EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0841

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 841/2012 z  18. septembra 2012 o povolení Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a  Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat Text s významom pre EHP

OJ L 252, 19.9.2012, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 279 - 282

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/841/oj

19.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 841/2012

z 18. septembra 2012

o povolení Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje schvaľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. Článok 10 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 10 ods. 1 až 4 obsahuje konkrétne ustanovenia týkajúce sa hodnotenia výrobkov používaných v Únii ako doplnkové látky do siláže, ktorému výrobky podliehajú odo dňa, keď sa nariadenie stalo uplatniteľným.

(2)

V súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) a s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 boli mikroorganizmy Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) zapísané do registra kŕmnych doplnkových látok Spoločenstva ako existujúce výrobky patriace do funkčnej skupiny doplnkových látok do siláže pre všetky druhy zvierat.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 sa predložili žiadosti o povolenie mikroorganizmov Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat, ktoré sa majú zaradiť do kategórie „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“. K týmto žiadostiam boli priložené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Žiadosti sa týkajú povolenia mikroorganizmov Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat, ktoré sa majú zaradiť do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojom stanovisku z 13. decembra 2011 (2) dospel k záveru, že mikroorganizmy Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) nemajú pri navrhovaných podmienkach použitia škodlivý účinok na zdravie zvierat, zdravie spotrebiteľov ani na životné prostredie a že tieto mikroorganizmy majú potenciál zlepšiť produkciu siláže zo všetkých objemových krmív prostredníctvom zvýšenia konzervácie sušiny a zníženia straty bielkovín. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy týchto kŕmnych doplnkových látok v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia mikroorganizmov Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Preto by sa používanie týchto mikroorganizmov malo povoliť tak, ako sa uvádza v prílohách k tomuto nariadeniu.

(7)

Keďže sa zavádzajú úpravy podmienok povolenia mikroorganizmov Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) a nevznikajú pritom žiadne okamžité účinky na bezpečnosť, malo by sa umožniť určité prechodné obdobie pred nadobudnutím platnosti povolenia, aby sa zainteresované strany mohli pripraviť na splnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia. Okrem toho je vhodné povoliť prechodné obdobie na spotrebovanie existujúcich zásob týchto mikroorganizmov a krmiva s ich obsahom.

(8)

Pre prevádzkovateľov je neprimerane zložité prispôsobovať opakovane a z jedného dňa na druhý označenia krmív obsahujúcich rozličné doplnkové látky postupne povoľované v súlade s postupom stanoveným v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 a pre ktoré je potrebné dodržiavať nové pravidlá označovania. Je preto vhodné znížiť administratívne zaťaženie prevádzkovateľov poskytnutím časového obdobia na plynulú úpravu označovania.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Mikroorganizmus uvedený v prílohe I, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Mikroorganizmus uvedený v prílohe II, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 3

Požiadavky na označovanie

Krmivo obsahujúce mikroorganizmy uvedené v článku 1 a 2 sa označuje v súlade s týmto nariadením najneskôr 19. mája 2013.

Krmivo obsahujúce mikroorganizmy uvedené v článku 1 a 2, ktoré bolo označené v súlade s predchádzajúcimi podmienkami povoľovania pred 19. májom 2013, možno aj naďalej uvádzať na trh až do spotrebovania zásob.

Článok 4

Prechodné opatrenia

Zásoby mikroorganizmov uvedených v článku 1 a 2 a krmiva, ktoré ich obsahuje, existujúce ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia možno aj naďalej uvádzať na trh a používať za predchádzajúcich podmienok povoľovania až do ich spotrebovania.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. novembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. septembra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (Vestník EFSA) 2012; 10(1):2529.


PRÍLOHA I

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže

1k20713

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 41028)

 

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok z Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 obsahujúci najmenej 7 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

Charakteristika účinnej látky

Lactobacillus plantarum NCIMB 41028

 

Analytická metóda  (1)

 

Meranie v kŕmnej doplnkovej látke: metóda platňového nanášania (EN 15787)

 

Identifikácia: pulzná gélová elektroforéza (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE)

Všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti.

2.

Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1 × 109 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.

19. novembra 2022


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


PRÍLOHA II

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže

1k20714

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30148)

 

Zloženie doplnkovej látky

Prípravok z Lactobacillus plantarum NCIMB 30148 obsahujúci najmenej 7 × 1010 CFU/g doplnkovej látky

 

Charakteristika účinnej látky

Lactobacillus plantarum NCIMB 30148

 

Analytická metóda  (1)

 

Meranie v kŕmnej doplnkovej látke: metóda platňového nanášania (EN 15787)

 

Identifikácia: pulzná gélová elektroforéza (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE)

všetky druhy zvierat

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti.

2.

Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1 × 109 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.

19. novembra 2022


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


Top