Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0389

Rozhodnutie Rady 2012/389/SZBP zo 16. júla 2012 o misii Európskej únie na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP NESTOR)

OJ L 187, 17.7.2012, p. 40–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 292 - 295

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/389/oj

17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/40


ROZHODNUTIE RADY 2012/389/SZBP

zo 16. júla 2012

o misii Európskej únie na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (EUCAP NESTOR)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 14. novembra 2011 prijala strategický rámec pre Africký roh, ktorý má usmerňovať pôsobenie EÚ v tomto regióne.

(2)

Rada 8. decembra 2011 prijala rozhodnutie 2011/819/SZBP (1), ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Africký roh.

(3)

Rada 16. decembra 2011 schválila koncepciu krízového riadenia pre misiu na budovanie regionálnych námorných kapacít.

(4)

Rada 23. marca 2012 prijala rozhodnutie 2012/173/SZBP (2) o aktivovaní operačného centra EÚ pre misie a operáciu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky v Africkom rohu.

(5)

Vlády Džibutska, Kene a Seychelov a prechodná federálna vláda Somálska uvítali nasadenie misie v ich krajinách.

(6)

Rada 18. júna 2007 schválila usmernenia pre štruktúru velenia a riadenia civilných operácií krízového riadenia EÚ.

(7)

Pre misiu zriadenú podľa tohto rozhodnutia by sa mala aktivovať zložka stáleho monitorovania.

(8)

Misia sa uskutoční v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Misia

Únia týmto zriaďuje misiu na budovanie regionálnych námorných kapacít v Africkom rohu (ďalej len „EUCAP NESTOR“).

Článok 2

Poslanie

Cieľom EUCAP NESTOR je pomáhať rozvoju sebestačnosti kapacity v Africkom rohu a v krajinách v západnej časti Indického oceánu pre neustále posilňovanie námornej bezpečnosti vrátane boja proti pirátskym činom a námorného riadenia., EUCAP NESTOR sa spočiatku geograficky zameria na Džibutsko, Keňu, Seychely a Somálsko. Následne po doručení pozvania tanzánijských orgánov Únii bude EUCAP NESTOR nasadená aj v Tanzánii.

Článok 3

Úlohy

1.   Na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 2 má EUCAP NESTOR tieto úlohy:

a)

pomáhať orgánom v regióne pri dosahovaní efektívnej organizácie úradov pre námornú bezpečnosť, ktoré vykonávajú funkciu pobrežnej stráže;

b)

viesť kurzy odbornej prípravy a poskytovať odborné znalosti pre kurzy odbornej prípravy na posilnenie námorných kapacít štátov v regióne, spočiatku v Džibutsku, Keni a na Seychelách s cieľom dosiahnuť sebestačnosť v oblasti odbornej prípravy;

c)

pomáhať Somálsku pri budovaní jeho vlastnej spôsobilosti pozemnej pobrežnej polície, ktorá bude podložená komplexným právnym a regulačným rámcom;

d)

identifikovať prioritné nedostatky v spôsobilostiach vybavenia a prípadne poskytovať pomoc pri ich riešení s cieľom splnenia cieľa EUCAP NESTOR;

e)

poskytovať pomoc pri posiľňovaní vnútroštátnych právnych predpisov a právneho štátu prostredníctvom programu regionálneho právneho poradenstva, a právne poradenstvo s cieľom pomôcť pri vypracúvaní právnych predpisov v oblasti námornej bezpečnosti a súvisiacich vnútroštátnych právnych predpisov;

f)

podporovať regionálnu spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za námornú bezpečnosť;

g)

posilniť regionálnu koordináciu v oblasti budovania námorných kapacít;

h)

poskytovať strategické poradenstvo prostredníctvom pridelenia odborníkov na kľúčové ministerstvá;

i)

vykonávať projekty misie a koordinovať dary;

j)

vypracovať a realizovať regionálnu informačnú a komunikačnú stratégiu.

2.   EUCAP NESTOR neplní žiadnu výkonnú funkciu.

Článok 4

Velenie a štruktúra

1.   EUCAP NESTOR má jednotné velenie ako operácia krízového riadenia.

2.   EUCAP NESTOR má túto štruktúru:

a)

veliteľstvo misie v Džibutsku;

b)

podľa vhodnosti miestne úrady.

3.   EUCAP NESTOR má projektovú skupinu na určovanie a vykonávanie projektov. EUCAP NESTOR môže podľa potreby koordinovať a podporovať projekty, ktoré na vlastnú zodpovednosť vykonávajú členské štáty a tretie štáty v oblastiach súvisiacich s EUCAP NESTOR a na podporu jej cieľa, a poskytovať v tejto súvislosti poradenstvo.

