmnej suroviny uvedenej v časti C sa však môže použiť len v prípade kŕmnej suroviny, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej položky.

2.

Všetky položky v zozname kŕmnych surovín v časti C sú v súlade s obmedzeniami týkajúcimi sa používania kŕmnych surovín v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie. Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov, ktorí používajú kŕmnu surovinu uvedenú v katalógu, musia zabezpečiť, aby spĺňala požiadavky článku 4 nariadenia (ES) č. 767/2009.

3.

„Bývalé potraviny“ znamenajú iné potraviny ako zvyšky zo stravovania, ktoré boli vyrobené na ľudskú spotrebu v plnom súlade s potravinovým právom EÚ, no už nie sú určené na ľudskú spotrebu z praktických alebo logistických dôvodov alebo z dôvodu výrobných alebo baliacich nedostatkov, alebo iných nedostatkov, a ktoré pri použití ako krmivo nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie. Stanovenie maximálnych obsahov, ako sa uvádza v bode 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 767/2009, sa neuplatňuje na bývalé potraviny a zvyšky potravín. Uplatňuje sa vtedy, ak sa ďalej spracúvajú ako krmivo.

4.

V súlade s osvedčeným postupom podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (1) kŕmne suroviny neobsahujú chemické nečistoty, ktoré vznikajú v dôsledku ich výrobného procesu a z pomocných látok, pokiaľ v katalógu nie je stanovený špecifický maximálny obsah. Látky, ktorých používanie v krmive je zakázané, sa neuvádzajú, a v ich prípade sa takéto maximálne obsahy nestanovujú. V záujme transparentnosti sú kŕmne suroviny s tolerovanými rezíduami doplnené o relevantné informácie, ktoré poskytli prevádzkovatelia krmivárskych podnikov v kontexte bežných obchodných transakcií.

5.

V súlade s osvedčeným postupom, ako sa uvádza v článku 4 nariadenia (ES) č. 183/2005, s uplatňovaním zásady ALARA (2) a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie nariadenia (ES) č. 183/2005, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (3), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (5), je vhodné v Katalógu kŕmnych surovín špecifikovať maximálne obsahy chemických nečistôt, ktoré vznikajú v dôsledku ich výrobného procesu alebo z pomocných látok, ktoré sú prítomné v množstvách 0,1 % alebo viac. V Katalógu kŕmnych surovín sa môžu stanoviť aj maximálne obsahy chemických nečistôt a pomocných látok prítomných v množstvách nižších ako 0,1 %, ak sa pokladajú za vhodné na účely dobrých obchodných praktík. Pokiaľ sa v časti B alebo C tohto nariadenia nestanovuje inak, maximálne obsahy sa vzťahujú na hmotnosť.

6.

Špecifické maximálne obsahy chemických nečistôt a pomocných látok sú stanovené v opise procesu v časti B, v opise kŕmnej suroviny v časti C alebo na konci kategórie v časti C. Pokiaľ nie je stanovený špecifický maximálny obsah v časti C, uplatňuje sa akýkoľvek maximálny obsah stanovený v časti B pre daný proces na akúkoľvek kŕmnu surovinu uvedenú v časti C, pokiaľ sa opis uvedenej kŕmnej suroviny odvoláva na tento proces vo svojom opise a pokiaľ predmetný proces zodpovedá opisu uvedenému v časti B.

7.

Botanická čistota kŕmnej suroviny je minimálne 95 %. Botanické nečistoty, ako sú rezíduá iných semien olejnín alebo olejnatých plodov získané z predchádzajúceho spracovateľského procesu, nepresahujú 0,5 % pri každom type semien olejnín alebo olejnatých plodov. Odchylne od týchto všeobecných pravidiel sa v zozname kŕmnych surovín v časti C stanovuje špecifická hodnota.

8.

K názvu kŕmnej suroviny sa na účely označenia, že kŕmna surovina prešla príslušným procesom alebo procesmi, pridáva spoločný názov/pojem jedného alebo viacerých procesov (6), ako sa uvádza v poslednom stĺpci slovníka procesov v časti B. Kŕmna surovina, ktorej názov je kombináciou názvu uvedeného v časti C a spoločného názvu/pojmu jedného alebo viacerých procesov uvedených v časti B, sa pokladá za kŕmnu surovinu zahrnutú v katalógu a jej označenie zahŕňa povinné údaje uplatniteľné na túto kŕmnu surovinu, ako sa stanovuje v posledných stĺpcoch častí B a C. Ak sa špecifická metóda použitá pri danom procese uvádza v poslednom stĺpci časti B, špecifikuje sa v názve kŕmnej suroviny.

9.

Ak sa výrobný proces pre kŕmnu surovinu odlišuje od opisu príslušného procesu uvedeného v slovníku procesov v časti B, uvádza sa výrobný proces v opise príslušnej kŕmnej suroviny.

10.

Pre viacero kŕmnych surovín sa môžu použiť synonymá. Takéto synonymá sa uvádzajú v hranatých zátvorkách v stĺpci „názov“ položky pre príslušnú kŕmnu surovinu v zozname kŕmnych surovín v časti C.

11.

V opise kŕmnych surovín sa v zozname kŕmnych surovín v časti C používa slovo „produkt“ namiesto slova „vedľajší produkt“, aby sa vystihla situácia na trhu a jazyk, ktorý používajú prevádzkovatelia krmivárskych podnikov v praxi s cieľom podčiarknuť komerčnú hodnotu kŕmnych surovín.

12.

Botanický názov rastliny sa uvádza len v opise prvej položky v zozname kŕmnych surovín v časti C týkajúcej sa danej rastliny.

13.

Základným princípom povinného označovania analytických zložiek určitej kŕmnej suroviny v katalógu je to, či určitý produkt obsahuje vysoké koncentrácie špecifických zložiek, alebo či výrobný proces zmenil nutričné vlastnosti daného produktu.

14.

V článku 15 písm. g) nariadenia (ES) č. 767/2009 v spojení s bodom 6 prílohy I k uvedenému nariadeniu sa stanovujú požiadavky na označovanie, pokiaľ ide o obsah vlhkosti. V článku 16 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia v spojení s jeho prílohou V sa stanovujú požiadavky na označovanie, pokiaľ ide o analytické zložky. Okrem toho sa v bode 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 767/2009 vyžaduje údaj o obsahu popola nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej, ak prekračuje 2,2 % vo všeobecnosti alebo ak v prípade určitej kŕmnej suroviny prekračuje obsah stanovený v príslušnom oddiele prílohy V k uvedenému nariadeniu. Niektoré položky v zozname kŕmnych surovín v časti C sa však odchyľujú od uvedených pravidiel takto:

a)

Povinné údaje týkajúce sa analytických zložiek v zozname kŕmnych surovín v časti C nahrádzajú povinné údaje stanovené v príslušnom oddiele prílohy V k nariadeniu (ES) č. 767/2009.

b)

Ak je stĺpec týkajúci sa povinných údajov v zozname kŕmnych surovín v časti C prázdny, pokiaľ ide o analytické zložky, ktoré by sa mali uvádzať v súlade s príslušným oddielom prílohy V k nariadeniu (ES) č. 767/2009, nie je potrebné označiť žiadnu z týchto zložiek. V prípade popola nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej, pre ktorý v zozname kŕmnych surovín v časti C nie je stanovený obsah, sa však obsah uvádza vtedy, ak prekročí 2,2 %.

c)

Ak je v zozname kŕmnych surovín v časti C v stĺpci „povinný údaj“ uvedená jedna alebo viac hodnôt pre špecifický obsah vlhkosti, uplatňujú sa tieto hodnoty namiesto hodnôt uvedených v bode 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 767/2009. Ak je však obsah vlhkosti menej ako 14 %, jeho údaj nie je povinný. Ak v uvedenom stĺpci nie je stanovená hodnota špecifického obsahu vlhkosti, uplatňuje sa bod 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 767/2009.

15.

Prevádzkovateľ krmivárskeho podniku, ktorý tvrdí, že kŕmna surovina má viac vlastností, ako sa špecifikuje v stĺpci „opis“ zoznamu kŕmnych surovín v časti C, alebo odkazuje na proces uvedený v časti B, ktorý sa môže chápať ako tvrdenie (napr. ochrana v bachore), musí spĺňať požiadavky článku 13 nariadenia (ES) č. 767/2009. Okrem toho môžu kŕmne suroviny spĺňať aj určitý nutričný účel v súlade s článkami 9 a 10 nariadenia (ES) č. 767/2009.

ČASŤ B

Slovník procesov

 

Proces

Definícia

Spoločný názov/pojem

1.

Frakcionácia vzduchom

oddeľovanie častíc pomocou prúdenia vzduchu

frakcionovaný vzduchom

2.

Aspirácia

proces odstraňovania prachu, jemných častíc a iných častí so suspendovanými jemnými podielmi obilnín z voľne uloženého zrna pomocou prúdu vzduchu počas premiestňovania

aspirovaný

3.

Blanšírovanie

proces pozostávajúci z tepelného ošetrenia organickej látky varením alebo parou na účely denaturácie prírodných enzýmov, zmäkčenia tkaniva a odstránenia pachutí, po ktorom nasleduje ponorenie do studenej vody, aby bol proces varenia zastavený

blanšírovaný

4.

Bielenie

odstraňovanie prirodzene sa vyskytujúcej farby

bielený

5.

Chladenie

znižovanie teploty pod teplotu prostredia, no nad bod mrazu na uľahčenie konzervácie

chladený

6.

Rezanie

zmenšovanie veľkosti častíc použitím jedného alebo viacerých nožov

narezaný

7.

Čistenie

odstraňovanie predmetov (kontaminantov, napr. kameňov) alebo vegetatívnych častí rastlín, napr. oddelených častíc slamy, šupiek alebo buriny

vyčistený/vytriedený

8.

Koncentrácia  (7)

zvyšovanie obsahu určitých látok odstraňovaním vody a/alebo iných zložiek

koncentrát

9.

Kondenzácia

premena látky z plynnej fázy na kvapalnú

kondenzovaný

10.

Varenie

aplikácia tepla s cieľom zmeniť fyzikálne a chemické vlastnosti kŕmnych surovín

varený

11.

Šrotovanie

zmenšovanie častíc použitím šrotovníka (drviča)

drvený, šrotovaný

12.

Kryštalizácia

purifikácia vytvorením pevných kryštálov z kvapalného roztoku. Nečistoty v kvapaline zvyčajne nie sú zabudované do mriežkovej štruktúry kryštálu

kryštalizovaný

13.

Odkôrňovanie  (8)

úplné alebo čiastočné odstraňovanie vonkajších vrstiev zo zŕn, semien, plodov, orechov a iných produktov

odkôrnený, čiastočne odkôrnený

14.

Lúpanie/šúpanie

odstraňovanie vonkajších obalov bôbov, zŕn a semien obvykle fyzickým spôsobom

lúpaný alebo šúpaný (9)

15.

Depektinizácia

extrakcia pektínov z kŕmnej suroviny

depektinizovaný

16.

Desikácia

proces extrakcie vlhkosti

desikovaný

17.

Odslizovanie

proces na odstránenie vrstvy slizu na povrchu

odslizený

18.

Odcukrenie

úplné alebo čiastočné odstránenie monosacharidov a disacharidov z melasy a z iného materiálu obsahujúceho cukor chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami

odcukrený, čiastočne odcukrený

19.

Detoxifikácia

proces, ktorým sa ničia toxické kontaminanty, alebo sa znižuje ich koncentrácia

detoxifikovaný

20.

Destilácia

frakcionácia kvapalín varením a odoberaním kondenzovanej pary do oddelenej nádoby

destilovaný

21.

Sušenie

dehydratácia umelými alebo prirodzenými postupmi

sušený (prirodzene alebo umelo)

22.

Silážovanie

uskladnenie kŕmnych surovín v sile, prípadne aj s pridaním konzervačných látok alebo s použitím anaeróbnych podmienok, prípadne aj s doplnkovými látkami do siláže

silážovaný

23.

Odparovanie

znižovanie obsahu vody

odparený

24.

Expanzia

tepelný proces, počas ktorého prudká premena vnútorného obsahu vody v produkte na paru vedie k rozpadu produktu

expandovaný alebo napučiavaný

25.

Lisovanie

odstraňovanie oleja/tuku mechanickým stláčaním

výlisky a olej/tuk

26.

Extrakcia

odstraňovanie tuku/oleja z určitých materiálov pomocou organického rozpúšťadla alebo odstraňovanie cukrov či iných vo vode rozpustných zložiek vodným rozpúšťadlom

extrahovaný/múčka a tuk/olej, melasa/dužina a cukor alebo iné vo vode rozpustné zložky

27.

Extrúzia

tepelný proces, počas ktorého prudká premena vnútorného obsahu vody v produkte na paru vedie k rozpadu produktu v kombinácii s pretláčaním cez špeciálne tvarovacie otvory

extrudovaný

28.

Fermentácia

proces, v ktorom dochádza k produkcii mikroorganizmov, ako sú baktérie, huby alebo kvasinky, alebo sa tieto mikroorganizmy používajú tak, aby pôsobili na materiály, čím pomôžu zmeniť ich chemické zloženie/vlastnosti

fermentovaný

29.

Filtrácia

oddeľovanie zmesi kvapalných a pevných materiálov prechodom kvapaliny cez pórovité prostredie alebo membránu

filtrovaný

30.

Vločkovanie

valcovanie vlhkého tepelne upraveného materiálu

vločky

31.

Mletie zrna

zmenšovanie veľkosti častíc suchého zrna a uľahčovanie rozdeľovania do jednotlivých frakcií (v zásade múka, otruby a mlynské zvyšky)

múka, otruby, mlynské zvyšky (10), krmivo

32.

Frakcionácia

oddeľovanie fragmentov kŕmnej suroviny preosievaním a/alebo pomocou prúdu vzduchu, ktorý odnáša ľahké kúsky šupín

frakcionovaný

33.

Fragmentácia

proces lámania kŕmnej suroviny na fragmenty

fragmentovaný

34.

Smaženie

proces varenia kŕmnych surovín v oleji alebo tuku

smažený

35.

Želírovanie

proces, ktorým sa vytvára gélový, pevný, rôsolu podobný materiál, ktorý môže byť mäkký a slabý až tvrdý a tuhý, obvykle použitím želírovacích látok

želírovaný

36.

Granulovanie

ošetrenie kŕmnych surovín, ktorého cieľom je dosiahnuť špecifickú veľkosť a konzistenciu častíc

granulovaný

37.

Drvenie/mletie

zmenšovanie veľkosti častíc pevných kŕmnych surovín suchým alebo mokrým procesom

mletý/drvený

38.

Zahrievanie/tepelná úprava

tepelná úprava vykonávaná za špecifických podmienok

tepelne upravený

39.

Hydrogenácia/stužovanie

katalytický proces, ktorého cieľom je nasýtenie dvojitých väzieb olejov/tukov/mastných kyselín, vykonávaný pri vysokej teplote pod tlakom vodíka s cieľom získať čiastočne alebo úplne nasýtené triglyceridy/mastné kyseliny alebo zameraný na získanie polyolov redukciou karbonylových skupín uhľohydrátov na hydroxylové skupiny

stužený/čiastočne stužený

40.

Hydrolýza

zmenšovanie veľkostí molekúl vhodnou úpravou pomocou vody a buď tepla/tlaku, enzýmov, alebo kyselín/zásad

hydrolyzovaný

41.

Skvapalnenie

premena z pevnej alebo plynnej fázy na kvapalnú

kvapalný/tekutý

42.

Macerácia

zmenšovanie veľkosti kŕmnych surovín použitím mechanických prostriedkov často v prítomnosti vody alebo iných kvapalín

macerovaný

43.

Sladovanie

vytvorenie podmienok na klíčenie zŕn s cieľom aktivovať prirodzene sa vyskytujúce enzýmy, ktoré dokážu rozštiepiť škrob na fermentovateľné uhľohydráty a bielkoviny na aminokyseliny a peptidy

sladovaný

44.

Rozpúšťanie/roztápanie

premena z pevnej fázy na kvapalnú fázu aplikáciou tepla

rozpustený/roztopený

45.

Mikronizácia

proces zmenšovania stredného priemeru častíc pevného materiálu na veľkosti radu mikrometrov

mikronizovaný

46.

Predvarenie

proces namáčania do vody a podrobenia tepelnej úprave s cieľom úplnej želatinizácie škrobu, po ktorom nasleduje proces sušenia

predvarený

47.

Pasterizácia

zohrievanie na kritickú teplotu počas špecifikovaného času s cieľom eliminovať škodlivé mikroorganizmy, po ktorom nasleduje rýchle schladenie

pasterizovaný

48.

Olúpanie/ošúpanie

odstránenie šupky/kôry z ovocia a zeleniny

olúpaný/ošúpaný

49.

Granulovanie/peletovanie

tvarovanie pretláčaním cez otvory lisovacích zariadení

granuly, granulovaný/peletovaný

50.

Brúsenie ryže

takmer úplné alebo čiastočné odstraňovanie otrúb a embrya z olúpanej ryže

zbrúsený

51.

Predželatinizácia

modifikovanie škrobu s cieľom výrazne zlepšiť jeho schopnosti napučiavania v studenej vode

predželatínovaný (11)

52.

Lisovanie  (12)

fyzické odstraňovanie tekutín, ako je tuk, olej, voda alebo šťava z pevných látok

výlisky (v prípade látok obsahujúcich olej)

dužina, ovocné výlisky (v prípade ovocia atď.)

lisované rezky (v prípade cukrovej repy)

53.

Rafinácia

úplné alebo čiastočné odstraňovanie nečistôt alebo nežiaducich zložiek chemickým/fyzikálnym spracovaním

rafinovaný, čiastočne rafinovaný

54.

Praženie

zahrievanie kŕmnych surovín v suchom stave s cieľom zlepšiť stráviteľnosť, zvýrazniť farbu a/alebo znížiť prirodzene sa vyskytujúce antinutričné faktory

pražený

55.

Valcovanie

zmenšovanie veľkosti častíc prechodom kŕmnych surovín (napr. zŕn) medzi valcami

valcovaný

56.

Ochrana v bachore

proces, ktorého cieľom je buď fyzikálnou úpravou s použitím tepla, tlaku, pary a kombinácie uvedených podmienok, ako aj/alebo pôsobením napr. aldehydov, lignosulfonátov, hydroxidu sodného alebo organických kyselín (ako kyselina propiónová alebo kyselina tanínová) chrániť živiny pred rozkladom v bachore

Kŕmne suroviny chránené v bachore aldehydmi môžu obsahovať až do 0,12 % voľných aldehydov

chránený v bachore pôsobením [doplňte podľa vhodnosti]

57.

Preosievanie

oddeľovanie častíc rôznej veľkosti prechodom kŕmnych surovín cez sito(-á) za súčasného pretriasania alebo preosievania

preosiaty

58.

Odstreďovanie

oddeľovanie vrchnej plávajúcej vrstvy tekutiny, napr. mliečneho tuku, mechanickými prostriedkami

odstredený

59.

Krájanie na ploché kúsky

krájanie kŕmnych surovín na ploché kúsky

krájaný

60.

Máčanie

navlhčenie a zmäkčenie kŕmnych surovín, zvyčajne semien, s cieľom skrátiť čas varenia, uľahčiť odstránenie obalu semien, umožniť nasiaknutie vodou, čím sa aktivuje proces klíčenia alebo znižuje koncentrácia prirodzene sa vyskytujúcich antinutričných faktorov

máčaný

61.

Sušenie rozprašovaním

znižovanie obsahu vlhkosti tekutiny preháňaním teplého vzduchu cez kŕmnu surovinu pri zväčšovaní pomeru plochy povrchu kŕmnej suroviny k jej hmotnosti rozprašovaním alebo premenou na hmlovitú konzistenciu

sprejovo sušený

62.

