Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0392

Rozhodnutie Rady 2012/392/SZBP zo 16. júla 2012 o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger)

OJ L 187, 17.7.2012, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 281 - 284

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/392/oj

17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/48


ROZHODNUTIE RADY 2012/392/SZBP

zo 16. júla 2012

o misii Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri (EUCAP Sahel Niger)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 21. marca 2011 privítala stratégiu Európskej únie pre bezpečnosť a rozvoj v regióne Sahel a podčiarkla, že Únia má trvalý záujem o zvýšenie bezpečnosti v tomto regióne a o zlepšenie jeho rozvoja. Nedávne zintenzívnenie teroristickej činnosti a dôsledky konfliktu v Líbyi zvýšili naliehavosť ochrany občanov Únie a jej záujmov v regióne, ako aj naliehavosť toho, aby sa zabránilo rozšíreniu týchto hrozieb do Únie a zároveň pomohlo zmierniť bezpečnostné hrozby v regióne.

(2)

Rada 23. marca 2012 schválila koncepciu krízového riadenia pre možnú civilnú misiu spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) v regióne Sahel.

(3)

Premiér Nigeru 1. júna 2012 zaslal v súvislosti s plánovanou misiou SBOP vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP) pozývací list, v ktorom uvítal nasadenie Únie v rámci SPOB zamerané na posilnenie kapacít nigerských bezpečnostných síl najmä v záujme efektívneho, koherentného a koordinovaného boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.

(4)

Pre misiu EUCAP SAHEL Niger by sa mala aktivovať zložka stáleho monitorovania.

(5)

Misia EUCAP SAHEL Niger sa uskutoční v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Misia

Únia týmto zriaďuje misiu Európskej únie v rámci SBOP v Nigeri na podporu budovania kapacít nigerských bezpečnostných aktérov bojovať proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti (EUCAP SAHEL Niger).

Článok 2

Ciele

V kontexte vykonávania stratégie Európskej únie pre bezpečnosť a rozvoj v regióne Sahel, sa EUCAP SAHEL Niger zameriava na umožnenie nigerským orgánom vykonávať bezpečnostný rozmer ich vlastnej stratégie pre bezpečnosť a rozvoj, ako aj na zlepšenie regionálnej koordinácie pri riešení spoločných bezpečnostných výziev. EUCAP SAHEL Niger sa zameria najmä na prispievanie k rozvoju integrovaného, multidisciplinárneho, koherentného, udržateľného prístupu založeného na ľudských právach medzi rôznymi nigerskými bezpečnostnými aktérmi v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.

Článok 3

Úlohy

1.   Na splnenie cieľov stanovených v článku 2 misia EUCAP SAHEL Niger:

a)

radí a pomáha pri vykonávaní bezpečnostného rozmeru nigerskej stratégie pre bezpečnosť a rozvoj na národnej úrovni, dopĺňajúc činnosť iných aktérov;

b)

podporuje rozvoj komplexnej regionálnej a medzinárodnej koordinácie v boji proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti;

c)

posilňuje právny štát prostredníctvom rozvoja kapacít vyšetrovania trestnej činnosti a v tomto kontexte vypracováva a vykonáva adekvátne programy odbornej prípravy;

d)

podporuje posilnenie udržateľnosti nigerských bezpečnostných síl;

e)

prispieva k identifikácii, plánovaniu a vykonávaniu projektov v oblasti bezpečnosti.

2.   Misia sa na úvod zameriava na činnosti uvedené v odseku 1, ktoré prispievajú k zlepšenou kontroly nad územím, a to aj prostredníctvom koordinácie s nigerskými ozbrojenými silami.

3.   Misia EUCAP SAHEL Niger neplní žiadnu výkonnú funkciu.

Článok 4

Hierarchia velenia a štruktúra

1.   Misia EUCAP SAHEL Niger má ako operácia krízového riadenia jednotné velenie.

2.   Veliteľstvo misie EUCAP SAHEL Niger sa nachádza v Niamey.

3.   EUCAP SAHEL Niger má túto štruktúru:

a)

vedúci misie;

b)

plánovacia a operačná zložka vrátane regionálnych styčných dôstojníkov;

c)

podporná zložka misie;

d)

zložky pre podávanie správ, bezpečnosť, analýzu a poradenstvo/informácie pre verejnosť;

e)

podporná zložka v Bruseli.

