Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0794

2011/794/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  30. novembra 2011 , ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Holandsku v roku 2010 [oznámené pod číslom K(2011) 8714]

OJ L 320, 3.12.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/794/oj

3.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/37


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2011,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Únie na výdavky vzniknuté v súvislosti s núdzovými opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Holandsku v roku 2010

[oznámené pod číslom K(2011) 8714]

(Iba holandské znenie je autentické)

(2011/794/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 90 ods. 1 vykonávacích predpisov sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami a ktoré prijme inštitúcia alebo orgány, na ktoré inštitúcia delegovala právomoci.

(2)

V rozhodnutí 2009/470/ES sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Únie na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom prispieť k čo najrýchlejšej eradikácii vtáčej chrípky by Únia mala finančne prispieť na oprávnené výdavky vynaložené členskými štátmi. V článku 4 ods. 3 prvej a druhej zarážke uvedeného rozhodnutia sa stanovuje percentuálny podiel, ktorý je nutné uplatniť vo vzťahu k nákladom vynaloženým členskými štátmi.

(3)

V článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (2), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výdavkov oprávnených na finančnú podporu Únie.

(4)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie 2011/204/EÚ z 31. marca 2011 o finančnom príspevku Únie na núdzové opatrenia zamerané na boj s vtáčou chrípkou v Dánsku a Holandsku v roku 2010 (3) bol udelený okrem iného finančný príspevok Únie na núdzové opatrenia na boj proti vtáčej chrípke v Holandsku v roku 2010. Holandsko predložilo 20. mája 2011 oficiálnu žiadosť o úhradu podľa ustanovení článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(5)

Vyplatenie finančného príspevku Únie je podmienené tým, že sa plánované činnosti skutočne zrealizovali a že príslušné orgány poskytli všetky potrebné informácie v stanovených termínoch.

(6)

Holandsko v súlade s článkom 3 ods. 4 rozhodnutia 2009/470/ES bezodkladne informovalo Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach uplatnených v súlade s právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa oznamovania a eradikácie, ako aj o ich výsledkoch. K žiadosti o úhradu bola v zmysle požiadaviek uvedených v článku 7 nariadenia (ES) č. 349/2005 priložená správa o financovaní, podporné dokumenty, epidemiologická správa o každom chove, v ktorom boli zvieratá usmrtené alebo zneškodnené, ako aj výsledky príslušných auditov.

(7)

Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Holandsku oznámené 8. augusta 2011. Holandsko vyjadrilo e-mailom zo 16. augusta 2011 svoj súhlas.

(8)

Následne sa teraz môže stanoviť celková výška finančnej podpory Únie na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou vtáčej chrípky v Holandsku v roku 2010.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Únie na výdavky spojené s eradikáciou vtáčej chrípky v Holandsku v roku 2010 sa stanovuje na 54 203,48 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie, ktoré predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách, je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 30. novembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 86, 1.4.2011, s. 73.


Top