Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0543

543/2011/EÚ: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

OJ L 157, 15.6.2011, p. 1–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 024 P. 186 - 348

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/543/oj

15.6.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 543/2011

zo 7. júna 2011,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 3 druhý pododsek, články 103h, 121 písm. a), 127, 134, 143 písm. b), 148, 179, 192 ods. 2, 194 a 203a ods. 8 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1234/2007 sa vytvára spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov, do ktorej patria sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny.

(2)

Vykonávacie predpisy pre sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny sú ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2). Uvedené nariadenie bolo viackrát zmenené a doplnené. V záujme jasnosti je vhodné zaradiť všetky vykonávacie predpisy do nového nariadenia spolu so zmenami a doplneniami, ktoré sú potrebné vzhľadom na získané skúsenosti, a zrušiť nariadenie (ES) č. 1580/2007.

(3)

Mali by sa stanoviť hospodárske roky pre výrobky v odvetví ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny. Keďže v daných sektoroch už neexistujú žiadne schémy pomoci, ktoré sa riadia cyklom zberu predmetných výrobkov, možno všetky hospodárske roky zosúladiť s kalendárnym rokom.

(4)

Článkom 113 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa Komisia oprávňuje k ustanoveniu obchodných noriem pre ovocie a zeleninu a spracované ovocie a zeleninu. Podľa článku 113a ods. 1 uvedeného nariadenia ovocie a zeleninu, ktoré sú určené na predaj spotrebiteľovi v čerstvom stave, možno predávať, len ak sú zdravé, bezchybné a predajnej kvality a ak je uvedená krajina pôvodu. S cieľom zosúladiť vykonávanie uvedeného ustanovenia je vhodné stanoviť podrobnosti a ustanoviť všeobecnú obchodnú normu pre všetko čerstvé ovocie a zeleninu.

(5)

Pre tie výrobky, pri ktorých sa zdá byť potrebné prijať normu na základe posúdenia jej významu, by sa mali prijať osobitné obchodné normy, pričom by sa malo zohľadniť najmä to, s ktorými výrobkami sa obchoduje najviac z hľadiska hodnoty na základe číselných údajov v referenčnej databáze Európskej komisie o medzinárodnom obchode, Comext.

(6)

S cieľom vyhnúť sa zbytočným prekážkam pri obchodovaní v prípade, ak pre jednotlivé výrobky treba ustanoviť osobitné obchodné normy, by tieto normy mali zodpovedať normám, ktoré schválila Európska hospodárska komisia OSN (EHK/OSN). Ak na úrovni Únie neboli prijaté žiadne osobitné obchodné normy, malo by sa vychádzať z predpokladu, výrobky spĺňajú všeobecnú obchodnú normu, pokiaľ držiteľ dokáže preukázať, že výrobky sú v súlade s akoukoľvek uplatniteľnou normou EHK/OSN.

(7)

V prípade určitých operácií, ktoré sú buď veľmi okrajové a/alebo špecifické, alebo sa uskutočňujú na začiatku distribučného reťazca, alebo v prípade sušeného ovocia a zeleniny a výrobkov určených na spracovanie by sa mali ustanoviť výnimky a oslobodenia z uplatňovania obchodných noriem. Keďže niektoré výrobky prirodzene dozrievajú a majú tendenciu kaziť sa, malo by sa v ich prípade povoliť, aby vykazovali mierny nedostatok čerstvosti a vädnutie pod podmienkou, že nepatria do „Extra“ triedy. Niektoré výrobky, ktoré normálne nie sú pri predaji neporušené, by sa mali oslobodiť od všeobecnej obchodnej normy, podľa ktorej by sa to inak vyžadovalo.

(8)

Informačné náležitosti, ktoré sa vyžadujú v obchodných normách, by mali byť zreteľne uvedené na obale a/alebo etikete. Aby sa zabránilo podvodom a zavádzaniu spotrebiteľov, mali by byť informačné náležitosti vyžadované v normách k dispozícii spotrebiteľom pred nákupom, najmä v prípade predaja na diaľku, kde sa na základe skúseností zistili riziká podvodu a obchádzanie ochrany spotrebiteľa, ktorú normy zabezpečujú.

(9)

Obaly, ktoré obsahujú rôzne druhy ovocia a zeleniny, sú na trhu čoraz bežnejšie ako odozva na požiadavky niektorých spotrebiteľov. Spravodlivé obchodovanie si vyžaduje, aby ovocie a zelenina predávané v tom istom balení boli jednotnej kvality. V prípade výrobkov, pre ktoré normy Únie neboli prijaté, to možno zabezpečiť uplatňovaním všeobecných ustanovení. Mali by sa ustanoviť požiadavky na označovanie zmesí z rôznych druhov ovocia a zeleniny v tom istom balení. Tieto požiadavky by mali byť menej prísne ako požiadavky ustanovené v obchodných normách, najmä preto, aby sa zohľadnil priestor, ktorý je k dispozícii na etikete.

(10)

S cieľom zaistiť riadne a efektívne vykonávanie kontrol by faktúry a sprievodné dokumenty iné ako pre spotrebiteľov mali obsahovať určité základné informácie zahrnuté v obchodných normách.

(11)

Na účely selektívnych kontrol založených na analýze rizika, ako je ustanovené v článku 113a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa takýchto kontrol. Mala by zdôrazniť predovšetkým úloha posúdenia rizika pri výbere výrobkov na kontrolu.

(12)

Každý členský štát by mal určiť kontrolné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol zhody v každom štádiu predaja. Jeden z týchto orgánov mal byť zodpovedný za kontakty so všetkými ostatnými určenými orgánmi a koordináciu medzi nimi.

(13)

Keďže údaje o obchodníkoch a ich základných charakteristikách predstavujú nevyhnutný nástroj analýzy členských štátov, je dôležité zriadiť v každom členskom štáte databázu obchodníkov s ovocím a zeleninou. S cieľom zaistiť, že v nej budú zahrnuté všetky subjekty obchodného reťazca a v záujme právnej istoty by sa malo prijať podrobné vymedzenie pojmu „obchodník“.

(14)

Kontroly zhody by sa mali uskutočňovať na základe výberu vzoriek a mali by sa zameriavať na obchodníkov, u ktorých je najpravdepodobnejšie, že budú mať tovar, ktorý nevyhovuje normám. Vzhľadom na charakteristiky svojich vnútroštátnych trhov by členské štáty mali ustanoviť pravidlá, na základe ktorých bude priznaná priorita kontrolám určitých kategórií obchodníkov. V záujme transparentnosti by sa uvedené pravidlá mali oznámiť Komisii.

(15)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby vývoz ovocia a zeleniny do tretích krajín vyhovoval obchodným normám a mali by potvrdiť zhodu v súlade so Ženevským protokolom o štandardizácii čerstvého ovocia a zeleniny a suchého a sušeného ovocia uzavretým v rámci EHK/OSN a systému Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu.

(16)

Dovoz ovocia a zeleniny z tretích krajín by mal byť v súlade s obchodnými normami alebo normami, ktoré sú s nimi rovnocenné. Kontroly zhody sa preto musia vykonávať predtým, ako uvedený tovar vstúpi na colné územie Únie, s výnimkou prípadov malých dávok, ktoré kontrolné orgány považujú za nízkorizikové. V určitých tretích krajinách, ktoré poskytujú uspokojivé záruky zhody, môžu kontroly pred vývozom vykonávať kontrolné orgány uvedených tretích krajín. Ak sa uplatňuje táto možnosť, členské štáty by mali pravidelne overovať účinnosť a kvalitu kontrol pred vývozom, ktoré vykonávajú kontrolné orgány tretej krajiny.

(17)

Od výrobkov určených na spracovanie sa nevyžaduje, aby sa spĺňali obchodné normy, malo by sa preto zabezpečiť, aby sa nepredávali na trhu s čerstvými výrobkami. Takéto výrobky by sa mali náležite označiť.

(18)

Ovocie a zelenina kontrolované z hľadiska zhody s obchodnými normami by sa mali podrobiť kontrolám toho istého druhu na všetkých fázach predaja. Na tento účel by sa mali uplatňovať usmernenia pre kontrolu odporúčané EHK/OSN, ktoré sú v súlade s príslušnými odporúčaniami OECD. Mali by sa však ustanoviť osobitné úpravy pre kontroly v štádiu maloobchodného predaja.

(19)

Mali by sa prijať ustanovenia o uznaní organizácií výrobcov, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré požadujú uznanie. Ak sa uznanie žiada na výrobky určené výhradne na spracovanie, malo by sa zaistiť, že sa skutočne dodajú na spracovanie.

(20)

S cieľom pomáhať pri dosahovaní cieľov schémy ovocia a zeleniny a zabezpečiť, aby organizácie výrobcov vykonávali svoju prácu účinne a udržateľným spôsobom, mali by organizácie výrobcov preukazovať čo najväčšiu stabilitu. Členstvo výrobcu v organizácii výrobcov by preto malo byť na minimálne obdobie. Možnosť ustanoviť výpovednú lehotu a dátumy, ku ktorým zrieknutie sa členstva nadobúda účinnosť, by sa mala prenechať členským štátom.

(21)

Hlavné a základné činnosti organizácie výrobcov by mali súvisieť s koncentráciou ponuky a predaja. Organizácie výrobcov by však mali byť oprávnené zapájať sa do iných činností, a to aj komerčnej povahy.

(22)

Mala by sa podporovať spolupráca medzi organizáciami výrobcov tým, že sa povolí, aby sa predaj ovocia a zeleniny, ktoré boli zakúpené výhradne od inej uznanej organizácie výrobcov, nezapočítaval do výpočtov na účely hlavnej činnosti ani iných činností. Ak je organizácia výrobcov uznaná pre výrobok, ktorý si vyžaduje technické prostriedky, mala by byť oprávnená dodávať uvedené prostriedky prostredníctvom svojich členov, prostredníctvom dcérskych spoločností alebo outsourcingu.

(23)

Organizácie výrobcov môžu mať podiely v dcérskych spoločnostiach, ktoré pomáhajú zvyšovať pridanú hodnotu výroby ich členov. Mali by sa ustanoviť pravidlá výpočtu hodnoty takejto predávanej výroby. Hlavné činnosti takýchto dcérskych spoločností by mali byť potom, ako sa umožní prechodné obdobie na prispôsobenie, rovnaké ako činnosti organizácie výrobcov.

(24)

Mali by sa ustanoviť podrobné pravidlá uznávania a fungovania združení organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov a nadnárodných združení organizácií výrobcov ustanovených v nariadení (ES) č. 1234/2007. V záujme konzistentnosti by mali čo najviac odrážať pravidlá ustanovené pre organizácie výrobcov.

(25)

S cieľom uľahčiť koncentráciu ponuky by sa malo podporovať zlučovanie existujúcich organizácií výrobcov na vytvorenie nových, tak že sa ustanovia pravidlá zlučovania operačných programov zlúčených organizácií.

(26)

Pri dodržiavaní zásad, podľa ktorých sa organizácia výrobcov musí vytvoriť na základe vlastnej iniciatívy výrobcov a musí byť nimi kontrolovaná, členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť podmienky, podľa ktorých by sa iné fyzické alebo právnické osoby prijímali za členov organizácie výrobcov a/alebo združenia organizácií výrobcov.

(27)

S cieľom zabezpečiť, aby organizácie výrobcov skutočne zastupovali minimálny počet výrobcov, by členské štáty mali prijať opatrenia, ktorými sa zaistí, že menšina členov, na ktorú môže pripadať prevažná časť výroby v organizácii výrobcov, nebude neoprávnene dominovať jej riadeniu a fungovaniu.

(28)

S cieľom zohľadniť rozdielne podmienky výroby a predaja v Únii by členské štáty mali ustanoviť určité podmienky udeľovania predbežného uznania skupinám výrobcov, ktoré predložia plán na získanie uznania.

(29)

S cieľom podporovať vytváranie stabilných organizácií výrobcov, ktoré sú schopné trvalo prispievať k dosahovaniu cieľov schémy ovocia a zeleniny, by sa predbežné uznanie malo udeľovať iba tým skupinám výrobcov, ktoré môžu preukázať, že sú schopné splniť všetky požiadavky na uznanie v stanovenej lehote.

(30)

Mali by sa prijať ustanovenia o informáciách, ktoré skupiny výrobcov musia poskytnúť v pláne na získanie uznania. Aby sa skupinám výrobcov umožnilo lepšie splniť podmienky uznania, mali by sa povoliť zmeny v plánoch na získanie uznania. Na tento účel by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorého by členské štáty mohli požadovať od skupiny výrobcov prijatie nápravného opatrenia s cieľom zabezpečiť realizáciu ich plánu.

(31)

Skupina výrobcov môže spĺňať podmienky uznania pred dokončením plánu na získanie uznania. Malo by sa ustanoviť, že takéto skupiny môžu predložiť žiadosť o uznanie spolu s návrhmi operačných programov. V záujme konzistentnosti musí udelenie takéhoto uznania skupine výrobcov znamenať ukončenie jej plánu na získanie uznania a poskytovanie pomoci by sa malo zastaviť. Aby sa zohľadnilo viacročné financovanie investícií, by však malo byť možné previesť na operačné programy investície, ktoré spĺňajú podmienky na investičnú pomoc.

(32)

Na zjednodušenie správneho uplatňovania systému pomoci na pokrytie výdavkov spojených s vytvorením a administratívnou prevádzkou skupiny výrobcov by sa mala uvedená pomoc poskytovať paušálne. Na uvedenú paušálnu pomoc by sa v záujme dodržania rozpočtových obmedzení mal uplatňovať strop. Okrem toho, vzhľadom na odlišné finančné potreby skupín výrobcov rôznych veľkostí by sa uvedený strop mal upraviť v súlade s hodnotou predajnej výroby skupín výrobcov.

(33)

V záujme konzistentnosti a bezproblémového prechodu na štatút uznanej skupiny výrobcov by sa na skupiny výrobcov mali uplatňovať rovnaké pravidlá týkajúce sa hlavných činností organizácií výrobcov a hodnoty ich predávanej výroby.

(34)

S cieľom zohľadniť finančné potreby nových skupín výrobcov a zaistiť správne uplatňovanie schémy pomoci v prípade zlučovaní, malo by sa umožniť udeľovanie pomoci skupinám výrobcov, ktoré sú výsledkom zlúčenia.

(35)

S cieľom uľahčiť využívanie schémy podpory na operačné programy by sa mala jasne vymedziť predávaná výroba organizácií výrobcov vrátane bližšieho určenia výrobkov, ktoré sa môžu zohľadniť, a fázy predaja, v ktorej sa má vypočítať hodnota výroby. Na účely kontroly a v záujme zjednodušenia je vhodné používať paušálnu sadzbu na výpočet hodnoty ovocia a zeleniny určených na spracovanie, ktorá predstavuje hodnotu základného výrobku, konkrétne ovocia a zeleniny určených na spracovanie, a činnosti, ktoré nepredstavujú samotné spracovateľské činnosti. Keďže sa objemy ovocia a zeleniny potrebné na výrobu spracovaného ovocia a zeleniny v závislosti od skupiny výrobkov výrazne líšia, mali by sa tieto rozdiely zohľadniť v uplatniteľných paušálnych sadzbách. V prípade ovocia a zeleniny určených na spracovanie, ktoré sa upravia na spracované aromatické byliny a mletú papriku, je takisto vhodné zaviesť paušálnu sadzbu na výpočet hodnoty ovocia a zeleniny určených na spracovanie, ktorá predstavuje len hodnotu základného produktu. V prípade ročných výkyvov alebo nedostatočných údajov by sa mali umožniť aj dodatočné metódy výpočtu predajnej výroby. S cieľom zabrániť zneužitiu režimu by organizácie výrobcov vo všeobecnosti nemali byť oprávnené zmeniť metodiku stanovenia referenčných období počas trvania programu.

(36)

S cieľom zaistiť bezproblémový prechod na nový systém výpočtu hodnoty predávanej výroby v prípade ovocia a zeleniny určených na spracovanie by nová metóda výpočtu nemala mať vplyv na operačné programy schválené k 20. januáru 2010, bez toho, aby bola dotknutá možnosť zmeniť a doplniť uvedené operačné programy v súlade s článkami 65 a 66 nariadenia (ES) č. 1580/2007. Z toho istého dôvodu by sa hodnota predávanej výroby za referenčné obdobie operačných programov schválených po uvedenom dátume mala počítať podľa nových pravidiel.

(37)

S cieľom zaistiť správne využívanie pomoci by sa mali ustanoviť pravidlá riadenia operačných fondov a finančných príspevkov členov, pričom by sa mala umožniť čo najväčšia pružnosť pod podmienkou, že operačný fond môžu využívať všetci výrobcovia a že sa môžu demokraticky zúčastňovať na rozhodnutiach o jeho využití.

(38)

Mali by sa prijať ustanovenia, ktorými sa by sa určil rozsah pôsobnosti a štruktúra národnej stratégie udržateľných operačných programov a vnútroštátneho rámca environmentálnych opatrení. Cieľom je optimalizácia prideľovania finančných zdrojov a zlepšenie kvality stratégie.

(39)

Aby sa umožnilo príslušným orgánom primerane posúdiť informácie a začleniť opatrenia a činnosti do programov resp. z nich vylúčiť, by sa mali ustanoviť postupy predkladania a schvaľovania operačných programov vrátane lehôt. Keďže sa programy riadia na základe ročného cyklu, malo by sa ustanoviť, že programy neschválené do určitého dátumu sa posunú o rok.

(40)

Mal by existovať postup každoročnej zmeny a doplnenia operačných programov na nasledujúci rok, aby ich bolo možné upraviť a zohľadniť v nich akékoľvek nové podmienky, ktoré nebolo možné predvídať, keď sa pôvodne predkladali. Okrem toho by malo byť možné zmeniť opatrenia a sumy operačného fondu počas každého roka realizácie programu. S cieľom zaistiť, že sa zachovávajú celkové ciele schválených programov, by všetky takéto zmeny mali podliehať určitým obmedzeniam a podmienkam, ktoré by mali vymedziť členské štáty, a medzi ktoré patrí povinné oznamovanie zmien príslušným orgánom.

(41)

Z dôvodu finančnej bezpečnosti a právnej istoty by sa mal vypracovať zoznam operácií a výdavkov, ktoré nie je možné zahrnúť do operačných programov.

(42)

V prípade investícií do samostatných podnikov, s cieľom zabrániť neoprávnenému obohacovaniu súkromného subjektu, ktorý prerušil spojenia s organizáciou počas doby čerpania investícií, mali by sa prijať ustanovenia, ktorými sa organizácii výrobcov umožní vymáhať zostatkovú hodnotu investícií bez ohľadu na to, či je vlastníkom investície člen, alebo organizácia.

(43)

V záujme správneho uplatňovania schémy pomoci by sa mali ustanoviť informácie, ktoré žiadosti o poskytnutie pomoci majú obsahovať, ako aj postupy vyplácania pomoci. S cieľom zabrániť ťažkostiam s finančnými tokmi, by organizácie výrobcov mali mať k dispozícii systém vyplácania preddavkov doplnený o primerané zábezpeky. Z podobných dôvodov by mal byť k dispozícii alternatívny systém preplácania už vynaložených výdavkov.

(44)

Výroba ovocia a zeleniny je nepredvídateľná a výrobky podliehajú skaze. Aj nie príliš veľký nadbytok na trhu môže výrazne narušiť trh. Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce sa rozsahu pôsobnosti a uplatňovania opatrení súvisiacich s krízovým riadením a predchádzaním krízam, pokiaľ ide o výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1234/2007. Uvedenými pravidlami by sa v čo najväčšom rozsahu mala umožniť pružnosť a rýchle uplatnenie v krízach, a preto by sa v nich malo umožniť, aby rozhodnutia prijímali členské štáty a samotné organizácie výrobcov. Pravidlami by sa však malo zabrániť zneužívaniu a mali by sa ustanoviť hranice používania určitých opatrení, a to aj z finančného hľadiska. Takisto by sa nimi malo zaistiť náležité dodržiavanie fytosanitárnych a environmentálnych požiadaviek.