4.   Misia EUCAP SAHEL Niger má projektovú skupinu na identifikáciu a vykonávanie projektov. Misia EUCAP SAHEL Niger môže podľa potreby v oblastiach súvisiacich s EUCAP SAHEL a v rámci podpory jej cieľov koordinovať, pomáhať a radiť v prípade projektov, ktoré vykonávanú členské štáty a tretie štáty pod ich vedením.

Článok 5

Civilný veliteľ operácie

1.   Civilným veliteľom operácie v rámci misie EUCAP SAHEL Niger je riaditeľ útvaru pre plánovanie a vedenie civilných operácií (CPCC).

2.   Civilný veliteľ operácie velí misii EUCAP SAHEL Niger a riadi ju na strategickej úrovni, pričom podlieha politickej kontrole a strategickému riadeniu Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a celkovej právomoci VP.

3.   Civilný veliteľ operácie zabezpečuje v súvislosti s vedením operácií riadne a efektívne vykonávanie rozhodnutí Rady, ako aj rozhodnutí PBV, a to tým, že vedúcemu misie dáva podľa potreby pokyny na strategickej úrovni a poskytuje mu poradenstvo a technickú podporu.

4.   Civilný veliteľ operácie podáva prostredníctvom VP správy Rade.

5.   Všetok vyslaný personál zostáva v plnom rozsahu pod velením vnútroštátnych orgánov vysielajúceho štátu v súlade s jeho vnútroštátnymi pravidlami alebo dotknutej inštitúcie Únie alebo Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Tieto orgány odovzdajú civilnému veliteľovi operácie operačnú kontrolu (OPCON) nad svojím personálom, tímami a jednotkami.

6.   Civilný veliteľ operácie má celkovú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa zo strany Únie riadne plnila povinnosť starostlivosti.

7.   Civilný veliteľ operácie a vedúci delegácie Únie v Niamey sa podľa potreby navzájom radia.

Článok 6

Vedúci misie

1.   Vedúci misie nesie zodpovednosť za misiu EUCAP SAHEL Niger, velí jej a riadi ju na mieste pôsobenia a priamo sa zodpovedá civilnému veliteľovi operácie.

2.   Vedúci misie velí personálu, tímom a jednotkám prispievajúcich štátov, ako ich pridelil civilný veliteľ operácie, a riadi ich, pričom nesie administratívnu a logistickú zodpovednosť okrem iného aj za prostriedky, zdroje a informácie, ktoré sa misii EUCAP SAHEL Niger poskytli.

3.   Vedúci misie vydáva pokyny všetkým členom personálu misie EUCAP SAHEL Niger, v tomto prípade vrátane podpornej zložky v Bruseli a regionálnych styčných dôstojníkov, s cieľom účinne viesť misiu EUCAP SAHEL Niger na mieste pôsobenia a na základe strategických pokynov civilného veliteľa operácie zabezpečuje jej koordináciu a každodenné riadenie.

4.   Vedúci misie zodpovedá za plnenie rozpočtu misie EUCAP SAHEL Niger. Vedúci misie na tento účel podpíše zmluvu s Komisiou.

5.   Vedúci misie zodpovedá za disciplinárnu kontrolu personálu. Disciplinárne konania voči vyslanému personálu vykonáva dotknutý vnútroštátny orgán v súlade s vnútroštátnymi pravidlami, dotknutá inštitúcia Únie alebo ESVČ.

6.   Vedúci misie zastupuje misiu EUCAP SAHEL Niger v operačnej oblasti a zabezpečuje náležité zviditeľnenie misie EUCAP SAHEL Niger.

7.   Vedúci misie podľa potreby koordinuje činnosť s ostatnými aktérmi Únie na mieste. Bez toho, aby bola dotknutá hierarchia velenia, vedúceho misie na miestnej úrovni politicky usmerňuje vedúci delegácie Únie v Nigeri.

8.   V súvislosti s projektovou skupinou je vedúci misie oprávnený použiť finančné príspevky členských štátov alebo tretích štátov na vykonávanie stanovených projektov, ktoré konzistentne dopĺňajú ostatné činnosti EUCAP SAHEL Niger, ak je projekt:

a)

ustanovený vo výkaze o vplyve na rozpočet, ktorý sa týka tohto rozhodnutia; alebo

b)

na žiadosť vedúceho misie v priebehu EUCAP SAHEL Niger zahrnutý do výkazu o vplyve na rozpočet.

