Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0799

2011/799/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  30. novembra 2011 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Poľsku v roku 2007 [oznámené pod číslom K(2011) 8722]

OJ L 320, 3.12.2011, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/799/oj

3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/47


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011

o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Poľsku v roku 2007

[oznámené pod číslom K(2011) 8722]

(Iba poľské znenie je autentické)

(2011/799/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov predchádza viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie rozhodnutie o financovaní, ktorým sa stanovujú hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančný príspevok Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom eradikovať vtáčiu chrípku čo najrýchlejšie by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V článku 4 ods. 3 prvej a druhej zarážke uvedeného rozhodnutia sa uvádzajú percentuálne podiely finančných príspevkov Únie, ktoré sa môžu vyplatiť ako náhrada nákladov vynaložených členskými štátmi.

(3)

V článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (2), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu z Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2008/557/ES z 27. júna 2008 o finančnom príspevku Spoločenstva na mimoriadne opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Poľsku v roku 2007 (3) sa stanovil finančný príspevok Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Poľsku v roku 2007.

(5)

Poľsko predložilo 13. marca 2008 oficiálnu žiadosť o úhradu podľa článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(6)

Podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005 sa na vyplatenie uvedeného finančného príspevku Únie vzťahuje podmienka, že plánované činnosti sa skutočne vykonali a že orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených lehotách.

(7)

V rozhodnutí 2008/557/ES sa stanovilo, že prvá tranža vo výške 845 000 EUR by sa mala vyplatiť ako časť finančného príspevku Únie.

(8)

Auditom v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 349/2005, ktorý vykonali útvary Komisie, sa zistili iba menšie finančné problémy.

(9)

Poľsko teda doteraz splnilo svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(10)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa teraz mala stanoviť druhá tranža finančnej podpory z Únie Poľsku, ktorá je určená na oprávnené výdavky vynaložené v súvislosti s eradikáciou vtáčej chrípky v roku 2007.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Druhá tranža vo výške 750 000 EUR sa vypláca Poľsku ako časť finančného príspevku Únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie, ktoré predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách, je určené Poľskej republike.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 180, 9.7.2008, s. 15.


Top