(45)

Pokiaľ ide o stiahnutia z trhu, mali by sa prijať podrobné pravidlá, v ktorých sa zohľadní potenciálny význam uvedeného opatrenia. Mali by sa najmä vypracovať pravidlá týkajúce sa systému vyššej podpory na ovocie a zeleninu stiahnuté z trhu, ktoré dobročinné organizácie a niektoré ďalšie ustanovizne a inštitúcie distribuujú bezplatne ako humanitárnu pomoc. S cieľom uľahčiť bezplatnú distribúciu je vhodné ustanoviť možnosť umožniť dobročinným organizáciám a inštitúciám požiadať konečných príjemcov stiahnutých výrobkov v prípade, že uvedené výrobky prešli spracovaním, o symbolický príspevok. Okrem toho by sa mali stanoviť maximálne úrovne podpory na stiahnutia z trhu s cieľom zabezpečiť, aby sa nestali stálym odbytiskom výrobkov ako alternatíva k ich umiestneniu na trhu. V prípade tých výrobkov, pre ktoré sa v prílohe V k nariadeniu Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (3) stanovili maximálne úrovne kompenzácií Únie za stiahnutie z trhu, je v tejto súvislosti vhodné naďalej používať uvedené úrovne, ktoré sa do určitej miery zvýšia, aby sa zohľadnila skutočnosť, že sa uvedené stiahnutia teraz spolufinancujú. V prípade ostatných výrobkov, pri ktorých skúsenosti ešte nepreukázali žiadne riziko nadmerných stiahnutí, je vhodné umožniť členským štátom, aby stanovili maximálne úrovne podpory. Vo všetkých prípadoch je však z podobných dôvodov vhodné stanoviť kvantitatívne obmedzenie stiahnutí na výrobok a na organizáciu výrobcov.

(46)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá týkajúce sa vnútroštátnej finančnej pomoci, ktorú členské štáty môžu poskytnúť v tých regiónoch Únie, v ktorých je organizovanosť výrobcov mimoriadne nízka, a to aj pravidlá týkajúce sa vymedzenia takej nízkej organizovanosti. Mali by sa ustanoviť postupy, ktorými Únia schvaľuje takúto vnútroštátnu pomoc aj vrátenie a výšku pomoci, ako aj miera vrátenej sumy. Uvedené postupy by mali zohľadňovať postupy, ktoré sú uplatniteľné v súčasnosti.

(47)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá, najmä procedurálne ustanovenia týkajúce sa podmienok, za ktorých sa môžu pravidlá vydané organizáciami výrobcov alebo združeniami takýchto organizácií v sektore ovocia a zeleniny rozšíriť na všetkých výrobcov usadených v konkrétnej hospodárskej oblasti. Ak sa produkty predávajú na strome, malo by sa ujasniť, ktoré pravidlá sa majú rozšíriť na výrobcov a na nákupcov.

(48)

S cieľom monitorovať dovozy jabĺk a zaistiť, aby nedošlo k nezaznamenanému výraznému zvýšeniu dovozu jabĺk v relatívne krátkom čase, bol v roku 2006 ako prechodný systém zavedený systém dovozných povolení na jablká s číselným znakom kombinovanej nomenklatúry (číselný znak KN) 0808 10 80. Medzičasom sa vyvinuli nové a presnejšie spôsoby monitorovania dovozov jabĺk, ktoré sú pre obchodníkov menej ťažkopádne ako súčasný systém povolení. Povinnosť predkladať dovozné povolenia na jablká s číselným znakom KN 0808 10 80 by sa preto mala zakrátko prestať uplatňovať.

(49)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá týkajúce sa systému vstupných cien ovocia a zeleniny. Keďže sa väčšina dotknutého ovocia a zeleniny podliehajúcich skaze dodáva formou komisionálneho predaja, vznikajú osobitné ťažkosti s určením ich hodnoty. Mali by sa ustanoviť možné metódy výpočtu vstupnej ceny, na základe ktorej sa dovážané výrobky zatrieďujú do Spoločného colného sadzobníka. Predovšetkým by sa mali stanoviť štandardné dovozné hodnoty na základe váženého priemeru priemerných cien výrobkov a v prípadoch, v ktorých nie sú pre výrobky daného pôvodu k dispozícii žiadne ceny, by sa malo prijať osobitné ustanovenie. Malo by sa ustanoviť zloženie zábezpeky za určitých okolností s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie systému.

(50)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá týkajúce sa dovozného cla, ktoré možno uložiť na niektoré výrobky dodatočne ku clu stanovenému v Spoločnom colnom sadzobníku. Dodatočné clo sa môže uložiť, ak objemy dovozu príslušných výrobkov prekračujú spúšťacie úrovne určené pre daný výrobok a obdobie uplatňovania. Tovar na ceste do Únie je oslobodený od dodatočného cla, a preto by sa mali pre takýto tovar prijať osobitné ustanovenia.

(51)

Malo by sa prijať ustanovenie o primeranom monitorovaní a hodnotení prebiehajúcich programov a schém, aby organizácie výrobcov a členské štáty mohli vyhodnotiť ich účinnosť a efektívnosť.

(52)

Mali by sa prijať ustanovenia týkajúce sa druhu, formy a spôsobu oznámení, ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto nariadenia. Uvedené ustanovenia by mali zahŕňať oznámenia výrobcov a organizácií výrobcov členským štátom a oznámenia členských štátov Komisii, ako aj dôsledky vyplývajúce z neskorých alebo nepresných oznámení.

(53)

Mali by sa ustanoviť opatrenia, pokiaľ ide o kontroly potrebné na zabezpečenie riadneho uplatňovania tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 1234/2007, a primerané sankcie uplatniteľné na zistené nezrovnalosti. Uvedené opatrenia by mali zahŕňať osobitné kontroly a sankcie ustanovené na úrovni Únie, ako aj dodatočné vnútroštátne kontroly a sankcie. Kontroly a sankcie by mali byť odrádzajúce, účinné a primerané. Mali by sa ustanoviť pravidlá na riešenie prípadov zjavného omylu, vyššej moci a iných výnimočných okolností s cieľom zabezpečiť výrobcom spravodlivé zaobchádzanie. Takisto by sa mali ustanoviť pravidlá pre prípady umelo vytvorených situácií, aby sa zabránilo ťaženiu výhod z týchto situácií.

(54)

Mali by sa prijať ustanovenia, ktorými sa umožní pokračovanie bezproblémového prechodu z predchádzajúcich systémov ustanovených v nariadení (ES) č. 2200/96, nariadení Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (4) a nariadení Rady (ES) č. 2202/96 z 28. októbra 1996, ktorým sa zavádza systém podpory spoločenstva pre výrobcov niektorých druhov citrusového ovocia (5), na nové systémy ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96 (6), a následne nariadení (ES) č. 1234/2007 a v nariadení (ES) č. 1580/2007 a následne tomto nariadení, ako aj vykonávanie prechodných pravidiel ustanovených v článku 203a nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(55)

Aby sa obmedzili účinky zrušenia systému dovozných povolení na jablká na obchodné štruktúry, článok 134 nariadenia (ES) č. 1580/2007 by sa mal naďalej uplatňovať do 31. augusta 2011.

(56)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a používanie pojmov

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny.

Hlavy II a III tohto nariadenia sa však uplatňujú len na výrobky sektora ovocia a zeleniny uvedené v článku 1 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a na takéto výrobky určené výlučne na spracovanie.

2.   Pojmy používané v nariadení (ES) č. 1234/2007 majú pri použití v tomto nariadení rovnaký význam, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

Článok 2

Hospodárske roky

Hospodárske roky v prípade ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny plynú od 1. januára do 31. decembra.

HLAVA II

KLASIFIKÁCIA VÝROBKOV

KAPITOLA 1

Všeobecné pravidlá

Článok 3

Obchodné normy, držitelia

1.   Požiadavky článku 113a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 predstavujú všeobecnú obchodnú normu. Údaje o všeobecnej obchodnej norme sú ustanovené v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu.

Ovocie a zelenina, na ktoré sa nevzťahuje osobitná obchodná norma, musí spĺňať všeobecnú obchodnú normu. V prípadoch, keď je držiteľ schopný preukázať, že výrobky spĺňajú všetky platné normy prijaté Európskou hospodárskou komisiou OSN (EHK/OSN), vychádza sa z predpokladu, že výrobky spĺňajú všeobecnú obchodnú normu.

2.   Osobitné obchodné normy uvedené v článku 113 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sú ustanovené v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o tieto výrobky:

a)

jablká,

b)

citrusové plody,

c)

kivi,

d)

šaláty, endívia a eskariol,

e)

broskyne a nektárinky,

f)

hrušky,

g)

jahody,

h)

zeleninová paprika,

i)

stolové hrozno,

j)

rajčiaky.

3.   Na účely článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 je držiteľom akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má vo fyzickom vlastníctve príslušné výrobky.

Článok 4

Výnimky a oslobodenia z uplatňovania obchodných noriem

1.   Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dodržiavanie obchodných noriem nevyžaduje v prípade týchto výrobkov:

a)

za predpokladu, že sú zreteľne označené textom „určené na spracovanie“ alebo „na použitie ako krmivo pre zvieratá“ alebo iným rovnocenným textom, výrobkov:

i)

určených na priemyselné spracovanie alebo

ii)

určených na použitie ako krmivo pre zvieratá alebo na iné nepotravinárske použitie;

b)

výrobkov, ktoré výrobca v mieste svojho podniku prevedie na spotrebiteľov na ich osobnú spotrebu;

c)

výrobkov ktoré boli uznané v rozhodnutí Komisie prijatom na žiadosť členského štátu v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 ako výrobky daného regiónu, ktoré sa predávajú prostredníctvom maloobchodného predaja tohto regiónu na uspokojenie zaužívanej tradičnej miestnej spotreby;

d)

výrobkov, ktoré boli orezané alebo nakrájané a tak „pripravené na priamu konzumáciu“ alebo „pripravené na varenie“.

e)

výrobkov predávaných ako jedlé klíčky po vyklíčení semien rastlín zaradené medzi ovocie a zeleninu podľa článku 1 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a časti IX prílohy I k uvedeného nariadeniu.

2.   Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dodržiavanie obchodných noriem v danej výrobnej oblasti nevyžaduje pri týchto výrobkoch:

a)

výrobky, ktoré pestovateľ predáva alebo dodáva do miest úpravy a balenia alebo do skladovacích zariadení, alebo ktoré sa z jeho podniku prepravujú do takýchto miest, a

b)

výrobky prepravované zo skladovacích zariadení do miest úpravy a balenia.

3.   Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 môžu členské štáty oslobodiť od osobitných obchodných noriem výrobky ponúkané na maloobchodný predaj spotrebiteľom na ich osobnú spotrebu a označené nápisom „výrobok určený na spracovanie“ alebo akýmkoľvek iným rovnocenným textom a určené na iné spracovanie ako spracovanie uvedené v odseku 1 písm. a) bode i) tohto článku.

4.   Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 členské štáty môžu oslobodiť od obchodných noriem výrobky, ktoré výrobca predáva na trhoch vyhradených len pre výrobcov v rámci danej oblasti výroby vymedzenej členskými štátmi priamo konečnému spotrebiteľovi na osobné použitie.

5.   Odchylne od čl. 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o osobitné obchodné normy, ovocie a zelenina iné ako extra triedy v štádiách nasledujúcich po odoslaní môžu vykazovať miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia a mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

6.   Odchylne od článku 113a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dodržiavanie všeobecných obchodných noriem nevyžaduje v prípade týchto výrobkov:

a)

nepestované huby s číselným znakom KN 0709 59,

b)

kapary s číselným znakom KN 0709 90 40,

c)

horké mandle s číselným znakom KN 0802 11 10,

d)

vylúpané mandle s číselným znakom KN 0802 12,

e)

vylúpané lieskové orechy s číselným znakom KN 0802 22,

f)

vylúpané vlašské orechy s číselným znakom KN 0802 32,

g)

píniové oriešky s číselným znakom KN 0802 90 50,

h)

pistácie s číselným znakom KN 0802 50 00,

i)

makadamové orechy s číselným znakom KN 0802 60 00,

j)

pekanové orechy s číselným znakom KN ex 0802 90 20,

k)

ostatné orechy s číselným znakom KN 0802 90 85,

l)

sušené plantajny s číselným znakom KN 0803 00 90,

m)

sušené citrusy s číselným znakom KN 0805,

n)

zmesi z tropických orechov s číselným znakom KN 0813 50 31,

o)

zmesi z ostatných orechov s číselným znakom KN 0813 50 39,

p)

šafran s číselným znakom KN 0910 20.

7.   Príslušnému orgánu členského štátu sa predloží dôkaz o tom, že výrobky, ktoré patria do predmetu úpravy ods. 1 písm. a) a ods. 2, spĺňajú ustanovené podmienky, najmä v súvislosti s ich plánovaným použitím.

Článok 5

Informačné náležitosti

1.   Informačné náležitosti požadované podľa tejto kapitoly sú čitateľne a zreteľne uvedené na viditeľnom mieste na jednej strane obalu, buď nezmazateľne vytlačené na priamo na obale alebo na nálepke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obalu alebo je na ňom pripevnená.

2.   V prípade voľne loženého tovaru a tovaru priamo nakladaného do dopravného prostriedku sa informačné náležitosti uvedené v odseku 1 zapíšu do sprievodného dokladu alebo sa označia na lístku, ktorý sa umiestni na viditeľnom mieste v dopravnom prostriedku.

3.   V prípade zmlúv uzavretých na diaľku v zmysle článku 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (7) si dodržiavanie obchodných noriem vyžaduje, aby informačné náležitosti boli k dispozícií pred realizáciou nákupu.

4.   Na faktúrach a sprievodných dokladoch s výnimkou potvrdenky pre spotrebiteľa sa uvádza názov a krajina pôvodu výrobkov a prípadne trieda, odroda alebo obchodný druh, ak sa to požaduje v osobitnej obchodnej norme, alebo skutočnosť, že sú určené na spracovanie.

Článok 6

Informačné náležitosti vo fáze maloobchodného predaja

1.   Vo fáze maloobchodného predaja sú informačné náležitosti vyžadované v tejto kapitole čitateľné a zreteľné. Výrobky sa môžu ponúkať na predaj, pokiaľ maloobchodný predajca vystaví v tesnej blízkosti tovaru viditeľné a čitateľné údaje uvádzajúce krajinu pôvodu a prípadne triedu a odrodu alebo obchodný druh takým spôsobom, ktorý nezavádza spotrebiteľa.

2.   V prípade výrobkov v spotrebiteľskom balení v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES (8), sa okrem všetkých informácií ustanovených v obchodných normách uvedie aj čistá hmotnosť. V prípade výrobkov, ktoré sa predávajú na kusy sa však neuplatní požiadavka uvádzať čistú hmotnosť, ak počet položiek možno zreteľne vidieť a ľahko spočítať zvonku, alebo ak je počet uvedený na označení.

Článok 7

Zmesi

1.   Predajné obaly čistej hmotnosti, ktorá nepresahuje 5 kg obsahujúce zmesi rôznych druhov ovocia a zeleniny sa povoľujú za predpokladu, že:

a)

výrobky sú jednotnej kvality a každý príslušný výrobok spĺňa príslušnú osobitnú obchodnú normu, alebo všeobecnú obchodnú normu, pokiaľ pre konkrétny výrobok neexistuje osobitná obchodná norma,

b)

obal je náležite označený v súlade s touto kapitolou a

c)

zmes nezavádza spotrebiteľa.

2.   Požiadavky v ods. 1 písm. a) sa neuplatňujú na výrobky v zmesi, ktoré nie sú výrobkami sektora ovocia a zeleniny podľa článku 1 ods. 1 bodu i) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.   Pokiaľ ovocie a zelenina v zmesi pochádza z viacerých členských štátov alebo z tretích krajín, môžu byť celé názvy krajín pôvodu prípadne nahradené jedným z týchto označení:

a)

„zmes ovocia a zeleniny z EÚ“,

b)

„zmes ovocia a zeleniny z krajín mimo EÚ“,

c)

„zmes ovocia a zeleniny pochádzajúca z EÚ a krajín mimo EÚ“.

KAPITOLA II

Kontroly zhody s obchodnými normami

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 8

Rozsah pôsobnosti

V tejto kapitole sa ustanovujú pravidlá kontroly zhody, čo znamená kontroly vykonávané na ovocí a zelenine vo všetkých fázach predaja s cieľom overiť, či spĺňajú obchodné normy a iné ustanovenia tejto hlavy a článkov 113 a 113a nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 9

Koordinačné orgány a kontrolné orgány

1.   Každý členský štát určí:

a)

jeden príslušný orgán zodpovedný za koordináciu a kontakty v oblastiach upravených v tejto kapitole, ďalej len „koordinačný orgán“, a

b)

kontrolný orgán alebo orgány zodpovedné za uplatňovanie tejto kapitoly, ďalej len „kontrolné orgány“.

Koordinačné orgány a kontrolné orgány uvedené v prvom pododseku môžu byť verejné alebo súkromné. Členské štáty sú však za ne v každom prípade zodpovedné.

2.   Členské štáty Komisii oznámia:

a)

názov, poštovú a e-mailovú adresu koordinačného orgánu, ktorý určili podľa odseku 1 písm. a),

b)

názov, poštovú a e-mailovú adresu kontrolných orgánov, ktoré určili podľa odseku 1 písm. b) a

c)

presný opis príslušných oblastí činnosti kontrolných orgánov, ktoré určili.

3.   Koordinačným orgánom môže byť kontrolný orgán alebo jeden z kontrolných orgánov, alebo akýkoľvek iný orgán určený podľa odseku 1.

4.   Komisia verejne sprístupní zoznam koordinačných orgánov určených členskými štátmi spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

Článok 10

Databáza obchodníkov

1.   Členské štáty zostavia databázu obchodníkov s ovocím a zeleninou, v ktorej budú za podmienok ustanovených v tomto článku uvedení obchodníci zapojení do predaja ovocia a zeleniny, pre ktoré sa ustanovili normy podľa článku 113 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Členské štáty môžu na tento účel použiť akúkoľvek inú databázu alebo databázy, ktoré sa už vytvorili na iné účely.

2.   Na účel tohto nariadenia „obchodník“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá:

a)

má v držbe ovocie a zeleninu, na ktoré sa vzťahujú obchodné normy, s cieľom:

i)

vystaviť alebo ponúkať ich na predaj,

ii)

predávať ich alebo

iii)

akýmkoľvek iným spôsobom ich uvádzať na trh alebo

b)

skutočne vykonáva ktorúkoľvek z činností uvedených v písm. a), pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, na ktoré sa vzťahujú obchodné normy.

Činnosti uvedené v písm. a) prvého pododseku zahŕňajú:

a)

predaj na diaľku cez internet alebo iným spôsobom,

b)

uvedené činnosti, ktoré fyzická alebo právnická osoba vykonáva vo svojom mene alebo v mene tretej strany, a

c)

uvedené činnosti vykonané v Únii a/alebo prostredníctvom vývozu do tretích krajín a/alebo dovozu z tretích krajín.

3.   Členské štáty určia podmienky, za ktorých sa uvedení obchodníci zahrnú alebo nezahrnú do databázy:

a)

obchodníci, ktorých činnosti sú oslobodené od povinnosti dodržiavať obchodné normy podľa článku 4 a

b)

fyzické alebo právnické osoby, ktorých činnosti v sektore ovocia a zeleniny sú obmedzené buď na prepravu tovaru alebo na predaj v maloobchodnej fáze.

4.   V prípadoch, keď sa databáza obchodníkov skladá z viacerých rozdielnych prvkov, koordinačný orgán zabezpečí, aby databáza, jej prvky a ich aktualizácia boli jednotné. Aktualizácia databázy sa vykonáva najmä pomocou údajov získaných pri kontrolách zhody.

5.   Databáza pri každom obchodníkovi obsahuje:

a)

registračné číslo, meno a adresu,

b)

informácie potrebné jeho klasifikáciu do jednej z rizikových kategórií uvedených v článku 11 ods. 2, najmä jeho pozíciu v obchodnom reťazci a informácie týkajúce sa dôležitosti spoločnosti,

c)

informácie týkajúce sa zistení z predchádzajúcich kontrol každého obchodníka,

d)

akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa považujú za potrebné na účely kontroly, ako informácie týkajúce sa existencie systému záruky kvality alebo systému samokontroly, ktorý súvisí s dodržiavaním obchodných noriem.