V takých prípadoch vedúci misie uzavrie s dotknutými štátmi dohodu, ktorá zahŕňa najmä osobitné postupy, pokiaľ ide o reakciu na akúkoľvek sťažnosť tretích strán týkajúcu sa škôd vzniknutých konaním alebo opomenutím, ktoré spôsobil vedúci misie pri nakladaní s prostriedkami, ktoré poskytli prispievajúce štáty.

Prispievajúce štáty nesmú v žiadnom prípade brať Úniu alebo VP na zodpovednosť za konanie vedúceho misie alebo opomenutie z jeho strany pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých prispievajúcimi štátmi.

Článok 7

Personál

1.   Misiu EUCAP SAHEL Niger tvorí najmä personál, ktorý vyslali členské štáty, inštitúcie Únie alebo ESVČ. Každý členský štát, inštitúcia Únie a ESVČ znášajú náklady na každého člena personálu, ktorého vyslali, vrátane nákladov na cestu na miesto nasadenia a späť, miezd, zdravotného poistenia a príspevkov iných, ako sú príslušné diéty.

2.   Členský štát, inštitúcia Únie alebo ESVČ, ktoré člena personálu vyslali, zodpovedajú za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s vyslaním, ktoré tento člen personálu, ktorého vyslali, uplatní, alebo ktoré sa ho týkajú, a za začatie akéhokoľvek konania voči vyslanej osobe.

3.   Misia EUCAP SAHEL Niger zamestnáva na zmluvnom základe medzinárodný a miestny personál, pokiaľ požadované funkcie nemôžu zabezpečovať členovia personálu vyslaní členskými štátmi. V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch, keď nie sú k dispozícii žiadatelia o prijatie s vhodnou kvalifikáciou z členských štátov, sa podľa potreby môžu na zmluvnom základe zamestnávať štátni príslušníci zúčastňujúcich sa tretích štátov.

4.   Podmienky zamestnávania a práva a povinnosti medzinárodného a miestneho personálu sa ustanovia v zmluvách medzi vedúcim misie a členmi personálu.

Článok 8

Štatút misie EUCAP SAHEL Niger a jej personálu

Štatút misie EUCAP SAHEL Niger a jej personálu podľa potreby vrátane výsad, imunít a ďalších záruk potrebných na vykonávanie a plynulý priebeh misie EUCAP SAHEL Niger je predmetom dohody uzavretej podľa článku 37 ZEÚ a v súlade s postupom ustanoveným v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 9

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   PBV misiu EUCAP SAHEL Niger politicky kontroluje a strategicky riadi pod vedením Rady a VP. Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 38 ods. 3 ZEÚ. Toto poverenie zahŕňa právomoc vymenovať vedúceho misie na návrh VP a meniť a dopĺňať koncepciu operácií Plus (CONOPS Plus) a operačný plán (OPLAN). Rada si ponecháva právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení misie EUCAP SAHEL Niger.

2.   PBV pravidelne podáva Rade správy.

3.   Civilný veliteľ operácie a vedúci misie pravidelne a podľa potreby podávajú PBV správy o otázkach, za ktoré sú zodpovední.

Článok 10

Účasť tretích štátov

1.   Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania Únie a jej jednotný inštitucionálny rámec, sa tretie štáty môžu vyzvať, aby k misii EUCAP SAHEL Niger prispeli za predpokladu, že budú znášať náklady na vyslanie svojho personálu vrátane miezd, poistenia proti akémukoľvek riziku, diét a nákladov na cestu do Nigeru a späť, a že podľa potreby prispejú na prevádzkové náklady misie EUCAP SAHEL Niger.

2.   Tretie štáty, ktoré prispievajú k misii EUCAP SAHEL Niger, majú vo vzťahu ku každodennému riadeniu misie EUCAP SAHEL Niger rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty.

3.   Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov a zriadil výbor prispievateľov.

4.   Podrobnosti týkajúce sa účasti tretích štátov sa stanovia v dohodách, ktoré sa uzavrú v súlade s článkom 37 ZEÚ, a prípadne v ďalších technických dojednaniach. Ak Únia a tretí štát uzavrú alebo uzavreli dohodu, ktorou sa ustanovuje rámec účasti tohto tretieho štátu na operáciách krízového riadenia Únie, v kontexte misie EUCAP SAHEL Niger sa uplatňujú ustanovenia tejto dohody.

