Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0395

2012/395/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. júla 2012 o uznaní schémy „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

OJ L 187, 17.7.2012, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/395/oj

17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/62


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. júla 2012

o uznaní schémy „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

(2012/395/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (1), a najmä na jej článok 18 ods. 6,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív (2), zmenenú a doplnenú smernicou 2009/30/ES (3), a najmä na jej článok 7c ods. 6,

po konzultácii s poradným výborom zriadeným podľa článku 25 ods. 2 smernice 2009/28/ES,

keďže:

(1)

V smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES sa ustanovujú kritériá udržateľnosti pre biopalivá. Ustanovenia článkov 7b, 7c a prílohy IV k smernici 98/70/ES sú podobné ustanoveniam článkov 17, 18 a prílohy V k smernici 2009/28/ES.

(2)

V prípadoch, keď sa biopalivá a biokvapaliny majú vziať do úvahy na účely uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2009/28/ES, členské štáty by mali žiadať hospodárske subjekty o preukázanie súladu biopalív a biokvapalín s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 17 ods. 2 až 5 smernice 2009/28/ES.

(3)

V odôvodnení 76 smernice 2009/28/ES sa uvádza, že by sa malo zabrániť zbytočnému zaťaženiu priemyslu, a dobrovoľné schémy môžu pomáhať pri dosahovaní efektívneho riešenia potreby preukázania súladu s týmito kritériami udržateľnosti.

(4)

Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľná vnútroštátna alebo medzinárodná schéma preukazuje, že dodávky biopalív spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 3 až 5 smernice 2009/28/ES alebo že dobrovoľná vnútroštátna alebo medzinárodná schéma merania úspory emisií skleníkových plynov obsahuje presné údaje na účely článku 17 ods. 2 tejto smernice.

(5)

Komisia môže takúto dobrovoľnú schému uznať na obdobie 5 rokov.

(6)

Keď hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, v rozsahu, ktorého sa týka rozhodnutie o tomto uznaní, členský štát by nemal od dodávateľa vyžadovať poskytovanie ďalších dôkazov súladu s kritériami udržateľnosti.

(7)

Schéma „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ bola 4. apríla 2012 predložená Komisii so žiadosťou o uznanie. Táto schéma sa týka obilnín, olejnatých semien a cukrovej repy vyrobených v Spojenom kráľovstve až po prvé miesto dodania týchto plodín. Uznaná schéma by mala byť dostupná prostredníctvom platformy transparentnosti zriadenej podľa smernice 2009/28/ES. Komisia by mala zohľadniť obchodnú citlivosť údajov a môže sa rozhodnúť schému zverejniť len čiastočne.

(8)

Z posúdenia schémy „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ vyplynulo, že schéma primerane spĺňa kritéria udržateľnosti uvedené v článku 7b ods. 3, 4 a 5 smernice 98/70/ES a v článku 17 ods. 3, 4 a 5 smernice 2009/28/ES a že takisto uplatňuje až po prvé miesto dodania týchto plodín metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES. Schéma sa nevzťahuje na článok 7b ods. 2 smernice 98/70/ES a článok 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES, ale poskytuje presné údaje o dvoch prvkoch, ktoré sú potrebné na účely článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES, najmä pokiaľ ide o zemepisnú oblasť, z ktorej pochádzajú tieto plodiny, a množstvo emisií na rok, ktoré vznikajú pri zmenách zásob uhlíka spôsobených zmenami vo využívaní pôdy. Malé percento členov schémy nespĺňa kritériá udržateľnosti v prípade časti svojej pôdy. V online databáze údajov členov schémy sa nachádzajú informácie o tom, či plochy jej členov úplne alebo sčasti zodpovedajú kritériám, a prostredníctvom tzv. „pasu pre plodiny zberané kombajnom“ (combinable crops passport), ktorý sa tiež nazýva „vyhlásenie po zbere úrody“ (post-harvest declaration), sa preukazuje súlad dodávok s kritériami udržateľnosti.

(9)

Posúdením schémy „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ sa zistilo, že spĺňa primerané normy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislosti auditu.

(10)

Nijaké ďalšie prvky udržateľnosti, ktoré obsahuje schéma „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“, neboli pri tomto rozhodnutí brané do úvahy. Tieto ďalšie prvky udržateľnosti nie sú povinné na preukázanie súladu s požiadavkami stanovenými v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dobrovoľná schéma „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“, v prípade ktorej bola Komisii 4. apríla 2012 predložená žiadosť o uznanie, preukazuje prostredníctvom svojho „pasu pre plodiny zberané kombajnom“ (combinable crops passport), že dodávky obilnín, olejnatých semien a cukrovej repy spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 3, 4 a 5 smernice 2009/28/ES a v článku 7b ods. 3, 4 a 5 smernice 98/70/ES. Schéma obsahuje aj presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES, pokiaľ ide o množstvo emisií na rok, ktoré vznikajú pri zmenách zásob uhlíka spôsobených zmenami vo využívaní pôdy (e l ) uvedených v časti C bode 1 prílohy IV k smernici 98/70/ES a časti C bode 1 prílohy V k smernici 2009/28/ES, ktoré sú preukázateľné nulové, a pokiaľ ide o zemepisnú oblasť uvedenú v časti C bode 6 prílohy IV k smernici 98/70/ES a časti C bode 6 prílohy V k smernici 2009/28/ES.

Dobrovoľná schéma „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ sa môže použiť až po prvé miesto dodania dotknutých dodávok na účely preukázania súladu s článkom 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článkom 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES

Článok 2

Rozhodnutie je platné na obdobie piatich rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak schéma po prijatí tohto rozhodnutia prejde obsahovými zmenami takého charakteru, že by mohli ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či systém aj naďalej primerane prihliada na kritériá udržateľnosti, pre ktoré bol uznaný.

Ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli implementované prvky považované za rozhodujúce pre toto rozhodnutie, a ak dôjde k vážnemu a štrukturálnemu narušeniu týchto prvkov, Komisia môže toto rozhodnutie zrušiť.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.

(2)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(3)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 88.


Top