Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0577

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 577/2012 z  26. júna 2012 , ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

OJ L 171, 30.6.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/577/oj

30.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/1


NARIADENIE RADY (EÚ, EURATOM) č. 577/2012

z 26. júna 2012,

ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie ustanovené nariadením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na článok 64, článok 65 ods. 2 a ods. 3 služobného poriadku a prílohy VII, XI a XIII k uvedenému služobnému poriadku, ako aj na článok 20 prvý odsek a články 64 a 92 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže v Estónsku došlo v období od júna do decembra 2011 k značnému zvýšeniu životných nákladov, a preto je potrebné upraviť opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov Únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S účinnosťou od 1. januára 2012 sa opravné koeficienty uplatniteľné podľa článku 64 služobného poriadku na odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov pracujúcich v nasledujúcej krajine stanovujú takto:

Estónsko: 77,8.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 26. júna 2012

Za Radu

predseda

N. WAMMEN


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.


Top