Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0644

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 644/2012 zo 16. júla 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 206/2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení, pokiaľ ide o Rusko Text s významom pre EHP

OJ L 187, 17.7.2012, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 89 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/644/oj

17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 644/2012

zo 16. júla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 206/2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení, pokiaľ ide o Rusko

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2004/68/ES z 26. apríla 2004, ktorá ustanovuje pravidlá zdravia zvierat na dovoz a tranzit určitých živých kopytníkov do Spoločenstva a cez Spoločenstvo, mení a dopĺňa smernicu 90/426/EHS a 92/65/EHS a ruší smernicu 72/462/EHS (1), a najmä na jej článok 3 ods. 1 prvý a druhý pododsek, článok 6 ods. 1 prvý pododsek, článok 7 písm. e), článok 8 písm. d) a článok 13 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernicou 2004/68/ES sa stanovujú veterinárne požiadavky na tranzit živých kopytníkov cez Úniu. Stanovuje sa v nej, že pre tranzit živých kopytníkov zo schválených tretích krajín cez územie Únie môžu byť stanovené špecifické ustanovenia vrátane vzorov veterinárnych osvedčení, pokiaľ takéto zvieratá prechádzajú územím Únie cez schválenú hraničnú inšpekčnú stanicu, s colným a úradným veterinárnym schválením a dohľadom, a bez akejkoľvek zastávky na území Únie okrem zastávok nevyhnutných z dôvodov zabezpečenia dobrých životných podmienok zvierat.

(2)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 206/2010 (2) sa stanovujú požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení pre vstup určitých zásielok živých zvierat vrátane kopytníkov do Únie. V prílohe I k uvedenému nariadeniu sa stanovuje zoznam tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých môžu takéto zásielky vstupovať do Únie, a vzory veterinárnych osvedčení, ktoré majú uvedené zásielky sprevádzať.

(3)

Na žiadosť Ruska o povolenie tranzitu živého hovädzieho dobytka určeného na chov a produkciu z Kaliningradskej oblasti (Kaliningradskaya oblast) cez územie Litvy Komisia uskutočnila v Kaliningrade kontrolu. Tou sa dospelo k záveru, že sa veterinárna situácia v uvedenej oblasti zdá byť priaznivá. Na základe tejto skutočnosti by mal byť vstup zásielok takýchto zvierat do Únie povolený, a to výlučne na účely tranzitu cestnými vozidlami z Kaliningradskej oblasti do ostatných častí územia Ruska cez územie Litvy.

(4)

Litva môže okrem toho zabezpečiť vykonávanie opatrení stanovených v článku 8 ods. 1 smernice Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcej sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (3), pokiaľ ide o tie zvieratá z Kaliningradskej oblasti, ktoré vzhľadom na vonkajšie okolnosti nemôžu dokončiť tranzit bez vykládky.

(5)

Rusko tiež potvrdilo svoju dohodu s Bieloruskom v rámci colnej únie, ktorá zahŕňa obidve krajiny a podľa ktorej sa v oboch krajinách uplatňujú rovnaké štandardné veterinárne a hygienické požiadavky na dovoz.

(6)

Nariadenie (EÚ) č. 206/2010 by sa preto malo zmeniť a doplniť, aby stanovovalo tranzit živého hovädzieho dobytka určeného na chov a produkciu z Kaliningradskej oblasti. Zoznam tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých je povolený vstup niektorých zvierat do Únie, ktorý je stanovený v časti 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010, by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Je tiež potrebné stanoviť vzor veterinárneho osvedčenia pre tranzit uvedených zvierat. Do časti 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 by sa preto mal vložiť vzor veterinárneho osvedčenia „BOV-X-TRANSIT-RU“.

(8)

Nariadenie (EÚ) č. 206/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Vkladá sa tento článok:

„Článok 12a

Výnimka pre tranzit určitých zásielok živého hovädzieho dobytka určeného na chov a produkciu cez Litvu

1.   Cestný tranzit zásielok živého hovädzieho dobytka určeného na chov a produkciu pochádzajúcich z ruskej Kaliningradskej oblasti cez územie Litvy a zasielaných na miesto určenia mimo Únie sa povoľuje za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

zvieratá vstupujú do Litvy na hraničnej inšpekčnej stanici na ceste Kybartai a Litvu opúšťajú na hraničnej inšpekčnej stanici Medininkai;

b)

zvieratá sú prevážené v kontajneroch na cestných vozidlách, na ktoré na vstupnej hraničnej inšpekčnej stanici do Únie na ceste Kybartai veterinárna služba príslušného orgánu Litvy umiestni na zásielku plombu so sériovým číslom;

c)