Naparovanie

proces, pri ktorom sa používa stlačená para na zahriatie a varenie s cieľom zvýšiť stráviteľnosť

naparený

63.

Toastovanie

zohrievanie s použitím suchého tepla, ktoré sa obvykle aplikuje na olejniny, napr. s cieľom znížiť alebo odstrániť prirodzene sa vyskytujúce antinutričné faktory

toastovaný

64.

Ultrafiltrácia

filtrácia kvapalín cez membránu priepustnú len pre malé molekuly

ultrafiltrovaný

65.

Odklíčkovanie

proces úplného alebo čiastočného odstraňovania klíčkov z drvených zŕn obilnín

odklíčkovaný

66.

Mikronizácia použitím infračerveného žiarenia

tepelný proces s použitím infračerveného žiarenia na varenie a praženie obilnín, koreňov, semien alebo hľúz, alebo ich vedľajších produktov, po ktorom zvyčajne nasleduje vločkovanie

mikronizovaný použitím infračerveného žiarenia

67.

Štiepenie olejov/tukov a stužených olejov/tukov

chemický proces hydrolýzy tukov/olejov. Reakcia tukov/olejov s vodou, ktorá prebieha pri vysokých teplotách a tlakoch, umožňuje získať surové mastné kyseliny v hydrofóbnej fáze a sladké vody (surový glycerol) v hydrofilnej fáze

štiepený

ČASŤ C

Zoznam kŕmnych surovín

1.   Zrná obilnín a z nich získané produkty

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

1.1.1.

Jačmeň

Zrná Hordeum vulgare L. Môžu byť chránené v bachore.

 

1.1.2.

Jačmeň, napučiavaný

Produkt získaný z mletého alebo zlomkového jačmeňa úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom.

Škrob

1.1.3.

Jačmeň, pražený

Produkt získaný čiastočným pražením jačmeňa na nízku intenzitu farby.

Škrob, ak > 10 %,

dusíkaté látky, ak > 15 %

1.1.4.

Jačmenné vločky

Produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním olúpaného jačmeňa. Môže obsahovať malé množstvo jačmenných šupiek. Môže byť chránený v bachore.

Škrob

1.1.5.

Jačmenná vláknina

Produkt z výroby jačmenného škrobu. Pozostáva z častíc endospermu a prevažne z vlákniny.

Vláknina,

dusíkaté látky, ak > 10 %

1.1.6.

Jačmenné šupky

Produkt z výroby etanolu a škrobu po suchom mletí, preosiatí a olúpaní jačmenných zŕn.

Vláknina,

dusíkaté látky, ak > 10 %

1.1.7.

Jačmenné mlynské zvyšky

Produkt získaný počas spracovania preosiateho, olúpaného jačmeňa na krúpy, krupicu alebo múku. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými zlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom zvyškov po preosiatí zŕn.

Vláknina,

škrob

1.1.8.

Jačmenná bielkovina

Produkt z jačmeňa získaný po oddelení škrobu a otrúb. Pozostáva hlavne z bielkoviny.

Dusíkaté látky,

1.1.9.

Bielkovinové krmivo z jačmeňa

Produkt z jačmeňa získaný po oddelení škrobu. Pozostáva hlavne z bielkoviny a častíc endospermu.

vlhkosť, ak < 45 % alebo > 60 %;

ak vlhkosť < 45 %:

dusíkaté látky

škrob

1.1.10.

Jačmenné šťavy

Produkt z jačmeňa získaný po mokrej extrakcii bielkoviny a škrobu.

Dusíkaté látky

1.1.11.

Jačmenné otruby

Produkt z výroby múky získaný z preosiatych zŕn olúpaného jačmeňa. Pozostáva hlavne zo zlomkov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu.

Vláknina

1.1.12.

Tekutý jačmenný škrob

Druhotná škrobová frakcia z výroby škrobu z jačmeňa.

Ak vlhkosť < 50 %:

škrob

1.1.13.

Zvyšky po preosiatí sladovníckeho jačmeňa

Produkt z mechanického preosiatia (frakcionácia podľa veľkosti) pozostávajúci z malých jačmenných zŕn a frakcií jačmenných zŕn oddelených pred procesom sladovania.

Vláknina,

popol, ak > 2,2 %

1.1.14.

Jemné podiely sladovníckeho jačmeňa a sladu

Produkt pozostávajúci z frakcií jačmenných zŕn a sladu oddelených počas výroby sladu.

Vláknina

1.1.15.

Šupky sladovníckeho jačmeňa

Produkt čistenia sladovníckeho jačmeňa pozostávajúci z frakcií šupiek a jemných podielov.

Vláknina

1.1.16.

Jačmenné liehovarnícke mláto, mokré

Produkt z jačmeňa získaný pri výrobe etanolu. Obsahuje tuhú kŕmnu frakciu z destilácie.

Vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %;

ak vlhkosť < 65 %:

dusíkaté látky

1.1.17.

Jačmenné liehovarnícke výpalky, tekuté

Produkt z jačmeňa získaný pri výrobe etanolu. Obsahuje tekutú kŕmnu frakciu z destilácie.

Vlhkosť, ak < 45 % alebo > 70 %;

ak vlhkosť 45 %

dusíkaté látky

1.1.18.

Slad  (13)

Produkt z naklíčených obilnín, sušený, mletý a/alebo extrahovaný.

 

1.1.19.

Sladové korienky  (13)

Produkt z klíčenia sladovníckych obilnín a čistenia sladu, ktorý pozostáva z korienkov, jemných podielov obilnín, šupiek a malých zlomkových zŕn sladovaných obilnín. Môže byť mletý.

 

1.2.1.

Kukurica  (14)

Zrná Zea mays L. ssp. mays. Môžu byť chránené v bachore.

 

1.2.2.

Kukuričné vločky

Produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním olúpanej kukurice. Môže obsahovať malé množstvo kukuričných šupiek.

Škrob

1.2.3.

Kukuričné mlynské zvyšky

Produkt z kukurice získaný pri výrobe múky alebo krupice. Pozostáva hlavne zo zlomkov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bolo odstráneného menej endospermu ako z kukuričných otrúb. Môže obsahovať nejaké zlomky kukuričných klíčkov.

Vláknina,

škrob

1.2.4.

Kukuričné otruby

Produkt z kukurice získaný pri výrobe múky alebo krupice. Pozostáva hlavne z vonkajších obalov a z malého množstva zlomkov kukuričných klíčkov, s malým množstvom častíc endospermu.

Vláknina

1.2.5.

Kukuričné klasy

Stredné jadro kukuričného klasu. Zahŕňa neoddelené vretená, zrná a listy.

Vláknina,

škrob

1.2.6.

Zvyšky po preosiatí kukurice

Frakcie kukuričných zŕn oddelené procesom preosievania pri príjme produktu.

 

1.2.7.

Kukuričná vláknina

Produkt z výroby kukuričného škrobu. Pozostáva najmä z vlákniny.

Vlhkosť, ak < 50 % alebo > 70 %;

ak vlhkosť < 50 %:

vláknina

1.2.8.

Kukuričný glutén

Produkt z výroby kukuričného škrobu. Pozostáva hlavne z gluténu získaného počas separácie škrobu.

Vlhkosť, ak < 70 % alebo > 90 %;

ak vlhkosť < 70 %:

dusíkaté látky

1.2.9.

Kukuričné gluténové krmivo

Produkt získaný počas výroby kukuričného škrobu. Pozostáva z otrúb a kukuričnej šťavy. Produkt môže takisto obsahovať zlomkovú kukuricu a zvyšky z extrakcie oleja z kukuričných klíčkov. Môžu byť pridané iné produkty získané zo škrobu a rafinácie alebo fermentácie škrobových produktov.

Vlhkosť, ak < 40 % alebo > 65 %

ak vlhkosť < 40 %:

dusíkaté látky

vláknina

škrob

1.2.10.

Kukuričné klíčky

Produkt z kukurice získaný pri výrobe krupice, múky alebo škrobu. Pozostáva hlavne z kukuričných klíčkov, vonkajších obalov a častí endospermu.

Vlhkosť, ak < 40 % alebo > 60 %;

ak vlhkosť < 40 %:

dusíkaté látky

tuk

1.2.11.

Výlisky kukuričných klíčkov

Produkt pri výrobe oleja získaný lisovaním spracovaných kukuričných klíčkov, ku ktorým môžu byť ešte prilepené časti endospermu a vonkajších obalov semien.

Dusíkaté látky,

tuk

1.2.12.

Múčka z kukuričných klíčkov

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou spracovaných kukuričných klíčkov.

Dusíkaté látky

1.2.13.

Surový olej z kukuričných klíčkov

Produkt získaný z kukuričných klíčkov.

Tuk

1.2.14.

Kukurica, napučiavaná

Produkt získaný z mletej alebo zlomkovej kukurice úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom.

Škrob

1.2.15.

Kukuričný výluh

Koncentrovaná tekutá frakcia z namáčania kukurice.

Vlhkosť, ak < 45 % alebo > 65 %;

ak vlhkosť < 45 %:

dusíkaté látky

1.2.16.

Siláž zo sladkej kukurice

Vedľajší produkt spracovateľského priemyslu sladkej kukurice, ktorý pozostáva zo sekaných a odvodnených alebo vylisovaných centrálnych klasov, šúpolia a základu zŕn. Vzniká sekaním klasov sladkej kukurice, šúpolia a listov za prítomnosti zŕn sladkej kukurice.

Vláknina

1.2.17.

Odklíčkovaný kukuričný šrot

Produkt získaný odklíčkovaním drvenej kukurice. Pozostáva hlavne zo zlomkov endospermu a môže obsahovať malé množstvo častíc kukuričných klíčkov a vonkajších obalov.

Vláknina,

škrob

1.3.1.

Proso

Zrná Panicum miliaceum L.

 

1.4.1.

Ovos

Zrná Avena sativa L. a iných kultivarov ovsa.

 

1.4.2.

Lúpaný ovos

Lúpané zrná ovsa. Môže byť ošetrený parou.

 

1.4.3.

Ovsené vločky

Produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním olúpaného ovsa. Môže obsahovať malé množstvo ovsených šupiek.

Škrob

1.4.4.

Ovsené mlynské zvyšky

Produkt získaný počas spracovania preosiateho, olúpaného ovsa na ovsené krúpy a múku. Pozostáva hlavne z ovsených otrúb a malého množstva endospermu.

Vláknina,

škrob

1.4.5.

Ovsené otruby

Produkt z výroby múky získaný z preosiatych zŕn olúpaného ovsa. Pozostáva hlavne zo zlomkov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu.

Vláknina

1.4.6.

Ovsené šupky

Produkt získaný počas lúpania ovsených zŕn.

Vláknina

1.4.7.

Ovos, napučiavaný

Produkt získaný z mletého alebo zlomkového ovsa úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom.

Škrob

1.4.8.

Ovsené krúpy

Vyčistený ovos bez šupiek.

Vláknina,

škrob

1.4.9.

Ovsená múka

Produkt získaný mletím ovsených zŕn.

Vláknina,

škrob

1.4.10.

Kŕmna ovsená múka

Ovsený produkt s vysokým obsahom škrobu, po olúpaní.

Vláknina

1.4.11.

Ovsené krmivo

Produkt získaný počas spracovania preosiateho, olúpaného ovsa na krúpy a múku. Pozostáva hlavne z ovsených otrúb a endospermu.

Vláknina

1.5.1.

Semeno mrlíka bieleho, extrahované

Vyčistené celé semeno rastliny mrlíka bieleho (Chenopodium quinoa Willd.), z ktorého bol odstránený saponín obsiahnutý vo vonkajšej vrstve semien.

 

1.6.1.

Zlomková ryža

Časť ryžového jadra Oryza sativa L. s dĺžkou menej ako tri štvrtiny celého jadra. Ryža mohla byť predvarená.

Škrob

1.6.2.

Zbrúsená ryža

Lúpaná ryža, z ktorej boli počas brúsenia odstránené takmer všetky otruby a embryá. Ryža mohla byť predvarená.

Škrob

1.6.3.

Predželatínovaná ryža

Produkt získaný predželatinizáciou z brúsenej alebo zlomkovej ryže.

Škrob

1.6.4.

Extrudovaná ryža

Produkt získaný extrúziou ryžovej múky.

Škrob

1.6.5.

Ryžové vločky

Produkt získaný vločkovaním predželatínovaných zŕn ryže alebo zlomkových zŕn.

Škrob

1.6.6.

Lúpaná ryža

Ryža nelúpaná (Oryza Sativa L.), z ktorej boli odstránené len šupky. Môže byť predvarená. Procesy lúpania a manipulovania s ryžou môže spôsobiť stratu otrúb.

Škrob,

vláknina

1.6.7.

Kŕmna ryža šrotovaná

Produkt získaný šrotovaním kŕmnej ryže pozostávajúci buď zo zelených, zvápenatených alebo nezrelých zŕn vytriedených preosievaním počas brúsenia olúpanej ryže, alebo z normálnych olúpaných zŕn, ktoré sú žlté alebo škvrnité.

Škrob

1.6.8.

Ryžová múka

Produkt získaný mletím zbrúsenej ryže. Ryža mohla byť predvarená.

Škrob

1.6.9.

Lúpaná ryža, múka

Produkt získaný mletím lúpanej ryže. Ryža mohla byť predvarená.

Škrob,

vláknina

1.6.10.

Ryžové otruby

Produkt získaný počas brúsenia ryže, ktorý pozostáva najmä z vonkajších vrstiev jadra (oplodie, obal semena, zárodočné jadro, aleurón) s časťou klíčka. Ryža mohla byť predvarená alebo extrudovaná.

Vláknina

1.6.11.

Ryžové otruby s uhličitanom vápenatým

Produkt získaný počas brúsenia ryže, ktorý pozostáva najmä z vonkajších vrstiev jadra (oplodie, obal semena, zárodočné jadro, aleurón) s časťou klíčka. Môže obsahovať až do 23 % uhličitanu vápenatého použitého ako pomocná látka. Ryža mohla byť predvarená.

Vláknina,

uhličitan vápenatý

1.6.12.

Odtučnené ryžové otruby

Ryžové otruby, ktoré sú výsledkom extrakcie oleja. Môžu byť chránené v bachore.

Vláknina

1.6.13.

Olej z ryžových otrúb

Olej extrahovaný zo stabilizovaných ryžových otrúb.

Tuk

1.6.14.

Ryžové mlynské zvyšky

Produkt z výroby ryžovej múky a škrobu získaný suchým alebo mokrým mletím a osievaním. Pozostáva najmä zo škrobu, bielkoviny, tuku a vlákniny. Ryža mohla byť predvarená. Môže obsahovať až do 0,25 % sodíka a až do 0,25 % sulfátu.

Škrob, ak > 20 %;

dusíkaté látky, ak > 10 %;

tuk, ak > 5 %

vláknina

1.6.15.

Ryžové mlynské zvyšky s uhličitanom vápenatým

Produkt získaný počas brúsenia ryže, ktorý pozostáva najmä z častíc aleurónovej vrstvy a endospermu. Môže obsahovať až do 23 % uhličitanu vápenatého použitého ako pomocná látka. Ryža mohla byť predvarená.

Škrob,

dusíkaté látky,

tuk,

vláknina,

uhličitan vápenatý

1.6.17.

Ryžové klíčky

Produkt získaný počas brúsenia ryže, ktorý pozostáva najmä z embrya.

Tuk,

dusíkaté látky

1.6.18.

Výlisky z ryžových klíčkov

Produkt, ktorý zostal po vylisovaní oleja z rozdrvených ryžových klíčkov.

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

1.6.20.

Ryžová bielkovina

Produkt z výroby ryžového škrobu získaný mokrým mletím, osievaním, oddeľovaním, koncentráciou a sušením.

Dusíkaté látky

1.6.21.

Tekuté krmivo z ryže

Koncentrovaný tekutý produkt z mokrého mletia a preosievania ryže.

Škrob

1.6.22.

Ryža, napučiavaná

Produkt získaný expandovaním ryžových zŕn alebo zlomkových zŕn.

Škrob

1.6.23.

Ryža, fermentovaná

Produkt získaný fermentovaním ryže.

Škrob

1.6.24.

Zdeformovaná ryža, lúpaná/zvápenatená ryža, lúpaná

Produkt získaný počas brúsenia ryže, ktorý pozostáva najmä z deformovaných zŕn a/alebo zo zvápenatených zŕn a/alebo z poškodených zŕn, celých alebo zlomkových. Môže byť predvarený.

Škrob

1.6.25.

Nezrelá ryža, lúpaná

Produkt získaný počas brúsenia ryže, ktorý pozostáva najmä z nezrelého a/alebo zvápenateného zrna.

Škrob

1.7.1.

Raž

Zrná Secale cereale L.

 

1.7.2.

Ražné mlynské zvyšky

Produkt z výroby múky získaný z preosiatej raže. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými zlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom rôznych častí zŕn.

Škrob,

vláknina

1.7.3.

Ražné krmivo

Produkt z výroby múky získaný z preosiatej raže. Pozostáva najmä z fragmentov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bolo odstráneného menej endospermu ako z ražných otrúb.

Škrob,

vláknina

1.7.4.

Ražné otruby

Produkt z výroby múky získaný z preosiatej raže. Pozostáva hlavne z fragmentov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu.

Škrob,

vláknina

1.8.1.

Cirok; [Milo]

Zrná/semená Sorghum bicolor (L.) Moench.

 

1.8.2.

Biely cirok

Zrná ciroku bieleho.

 

1.8.3.

Cirokové gluténové krmivo

Sušený produkt získaný počas oddeľovania cirokového škrobu. Pozostáva hlavne z otrúb a malého množstva gluténu. Produkt môže takisto obsahovať sušené zvyšky maceračnej vody a môžu byť pridané klíčky.

Dusíkaté látky

1.9.1.

Pšenica špaldová

Zrná pšenice Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum.

 

1.9.2.

Otruby zo špaldovej pšenice

Produkt z výroby špaldovej múky. Pozostáva hlavne z vonkajších obalov a z malého množstva zlomkov špaldových klíčkov, s malým množstvom častíc endospermu.

Vláknina

1.9.3.

Špaldové šupky

Produkt získaný počas lúpania zŕn špaldovej pšenice.

Vláknina

1.9.4.

Mlynské zvyšky zo špaldovej pšenice

Produkt získaný počas spracovania preosiatej, olúpanej pšenice špaldovej na špaldovú múku. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými zlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom zvyškov po preosiatí zŕn.

Vláknina,

škrob

1.10.1.

Tritikale

Zrná hybridu Triticum × Secale cereale L. Hybrid.

 

1.11.1.

Pšenica

Zrná Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a iných kultivarov pšenice. Môže byť chránený v bachore.

 

1.11.2.

Pšeničné korienky

Produkt z klíčenia sladovníckej pšenice a čistenia sladu, ktorý pozostáva z korienkov, jemných podielov obilnín, šupiek a malých zlomkových zŕn sladovanej pšenice.

 

1.11.3.

Pšenica, predželatinovaná

Produkt získaný z lúpanej alebo zlomkovej pšenice úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom.

Škrob

1.11.4.

Pšeničné mlynské zvyšky

Produkt z výroby múky získaný z preosiatych zŕn pšenice alebo z olúpanej špaldovej pšenice. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými zlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom zvyškov po preosiatí zŕn.

Vláknina,

škrob

1.11.5.

Pšeničné vločky

Produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním olúpanej pšenice. Môže obsahovať malé množstvo pšeničných šupiek. Môže byť chránený v bachore.

Vláknina,

škrob

1.11.6.

Pšeničné krmivo

Produkt z výroby múky alebo sladovania získaný z preosiatych zŕn pšenice alebo z olúpanej špaldovej pšenice. Pozostáva hlavne z fragmentov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bolo odstráneného menej endospermu ako v pšeničných otrubách.

