Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0795

2011/795/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  30. novembra 2011 , ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti vezikulárnej chorobe ošípaných v Taliansku v roku 2009 [oznámené pod číslom K(2011) 8715]

OJ L 320, 3.12.2011, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/795/oj

3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/39


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti vezikulárnej chorobe ošípaných v Taliansku v roku 2009

[oznámené pod číslom K(2011) 8715]

(Iba talianske znenie je autentické)

(2011/795/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom pomôcť pri čo najrýchlejšej eradikácii vezikulárnej choroby ošípaných by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V prvej zarážke odseku 6 článku 3 uvedeného rozhodnutia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa percentuálneho podielu výdavkov, ktorý sa musí uplatňovať vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 349/2005 (2) sa stanovujú pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na núdzové opatrenia boja proti určitým nákazám zvierat, podľa rozhodnutia Rady 90/424/EHS. V článku 3 uvedeného nariadenia sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Rozhodnutím Komisie 2010/143/EÚ z 5. marca 2010 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vezikulárnej chorobe ošípaných v Taliansku v roku 2009 (3) sa Taliansku udelil finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté pri eradikácii vezikulárnej choroby ošípaných.

(5)

Taliansko predložilo 3. a 4. mája 2010 oficiálnu žiadosť o náhradu výdavkov, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005. Konečné závery Komisie boli oznámené Taliansku e-mailom 29. júna 2011. Taliansko vyjadrilo v e-maile z 23. augusta 2011 svoj súhlas.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Únie musí byť podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(7)

Talianske orgány v plnej miere splnili svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES a v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(8)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou vezikulárnej choroby ošípaných v Taliansku v roku 2009.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou vezikulárnej choroby ošípaných v Taliansku v roku 2009 sa stanovuje na 93 998,39 EUR. Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 56, 6.3.2010, s. 12.


Top