Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0603

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 603/2012 z  30. apríla 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku

OJ L 177, 7.7.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 328 - 328

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/603/oj

7.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 177/9


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 603/2012

z 30. apríla 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2791/1999 (1), a najmä na jeho článok 51 písm. d,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1236/2010 sa začleňujú do právnych predpisov Únie ustanovenia systému kontroly a vynucovania (ďalej len „systém“), ktorý bol zriadený odporúčaním prijatým Komisiou pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) na svojom výročnom zasadnutí 15. novembra 2006, a následne zmenený a doplnený viacerými odporúčaniami na výročných zasadnutiach v novembri 2007, 2008 a 2009.

(2)

Na svojom výročnom zasadnutí v novembri 2011 NEAFC prijala odporúčanie 9: 2012, ktorým sa mení a dopĺňa článok 14 systému na odovzdávanie správ a hlásení sekretariátu NEAFC.

(3)

Na základe článkov 12 a 15 Dohovoru o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku schváleného rozhodnutím Rady 81/608/EHS (2) toto odporúčanie nadobudlo účinnosť 3. februára 2012,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1236/2010 sa za odsek 1 vkladá tento odsek 1a:

„1a.   Správy uvedené v článku 9 možno zrušiť prostredníctvom správy o zrušení.

Ak sa vyžaduje úprava správy, správa sa zruší prostredníctvom správy o zrušení. Nová opravená správa sa odosiela po zrušení správy a v rámci lehôt stanovených v článku 9.

Keď stredisko monitorovania rybolovu vlajkového členského štátu prijme zrušenie správy, oznámi to sekretariátu NEAFC.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 227, 12.8.1981, s. 21.


Top