Vláknina

1.11.7.

Pšeničné otruby  (15)

Produkt z výroby múky alebo sladovania získaný z preosiatych zŕn pšenice alebo z olúpanej špaldovej pšenice. Pozostáva hlavne zo zlomkov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu.

Vláknina

1.11.8.

Sladované fermentované častice pšenice

Produkt získaný kombináciou sladovania a fermentácie pšenice a pšeničných otrúb. Produkt sa potom vysuší a pomelie.

Škrob,

vláknina

1.11.10.

Pšeničná vláknina

Vláknina extrahovaná pri spracovaní pšenice. Pozostáva najmä z vlákniny.

Vlhkosť, ak < 60 % alebo > 80 %;

ak vlhkosť < 60 %:

vláknina

1.11.11.

Pšeničné klíčky

Produkt mletia múky pozostávajúci hlavne zo pšeničných klíčkov, valcovaných alebo iným spôsobom spracovaných, ku ktorým môžu byť ešte prilepené zlomky endospermu a vonkajších obalov.

Dusíkaté látky,

tuk

1.11.12.

Pšeničné klíčky, fermentované

Produkt fermentácie pšeničných klíčkov s inaktivovanými mikroorganizmami.

Dusíkaté látky,

tuk

1.11.13.

Výlisky zo pšeničných klíčkov

Produkt výroby oleja získaný lisovaním pšeničných klíčkov (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a iné kultivary pšenice a olúpanej špaldovej pšenice (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)), ku ktorým môžu byť ešte prilepené úlomky endospermu a vonkajších obalov semien.

Dusíkaté látky

1.11.15.

Pšeničná bielkovina

Pšeničná bielkovina extrahovaná počas výroby škrobu alebo etanolu, môže byť čiastočne hydrolyzovaná.

Dusíkaté látky

1.11.16.

Pšeničné gluténové krmivo

Produkt z výroby pšeničného škrobu a gluténu. Pozostáva z otrúb, z ktorých môžu byť čiastočne odstránené klíčky. Môže byť pridaná pšeničná šťava, zlomková pšenica a iné produkty získané zo škrobu a z rafinácie alebo fermentácie škrobových produktov.

Vlhkosť, ak < 45 % alebo > 60 %;

ak vlhkosť < 45 %:

dusíkaté látky

škrob

1.11.18.

Vitálny pšeničný glutén

Pšeničná bielkovina, ktorá sa vyznačuje vysokou viskoelasticitou v hydratovanom stave s minimálne 80 % bielkovín (N × 6,25) a maximálne 2 % popola v sušine.

Dusíkaté látky

1.11.19.

Tekutý pšeničný škrob

Produkt získaný z výroby škrobu/glukózy a gluténu zo pšenice.

Vvlhkosť, ak < 65 % alebo > 85 %;

ak vlhkosť < 65 %:

škrob

1.11.20.

Pšeničný škrob obsahujúci bielkovinu, čiastočne odcukrený

Produkt získaný počas výroby pšeničného škrobu obsahujúci hlavne čiastočne ocukrený škrob, rozpustné bielkoviny a iné rozpustné časti endospermu.

Dusíkaté látky,

škrob;

celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza

1.11.21.

Pšeničná šťava

Produkt zo pšenice získaný po mokrej extrakcii bielkoviny a škrobu. Môže byť hydrolyzovaný.

Vlhkosť, ak < 55 % alebo > 85 %;

ak vlhkosť < 55 %:

dusíkaté látky

1.11.22.

Koncentrát pšeničných kvasníc

Mokrý vedľajší produkt, ktorý vzniká pri fermentácii pšeničného škrobu na výrobu alkoholu.

Vlhkosť, ak < 60 % alebo > 80 %;

ak vlhkosť < 60 %:

dusíkaté látky

1.11.23.

Zvyšky po preosiatí sladovníckej pšenice

Produkt z mechanického preosiatia (frakcionácia podľa veľkosti) pozostávajúci z malých pšeničných zŕn a frakcií pšeničných zŕn oddelených pred sladovaním.

Vláknina

1.11.24.

Jemné podiely sladovníckej pšenice a sladu

Produkt pozostávajúci z frakcií pšeničných zŕn a sladu oddelených počas výroby sladu.

Vláknina

1.11.25.

Šupky sladovníckej pšenice

Produkt čistenia sladovníckej pšenice pozostávajúci z frakcií šupiek a jemných podielov.

vláknina

1.12.2.

Obilná múka  (16)

Múka z mletia obilia.

Škrob,

vláknina

1.12.3.

Koncentrát obilnej bielkoviny  (16)

Koncentrát a sušený produkt získaný z obilia po odstránení škrobu fermentáciou kvasnicami.

Dusíkaté látky

1.12.4.

Zvyšky po preosiatí obilnín  (16)

Produkty z mechanického preosiatia (frakcionácia podľa veľkosti) pozostávajúce z malých zŕn a frakcií jadier zŕn, ktoré môžu byť naklíčené, oddelené pred ďalšou úpravou zrna. Produkty obsahujú viac surovej vlákniny (napr. šupky) ako nefrakcionované obilniny.

Vláknina

1.12.5.

Obilné klíčky  (16)

Produkt mletia múky a výroby škrobu pozostávajúci hlavne z obilninových klíčkov, valcovaných alebo iným spôsobom spracovaných, ku ktorým môžu byť ešte prilepené zlomky endospermu a vonkajších obalov.

Dusíkaté látky,

tuk

1.12.6.

Sirup z obilných výpalkov  (16)

Produkt z obilia získaný odparením koncentrátu z výpalkov z fermentácie a destilácie obilia použitého pri výrobe obilných destilátov.

Vlhkosť, ak < 45 % alebo > 70 %;

ak vlhkosť < 45 %:

dusíkaté látky

1.12.7.

Liehovarske mláto vlhké  (16)

Vlhký produkt vyrobený ako tuhá frakcia odstreďovaním a/alebo filtráciou výpalkov z fermentovaného a destilovaného obilia používaného pri výrobe obilných destilátov.

Vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %;

ak vlhkosť < 65 %:

dusíkaté látky

1.12.8.

Koncentrované liehovarské výpalky  (16)

Vlhký produkt z výroby alkoholu fermentáciou a destiláciou rozomletej pšeničnej hmoty a cukrového sirupu po predchádzajúcom oddelení otrúb a gluténu. Môžu obsahovať mŕtve bunky a/alebo časti mikrioorganizmov použitých pri fermentácii.

Vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %;

ak vlhkosť < 65 %:

dusíkaté látky, ak > 10 %

1.12.9.

Liehovarské mláto s výpalkami  (16)

Produkt získaný pri výrobe alkoholu fermentáciou a destiláciou rozomletej obilnej hmoty a/alebo iných produktov obsahujúcich škrob a cukor. Môžu obsahovať mŕtve bunky a/alebo časti mikroorganizmov použitých pri fermentácii. Môže obsahovať 2 % sulfátu. Môže byť chránený v bachore.

Vlhkosť, ak < 60 % alebo > 80 %;

ak vlhkosť < 60 %:

dusíkaté látky

1.12.10.

Liehovarské mláto sušené

Produkt destilácie alkoholu získaný sušením tuhých zvyškov fermentovaných zŕn. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky

1.12.11.

Liehovarske mláto tmavé  (16) ; [Liehovarské mláto s výpalkami sušené]  (16)

Produkt destilácie alkoholu získaný sušením tuhých zvyškov fermentovaných zŕn, ku ktorému bol pridaný sirup alebo zahustené výpalky. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky

1.12.12.

Pivovarské mláto  (16)

Pivovarský produkt zložený zo zvyškov sladovaných a nesladovaných obilnín a iných škrobových produktov, ktoré môžu obsahovať chmeľ. V typickom prípade sa uvádza na trh vo vlhkom stave, ale môže sa predávať aj v sušenej forme. Môže obsahovať až do 0,3 % dimetylpolysiloxánu, môže obsahovať až do 1,5 % enzýmov, môže obsahovať až do 1,8 % bentonitu.

Vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %;

ak vlhkosť < 65 %:

dusíkaté látky

1.12.13.

Draff  (16)

Pevný produkt z výroby obilninovej whisky. Pozostáva zo zvyškov sladových obilnín po extrakcii horúcou vodou. V typickom prípade sa uvádza na trh vo vlhkej forme po odstránení extraktu usadzovaním.

Vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %;

ak vlhkosť < 65 %:

dusíkaté látky

1.12.14.

Mash Filter Grains

Pevný produkt získaný výrobou piva, sladového extraktu a whisky. Pozostáva zo zvyškov mletého sladu a prípadne aj iných prídavkov bohatých na cukor alebo škrob po extrakcii horúcou vodou. V typickom prípade sa uvádza na trh vo vlhkej forme po odstránení extraktu lisovaním.

Vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %;

ak vlhkosť < 65 %:

dusíkaté látky

1.12.15.

Pot ale

Produkt, ktorý zostal v destilačnom prístroji z prvej destilácie (sfermentovaného sladu) v sladovníckom liehovare.

Dusíkaté látky, ak > 10 %,

1.12.16.

Sirup Pot ale

Produkt z prvej destilácie (sfermentovaného sladu) v sladovníckom liehovare vyrobený odparením výpalkov, ktoré zostali v destilačnom prístroji.

Vlhkosť, ak < 45 % alebo > 70 %;

ak vlhkosť < 45 %:

dusíkaté látky


2.   Semená olejnín, olejnaté plody a z nich získané produkty

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

2.1.1.

Výlisky z Babassu

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním palmových orechov Babassu odrôd Orbignya.

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.2.1.

Semeno ľaničníka siateho

Semená Camelina sativa L. Crantz.

 

2.2.2.

Výlisky z ľaničníka siateho

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien ľaničníka siateho.

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.2.3.

Múčka z ľaničníka siateho

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov semien ľaničníka siateho.

Dusíkaté látky

2.3.1.

Kakaové škrupiny

Tegumenty sušených a pražených bôbov Theobroma cacao L.

Vláknina

2.3.2.

Kakaové šupky

Produkt získaný spracovaním kakaových bôbov.

Vláknina,

dusíkaté látky

2.3.3.

Kakaový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou suchých a pražených kakaových bôbov Theobroma cacao L., z ktorých bola odstránená časť šupiek.

Dusíkaté látky,

vláknina

2.4.1.

Kokosové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním vysušeného jadra (endospermu) a vonkajšieho obalu (tegumentu) semena kokosovej palmy Cocos nucifera L.

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.4.2.

Kokosové výlisky hydrolyzované

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním a enzymatickou hydrolýzou vysušeného jadra (endospermu) a vonkajšieho obalu (tegumentu) semena kokosovej palmy Cocos nucifera L.

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.4.3.

Kokosová múčka

Produkt z výroby oleja získaný extrahovaním vysušeného jadra (endospermu) a vonkajšieho obalu (tegumentu) semena kokosovej palmy

Dusíkaté látky

2.5.1.

Bavlníkové semená

Semená bavlníka Gossypium spp., z ktorých bola odstránená vláknina. Môže byť chránený v bachore.

 

2.5.2.

Bavlníkový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou semien bavlníka, z ktorých bola odstránená vláknina a časť šupiek. (Maximálny obsah vlákniny 22,5 % v sušine). Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky,

vláknina

2.5.3.

Bavlníkové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien bavlníka, z ktorých bola odstránená vláknina.

Dusíkaté látky,

vláknina,

tuk

2.6.1.

Podzemnicové výlisky z čiastočne lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním čiastočne olúpanej podzemnice olejnej Arachis hypogaea L. a iných druhov Arachis.

(Maximálny obsah vlákniny 16 % v sušine.)

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.6.2.

Podzemnicový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou výliskov čiastočne olúpanej podzemnice olejnej. (Maximálny obsah vlákniny 16 % v sušine.)

Dusíkaté látky,

vláknina

2.6.3.

Podzemnicové výlisky z lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním olúpanej podzemnice olejnej.

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.6.4.

Podzemnicový extrahovaný šrot z lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou výliskov olúpanej podzemnice olejnej.

Dusíkaté látky,

vláknina

2.7.1.

Kapokové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien kapoka (Ceiba pentadra L. Gaertn.)

Dusíkaté látky,

vláknina

2.8.1.

Ľanové semená

Semená ľanu Linum usitatissimum L. (Minimálna botanická čistota 93 %) celé, vyhladené alebo pomleté. Môžu byť chránené v bachore.

 

2.8.2.

Ľanové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním ľanových semien. (Minimálna botanická čistota 93 %.)

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.8.3.

Ľanový extrahovaný šrot

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou ľanových výliskov. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky

2.8.4.

Krmivo z ľanových výliskov

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním ľanových semien. (Minimálna botanická čistota 93 %.) Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu.

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.8.5.

Krmivo z ľanového extrahovaného šrotu

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou ľanových výliskov. Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky

2.9.1.

Horčicové otruby

Produkt z výroby horčice (Brassica juncea L.). Pozostáva z fragmentov vonkajších obalov a čiastočiek zrna.

Vláknina

2.9.2.

Extrahovaný šrot z horčicových semien

Produkt získaný extrakciou prchavého horčicového oleja z horčicových semien.

Dusíkaté látky

2.10.1.

Nigerové semená

Semená rastliny niger Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.

 

2.10.2.

Nigerove výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien rastliny niger (Popol nerozpustný v HCl: maximálne 3,4 %.)

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.11.1.

Olivový extrahovaný šrot

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou lisovaných olív Olea europea L., podľa možnosti oddelený od častí jadier.

Dusíkaté látky,

vláknina,

tuk

2.11.2.

Krmivo z odtučnenej olivovej múčky

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a vhodnou tepelnou úpravou výliskov olivového extrahovaného šrotu, podľa možnosti oddelený od častí jadier. Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu.

Dusíkaté látky,

vláknina

2.11.3.

Odtučnená olivová múčka

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a vhodnou tepelnou úpravou výliskov olivového extrahovaného šrotu, podľa možnosti oddelený od častí jadier.

Dusíkaté látky,

vláknina

2.12.1.

Palmojadrové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním palmových jadier Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), z ktorých bola v najväčšej možnej miere odstránená tvrdá šupka.

Dusíkaté látky,

vláknina,

tuk

2.12.2.

Palmojadrový extrahovaný šrot

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou palmových jadier, z ktorých bola v najväčšej možnej miere odstránená tvrdá šupka.

Dusíkaté látky,

vláknina

2.13.1.

Tekvicové a dyňové semienka

Semená Cucurbita pepo L. a rastlín rodu Cucurbita.

 

2.13.2.

Tekvicové a dyňové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien Cucurbita pepo a rastlín rodu Cucurbita.

Dusíkaté látky

tuk

2.14.1.

Repkové semeno  (17)

Semeno repky Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., indického sarsonu Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz a repky Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Minimálna botanická čistota 94 %. Môže byť chránený v bachore

 

2.14.2.

Repkové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien repky. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.14.3.

Repkový extrahovaný šrot

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov repkových semien. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky

2.14.4.

Repkové semeno, extrudované

Produkt získaný z celej repky úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom zvyšujúcim želatinizáciu škrobu. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky,

tuk

2.14.5.

Bielkovinový koncentrát z repkového semena

Produkt z výroby oleja získaný oddelením bielkovinovej frakcie výliskov z repkového semena alebo repkového semena.

Dusíkaté látky

2.14.6.

Krmivo z repkových výliskov

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien repky. Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.14.7.

Krmivo z repkového extrahovaného šrotu

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov repkových semien. Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky

2.15.1.

Požltové semeno

Semeno požltu Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2.

Požltový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou čiastočne olúpaných požltových semien.

Dusíkaté látky,

vláknina

2.15.3.

Požltové šupky

Produkt získaný počas lúpania požltových semien.

Vláknina

2.16.1.

Sezamové semeno

Semená Sesamum indicum L.

 

2.17.1.

Sezamové semeno, čiastočne olúpané

Produkt z výroby oleja získaný odstránením časti šupiek.

Dusíkaté látky

vláknina

2.17.2.

Sezamové šupky

Produkt získaný počas lúpania sezamových semien.

Vláknina

2.17.3.

Sezamové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien rastliny sezamu. (Popol nerozpustný v HCl: maximálne 5 %.)

Dusíkaté látky,

vláknina,

tuk

2.18.1.

Toastované sójové bôby

Sójové bôby (Glycine max. L. Merr.) podrobené príslušnému tepelnému spracovaniu. (Ureázová aktivita maximálne 0,4 mg N/g × min.) Môže byť chránený v bachore.

 

2.18.2.

Sójové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien sóje.

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.18.3.

Sójový extrahovaný šrot

Produkt z výroby oleja získaný zo sójových bôbov po extrakcii a po príslušnom tepelnom spracovaní. (Ureázová aktivita maximálne 0,4 g N/g × min.)

Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky,

vláknina,

ak > 8 % v sušine

2.18.4.

Extrahovaný šrot so sóje, lúpaný

Produkt z výroby oleja získaný z lúpaných sójových bôbov po extrakcii a po príslušnom tepelnom spracovaní. (Ureázová aktivita maximálne 0,5 mg N/g × min.) Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky

2.18.5.

Sójové šupky

Produkt získaný počas lúpania sójových bôbov.

Vláknina

2.18.6.

Sójové bôby, extrudované

Produkt získaný zo sójových bôbov úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom zvyšujúcim želatinizáciu škrobu. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky,

tuk

2.18.7.

Sójový bielkovinový koncentrát

Produkt získaný z olúpaných, odtučnených sójových bôbov po fermentácii alebo druhej extrakcii s cieľom znížiť obsah bezdusíkatého extraktu.

Dusíkaté látky

2.18.8.

Sójová pasta; [sójová pasta]

Produkt získaný počas extrakcie sójových bôbov na prípravu jedla.

Dusíkaté látky

2.18.9.

Melasa zo sójových bôbov

Produkt získaný počas spracúvania sójových bôbov.

Dusíkaté látky,

tuk

2.18.10.

Vedľajší produkt zo spracovania sójových bôbov

Produkty získané pri spracúvaní sójových bôbov s cieľom získať potravinové prípravky zo sójových bôbov.

Dusíkaté látky

2.18.11.

Sója (bôby)

Sójové bôby (Glycine max. L. Merr.).

Ureázová aktivita, ak > 0,4 mg N/g × min.

2.18.12.

Sója, vločky

Produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním vylúpaných sójových bôbov. (Ureázová aktivita maximálne 0,4 mg N/g × min.).

Dusíkaté látky

2.18.13.

Krmivo zo sójového extrahovaného šrotu

Produkt z výroby oleja získaný zo sójových bôbov po extrakcii a po príslušnom tepelnom spracovaní. (Ureázová aktivita maximálne 0,4 mg N/g × min.) Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky,

vláknina,

ak > 8 % v sušine

2.18.14.

Krmivo z extrahovaného šrotu lúpanej sóje

Produkt z výroby oleja získaný z lúpaných sójových bôbov po extrakcii a po príslušnom tepelnom spracovaní. (Ureázová aktivita maximálne 0,5 mg N/g × min.) Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky

2.19.1.

Slnečnicové semeno

Semená slnečnice Helianthus annuus L. Môžu byť chránené v bachore.

 

2.19.2.

Slnečnicové výlisky

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním slnečnicových semien.

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.19.3.

Extrahovaný šrot zo slnečnicového semena

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov slnečnicových semien. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky

2.19.4.

Extrahovaný šrot z lúpaného slnečnicového semena

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov zo slnečnicových semien, z ktorých bola odstránená časť šupiek alebo celé šupky. (Maximálny obsah vlákniny 27,5 % v sušine.)

Dusíkaté látky,

vláknina

2.19.5.

