Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0645

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 645/2012 zo 16. júla 2012 , ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1122/2009 a nariadenia (EÚ) č. 65/2011, pokiaľ ide o zníženie súm pomoci za oneskorené podanie jednotných žiadostí týkajúcich sa kontinentálneho Portugalska a Madeiry na rok 2012

OJ L 187, 17.7.2012, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; Zrušil 32014R0640

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/645/oj

17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 645/2012

zo 16. júla 2012,

ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1122/2009 a nariadenia (EÚ) č. 65/2011, pokiaľ ide o zníženie súm pomoci za oneskorené podanie jednotných žiadostí týkajúcich sa kontinentálneho Portugalska a Madeiry na rok 2012

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (1), a najmä na jeho článok 91,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (2), a najmä na jeho článok 142 písm. c),

keďže:

(1)

V článku 23 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (3), sa ustanovujú zníženia súm, ktoré sa majú uplatňovať v prípade oneskoreného podania žiadosti o pomoc, ako aj dokumentov, zmlúv alebo vyhlásení nevyhnutných na posúdenie oprávnenosti príslušnej pomoci.

(2)

V súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (4), sa články 22 a 23 nariadenia (ES) č. 1122/2009 uplatňujú mutatis mutandis na žiadosti o platbu podľa časti II hlavy I nariadenia (EÚ) č. 65/2011.

(3)

Portugalsko zaviedlo režim jednotných žiadostí o pomoc, ktorý sa podľa článku 19 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 vzťahuje na viaceré režimy podpory. Súčasťou jednotnej žiadosti sú predovšetkým žiadosti o režim jednotnej platby podľa hlavy III nariadenia (ES) č. 73/2009, žiadosti o prémie na ovce a kozy podľa článku 35 nariadenia Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (5), a určité žiadosti o pomoc udeľovanú podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005.

(4)

V súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009 a článkom 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 65/2011 Portugalsko určilo 15. máj 2012 za posledný deň na podanie jednotných žiadostí na rok 2012. Pokiaľ ide o jednotné žiadosti zahŕňajúce žiadosť o prémiu na ovce a kozy, Portugalsko v súlade s článkom 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1121/2009 určilo 30. apríl daného roka podávania žiadostí za posledný deň na podanie žiadostí o prémiu na ovce a kozy na rok 2012.

(5)

Podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1122/2009 sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili spoľahlivú identifikáciu poľnohospodárskych parciel, a vyžaduje sa, aby sa k jednotnej žiadosti pripojili dokumenty identifikujúce parcely s cieľom umožniť uplatňovanie kontrolného systému.

(6)

V reakcii na nedostatky súvisiace s identifikáciou poľnohospodárskych parciel, ktoré sa v minulosti pravidelne zisťovali, Portugalsko v spolupráci s Komisiou zaviedlo „akčný plán“. Tento záväzok zahŕňa najmä aktualizáciu systému identifikácie poľnohospodárskych parciel (LPIS) v Portugalsku.

(7)

Pokiaľ ide o kontinentálne Portugalsko a Madeiru, pri správe jednotných žiadostí na rok 2012 nastali v Portugalsku výnimočné okolnosti. V druhej fáze „akčného plánu“ malo Portugalsko overiť 1 600 000 parciel. Ide o komplexnú prácu, pričom kontroly kvality vyústili do novej analýzy niektorých parciel, čo spôsobuje meškanie. Navyše, keďže došlo k oneskoreniu u časti práce, ktorú vykonávajú externí zmluvní pracovníci, LPIS nebolo možné aktualizovať v súlade s plánovaným časovým rozvrhom. Poľnohospodári preto dostali aktualizované informácie o parcelách neskôr, ako sa plánovalo.

(8)

So zreteľom na súčasnú technickú kapacitu v Portugalsku, ktorá bola posilnená už v očakávaní vykonávania „akčného plánu“, uvedená situácia znemožnila žiadateľom predložiť jednotné žiadosti o pomoc pre kontinentálne Portugalsko a Madeiru v lehotách stanovených v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1122/2009 a článku 35 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1121/2009.

