Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0387

2012/387/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 16. júla 2012 , ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania primeraných opatrení stanovených v rozhodnutí 2011/492/EÚ o ukončení konzultácií s Guinejsko-bissauskou republikou podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené rozhodnutie

OJ L 187, 17.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 235 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2015; Zrušil 32015D0541

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/387/oj

17.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 187/1


ROZHODNUTIE RADY

zo 16. júla 2012,

ktorým sa predlžuje obdobie uplatňovania primeraných opatrení stanovených v rozhodnutí 2011/492/EÚ o ukončení konzultácií s Guinejsko-bissauskou republikou podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené rozhodnutie

(2012/387/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) a naposledy zmenenú a doplnenú v Ouagadougou 22. júna 2010 (2) (ďalej len „Dohoda o partnerstve AKT – EÚ“), a najmä na jej článok 96,

so zreteľom na vnútornú dohodu medzi zástupcami členských štátov zasadajúcich v Rade o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a o postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní Dohody o partnerstve krajín AKT – ES (3), a najmä na jej článok 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2011/492/EÚ (4) boli ukončené konzultácie s Guinejsko-bissauskou republikou podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ a boli prijaté primerané opatrenia uvedené v prílohe k uvedenému rozhodnutiu.

(2)

Dňa 12. apríla 2012 zložky ozbrojených síl uskutočnili štátny prevrat v čase, keď sa mala začať kampaň pre druhé kolo prezidentských volieb po tom, čo v januári zomrel prezident Bacai Sanhá.

(3)

Podstatné prvky uvedené v článku 9 Dohody o partnerstve AKT – EÚ sú naďalej porušované a súčasné podmienky v Guinejsko-bissauskej republike sa výrazne zhoršili a nezaručujú dodržiavanie ľudských práv, demokratických zásad a zásad právneho štátu.

(4)

Rozhodnutie 2011/492/EÚ by sa preto malo zmeniť a doplniť, aby sa predĺžilo obdobie uplatňovania primeraných opatrení,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Doba platnosti rozhodnutia 2011/492/EÚ sa predlžuje o 12 mesiacov. Na tento účel sa v článku 3 druhom odseku rozhodnutia 2011/492/EÚ nahrádza dátum „19. júla 2012“ dátumom „19. júla 2013“.

Článok 2

List v prílohe k tomuto rozhodnutiu bude zaslaný orgánom Guinejsko-bissauskej republiky.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. júla 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Dohoda, ktorou sa druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000, prvýkrát zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3).

(3)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  Ú. v. EÚ L 203, 6.8.2011, s. 2.


PRÍLOHA

Na základe konzultácií, ktoré sa uskutočnili v Bruseli 29. marca 2011 podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – EÚ, sa Európska únia 18. júla 2011 prostredníctvom rozhodnutia Rady 2011/492/EÚ rozhodla prijať primerané opatrenia vrátane programu vzájomných záväzkov na postupné obnovenie spolupráce s EÚ.

Európska únia sa dvanásť mesiacov po prijatí uvedeného rozhodnutia domnieva, že nebol dosiahnutý žiadny pokrok a že štátny prevrat, ktorý uskutočnili ozbrojené sily 12. apríla 2012, pokrok výrazne spomalil. Európska únia sa preto rozhodla predĺžiť obdobie uplatňovania svojho rozhodnutia 2011/492/EÚ o 12 mesiacov do 19. júla 2013.

Európska únia pripomína závery Rady týkajúce sa Guinejsko-bissauskej republiky prijaté 23. apríla 2012, opätovne zdôrazňuje dôležitosť, ktorú pripisuje budúcej spolupráci s Guinejsko-bissauskou republikou a potvrdzuje svoju ochotu v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2048 (2012) z 18. mája 2012 sprevádzať Guinejsko-bissauskú republiku na ceste k obnoveniu ústavného poriadku a ku stavu, keď bude možné obnovenie plnej spolupráce.

Európska únia podporuje spoločné úsilie medzinárodných partnerov o obnovenie stability, demokracie a dodržiavania ľudských práv v Guinejsko-bissauskej republike.

S úctou

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON

Za Komisiu

komisár

A. PIEBALGS


Top