Šupky zo slnečnicového semena

Produkt získaný počas lúpania slnečnicových semien.

Vláknina

2.19.6.

Krmivo z extrahovaného šrotu zo slnečnicového semena

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov slnečnicových semien. Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu. Môže byť chránený v bachore.

Dusíkaté látky

2.19.7.

Krmivo z extrahovaného šrotu lúpaného slnečnicového semena

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov zo slnečnicových semien, z ktorých bola odstránená časť šupiek alebo celé šupky. Môže obsahovať až do 1 % použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a kysličník kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna) a surové lecitíny z integrovaných zariadení na šrotovanie a rafináciu. (Maximálny obsah vlákniny 27,5 % v sušine.)

Dusíkaté látky,

vláknina

2.20.1.

Rastlinný olej a tuk  (18)

Olej a tuk získaný z rastlín (okrem ricínového oleja z ricínovníka), môže byť odglejený, rafinovaný a/alebo stužený.

Vlhkosť, ak > 1 %

2.21.1.

Surové lecitíny

Produkt získaný počas odstraňovania glejovitých látok zo surového oleja z olejnatých semien a plodov vodou. Počas odstraňovania glejovitých látok zo surového oleja sa môže sa pridať kyselina citrónová, kyselina fosforečná alebo hydroxid sodný.

 

2.22.1.

Semeno konopy

Kontrolované semeno konopy Cannabis sativa L. s maximálnym obsahom THC v súlade s právnymi predpismi EÚ.

 

2.22.2.

Výlisky z konopy

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien konopy.

Dusíkaté látky,

vláknina

2.22.3.

Olej z konopy

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním rastliny a semien konopy.

Dusíkaté látky,

tuk,

vláknina

2.23.1.

Semeno maku

Semená Papaver somniferum L.

 

2.23.2.

Makový extrahovaný šrot

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou výliskov semena maku.

Dusíkaté látky


3.   Semená strukovín a z nich získané produkty

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

3.1.1.

Fazuľa, toastovaná

Semená Phaseolus spp. alebo Vigna spp. podrobené primeranej tepelnej úprave. Môžu byť chránené v bachore.

 

3.1.2.

Fazuľový bielkovinový koncentrát

Produkt získaný pri výrobe škrobu po odstránení vody z plodov fazule.

Dusíkaté látky

3.2.1.

Svätojánsky chlieb, sušený

Sušené plody stromu svätojánskeho chleba Ceratonia siliqua L.

Vláknina

3.2.3.

Struky svätojánskeho chleba, sušené

Produkt získaný šrotovaním suchých plodov (strukov) stromu svätojánskeho chleba, z ktorých boli odstránené semená.

Vláknina

3.2.4.

Múčka zo svätojánskeho chleba, mikronizovaná

Produkt získaný mikronizáciou suchých plodov stromu svätojánskeho chleba, z ktorých boli odstránené semená.

Vláknina,

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza

3.2.5.

Klíčky svätojánskeho chleba

Klíčky semien stromu svätojánskeho chleba.

Dusíkaté látky

3.2.6.

Výlisky z klíčkov svätojánskeho chleba

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním klíčkov svätojánskeho chleba.

Dusíkaté látky

3.2.7.

Semená svätojánskeho chleba

Semená stromu svätojánskeho chleba.

Vláknina

3.3.1.

Cícer baraní

Semená Cicer arietinum L.

 

3.4.1.

Vika šošovicová

Semená Ervum ervilia L.

 

3.5.1.

Semeno senovky gréckej

Semeno senovky gréckej (Trigonella foenum-graecum).

 

3.6.1.

Guarová múčka

Produkt získaný po extrakcii rastlinného slizu zo semien guarových bôbov Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

Dusíkaté látky

3.6.2.

Múčka z guarových klíčkov

Produkt extrakcie rastlinného slizu z klíčkov semien guarových bôbov.

Dusíkaté látky

3.7.1.

Bôb konský

Semená Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. a var. minuta Mansf.

 

3.7.2.

Vločky z bôbu konského

Produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním vylúpaného bôbu konského.

Škrob,

dusíkaté látky

3.7.3.

Šupky bôbu konského; [šupky bôbu obyčajného]

Produkt získaný počas lúpania semien bôbu konského pozostávajúci najmä z vonkajších obalov.

Vláknina,

dusíkaté látky

3.7.4.

Bôb konský, lúpaný

Produkt získaný počas lúpania semien bôbu konského pozostávajúci najmä jadier bôbov bôbu konského.

Dusíkaté látky,

vláknina

3.7.5.

Bielkovina z bôbu konského

Produkt získaný mletím a frakcionáciou vzduchom bôbu konského.

Dusíkaté látky

3.8.1.

Šošovica

Semená Lens culinaris a.o. Medik

 

3.8.2.

Šupky šošovice

Produkt získaný počas lúpania šošovicových semien.

Vláknina

3.9.1.

Lupina sladká

Semená Lupinus spp. s nízkym obsahom horkých semien.

 

3.9.2.

Lupina sladká, lúpaná

Vylúpané semená lupiny.

Dusíkaté látky

3.9.3.

Šupky lupiny; [šupky lupiny]

Produkt získaný počas lúpania semien lupiny pozostávajúci najmä z vonkajších obalov.

Dusíkaté látky,

vláknina

3.9.4.

Extrahovaná lupina

Produkt získaný po extrakcii zložiek lupiny.

Vláknina

3.9.5.

Mlynské zvyšky lupiny

Produkt získaný počas výroby lupinovej múky z lupiny. Pozostáva najmä z častíc kotyledonu a v menšej miere zo šupiek.

Dusíkaté látky,

vláknina

3.9.6.

Lupinová bielkovina

Produkt získaný z oddelenej vody z plodov lupiny pri výrobe škrobu alebo po mletí a frakcionácii vzduchom.

Dusíkaté látky

3.9.7.

Múčka z lupinovej bielkoviny

Produkt spracovania lupiny na výrobu múčky s vysokým obsahom proteínu.

Dusíkaté látky

3.10.1.

Fazuľa mungo

Bôby Vigna radiata L.

 

3.11.1.

Hrach

Semená Pisum spp. Môžu byť chránené v bachore.

 

3.11.2.

Hrachové otruby

Produkt získaný počas výroby hrachovej múčky. Pozostáva najmä zo šupiek odstránených počas lúpania a čistenia hrachu.

Vláknina

3.11.3.

Hrachové vločky

Produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním vylúpaných semien hrachu.

Škrob

3.11.4.

Hrachová múka

Produkt získaný počas mletia hrachu.

Dusíkaté látky

3.11.5.

Hrachové šupky

Produkt získaný počas výroby hrachovej múčky z hrachu. Pozostáva najmä zo šupiek odstránených počas lúpania a čistenia a v menšej miere z endospermu.

Vláknina

3.11.6.

Hrach, lúpaný

Vylúpané semená hrachu.

Dusíkaté látky,

vláknina

3.11.7.

Hrachové mlynské zvyšky

Produkt získaný počas výroby hrachovej múky. Pozostáva najmä z častíc kotyledonu a v menšej miere zo šupiek.

Dusíkaté látky,

vláknina

3.11.8.

Zvyšky po preosiatí hrachu

Produkt z mechanického preosiatia, ktorý pozostáva z frakcií hrachových jadier oddelených pred ďalšou úpravou.

Vláknina

3.11.9.

Hrachová bielkovina

Produkt získaný z oddelenej vody z plodov hrachu pri výrobe škrobu alebo po mletí a frakcionácii vzduchom, môže byť čiastočne hydrolyzovaný.

Dusíkaté látky

3.11.10.

Extrahovaný hrach

Produkt získaný mokrou extrakciou škrobu a bielkoviny z hrachu. Pozostáva najmä z vnútornej vlákniny a škrobu.

Vlhkosť, ak < 70 % alebo > 85 %,

škrob,

vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

3.11.11.

Hrachová šťava

Produkt získaný mokrou extrakciou škrobu a bielkoviny z hrachu. Pozostáva najmä z rozpustných bielkovín a oligosacharidov.

Vlhkosť, ak < 60 % alebo > 85 %,

celkový cukor,

dusíkaté látky

3.11.12.

Hrachová vláknina

Produkt získaný extrakciou po pomletí a preosiatí lúpaného hrachu.

Vláknina

3.12.1.

Vika

Semená Vicia sativa L. var sativa a iné odrody.

 

3.13.1.

Hrachor siaty

Semená Lathyrus sativus L. podrobené primeranej tepelnej úprave.

Metóda tepelnej úpravy

3.14.1.

Vika monantha

Semená Vicia monanthos Desf.

 


4.   Hľuzy, korene a z nich získané produkty

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

4.1.1.

Cukrová repa

Koreň Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2.

Skrojky cukrovej repy

Čerstvý produkt z výroby cukru pozostávajúci najmä z očistených častí cukrovej repy a prípadne s časťami jej listov.

Popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny,

vlhkosť, ak < 50 %

4.1.3.

(Repný) cukor; [sacharóza]

Cukor extrahovaný z cukrovej repy s použitím vody.

Sacharóza

4.1.4.

Melasa z (cukrovej) repy

Sirupovitý produkt získaný počas výroby alebo rafinácie cukru z cukrovej repy. Môže obsahovať až do 0,5 % odpeňovačov. Môže obsahovať až do 0,5 % činidiel proti vytváraniu povlaku. Môže obsahovať až do 2 % sulfátu. Môže obsahovať až do 0,25 % sulfitu.

Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza,

vlhkosť, ak > 28 %

4.1.5.

Melasa z (cukrovej) repy, čiastočne odcukrená a/alebo zbavená betaínu

Produkt získaný po ďalšej extrakcii sacharózy a/alebo betaínu z melasy cukrovej repy s použitím vody. Môže obsahovať až do 2 % sulfátu. Môže obsahovať až do 0,25 % sulfitu.

Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza,

vlhkosť, ak > 28 %

4.1.6.

Melasa z izomaltulózy

Nekryštalizovaná frakcia z výroby izomaltulózy enzymatickou premenou sacharózy z cukrovej repy.

Vlhkosť, ak > 40 %

4.1.7.

Cukrovarské rezky mokré

Produkt z výroby cukru pozostávajúci z plátkov cukrovej repy, z ktorých bol cukor extrahovaný použitím vody. Minimálny obsah vlhkosti: 82 %. Obsah cukru je nízky a blíži sa k nule v dôsledku (mliečnej) fermentácie.

Popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny,

vlhkosť, ak < 82 % alebo > 92 %

4.1.8.

Cukrovarské rezky lisované

Produkt z výroby cukru pozostávajúci z plátkov cukrovej repy, z ktorých bol cukor extrahovaný použitím vody a ktoré boli mechanicky lisované. Maximálny obsah vlhkosti: 82 %. Obsah cukru je nízky a blíži sa k nule v dôsledku (mliečnej) fermentácie. Môže obsahovať až do 1 % sulfátu.

Popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny,

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 82 %

4.1.9.

Cukrovarské rezky lisované, melasované

Produkt z výroby cukru pozostávajúci z plátkov cukrovej repy, z ktorých bol cukor extrahovaný použitím vody a ktoré boli mechanicky lisované a do ktorých bola predaná melasa. Maximálny obsah vlhkosti: 82 %. Obsah cukru sa znižuje v dôsledku (mliečnej) fermentácie. Môže obsahovať až do 1 % sulfátu.

Popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny,

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 82 %

4.1.10.

Cukrovarské rezky sušené

Produkt z výroby cukru pozostávajúci z plátkov cukrovej repy, z ktorých bol cukor extrahovaný použitím vody a ktoré boli mechanicky lisované a vysušené. Môže obsahovať až do 2 % sulfátu.

Popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny,

celkové cukry vyjadrené ako sacharóza, ak > 10,5 %

4.1.11.

Cukrovarské rezky sušené, melasované

Produkt z výroby cukru pozostávajúci z plátkov cukrovej repy, z ktorých bol cukor extrahovaný použitím vody a ktoré boli mechanicky lisované a vysušené a do ktorých bola pridaná melasa. Môže obsahovať až do 0,5 % odpeňovačov. Môže obsahovať až do 2 % sulfátu.

Popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny,

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza

4.1.12.

Cukrový sirup

Produkt získaný spracovaním cukru a/alebo melasy. Môže obsahovať až do 0,5 % sulfátu. Môže obsahovať až do 0,25 % sulfitu.

Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza,

vlhkosť, ak > 35 %

4.1.13.

Cukrové rezky, varené

Produkt z výroby jedlého sirupu z cukrovej repy, ktorý môže byť lisovaný alebo sušený.

Ak sušený

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny;

ak lisovaný

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny,

vlhkosť, ak < 50 %

4.1.14.

Fruktooligosacharidy

Produkt získaný z cukrovej repy enzymatickým procesom.

Vlhkosť, ak > 28 %

4.2.1.

Šťava z cukrovej repy

Šťava z lisovania červenej repy (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) s následnou koncentráciou a pasterizáciou a pasterizáciou, ktorá si zachová typickú zeleninovú chuť a arómu.

Vlhkosť, ak < 50 % alebo > 60 %,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.3.1.

Mrkva

Koreň žltej alebo červenej mrkvy Daucus carota L.

 

4.3.2.

Mrkvové šupky, naparené

Vlhký produkt z odvetvia spracovania mrkvy pozostávajúci zo šupiek odstránených z koreňa mrkvy naparením, do ktorého môže byť pridaný vytečený rôsolovitý mrkvový škrob. Maximálny obsah vlhkosti: 97 %.

Škrob,

vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny,

vlhkosť, ak < 87 % alebo > 97 %

4.3.3.

Mrkvové oškrabky

Vlhký produkt, ktorý je uvoľnený mechanickým oddeľovaním pri spracúvaní mrkvy a ktorý pozostáva hlavne zo sušenej mrkvy a zvyškov mrkvy. Produkt môže byť podrobený vhodnej tepelnej úprave. Maximálny obsah vlhkosti: 97 %.

Škrob,

vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny,

vlhkosť, ak < 87 % alebo > 97 %

4.3.4.

Mrkvové vločky

Produkt získaný vločkovaním koreňov žltej alebo červenej mrkvy, ktorý je následne vysušený.

 

4.3.5.

Mrkva sušená

Koreň žltej alebo červenej mrkvy bez ohľadu na spôsob spracovania, ktorý je následne vysušený.

Vláknina

4.3.6.

Krmivo z mrkvy, sušené

Produkt zložený z vnútornej dužiny a vonkajších obalov, ktoré sú vysušené.

Vláknina

4.4.1.

Korene čakanky

Korene Cichorium intybus L.

 

4.4.2.

Skrojky čakanky

Čerstvý produkt zo spracovania čakanky. Pozostáva prevažne z očistených častí čakanky a častí listov.

Popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny,

vlhkosť, ak < 50 %

4.4.3.

Semeno čakanky

Semeno Cichorium intybus L.

 

4.4.4.

Dužina čakanky, lisovaná

Produkt z výroby inulínu z koreňov Cichorium intybus L. pozostávajúci z extrahovaných a mechanicky lisovaných plátkov čakanky. (Rozpustné) čakankové uhľohydráty a voda boli čiastočne odstránené. Môže obsahovať až do 1 % sulfátu a až do 0,2 % sulfitu.

Vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny,

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 82 %

4.4.5.

Rezky z čakanky, sušené

Produkt z výroby inulínu z koreňov Cichorium intybus L. pozostávajúci z extrahovaných a mechanicky lisovaných plátkov čakanky a následne vysušený. (Rozpustné) čakankové uhľohydráty a voda boli čiastočne odstránené. Môže obsahovať až do 2 % sulfátu a až do 0,5 % sulfitu.

Vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.4.6.

Šrot z koreňov čakanky

Produkt získaný rezaním, sušením a mletím koreňov čakanky. Môže obsahovať až do 1 % protispekavých látok.

Vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.4.7.

Melasa čakanky

Produkt zo spracovania čakanky získaný počas výroby inulínu a oligofruktózy. Melasa čakanky pozostáva z organického rastlinného materiálu a minerálov. Môže obsahovať až do 0,5 % odpeňovačov.

Dusíkaté látky,

popol,

vlhkosť, ak < 20 % alebo > 30 %

4.4.8.

Vinas z čakanky

Vedľajší produkt zo spracovania čakanky získaný po oddelení inulínu a oligofruktózy a ionovýmennej elúcie. Vinas z čakanky pozostáva z organického rastlinného materiálu a minerálov. Môže obsahovať až do 1 % odpeňovačov.

Dusíkaté látky,

popol,

vlhkosť, ak < 30 % alebo > 40 %

4.4.9.

Inulín čakankový

Inulín je fruktan extrahovaný z koreňov Cichorium intybus L.; surový inulín čakankový môže obsahovať až do 1 % sulfátu a až do 0,5 % sulfitu.

 

4.4.10.

Oligofruktózový sirup

Produkt získaný čiastočnou hydrolýzou inulínu z Cichorium intybus L.; surový oligofruktózový sirup môže obsahovať až do 1 % sulfátu a až do 0,5 % sulfitu.

Vlhkosť, ak < 20 % alebo > 30 %

4.4.11.

Oligofruktóza, sušená

Produkt získaný čiastočnou hydrolýzou inulínu z Cichorium intybus L. a následným sušením.

 

4.5.1.

Cesnak, sušený

Biely až žltý prášok čistého mletého cesnaku Allium sativum L.

 

4.6.1.

Maniok; [tapioka]; [kassava]

Korene Manihot esculenta Crantz bez ohľadu na spôsob ich spracovania.

Vlhkosť, ak < 60 % alebo > 70 %

4.6.2.

Maniok, sušený

Korene manioku bez ohľadu na spôsob ich spracovania, ktoré sú následne vysušené.

Škrob,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.7.1.

Cibuľové výlisky

Vlhký produkt, ktorý sa uvoľňuje počas spracúvania cibule (druhu Allium) a pozostáva zo šupiek a celých cibúľ. Ak ide o proces výroby cibuľového oleja, pozostáva väčšinou z varených zvyškov cibule.

Vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.7.2.

Cibuľa, smažená

Ošúpané a obalené kúsky cibule, ktoré sú potom smažené.

Vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny,

tuk

4.7.3.

Cibuľová šťava

Suchý produkt, ktorý sa uvoľňuje počas spracovania čerstvej cibule. Získava sa extrakciou alkoholom a/alebo vodou; frakcia vody alebo alkoholu sa oddeľuje a suší rozprašovaním. Pozostáva najmä z uhľohydrátov.

Vláknina

4.8.1.

Zemiaky

Hľuzy Solanum tuberosum L.

Vlhkosť, ak < 72 % alebo > 88 %

4.8.2.

Zemiaky, ošúpané

Zemiaky, z ktorých je odstránená šupa pomocou pary.

Škrob,

vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.3.

Zemiakové šupky, naparené

Vlhký produkt z odvetvia spracovania zemiakov pozostávajúci zo šupiek odstránených z hľuzy zemiaka pomocou pary, do ktorej môže byť pridaný odtečený rôsolovitý zemiakový škrob. Môže byť vo forme zemiakovej kaše.

Vlhkosť, ak < 82 % alebo > 93 %,

škrob,

vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.4.

Odrezky zo zemiakov, surové

Produkt uvoľnený zo zemiakov počas prípravy zemiakových produktov určených na ľudskú spotrebu, ktorý bol ošúpaný.

Vlhkosť, ak < 72 % alebo > 88 %,

škrob,

vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.5.

Zemiakové oškrabky

Produkt, ktorý je uvoľnený mechanickým oddeľovaním pri spracúvaní zemiakov a ktorý pozostáva hlavne zo sušených zemiakov a zvyškov zemiakov. Produkt môže byť podrobený vhodnej tepelnej úprave.

Vlhkosť, ak < 82 % alebo > 93 %,

škrob,

vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.6.