Článok 5

Civilný veliteľ operácie

1.   Civilným veliteľom operácie EUCAP NESTOR je riaditeľ útvaru pre plánovanie a vedenie civilných operácií (CPCC).

2.   Civilný veliteľ operácie vykonáva pod politickou kontrolou a strategickým riadením Politického a bezpečnostného výboru (ďalej len „PBV“) a pod celkovým vedením zo strany vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „VP“) velenie a riadenie EUCAP NESTOR na strategickej úrovni.

3.   Civilný veliteľ operácie zabezpečuje vo vzťahu k výkonu operácií riadne a efektívne vykonávanie rozhodnutí Rady ako aj rozhodnutí PBV vrátane vydávania pokynov na strategickej úrovni pre vedúceho misie a poskytovania poradenstva a technickej podpory pre vedúceho misie.

4.   Operačné centrum EÚ aktivované rozhodnutím 2012/173/SZBP poskytuje civilnému veliteľovi operácie priamu podporu pri plánovaní operácií a vedení EUCAP NESTOR.

5.   Civilný veliteľ operácie podáva prostredníctvom VP správy Rade.

6.   Všetok vyslaný personál zostáva v plnom rozsahu pod velením vnútroštátnych orgánov vysielajúceho štátu v súlade s vnútroštátnymi predpismi, dotknutej inštitúcie Únie alebo Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVĆ“). Vnútroštátne orgány odovzdajú civilnému veliteľovi operácie operačnú kontrolu (OPCON) nad svojím personálom, tímami a jednotkami.

7.   Civilný veliteľ operácie má celkovú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa zo strany Únie riadne plnila povinnosť starostlivosti.

8.   Civilný veliteľ operácie, osobitný zástupca Európskej únie pre Africký roh (ďalej len „OZEÚ“) a vedúci delegácií Únie v regióne sa podľa potreby navzájom radia.

Článok 6

Vedúci misie

1.   Vedúci misie nesie zodpovednosť za EUCAP NESTOR, velí jej a riadi ju na mieste pôsobenia a priamo zodpovedá civilnému veliteľovi operácie.

2.   Vedúci misie velí personálu, tímom a jednotkám prispievajúcich štátov, ako ich pridelil civilný veliteľ operácie, a riadi ich, pričom nesie aj administratívnu a logistickú zodpovednosť okrem iného aj za prostriedky, zdroje a informácie, ktoré sa EUCAP NESTOR poskytli.

3.   Vedúci misie vydáva pokyny všetkým členom personálu EUCAP NESTOR s cieľom účinne viesť EUCAP NESTOR na mieste pôsobenia a na základe strategických pokynov od civilného veliteľa operácie zabezpečuje jej koordináciu a každodenné riadenie.

4.   Vedúci misie zodpovedá za plnenie rozpočtu EUCAP NESTOR. Vedúci misie na tento účel podpíše zmluvu s Komisiou.

5.   Veliteľ misie zodpovedá za disciplinárnu kontrolu personálu. Disciplinárne konania voči vyslanému personálu vykonáva dotknutý vnútroštátny orgán v súlade s vnútroštátnymi predpismi, inštitúcia Únie alebo ESVČ.

6.   Vedúci misie zastupuje misiu EUCAP NESTOR v operačnej oblasti a zabezpečuje náležité zviditeľnenie EUCAP NESTOR.

7.   Vedúci misie podľa potreby koordinuje činnosť s ostatnými aktérmi Únie na mieste. Bez toho, aby bola dotknutá hierarchia velenia, OZEÚ politicky usmerňuje vedúceho misie na miestnej úrovni v úzkej spolupráci s príslušnými vedúcimi delegácií Únie v danom regióne.

8.   V súvislosti s projektovou skupinou je vedúci misie oprávnený použiť finančné príspevky členských štátov alebo tretích štátov na vykonávanie stanovených projektov, ktoré konzistentne dopĺňajú ostatné činnosti EUCAP NESTOR, ak je projekt:

a)

naplánovaný v rozpočtovom výkaze o dopade tohto rozhodnutia, alebo

b)

na žiadosť vedúceho misie v priebehu EUCAP NESTOR zahrnutý do rozpočtového výkazu o dopade.

V takých prípadoch vedúci misie uzavrie dohodu s dotknutými štátmi, ktorá zahŕňa najmä osobitné postupy, pokiaľ ide o odpoveď na každú sťažnosť tretích strán týkajúcu sa škôd vzniknutých konaním alebo opomenutím, ktoré spôsobil vedúci misie pri nakladaní s prostriedkami, ktoré poskytli prispievajúce štáty.