Aktualizácia databázy sa vykonáva najmä pomocou údajov získaných pri kontrolách zhody.

6.   Obchodníci poskytujú informácie, ktoré členské štáty považujú za potrebné na zostavenie a aktualizáciu databázy. Členské štáty určia podmienky, za ktorých obchodníci, ktorí nemajú sídlo na ich území, avšak na ňom obchodujú, budú zaradení do ich databázy.

Oddiel 2

Kontroly zhody vykonávané členskými štátmi

Článok 11

Kontroly zhody

1.   Členské štáty zabezpečia selektívne a primerane časté vykonávanie kontrol zhody na základe analýzy rizík, aby sa zaistilo dodržiavanie obchodných noriem a iných ustanovení tejto hlavy a článkov 113 a 113a nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Kritériá na posúdenie rizík zahŕňajú existenciu osvedčenia o zhode, ktoré sa uvádza v článku 14 a ktoré vydal príslušný orgán tretej krajiny, kde boli kontroly zhody schválené podľa článku 15. Existencia takéhoto osvedčenia sa považuje za faktor, ktorý znižuje riziko nedodržiavania noriem.

Kritéria na posúdenie rizík môžu zahŕňať aj:

a)

charakter výrobku, dobu výroby, cenu výrobku, počasie, balenie a manipuláciu, podmienky skladovania, krajinu pôvodu, spôsob prepravy alebo objem zásielky,

b)

veľkosť podniku obchodníkov, ich pozíciu v obchodnom reťazci, objem alebo hodnotu výrobkov, ktoré predávajú, sortiment výrobkov, oblasť dodávky alebo druh vykonávanej podnikateľskej činnosti, ako napr. skladovanie, triedenie, balenie alebo predaj,

c)

zistenia z predchádzajúcich kontrol vrátane počtu a druhu zistených nedostatkov, obvyklej kvality predávaných výrobkov, úrovne používaného technického vybavenia,

d)

spoľahlivosť obchodníkových systémov zaistenia kvality alebo systémov samokontroly týkajúcich sa dodržiavania obchodných noriem,

e)

miesto, kde kontrola prebieha, najmä pokiaľ ide o miesto prvého vstupu do Únie, alebo miesto, kde sa výrobky balia alebo nakladajú,

f)

akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu poukazovať na riziko nedodržiavania noriem.

2.   Analýza rizík je založená na informáciách uvedených v databáze obchodníkov, uvedenej v článku 10, a klasifikuje obchodníkov do rizikových kategórií.

Členské štáty vopred ustanovia:

a)

kritéria posúdenia rizika nedodržiavania obchodných noriem pri zásielkach,

b)

na základe analýzy rizík pre každú rizikovú kategóriu minimálny podiel obchodníkov alebo zásielok a/alebo množstiev, pri ktorých sa vykonajú kontroly zhody.

Členské štáty sa môžu na základe analýzy rizík rozhodnúť, že nevykonajú selektívne kontroly pri výrobkoch, na ktoré sa nevzťahujú osobitné obchodné normy.

3.   Pokiaľ sa pri kontrolách zistia výrazné nezrovnalosti, zvýšia členské štáty periodicitu kontrol, ktoré sa týkajú obchodníkov, výrobkov, pôvodu alebo iných parametrov.

4.   Obchodníci poskytnú kontrolným orgánom všetky informácie, ktoré tieto orgány považujú za potrebné z hľadiska organizácie a vykonávania kontrol zhody.

Článok 12

Schválení obchodníci

1.   Členské štáty môžu povoliť obchodníkom, ktorí patria do kategórie s najnižším rizikom a poskytujú osobitné záruky dodržiavania obchodných noriem, aby vo fáze odosielania na každé balenie umiestnili označenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe II, a/alebo aby podpísali osvedčenie o zhode podľa článku 14.

2.   Povolenie sa udeľuje na dobu aspoň jedného roku.

3.   Obchodníci, ktorí túto možnosť využijú:

a)

majú kontrolných pracovníkov, ktorí absolvovali školenie schválené členskými štátmi,

b)

majú vhodné zariadenie na prípravu a balenie výrobkov,

c)

sa zaväzujú vykonávať kontrolu zhody tovaru, ktorý odosielajú, a viesť register, do ktorého zaznamenávajú všetky vykonané kontroly.

4.   Ak oprávnený obchodník už nespĺňa požiadavky na povolenie, členský štát povolenie odoberie.

5.   Bez ohľadu na odsek 1, oprávnení obchodníci môžu až do vyčerpania zásob aj naďalej používať vzory, ktoré boli 30. júna 2009 v súlade s nariadením (ES) č. 1580/2007.

Povolenia udelené obchodníkom pred 1. júlom 2009 aj naďalej platia na obdobie, na ktoré boli udelené.

Článok 13

Prijatie vyhlásení colnými orgánmi

1.   Colné orgány môžu prijať iba vývozné vyhlásenia a/alebo vyhlásenia o prepustení do voľného obehu v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahujú osobitné obchodné normy, pokiaľ:

a)

je k tovaru priložené osvedčenie o zhode, alebo

b)

príslušný kontrolný orgán oznámil colnému orgánu, že pre príslušné zásielky sa vydalo osvedčenie o zhode, alebo

c)

príslušný kontrolný orgán oznámil colnému orgánu, že pre príslušné zásielky nevydal osvedčenie o zhode, pretože tieto zásielky sa nemusia na základe posúdenia rizík uvedeného v článku 11 ods. 1 kontrolovať.

Nie sú tým dotknuté kontroly zhody, ktoré členský štát môže vykonať podľa článku 11.

2.   Odsek 1 platí aj v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje všeobecná obchodná norma uvedená v časti A prílohy I, a výrobkov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a), pokiaľ to príslušný členský štát považuje za nevyhnutné vzhľadom na analýzu rizík uvedenú v článku 11 ods. 1.

Článok 14

Osvedčenie o zhode

1.   Osvedčenia o zhode môže vydať príslušný orgán ako potvrdenie, že príslušné výrobky spĺňajú príslušnú obchodnú normu (ďalej len „osvedčenie“). Osvedčenie na použitie zo strany príslušných orgánov v Únie je ustanovené v prílohe III.

Namiesto osvedčení vydaných príslušnými orgánmi v Únii môžu tretie krajiny uvedené v článku 15 ods. 4 použiť svoje vlastné osvedčenia pod podmienkou, že obsahujú informácie, ktoré sú minimálne rovnocenné s tými, ktoré obsahuje osvedčenie Únie. Komisia sprístupní vzory takýchto osvedčení tretích krajín spôsobom, ktorý uzná za vhodný.

2.   Tieto osvedčenia sa môžu vydávať buď v papierovom formáte s vlastnoručným podpisom alebo v overenej elektronickej forme s overeným elektronickým podpisom.

3.   Každé osvedčenie musí byť opatrené pečiatkou príslušného orgánu a podpísané osobou alebo osobami, ktoré sú na to splnomocnené.

4.   Osvedčenie musí byť vydané aspoň v jednom z úradných jazykov Únie.

5.   Každé osvedčenie musí byť označené poradovým číslom, podľa ktorého je možné ho identifikovať. Príslušný orgán si ponechá kópiu každého vydaného osvedčenia.

6.   Bez ohľadu na prvý pododsek odseku 1, členské štáty môžu až do vyčerpania zásob aj naďalej používať osvedčenia, ktoré boli 30. júna 2009 v súlade s nariadením (ES) č. 1580/2007.

Oddiel 3

Kontroly zhody vykonávané tretími krajinami

Článok 15

Schvaľovanie kontrol zhôd vykonaných tretími krajinami pred dovozom do Únie

1.   Na žiadosť tretej krajiny môže Komisia schváliť kontroly zhody osobitných obchodných noriem v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktoré táto tretia krajina vykonáva pred dovozom do Únie.

2.   Schválenie uvedené v odseku 1 môže byť udelené tretím krajinám, ak sú v prípade výrobkov vyvážaných do Únie splnené obchodné normy Únie alebo normy, ktoré sú s nimi aspoň rovnocenné.

V tomto schválení sa uvedie oficiálny orgán v tretej krajine, ktorý zodpovedá za kontrolu uvedenú v odseku 1. Tento orgán je zodpovedný za styk s Úniou. V schválení sa uvedú aj kontrolné orgány tretej krajiny zodpovedné za samotné kontroly.

Toto schválenie sa môže vzťahovať iba na výrobky, ktoré majú pôvod v danej tretej krajine, a môže byť obmedzené na určité výrobky.

3.   Kontrolné orgány tretej krajiny sú oficiálnymi orgánmi, alebo sú oficiálne uznané orgánom uvedeným v odseku 2, ktoré poskytujú uspokojivé záruky a disponujú potrebným personálom, vybavením a priestormi potrebnými na vykonávanie kontrol v súlade s metódami uvedenými v článku 17 ods. 1 alebo v súlade s rovnocennými metódami.

4.   Tretie krajiny, ktorých kontroly zhody boli schválené podľa tohto článku, a príslušné výrobky sú uvedené v prílohe IV.

Komisia sprístupní údaje o príslušných úradných orgánoch a kontrolných orgánoch spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

Článok 16

Pozastavenie schválenia kontrol zhody

Komisia môže pozastaviť schválenie kontrol zhody, ak sa zistí, že vo výraznom počte zásielok a/alebo množstiev, tovar nezodpovedá informáciám uvedeným v osvedčeniach o zhode vystaveným kontrolnými orgánmi tretej krajiny.

Oddiel 4

Kontrolné metódy

Článok 17

Kontrolné metódy

1.   Kontroly zhody ustanovené v tejto kapitole, s výnimkou kontrol v mieste maloobchodného predaja konečnému spotrebiteľovi, sa vykonávajú, ak nie je v tomto nariadení ustanovené inak, v súlade s kontrolnými metódami ustanovenými v prílohe V.

Členské štáty ustanovia osobitný program kontroly zhody v mieste maloobchodného predaja konečným spotrebiteľom.

2.   Ak inšpektori zistia, že tovar je v zhode s obchodnými normami, kontrolný orgán môže vystaviť osvedčenie o zhode, ako sa uvádza v prílohe III.

3.   Ak tovar nespĺňa normy, kontrolný orgán vystaví nález o nezhode určený na vedomie obchodníkovi alebo jeho zástupcom. Tovar, pre ktorý bol vystavený nález o nezhode, nesmie byť premiestnený bez povolenia kontrolného orgánu, ktorý vydal uvedený nález. Uvedené povolenie môže byť podmienené dodržaním podmienok určených kontrolným orgánom.

Obchodníci sa môžu rozhodnúť uviesť všetok tovar alebo určitú jeho časť do stavu zhody. Tovar uvedený do stavu zhody sa nesmie predávať predtým, ako sa príslušný kontrolný orgán všetkými vhodnými prostriedkami neuistí, že uvedený tovar je naozaj v zhode. Príslušný kontrolný orgán prípadne vystaví osvedčenie o zhode, ako sa uvádza v prílohe III, pre zásielku alebo jej časť až potom, ako bol tovar uvedený do stavu zhody.

Ak kontrolný orgán súhlasí s požiadavkou obchodníka uviesť tovar do stavu zhody v inom členskom štáte, ako v štáte, v ktorom sa vykonala kontrola, pri ktorej sa zistila nezhoda, obchodník oznámi príslušnému kontrolnému orgánu v členskom štáte určenia zásielku, ktorá nespĺňa normu. Členský štát, ktorý vydá nález o nezhode, zašle kópiu uvedeného nálezu o nezhode ostatným dotknutým členským štátom vrátane členského štátu určenia nezhodnej zásielky.

Ak nie je možné uviesť tovar do stavu zhody ani ho odoslať na krmivo pre zvieratá, priemyselné spracovanie alebo akékoľvek iné nepotravinárske použitie, kontrolný orgán môže, ak je to potrebné, požiadať obchodníkov, aby prijali primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa príslušné výrobky nepredávali.

Obchodníci dodajú všetky informácie, ktoré členské štáty považujú za potrebné na uplatňovanie tohto odseku.

Oddiel 5

Oznámenia

Článok 18

Oznámenia

1.   Členský štát, v ktorom sa zistilo, že zásielka z iného členského štátu nevyhovuje obchodným normám z dôvodu chýb alebo znehodnotenia, ktoré sa mohli zistiť v čase balenia, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Komisii a členským štátom, ktorých by sa mohla týkať.

2.   Členský štát, v ktorom bolo zamietnuté uvoľnenie tovaru z tretej krajiny do voľného obehu z dôvodu nezhody s obchodnými normami, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Komisii, členským štátom, ktorých by sa mohla týkať, a príslušnej tretej krajine uvedenej v prílohe IV.

3.   Členské štáty oznámia Komisii svoje ustanovenia v oblasti systémov kontroly a analýzy rizík. Informujú Komisiu o akýchkoľvek následných zmenách a doplneniach uvedených systémov.

4.   Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom súhrnné výsledky kontrol vykonaných vo všetkých štádiách predaja v danom roku do 30. júna nasledujúceho roku.

5.   Oznámenia uvedené v odsekoch 1 až 4 sa uskutočnia prostriedkami, ktoré spresní Komisia.

HLAVA III

ORGANIZÁCIE VÝROBCOV

KAPITOLA I

Požiadavky a uznávanie

Oddiel 1

Vymedzenia pojmov

Článok 19

Vymedzenia pojmov

1.   Na účely tejto hlavy:

a)

„výrobca“ je poľnohospodár podľa článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007,

b)

„člen-výrobca“ je výrobca alebo družstvo výrobcov, ktorý je členom organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov,

c)

„dcérska spoločnosť“ je spoločnosť, v ktorej má podiely jedna organizácia alebo viac organizácií výrobcov alebo ich združení a ktorá prispieva k plneniu cieľov organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov,

d)

„nadnárodná organizácia výrobcov“ je akákoľvek organizácia, v ktorej sa minimálne jeden z podnikov výrobcov nachádza v inom členskom štáte ako v štáte, kde má organizácia svoje sídlo,

e)

„nadnárodné združenie organizácií výrobcov“ je akékoľvek združenie organizácií výrobcov, v ktorom sa minimálne jedna zo združených organizácií nachádza v inom členskom štáte ako v štáte, kde má združenie sídlo,

f)

„konvergenčný cieľ“ je cieľ činnosti pre najmenej rozvinuté členské štáty a regióny podľa právnych predpisov Únie, ktorými sa spravuje Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013,

g)

„opatrenie“ znamená:

i)

akcie zamerané na plánovanie výroby vrátane nadobudnutia hmotného majetku,

ii)

akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov vrátane nadobudnutia hmotného majetku,

iii)

akcie zamerané na zlepšovanie predaja vrátane nadobudnutia hmotného majetku, ako aj propagačné a komunikačné činnosti iné ako propagačné a komunikačné činnosti spadajúce do bodu vi),

iv)

výskum a experimentálnu výrobu vrátane nadobudnutia hmotného majetku,

v)

školiace akcie iné ako odborná príprava spadajúca do bodu vi) a akcie zamerané na podporu prístupu k poradenským službám,

vi)

ktorýkoľvek zo šiestich nástrojov súvisiacich s predchádzaním krízam a s krízovým riadením uvedených v článku 103c ods. 2 prvom pododseku písmenách a) až f) nariadenia (ES) č. 1234/2007,

vii)

environmentálne akcie uvedené v článku 103c ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 vrátane nadobudnutia hmotného majetku,

viii)

ostatné akcie, vrátane nadobudnutia hmotného majetku, iného ako majetku spadajúceho pod body i) až iv) a vii), ktoré spĺňajú jeden cieľ alebo viac cieľov uvedených v článku 103c ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007,

h)

„akcia“ je osobitná činnosť alebo nástroj zamerané na dosiahnutie konkrétneho operačného cieľa, ktorý prispieva k plneniu jedného cieľa alebo viacerých cieľov uvedeným v článku 103c ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007,

i)

„vedľajší produkt“ je produkt, ktorý je výsledkom prípravy výrobku z ovocia alebo zeleniny, ktorý má kladnú ekonomickú hodnotu, ale nepredstavuje hlavný plánovaný výsledok,

j)

„príprava“ znamená prípravné činnosti, ako napr. čistenie, krájanie, šúpanie, orezávanie a sušenie ovocia a zeleniny bez toho, aby z nich vzniklo spracované ovocie a zelenina,

k)

„medziodvetvový základ“ uvedený v článku 103d ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 je jedna činnosť alebo viac činností uvedených v článku 123 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007, schválených členským štátom a riadených spoločne organizáciou výrobcov alebo združením organizácií výrobcov a aspoň jedným ďalším subjektom v reťazci spracovania a/alebo distribúcie potravín,

l)

„základný ukazovateľ“ je akýkoľvek ukazovateľ, ktorý odráža stav alebo trend existujúci na začiatku programovacieho obdobia a môže poskytnúť informácie užitočné:

i)

pri analýze začiatočnej situácie s cieľom vytýčiť národnú stratégiu pre udržateľné operačné programy alebo operačný program,

ii)

ako porovnávacie kritérium, vo vzťahu ku ktorému možno hodnotiť výsledky a vplyv národnej stratégie alebo operačného programu, a/alebo

iii)

pri interpretácii výsledkov a vplyvu národnej stratégie alebo operačného programu.

2.   Členské štáty na svojom území určia príslušné právne subjekty, ktoré musia spĺňať požiadavky článku 125b nariadenia (ES) č. 1234/2007 z hľadiska svojej vnútroštátnej právnej a správnej štruktúry. Členské štáty môžu prijať doplňujúce pravidlá o uznávaní organizácií výrobcov a prípadne prijmú aj ustanovenia o jasne vymedzených častiach právnych subjektov na účely uplatňovania článku 125b nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Oddiel 2

Požiadavky uplatniteľné na organizácie výrobcov

Článok 20

Rozsah výrobkov

1.   Členské štáty uznajú organizácie výrobcov podľa článku 125b nariadenia (ES) č. 1234/2007 v súvislosti s výrobkom alebo skupinou výrobkov uvedených v žiadosti o uznanie, s výhradou akéhokoľvek rozhodnutia prijatého podľa článku 125b ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia.

2.   Členské štáty uznajú organizácie výrobcov v súvislosti s výrobkom alebo skupinou výrobkov určených výhradne na spracovanie, len ak sú organizácie výrobcov schopné zabezpečiť, že sa tieto výrobky budú dodávať na spracovanie, buď prostredníctvom systému zmlúv o dodávkach, alebo inak.

Článok 21

Minimálny počet členov

Pri stanovení minimálneho počtu členov organizácie výrobcov podľa článku 125b ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 členské štáty môžu ustanoviť, že ak žiadateľ o uznanie pozostáva úplne alebo sčasti z členov, ktorí sú sami právnymi subjektmi alebo jasne vymedzenými časťami právnych subjektov zložených z výrobcov, minimálny počet výrobcov možno vypočítať na základe počtu výrobcov združených v každom z právnych subjektov alebo jasne vymedzených častiach právnych subjektov.

Článok 22

Minimálna dĺžka členstva

1.   Minimálne obdobie členstva výrobcu nesmie byť menej ako jeden rok.

2.   Výpoveď z členstva sa organizácii oznamuje písomne. Členské štáty ustanovia maximálne šesťmesačné výpovedné lehoty a dátumy, ku ktorým výpoveď nadobúda platnosť.

Článok 23

Štruktúry a činnosti organizácií výrobcov

Členské štáty zabezpečia, aby organizácie výrobcov mali k dispozícii pracovníkov, infraštruktúru a vybavenie potrebné na splnenie požiadaviek ustanovených v článku 122 ods. 1 písm. c) a v článku 125b ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a zabezpečovali svoje základné fungovanie, najmä pokiaľ ide o:

a)

vedomosti o výrobe svojich členov,

b)

zber, triedenie, skladovanie a balenie výroby svojich členov,

c)

riadenie obchodu a rozpočtu a

d)

centralizované účtovníctvo a systém fakturácie.