Zemiaková kaša

Blanšírovaný alebo prevarený a potom roztlačený zemiakový výrobok.

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.7.

Zemiakové vločky

Výrobok získaný valcovým sušením umytých, ošúpaných alebo neošúpaných naparených zemiakov.

Škrob,

vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.8.

Zemiaková dužina

Produkt z výroby zemiakového škrobu pozostávajúci z extrahovaných mletých zemiakov.

Vlhkosť, ak < 77 % alebo > 88 %

4.8.9.

Zemiaková dužina, sušená

Sušený produkt z výroby zemiakového škrobu pozostávajúci z extrahovaných mletých zemiakov.

 

4.8.10.

Zemiaková bielkovina

Produkt z výroby škrobu pozostávajúci hlavne z bielkovinových látok získaných po oddelení škrobu.

Dusíkaté látky

4.8.11.

Zemiaková bielkovina, hydrolyzovaná

Bielkovina získaná kontrolovanou enzymatickou hydrolýzou zemiakových bielkovín.

Dusíkaté látky

4.8.12.

Zemiaková bielkovina, fermentovaná

Produkt získaný fermentáciou zemiakovej bielkoviny a následným sušením rozprašovaním.

Dusíkaté látky

4.8.13.

Zemiaková bielkovina fermentovaná, tekutá

Tekutý produkt získaný fermentáciou zemiakovej bielkoviny.

Dusíkaté látky

4.8.14.

Zemiaková šťava, koncentrovaná

Koncentrovaný produkt z výroby zemiakového škrobu pozostávajúci zo zvyškov po čiastočnom odstránení vlákniny, bielkovín a škrobov z celej zemiakovej dužiny a odparení časti vody.

Vlhkosť, ak < 50 % alebo > 60 %;

ak vlhkosť < 50 %:

dusíkaté látky

popol

4.8.15.

Zemiakové granule

Sušené zemiaky (zemiaky po umytí, ošúpaní a zmenšení ich veľkosti – krájaním, vločkovaním atď. a odstránení obsahu vody).

 

4.9.1.

Sladký zemiak

Hľuzy Ipomoea batatas L. bez ohľadu na spôsob ich spracovania.

Vlhkosť, ak < 57 % alebo > 78 %

4.10.1.

Jeruzalemské artičoky; [topinambur]

Hľuzy Helianthus tuberosus L. bez ohľadu na spôsob ich spracovania.

Vlhkosť, ak < 75 % alebo > 80 %


5.   Iné semená a plody a z nich získané produkty

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

5.1.1.

Žaluď

Celé plody duba letného Quercus robur L., duba zimného Quercus petraea (Matt.) Liebl., duba korkového Quercus suber L. alebo iných druhov duba.

 

5.1.2.

Žaluď, lúpaný

Produkt získaný počas lúpania žaluďa.

Dusíkaté látky,

vláknina

5.2.1.

Mandľa

Celé alebo zlomkové plody Prunus dulcis so šupkami alebo bez nich.

 

5.2.2.

Mandľové šupky

Mandľové šupky získané z olúpaných mandľových semien fyzikálnym oddeľovaním od jadier a mleté.

Vláknina

5.2.3.

Výlisky z mandľových jadier

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním mandľových jadier.

Dusíkaté látky,

vláknina

5.3.1.

Semeno anízu

Semená Pimpinella anisum.

 

5.4.1.

Jablková dužina, sušená; [jablkové výlisky, sušené]

Produkt získaný z výroby šťavy z Malus domestica alebo muštu. Pozostáva hlavne z vnútornej dužiny a vonkajších obalov, ktoré sú vysušené. Môže byť depektinizovaný.

Vláknina

5.4.2.

Jablková dužina, lisovaná; [Jablkové výlisky, lisované]

Vlhký produkt získaný z výroby jablkovej šťavy alebo muštu. Pozostáva hlavne z vnútornej dužiny a vonkajších obalov, ktoré sú lisované. Môže byť depektinizovaný.

Vláknina

5.4.3.

Jablková melasa

Produkt získaný po výrobe pektínu z jablkovej dužiny. Môže byť depektinizovaný.

Dusíkaté látky,

vláknina,

oleje a tuky, ak > 10 %

5.5.1.

Semeno cukrovej repy

Semená cukrovej repy.

 

5.6.1.

Pohánka

Semená Fagopyrum esculentum.

 

5.6.2.

Pohánkové šupky a otruby

Produkt získaný počas mletia pohánkových zŕn.

vláknina

5.6.3.

Pohánkové mlynské zvyšky

Produkt z výroby múky získaný z preosiatej pohánky. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými zlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom rôznych častí zŕn. Nesmie obsahovať viac ako 10 % vlákniny.

Vláknina,

škrob

5.7.1.

Semeno červenej kapusty

Semená Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

 

5.8.1.

Semeno lesknice kanárskej

Semená Phalaris canariensis.

 

5.9.1.

Semená rasce

Semená Carum carvi L.

 

5.12.1.

Zlomky gaštanov

Produkt z výroby gaštanovej múky pozostávajúci hlavne z častíc endospermu s jemnými fragmentmi obalov a malým množstvom zvyškov gaštanu (Castanea spp.).

Dusíkaté látky,

vláknina

5.13.1.

Citrusové výlisky

Produkt získaný lisovaním citrusových plodov Citrus (L.) spp. alebo počas výroby citrusovej šťavy. Môže byť depektinizovaný.

Vláknina

5.13.2.

Citrusové výlisky, sušené

Produkt získaný lisovaním citrusových plodov alebo počas výroby citrusovej šťavy, ktorý je následne vysušený. Môže byť depektinizovaný.

Vláknina

5.14.1.

Semeno ďateliny lúčnej

Semená Trifolium pratense L.

 

5.14.2.

Semeno ďateliny plazivej

Semená Trifolium repens L.

 

5.15.1.

Kávové šupky

Produkt získaný z olúpaných kávových semien rastliny Coffea.

Vláknina

5.16.1.

Semeno nevädze poľnej

Semená Centaurea cyanus L.

 

5.17.1.

Semeno uhorky siatej

Semená Cucumis sativus L.

 

5.18.1.

Semeno cyprusu

Semená Cupressus L.

 

5.19.1.

Plody datle

Plody Phoenix dactylifera L. Môžu byť sušené.

 

5.19.2.

Semeno datle

Celé semená datľovníka.

Vláknina

5.20.1.

Semeno feniklu

Semená Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1.

Plody figy

Plody Ficus carica L. Môžu byť sušené.

 

5.22.1.

Ovocné jadierka  (19)

Produkt pozostávajúci z vnútorných jedlých semien orechov alebo ovocných kôstok.

 

5.22.2.

Ovocná dužina  (19)

Produkt získaný počas výroby ovocnej šťavy a ovocného pyré. Môže byť depektinizovaný.

Vláknina

5.22.3.

Ovocná dužina, sušená  (19)

Produkt získaný počas výroby ovocnej šťavy a ovocného pyré, ktorý je následne vysušený. Môže byť depektinizovaný.

Vláknina

5.23.1.

Žerucha siata

Semená Lepidium sativum L.

Vláknina

5.24.1.

Trávové semená

Semená tráv čeľadí Poaceae, Cyperaceae a Juncaceae.

 

5.25.1.

Hroznové jadierka

Jadierka vitis L. oddelené od hroznovej dužiny, z ktorých nebol odstránený olej.

Tuk,

Vláknina

5.25.2.

Múčka z hroznových jadierok

Produkt získaný počas extrakcie oleja z hroznových jadierok.

Vláknina

5.25.3.

Hroznové výlisky [matoliny]

Hroznová dužina, rýchlo vysušená po extrakcii alkoholu, z ktorej bolo odstránených podľa možnosti čo najviac stopiek a jadierok.

Vláknina

5.25.4.

Šťava z hroznových jadierok

Produkt získaný z hroznových jadierok po výrobe hroznovej šťavy. Pozostáva najmä z uhľohydrátov. Môže byť koncentrovaný.

Vláknina

5.26.1.

Lieskové orechy

Celé alebo zlomkové plody Corylus (L.) spp. so šupkami alebo bez nich.

 

5.26.2.

Výlisky z lieskových orechov

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním jadier lieskových orechov.

Dusíkaté látky,

vláknina

5.27.1.

Pektín

Pektín sa získava vodnou extrakciou (prírodných druhov) príslušného rastlinného materiálu, zvyčajne citrusových plodov alebo jabĺk. Ako organické zrážadlo sa použije iba metanol, etanol a propán-2-ol. Môže obsahovať až do 1 % metanolu, etanolu a propan-2-olu jednotlivo alebo v kombinácii v prepočte na sušinu. Pektín pozostáva hlavne z čiastočných metylových esterov kyseliny polygalakturónovej a ich amónnych, sodných, draselných a vápenatých solí.

 

5.28.1.

Semená perily

Semená Perilla frutescens L. a produkty z jej mletia.

 

5.29.1.

Píniové orechy

Semená Pinus (L.) spp.

 

5.30.1.

Pistáciové orechy

Plody Pistacia vera L.

 

5.31.1.

Semeno skorocelu

Semená Plantago (L.) spp.

 

5.32.1.

Reďkovkové semeno

Semená Raphanus sativus L.

 

5.33.1.

Špenátové semeno

Semená Spinacia oleracea L.

 

5.34.1.

Semeno bodliaka

Semená Carduus marianus L.

 

5.35.1.

Paradajková dužina [paradajkové výlisky]

Produkt získaný lisovaním paradajok Solanum lycopersicum L. počas výroby paradajkovej šťavy. Pozostáva hlavne z paradajkovej šupky a semien.

Vláknina

5.36.1.

Semená rebríčka obyčajného

Semená Achillea millefolium L.

 

5.37.1.

Výlisky z marhuľových jadier

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním marhuľových jadier (Prunus armeniaca L.). Môže obsahovať kyanovodík.

Dusíkaté látky,

vláknina

5.38.1.

Výlisky z čiernej rasce

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien čiernej rasce (Bunium persicum L.).

Dusíkaté látky,

vláknina

5.39.1.

Výlisky z boráka lekárskeho

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien boráka lekárskeho (Borago officinalis L.).

Dusíkaté látky,

vláknina

5.40.1.

Výlisky z prvosienky obyčajnej

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien prvosienky obyčajnej (Oenothera L.)

Dusíkaté látky,

vláknina

5.41.1.

Výlisky z granátovníka obecného

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien granátovníka obecného (Punica granatum L.).

Dusíkaté látky,

vláknina

5.42.1.

Výlisky z jadier vlašských orechov

Produkt z výroby oleja získaný lisovaním jadier vlašských orechov (Juglans regia L.).

Dusíkaté látky,

vláknina


6.   Úsušky a objemové krmivá a z nich získané produkty

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

6.1.1.

Listy repy

Listy Beta spp.

 

6.2.1.

Obilniny  (20)

Celé rastliny alebo časti daného druhu. Môžu byť sušené, čerstvé alebo silážované.

 

6.3.1.

Slama z obilnín  (20)

Slama z obilnín.

 

6.3.2.

Slama z obilnín upravená  (20)  (21)

Produkt získaný vhodnou úpravou slamy z obilia.

Sodík, pri úprave pomocou NaOH

6.4.1.

Ďatelinová múčka

Produkt získaný sušením a mletím ďateliny Trifolium spp. Môže obsahovať až do 20 % lucerny (Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn) alebo iné objemové krmivo sušené a pomleté súčasne s ďatelinou.

Dusíkaté látky,

vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.5.1.

Múčka z objemového krmiva  (22); [trávna múčka]  (22); [zelená múčka]  (22)

Produkt získaný sušením a mletím a v niektorých prípadoch stláčaním objemového krmiva.

Dusíkaté látky,

vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.6.1.

Tráva, sušená na poli [seno]

Druh akejkoľvek trávy, vysušenej na poli

Popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.6.2.

Tráva, sušená pri vysokej teplote

Produkt získaný z trávy (akejkoľvek odrody), ktorá bola umelo dehydrovaná (v akejkoľvek forme).

Dusíkaté látky,

vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.6.3.

Tráva, byliny, strukoviny [zelené objemové krmivá]

Čerstvé, silážované alebo sušené plodiny pozostávajúce z trávy, strukovín alebo byliniek všeobecne opísané ako siláž, senáž alebo zelené objemové krmivá.

Popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.7.1.

Konopná múka

Múka mletá zo sušených listov Cannabis sativa L.

Dusíkaté látky

6.7.2.

Konopná vláknina

Produkt získaný počas spracovania konopy, sfarbený na zeleno, vysušený, vláknitý.

 

6.8.1.

Slama z bôbu konského

Slama z bôbu konského.

 

6.9.1.

Ľanová slama

Slama z ľanu (Linum usitatissimum L.).

 

6.10.1.

Lucerna; [alfalfa]

Rastliny Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn alebo ich časti.

Popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.10.2.

Lucerna sušená na poli; [alfalfa sušená na poli]

Lucerna sušená na poli.

Popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.10.3.

Lucerna, sušená pri vysokej teplote; [alfalfa, sušená pri vysokej teplote]

Lucerna umelo dehydrovaná, v akejkoľvek forme.

Dusíkaté látky,

vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.10.4.

Lucerna, extrudovaná; [alfalfa, extrudovaná]

Granuly alfalfa, ktoré boli extrudované.

 

6.10.5.

Lucernová múčka  (23); [múčka z alfalfa]  (23)

Produkt získaný sušením a mletím lucerny. Môže obsahovať až do 20 % ďateliny alebo iných objemových krmív vysušených a pomletých zároveň s lucernou.

Dusíkaté látky,

vláknina,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.10.6.

Lucernové výlisky; [výlisky alfalfa]

Sušený produkt získaný lisovaním šťavy z lucerny.

Dusíkaté látky,

vláknina

6.10.7.

Lucernový bielkovinový koncentrát; [bielkovinový koncentrát alfalfa]

Produkt získaný umelým sušením frakcií lucernovej vylisovanej šťavy, ktoré boli oddelené odstredením a tepelne upravené s cieľom vyzrážania bielkovín.

Dusíkaté látky,

karotén

6.10.8.

Lucernová tekutá frakcia

Produkt získaný po extrakcii bielkovín z lucernovej šťavy, môže byť sušený.

Dusíkaté látky

6.11.1.

Kukuričná siláž

Silážované rastliny Zea mays L. ssp. mays.

 

6.12.1.

Hrachová slama

Slama Pisum spp.

 


7.   Iné rastliny, riasy a z nich získané produkty

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

7.1.1.

Riasy  (24)

Riasy, živé alebo spracované vrátane čerstvých, chladených alebo mrazených rias. Môžu obsahovať až do 0,1 % odpeňovačov.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol

7.1.2.

Sušené riasy  (24)

Produkt získaný sušením rias. Tento produkt môže byť premývaný vodou s cieľom znížiť obsah jódu. Môže obsahovať až do 0,1 % odpeňovačov.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol

7.1.3.

Múčka z rias  (24)

Produkt z výroby oleja získaný extrakciou rias. Môže obsahovať až do 0,1 % odpeňovačov.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol

7.1.4.

Olej z rias  (24)

Produkt z výroby oleja z rias získaný extrakciou. Môže obsahovať až do 0,1 % odpeňovačov

Tuk

vlhkosť, ak > 1 %

7.1.5.

Extrakt z rias  (24); [frakcia z rias]  (24)

Vodný alebo alkoholový extrakt rias, ktorý obsahuje prevažne uhľohydráty. Môže obsahovať až do 0,1 % odpeňovačov.

 

7.2.6.

Múčka z morských rias

Produkt získaný sušením a drvením makrorias, konkrétne hnedých morských rias. Tento produkt môže byť premytý vodou s cieľom znížiť obsah jódu. Môže obsahovať až do 0,1 % odpeňovačov.

Popol

7.3.1.

Kôra  (25)

Vyčistená a usušená kôra stromov alebo kríkov.

Vláknina

7.4.1.

Kvety  (25), sušené

Všetky časti sušených kvetov jedlých rastlín a ich frakcií.

Vláknina

7.5.1.

Brokolica, sušená

Produkt získaný sušením rastliny Brassica oleracea L. po umytí, zmenšení veľkosti (krájaním, vločkovaním atď.) a odstránení obsahu vody.

 

7.6.1.

Trstinová melasa

Produkt obsahujúci zvyšky sirupu získaný počas výroby alebo rafinácie cukru z Saccharum L. Môže obsahovať až do 0,5 % odpeňovačov. Môže obsahovať až do 0,5 % činidiel proti vytváraniu povlaku. Môže obsahovať až do 3,5 % sulfátu. Môže obsahovať až do 0,25 % sulfitu.

Celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza,

vlhkosť, ak > 30 %

7.6.2.

(Cukrová) trstina melasa, čiastočne odcukrená

Produkt získaný po ďalšej extrakcii sacharózy z melasy cukrovej trstiny s použitím vody.

Celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza,

vlhkosť, ak > 28 %

7.6.3.

(Trstinový) cukor [sacharóza]

Cukor extrahovaný z cukrovej trstiny s použitím vody.

Sacharóza

7.6.4.

Trstinová bagasa

Produkt získaný počas extrakcie cukru z cukrovej trstiny s použitím vody. Pozostáva najmä z vlákniny.

Vláknina

7.7.1.

Listy, sušené  (25)

Sušené listy jedlých rastlín a ich frakcie.

Vláknina

7.8.1.

Lignocelulóza  (25)

Produkt získaný pomocou mechanického spracovania surového prírodného sušeného dreva, ktorý pozostáva najmä z lignocelulózy.

Vláknina

7.9.1.

Koreň zo sladkého drievka

Koreň Glycyrrhiza L.

 

7.10.1.

Mäta

Produkt získaný sušením nadzemných častí rastlín Mentha apicata, Mentha piperita alebo Mentha viridis (L.) bez ohľadu na spôsob ich spracovania.

 

7.11.1.

Špenát, sušený

Produkt získaný zo sušenia rastliny Spinacia oleracea L. bez ohľadu na spôsob jej spracovania.

 

7.12.1.

Juka, mohave

Rozomletá Yucca schidigera Roezl. na prášok.

Vláknina

7.13.1.

Rastlinné uhlie; [drevené uhlie]

Produkt získaný zuhoľnatením organického rastlinného materiálu.

Vláknina

7.14.1.

Drevo  (25)

Chemicky nespracované prírodné drevo alebo drevné vlákna.

Vláknina


8.   Mliečne výrobky a z nich získané produkty

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

8.1.1.

Maslo a výrobky z masla

Maslo a výrobky z masla získané výrobou alebo spracovaním masla (napr. maslové sérum), pokiaľ sa neuvádzajú samostatne.

Dusíkaté látky,

tuk,

laktóza,

vlhkosť, ak > 6 %

8.2.1.

Cmar/sušený cmar  (26)

Produkt získaný pri mútení masla zo smotany alebo podobnými procesmi.

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením.

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. tetrasodiumpyrofosfát) používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

až do 0,3 % kyselín, napr. organických kyselín: kyselina citrónová, kyselina mravčia, kyselina propiónová; anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti napr. kremeň, trifosforečnan pentasodný, trikalciumfosfát, používaných na zlepšenie sypkosti,

až do 0,4 % emulzifikátora lecitínu.

Dusíkaté látky,

tuk,

laktóza,

vlhkosť, ak > 6 %

8.3.1.

Kazeín

Produkt získaný z odstredeného mlieka alebo z cmaru sušením kazeínu vyzrážaného pomocou kyselín alebo syridla.

Dusíkaté látky,

vlhkosť, ak > 10 %

8.4.1.

Kazeinát

Produkt extrahovaný zo syroviny alebo kazeínu použitím neutralizujúcich látok a sušením.

Dusíkaté látky,

vlhkosť, ak > 10 %

8.5.1.

