Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0579

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 579/2012 z  29. júna 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

OJ L 171, 30.6.2012, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 100 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; Nepriamo zrušil 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/579/oj

30.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 579/2012

z 29. júna 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 121 prvý pododsek písm. m) v spojení s jeho článkom 4,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (2), a najmä na jej článok 6 ods. 3a druhý pododsek písm. a),

keďže:

(1)

V článku 6 ods. 3a prvom pododseku smernice 2000/13/ES sa ustanovuje povinnosť uvádzať na etiketách nápojov obsahujúcich viac ako 1,2 % objemu alkoholu každú zložku definovanú v odseku 4 písm. a) uvedeného článku a zahrnutú do prílohy IIIa danej smernice.

(2)

Od tejto povinnosti sa v smernici Komisie 2007/68/ES (3), zmenenej a doplnenej nariadením (EÚ) č. 1266/2010 (4), ustanovila odchýlka pre vína v zmysle prílohy XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 uvedené na trh alebo označené etiketami pred 30. júnom 2012 až do vyčerpania zásob, ktorá s účinnosťou od 30. júna 2012 už nebude uplatniteľná.

(3)

Mali by sa preto určiť podrobné pravidlá označovania uvedených nápojov s uvádzaním látok uvedených v prílohe IIIa k smernici 2000/13/ES používaných pri príprave, ak sa ich prítomnosť dá zistiť v konečnom výrobku v súlade s analytickými metódami uvedenými v článku 120g nariadenia (ES) č. 1234/2007, a ktoré sa musia v dôsledku toho považovať za zložky v zmysle článku 6 ods. 4 písm. a) smernice 2000/13/ES.

(4)

Označovanie výrobkov etiketou s použitím piktogramov môže umožniť, aby sa spotrebiteľom vo viacjazyčnom prostredí poskytovali zrozumiteľnejšie informácie a aby spotrebitelia dostali lepšie záruky. Je preto vhodné dať hospodárskym subjektom možnosť doplniť slovné údaje piktogramami.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 (5) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

S cieľom zabrániť tomu, aby nové pravidlá postihli uvádzanie výrobkov už označených etiketou na trh, by sa malo ustanoviť, aby sa uplatňovali na vína vyrobené úplne alebo čiastočne z hrozna pochádzajúceho z úrody z roku 2012 a nasledujúcich rokov, a označené etiketou po 30. júni 2012.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 607/2009 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 51 sa nahrádza takto:

„Článok 51

Uplatňovanie niektorých horizontálnych pravidiel

1.   Výrazy týkajúce sa siričitanov, mlieka a mliečnych výrobkov a vajec a výrobkov z vajec, ktoré sa musia používať na účely uvádzania zložiek podľa článku 6 ods. 3a smernice 2000/13/ES, sú uvedené v prílohe X časti A.

2.   Výrazy uvedené v odseku 1 môže dopĺňať v závislosti od daného prípadu jeden z piktogramov uvedených v prílohe X časti B.“

2.

Príloha X sa nahrádza znením prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pokiaľ ide o výrazy týkajúce sa mlieka a mliečnych výrobkov a vajec a výrobkov z vajec uvedené v článku 51 ods. 1 nariadenia (ES) č. 607/2009 v znení zmien a doplnení týmto nariadením, uplatňuje sa na vína uvedené v prílohe XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 vyrobené úplne alebo čiastočne z hrozna pochádzajúceho z úrody z roku 2012 a nasledujúcich rokov, a označené etiketou po 30. júni 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 310, 28.11.2007, s. 11.

(4)  Ú. v. EÚ L 347, 31.12.2010, s. 27.

(5)  Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA X

ČASŤ A

Výrazy uvedené v článku 51 ods. 1

Jazyk

Výrazy týkajúce sa siričitanov

Výrazy týkajúce sa vajec a výrobkov z vajec

Výrazy týkajúce sa mlieka a výrobkov z mlieka

bulharsky

„сулфити“ alebo „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ alebo „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ alebo „млечен протеин“

španielsky

«sulfitos» alebo «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» alebo «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» alebo «proteína de leche»

česky

„siřičitany“ alebo „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ alebo „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ alebo „mléčná bílkovina“

dánsky

»sulfitter« alebo »svovldioxid«.

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym«, alebo »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« alebo »mælkeprotein«,

nemecky

„Sulfite“ alebo „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ alebo „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ alebo „Milchprotein“

estónsky

„sulfitid” alebo „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” alebo „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” alebo „piimaproteiin”

grécky

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» alebo «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» alebo «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» alebo «πρωτεΐνη γάλακτος»

anglicky

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ alebo ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ alebo ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ alebo ‘milk protein’

francúzsky

«sulfites» alebo «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» alebo «albumine de l'œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» alebo «protéine du lait»

taliansky

«solfiti», alebo «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» alebo «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» alebo «proteina del latte»

lotyšsky

“sulfīti” alebo “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” alebo “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” alebo “piena olbaltumviela”

litovsky

„sulfitai“ alebo „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ alebo „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ alebo „pieno baltymai“

maďarsky

„szulfitok” alebo „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” alebo „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” alebo „tejfehérje”

maltsky

“sulfiti”, alebo “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” alebo “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” alebo “proteina tal-ħalib”

holandsky

„sulfieten” alebo „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” alebo „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” alebo „melkproteïnen”

poľsky

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” alebo „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” alebo „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” alebo „białko mleka”

portugalsky

«sulfitos» alebo «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» alebo «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» alebo «proteína de leite»

rumunsky

„sulfiți” alebo „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” alebo „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” alebo „proteine din lapte”

slovensky

„siričitany“ alebo „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ alebo „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ alebo „mliečna bielkovina“

slovinsky

„sulfiti“ alebo „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ alebo „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ alebo „mlečne beljakovine“

fínsky

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” alebo ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” alebo ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” alebo ”maitoproteiinia”

švédsky

”sulfiter” alebo ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” alebo ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” alebo ”mjölkprotein”

ČASŤ B

Piktogramy uvedené v článku 51 ods. 2

Image

Image

Image

Image


Top