Článok 24

Hodnota alebo objem predajnej výroby

1.   Na účely článku 125b ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa hodnota alebo objem predajnej výroby počíta na rovnakom základe ako hodnota predávanej výroby stanovená v článkoch 50 a 51 tohto nariadenia.

2.   Ak má jeden alebo viac členov organizácie výrobcov nedostatočné údaje o predanej výrobe za predchádzajúce obdobie na účely odseku 1, hodnota ich predajnej výroby sa môže vypočítať ako priemerná hodnota ich predajnej výroby za obdobie troch rokov predchádzajúcich roku, v ktorom bola predložená žiadosť o uznanie a v ktorom členovia príslušnej organizácie výrobcov skutočne vyrábali.

Článok 25

Dodanie technických prostriedkov

Na účely článku 125b ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa organizácia výrobcov, ktorá je uznaná pre výrobok, ktorý si vyžaduje technické prostriedky, považuje za organizáciu plniacu si svoju povinnosť, ak dodáva technické prostriedky na primeranej úrovni sama, prostredníctvom svojich členov, prostredníctvom dcérskych spoločností alebo outsourcingu.

Článok 26

Hlavné činnosti organizácií výrobcov

1.   Hlavná činnosť organizácie výrobcov sa týka koncentrácie ponuky výrobkov svojich členov, na ktoré dostala uznanie, a ich umiestňovania na trhu.

2.   Organizácia výrobcov môže predávať výrobky výrobcov, ktorí nie sú členmi organizácie výrobcov ani združenia organizácií výrobcov, ak má na uvedené výrobky uznanie a pod podmienkou, že ekonomická hodnota tejto činnosti je nižšia ako hodnota jej predávanej výroby vypočítaná v súlade s článkom 50.

3.   Predaj ovocia a zeleniny, ktoré sa zakúpili priamo od inej organizácie výrobcov a predaj výrobkov, na ktoré organizácia výrobcov nemá uznanie, sa nepovažujú za časť činností organizácie výrobcov.

4.   Ak sa uplatňuje článok 50 ods. 9, odsek 3 tohto článku sa uplatňuje mutatis mutandis na príslušné dcérske spoločnosti od 1. januára 2012.

Článok 27

Outsourcing

1.   Činnosti, v prípade ktorých členský štát môže povoliť outsourcing v súlade s článkom 125d nariadenia (ES) č. 1234/2007, môžu okrem iného zahŕňať zber, skladovanie, balenie a predaj výroby členov organizácie výrobcov.

2.   Outsourcing činnosti organizácie výrobcov znamená, že organizácia výrobcov uzatvára obchodnú dohodu o vykonaní príslušnej činnosti s iným subjektom vrátane jedného alebo viacerých z jej členov alebo dcérskej spoločnosti. Organizácia výrobcov však zostáva zodpovedná za zabezpečenie výkonu uvedenej činnosti a za kontrolu celkového riadenia a dohľad nad obchodnou dohodou o vykonaní činnosti.

Článok 28

Nadnárodné organizácie výrobcov

1.   Sídlo nadnárodnej organizácie výrobcov sa zriaďuje v členskom štáte, v ktorom má organizácia významné poľnohospodárske podniky alebo významný počet členov, a/alebo kde dosahuje podstatnú úroveň predávanej výroby.

2.   Členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo nadnárodnej organizácie výrobcov, nesie zodpovednosť za:

a)

uznanie nadnárodnej organizácie výrobcov,

b)

schválenie operačného programu nadnárodnej organizácie výrobcov,

c)

zavedenie potrebnej administratívnej spolupráce s inými členskými štátmi, v ktorých sa nachádzajú členovia, v súvislosti so spĺňaním podmienok na získanie uznania a systémom kontrol a sankcií. Tieto iné členské štáty sú povinné poskytnúť v rozumnej lehote všetku potrebnú pomoc členskému štátu, v ktorom sa nachádza sídlo, a

d)

poskytnutie všetkých príslušných dokumentov, na základe žiadosti iných členských štátov, vrátane akýchkoľvek uplatniteľných právnych predpisov dostupných pre iné členské štáty, v ktorých sa nachádzajú členovia, preložených do úradného jazyka žiadajúcich členských štátov.

Článok 29

Zlučovanie organizácií výrobcov

1.   V prípade, že sa organizácie výrobcov zlúčili, organizácia výrobcov, ktorá zlúčením vznikne, nahradí zlučujúce sa organizácie výrobcov. Nový subjekt preberá práva a povinnosti zlučujúcich sa organizácií výrobcov.

Novo zlúčený subjekt môže prevádzkovať programy paralelne a oddelene do prvého januára roka nasledujúceho po zlúčení alebo zlúčiť operačné programy od chvíle zlúčenia. Operačné programy sa zlúčia v súlade s článkami 66 a 67.

2.   Odchylne od odseku 1 druhého pododseku môžu členské štáty na základe náležite opodstatnených dôvodov oprávniť organizácie výrobcov, ktoré o to požiadajú, aby naďalej realizovali oddelené operačné programy paralelne, až kým sa prirodzene neukončia.

Článok 30

Členovia, ktorí nie sú výrobcovia

1.   Členské štáty môžu určiť, či a za akých podmienok je možné, aby bola fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je výrobcom, prijatá za člena organizácie výrobcov.

2.   Pri určovaní podmienok uvedených v odseku 1 členské štáty zabezpečia najmä dodržiavanie článku 122 ods. 1 písm. a) bodu iii) a článku 125a ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.   Fyzické alebo právnické osoby uvedené v odseku 1:

a)

sa nezohľadňujú v rámci kritérií na získanie uznania,

b)

nemajú priame výhody z opatrení financovaných Úniou.

Členské štáty môžu v súlade s podmienkami ustanovenými v odseku 2 obmedziť alebo zakázať právo fyzických alebo právnických osôb hlasovať pri rozhodnutiach týkajúcich sa operačných fondov.

Článok 31

Demokratická kontrola organizácií výrobcov

1.   Členské štáty prijmú všetky opatrenia, ktoré považujú za potrebné v snahe zabrániť zneužitiu právomoci alebo vplyvu jedného člena alebo viacerých členov na riadenie a činnosť organizácie výrobcov vrátane hlasovacích práv.

2.   Ak je organizácia výrobcov jasne vymedzenou časťou právneho subjektu, môžu členské štáty prijať opatrenia na obmedzenie alebo zakázanie právomocí uvedeného právneho subjektu meniť, schvaľovať alebo zamietať rozhodnutia organizácie výrobcov.

Oddiel 3

Združenia organizácií výrobcov

Článok 32

Pravidlá týkajúce sa organizácií výrobcov uplatniteľné na združenia organizácií výrobcov

Na združenia organizácií výrobcov sa mutatis mutandis uplatňujú články 22, 26 ods. 3, 27 a 31. V prípade, že združenie organizácií výrobcov vykonáva činnosti súvisiace s predajom, článok 26 ods. 2 sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 33

Uznanie združení organizácií výrobcov

1.   Členské štáty môžu uznať iba združenia organizácií výrobcov podľa článku 125c nariadenia (ES) č. 1234/2007 v súvislosti s činnosťou alebo činnosťami týkajúcimi sa výrobku alebo skupiny výrobkov uvedených v žiadosti o uznanie.

2.   Združenie organizácií výrobcov môže byť uznané podľa článku 125c nariadenia (ES) č. 1234/2007 a vykonávať ktorékoľvek z činností organizácie výrobcov, aj keď predaj príslušných výrobkov naďalej vykonávajú jeho členovia.

Článok 34

Členovia združení organizácií výrobcov, ktorí nie sú organizáciami výrobcov

1.   Členské štáty môžu určiť, či a za akých podmienok je možné, aby bola fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je uznanou organizáciou výrobcov, prijatá za člena združenia organizácií výrobcov.

2.   Členovia uznaného združenia organizácií výrobcov, ktorí nie sú uznanými organizáciami výrobcov:

a)

sa nezohľadňujú v rámci kritérií na získanie uznania,

b)

nemajú priame výhody z opatrení financovaných Úniou.

Členské štáty môžu povoliť, obmedziť alebo zakázať právo uvedených členov hlasovať o rozhodnutiach týkajúcich sa operačných programov.

Článok 35

Nadnárodné združenia organizácií výrobcov

1.   Sídlo nadnárodného združenia organizácií výrobcov sa zriaďuje v členskom štáte, v ktorom má združenie podstatný počet členských organizácií, a/alebo kde členské organizácie dosahujú podstatnú úroveň predávanej výroby.

2.   Členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo nadnárodného združenia organizácií výrobcov, zodpovedá za:

a)

uznanie združenia,

b)

schválenie operačného programu združenia, ak je to potrebné,

c)

zavedenie potrebnej administratívnej spolupráce s inými členskými štátmi, v ktorých sa nachádzajú združené organizácie, v súvislosti s dodržiavaním podmienok na získanie uznania a systémom kontrol a sankcií. Tieto iné členské štáty sú povinné poskytnúť potrebnú pomoc členskému štátu, v ktorom sa nachádza sídlo, a

d)

poskytnutie všetkých príslušných dokumentov, na základe žiadosti iných členských štátov, vrátane akýchkoľvek uplatniteľných právnych predpisov dostupných pre iné členské štáty, v ktorých sa nachádzajú členovia, preložených do úradného jazyka žiadajúcich členských štátov.

Oddiel 4

Skupiny výrobcov

Článok 36

Predkladanie plánov na získanie uznania

1.   Právny subjekt alebo jasne vymedzená časť právneho subjektu predloží plán na získanie uznania uvedený v článku 125e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má tento subjekt sídlo.

2.   Členské štáty ustanovia:

a)

minimálne kritériá, ktoré právny subjekt alebo jasne vymedzená časť právneho subjektu musí splniť, aby mohla predložiť plán na získanie uznania,

b)

pravidlá týkajúce sa zostavovania návrhu, obsahu a vykonávania plánov na získanie uznania,

c)

obdobie, počas ktorého je bývalému členovi organizácie výrobcov zakázané stať sa členom skupiny výrobcov po odchode z organizácie výrobcov v súvislosti s výrobkami, pre ktoré bola táto organizácia výrobcov uznaná, a

d)

administratívne postupy schvaľovania, monitorovania a plnenia plánov na získanie uznania.

Článok 37

Obsah plánov na získanie uznania

Návrh plánu na získanie uznania obsahuje aspoň:

a)

opis začiatočnej situácie, najmä pokiaľ ide o počet členov-výrobcov, obsahujúci úplné údaje o členoch, výrobe vrátane hodnoty predávanej výroby, predaji a infraštruktúre, ktorú má skupina výrobcov k dispozícii, vrátane infraštruktúry vo vlastníctve jednotlivých členov skupiny výrobcov,

b)

navrhovaný dátum začatia vykonávania plánu a jeho trvanie, ktoré nesmie byť dlhšie ako päť rokov, a

c)

činnosti a investície, ktoré sa musia realizovať s cieľom dosiahnuť uznanie.

Článok 38

Schvaľovanie plánov na získanie uznania

1.   Príslušný orgán členského štátu rozhodne o návrhu plánu na získanie uznania do troch mesiacov od prijatia plánu, ku ktorému sú priložené všetky sprievodné doklady. Členské štáty môžu stanoviť kratšiu lehotu.

2.   Členské štáty môžu prijať dodatočné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti operácií a výdavkov v rámci plánov na získanie uznania vrátane pravidiel oprávnenosti investícií na účel dosiahnutia súladu skupín výrobcov s kritériami na získanie uznania pre organizácie výrobcov uvedenými v článku 125b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.   Po kontrolách zhody uvedených v článku 111 príslušný orgán členského štátu podľa potreby:

a)

schváli plán a udelí predbežné uznanie,

b)

požiada o zmeny plánu,

c)

zamietne plán.

Schválenie plánu môže byť podľa potreby udelené len vtedy, ak sa do plánu zapracovali zmeny požadované podľa písmena b).

Príslušný orgán členského štátu o svojom rozhodnutí informuje právny subjekt alebo jasne vymedzenú časť právneho subjektu.

Článok 39

Vykonávanie plánov na získanie uznania

1.   Plán na získanie uznania sa vykonáva v jednoročných obdobiach so začiatkom od 1. januára. Členské štáty môžu skupinám výrobcov povoliť rozdeliť tieto jednoročné segmenty na polročné obdobia.

Prvý rok vykonávania v súlade s navrhovaným dátumom uvedeným v článku 37 písm. b) plán na získanie uznania začne:

a)

1. januára po dátume jeho prijatia príslušným orgánom členského štátu alebo

b)

prvý kalendárny deň po dátume jeho prijatia.

Prvý rok vykonávania plánu na získanie uznania sa v každom prípade končí 31. decembra toho istého roku.

2.   Členské štáty ustanovia podmienky, za ktorých môžu skupiny výrobcov požiadať o zmeny plánov počas ich vykonávania. K uvedeným požiadavkám sa priložia všetky potrebné sprievodné doklady.

Členské štáty určia podmienky, za ktorých možno plány na získanie uznania meniť a dopĺňať počas jednoročného alebo polročného obdobia bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu členského štátu. Uvedené zmeny sú oprávnené na získanie pomoci, len ak ich skupina výrobcov okamžite oznámi príslušnému orgánu členského štátu.

3.   Príslušný orgán členského štátu rozhodne o zmenách plánov po zvážení poskytnutých dôkazov do troch mesiacov od prijatia žiadosti o zmenu. Ak sa v tejto lehote neprijme žiadne rozhodnutie vo veci žiadosti o zmenu, žiadosť sa pokladá za zamietnutú. Členské štáty môžu stanoviť kratšiu lehotu.

Článok 40

Žiadosti o uznanie ako organizácia výrobcov

1.   Skupiny výrobcov, ktoré vykonávajú plán na získanie uznania, môžu kedykoľvek predložiť žiadosť o uznanie podľa článku 125b nariadenia (ES) č. 1234/2007. Takéto žiadosti sa v každom prípade predložia pred koncom prechodného obdobia uvedeného v článku 125e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

2.   Od dátumu podania takejto žiadosti môže predmetná skupina predložiť návrh operačného programu podľa článku 63.

Článok 41

Hlavné činnosti skupín výrobcov

1.   Hlavná činnosť skupiny výrobcov sa týka koncentrácie ponuky výrobkov svojich členov, na ktoré dostala predbežné uznanie, a ich umiestňovania na trhu.

2.   Skupina výrobcov môže predávať výrobky od výrobcov, ktorí nie sú členom skupiny výrobcov, ak má uznanie na uvedené výrobky a pod podmienkou, že ekonomická hodnota uvedenej činnosti je nižšia ako hodnota predávanej výroby vlastných členov skupiny výrobcov a členov iných skupín výrobcov.

Článok 42

Hodnota predávanej výroby

1.   Článok 50 ods. 1 až ods. 4 a ods. 7 a prvá veta odseku 6 uvedeného článku sa uplatňujú mutatis mutandis na skupiny výrobcov.

2.   Ak z dôvodov, ktoré boli riadne zdôvodnené členskému štátu a sú mimo zodpovednosti a kontroly skupiny výrobcov, dôjde k zníženiu hodnoty predávanej výroby o minimálne 35 %, celková hodnota predávanej výroby sa považuje za hodnotu predstavujúcu 65 % celkovej hodnoty deklarovanej v predchádzajúcej žiadosti alebo žiadostiach o poskytnutie pomoci za posledné jednoročné obdobie, ktorú členský štát overil, a ak v žiadostiach hodnota deklarovaná nebola, hodnoty deklarovanej na začiatku v schválenom pláne na získanie uznania.

3.   Hodnota predávanej výroby sa vypočíta na základe právnych predpisov uplatniteľných v období, za ktoré sa pomoc požaduje.

Článok 43

Financovanie plánov na získanie uznania

1.   Miery pomoci uvedené v článku 103a ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa znížia o polovicu v súvislosti s predávanou výrobou, ktorá presahuje 1 000 000 EUR.

2.   Na pomoc uvedenú v článku 103a ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vzťahuje ročný strop pre každú skupinu výrobcov vo výške 1 000 000 EUR.

3.   Pomoc uvedená v článku 103a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vypláca:

a)

v ročných alebo polročných splátkach na konci každého jednoročného alebo polročného obdobia na vykonávanie plánu na získanie uznania, alebo

b)

v splátkach pokrývajúcich časť jednoročného obdobia, ak plán začína počas jednoročného obdobia alebo ak sa uznanie získa podľa článku 125b nariadenia (ES) č. 1234/2007 pred koncom jednoročného obdobia. V uvedenom prípade sa strop uvedený v odseku 2 tohto článku úmerne zníži.

Pri výpočte splátok môžu členské štáty, ak si to vyžadujú kontroly, použiť ako základ predávanú výrobu zodpovedajúcu obdobiu inému, než je obdobie, za ktoré sa vypláca splátka. Rozdiel medzi obdobiami je kratší ako príslušné skutočné obdobie.

4.   Výmenný kurz uplatniteľný na sumy uvedené v odsekoch 1 a 2 je posledný kurz uverejnený Európskou centrálnou bankou pred prvým dňom obdobia, na ktoré je príslušná pomoc udelená.

Článok 44

Pomoc na investície vyžadované na uznanie

Investície, ktoré sú spojené s vykonávaním plánov na získanie uznania, sú uvedené v článku 37 písm. c) tohto nariadenia a na ktoré sa poskytuje pomoc podľa článku 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007, sa financujú úmerne k ich použitiu na výrobky členov skupiny výrobcov, ktorej sa udeľuje predbežné uznanie.

Investície, ktoré by mohli narušiť hospodársku súťaž pri iných hospodárskych činnostiach skupiny výrobcov, sa vylúčia z pomoci Únie.

Článok 45

Žiadosť o poskytnutie pomoci

1.   Skupina výrobcov predloží jedinú žiadosť o poskytnutie pomoci uvedenej v článku 103a ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 do troch mesiacov od konca každého jednoročného alebo polročného obdobia uvedeného v článku 43 ods. 3 tohto nariadenia. Táto žiadosť obsahuje deklaráciu hodnoty predanej výroby za obdobie, na ktoré sa pomoc žiada.

2.   Žiadosti o poskytnutie pomoci, ktoré sa vzťahujú na polročné obdobia, sa môžu predkladať, len ak sa plán na získanie uznania rozdelí na polročné obdobia, ako sa uvádza v článku 39 ods. 1. Ku všetkým žiadostiam o poskytnutie pomoci sa priloží písomné vyhlásenie skupiny výrobcov o tom, že skupina:

a)

spĺňa a bude spĺňať ustanovenia nariadenia (ES) č. 1234/2007 a tohto nariadenia a

b)

nečerpala, nečerpá ani nebude čerpať výhody priamo ani nepriamo z duplicitného financovania z prostriedkov Únie alebo vnútroštátnych prostriedkov v prospech opatrení realizovaných na základe jej plánu na získanie uznania, na ktorý sa poskytuje financovanie Únie podľa tohto nariadenia.

3.   Členské štáty stanovia konečný termín vyplatenia pomoci, ktorý v žiadnom prípade nemôže byť neskôr ako šesť mesiacov od prijatia žiadosti.

Článok 46

Oprávnenosť na pomoc

Členské štáty vyhodnotia oprávnenosť skupín výrobcov získať pomoc podľa tohto nariadenia s cieľom stanoviť, či je pomoc riadne odôvodnená, pričom zohľadnia, za akých podmienok a kedy bola akákoľvek predchádzajúca štátna pomoc pridelená organizáciám výrobcov alebo skupinám, z ktorých pochádzajú členovia príslušnej skupiny výrobcov, a všetky presuny členov medzi organizáciami výrobcov a skupinami výrobcov.

Článok 47

Príspevok Únie

1.   Príspevok Únie na pomoc uvedenú v článku 103a ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 dosahuje:

a)

75 % v regiónoch oprávnených podľa konvergenčného cieľa a

b)

50 % v ostatných regiónoch.

Zvyšnú časť pomoci vyplatí členský štát ako paušálnu platbu. V žiadosti o poskytnutie pomoci nie je potrebné uviesť dôkazy týkajúce sa využitia tejto pomoci.