Článok 11

Bezpečnosť

1.   Civilný veliteľ operácie riadi plánovanie bezpečnostných opatrení zo strany vedúceho misie a zabezpečuje ich riadne a účinné vykonávanie v rámci misie EUCAP SAHEL Niger v súlade s článkom 5.

2.   Vedúci misie zodpovedá za bezpečnosť misie EUCAP SAHEL Niger a za dodržiavanie minimálnych bezpečnostných požiadaviek, ktoré sa na misiu EUCAP SAHEL Niger vzťahujú, v súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadeného mimo Únie v operačnej kapacite podľa hlavy V ZEÚ a jej podporných nástrojov.

3.   Vedúcemu misie pomáha bezpečnostný úradník misie (MSO), ktorý mu podáva správy a zároveň udržiava úzky funkčný vzťah s ESVČ.

4.   Personál misie EUCAP SAHEL Niger sa pred nastúpením do služby zúčastní na povinnej bezpečnostnej príprave v súlade s operačným plánom (OPLAN). Pravidelne tiež absolvuje doškoľovanie na mieste pôsobenia, ktorý organizuje bezpečnostný úradník misie.

5.   Vedúci misie zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností EÚ v súlade s rozhodnutím Rady 2011/292/EÚ z 31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (1).

Článok 12

Zložka stáleho monitorovania

Pre misiu EUCAP SAHEL Niger sa aktivuje zložka stáleho monitorovania.

Článok 13

Finančné dojednania

1.   Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou EUCAP SAHEL Niger počas prvých 12 mesiacov je 8 700 000 EUR. O referenčnej sume na nasledujúce obdobia rozhodne Rada.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   Štátni príslušníci zúčastňujúcich sa tretích štátov a štátni príslušníci hostiteľských a susedných krajín môžu predkladať ponuky do verejnej súťaže. S podmienkou súhlasu Komisie môže vedúci misie uzavierať technické dojednania s členskými štátmi, zúčastnenými tretími štátmi a inými medzinárodnými aktérmi, pokiaľ ide o poskytovanie vybavenia, služieb a priestorov pre misiu EUCAP SAHEL Niger.

4.   Finančné ustanovenia zohľadňujú operačné požiadavky misie EUCAP SAHEL Niger vrátane kompatibility vybavenia a interoperability jej tímov.

5.   Vedúci misie podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, úplné správy o činnostiach, ktoré vykonal v rámci svojej zmluvy.

6.   Výdavky súvisiace s misiou EUCAP SAHEL Niger sú oprávnené odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 14

Jednotnosť reakcie Únie a koordinácia

1.   VP zabezpečuje súlad vykonávania tohto rozhodnutia s vonkajšou činnosťou Únie ako celku vrátane rozvojových programov Únie.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá hierarchia velenia, vedúci misie činnosť úzko koordinuje s delegáciu Únie v Niamey s cieľom zabezpečiť súlad činnosti Únie v Nigeri.

3.   Vedúci misie svoju činnosť úzko koordinuje s vedúcimi misií členských štátov, ktoré sú v Nigeri prítomné.

Článok 15

Poskytovanie informácií

1.   VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu, podľa vhodnosti a v súlade s potrebami misie EUCAP SAHEL Niger, utajované skutočnosti EÚ do stupňa utajenia „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, ktoré boli vypracované na účely misie EUCAP SAHEL Niger, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ.

2.   V prípade konkrétnej a okamžitej operačnej potreby je VP tiež oprávnený sprístupniť hostiteľskému štátu akékoľvek utajované skutočnosti EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ktoré boli vypracované na účely misie EUCAP SAHEL Niger, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ. Na tento účel sa pripravia dohody medzi VP a príslušnými orgánmi hostiteľského štátu.

3.   VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu akékoľvek neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady o misii EUCAP SAHEL Niger a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (2).

4.   VP môže právomoci uvedené v odsekoch 1 až 3, ako aj možnosť uzavierať dohody uvedené v odseku 2, delegovať na svoje podriadené osoby, civilného veliteľa operácie a/alebo na vedúceho misie.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti a trvanie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa počas obdobia 24 mesiacov.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17.

(2)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).


Top