Syr a výrobky zo syra

Syr a výrobky vyrobené zo syra a mliečnych produktov.

Dusíkaté látky,

tuk

8.6.1.

Mledzivo/sušené mledzivo

Tekutina vylučovaná mliečnymi žľazami zvierat produkujúcich mlieko do piatich dní po pôrode. Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením.

Dusíkaté látky

8.7.1.

Vedľajšie mliečne produkty

Produkty získané pri výrobe výrobkov z mlieka (vrátane, no s obmedzením na: mliečne výrobky, ktoré sa už nepoužívajú ako potraviny, kal z odstrediviek alebo separátorov, preplachovacia voda, mliečne minerálne látky).

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. tetrasodiumpyrofosfát) používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

až do 0,3 % kyselín, napr. organických kyselín: kyselina citrónová, kyselina mravčia, kyselina propiónová; anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti napr. kremeň, trifosforečnan pentasodný, trikalciumfosfát, používaných na zlepšenie sypkosti,

až do 0,4 % emulzifikátora lecitínu.

Vlhkosť,

dusíkaté látky,

tuk,

celkový cukor

8.8.1.

Fermentované mliečne výrobky

Produkty získané fermentáciou mlieka (napr. jogurt atď.)

Dusíkaté látky,

tuk

8.9.1.

Laktóza

Cukor oddelený od mlieka alebo srvátky purifikáciou a sušením.

Laktóza,

vlhkosť, ak > 5 %

8.10.1.

Mlieko/sušené mlieko  (26)

Bežná tekutina vylučovaná žľazami získaná z jedného alebo viacerých dojení. Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením.

Dusíkaté látky,

tuk,

vlhkosť, ak > 5 %

8.11.1.

Odstredené mlieko/sušené odstredené mlieko  (26)

Mlieko, ktorého obsah tuku bol znížený jeho oddelením.

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením.

Dusíkaté látky,

vlhkosť, ak > 5 %

8.12.1.

Mliečny tuk

Produkt získaný odstreďovaním mlieka.

Tuk

8.13.1.

Sušená mliečna bielkovina

Produkt získaný sušením bielkovinových zložiek extrahovaných z mlieka chemickou alebo fyzikálnou úpravou.

Dusíkaté látky,

vlhkosť, ak > 8 %

8.14.1.

Kondenzované a odparené mlieko a produkty z neho

Kondenzované a odparené mlieko a produkty získané výrobou alebo spracovaním týchto produktov.

Dusíkaté látky,

tuk,

vlhkosť, ak > 5 %

8.15.1.

Mliečny permeát/sušený mliečny permeát  (26)

Produkt získaný filtráciou (ultrafiltráciou, nanofiltráciou alebo mikrofiltráciou) mlieka (prenikajúceho cez membránu), z ktorého mohla byť čiastočne odstránená laktóza.

Môže sa upraviť reverznou osmózou a koncentráciou a/alebo sušením.

Popol,

dusíkaté látky,

laktóza,

vlhkosť, ak > 8 %

8.16.1.

Mliečny bielkovinový koncentrát/sušený mliečny bielkovinový koncentrát  (26)

Produkt získaný filtráciou (ultrafiltráciou, nanofiltráciou alebo mikrofiltráciou) mlieka (zadržaného membránou).

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením.

Dusíkaté látky,

popol,

laktóza,

vlhkosť, ak > 8 %

8.17.1.

Srvátka/sušená srvátka  (26)

Produkt z výroby syra, tvarohu alebo kazeínu alebo z podobných procesov.

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením.

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. tetrasodiumpyrofosfát) používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

až do 0,3 % kyselín, napr. organických kyselín: kyselina citrónová, kyselina mravčia, kyselina propiónová; anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti napr. kremeň, trifosforečnan pentasodný, trikalciumfosfát, používaných na zlepšenie sypkosti,

až do 0,4 % emulzifikátora lecitínu.

Dusíkaté látky,

laktóza,

vlhkosť, ak > 8 %,

popol

8.18.1.

Delaktózovaná srvátka/delaktózovaná sušená srvátka  (26)

Srvátka, z ktorej bola čiastočne odstránená laktóza.

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením.

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. tetrasodiumpyrofosfát) používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

až do 0,3 % kyselín, napr. organických kyselín: kyselina citrónová, kyselina mravčia, kyselina propiónová; anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti napr. kremeň, trifosforečnan pentasodný, trikalciumfosfát, používaných na zlepšenie sypkosti,

až do 0,4 % emulzifikátora lecitínu.

Dusíkaté látky,

laktóza,

vlhkosť, ak > 8 %,

popol

8.19.1.

Srvátková bielkovina/sušená srvátková bielkovina  (26)

Produkt získaný sušením zložiek srvátkovej bielkoviny extrahovaných zo srvátky chemickou alebo fyzikálnou úpravou. Môže byť upravený koncentráciou a/alebo sušením.

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. tetrasodiumpyrofosfát) používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

až do 0,3 % kyselín, napr. organických kyselín: kyselina citrónová, kyselina mravčia, kyselina propiónová; anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti napr. kremeň, trifosforečnan pentasodný, trikalciumfosfát, používaných na zlepšenie sypkosti,

až do 0,4 % emulzifikátora lecitínu.

Dusíkaté látky,

vlhkosť, ak > 8 %

8.20.1.

Demineralizovaná delaktózovaná srvátka/sušená demineralizovaná delaktózovaná srvátka  (26)

Srvátka, z ktorej bola čiastočne odstránená laktóza a minerálne látky.

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením.

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. tetrasodiumpyrofosfát), používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

až do 0,3 % kyselín, napr. organických kyselín: kyselina citrónová, kyselina mravčia, kyselina propiónová; anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti napr. kremeň, trifosforečnan pentasodný, trikalciumfosfát, používaných na zlepšenie sypkosti,

až do 0,4 % emulzifikátora lecitínu.

Dusíkaté látky,

laktóza,

popol,

vlhkosť, ak > 8 %

8.21.1.

Srvátkový permeát/sušený srvátkový permeát  (26)

Produkt získaný filtráciou (ultrafiltráciou, nanofiltráciou alebo mikrofiltráciou) srvátky (prenikajúcej cez membránu), z ktorej mohla byť čiastočne odstránená laktóza. Môže sa upraviť reverznou osmózou a koncentráciou a/alebo sušením.

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. tetrasodiumpyrofosfát) používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

až do 0,3 % kyselín, napr. organických kyselín: kyselina citrónová, kyselina mravčia, kyselina propiónová; anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti napr. kremeň, trifosforečnan pentasodný, trikalciumfosfát, používaných na zlepšenie sypkosti,

až do 0,4 % emulzifikátora lecitínu.

Popol,

dusíkaté látky,

laktóza,

vlhkosť, ak > 8 %

8.22.1.

Srvátkový bielkovinový koncentrát/sušený srvátkový bielkovinový koncentrát  (26)

Produkt získaný filtráciou (ultrafiltráciou, nanofiltráciou alebo mikrofiltráciou) srvátky (zadržanej membránou).

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením.

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. tetrasodiumpyrofosfát) používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

až do 0,3 % kyselín, napr. organických kyselín: kyselina citrónová, kyselina mravčia, kyselina propiónová; anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých častiach výrobných procesov,

až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti napr. kremeň, trifosforečnan pentasodný, trikalciumfosfát, používaných na zlepšenie sypkosti,

až do 0,4 % emulzifikátora lecitínu.

Dusíkaté látky,

popol,

laktóza,

vlhkosť, ak > 8 %


9.   Produkty zo suchozemských zvierat a z nich získané produkty

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

9.1.1.

Vedľajšie živočíšne produkty  (27)

Celé telá alebo časti teplokrvných suchozemských zvierat, čerstvé, mrazené, varené, ošetrené kyselinou alebo sušené.

Dusíkaté látky,

tuk,

vlhkosť, ak > 8 %

9.2.1.

Živočíšny tuk  (28)

Produkt pozostávajúci z tuku teplokrvných suchozemských zvierat.

Ak je extrahovaný rozpúšťadlami, môže obsahovať až do 0,1 % hexánu.

Tuk,

vlhkosť, ak > 1 %

9.3.1.

Vedľajšie včelárske produkty

Med, včelí vosk, materská kašička, propolis, peľ, spracované alebo nespracované.

Celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza

9.4.1.

Spracovaná živočíšna bielkovina  (28)

Produkt získaný tepelnou úpravou, sušením a mletím celých tiel teplokrvných suchozemských zvierat alebo ich častí, z ktorého môže byť čiastočne extrahovaný alebo fyzicky odstránený tuk.

Ak je extrahovaný rozpúšťadlami, môže obsahovať až do 0,1 % hexánu.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol,

vlhkosť, ak > 8 %

9.5.1.

Bielkoviny z výroby želatíny  (28)

Sušené živočíšne bielkoviny potravinárskej akosti získané z výroby želatíny.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol,

vlhkosť, ak > 8 %

9.6.1.

Hydrolyzované živočíšne bielkoviny  (28)

Hydrolyzované bielkoviny získané tepelnou a/alebo tlakovou, chemickou, mikrobiologickou alebo enzymatickou hydrolýzou živočíšnych bielkovín.

Dusíkaté látky,

vlhkosť, ak > 8 %

9.7.1.

Krvná múčka  (28)

Produkt získaný tepelnou úpravou krvi zabitých teplokrvných zvierat.

Dusíkaté látky,

vlhkosť, ak > 8 %

9.8.1.

Krvné produkty  (27)

Produkty získané z krvi alebo frakcií krvi zabitých teplokrvných zvierat; zahŕňajú sušenú/mrazenú/tekutú krvnú plazmu, sušenú plnú krv, sušené/mrazené/tekuté červené krvinky alebo ich frakcie a zmesi.

Dusíkaté látky,

vlhkosť, ak > 8 %

9.9.1.

Zvyšky zo stravovania [recyklát zo stravovania]

Všetok potravinársky odpad obsahujúci materiál živočíšneho pôvodu vrátane použitého kuchynského oleja pochádzajúci z reštaurácií, stravovacích zariadení a kuchýň vrátane centrálnych kuchýň a kuchýň v domácnostiach.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol,

vlhkosť, ak > 8 %

9.10.1.

Kolagén  (28)

Produkt na báze bielkovín získaný zo živočíšnych kostí, koží, kožiek a šliach.

Dusíkaté látky,

vlhkosť, ak > 8 %

9.11.1.

Perová múčka

Produkt získaný sušením a mletím peria zabitých zvierat, môže byť hydrolyzovaný.

Dusíkaté látky,

vlhkosť, ak > 8 %

9.12.1.

Želatína  (28)

Prírodná rozpustná bielkovina, želírujúca alebo neželírujúca, získaná čiastočnou hydrolýzou kolagénu vyrobeného z kostí, koží a kožiek a šliach zvierat.

Dusíkaté látky,

vlhkosť, ak > 8 %

9.13.1.

Škvarky  (28)

Produkt získaný z výroby loja, sadla a iných extrahovaných alebo fyzicky odstránených tukov živočíšneho pôvodu, čerstvý, mrazený alebo sušený.

Ak je extrahovaný rozpúšťadlami, môže obsahovať až do 0,1 % hexánu.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol,

vlhkosť, ak > 8 %

9.14.1.

Produkty živočíšneho pôvodu  (27)

Bývalé potraviny s obsahom živočíšnych produktov; spracované alebo nespracované, napr. čerstvé, mrazené, sušené.

Dusíkaté látky,

tuk,

vlhkosť, ak > 8 %

9.15.1.

Vajcia

Celé vajcia Gallus gallus L. so škrupinami alebo bez škrupín.

 

9.15.2.

Albumín

Produkt získaný z vajec po oddelení škrupín a žĺtkov, pasterizovaný a prípadne denaturovaný.

Dusíkaté látky,

v príslušnom prípade metóda denaturácie

9.15.3.

Produkty z vajec, sušené

Produkty pozostávajúce z pasterizovaných sušených vajec, bez škrupín alebo zmesi rôznych podielov sušeného albumínu a sušeného vaječného žĺtka.

Dusíkaté látky,

tuk,

vlhkosť, ak > 5 %

9.15.4.

Sušené vajcia pocukrované

Sušené celé pocukrované vajcia alebo ich časti.

Dusíkaté látky,

tuk,

vlhkosť, ak > 5 %

9.15.5.

Vaječné škrupiny, sušené

Produkt získaný z hydinových vajec po tom, ako z nich bol odstránený obsah (žĺtok a albumín). Škrupiny sú vysušené.

Popol

9.16.1.

Suchozemské bezstavovce  (27)

Celé časti suchozemských bezstavovcov vo všetkých štádiách ich života okrem druhov patogénnych pre človeka a zvieratá; spracované alebo nespracované, napr. čerstvé, mrazené, sušené.

 

9.17.1.

Chondroitín sulfát

Produkt získaný extrakciou zo šliach, kostí a iných zvieracích tkanív obsahujúcich chrupavku a mäkké spojovacie tkanivá.

Sodík


10.   Ryby, iné vodné živočíchy a z nich získané produkty

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

10.1.1.

Vodné bezstavovce  (29)

Celé telá alebo časti morských alebo sladkovodných bezstavovcov vo všetkých životných štádiách okrem druhov patogénnych pre ľudí a zvieratá; spracované alebo nespracované, napr. čerstvé, mrazené, sušené.

 

10.2.1.

Vedľajšie produkty z vodných živočíchov  (29)

Pochádzajúce z prevádzkarní alebo závodov spracúvajúcich alebo vyrábajúcich produkty na ľudskú spotrebu; spracované alebo nespracované, napr. čerstvé, mrazené, sušené.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol

10.3.1.

Múčka z kôrovcov

Produkt vyrobený zahriatím, lisovaním a vysušením celých častí kôrovcov vrátane voľne žijúcich a chovaných kreviet.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.4.1.

Ryby  (30)

Celé ryby alebo ich časti; čerstvé, mrazené, varené, ošetrené kyselinou alebo sušené.

Dusíkaté látky,

vlhkosť, ak > 8 %

10.4.2.

Rybia múčka  (30)

Produkt získaný zahriatím, lisovaním a sušením celých rýb alebo ich častí, do ktorého môžu byť pred sušením znovu pridané rybie šťavy.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol, ak > 20 %,

vlhkosť, ak > 8 %

10.4.3.

Rybie šťavy

Kondenzovaný produkt získaný počas výroby rybej múčky, ktorý bol oddelený a stabilizovaný acidifikáciou alebo sušením.

Dusíkaté látky,

tuk,

vlhkosť, ak > 5 %

10.4.4.

Rybia bielkovina, hydrolyzovaná

Produkt získaný kyslou hydrolýzou celých rýb alebo ich častí, často koncentrovaný sušením.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol, ak > 20 %,

vlhkosť, ak > 8 %

10.4.5.

Múčka z rybích kostí

Produkt získaný zahriatím, lisovaním a sušením častí rýb. Pozostáva najmä z rybích kostí.

Popol

10.4.6.

Rybí olej

Olej získaný z rýb alebo ich častí, následne upravený odstredením s cieľom odstrániť vodu (môže obsahovať údaje špecifické pre daný druh, napr. olej z pečene tresky).

Tuk,

vlhkosť, ak > 1 %

10.4.7.

Rybí olej, stužený

Olej získaný hydrogenáciou rybieho oleja.

Vlhkosť, ak > 1 %

10.5.1.

Olej z krilu

Olej získaný z varenej a lisovanej planktonickej pancierovky, následne upravený odstredením s cieľom odstrániť vodu.

Vlhkosť, ak > 1 %

10.5.2.

Bielkovinový koncentrát z pancierovky (bielkovina z krilu), hydrolyzovaný

Produkt získaný enzymatickou hydrolýzou celých pancieroviek alebo ich častí, často koncentrovaný sušením.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol, ak > 20 %,

vlhkosť, ak > 8 %

10.6.1.

Múčka z morských špirálovcov

Produkt vyrobený zahriatím a sušením celých morských špirálovcov alebo ich častí vrátane Nereis virens. M. Sars.

Tuk

popol, ak > 20 %,

vlhkosť, ak > 8 %

10.7.1.

Múčka z morského zooplanktónu

Produkt vyrobený zahriatím, lisovaním a sušením morského zooplanktónu, napr. pancierovky.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol, ak > 20 %,

vlhkosť, ak > 8 %

10.7.2.

Olej z morského zooplanktónu

Olej získaný z vareného a lisovaného morského zooplanktónu, následne upravený odstredením s cieľom odstrániť vodu.

Vlhkosť, ak > 1 %

10.8.1.

Múčka z mäkkýšov

Produkt vyrobený zahriatím a sušením celých mäkkýšov alebo ich častí vrátane kalamárov a lastúrnikov.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol, ak > 20 %,

vlhkosť, ak > 8 %

10.9.1.

Múčka z kalamárov

Produkt vyrobený zahriatím, lisovaním a sušením celých kalamárov alebo ich častí.

Dusíkaté látky,

tuk,

popol, ak > 20 %,

vlhkosť, ak > 8 %


11.   Minerálne látky a produkty z nich získané

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

11.1.1.

Uhličitan vápenatý  (31); [vápenec]

Produkt získaný mletím zdrojov uhličitanu vápenatého (CaCO3), ako je vápenec, alebo vyzrážaním z kyselinového roztoku.

Môže obsahovať až do 0,25 % propylénglykolu

Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí.

Vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.2.

Zvápenatené morské ulity

Produkt prírodného pôvodu získaný z morských ulít pomletých alebo granulovaných, ako napr. ulity ustríc alebo morských mušlí.

Vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.3.

Uhličitan horečnato-vápenatý

Prírodná zmes uhličitanu vápenatého (CaCO3) a uhličitanu horečnatého (MgCO3). Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí.

Vápnik, horčík, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.4.

Maerl

Produkt prírodného pôvodu získaný zo zvápenatených morských rias, pomletý alebo granulovaný.

Vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.5.

Lithothamn

Produkt prírodného pôvodu získaný zo zvápenatených morských rias [Phymatolithon calcareum (Pall.)], mletý alebo granulovaný.

Vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.6.

Chlorid vápenatý

Chlorid vápenatý (CaCl2). Môže obsahovať až do 0,2 % síranu bárnatého.

Vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.7.

Hydroxid vápenatý

Hydroxid vápenatý (Ca(OH)2).

Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí.

Vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.8.

Síran vápenatý, bezvodý

Bezvodý síran vápenatý (CaSO4) získaný mletím síranu vápenatého bezvodého alebo dehydratáciou síranu vápenatého dihydrátu.

Vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.9.

Síran vápenatý, hemihydrát

Síran vápenatý, hemihydrát (CaSO4 × ½ H2O) získaný čiastočnou dehydratáciou síranu vápenatého dihydrátu.

Vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.10.

Síran vápenatý dihydrát

Síran vápenatý dihydrát (CaSO4 × 2 H2O) získaný mletím síranu vápenatého dihydrátu alebo hydratáciou síranu vápenatého hemihydrátu.

Vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.11.

Vápenaté soli organických kyselín  (32)

Vápenaté soli jedlých organických kyselín minimálne so 4 atómami uhlíka.

Vápnik, organická kyselina

11.1.12.

Oxid vápenatý

Oxid vápenatý (CaO) získaný kalcináciou prirodzene sa vyskytujúceho vápenca.

Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí.

Vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.13.

Glukonát vápenatý

Vápenatá soľ kyseliny glukónovej všeobecne vyjadrená ako Ca(C6H11O7)2 a jej hydratované formy.

Vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.15.

Síran/uhličitan vápenatý

Produkt získaný počas výroby uhličitanu sodného.

Vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.16.

Pidolát vápenatý

L-pidolát vápenatý (C5H6CaNO3). Môže obsahovať až do 1,5 % kyseliny glutámovej a príbuzných látok.

Vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.17.