2.   Príspevok Únie na pomoc uvedenú v článku 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007, vyjadrený vo forme kapitálového príspevku alebo ekvivalentu kapitálového príspevku, nepresiahne ako podiel oprávnených investičných nákladov:

a)

50 % v regiónoch oprávnených podľa konvergenčného cieľa a

b)

30 % v ostatných regiónoch.

Dotknuté členské štáty sa zaviažu prispieť aspoň 5 % oprávnených investičných nákladov.

Prijímatelia pomoci na oprávnené investičné náklady zaplatia aspoň:

a)

25 % v regiónoch oprávnených podľa konvergenčného cieľa a

b)

45 % v ostatných regiónoch.

Článok 48

Zlúčenia

1.   Pomoc ustanovená v článku 103a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa môže poskytnúť alebo sa môže naďalej poskytovať skupinám výrobcov, ktorým bolo udelené predbežné uznanie a ktorí sú výsledkom zlúčenia dvoch alebo viacerých skupín výrobcov, ktorým bolo udelené predbežné uznanie.

2.   Na účely výpočtu pomoci splatnej podľa odseku 1 skupina výrobcov, ktorá je výsledkom zlúčenia, nahradí zlučujúce sa skupiny.

3.   Ak sa zlúčia dve skupiny výrobcov alebo viac skupín výrobcov, nový subjekt preberá práva a povinnosti skupiny výrobcov, ktorá získala predbežné uznanie najskôr.

4.   Ak sa skupina výrobcov, ktorej bolo udelené predbežné uznanie, zlúči s uznanou organizáciou výrobcov, výsledný subjekt už nie je oprávnený na predbežné uznanie ako skupina výrobcov, ani na pomoc uvedenú v článku 103a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007. K výslednému subjektu sa bude naďalej pristupovať ako k uznanej organizácii výrobcov, ak dodržiava uplatniteľné požiadavky. V prípade potreby organizácia výrobcov požiada o zmenu svojho operačného programu a na tento účel sa uplatňuje článok 29 mutatis mutandis.

Akcie, ktoré skupiny výrobcov vykonávali pred takým zlúčením, sú však naďalej oprávnené na podporu za podmienok stanovených v pláne na získanie uznania.

Článok 49

Dôsledky uznania

1.   Pomoc ustanovená v článku 103a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 končí po udelení uznania.

2.   Ak sa predkladá operačný program podľa tohto nariadenia, predmetný členský štát zabezpečí, aby nedošlo k duplicitnému financovaniu opatrení uvedených v pláne na získanie uznania.

3.   Investície spĺňajúce podmienky pre pomoc alebo náklady uvedené v článku 103a ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa môžu previesť na operačné programy za predpokladu, že sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

4.   Členské štáty stanovia obdobie, ktoré začína po vykonaní plánu na získanie uznania, počas ktorého je skupina výrobcov povinná získať uznanie ako organizácia výrobcov. Toto obdobie nesmie prekročiť štyri mesiace.

KAPITOLA II

Operačné fondy a operačné programy

Oddiel 1

Hodnota predávanej výroby

Článok 50

Základ pre výpočet

1.   Hodnota predávanej výroby organizácie výrobcov sa vypočíta na základe výroby samotnej organizácie výrobcov a jej členov výrobcov a zahŕňa len produkciu toho ovocia a zeleniny, na ktoré bola organizácia výrobcov uznaná. Do hodnoty predávanej výroby možno zahrnúť ovocie a zeleninu, ktoré nemusia spĺňať obchodné normy, ak sa uvedené normy neuplatňujú podľa článku 4.

2.   Hodnota predávanej výroby zahŕňa výrobu členov, ktorí z organizácie vystúpia alebo do nej vstúpia. Členské štáty ustanovia podmienky na to, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu.

3.   Hodnota predávanej výroby nezahŕňa hodnotu spracovaného ovocia a zeleniny ani akéhokoľvek iného výrobku, ktorý nepatrí do sektora ovocia a zeleniny.

Hodnota predávanej výroby ovocia a zeleniny určených na spracovanie, ktoré organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo ich členovia-výrobcovia alebo dcérske spoločnosti uvedené v odseku 9 tohto článku buď samostatne alebo prostredníctvom outsourcingu spracovali na jeden z výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny uvedených v časti X prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 alebo akýkoľvek iný spracovaný výrobok uvedený v tomto článku a ďalej opísaný v prílohe VI k tomuto nariadeniu, sa však vypočíta ako paušálna sadzba vyjadrená ako percentuálny podiel uplatnený na fakturovanú hodnotu uvedených spracovaných výrobkov. Uvedená paušálna sadzba predstavuje:

a)

53 % v prípade ovocných štiav,

b)

73 % v prípade koncentrovaných štiav,

c)

77 % v prípade rajčinového koncentrátu,

d)

62 % v prípade mrazeného ovocia a zeleniny,

e)

48 % v prípade konzervovaného ovocia a zeleniny,

f)

70 % v prípade konzervovaných húb rodu Agaricus,

g)

81 % v prípade ovocia dočasne konzervovaného v slanom náleve,

h)

81 % v prípade sušeného ovocia,

i)

27 % v prípade ostatného spracovaného ovocia a zeleniny,

j)

12 % v prípade spracovaných aromatických bylín,

k)

41 % v prípade mletej papriky.

4.   Členské štáty môžu organizáciám výrobcov povoliť, aby zahrnuli hodnotu vedľajších produktov do hodnoty predávanej výroby.

5.   Hodnota predávanej výroby zahŕňa hodnotu výroby, ktorá sa stiahne z trhu a s ktorou sa naloží podľa ustanovení článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, odhadnutú na základe priemernej ceny uvedených výrobkov, ktoré organizácia výrobcov predávala v predchádzajúcom referenčnom období.

6.   Do hodnoty predávanej výroby sa počíta len výroba organizácie výrobcov a/alebo jej členov výrobcov, ktorú predáva uvedená organizácia výrobcov. Výroba výrobcov členov organizácie výrobcov, ktorú predáva iná organizácia výrobcov určená ich vlastnou organizáciou podľa článku 125a ods. 2 písm. b) a c) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 sa započíta do hodnoty predávanej výroby druhej organizácie výrobcov.

7.   Predávaná výroba ovocia a zeleniny sa vo fáze „odoslania z organizácie výrobcov“ prípadne fakturuje ako výrobok uvedený v časti IX prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, ktorý je pripravený a zabalený, bez:

a)

DPH,

b)

interných dopravných nákladov, ak sú centralizované zberné alebo baliace strediská organizácie výrobcov a miesto distribúcie organizácie výrobcov od seba značne vzdialené. Členské štáty ustanovia zníženia, ktoré sa majú uplatňovať na fakturovanú hodnotu za výrobky fakturované v rôznych fázach dodávky alebo prepravy, a vo svojich vnútroštátnych stratégiách riadne zdôvodnia, akú vzdialenosť treba považovať za značnú.

8.   Hodnotu predávanej výroby možno vypočítať aj vo fáze „odoslania zo združenia organizácie výrobcov“ na rovnakom základe, ako je uvedené v odseku 7.

9.   Hodnotu predávanej výroby možno vypočítať aj vo fáze „odoslania z dcérskej spoločnosti“ na rovnakom základe, ako sa uvádza v odseku 7, za predpokladu, že aspoň 90 % kapitálu dcérskej spoločnosti vlastnia:

a)

jedna alebo viac organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov a/alebo

b)

výrobcovia-členovia organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov s výhradou súhlasu členského štátu, ak sa tým prispieva k plneniu cieľov uvedených v článku 122 ods. 1 písm. c) a článku 125b ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

10.   V prípade outsourcingu sa hodnota predávanej výroby vypočíta vo fáze „odoslania z organizácie výrobcov“ a zahrnie sa do nej pridaná ekonomická hodnota činnosti, na ktorú organizácia výrobcov zadala zákazku svojim členom, tretím stranám alebo dcérskej spoločnosti inej, ako tej, ktorá je uvedená v odseku 9.

11.   Ak v dôsledku poveternostnej udalosti, chorôb zvierat alebo rastlín alebo zamorenia hmyzom, dôjde k zníženiu výroby, do hodnoty predávanej výroby sa môže zahrnúť poistné odškodnenie získané na základe uvedených dôvodov v súvislosti s opatreniami poistenia zberu, na ktoré sa vzťahuje kapitola III oddiel 6, alebo rovnocennými opatreniami riadenými organizáciou výrobcov.

Článok 51

Referenčné obdobie

1.   Ročný strop pomoci uvedený v článku 103d ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa počíta každý rok na základe hodnoty predávanej výroby počas 12 mesačného referenčného obdobia, ktoré určia členské štáty.

2.   Referenčné obdobie stanovia členské štáty pre každú organizáciu výrobcov ako:

a)

12 mesačné obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára tri roky pred rokom, na ktorý sa pomoc žiada, a skončí najneskôr 31. decembra roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa pomoc žiada, alebo

b)

priemernú hodnotu troch po sebe idúcich 12 mesačných období, ktoré začnú najskôr 1. januára päť rokov pred rokom, na ktorý sa pomoc žiada, a skončia najneskôr 31. decembra roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa pomoc žiada.

3.   Dvanásťmesačné obdobie je účtovným obdobím príslušnej organizácie výrobcov.

Metodika na stanovenie referenčného obdobia sa počas operačného programu nemení okrem riadne opodstatnených situácií.

4.   Ak z dôvodov, ktoré sú mimo zodpovednosti a kontroly organizácie výrobcov, dôjde k zníženiu hodnoty výrobku o minimálne 35 %, hodnota predávanej výroby uvedeného výrobku sa považuje za hodnotu predstavujúcu 65 % jej hodnoty v predchádzajúcom referenčnom období.

Organizácia výrobcov opodstatní dôvody uvedené v prvom pododseku príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.

5.   Ak nedávno uznané organizácie výrobcov majú nedostatočné údaje o predávanej výrobe za predchádzajúce obdobia na účely uplatnenia odseku 2, môže sa za hodnotu predávanej výroby považovať hodnota predajnej výroby uvedená organizáciou výrobcov na účely uznania.

Prvý pododsek sa uplatňuje mutatis mutandis na nových členov organizácie výrobcov, ktorí do organizácie výrobcov vstupujú prvýkrát.

6.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zhromaždenie informácií o hodnote predávanej výroby tých organizácií výrobcov, ktoré nepredložili operačné programy.

7.   Odchylne od odsekov 1 a 6 sa hodnota predávanej výroby za referenčné obdobie vypočíta podľa právnych predpisov uplatniteľných v danom referenčnom období.

Hodnota predávanej výroby za obdobie do roku 2007 sa však v prípade operačných programov schválených do 20. januára 2010 vypočíta na základe právnych predpisov uplatniteľných počas referenčného obdobia, zatiaľ čo hodnota predávanej výroby za obdobie od roku 2008 sa vypočíta na základe právnych predpisov uplatniteľných v roku 2008.

Hodnota predávanej výroby za obdobie od roku 2008 sa v prípade operačných programov schválených po 20. januári 2010 vypočíta na základe právnych predpisov uplatniteľných v čase schválenia daného operačného programu.

Oddiel 2

Operačné fondy

Článok 52

Správa fondov

Členské štáty zabezpečia, aby sa operačné fondy spravovali takým spôsobom, aby externí audítori mohli každoročne zisťovať, kontrolovať a potvrdzovať ich výdavky a príjmy.

Článok 53

Financovanie operačných fondov

1.   Finančné príspevky do operačného fondu uvedené v článku 103b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanoví organizácia výrobcov.

2.   Všetci výrobcovia majú možnosť využívať operačný fond a všetci výrobcovia musia mať možnosť demokraticky sa zúčastňovať na rozhodnutiach týkajúcich sa použitia operačného fondu organizácie výrobcov a finančných príspevkov do operačného fondu.

Článok 54

Oznamovanie predpokladaných súm

1.   Organizácie výrobcov najneskôr do 15. septembra oznámia svojmu členskému štátu predpokladané sumy príspevku Únie a príspevku svojich členov a samotnej organizácie výrobcov do operačných fondov na nasledujúci rok, spolu s operačnými programami alebo žiadosťami o schválenie ich zmien a doplnení.

Členské štáty môžu stanoviť neskorší dátum ako 15. september.

2.   Základom pre výpočet predpokladanej sumy operačných fondov sú operačné programy a hodnota predávanej výroby. Výpočet sa rozdelí medzi výdavky na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením a na iné opatrenia.

Oddiel 3

Operačné programy

Článok 55

Národná stratégia

1.   Celková štruktúra a obsah národnej stratégie uvedenej v článku 103f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovia v súlade s usmerneniami uvedenými v prílohe VII. Môžu ju tvoriť regionálne prvky.

Národná stratégia obsahuje všetky rozhodnutia a ustanovenia, ktoré členský štát prijme pri uplatňovaní oddielov I a Ia kapitoly II hlavy II časti II nariadenia (ES) č. 1234/2007 a tejto hlavy.

2.   Národná stratégia vrátane začlenenia vnútroštátneho rámca uvedeného v článku 103f ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vypracujú predtým, ako sa v ktoromkoľvek danom roku predložia návrhy operačných programov. Vnútroštátny rámec sa začlení potom, ako sa predloží Komisii a prípadne potom, ako sa zmení a doplní v súlade s článkom 103f ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.   Analýza začiatočnej situácie tvorí súčasť procesu navrhovania národnej stratégie a za jej vykonanie zodpovedá členský štát. Určia a vyhodnotia sa ňou potreby, ktoré treba naplniť, poradie potrieb z hľadiska priorít, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom operačných programov, aby sa naplnili uvedené prioritné potreby, očakávané výsledky a kvantifikované ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v súvislosti so začiatočnou situáciou, a ustanovia sa najvhodnejšie nástroje a opatrenia na dosiahnutie uvedených cieľov.

4.   Členské štáty zabezpečia aj monitorovanie a hodnotenie národnej stratégie a jej vykonávania prostredníctvom operačných programov.

Národná stratégia sa môže meniť a dopĺňať, najmä vzhľadom na monitorovanie a hodnotenie. Tieto zmeny a doplnenia sa uskutočnia predtým, ako sa v ktoromkoľvek danom roku podajú návrhy operačných programov

5.   Členské štáty stanovia v národnej stratégií maximálne percentá z fondu, ktoré sa môžu vynaložiť na ktorékoľvek jednotlivé opatrenie a/alebo druh akcie a/alebo výdavkov, s cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi rôznymi opatreniami.

Článok 56

Vnútroštátny rámec pre environmentálne opatrenia

1.   Okrem návrhu rámca podľa článku 103f ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktorý členské štáty predložia Komisii, jej takisto oznámia všetky zmeny a doplnenia vnútroštátneho rámca, na ktorý sa uplatňuje postup stanovený v uvedenom pododseku. Komisia sprístupní vnútroštátny rámec ostatným členským štátom spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

2.   Vo vnútroštátnom rámci sa v osobitnom oddiele uvedú všeobecné požiadavky na doplnkovosť, konzistentnosť a súlad, ktoré environmentálne opatrenia zvolené na základe operačného programu spĺňajú, ako sa uvádza v článku 103f ods. 1 prvom pododseku druhej vete nariadenia (ES) č. 1234/2007. Komisia poskytne členským štátom vzor uvedeného oddielu.

Vo vnútroštátnom rámci sa ustanoví aj nevyčerpávajúci zoznam environmentálnych opatrení a ich podmienok uplatniteľných v danom členskom štáte na účely článku 103c ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Vo vnútroštátnom rámci sa pri každom environmentálnom opatrení uvedie:

a)

odôvodnenie opatrenia na základe jeho vplyvu na životné prostredie a

b)

vyplývajúci konkrétny záväzok alebo záväzky.

3.   Environmentálne opatrenia, ktoré sa podobajú agroenvironmentálnym záväzkom podporovaným v rámci programu rozvoja vidieka, majú rovné trvanie ako uvedené záväzky. Pokračuje sa s nimi v následnom operačnom programe, ak by trvanie podobných agroenvironmentálnych záväzkov prekročilo trvanie pôvodného operačného programu. Členské štáty však môžu povoliť kratšie trvanie environmentálnych opatrení či dokonca ich prerušenie v riadne odôvodnených prípadoch a najmä na základe výsledkov hodnotenia v polovici ich trvania, ktoré sa uvádza v článku 126 ods. 3 tohto nariadenia.

Vo vnútroštátnom rámci sa uvedie trvanie opatrení uvedených v prvom pododseku a prípadne povinnosť pokračovať v opatrení v následnom operačnom programe.

Článok 57

Doplňujúce predpisy členských štátov

Členské štáty môžu prijať predpisy, ktorými doplnia nariadenie (ES) č. 1234/2007 a toto nariadenie, pokiaľ ide o oprávnenosť opatrení, akcií alebo výdavkov v rámci operačných programov.

Článok 58

Vzťah s programami rozvoja vidieka

1.   S výhradou odseku 2 sa na akcie, ktoré spadajú do rámca opatrení ustanovených v tomto nariadení, neposkytuje žiadna podpora v rámci programu alebo programov rozvoja vidieka členského štátu schválených na základe nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (9).

2.   V prípade, že sa v súlade s článkom 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1698/2005 výnimočne poskytla podpora na opatrenia, ktoré by boli potenciálne oprávnené na základe tohto nariadenia, členské štáty zabezpečia, aby príjemca mohol dostať podporu na danú akciu len v rámci jednej schémy.

Na tento účel členské štáty v prípade, ak zahrnú opatrenia, ktoré obsahujú takéto výnimky, do svojich programov rozvoja vidieka, zabezpečia, aby sa v národnej stratégii uvedenej v článku 55 tohto nariadenia uviedli kritériá a administratívne pravidlá, ktoré budú uplatňovať v programoch rozvoja vidieka.

3.   Kde je to relevantné a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 103a ods. 3, článku 103d ods. 1 a 3 a článku 103e nariadenia (ES) č. 1234/2007 a článku 47 tohto nariadenia, úroveň podpory na opatrenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, neprekročí úroveň uplatniteľnú na opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka.

4.   Podpora na environmentálne opatrenia, ktorá je iná ako nadobudnutie hmotného majetku, sa obmedzí na maximálne sumy stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1698/2005 v prípade agroenvironmentálnych platieb. Uvedené sumy možno vo výnimočných prípadoch zvýšiť, pričom sa zohľadnia osobitné okolnosti, ktoré treba odôvodniť v národnej stratégii uvedenej v článku 55 tohto nariadenia a v operačných programoch organizácií výrobcov. Sumy na environmentálne opatrenia možno takisto zvýšiť s cieľom podporiť akcie súvisiace s prioritami, ktoré sú uvedené v článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005.

5.   Odsek 4 sa nevzťahuje na environmentálne opatrenia, ktoré priamo alebo nepriamo nesúvisia s konkrétnou parcelou.

Článok 59

Obsah operačných programov

Operačné programy zahŕňajú:

a)

opis začiatočnej situácie, podľa potreby na základe spoločných východiskových ukazovateľov uvedených v prílohe VIII,

b)

ciele programu, v ktorých sa zohľadňuje perspektíva výroby a odbytiská, vysvetlenie, ako program prispieva k národnej stratégii, a potvrdenie, že program je v súlade s národnou stratégiou, a to aj pokiaľ ide o rovnováhu medzi činnosťami. Opis cieľov sa vzťahuje na ciele vymedzené v národnej stratégií a obsahuje merateľné úlohy na uľahčenie monitorovania pokroku, ktorý sa postupne dosahuje pri vykonávaní programu,

c)

podrobný opis opatrení vrátane opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením, obsahujúci jednotlivé akcie, ktoré treba vykonať, a prostriedky na dosiahnutie uvedených cieľov v každom roku vykonávania programu. V tomto opise sa uvedie miera, v akej rôzne navrhované opatrenia:

i)

doplňujú ostatné opatrenia a sú v súlade s nimi vrátane opatrení financovaných alebo oprávnených na podporu z iných fondov Únie, najmä na podporu na rozvoj vidieka. V tejto súvislosti sa podľa potreby špecificky uvedú opatrenia vykonané v rámci predchádzajúcich operačných programov,

ii)

neprinášajú žiadne riziko duplicitného financovania z fondov Únie,

d)

trvanie programu a

e)

finančné aspekty, konkrétne:

i)

spôsob výpočtu a úroveň finančných príspevkov,

ii)

postup financovania operačného fondu,

iii)

informácie potrebné na opodstatnenie rôznych úrovní príspevkov a

iv)

rozpočet a časový plán vykonávania akcií na každý rok vykonávania programu.