Prispievajúce štáty nemôžu v žiadnom prípade brať Úniu alebo VP na zodpovednosť za konanie vedúceho misie alebo opomenutie z jeho strany pri využívaní finančných prostriedkov poskytnutých prispievajúcimi štátmi.

Článok 7

Personál

1.   EUCAP NESTOR tvorí najmä personál, ktorý vyslali členské štáty, inštitúcie Únie alebo ESVČ. Každý členský štát alebo inštitúcia Únie alebo ESVČ znášajú náklady na každého člena personálu, ktorého vyslali, vrátane nákladov na cestu na miesto nasadenia a späť, miezd, zdravotného poistenia a príspevkov iných, ako sú príslušné diéty.

2.   Štát alebo inštitúcia Únie alebo ESVČ, ktoré člena personálu vyslali, zodpovedajú za riešenie akýchkoľvek nárokov súvisiacich s vyslaním, ktoré tento člen personálu uplatní, alebo ktoré sa ho týkajú, a za začatie akéhokoľvek konania voči vyslanej osobe.

3.   EUCAP NESTOR tiež môže zamestnávať medzinárodný a miestny personál na zmluvnom základe, pokiaľ potrebné funkcie nebudú zabezpečovať členovia personálu vyslaní členskými štátmi. V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch, keď nie sú k dispozícii žiadosti o prijatie s vhodnou kvalifikáciou z členských štátov, sa podľa potreby môžu na zmluvnom základe zamestnávať štátni príslušníci zúčastňujúcich sa tretích štátov.

4.   Podmienky zamestnávania a práva a povinnosti medzinárodného a miestneho personálu sa ustanovia v zmluvách medzi vedúcim misie a dotknutými členmi personálu.

Článok 8

Štatút EUCAP NESTOR a jej personál

Štatút EUCAP NESTOR a jej personálu podľa potreby vrátane výsad, imunít a ďalších záruk potrebných na vykonávanie a plynulý priebeh EUCAP NESTOR, je predmetom dohody prijatej podľa článku 37 Zmluvy o EÚ a v súlade s postupom ustanoveným v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Článok 9

Politická kontrola a strategické riadenie

1.   PBV misiu EUCAP NESTOR politicky kontroluje a strategicky riadi pod vedením Rady a VP. Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal na tento účel príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 38 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Toto poverenie zahŕňa právomoc vymenovať vedúceho misie na návrh VP a meniť a dopĺňať koncepciu operácií (CONOPS) a operačný plán (ďalej len „OPLAN“). Rada si ponecháva právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení EUCAP NESTOR.

2.   PBV pravidelne podáva Rade správy.

3.   Civilný veliteľ operácie a vedúci misie pravidelne a podľa potreby podávajú PBV správy o otázkach, za ktoré sú zodpovední.

Článok 10

Účasť tretích štátov

1.   Bez toho, aby bola dotknutá autonómia rozhodovania Únie a jej jednotný inštitucionálny rámec, sa tretie štáty môžu vyzvať, aby prispeli na EUCAP NESTOR za predpokladu, že budú znášať náklady na vyslanie svojho personálu vrátane miezd, poistenia proti akémukoľvek riziku, diét a nákladov na cestu do miesta nasadenia a späť, a že podľa potreby prispejú na prevádzkové náklady EUCAP NESTOR.

2.   Tretie štáty, ktoré prispievajú k EUCAP NESTOR, majú vo vzťahu ku každodennému riadeniu EUCAP NESTOR rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty.

3.   Rada týmto poveruje PBV, aby prijímal príslušné rozhodnutia o prijatí navrhovaných príspevkov a zriadil výbor prispievateľov.

4.   Podrobnosti týkajúce sa účasti tretích štátov sa stanovia v dohodách, ktoré sa uzavrú v súlade s článkom 37 Zmluvy o EÚ, a prípadne v ďalších technických dojednaniach. Ak Únia a tretí štát uzavrú dohodu, ktorou sa ustanovuje rámec účasti tohto tretieho štátu na operáciách krízového riadenia Únie, v kontexte EUCAP NESTOR sa uplatňujú ustanovenia tejto dohody.

Článok 11

Bezpečnosť

1.   Civilný veliteľ operácie riadi plánovanie bezpečnostných opatrení zo strany vedúceho misie a zabezpečuje ich správne a účinné vykonávanie v rámci EUCAP NESTOR v súlade s článkom 5.

2.   Vedúci misie zodpovedá za bezpečnosť EUCAP NESTOR a za dodržiavanie minimálnych bezpečnostných požiadaviek, ktoré sa na EUCAP NESTOR vzťahujú, v súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadeného mimo Únie v operačnej kapacite podľa hlavy V Zmluvy o EÚ a jej podporných nástrojov.