Uhličitan vápenatý-oxid horečnatý

Produkt získaný zahriatím prírodného vápnika a horčíka s obsahom látok ako dolomit. Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí.

Vápnik, horčík

11.2.1.

Oxid horečnatý

Kalcinovaný oxid horečnatý (MgO), nie menej ako 70 % MgO.

Horčík, popol nerozpustný v HCl, ak > 15 %

11.2.2.

Síran horečnatý heptahydrát

Síran horečnatý (MgSO4 × 7 H2O).

Horčík, síra, popol nerozpustný v HCl, ak > 15 %

11.2.3.

Síran horečnatý monohydrát

Síran horečnatý (MgSO4 × H2O).

Horčík, síra, popol nerozpustný v HCl, ak > 15 %

11.2.4.

Síran horečnatý, bezvodý

Bezvodý síran horečnatý (MgSO4).

Horčík, síra, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.5.

Propionát horečnatý

Propionát horečnatý (C6H10MgO4)

Horčík

11.2.6.

Chlorid horečnatý

Chlorid horečnatý (MgCl2) alebo roztok získaný prirodzenou koncentráciou morskej vody po vyťažení chloridu sodného.

Horčík, chór, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.7.

Uhličitan horečnatý

Prírodný uhličitan horečnatý (MgCO3).

Horčík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.8.

Hydroxid horečnatý

Hydroxid horečnatý (Mg(OH)2).

Horčík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.9.

Síran draselno-horečnatý

Síran draselno-horečnatý.

Horčík, draslík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.10.

Horečnaté soli organických kyselín  (32)

Horečnaté soli jedlých organických kyselín minimálne so 4 atómami uhlíka.

Horčík, organická kyselina

11.3.1.

Dikalciumfosfát  (33); [monohydrogénfosforečnan vápenatý]

Monohydrogénfosforečnan vápenatý monohydrát získaný z kostí alebo anorganických zdrojov (CaHPO4 × H2O).

Ca/P > 1,2

Môže obsahovať až do 3 % chloridu vyjadreného ako NaCl.

Vápnik, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.3.2.

Monodikalciumfosfát

Produkt získaný chemicky a zložený z dikalciumfosfátu a monokalciumfosfátu (CaHPO4 . Ca(H2PO4)2 × H2O).

0,8 < Ca/P < 1,3

Celkový fosfor, vápnik, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.3.

Monokalciumfosfát; [tetrahydrogéndifosforečnan vápenatý]

Dihydrogénfosforečnan vápenatý (Ca(H2PO4)2 × H2O).

Ca/P < 0,9

Celkový fosfor, vápnik, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.4.

Trikalciumfosfát; [fosforečnan vápenatý]

Trikalciumfosfát monohydrát z kostí alebo anorganických zdrojov (Ca3(PO4)2 × H2O).

Ca/P > 1,3

Vápnik, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.5.

Fosforečnan horečnato-vápenatý

Fosforečnan horečnato-vápenatý.

Vápnik, horčík, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.6.

Odfluórovaný fosfát

Prírodný fosfát, kalcinovaný a tepelne upravený dlhšie, ako je potrebné na účely odstránenia nečistôt.

Celkový fosfor, vápnik, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %, popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.3.7.

Pyrofosforečnan vápenatý; [dikalciumdifosfát]

Pyrofosforečnan vápenatý.

Celkový fosfor, vápnik, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.8.

Fosforečnan horečnatý

Produkt pozostávajúci z jednomocného a/alebo dvojmocného a/alebo trojmocného fosforečnanu horečnatého.

Celkový fosfor, horčík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.3.9.

Fosforečnan horečnato-sodno-vápenatý

Produkt pozostávajúci z fosforečnanu horečnato-sodno-vápenatého.

Celkový fosfor, horčík, vápnik, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.10.

Fosforečnan monosodný; [dihydrogénfosforečnan sodný]

Fosforečnan monosodný (NaH2PO4 × H2O).

Celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.11.

Fosforečnan disodný; [hydrogénfogensforečnan disodný]

Fosforečnan disodný (Na2HPO4 × H2O).

Celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.12.

Fosforečnan sodný; [ortofosforečnan tri-sodný]

Fosforečnan sodný (Na3PO4).

Celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.13.

Pyrofosforečnan sodný; [difosforečnan tetrasodný]

Pyrofosforečnan sodný (Na4P2O7).

Celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.14.

Dihydrogénfosforečnan draselný; [Dihydrogénfosforečnan draselný]

Dihydrogénfosforečnan draselný (KH2PO4 × H2O).

Celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.15.

Hydrogénfosforečnan draselný; [Hydrogénfosforečnan draselný]

Hydrogénfosforečnan draselný (K2HPO4 × H2O).

Celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.16.

Fosforečnan sodno-vápenatý

Fosforečnan sodno-vápenatý (CaNaPO4).

Celkový fosfor, vápnik, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.17.

Dihydrogénfosforečnan amónny; [dihydrogénfosforečnan amónny]

Dihydrogénfosforečnan amónny (NH4H2PO4).

Celkový dusík, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.18.

Hydrogénfosforečnan amónny; [hydrogénfosforečnan diamónny]

Hydrogénfosforečnan amónny ((NH4)2HPO4).

Celkový dusík, celkový fosfor, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.19.

Tri-polyfosforečnan sodný; [trifosforečnan pentasodný]

Tri-polyfosforečnan sodný (Na5P3O9).

Celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.20.

Fosforečnan sodno-horečnatý

Fosforečnan sodno-horečnatý (MgNaPO4).

Celkový fosfor, horčík, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.21.

Fosfornan horečnatý

Fosfornan horečnatý (Mg(H2PO2)2 × 6 H2O).

Horčík,

celkový fosfor,

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.22.

Kostná múčka odglejená

Odglejené, sterilizované a pomleté kosti, z ktorých bol odstránený tuk.

Celkový fosfor, vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.3.23.

Popol z kostí

Minerálne zvyšky z horenia, spaľovania alebo splyňovania vedľajších živočíšnych produktov.

Celkový fosfor, vápnik, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.3.24.

Polyfosforečnan vápenatý

Heterogénne zmesi vápenatých solí kondenzovaných kyselín polyfosforečných všeobecného vzorca H(n + 2)PnO(3n + 1), kde „n“ nie je menej ako 2.

Celkový fosfor, vápnik, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.25.

Dihydrogéndifosforečnan vápenatý

Monokalcium dihydrogén pyrofosfát (CaH2P2O7).

Celkový fosfor, vápnik, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.26.

Pyrofosfát kyseliny horečnatej

Pyrofosfát kyseliny horečnatej (MgH2P2O7). Produkt z vyčistenej kyseliny fosforečnej a vyčisteného hydroxidu horečnatého alebo oxidu horečnatého odparovaním vody a kondenzáciou ortofosfátu na difosfát.

Celkový fosfor, horčík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.27.

Dihydrogéndifosforečnan disodný

Dihydrogéndifosforečnan disodný (Na2H2P7O7).

Celkový fosfor, vápnik, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.28.

Difosforečnan trisodný

Monohydrogéndifosforečnan trisodný (bezvodý: Na3HP2O7; monohydrát: Na3HP2O7 × H2O).

Celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.29.

Polyfosforečnan sodný; [Sodium hexametafosfát]

Heterogénne zmesi sodných solí lineárnych kondenzovaných kyselín polyfosforečných všeobecného vzorca H(n + 2)PnO(3n + 1), kde „n“ nie je menej ako 2.

Celkový fosfor, sodík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.30.

Fosforečnan tri-draselný

Monofosforečnan tri-draselný (bezvodý: K3PO4; hydratovaný: K3PO4 × n H2O (n = 1 alebo 3)).

Celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.31.

Difosforečnan tetra-draselný

Pyrofosforečnan tetradraselný (K4P2O7).

Celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.32.

Trifosforečnan pentadraselný

Tri-polyfosforečnan pentadraselný (K5P3O10).

Celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.33.

Polyfosforečnan draselný

Heterogénne zmesi draselných solí lineárnych kondenzovaných kyselín polyfosforečných všeobecného vzorca H(n + 2)PnO(3n + 1), kde „n“ nie je menej ako 2.

Celkový fosfor, draslík, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.34.

Polyfosforečnan sodno-vápenatý

Polyfosforečnan sodno-vápenatý.

Celkový fosfor, sodík, vápnik, P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.4.1.

Chlorid sodný  (31)

Chlorid sodný (NaCl) alebo produkt získaný odparovacou kryštalizáciou zo soľného roztoku (vákuová soľ) alebo odparením morskej vody (morská soľ) alebo mletím kamennej soli.

Sodík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.2.

Bikarbonát sodný [hydrogénuhličitan sodný]

Bikarbonát sodný (NaHCO3).

Sodík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.3.

(Bi)karbonát sodný/amónny [(hydrogén)uhličitan sodný/amónny]

Produkt získaný počas výroby uhličitanu sodného a bikarbonátu sodného so stopami bikarbonátu amónneho (bikarbonát amónny max. 5 %).

Sodík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.4.

Uhličitan sodný

Uhličitan sodný (Na2CO3)

Sodík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.5.

Seskviuhličitan sodný [hydrogénuhličitan trisodný]

Seskviuhličitan sodný (Na3H(CO3)2)

Sodík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.6.

Síran sodný

Síran sodný (Na2SO4).

Môže obsahovať až do 0,3 % metionínu.

Sodík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.7.

Sodné soli organických kyselín  (32)

Sodné soli jedlých organických kyselín minimálne so 4 atómami uhlíka.

Sodík, organická kyselina

11.5.1.

Chlorid draselný

Chlorid draselný (KCl) alebo produkt získaný mletím prírodných zdrojov chloridu draselného.

Draslík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.5.2.

Síran draselný

Síran draselný (K2SO4).

Draslík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.5.3.

Uhličitan draselný

Uhličitan draselný (K2CO3).

Draslík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.5.4.

Hydrogénuhličitan draselný

Hydrogénuhličitan draselný (KHCO3).

Draslík, popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.5.5.

Draselné soli organických kyselín  (32)

Draselné soli jedlých organických kyselín minimálne so 4 atómami uhlíka.

Draslík, organická kyselina

11.6.1.

Sírny kvet

Prášok získaný z prírodných ložísk minerálu. Tiež produkt získaný z rafinácie ropy podľa postupov výrobcov síry.

Síra

11.7.1.

Atapulgit

Prírodný minerál obsahujúci horčík, hliník a kremík.

Horčík

11.7.2.

Kremeň

Prirodzene sa vyskytujúci minerál získaný mletím zdrojov kremeňa.

Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí.

 

11.7.3.

Kristobalit

Oxid kremičitý (SiO2) získaný z rekryštalizácie kremeňa.

Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí.

 

11.8.1.

Síran amónny

Síran amónny ((NH4)2SO4) získaný chemickou syntézou.

Dusík vyjadrený ako dusíkaté látky, síra

11.8.2.

Roztok síranu amónneho

Síran amónny vo vodnom roztoku obsahujúci najmenej 35 % sulfátu amónneho.

Dusík vyjadrený ako dusíkaté látky

11.8.3.

Amónne soli organických kyselín  (32)

Amónne soli jedlých organických kyselín minimálne so 4 atómami uhlíka.

Dusík vyjadrený ako dusíkaté látky, organická kyselina

11.8.4.

Laktát amónny (mliečnan amónny)

Laktát amónny (CH3CHOHCOONH4). Zahŕňa laktát amónny vyrobený fermentáciou s Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp. alebo Bifidobacterium spp., s obsahom aspoň 44 % dusíka vyjadreného ako dusíkaté látky.

Môže obsahovať až do 0,8 % fosforu, 0,9 % draslíka, 0,7 % horčíka, 0,3 % sodíka, 0,3 % sulfátov, 0,1 % chloridov, 5 % cukrov a 0,1 % silikónového odpeňovača.

Dusík vyjadrený ako dusíkaté látky, popol

11.8.5.

Octan amónny

Octan amónny (CH3COONH4) vo vodnom roztoku obsahujúci najmenej 55 % octanu amónneho).

Dusík vyjadrený ako dusíkaté látky


12.   (Vedľajšie) produkty fermentácie z mikroorganizmov

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

12.1.

Produkty získané z biomasy špecifických mikroorganizmov kultivovaných na určitých substrátoch

Môžu obsahovať až do 0,3 % odpeňovačov. Môžu obsahovať až do 1,5 % filtračných/číriacich prípravkov. Môžu obsahovať až do 2,9 % kyseliny propiónovej.

Kyselina propiónová, ak > 0,5 %

12.1.1.

Bielkovina z Methylophilus methylotrophus

Bielkovinový produkt fermentácie získaný kultúrou Methylophilus methylotrophus (NCIMB, kmeň 10.515) (34) na metanole, obsah dusíkatých látok je aspoň 68 % a koeficient odrazu aspoň 50.

Dusíkaté látky,

popol,

tuk

12.1.2.

Bielkovina z Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis a Bacillus firmus

Bielkovinový produkt fermentácie s Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB, kmeň 11132), Alcaligenes acidovorans (NCIMB, kmeň 12387), Bacillus brevis (NCIMB, kmeň 13288) a Bacillus firmus (NCIMB, kmeň 13280) (34) na zemnom plyne (pribl. 91 % metán, 5 % etán, 2 % propán, 0,5 % izobután, 0,5 % n-bután), čpavku a minerálnych soliach, obsah dusíkatých látok je najmenej 65 %.

Dusíkaté látky,

popol,

tuk

12.1.3.

Bakteriálna bielkovina z Escherichia coli

Bielkovinový produkt, vedľajší produkt výroby aminokyselín kultúrou Escherichia coli K12 (34) na substrátoch rastlinného alebo chemického pôvodu, čpavku alebo minerálnych solí; môže byť hydrolyzovaný.

Dusíkaté látky

12.1.4.

Bakteriálna bielkovina z Corynebacterium glutamicum

Bielkovinový produkt, vedľajší produkt výroby aminokyselín kultúrou Corynebacterium glutamicum  (34) na substrátoch rastlinného alebo chemického pôvodu, čpavku alebo minerálnych solí; môže byť hydrolyzovaný.

Dusíkaté látky

12.1.5.

Kvasnice a ich časti [pivovarské kvasnice] [kvasnicový produkt]

Všetky kvasnice a ich časti získané zo Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Candida utilis/Pichia jadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii alebo Brettanomyces ssp. (34)  (35) na substrátoch väčšinou rastlinného pôvodu, ako je melasa, cukrový sirup, alkohol, destilačné zvyšky, obilniny a produkty obsahujúce škrob, ovocné šťavy, srvátka, kyselina mliečna, cukor, hydrolyzované rastlinné vlákna a fermentačné živiny, ako napríklad čpavok nebo minerálne soli.

Vlhkosť, ak < 75 % alebo > 97 %;

ak vlhkosť < 75 %:

dusíkaté látky

12.1.6.

Mycéliová siláž z výroby penicilínu

Mycelium (dusíkatá zmes), vlhký vedľajší produkt výroby penicilínu pomocou Penicillium chrysogenum (ATCC 48271) (34) na rôznych zdrojoch uhľohydrátov a ich hydrolyzátov, tepelne upravený a silážovaný pomocou Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides a Streptococcus lactis na inaktiváciu penicilínu, dusík vyjadrený ako dusíkaté látky je aspoň 7 %.

Dusík vyjadrený ako dusíkaté látky,

popol

12.1.7.

Kvasnice z procesu bionafty

Všetky kvasnice a ich časti získané z Yarrowia lipolytica  (34)  (35) pestovanej na rastlinných olejoch a odstraňovaním glejovitých látok a glycerolových frakcií tvorených počas výroby bionafty.

Vlhkosť, ak < 75 % alebo > 97 %;

ak vlhkosť < 75 %:

dusíkaté látky

12.2.

Iné vedľajšie produkty fermentácie

Môže obsahovať až do 0,6 % odpeňovačov. Môže obsahovať až do 0,5 % činidiel proti vytváraniu povlaku. Môže obsahovať až do 0,2 % sulfitov.

 

12.2.1.

Vinas [kondenzované melasové šťavy]

Vedľajšie produkty získané priemyselným spracovaním muštov/kvasnej kvapaliny z fermentácie, ako je výroba alkoholu, organických kyselín, kvasníc. Sú zložené z kvapalnej/pastovej frakcie získanej po oddelení fermentačných muštov/kvasnej kvapaliny. Môžu obsahovať aj mŕtve bunky a/alebo ich časti mikroorganizmov použitých pri fermentácii. Substráty sú väčšinou rastlinného pôvodu, ako napríklad melasa, cukrový sirup, alkohol, destilačné zvyšky, obilniny a produkty obsahujúce škrob, ovocné šťavy, srvátka, kyselina mliečna, cukor, hydrolyzované rastlinné vlákniny a živiny z fermentácie, ako napríklad čpavok alebo minerálne soli.

Dusíkaté látky,

substrát a v prípade vhodnosti uvedenie výrobného procesu

12.2.2.

Vedľajšie produkty z výroby kyseliny L-glutámovej

Vedľajšie produkty z výroby kyseliny L-glutámovej fermentáciou pomocou Corynebacterium melassecola  (34) na substráte zloženom zo sacharózy, melasy, škrobových produktov a ich hydrolyzátov, amónnych solí a iných dusíkatých zlúčenín.

Dusíkaté látky

12.2.3.

Vedľajšie produkty z výroby L-lyzín monohydrochloridu pomocou Brevibacterium lactofermentum

Vedľajšie produkty z výroby L-lyzín monohydrochloridu fermentáciou pomocou Brevibacterium lactofermentum  (34) na substráte zloženom zo sacharózy, melasy, škrobových produktov a ich hydrolyzátov, amónnych solí a iných dusíkatých zlúčenín.

Dusíkaté látky

12.2.4.

Vedľajšie produkty z výroby aminokyselín s Corynebacterium glutamicum

Vedľajšie produkty z výroby aminokyselín fermentáciou Corynebacterium glutamicum  (34) na substráte rastlinného alebo chemického pôvodu, čpavku alebo minerálnych solí.

Dusíkaté látky,

popol

12.2.5.

Vedľajšie produkty z výroby aminokyselín s Escherichia coli K12

Vedľajšie produkty z výroby aminokyselín fermentáciou s Escherichia coli K12 (34) na substráte rastlinného alebo chemického pôvodu, čpavku alebo minerálnych solí.

Dusíkaté látky,

popol

12.2.6.

Vedľajší produkt výroby enzýmov s Aspergillus niger

Vedľajší produkt fermentácie Aspergillus niger  (34) na pšenici a slade na účely výroby enzýmov.

Dusíkaté látky


13.   Rôzne

Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

13.1.1.

Produkty z pekární a z výroby cestovín

Produkty získané počas výroby chleba, sušienok, oplátok alebo cestovín a z výroby týchto výrobkov. Môžu byť sušené.

Škrob,

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza,

tuk, ak > 5 %

13.1.2.

Produkty z výroby múčnikov

Produkty získané počas výroby múčnikov a koláčov a z výroby týchto výrobkov. Môžu byť sušené.

Škrob,

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza,

tuk, ak > 5 %

13.1.3.

Produkty z výroby raňajkových cereálií

Látky alebo produkty, ktoré sú určené na ľudskú konzumáciu, alebo je vhodné od nich očakávať, že ich budú ľudia konzumovať, a to v spracovanej, čiastočnej spracovanej alebo nespracovanej forme. Môžu byť sušené.

Dusíkaté látky, ak > 10 %,

vláknina,

oleje/tuky, ak > 10 %,

škrob, ak > 30 %,

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza, ak > 10 %

13.1.4.

Produkty z výroby cukroviniek

Produkty získané počas výroby cukroviniek vrátane čokolády a z výroby týchto výrobkov. Môžu byť sušené.

Škrob,

tuk, ak > 5 %,

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza

13.1.5.