Článok 60

Oprávnenosť akcií v rámci operačných programov

1.   Operačné programy nezahŕňajú akcie alebo výdavky uvedené v zozname v prílohe IX.

2.   Výdavky v rámci operačných programov oprávnené na podporu sa obmedzia na skutočne vzniknuté náklady. Členské štáty však môžu namiesto toho vopred a riadne odôvodneným spôsobom stanoviť štandardné paušálne sadzby v týchto prípadoch:

a)

ak sú takéto štandardné paušálne sadzby uvedené v prílohe IX,

b)

v prípade dodatočných externých prepravných nákladov na kilometer, ktoré sa v porovnaní s nákladmi na cestnú dopravu vynaložia pri využití železničnej a/alebo lodnej dopravy v rámci opatrenia na ochranu životného prostredia, a

c)

v prípade dodatočných nákladov a ušlého zisku vyplývajúcich z environmentálnych opatrení a vypočítaných v súlade s článkom 53 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (10).

Členské štáty prehodnotia takéto sadzby najmenej každých päť rokov.

3.   Aby bola akcia oprávnená, viac ako 50 % hodnoty dotknutých výrobkov musia predstavovať výrobky, na ktoré je organizácia výrobkov uznaná. Na to, aby ich bolo možné započítať do uvedených 50 %, musia výrobky pochádzať od členov organizácie výrobcov alebo od výrobcov-členov inej organizácie výrobcov alebo združenia organizácie výrobcov. Článok 50 sa uplatňuje mutatis mutandis na výpočet uvedenej hodnoty.

4.   Na environmentálne opatrenia s uplatňujú tieto pravidlá:

a)

rôzne environmentálne opatrenia sa môžu kombinovať pod podmienkou, že sú doplnkové a zlučiteľné. Ak sa environmentálne opatrenia kombinujú, v úrovni podpory sa zohľadní osobitný ušlý zisk a dodatočné náklady spojené s kombinovaním,

b)

záväzky obmedziť používanie hnojív, prípravkov na ochranu rastlín alebo iných vstupov sa akceptujú, len ak je možné posúdiť uvedené obmedzenia spôsobom, ktorý poskytuje primerané záruky dodržiavania uvedených záväzkov,

c)

akcie súvisiace s environmentálnym obalovým hospodárstvom sa riadne odôvodnia a idú nad požiadavky stanovené členským štátom v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES (11).

Členské štáty stanovia v národných stratégiách uvedených v článku 55 tohto nariadenia maximálny podiel ročných výdavkov v rámci operačného programu, ktoré možno použiť na akcie súvisiace s environmentálnym obalovým hospodárstvom. Tento podiel neprekročí 20 % s výnimkou prípadov, keď treba zohľadniť osobitné národné alebo regionálne okolnosti, ktoré treba odôvodniť v národnej stratégii.

5.   Investície vrátane investícií na základe lízingových zmlúv, pri ktorých je doba splácania dlhšia ako trvanie operačného programu, sa môžu prenášať do nasledujúceho operačného programu na základe riadne opodstatnených ekonomických dôvodov, a najmä v prípadoch, keď je doba odpisovania na daňové účely dlhšia ako päť rokov.

Ak sa investície reprodukujú, zostatková hodnota reprodukovaných investícií:

a)

sa pridá do operačného fondu organizácie výrobcov alebo

b)

sa odpočíta od nákladov na reprodukciu.

6.   Investície alebo akcie sa môžu realizovať v individuálnych podnikoch a/alebo priestoroch členov-výrobcov organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, a to aj v prípade zadania zákazky na akciu členom organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov pod podmienkou, že prispievajú k plneniu cieľov operačného programu. Ak člen-výrobca vystúpi z organizácie výrobcov, členské štáty zabezpečia, aby investícia alebo jej zostatková hodnota bola vrátená. Za riadne odôvodnených okolností však členské štáty môžu ustanoviť, že sa od organizácie výrobcov nežiada vrátiť investíciu alebo jej zostatkovú hodnotu.

7.   Investície a akcie súvisiace s úpravou ovocia a zeleniny na spracované ovocie a zeleninu môžu byť oprávnené na podporu, ak takéto investície a akcie sledujú ciele uvedené v článku 103c ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 vrátane cieľov uvedených v článku 122 prvom odseku písm. c) uvedeného nariadenia a pod podmienkou, že sú uvedené v národnej stratégii uvedenej v článku 103f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 61

Doklady, ktoré treba predložiť

K operačným programom sa pripojí najmä:

a)

dôkaz o založení operačného fondu,

b)

písomný záväzok organizácie výrobcov dodržiavať nariadenie (ES) č. 1234/2007 a toto nariadenie, a

c)

písomný záväzok organizácie výrobcov, že neprijala a neprijme priamo ani nepriamo žiadne iné finančné prostriedky Únie ani vnútroštátne finančné prostriedky v súvislosti s akciami oprávnenými na pomoc v rámci tohto nariadenia.

Článok 62

Operačné programy združení organizácií výrobcov

1.   Členský štát môže združeniu organizácií výrobcov povoliť, aby predložilo celý operačný program alebo časť z neho, pričom uvedený program pozostáva z akcií, ktoré dve členské organizácie výrobcov alebo viac takých organizácií uvádza vo svojich operačných programoch, ale ktoré nerealizovali.

2.   Operačné programy združení organizácií výrobcov sa preskúmajú spolu s operačnými programami členských organizácií výrobcov, a to aj pokiaľ ide o plnenie cieľov a obmedzení stanovených v článku 103c nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

akcie boli plne financované z príspevkov členov združení organizácií výrobcov, ktorí sú organizáciami výrobcov, platených z operačných fondov uvedených organizácií výrobcov. Akcie však môžu financovať členovia-výrobcovia združení organizácií výrobcov, ktorí nie sú organizáciami výrobcov podľa článku 34, vo výške, ktorá je úmerná príspevkom členských organizácií výrobcov,

b)

akcie a zodpovedajúca finančná účasť sú uvedené v operačnom programe každej zúčastnenej organizácie výrobcov,

c)

neexistuje riziko duplicitnej pomoci.

4.   Články 58 až 60, článok 61 písm. b) a c) a články 63 až 67 sa uplatňujú mutatis mutandis na operačné programy združení organizácií výrobcov. Rovnováha medzi činnosťami uvedená v článku 59 písm. b) sa však nevyžaduje v prípade operačných programov združení organizácií výrobcov.

Článok 63

Lehota na predkladanie

1.   Organizácie výrobcov predložia operačné programy na schválenie príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom má organizácia výrobcov sídlo, najneskôr do 15. septembra roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa majú vykonávať. Členské štáty však môžu tento dátum posunúť na neskôr.

2.   Ak právny subjekt alebo jasne vymedzená časť právneho subjektu vrátane skupiny výrobcov predloží žiadosť o uznanie za organizáciu výrobcov, môže súčasne predložiť na schválenie operačný program uvedený v odseku 1. Podmienkou schválenia operačného programu je získanie uznania najneskôr do konečného dátumu, ktorý je ustanovený v článku 64 ods. 2.

Článok 64

Rozhodnutie

1.   Príslušný orgán členského štátu podľa potreby:

a)

schváli sumy operačných fondov a operačné programy, ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 1234/2007 a požiadavky tejto kapitoly,

b)

schváli operačné programy pod podmienkou, že organizácia výrobcov prijme určité zmeny a doplnenia, alebo

c)

zamietne operačné programy alebo ich časti.

2.   Príslušný orgán členského štátu prijme rozhodnutia o operačných programoch a operačných fondoch do 15. decembra roku, v ktorom sa predložia.

Členské štáty oznámia organizáciám výrobcov uvedené rozhodnutia do 15. decembra.

Z náležite opodstatnených dôvodov však príslušný orgán členského štátu môže prijať rozhodnutie o operačných programoch a operačných fondoch do 20. januára nasledujúceho po ich predložení. V rozhodnutí o schválení sa môže ustanoviť, že výdavky sú oprávnené od 1. januára roka nasledujúceho po predložení operačných programov a operačných fondov.

Článok 65

Zmeny a doplnenia operačných programov na nasledujúce roky

1.   Najneskôr do 15. decembra môžu organizácie výrobcov požiadať o zmeny a doplnenia operačných programov vrátane ich trvania, ktoré sa majú uplatňovať od 1. januára nasledujúceho roka.

Členské štáty však môžu posunúť dátum na podávanie žiadostí.

2.   K požiadavkám o zmeny a doplnenia sa pripoja sprievodné doklady, v ktorých sa uvedie dôvod, povaha a následky zmien.

3.   Príslušný orgán členského štátu prijme rozhodnutia o žiadostiach o zmeny a doplnenia operačných programov do 15. decembra roku podania žiadosti.

Z náležite opodstatnených dôvodov však príslušný orgán členského štátu môže prijať rozhodnutie o zmenách a doplneniach operačných programov do 20. januára nasledujúceho po roku podania žiadosti. V rozhodnutí o schválení sa môže ustanoviť, že výdavky sú oprávnené od 1. januára nasledujúceho po roku podania žiadosti.

Článok 66

Zmeny a doplnenia operačných programov počas roka

1.   Členské štáty môžu povoliť zmeny a doplnenia operačných programov počas roka za podmienok, ktoré určia.

2.   Príslušný orgán členského štátu prijme rozhodnutia o zmenách a doplneniach operačných programov, o ktoré sa žiada podľa odseku 1, do 20. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom sa o zmeny a doplnenia požiadalo.

3.   Príslušný orgán členského štátu môže povoliť organizáciám výrobcov, aby počas roka:

a)

vykonávali svoje operačné programy len čiastočne,

b)

zmenili obsah operačného programu,

c)

zvýšili sumu operačného fondu maximálne o 25 % pôvodne schválenej sumy a znížili ju o percentuálny podiel, ktorý stanovia členské štáty, za predpokladu, že sa dodržia celkové ciele operačného programu. Členské štáty môžu tento percentuálny podiel zvýšiť v prípade zlúčenia organizácií výrobcov, ako sa uvádza v článku 29 ods. 1,

d)

v prípade uplatňovania článku 93 doplnili operačný fond o vnútroštátnu finančnú pomoc.

4.   Členské štáty určia podmienky, za ktorých sa operačné programy môžu zmeniť a doplniť počas roka bez predchádzajúceho schválenia príslušným orgánom členského štátu. Takéto zmeny a doplnenia sú oprávnené na pomoc, len ak ich organizácia výrobcov bezodkladne oznámi príslušnému orgánu.

Článok 67

Forma operačných programov

1.   Operačné programy sa vykonávajú v rámci jednoročných období od 1. januára do 31. decembra.

2.   Operačné programy schválené najneskôr do 15. decembra sa vykonávajú od 1. januára nasledujúceho roka.

Vykonávanie programov schválených po 15. decembri sa posunie o jeden rok.

Ak sa uplatňuje článok 64 ods. 2 tretí pododsek alebo článok 65 ods. 3 druhý pododsek, vykonávanie operačných programov schválených v súlade s uvedenými ustanoveniami sa začne, odchylne od prvého a druhého pododseku tohto odseku, najneskôr 31. januára po ich schválení.

Oddiel 4

Pomoc

Článok 68

Schválená výška pomoci

1.   V súlade s požiadavkami článku 103 g ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 členské štáty informujú organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov o schválenej výške pomoci najneskôr do 15. decembra roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa pomoc žiada.

2.   Ak sa uplatňuje článok 64 ods. 2 tretí pododsek alebo článok 65 ods. 3 druhý pododsek, členské štáty zašlú oznámenie o schválenej výške pomoci do 20. januára roku, na ktorý sa pomoc žiada.

Článok 69

Žiadosti o poskytnutie pomoci

1.   Organizácie výrobcov predložia žiadosť o poskytnutie pomoci alebo o jej vyrovnanie príslušnému orgánu členského štátu za každý operačný program, na ktorý sa pomoc žiada, do 15. februára roku nasledujúceho po roku, na ktorý sa pomoc žiada.

2.   K žiadostiam o poskytnutie pomoci sa pripoja sprievodné dokumenty, v ktorých sa uvedie:

a)

požadovaná pomoc,

b)

hodnota predávanej výroby,

c)

finančné príspevky vybrané od svojich členov a príspevky samotnej organizácie výrobcov,

d)

výdavky vzniknuté v súvislosti s operačným programom,

e)

výdavky týkajúce sa predchádzania krízam a krízového riadenia rozdelené podľa akcií,

f)

podiel operačného fondu vynaložený na predchádzanie krízam a krízové riadenie rozdelený podľa akcií,

g)

súlad s článkom 103c ods. 2, článkom 103c ods. 3 prvým pododsekom a článkom 103d nariadenia (ES) č. 1234/2007,

h)

písomný záväzok, že neprijala žiadne duplicitné finančné zdroje Únie alebo vnútroštátne finančné zdroje v súvislosti s opatreniami a/alebo operáciami oprávnenými na pomoc podľa tohto nariadenia, a

i)

v prípade žiadosti o platbu, ktorá je založená na štandardnej paušálnej sadzbe uvedenej v článku 60 ods. 2, dôkaz o vykonaní príslušnej akcie.

3.   Žiadosti o poskytnutie pomoci sa môžu týkať výdavkov, ktoré boli naplánované, ale neboli vynaložené, ak sa preukáže, že:

a)

príslušné akcie sa z dôvodov mimo kontroly príslušnej organizácie výrobcov nemohli vykonať do 31. decembra roka vykonávania operačného programu,

b)

uvedené akcie možno vykonať do 30. apríla roku nasledujúceho po roku, na ktorý sa pomoc žiada, a

c)

rovnocenný príspevok od organizácie výrobcov zostane v operačnom fonde.

Pomoc sa zaplatí a zábezpeka zložená v súlade s článkom 71 ods. 3 sa uvoľní na základe ustanoveného skutočného oprávnenia na finančnú pomoc a iba pod podmienkou, že dôkaz o vykonaní naplánovaného výdavku podľa prvého pododseku písm. b) sa poskytne do 30. apríla roku nasledujúceho po roku, na ktorý bol predmetný výdavok naplánovaný.

4.   Ak sa žiadosti predložia po dátume ustanovenom v odseku 1, pomoc sa zníži o 1 % za každý deň omeškania.

Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch môže príslušný orgán členského štátu prijať žiadosti po dátume ustanovenom v odseku 1, ak sa vykonali potrebné kontroly a dodržala sa lehota na zaplatenie ustanovená v článku 70.

5.   Združenia organizácií výrobcov môžu podať žiadosť o poskytnutie pomoci podľa ods. 1 v mene a na účet svojich členov, ak sú uvedení členovia organizáciami výrobcov a pod podmienkou, že sa za každého člena predložia podporné dokumenty vyžadované podľa ods. 2. Organizácie výrobcov sú konečnými príjemcami pomoci.

Článok 70

Vyplácanie pomoci

Členské štáty vyplatia pomoc do 15. októbra roku nasledujúceho po roku vykonávania programu.

Článok 71

Vyplácanie preddavkov

1.   Členské štáty môžu organizáciám výrobcov povoliť, aby požiadali o vyplatenie preddavku časti pomoci zodpovedajúcej predpokladaným výdavkom vyplývajúcim z operačného programu počas troj alebo štvormesačného obdobia, ktoré začína v mesiaci, v ktorom sa žiadosť o vyplatenie preddavku podáva.

2.   Žiadosti o vyplatenie preddavku sa podávajú podľa rozhodnutia členského štátu buď každé tri mesiace v januári, apríli, júli a októbri, alebo každé štyri mesiace v januári, máji a septembri.

Celková výška preddavkov vyplatených za príslušný rok nesmie prekročiť 80 % pôvodne schválenej výšky pomoci na operačný program.

3.   Preddavky sa vyplatia s podmienkou zloženia zábezpeky zodpovedajúcej 110 % výšky preddavku v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2220/85 (12).

Členské štáty ustanovia podmienky, ktorými sa zabezpečí, aby sa finančné príspevky do operačného fondu vybrali v súlade s článkom 52 a článkom 53 tohto nariadenia a aby sa predchádzajúce vyplatené preddavky a zodpovedajúci príspevok organizácie výrobcov skutočne minuli.

4.   Žiadosti o uvoľnenie zábezpeky možno podávať počas roka vykonávania súčasného programu, pričom sa k nim pripoja príslušné podporné doklady ako faktúry a doklady preukazujúce uskutočnenie platby.

Zábezpeky sa uvoľnia do výšky 80 % zaplateného preddavku.

5.   Prvoradou požiadavkou v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85 je, aby sa vykonali činnosti stanovené v operačných programoch, pričom sa dodržia záväzky ustanovené v článku 61 písm. b) a c) tohto nariadenia.

V prípade nesplnenia prvoradej požiadavky alebo závažného nesplnenia povinností ustanovených v článku 61 písm. b) a c) zábezpeka prepadne bez toho, aby boli dotknuté ostatné sankcie a pokuty, ktoré sa uplatnia v súlade s kapitolou V oddielom 3.

V prípade nesplnenia iných požiadaviek zábezpeka prepadne pomerne k závažnosti nezrovnalosti, ktorá sa potvrdila.

6.   Členské štáty môžu stanoviť minimálnu výšku a lehoty platieb preddavkov.

Článok 72

Čiastkové platby

Členské štáty môžu organizáciám výrobcov povoliť požiadať o platbu časti pomoci zodpovedajúcej sumám, ktoré sa už v rámci operačného programu minuli.

Žiadosti sa môžu predkladať kedykoľvek, ale najviac trikrát v ktoromkoľvek danom roku. Priložia sa k nim podporné dokumenty ako faktúry a doklady preukazujúce uskutočnenie platby.

Platby týkajúce sa žiadostí o časť pomoci nesmú prekročiť 80 % časti pomoci zodpovedajúcej sumám, ktoré sa už na príslušné obdobie v rámci operačného programu minuli. Členské štáty môžu stanoviť minimálnu výšku čiastočných platieb a lehoty na podávanie žiadostí.

KAPITOLA III

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 73

Výber opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením

Členské štáty môžu ustanoviť, že na ich území sa neuplatňuje jedno alebo viac opatrení uvedených v článku 103c ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 74

Úvery na financovanie opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením

Úvery prijaté na financovanie opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením podľa článku 103c ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktorých doba splácania presahuje dĺžku operačného programu, sa môžu na základe riadne odôvodnených ekonomických dôvodov previesť do nasledujúceho operačného programu.

Oddiel 2

Stiahnutie z trhu

Článok 75

Vymedzenie pojmu

V tomto oddiele sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa stiahnutia z trhu podľa článku 103c ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Na účely tejto kapitoly sú „výrobky stiahnuté z trhu“, „stiahnuté výrobky“ a „výrobky neumiestnené do predaja“ výrobky, ktoré sú takto stiahnuté z trhu.

Článok 76

Obchodné normy

1.   Ak pre daný výrobok existuje obchodná norma uvedená v hlave II, takýto výrobok stiahnutý z trhu spĺňa uvedenú normu s výnimkou ustanovení týkajúcich sa obchodnej úpravy a označovania výrobkov. Výrobky sa môžu stiahnuť ako celok, všetky veľkosti spolu, za predpokladu že sú splnené minimálne požiadavky pre II. triedu, najmä pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť.

Miniatúrny výrobok definovaný v príslušnej norme však spĺňa uplatniteľnú obchodnú normu vrátane ustanovení o obchodnej úprave a označovaní výrobkov.

2.   Ak pre daný výrobok neexistuje takáto obchodná norma, výrobky stiahnuté z trhu spĺňajú minimálne požiadavky ustanovené v prílohe X. Členské štáty môžu ustanoviť dodatočné pravidlá, ktorými doplnia tieto minimálne požiadavky.