úradný veterinárny lekár príslušného orgánu zodpovedného za hraničnú inšpekčnú stanicu na ceste Kybartai opečiatkuje každú stranu dokladov uvedených v článku 7 ods. 1 tretej zarážke smernice Rady 91/496/EHS, vrátane riadne vyplneného veterinárneho osvedčenia v súlade so vzorom veterinárneho osvedčenia „BOV-X-TRANSIT-RU“ stanoveným v časti 2 prílohy I k tomuto nariadeniu, ktoré zvieratá sprevádzajú z hraničnej inšpekčnej stanice na ceste Kybartai do hraničnej inšpekčnej stanice Medininkai, pečiatkou „IBA NA TRANZIT Z RUSKEJ KALININGRADSKEJ OBLASTI CEZ LITVU“,

d)

sú splnené požiadavky uvedené v článku 9 smernice Rady 91/496/EHS;

e)

zásielka je osvedčená ako prijateľná na tranzit cez Litvu na spoločnom veterinárnom doklade o vstupe uvedenom v článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 282/2004 (4) a podpísanom úradným veterinárnym lekárom hraničnej inšpekčnej stanice na ceste Kybartai;

f)

zvieratá sprevádza zdravotné osvedčenie, ktoré umožňuje neobmedzený vstup do Bieloruska, a veterinárne osvedčenie vydané pre miesto určenia zvierat v Rusku.

2.   Zásielka nesmie byť vyložená v Únii a musí byť presunutá priamo na výstupnú hraničnú inšpekčnú stanicu Medininkai.

Úradný veterinárny lekár na hraničnej inšpekčnej stanici Medininkai vyplní časť 3 spoločného veterinárneho dokladu o vstupe potom, čo bolo výstupnými kontrolami zásielky overené, že ide o rovnakú zásielku, ktorá vstúpila na územie Litvy na hraničnej inšpekčnej stanici na „ceste Kybartai“.

3.   V prípade akejkoľvek neobvyklej alebo núdzovej situácie počas tranzitu uplatňuje členský štát tranzitu podľa potreby opatrenia stanovené v článku 8 ods. 1 písm. b) druhej zarážke smernice 90/425/EHS (5).

4.   Príslušný orgán Litvy pravidelne overuje, že sa číslo zásielky vstupujúcej na územie Únie a opúšťajúcej toto územie zhoduje.

(2)

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ 139, 30.4.2004, s. 321.

(2)  Ú. v. ES L 73, 20.3.2010, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(4)  Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 11.

(5)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Časti 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„ČASŤ 1

Zoznam tretích krajín, území alebo ich častí  (1)

Kód ISO a názov tretej krajiny

Kód územia

Opis tretej krajiny, územia alebo ich časti

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Vzor(-y)

DZ

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Celá krajina

BOV-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Celá krajina okrem regiónu Okanagan Valley v Britskej Kolumbii vymedzeného takto:

od bodu na hraniciach Kanady a Spojených štátov 120°15′ zemepisnej dĺžky a 49° zemepisnej šírky

severne k bodu 119°35’ zemepisnej dĺžky a 50°30′ zemepisnej šírky

severovýchodne k bodu 119° zemepisnej dĺžky a 50°45′ zemepisnej šírky

južne k bodu na hraniciach Kanady a Spojených štátov 118°15′ zemepisnej dĺžky a 49° zemepisnej šírky

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Švajčiarsko

CH-0

Celá krajina

 (3)

 

 

CL – Čile

CL-0

Celá krajina

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grónsko

GL-0

Celá krajina

OVI-X, RUM

 

V

HR – Chorvátsko

HR-0

Celá krajina

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Island

IS-0

Celá krajina

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Čierna Hora

ME-0

Celá krajina

 

 

I

MK – Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (4)

MK-0

Celá krajina

 

 

I

NZ – Nový Zéland

NZ-0

Celá krajina

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Saint Pierre a Miquelon

PM-0

Celá krajina

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Srbsko (5)

RS-0

Celá krajina

 

 

I

RU – Ruská federácia

RU-0

Celá krajina

 

 

 

RU-1

Celá krajina okrem Kaliningradskej oblasti

 

 

 

RU-2

Kaliningradská oblasť

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Špecifické podmienky (pozri poznámky pod čiarou v každom osvedčení):

„I“

:

v prípade tranzitu živých zvierat cez územie tretej krajiny určených na okamžité zabitie alebo živého hovädzieho dobytka na výkrm, ktoré sa zasielajú z členského štátu a sú určené do iného členského štátu v nákladných autách, ktoré boli uzavreté plombou so sériovým číslom.

Číslo plomby sa musí zapísať do veterinárneho osvedčenia vydaného v súlade so vzorom uvedeným v prílohe F k smernici 64/432/EHS (6) pre živý hovädzí dobytok určený na zabitie a výkrm v súlade so vzorom I prílohy E k smernici 91/68/EHS (7) pre ovce a kozy určené na zabitie.

Okrem toho plomba musí byť pri príchode do určenej vstupnej hraničnej inšpekčnej stanice do Únie neporušená a číslo plomby sa musí zaznamenať do integrovaného počítačového veterinárneho systému Únie (TRACES).

Príslušný veterinárny orgán musí veterinárne osvedčenie v mieste výstupu z Únie pred tranzitom cez jednu alebo viac tretích krajín opečiatkovať týmto textom: „LEN NA TRANZIT MEDZI RÔZNYMI ČASŤAMI EURÓPSKEJ ÚNIE CEZ BÝVALÚ JUHOSLOVANSKÚ REPUBLIKU MACEDÓNSKO/ ČIERNU HORU/ SRBSKO (8)  (9)“.