Produkty z výroby zmrzliny

Produkty získané pri produkcii zmrzliny. Môžu byť sušené.

Škrob,

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza,

tuk

13.1.6.

Produkty a vedľajšie produkty zo spracovania čerstvého ovocia a zeleniny  (36)

Produkty získané pri spracovaní čerstvého ovocia a zeleniny (vrátane šupiek, celých častí ovocia/zeleniny a ich zmesí). Môžu byť sušené alebo mrazené.

Škrob,

vláknina,

tuk, ak > 5 %,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 %

13.1.7.

Produkty zo spracovania rastlín  (36)

Produkty získané zo zmrazovania alebo sušenia celých rastlín alebo ich častí.

Vláknina

13.1.8.

Produkty zo spracovania korenín a chuťových prísad  (36)

Produkty získané zo zmrazovania alebo sušenia korenín a chuťových prísad alebo ich častí.

Dusíkaté látky, ak > 10 %,

vláknina,

oleje/tuky, ak > 10 %,

škrob, ak > 30 %,

celkový cukor vyjadrený ako sacharóza, ak > 10 %

13.1.9.

Produkty zo spracovania bylín  (36)

Produkty získané roztĺkaním, mletím, mrazením alebo sušením bylín alebo ich častí.

Vláknina

13.1.10.

Produkty z priemyslu na spracovanie zemiakov

Produkty získané pri spracovaní zemiakov. Môžu byť sušené alebo mrazené.

Škrob,

vláknina,

tuk, ak > 5 %,

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 %

13.1.11.

Produkty a vedľajšie produkty z výroby omáčok

Látky z výroby omáčok, ktoré sú určené na ľudskú konzumáciu, alebo je vhodné od nich očakávať, že ich budú ľudia konzumovať, a to v spracovanej, čiastočnej spracovanej alebo nespracovanej forme. Môžu byť sušené.

Tuk

13.1.12.

Produkty a vedľajšie produkty z odvetvia výroby ochutených snackov

Produkty a vedľajšie produkty odvetvia výroby ochutených snackov získané počas výroby a z výroby ochutených snackov – zemiakových lupienkov a/alebo snackov na báze zemiakov a/alebo obilnín (priame extrudované, na báze cesta a granulované) a orechov.

Tuk

13.1.13.

Produkty z výroby potravín určených na priamu spotrebu

Produkty získané počas výroby potravín určených na priamu spotrebu. Môžu byť sušené.

Tuk, ak > 5 %

13.1.14.

Vedľajšie rastlinné produkty z výroby liehovín

Pevné produkty z rastlín (vrátane bobúľ a semien, ako je aníz) získané po macerácii týchto rastlín v alkoholovom roztoku alebo po odparení/destilácii alkoholu alebo oboch procesoch, pri príprave aróm na výrobu liehovín. Tieto produkty musia byť destilované, aby sa odstránili zvyšky alkoholu.

Dusíkaté látky, ak > 10 %,

vláknina,

oleje/tuky, ak > 10 %

13.1.15.

Kŕmne pivo

Produkt z výroby piva, ktorý nie je predajný ako nápoj určený na ľudskú konzumáciu.

Obsah alkoholu

13.2.1.

Karamelizovaný cukor

Produkt získaný kontrolovaným zohrievaním akéhokoľvek cukru.

Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza

13.2.2.

Dextróza

Dextróza je získaná po hydrolýze škrobu a pozostáva z vyčistenej a kryštalizovanej glukózy s kryštálovou vodou alebo bez nej.

Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza

13.2.3.

Fruktóza

Fruktóza ako vyčistený kryštalický prášok. Je získaná z glukózy v glukózovom sirupe použitím glukózovej izomerázy a inverzie sacharózy.

Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza

13.2.4.

Glukózový sirup

Glukózový sirup je vyčistený a koncentrovaný vodný roztok výživných sacharidov získaných hydrolýzou zo škrobu.

Celkový cukor,

vlhkosť, ak > 30 %

13.2.5.

Glukózová melasa

Produkt vyrobený počas rafinácie glukózových sirupov.

Celkový cukor

13.2.6.

Xylóza

Cukor extrahovaný z dreva.

 

13.2.7.

Laktulóza

Polosyntetický disacharid (4-O-D-galaktopyranozyl-D-fruktóza) získaný z laktózy izomerizáciou glukózy na fruktózu. Vyskytuje sa v tepelne spracovanom mlieku a mliečnych výrobkoch.

Laktulóza

13.2.8.

Glukozamín (chitozamín)

Aminocukor (monosacharid), ktorý je súčasťou štruktúry polysacharidov chitosanu a chitínu. Vyrobený hydrolýzou exoskeletonov kôrovcov a iných článkonožcov alebo fermentáciou zrna, ako je kukurica alebo pšenica.

Sodík alebo draslík, podľa vhodnosti,

„z vodných živočíchov“ alebo „z fermentácie“ podľa vhodnosti

13.3.1.

Škrob  (37)

Škrob.

Škrob

13.3.2.

Škrob  (37) , predželatinovaný

Produkt pozostávajúci zo škrobu zväčšeného tepelnou úpravou.

Škrob

13.3.3.

Zmes škrobov  (37)

Produkt pozostávajúci z prírodného a/alebo modifikovaného potravinárskeho škrobu získaného z rôznych botanických zdrojov.

Škrob

13.3.4.

Koláč z hydrolyzovaného škrobu  (37)

Produkt z filtrácie hydrolyzačného roztoku škrobu, ktorý pozostáva z: bielkoviny, škrobu, polysacharidov, tuku, oleja a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, drevné vlákno).

Vlhkosť, ak < 25 % alebo > 45 %;

ak vlhkosť < 25 %:

tuk

dusíkaté látky

13.3.5.

Dextrín

Dextrín je čiastočne kyslý hydrolyzovaný škrob.

 

13.3.6.

Maltodextrín

Maltodextrín je čiastočne hydrolyzovaný škrob.

 

13.4.1.

Polydextróza

Polymér glukózy s náhodnými väzbami vyrobený tepelnou polymerizáciou D-glukózy.

 

13.5.1.

Polyoly

Produkt získaný hydrogenáciou alebo fermentáciou a pozostávajúci z redukovaných monosacharidov, disacharidov alebo oligosacharidov alebo polysacharidov.

 

13.5.2.

Izomalt

Cukrový alkohol získaný zo sacharózy po enzymatickej premene a hydrogenácii.

 

13.5.3.

Manitol

Produkt získaný hydrogenáciou alebo fermentáciou a pozostávajúci z redukovanej glukózy a/alebo fruktózy.

 

13.5.4.

Xylitol

Produkt získaný hydrogenáciou a fermentáciou xylózy.

 

13.5.5.

Sorbitol

Produkt získaný hydrogenáciou glukózy.

 

13.6.1.

Kyslé oleje z chemickej rafinácie  (38)

Produkt získaný počas odkyslovania olejov a tukov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu pomocou zásad, po ktorom nasleduje acidulácia s následným oddelením vodnej fázy obsahujúcej voľné mastné kyseliny, oleje alebo tuky a prírodné zložky semien, ovocia alebo živočíšnych tkanív ako monoglyceridy a diglyceridy, leicitín a vlákniny.

Tuk,

vlhkosť, ak > 1 %

13.6.2.

Mastné kyseliny esterifikované s glycerolom  (39)

Glyceridy získané esterifikáciou glycerolu s mastnými kyselinami. Môžu obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie.

Vlhkosť, ak > 1 %,

tuk,

nikel, ak > 20 ppm

13.6.3.

Monoglyceridy a diglyceridy a triglyceridy mastných kyselín  (39)

Produkt pozostávajúci zo zmesí monoesterov, diesterov a triesterov glycerolu s mastnými kyselinami.

Môžu obsahovať malé množstvá voľných mastných kyselín a glycerolu.

Môže obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie.

Tuk,

nikel, ak > 20 ppm

13.6.4.

Soli mastných kyselín  (39)

Produkt získaný reakciou mastných kyselín aspoň so štyrmi atómami uhlíka s hydroxidmi, oxidmi alebo soľami vápnika, horčíka, sodíka alebo draslíka.

Môže obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie.

Tuk (po hydrolýze),

vlhkosť,

Ca alebo Na, alebo K, alebo Mg (podľa vhodnosti),

nikel, ak > 20 ppm

13.6.5.

Destiláty mastných kyselín z fyzikálnej rafináce  (38)

Produkt získaný počas odkyslovania olejov a tukov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu pomocou destilácie s obsahom voľných mastných kyselín, olejov alebo tukov a prírodných zložiek semien, ovocia alebo živočíšnych tkanív ako monoglyceridy a diglyceridy, streroly a tokoferoly.

Tuk,

vlhkosť, ak > 1 %

13.6.6.

Surové mastné kyseliny zo štiepenia  (38)

Produkt získaný štiepením olejov/tukov. Podľa vymedzenia pozostáva zo surových mastných kyselín C6-C24, alifatických, lineárnych, monokarboxylových, nasýtených a nenasýtených. Môže obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie.

Tuk,

vlhkosť, ak > 1 %,

nikel, ak > 20 ppm

13.6.7.

Čisté destilované mastné kyseliny zo štiepenia  (38)

Produkt získaný destiláciou surových mastných kyselín zo štiepenia olejov/tukov s potenciálnou hydrogenáciou. Podľa vymedzenia pozostáva z čistých destilovaných mastných kyselín C6-C24, alifatických, lineárnych, monokarboxylových, nasýtených a nenasýtených.

Môže obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie.

Tuk,

vlhkosť, ak > 1 %,

nikel, ak > 20 ppm

13.6.8.

Mydlový roztok  (38)

Produkt získaný počas odkyslovania rastlinných olejov a tukov pomocou vodného roztoku hydroxidu vápenatého, horečnatého, sodného alebo draselného s obsahom solí mastných kyselín, olejov alebo tukov a prírodných zložiek semien, plodov alebo živočíšnych tkanív, ako sú monoglyceridy a diglyceridy, licitín a vlákniny.

Vlhkosť, ak < 40 % a > 50 %,

Ca alebo Na, alebo K, alebo Mg, podľa vhodnosti

13.6.9.

Monoglyceridy a diglyceridy mastných kyselín esterifikované organickými kyselinami  (39)  (40)

Monoglyceridy a diglyceridy mastných kyselín aspoň so štyrmi atómami uhlíka, esterifikované s organickými kyselinami.

Tuk

13.6.10.

Sacharózové estery mastných kyselín  (39)

Estery sacharózy mastných kyselín.

Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza,

tuk

13.6.11.

Sacharózoglyceroly mastných kyselín  (39)

Zmes esterov sacharózy a monoglyceridov a diglyceridov mastných kyselín.

Celkový cukor vyjadrený ako sacharóza,

tuk

13.8.1.

Glycerín, surový

Vedľajší produkt získaný z:

oleochemického procesu štiepenia olejov/tukov s cieľom získať mastné kyseliny a sladkú vodu, po ktorom nasleduje koncentrácia sladkej vody na účely získania surového glycerolu alebo transesterifikácia (môže obsahovať až do 0,5 % metanolu) prírodných olejov/tukov s cieľom získať metylové estery mastných kyselín a sladkú vodu, po ktorej nasleduje koncentrácia sladkej vody s cieľom získať surový glycerol,

produkcie bionafty (metylestery alebo etylestery mastných kyselín) transesterifikáciou olejov a tukov nešpecifikovaného rastlinného a živočíšneho pôvodu. V glyceríne môžu zostať minerálne a organické soli (až do 7,5 %).

Môže obsahovať až do 0,5 % metanolu a až do 4 % organickej hmoty bez obsahu glycerolu (Matter Organic Non Glycerol, MONG) pozostávajúcej z metylových esterov mastných kyselín, etylových esterov mastných kyselín, voľných mastných kyselín a glyceridov,

zmydelňovania olejov/tukov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu za normálnych okolností s alkáliami/alkalickými zeminami na účely získania mydla.

Môže obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie.

Glycerol,

draslík, ak > 1,5 %,

sodík, ak > 1,5 %,

nikel, ak > 20 ppm

13.8.2.

Glycerín

Vedľajší produkt získaný z:

oleochemického procesu: a) štiepenia olejov/tukov, po ktorom nasleduje koncentrácia sladkých vôd a rafinácia destiláciou (pozri položku 20 v časti B slovníka procesov), alebo ionovýmenných procesov; b) transesterifikácie prírodných olejov/tukov s cieľom získať metylové estery mastných kyselín a surovú sladkú vodu, po ktorej nasleduje koncentrácia sladkej vody s cieľom získať surový glycerol, a proces rafinácie destiláciou alebo ionovýmenný proces,

výroby bionafty (metylestery alebo etylestery mastných kyselín) transesterifikáciou olejov a tukov nešpecifikovaného rastlinného a živočíšneho pôvodu s následnou rafináciou glycerínu. Obsah glycerolu: 99 % sušiny,

zmydelňovania olejov/tukov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu za normálnych okolností s alkáliami/alkalickými zeminami na účely získania mydiel, po ktorých nasleduje rafinácia surového glycerolu a destilácia.

Môže obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie

Glycerol, ak < 99 % na báze sušiny,

sodík, ak > 0,1 %,

draslík, ak > 0,1 %,

nikel, ak > 20 ppm

13.9.1.

Metylsulfonylmetán

Organická zlúčenina síry ((CH3)2SO2) získaná synteticky, ktorá je totožná s prirodzene sa vyskytujúcim zdrojom v rastlinách.

Síra

13.10.1.

Rašelina

Produkt z prírodného rozkladu rastliny (hlavne rašeliník) v anaeróbnom prostredí chudobnom na živiny.

Vláknina

13.10.2.

Leonardit

Produkt, ktorý je prirodzene sa vyskytujúci minerálny komplex fenolových uhľovodíkov, tiež známy ako humát, ktorý pochádza z rozkladu organického materiálu trvajúceho milióny rokov.

Vláknina

13.11.1.

Propyléglykol; [1,2-propándiol; [propán-1,2-diol]

Organická zlúčenina (diol alebo dvojitý alkohol) so vzorcom C3H8O2. Ide o viskóznu kvapalinu s jemne sladkou chuťou, hygroskopickú a miešateľnú s vodou, acetónom a chloroformom. Môže obsahovať až do 0,3 % di-propylénglykolu.

Propylénglykol

13.11.2.

Monoestery propylénglykolu a mastných kyselín  (39)

Monoestery propylénglykolu a mastných kyselín, samostatné alebo v zmesiach s diestermi.

Propylénglykol,

tuk


(1)  Ú. v. ES L 35, 8.2.2005, s. 1.

(2)  Na najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni.

(3)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.

(4)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(6)  Odchylne od tejto povinnosti sa môže pridať v prípade procesu „sušenie“.

(7)  V nemčine sa výraz „Konzentrieren“ môže, ak je to vhodné, nahradiť výrazom „Eindicken“, v takom prípade by mal byť spoločný názov „eingedickt“.

(8)  „Odkôrňovanie“ sa môže, ak je to vhodné, nahradiť „lúpaním“ alebo „šúpaním“, v takom prípade by mal byť spoločný názov „lúpaný“ alebo „ošúpaný“.

(9)  V prípade ryže sa tento proces uvádza ako „lúpanie“ a spoločný názov ako „lúpaný“.

(10)  Vo francúzštine sa môže použiť názov „issues“.

(11)  V nemčine sa môže použiť pojem „aufgeschlossen“ a názov „Quellwasser“ (vo vzťahu k škrobu). V dánčine sa môže použiť pojem „Kvćldning“ a názov „Kvćldet“ (vo vzťahu k škrobu).

(12)  Vo francúzštine sa výraz „Pressage“ môže, ak je to vhodné, nahradiť výrazom „Extraction mécanique“.

(13)  K tomuto názvu sa môže doplniť označenie druhu obilnín.

(14)  V angličtine sa používa výraz „maize“ alebo „corn“. To platí pre všetky kukuričné produkty.

(15)  Ak sa tento produkt podrobil jemnejšiemu mletiu, k názvu sa môže pridať slovo „jemné“ alebo sa názov môže nahradiť zodpovedajúcim pomenovaním.

(16)  K tomuto názvu sa môže doplniť označenie druhu obilia.

(17)  V prípade potreby sa môže pridať označenie „s nízkym obsahom glukozinolátu“, ako sa definuje v právnych predpisoch Európskej únie. To platí pre všetky produkty z repkového semena.

(18)  K názvu sa doplní označenie druhu rastlín.

(19)  K názvu sa doplní označenie druhu rastlín.

(20)  K názvu sa doplní označenie druhu rastlín.

(21)  K názvu sa musí doplniť uvedenie spôsobu vykonanej úpravy.

(22)  K názvu sa môže doplniť druh objemového krmiva.

(23)  Výraz „múčka“ sa môže nahradiť výrazom „granule“. Metóda sušenia sa môže doplniť k názvu.

(24)  K názvu sa doplní označenie druhu.

(25)  K názvu sa doplní označenie druhu rastlín.

(26)  Výrazy nie sú synonymá a líšia sa najmä obsahom vlhkosti; v príslušnom prípade sa musí použiť zodpovedajúci výraz.

(27)  Bez toho, aby boli dotknuté povinné požiadavky týkajúce sa obchodných dokladov a zdravotných osvedčení pre vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, ako sú stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 142/2011 (kapitola III prílohy VIII) (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1), ak sa katalóg používa na účely označovania, názov:

sa podľa vhodnosti nahrádza:

živočíšnym druhom a

časťou živočíšneho produktu [napr. pečeň, mäso (len v prípade kostrového svalu)] a/alebo

uvedením živočíšneho druhu, ktorý nebol použitý vzhľadom na zákaz vnútrodruhovej recyklácie (napr. neobsahuje hydinu) alebo

k názvu sa podľa vhodnosti dopĺňa:

živočíšny druh a/alebo

časť živočíšneho produktu [napr. pečeň, mäso (len v prípade kostrového svalu)] a/alebo

uvedenie živočíšneho druhu, ktorý nebol použitý vzhľadom na zákaz vnútrodruhovej recyklácie.

(28)  Bez toho, aby boli dotknuté povinné požiadavky týkajúce sa obchodných dokladov a zdravotných osvedčení pre vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, ako sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 142/2011 (kapitola III prílohy VIII), ak sa katalóg používa na účely označovania, k názvu sa podľa vhodnosti dopĺňa:

spracovaný živočíšny druh (napr. ošípané, prežúvavce, vtáky) a/alebo

spracovaný materiál (napr. kosť) a/alebo

aplikovaný proces (napr. odtučnený, rafinovaný) a/alebo

uvedenie živočíšneho druhu, ktorý nebol použitý vzhľadom na zákaz vnútrodruhovej recyklácie (napr. neobsahuje hydinu).

(29)  K názvu sa doplní označenie druhu.

(30)  V prípade výroby z chovných rýb sa k názvu doplní druh.

(31)  Názov možno zameniť za pôvod zdroja alebo možno pôvod zdroja doplniť do názvu.

(32)  Názov sa upraví alebo doplní špecifikáciou organickej kyseliny.

(33)  Výrobný proces sa môže uviesť v názve.

(34)  Bunky mikroorganizmov boli inaktivované alebo zabité.

(35)  Používané názvy kmeňov kvasníc sa môžu odlišovať od vedeckého názvoslovia, preto možno používať i synonymá uvedených kmeňov kvasníc.

(36)  K názvu sa v príslušnom prípade doplní druh ovocia, zeleniny, rastliny, korenia a bylín.

(37)  K názvu sa doplní označenie botanického pôvodu.

(38)  K názvu sa doplní označenie botanického alebo živočíšneho pôvodu.

(39)  Názov sa upraví alebo doplní špecifikáciou použitých mastných kyselín.

(40)  Názov sa upraví alebo doplní špecifikáciou organických kyselín.


Top