Článok 77

Trojročný priemer pre stiahnutia z trhu na bezplatnú distribúciu

1.   Hranica 5 % objemu predávanej výroby uvedená v článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vypočíta na základe aritmetického priemeru celkových objemov výrobkov, pre ktoré je organizácia výrobcov uznaná a ktoré sa predávali prostredníctvom danej organizácie výrobcov počas predchádzajúcich troch rokov.

2.   V prípade organizácií výrobcov, ktoré získali uznanie len pred krátkym časom, údajmi za hospodárske roky pred uznaním sú:

a)

ak organizácia bola skupinou výrobcov, rovnocenné údaje za uvedenú skupinu výrobcov v náležitých prípadoch alebo

b)

objem uplatniteľný na žiadosť o uznanie.

Článok 78

Oznámenie pred stiahnutím z trhu

1.   Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov vopred oznámia prostredníctvom písomnej telekomunikačnej alebo elektronickej správy príslušným orgánom členských štátov každé stiahnutie z trhu, ktoré plánujú uskutočniť.

V takomto oznámení sa uvedie najmä zoznam výrobkov určených na intervenciu a ich hlavné vlastnosti podľa príslušných obchodných noriem, odhadované množstvo každého dotknutého výrobku, ich predpokladané miesto určenia a miesto, kde sa môže vykonať inšpekcia stiahnutých výrobkov podľa článku 108.

Oznámenia zahŕňajú osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje, že stiahnuté výrobky spĺňajú uplatniteľné obchodné normy alebo minimálne požiadavky uvedené v článku 76.

2.   Členské štáty ustanovia pre organizácie výrobcov podrobné pravidlá týkajúce sa oznámení ustanovených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o lehoty.

3.   V lehotách uvedených v odseku 2 členské štáty:

a)

buď vykonajú kontrolu uvedenú v článku 108 ods. 1, na základe ktorej, ak sa nezistia žiadne nezrovnalosti, povolia stiahnutie z trhu zaznamenané pri kontrole, alebo

b)

v prípade uvedenom v článku 108 ods. 3 nevykonajú kontrolu uvedenú v článku 108 ods. 1, a v tom prípade o tejto skutočnosti informujú organizáciu výrobcov prostredníctvom písomnej telekomunikačnej alebo elektronickej správy a povolia oznámené stiahnutie z trhu.

Článok 79

Podpora

1.   Podpora na stiahnutie z trhu, ktorú tvorí príspevok Únie a príspevok organizácie výrobcov, nepresahuje sumy stanovené v prílohe XI pre výrobky uvedené v predmetnej prílohe. V prípade ostatných výrobkov členské štáty stanovia maximálnu výšku podpory.

V prípade, že organizácia výrobcov dostala kompenzáciu za stiahnuté výrobky od tretích strán, podpora uvedená v prvom pododseku sa zníži o čisté príjmy, ktoré organizácie výrobcov získali za výrobky stiahnuté z trhu. Na to, aby boli príslušné výrobky oprávnené na podporu, stiahnu sa z komerčného trhu s ovocím a zeleninou.

2.   Stiahnutia z trhu v akejkoľvek organizácii výrobcov neprekročia 5 % ako podiel na objeme predávanej výroby akéhokoľvek daného výrobku. Množstvá, s ktorými sa naloží jedným zo spôsobov uvedených v článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo akýmkoľvek iným spôsobom schváleným členskými štátmi podľa článku 80 ods. 2 tohto nariadenia sa pri výpočte uvedeného podielu nezohľadňujú.

Objem predávanej výroby sa vypočíta ako priemer objemu predávanej výroby za posledné tri roky. Ak tieto informácie nie sú k dispozícii, použije sa objem predávanej výroby, na ktorý bola organizácia výrobcov uznaná.

Percentuálne hodnoty uvedené v prvom pododseku zodpovedajú ročným priemerom za trojročné obdobie s ročnou mierou prekročenia vo výške 5 percentuálnych bodov.

3.   V prípade, že sa z trhu sťahuje ovocie a zelenina, ktoré sa bezplatne distribuujú dobročinným organizáciám a inštitúciám podľa článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, finančná pomoc Únie kryje len platbu za výrobky stiahnuté z trhu v súlade s odsekom 1 tohto článku a náklady uvedené v článku 81 ods. 1 a článku 82 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 80

Miesta určenia výrobkov stiahnutých z trhu

1.   Členské štáty ustanovia povolené miesta určenia výrobkov stiahnutých z trhu. Prijmú ustanovenia s cieľom zaistiť, aby stiahnutie výrobkov ani ich miesta určenia nemali žiadny negatívny vplyv na životné prostredie ani žiadne negatívne fytosanitárne dôsledky. Náklady, ktoré organizáciám výrobcov vzniknú v dôsledku dodržiavania týchto ustanovení sú oprávnené ako časť podpory na stiahnutie z trhu v rámci operačného programu.

2.   Miesta určenia uvedené v odseku 1 zahŕňajú bezplatnú distribúciu v zmysle článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a akékoľvek iné ekvivalentné určenia schválené členskými štátmi.

Členské štáty môžu dobročinným organizáciám a inštitúciám uvedeným v článku 103d ods. 4 písm. nariadenia (ES) č. 1234/2007 umožniť, aby od konečných príjemcov výrobkov stiahnutých z trhu žiadali symbolický príspevok v prípade, že dané výrobky prešli spracovaním.

Príjemcom bezplatnej distribúcie možno povoliť, aby spracovateľom ovocia a zeleniny zaplatili v naturáliách, ak je takáto platba len kompenzáciou za náklady na spracovanie a ak členský štát, v ktorom sa platba uskutočňuje, ustanovil pravidlá, ktorými sa zaistí, že spracované výrobky sú skutočne určené na spotrebovanie konečnými príjemcami uvedenými v druhom pododseku.

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na uľahčenie kontaktov a spolupráce medzi organizáciami výrobcov a dobročinnými organizáciami a inštitúciami uvedenými v článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, ktoré schválili.

3.   Dodanie výrobkov spracovateľskému priemyslu je možný. Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia s cieľom zaistiť, že nedôjde k narušeniu hospodárskej súťaže pre príslušné priemyselné odvetvia v Únii alebo dovážané výrobky ani že sa stiahnuté výrobky opätovne nedostanú na komerčný trh. Alkohol získaný z destilácie sa použije výlučne na priemyselné alebo energetické účely.

Článok 81

Dopravné náklady

1.   Dopravné náklady na bezplatnú distribúciu výrobkov stiahnutých z trhu sú oprávnené v rámci operačného programu na základe paušálnych súm stanovených podľa vzdialenosti medzi miestom stiahnutia z trhu a miestom dodania v prílohe XII.

V prípade námornej dopravy členské štáty určia vzdialenosť medzi miestom stiahnutia a miestom dodania. Kompenzácia nesmie prevyšovať náklady pozemnej dopravy po najkratšej trase medzi miestom nakládky a teoretickým miestom výstupu, ak je pozemná doprava možná. Na sumy stanovené v prílohe XII sa uplatní korekčný koeficient vo výške 0,6.

2.   Dopravné náklady sa zaplatia tej strane, ktorá skutočne znáša finančné náklady predmetnej dopravnej akcie.

Platba je podmienená predložením podporných dokumentov, ktoré potvrdzujú najmä:

a)

názvy prijímajúcich organizácií,

b)

množstvo dotknutých výrobkov,

c)

prevzatie prijímajúcimi organizáciami a použitý dopravný prostriedok a

d)

vzdialenosť medzi miestom stiahnutia z trhu a miestom dodania.

Článok 82

Náklady na triedenie a balenie

1.   Náklady na triedenie a balenie ovocia a zeleniny stiahnutých z trhu a určených na bezplatnú distribúciu sú oprávnené v rámci operačných programov v prípade výrobkov predávaných v baleniach menších ako 25 kilogramov čistej hmotnosti do výšky paušálnych súm stanovených v prílohe XIII časti A.

2.   Na obaloch výrobkov určených na bezplatnú distribúciu je zobrazený európsky znak spolu s jednou alebo viacerými označeniami stanovenými v prílohe XIII časti B.

3.   Náklady na triedenie a balenie sa zaplatia organizáciám výrobcov, ktoré uvedené činnosti vykonali.

Platba je podmienená predložením podporných dokumentov, ktoré potvrdzujú najmä:

a)

názvy prijímajúcich organizácií,

b)

množstvo príslušných výrobkov a

c)

prevzatie prijímajúcimi organizáciami, pričom sa uvedie spôsob obchodnej úpravy.

Článok 83

Podmienky pre príjemcov stiahnutých výrobkov

1.   Príjemcovia stiahnutých výrobkov uvedení v článku 103d ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa zaväzujú, že:

a)

budú dodržiavať toto nariadenie,

b)

budú viesť samostatnú skladovú evidenciu a finančné účtovníctvo na účely predmetných operácií,

c)

akceptujú kontroly ustanovené v práve Únie a

d)

poskytnú podporné dokumenty o konečnom mieste určenia každého z príslušných výrobkov vo forme preberacieho listu (alebo rovnocenného dokladu), ktorým sa potvrdzuje, že stiahnuté výrobky prevzala tretia strana s cieľom ich bezplatnej distribúcie.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že príjemcovia nemusia viesť evidenciu alebo účtovníctvo uvedené v prvom pododseku písm. b), ak prijímajú len malé množstvá a ak usudzujú, že riziko je malé. Takéto rozhodnutie a jeho odôvodnenie sa zaznamená.

2.   Príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu na iné miesta určenia sa zaviažu, že:

a)

budú dodržiavať toto nariadenie,

b)

budú viesť samostatnú skladovú evidenciu a finančné účtovníctvo pre predmetné operácie, ak členské štáty usudzujú, že je to vhodné napriek tomu, že výrobok bol pred dodaním denaturovaný,

c)

akceptujú kontroly ustanovené v práve Únie a

d)

v prípade výrobkov stiahnutých z trhu, ktoré sú určené na destiláciu, nepožiadajú o dodatočnú pomoc na alkohol vyrobený z príslušných výrobkov.

Oddiel 3

Zelený zber a neuskutočnenie zberu

Článok 84

Vymedzenie pojmov zelený zber a neuskutočnenie zberu

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„zelený zber“ je celkový zber nepredajných výrobkov v danej oblasti vykonaný pred začiatkom riadneho zberu. Dotknuté výrobky nesmú byť pred zeleným zberom poškodené v dôsledku poveternostných udalostí, chorôb alebo inak.

b)

„neuskutočnenie zberu“ je situácia, ak sa počas zvyčajného pestovacieho cyklu z príslušnej oblasti nezíska žiadna komerčná výroba. Zničenie výrobkov v dôsledku poveternostnej udalosti alebo choroby sa však nepovažuje za neuskutočnenie zberu.

2.   Zelený zber a neuskutočnenie zberu dopĺňajú bežné pestovateľské postupy a líšia sa od nich.

Článok 85

Podmienky uplatnenia zeleného zberu a neuskutočnenia zberu

1.   V súvislosti so zeleným zberom a neuskutočnením zberu členské štáty:

a)

prijmú podrobné ustanovenia o vykonávaní týchto opatrení vrátane ustanovení o predchádzajúcich oznámeniach o neuskutočnení zberu a zelenom zbere, ich obsahu a lehotách, o sume kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť, a o uplatňovaní uvedených opatrení, ako aj o zozname výrobkov oprávnených v rámci uvedených opatrení,

b)

prijmú ustanovenia s cieľom zaistiť, aby vykonávanie uvedených opatrení nemalo negatívny vplyv na životné prostredie ani negatívne fytosanitárne dôsledky,

c)

overia, či sa uvedené opatrenia vykonávajú správne, a to aj pokiaľ ide o ustanovenia uvedené v písm. a) a b) a, ak to tak nie je, neschvália uplatňovanie uvedených opatrení.

2.   Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov vopred oznámia prostredníctvom písomnej telekomunikačnej alebo elektronickej správy príslušným orgánom členského štátu každý zelený zber alebo každé neuskutočnenie zberu, ktoré plánujú.

Do prvého oznámenia za každý príslušný rok a daný výrobok zahrnú analýzu vychádzajúcu z očakávanej situácii na trhu, ktorá opodstatňuje zelený zber ako opatrenie určené na zabránenie kríze.

3.   Zelený zber sa neuplatní spolu s neuskutočnením zberu v prípade toho istého výrobku a tej istej danej oblasti v žiadnom danom roku ani v dvoch za sebou idúcich rokoch.

4.   Výšku kompenzácie za zelený zber a neuskutočnenie zberu, ktorá zahŕňa príspevok Únie a príspevok organizácie výrobcov, stanoví členský štát ako platbu na hektár podľa odseku 1 písm. a):

a)

na úrovni, ktorá pokrýva len dodatočné náklady vzniknuté uplatnením opatrenia, pričom sa zohľadní environmentálne a fytosanitárne riadenie potrebné na splnenie ustanovení prijatých podľa odseku 1 písm. b) alebo

b)

na úrovni, ktorá nepokrýva viac ako 90 % maximálnej úrovne podpory za stiahnutia z trhu uvedenej v článku 79.

Oddiel 4

Propagácia a komunikácia

Článok 86

Vykonávanie propagačných a komunikačných opatrení

1.   Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia o vykonávaní propagačných a komunikačných opatrení. Uvedenými ustanoveniami sa v prípade potreby umožní rýchle uplatnenie uvedených opatrení.

2.   Akcie v rámci propagačných a komunikačných opatrení dopĺňajú akékoľvek prebiehajúce propagačné a komunikačné akcie, ktoré nesúvisia s predchádzaním krízam a krízovému riadeniu, ktoré uplatňuje príslušná organizácia výrobcov.

Oddiel 5

Odborná príprava

Článok 87

Uskutočňovanie odbornej prípravy

Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia o uskutočňovaní odbornej prípravy.

Oddiel 6

Poistenie úrody

Článok 88

Cieľ akcií poistenia úrody

Akcie poistenia úrody riadi organizácia výrobcov, ktorá prispieva k ochrane príjmov výrobcov a krytiu trhových strát, ktoré vzniknú organizácii výrobcov a/alebo jej členom, ak ich postihnú prírodné katastrofy, poveternostné udalosti, prípadne choroby alebo zamorenie hmyzom.

Článok 89

Vykonávanie akcií poistenia úrody

1.   Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia o vykonávaní akcií poistenia úrody vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie toho, aby akcie poistenia úrody nenarúšali hospodársku súťaž na poistnom trhu.

2.   Členské štáty môžu udeliť dodatočné vnútroštátne finančné prostriedky na podporu akcií poistenia úrody, na ktoré sa už prispieva z operačného fondu. Celková verejná podpora na poistenie úrody však nesmie presiahnuť:

a)

80 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia platia na poistenie proti stratám zapríčineným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať ku prírodným katastrofám,

b)

50 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia platia na poistenie proti:

i)

stratám uvedeným v písmene a) a proti ďalším stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami a

ii)

stratám spôsobeným ochoreniami zvierat alebo rastlín alebo zamorením škodcami.

Hranica stanovená v prvom pododseku písm. b) sa uplatňuje aj v prípadoch, keď je operačný fond inak oprávnený na 60 % finančnú pomoc Únie podľa článku 103d ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.   akcie poistenia úrody nezahŕňajú poistné plnenie, ktorým sa výrobcom nahrádza viac ako 100 % utrpenej straty príjmov, so zreteľom na akúkoľvek kompenzáciu, ktorú výrobcovia získajú z iných systémov podpory týkajúcich sa poistenia rizika.

4.   Na účely tohto článku „nepriaznivá poveternostná udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe“ má rovnaký význam ako v článku 2 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 (13).

Oddiel 7

Podpora na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov

Článok 90

Podmienky podpory na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov

1.   Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia týkajúce sa podpory na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov.

2.   Podpora na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov zahŕňa príspevok od Únie aj od organizácie výrobcov. Celková výška podpory na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov nepresiahne tento pomer príspevku organizácie výrobcov do spoločného fondu v prvom, druhom a treťom roku jeho činnosti:

a)

10 %, 8 % a 4 % v členských štátoch, ktoré vstúpili do Európskej únie 1. mája 2004 alebo neskôr,

b)

5 %, 4 % a 2 % v ostatných členských štátoch.

3.   Organizácia výrobcov môže dostať podporu uvedenú v odseku 2 len raz a len v rámci troch prvých rokov činnosti fondu. Ak organizácia výrobcov žiada o podporu až v druhom alebo treťom roku činnosti fondu, podpora predstavuje:

a)

8 % a 4 % v členských štátoch, ktoré vstúpili do Európskej únie 1. mája 2004 alebo neskôr,

b)

4 % a 2 % v ostatných členských štátoch.

4.   Členské štáty môžu stanoviť maximálne sumy, ktoré môže organizácia výrobcov dostať ako podporu na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov.

KAPITOLA IV

Vnútroštátna finančná pomoc

Článok 91

Stupeň organizovanosti výrobcov

1.   Na účely článku 103e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stupeň organizovanosti výrobcov v regióne členského štátu vypočíta ako hodnota produkcie ovocia a zeleniny, ktorú organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a skupiny výrobcov získali v danom regióne a predávali, vydelená celkovou hodnotou produkcie ovocia a zeleniny, ktorá sa v uvedenom regióne získala.

2.   Organizovanosť výrobcov v regióne členského štátu sa považuje za osobitne nízku, ak je jej priemerný stupeň vypočítaný v súlade s ustanoveniami odseku 1 za posledné tri roky, za ktoré sú k dispozícii údaje, nižší ako 20 %.

Vnútroštátna finančná pomoc sa môže poskytovať iba na produkciu ovocia a zeleniny pochádzajúcu z regiónu, ktorý je uvedený v tomto článku. Na účely tejto kapitoly sa región považuje za samostatnú časť územia členského štátu vzhľadom na jeho administratívne, zemepisné alebo ekonomické charakteristiky.

Článok 92

Oprávnenie vyplatiť vnútroštátnu finančnú pomoc

1.   Členské štáty predložia Komisii žiadosť o oprávnenie udeliť vnútroštátnu finančnú pomoc podľa článku 103e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 na operačné programy, ktoré sa majú vykonať v akomkoľvek danom kalendárnom roku do 31. januára toho roka.

K žiadosti sa priložia dôkazy preukazujúce, že stupeň organizovanosti výrobcov v príslušnom regióne je mimoriadne nízky, ako je vymedzené v článku 91 tohto nariadenia, že sa pomoc poskytuje len na výrobky sektora ovocia a zeleniny vyprodukované v uvedenom regióne, ako aj podrobné údaje o príslušných organizáciách výrobcov, o výške predmetnej pomoci a podiele finančných príspevkov poskytnutých podľa článku 103b ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

2.   Komisia schváli alebo odmietne žiadosť do troch mesiacov od jej podania. Ak sa Komisia v tejto lehote nevyjadrí, žiadosť sa považuje za schválenú.

Ak je žiadosť neúplná, trojmesačná lehota sa pozastavuje a členský štát je informovaný o zistenom nesúlade. Pozastavenie nadobúda účinnosť odo dňa, keď je členský štát informovaný o pozastavení, a trvá do prijatia kompletnej žiadosti.

Článok 93

Zmeny a doplnenia operačného programu

Organizácia výrobcov, ktorá chce požiadať o vnútroštátnu finančnú pomoc, v prípade potreby zmení a doplní svoj operačný program podľa článkov 65 alebo 66.

Článok 94

Žiadosť o vyplatenie vnútroštátnej finančnej pomoci

1.   Organizácie výrobcov žiadajú o vnútroštátnu finančnú pomoc a členské štáty vyplatia uvedenú pomoc v súlade s článkami 69 a 70.

2.   Členské štáty môžu prijať dodatočné pravidlá týkajúce sa vyplácania vnútroštátnej finančnej pomoci vrátane možnosti vyplatenia preddavku a čiastočných platieb.

Článok 95

Preplácanie vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou

1.   Členské štáty môžu Úniu požiadať o preplatenie schválenej vnútroštátnej finančnej pomoci, ktorá bola skutočne vyplatená organizáciám výrobcov, a to pred 1. januárom druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa program vykonával.