(9)

Uvedené ťažkosti sa znásobili skutočnosťou, že postup podávania žiadostí je v Portugalsku obzvlášť časovo náročný vzhľadom na to, že poľnohospodári musia v dôsledku aktualizácie LPIS dôkladne skontrolovať opravy hraníc referenčných parciel. Lehoty stanovené na 15. mája 2012 a 30. apríla 2012 preto nie je možné dodržať vzhľadom na celkový kontext „akčného plánu“ a záväzkov, ktoré Portugalsko prijalo s cieľom zlepšiť svoj integrovaný systém správy a kontroly.

(10)

Okrem toho sa zavedením ďalších opatrení z dôvodu výnimočného sucha ešte zintenzívnilo používanie informačného systému. Keďže sa tieto opatrenia spravovali cez ten istý informačný systém ako „akčný plán“, kapacita na spravovanie „akčného plánu“ sa tak ešte viac znížila.

(11)

Z uvedených dôvodov mohol proces podávania žiadostí na rok 2012 začať neskôr ako v roku 2011 a v predchádzajúcich rokoch. Z tých istých dôvodov sa žiadosti podávali pomalším tempom než v roku 2011. Z informácií o kapacite IT systému, ktoré portugalské orgány poskytli Komisii, vyplýva, že výnimka predstavujúca 25 dní je nutná na to, aby všetci dotknutí poľnohospodári a príjemcovia mohli podať svoje žiadosti.

(12)

Je preto vhodné neuplatniť zníženia stanovené v nariadení (ES) č. 1122/2009 za neskoré podanie jednotných žiadostí v prípade tých poľnohospodárov, ktorí svoje jednotné žiadosti pre kontinentálne Portugalsko a Madeiru podali najneskôr 25 kalendárnych dní po 15. máji 2012, alebo v prípade prémie na ovce a kozy najneskôr 25 kalendárnych dní po 30. apríli 2012.

(13)

Odchylne od článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 65/2011 je v prípade žiadostí o platby týkajúcich sa kontinentálneho Portugalska a Madeiry podľa časti II hlavy I nariadenia (EÚ) č. 65/2011 rovnako vhodné neuplatňovať zníženia za neskoré podanie jednotných žiadostí, ktoré sa podali najneskôr 25 kalendárnych dní po 15. máji 2012.

(14)

V súlade s článkom 3 ods. 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (6), ak je posledný deň lehoty vyjadrenej inak ako v hodinách dňom pracovného pokoja, nedeľou alebo sobotou, lehota končí uplynutím poslednej hodiny nasledujúceho pracovného dňa. Keďže 11. jún 2012 je prvým pracovným dňom nasledujúcim po 9. júni 2012, je vhodné neuplatňovať žiadne zníženia za neskoré podanie jednotných žiadostí v prípade poľnohospodárov, ktorí svoje jednotné žiadosti pre kontinentálne Portugalsko a Madeiru podali najneskôr 11. júna 2012, alebo v prípade prémie na ovce a kozy najneskôr 25. mája 2012.

(15)

Keďže by sa navrhované odchýlky mali vzťahovať na jednotné žiadosti podané v súvislosti s pomocou na rok 2012, je vhodné, aby sa toto nariadenie uplatňovalo retroaktívne.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rozvoj vidieka a Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Odchylne od článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1122/2009, pokiaľ ide o rok podávania žiadostí 2012, žiadne zníženia za neskoré podanie jednotných žiadostí sa neuplatňujú u tých poľnohospodárov, ktorí podali svoje jednotné žiadosti pre kontinentálne Portugalsko a Madeiru najneskôr 11. júna 2012.

2.   Odchylne od článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1122/2009, ak jednotné žiadosti na rok 2012 zahŕňajú žiadosť o prémiu na ovce a kozy, žiadne zníženia za neskoré podanie jednotných žiadostí sa neuplatňujú na uvedené prémie u tých poľnohospodárov, ktorí podali svoje jednotné žiadosti pre kontinentálne Portugalsko a Madeiru najneskôr 25. mája 2012.

Článok 2

Odchylne od článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 65/2011, pokiaľ ide o rok podávania žiadostí 2012, žiadne zníženia stanovené v článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1122/2009 sa neuplatňujú pri žiadostiach o platby týkajúcich sa kontinentálneho Portugalska a Madeiry v podľa časti II hlavy I nariadenia (EÚ) č. 65/2011 za neskoré podanie jednotných žiadostí, ak sa uvedené žiadosti podali najneskôr 11. júna 2012.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 65.

(4)  Ú. v. EÚ L 25, 28.1.2011, s. 8.

(5)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 27.

(6)  Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1-2.


Top