Hovädzí dobytok na výkrm sa musí prepraviť priamo do chovu určenia určeného príslušným veterinárnym orgánom určenia. Uvedené zvieratá sa nesmú premiestňovať z daného chovu, pokiaľ dôvodom ich premiestnenia nie je okamžité zabitie.

„II“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu tuberkulózy na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia BOV-X do Únie.

„III“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu brucelózy na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia BOV-X do Únie.

„IVa“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy (EBL) na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia BOV-X do Únie.

„IVb“

:

s úradným uznaním stád bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy (EBL) rovnocenným požiadavkám stanoveným v prílohe D k smernici 64/432/EHS na účely vývozu živých zvierat s osvedčením podľa vzoru osvedčenia BOV-X do Únie.

„V“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu brucelózy na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia OVI-X do Únie.

„VI“

:

geografické obmedzenia:

„VII“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu tuberkulózy na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia RUM do Únie.

„VIII“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu brucelózy na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia RUM do Únie.

„IX“

:

územie s uznaním úradného štatútu bez výskytu Aujeszkého choroby na účely vývozu živých zvierat s udeleným osvedčením podľa vzoru osvedčenia POR-X do Únie.

„X“

:

Len na tranzit hovädzieho dobytka určeného na chov a/alebo produkciu z Kaliningradskej oblasti do iných oblastí Ruska cez Litvu.

ČASŤ 2

Vzory veterinárnych osvedčení

Vzory:

„BOV-X“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáci hovädzí dobytok (vrátane druhov Bubalus a Bison a ich krížencov) po dovoze určený na chov a/alebo produkciu.

„BOV-Y“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáci hovädzí dobytok (vrátane druhov Bubalus a Bison a ich krížencov) po dovoze určený na okamžité zabitie.

„BOV-X-TRANSIT-RU“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáci hovädzí dobytok (vrátane druhov rodov Bubalus a Bison a ich krížencov) určený na tranzit z Kaliningradskej oblasti do iných oblastí Ruska cez územie Litvy.

„OVI-X“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáce ovce (Ovis aries) a kozy (Capra hircus) po dovoze určené na chov a/alebo produkciu.

„CAM“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáce ovce (Ovis aries) a kozy (Capra hircus) po dovoze určené na okamžité zabitie.

„POR-X“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáce ošípané (Sus scrofa) po dovoze určené na chov a/alebo produkciu.

„BOV-Y“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre domáce ošípané (Sus scrofa) po dovoze určené na okamžité zabitie.

„RUM“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre zvieratá radu párnokopytníky (okrem hovädzieho dobytka (vrátane druhov Bubalus a Bison a ich krížencov), Ovis aries, Capra hircus, Suidae a Tayassuidae) a čeľadí Rhinocerotidae a Elephantidae.

„SUI“

:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre nedomestikované zvieratá čeľadí Suidae, Tayassuidae a Tapiridae.

„CAM“

:

Vzor osobitného potvrdenia pre zvieratá dovezené zo Saint Pierre a Miquelon za podmienok stanovených v časti 7 prílohy I.

DZ (dodatočné záruky):

„A“

:

záruky týkajúce sa testov na katarálnu horúčku oviec a epizootickú hemoragickú chorobu vykonávaných na zvieratách s udeleným osvedčením podľa vzoru veterinárnych osvedčení BOV-X (bod II.2.8 B), OVI-X (bod II.2.6 D) a RUM (bod II.2.6).

„B“

:

záruky týkajúce sa testov na vezikulárnu chorobu ošípaných a klasický mor ošípaných vykonávaných na zvieratách s udeleným osvedčením podľa vzoru veterinárnych osvedčení POR-X (bod II.2.4 B) a SUI (bod II.2.4 B).

„C“

:

záruky týkajúce sa testu na brucelózu vykonávaného na zvieratách s udeleným osvedčením podľa vzoru veterinárnych osvedčení POR-X (bod II.2.4 C) a SUI (bod II.2.4 C).“

(2)

Medzi vzory veterinárnych osvedčení „BOV-Y“ a „OVI-X“ sa vkladá tento vzor veterinárneho osvedčenia

Image

Image

Image


(1)  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky na vydávanie osvedčení, ktoré sú stanovené v akejkoľvek príslušnej dohode medzi Úniou a tretími krajinami.

(2)  Výlučne pre živé zvieratá okrem zvierat patriacich do čeľade jeleňovité.

(3)  Osvedčenia v súlade s dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132).

(4)  Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko: konečné označenie tejto krajiny sa dohodne po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú na úrovni OSN.

(5)  Nezahŕňa Kosovo Kosovo v zmysle rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1244/99.

(6)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(7)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19.

(8)  Podľa potreby vymažte krajinu.

(9)  Srbsko, nezahŕňa Kosovo v zmysle rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1244/99.


Top