3.   Vedúcemu misie pomáha vyšší bezpečnostný úradník misie (SMSO – Senior Mission Security Officer), ktorý mu podáva správy a zároveň udržiava úzky funkčný vzťah s ESVČ.

4.   Personál EUCAP NESTOR sa pred nastúpením do služby zúčastní povinnej bezpečnostnej prípravy v súlade s OPLAN. Pravidelne tiež absolvuje pravidelné doškoľovanie na mieste pôsobenia, ktoré organizuje SMSO.

5.   Vedúci misie zabezpečuje ochranu klasifikovaných skutočností EÚ v súlade s rozhodnutím Rady 2011/292/EÚ z 31. marca 2011 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (3).

Článok 12

Zložka stáleho monitorovania

Pre EUCAP NESTOR sa aktivuje zložka stáleho monitorovania.

Článok 13

Finančné dojednania

1.   Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s EUCAP NESTOR v prvých 12 mesiacoch nasledujúcich po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia je 22 880 000 EUR. O výške referenčnej sumy na nasledujúce obdobia rozhodne Rada.

2.   Všetky výdavky sa spravujú v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

3.   S podmienkou súhlasu Komisie môže vedúci misie uzavierať technické dojednania s členskými štátmi, zúčastnenými tretími štátmi a inými medzinárodnými aktérmi, pokiaľ ide o poskytovanie vybavenia, služieb a priestorov pre EUCAP NESTOR.

4.   Finančné ustanovenia zohľadňujú operačné požiadavky EUCAP NESTOR vrátane kompatibility vybavenia a interoperability jej tímov.

5.   Vedúci misie podáva Komisii, ktorá nad ním vykonáva dohľad, úplné správy o činnostiach, ktoré vykonal v rámci svojej zmluvy.

6.   Výdavky sú oprávnené odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 14

Jednotnosť reakcie Únie a koordinácia

1.   VP zabezpečuje súlad vykonávania tohto rozhodnutia s vonkajšou činnosťou Únie ako celku vrátane rozvojových programov Únie.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá hierarchia velenia, vedúci misie činnosť úzko koordinuje s delegáciami Únie v regióne, aby zabezpečil súlad činností Únie v regióne Afrického rohu.

3.   Vedúci misie svoju činnosť úzko koordinuje s vedúcimi misií Únie a členských štátov v regióne.

4.   Vedúci misie spolupracuje s ostatnými medzinárodnými aktérmi v regióne, najmä s Politickým úradom Organizácie Spojených národov (OSN) pre Somálsko, Úradom OSN pre drogy a trestnú činnosť, s rozvojovým programom OSN a Medzinárodnou námornou organizáciou.

5.   Vedúci misie úzko koordinuje činnosť s EUNAVFOR Atalanta, misiu Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somálsko), s projektom pre námornú bezpečnosť a programom pre dôležité námorné trasy.

Článok 15

Poskytovanie informácií a dokumentov

1.   VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu, podľa vhodnosti a v súlade s potrebami EUCAP NESTOR, utajované skutočnosti EÚ do stupňa utajenia „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, ktoré boli vypracované na účely EUCAP NESTOR, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ.

2.   VP je oprávnený sprístupniť OSN a Africkej únii (ďalej len „AÚ“) v súlade s potrebami EUCAP NESTOR utajované skutočnosti EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ktoré boli vypracované na účely EUCAP NESTOR, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ. Na tento účel sa pripravia dohody medzi VP a príslušnými orgánmi OSN a AÚ.

3.   V prípade konkrétnej a okamžitej operačnej potreby je VP tiež oprávnený sprístupniť hostiteľskému štátu akékoľvek utajované skutočnosti EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, ktoré boli vypracované na účely EUCAP NESTOR, v súlade s rozhodnutím 2011/292/EÚ. Na tento účel sa pripravia dohody medzi VP a príslušnými orgánmi hostiteľského štátu.

4.   VP je oprávnený sprístupniť tretím štátom pridruženým k tomuto rozhodnutiu akékoľvek neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady o EUCAP NESTOR a na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (4).

5.   VP môže právomoc uvedenú v odsekoch 1 až 4 ako aj možnosť uzatvárať dohody uvedené v odsekoch 2 a 3 delegovať na osoby, ktoré patria pod jeho právomoc, na civilného veliteľa operácie a/alebo na vedúceho misie.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti a trvanie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa počas obdobia 24 mesiacov.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2011, s. 62.

(2)  Ú. v. EÚ L 89, 27.3.2012, s. 66.

(3)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 17.

(4)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).


Top