K žiadosti sa priložia dôkazy preukazujúce, že podmienky ustanovené v článku 103e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 boli splnené v troch z predchádzajúcich štyroch rokov, ako aj podrobné údaje o dotknutých organizáciách výrobcov, výška skutočne vyplatenej pomoci a opis operačného fondu, v ktorom sa samostatne uvedie celková suma, príspevky od Únie, členských štátov (vnútroštátna finančná pomoc) a organizácií výrobcov a ich členov.

2.   Komisia prijme rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti. Žiadosť sa zamietne, ak žiadajúci členský štát nedodržal pravidlá o oprávňovaní a preplácaní vnútroštátnej finančnej pomoci, alebo ak nedodržal pravidlá o organizáciách výrobcov, operačnom fonde a operačných programoch ustanovené v tomto nariadení alebo v nariadení (ES) č. 1234/2007.

3.   V prípade, že bolo preplatenie pomoci Úniou schválené, oprávnené náklady sa deklarujú Komisii v súlade s postupom ustanoveným v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006 (14).

4.   Podiel preplácania vnútroštátnej finančnej pomoci Úniou nepresiahne 60 % vnútroštátnej finančnej pomoci poskytnutej organizácii výrobcov.

KAPITOLA V

Všeobecné ustanovenia

Oddiel 1

Správy a oznámenia

Článok 96

Správy skupín výrobcov a organizácií výrobcov

1.   Skupiny výrobcov a organizácie výrobcov na žiadosť príslušného orgánu členského štátu poskytnú akékoľvek relevantné informácie potrebné na vypracovanie výročnej správy uvedenej v článku 97 písm. b).

2.   Organizácie výrobcov predložia výročné správy o vykonávaní operačných programov, ktoré pripoja k žiadostiam o poskytnutie pomoci.

Uvedené správy sa týkajú:

a)

operačných programov vykonávaných počas predchádzajúceho roka,

b)

hlavných zmien a doplnení operačných programov a

c)

rozdielov medzi odhadovanou výškou pomoci a požadovanou výškou pomoci.

3.   Za každý vykonávaný operačný program sa vo výročnej správe uvedú:

a)

úspechy a výsledky operačného programu založené podľa potreby na spoločných ukazovateľoch výstupov a výsledkov uvedených v prílohe VIII a prípadne na dodatočných ukazovateľoch výstupov a výsledkov uvedených v národnej stratégii a

b)

súhrn hlavných problémov, ktoré nastali pri riadení programu, a všetkých opatrení prijatých na zabezpečenie kvality a účinnosti vykonávania programu.

Vo výročnej správe sa prípadne uvedie, aké účinné ochranné opatrenia sa prijali v súlade s národnou stratégiou a pri uplatnení článku 103c ods. 5 nariadenia (ES) č. 1234/2007 na ochranu životného prostredia pred možnými zvýšenými tlakmi pochádzajúcimi z investícií, ktoré sa podporujú v rámci operačného programu.

4.   Za konečný rok vykonávania operačného programu sa namiesto výročnej správy uvedenej v odseku 1 predloží záverečná správa.

V záverečných správach sa uvedie, do akej miery sa dosiahli ciele programov. Vysvetlia sa v nich zmeny v akciách a/alebo metódach a uvedú sa faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu vykonávania programov a ktoré sa posudzovali alebo sa budú posudzovať pri vypracúvaní nasledujúcich operačných programov alebo pri zmene a doplnení existujúcich operačných programov.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto nariadenia, ak skupina výrobcov alebo organizácia výrobcov nezašle oznámenie členskému štátu v súlade s požiadavkami tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 1234/2007, alebo ak sa zdá, že oznámenie je nesprávne z hľadiska objektívnych faktov známych členskému štátu, členský štát pozastaví predbežné uznanie skupiny výrobcov alebo uznanie organizácie výrobcov, až kým sa oznámenie neuskutoční správne.

Členský štát zahrnie podrobnosti o takýchto prípadoch do svojej výročnej správy uvedenej v článku 97 písm. b) tohto nariadenia.

Článok 97

Oznámenia členských štátov týkajúce sa organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a skupín výrobcov

Členské štáty Komisii poskytnú tieto informácie a dokumenty:

a)

do 31. januára v ktoromkoľvek danom roku celkovú výšku operačných fondov schválenú v uvedený rok na všetky operačné programy. V tomto oznámení sa uvedie celková výška operačných fondov, ako aj celková výška pomoci Únie poskytnutej do uvedených fondov. Uvedené číselné údaje sú rozdelené na sumy na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením a na iné opatrenia,

b)

do 15. novembra v ktoromkoľvek danom roku výročnú správu o organizáciách výrobcov, združeniach organizácií výrobcov a skupinách výrobcov a operačných fondoch, operačných programoch a plánoch na získanie uznania, ktoré prebiehali v predchádzajúcom roku. Uvedená výročná správa obsahuje najmä informácie stanovené v prílohe XIV,

c)

do 31. januára v ktoromkoľvek danom roku finančnú sumu zodpovedajúcu ročnému vykonávaniu plánu na získanie uznania, ktorý prebieha v uvedenom roku. Oznámia sa schválené alebo odhadované sumy. Za každú skupinu výrobcov oznámenie obsahuje tieto informácie:

i)

celkovú sumu za jednoročné obdobie vykonávania plánu na získanie uznania, príspevky od Únie, členských štátov a skupín výrobcov a/alebo členov skupín výrobcov,

ii)

rozdelenie na pomoc podľa článku 103a ods. 1 písm. a) a písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 98

Oznámenia členských štátov týkajúce sa cien výrobcov za ovocie a zeleninu na vnútornom trhu

1.   Príslušné orgány členských štátov oznámia Komisii každú stredu do 12. hod. 00 na poludnie (bruselského času) priemernú zaznamenanú cenu ovocia a zeleniny, s ktorými sa obchoduje na reprezentatívnych trhoch uvedených v prílohe XV časti A za každý obchodný deň.

Pokiaľ ide o ovocie a zeleninu, na ktorú sa vzťahuje všeobecná obchodná norma, oznámia sa len ceny výrobkov, ktoré spĺňajú uvedenú normu, a ceny za výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitná obchodná norma, sa týkajú len výrobkov I. triedy.

Oznámené ceny sa týkajú výrobkov pri výstupe z miesta balenia, roztriedených, zabalených a prípadne na paletách a sú vyjadrené v eurách na 100 kilogramov čistej hmotnosti.

V prípade dostupnosti údajov členské štáty oznámia ceny zodpovedajúce druhom a odrodám výrobkov, veľkosti a/alebo obchodným úpravám uvedeným v prílohe XV časti A. Ak sa zaznamenané ceny týkajú iných druhov, odrôd, veľkostí a/alebo obchodných úprav ako tých, ktoré sú uvedené v prílohe XV časti A, príslušné orgány členského štátu informujú Komisiu o druhoch, odrodách, veľkostiach a/alebo obchodných úpravách výrobkov, ktorým ceny zodpovedajú.

2.   Členské štáty určia reprezentatívne trhy v oblasti výroby príslušného ovocia a zeleniny na základe transakcií, ktoré sa vykonali na fyzicky identifikovateľných trhoch, ako sú veľkoobchodné trhy, aukcie alebo iné fyzické miesta, kde ponuka reaguje na dopyt, alebo na základe priamych transakcií medzi výrobcami vrátane organizácií výrobcov a individuálnych nákupcov, ako sú veľkoobchodníci, obchodníci, distribučné centrá alebo iné príslušné hospodárske subjekty. Reprezentatívne trhy možno určiť aj na základe kombinácie transakcií, ktoré sa uskutočňujú na fyzicky identifikovateľných trhoch, a priamych transakcií.

3.   Príslušné orgány členských štátov môžu Komisii oznámiť ceny výrobcov za ovocie a zeleninu a iné výrobky uvedené v prílohe XV časti B na dobrovoľnej báze.

4.   Oznámenia cien uskutočnené v súlade s odsekom 3 sú v súlade s usmerneniami, ktoré Komisia prijme a zverejní spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

Oddiel 2

Kontroly

Článok 99

Špecifický systém identifikácie

Členské štáty zabezpečia, aby sa uplatňoval špecifický systém identifikácie všetkých žiadostí o poskytnutie pomoci, ktoré predloží tá istá organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov. Táto identifikácia je zlučiteľná so systémom na zaznamenanie totožnosti uvedeným v článku 15 ods. 1 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 (15).

Článok 100

Postupy podávania žiadostí

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto nariadenia, členské štáty ustanovia vhodné postupy podávania žiadostí o poskytnutie pomoci, žiadostí o uznanie alebo o schválenie operačného programu, ako aj žiadostí o platbu.

Článok 101

Výber vzorky

V prípade, že je vhodné vykonávať kontroly výberom vzorky, členské štáty zabezpečia, aby kontroly boli vzhľadom na ich povahu a frekvenciu a na základe analýzy rizík primerané k príslušnému opatreniu.

Článok 102

Administratívne kontroly

Administratívne kontroly sa vykonávajú pri všetkých žiadostiach o poskytnutie pomoci alebo platbu a vzťahujú sa na všetky možné a vhodné prvky. V rámci uvedených postupov sa vyžaduje zaznamenávať vykonané operácie, výsledky overovania a opatrenia prijaté v prípade nezrovnalostí.

Článok 103

Kontroly na mieste

1.   Každá kontrola na mieste sa zaznamená v správe o monitoringu s cieľom umožniť preverenie podrobností vykonaných kontrol. V správe sa uvedie najmä:

a)

režim pomoci a žiadosť, ktorá bola skontrolovaná,

b)

prítomné osoby,

c)

skontrolované akcie, opatrenia a doklady a

d)

výsledky kontroly.

2.   Príjemca môže dostať možnosť správu podpísať a tak potvrdiť svoju prítomnosť pri kontrole a pridať pripomienky. Ak sa zistia nezrovnalosti, príjemca môže dostať kópiu správy o monitoringu.

3.   Kontroly na mieste je možné vopred ohlásiť za predpokladu, že sa tým neohrozí účel kontroly. Ohlásenie vopred sa obmedzí na minimálny nutný čas.

4.   Ak je to možné, kontroly na mieste ustanovené v tomto nariadení a ostatné kontroly ustanovené v práve Únie, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych dotácií, sa vykonajú súčasne.

Článok 104

Udelenie uznania a schválenie operačného programu

1.   Predtým, ako členské štáty udelia organizácii výrobcov uznanie podľa článku 125b ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, navštívia organizáciu výrobcov na mieste a overia splnenie podmienok na získanie uznania.

2.   Predtým, ako príslušný orgán členského štátu schváli operačný program podľa článku 64, všetkými vhodnými prostriedkami vrátane kontrol na mieste preverí operačný program predložený na schválenie a prípadne žiadosti o zmenu a doplnenie. Uvedené kontroly sa týkajú najmä:

a)

správnosti informácií uvedených v článku 59 písm. a), b) a e), ktoré sa zahrnú do návrhu operačného programu,

b)

súladu programov s článkom 103c nariadenia (ES) č. 1234/2007, ako aj s vnútroštátnym rámcom a národnou stratégiou,

c)

oprávnenosti akcií a oprávnenosti navrhovaných výdavkov,

d)

konzistentnosti a technickej kvality programov, správnosti odhadov a plánu pomoci a plánovania jeho vykonania. Pri kontrolách sa preverí, či sa vytýčili merateľné ciele, aby bolo možné monitorovať ich plnenie, a či sú vytýčené ciele dosiahnuteľné prostredníctvom vykonávania navrhovaných akcií, a

e)

súladu operácií, na ktoré sa žiada o poskytnutie pomoci, s uplatniteľným vnútroštátnym právom a právom Únie týkajúcim sa najmä, a ak je to relevantné, verejného obstarávania a štátnej pomoci, a s inými vhodnými povinnými normami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo zakotvenými vo vnútroštátnom rámci alebo národnej stratégii.

Článok 105

Administratívne kontroly žiadostí o poskytnutie pomoci na operačné programy

1.   Predtým, ako členské štáty poskytnú pomoc, vykonajú administratívne kontroly všetkých žiadostí o poskytnutie pomoci, ktoré sa doplnia o kontroly na mieste vo vybraných vzorkách, ako sa uvádza v článku 106.

2.   Administratívne kontroly žiadostí o poskytnutie pomoci zahŕňajú najmä, a pokiaľ je to v prípade predloženej žiadosti vhodné, overenie:

a)

výročnej prípadne záverečnej správy zaslanej spolu so žiadosťou o vykonanie operačného programu,

b)

hodnoty predávanej výroby, príspevkov do operačného fondu a vzniknutých výdavkov,

c)

dodania výrobkov a služieb a skutočného vynaloženia nárokovaných výdavkov,

d)

súladu vykonaných opatrení s opatreniami zahrnutými v schválenom operačnom programe a

e)

dodržiavania uložených finančných alebo iných stropov a maximálnych súm.

3.   Výdavky vzniknuté v rámci operačného programu sa doložia faktúrami a dokladmi, ako sú bankové výpisy, ktoré dokazujú, že sa platba vykonala. Ak to nie je možné, platby sa doložia dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty. Faktúry sa vystavia v mene organizácie výrobcov, združenia organizácie výrobcov alebo skupiny výrobcov, v mene dcérskej spoločnosti uvedenej v článku 50 ods. 9 alebo, s výhradou schválenia členským štátom, v mene jedného alebo viacerých jej členov výrobcov. Faktúry týkajúce sa personálnych nákladov uvedených v prílohe IX časti 2 písm. b) sa však vystavia v mene organizácie výrobcov, združenia organizácie výrobcov, skupiny výrobcov alebo dcérskej spoločnosti v situácii uvedenej v článku 50 ods. 9.

Článok 106

Kontroly na mieste týkajúce sa žiadostí o poskytnutie pomoci pre operačné programy

1.   V súvislosti s overovaním žiadosti o poskytnutie pomoci uvedenej v článku 69 ods. 1 vykonajú členské štáty kontroly na mieste v priestoroch organizácií výrobcov s cieľom uistiť sa o dodržiavaní podmienok na udelenie pomoci alebo jej zostatku na príslušný rok.

Uvedené kontroly sa týkajú najmä:

a)

splnenia kritérií na získanie uznania pre príslušný rok,

b)

využívania operačného fondu v danom roku vrátane výdavkov deklarovaných v žiadostiach o vyplatenie preddavku alebo o čiastočné platby, hodnoty predávanej výroby, príspevkov do operačného fondu a deklarovaných výdavkov doložených účtovnými alebo inými dokladmi,

c)

kontrol druhej úrovne výdavkov na stiahnutia z trhu, zelený zber a neuskutočnenie zberu.

2.   Kontroly uvedené v odseku 1 sa každý rok týkajú podstatnej vzorky žiadostí. Uvedená vzorka predstavuje aspoň 30 % celkovej sumy žiadanej pomoci v členských štátoch, ktoré majú viac ako 10 uznaných organizácií výrobcov. V ostatných prípadoch sa uskutoční návšteva každej organizácie výrobcov aspoň raz za tri roky.

V každej organizácii výrobcov sa pred vyplatením pomoci alebo jej zostatku za posledný rok jej operačného programu vykoná aspoň jedna kontrola.

3.   Výsledky kontrol na mieste sa vyhodnotia s cieľom zistiť, či problémy, ktoré sa vyskytli, majú systematický charakter, a či teda predstavujú riziko pre podobné opatrenia, príjemcov alebo iné orgány. Na základe hodnotenia sa takisto určia príčiny takýchto situácií, prípadné ďalšie skúmanie, ktoré môže byť nutné, ako aj potrebné nápravné a preventívne opatrenia.

Ak sa na základe kontrol odhalia významné nezrovnalosti v regióne, v časti regiónu alebo v konkrétnej organizácii výrobcov, členský štát vykoná dodatočné kontroly počas príslušného roka a zvýši percentuálny podiel zodpovedajúcich žiadostí, ktoré sa musia skontrolovať v nasledujúcom roku.

4.   Členský štát na základe analýzy rizík určí, ktoré organizácie výrobcov sa majú kontrolovať.

Pri analýze rizík sa zohľadní najmä:

a)

výška pomoci,

b)

zistenia kontrol v predchádzajúcich rokoch,

c)

prvok náhodnosti a

d)

iné parametre, ktoré členské štáty určia.

Článok 107

Kontroly na mieste týkajúce sa opatrení operačných programov

1.   Členské štáty prostredníctvom kontrol na mieste týkajúcich sa opatrení operačných programov overia najmä:

a)

vykonávanie akcií zakotvených v operačnom programe,

b)

či je vykonanie alebo plánované vykonanie akcie v súlade s použitím opísaným v schválenom operačnom programe,

c)

v prípade primeraného množstva výdavkových položiek, či povaha a načasovanie príslušných výdavkov sú v súlade s právom Únie a zodpovedajú schváleným špecifikáciám,

d)

či vzniknuté výdavky možno doložiť účtovnými alebo inými dokladmi a

e)

hodnotu predávanej výroby.

2.   Hodnota predávanej výroby sa overí na základe systému finančného účtovníctva, ktorý je auditovaný a certifikovaný podľa vnútroštátneho práva.

Členské štáty sa môžu na tento účel rozhodnúť, že deklarovaná hodnota predávanej výroby sa potvrdí rovnakým spôsobom ako údaje finančného účtovníctva.

Kontrola deklarovanej hodnoty predávanej výroby sa môže vykonať predtým, ako sa odovzdá príslušná žiadosť o poskytnutie pomoci. Vykoná sa najneskôr pred vyplatením pomoci.

3.   S výnimkou výnimočných prípadov kontrola na mieste zahŕňa návštevu počas realizácie akcie alebo, ak je akcia nehmotná, návštevu subjektu, ktorý akciu organizuje. Najmä akcie v individuálnych podnikoch, ktoré sú vo vzorke uvedenej v článku 106 ods. 2, sú predmetom aspoň jednej návštevy, ktorou sa má overiť ich vykonávanie.

Členské štáty sa však môžu rozhodnúť nevykonať takéto návštevy v prípade menších akcií, alebo ak usudzujú, že riziko nesplnenia podmienok na prijímanie pomoci alebo nedodržania podstaty operácie je nízke. Takéto rozhodnutie a jeho odôvodnenie sa zaznamená.

4.   Kontrola na mieste sa vzťahuje na všetky záväzky a povinnosti organizácie výrobcov alebo jej členov, ktoré možno skontrolovať v čase návštevy.

5.   Iba kontroly, ktoré spĺňajú všetky požiadavky tohto článku, možno započítať na účel dosiahnutia miery kontrol stanovenej v článku 106 ods. 2.

Článok 108

Prvostupňové kontroly operácií stiahnutia z trhu

1.   Členské štáty vykonajú v súlade s postupmi ustanovenými v hlave II kapitole II prvostupňové kontroly operácií stiahnutia výrobkov z trhu v každej organizácii výrobcov, pričom uvedené kontroly spočívajú v kontrole dokladov, kontrole totožnosti a fyzickej kontrole hmotnosti výrobkov stiahnutých z trhu, ktorá sa prípadne realizuje na náklade výberu vzorky, a kontrole dodržiavania ustanovení článku 76. Kontrola sa uskutoční po prijatí oznámenia uvedeného v článku 78 ods. 1 v lehote stanovenej v súlade s článkom 78 ods. 2.

2.   Prvostupňové kontroly ustanovené v odseku 1 sa vzťahujú na 100 % množstva výrobkov stiahnutých z trhu. Na konci kontroly sa výrobky stiahnuté z trhu, ktoré nie sú určené na bezplatnú distribúciu, denaturujú alebo dodajú spracovateľskému odvetviu pod dohľadom príslušných orgánov za podmienok ustanovených v členskom štáte podľa článku 80.

3.   Odchylne od odseku 2, ak sú výrobky určené na bezplatnú distribúciu, môžu členské štáty skontrolovať menší percentuálny podiel, ako je ustanovené v uvedenom odseku, za predpokladu, že nie je menší ako 10 % predmetných množstiev počas hospodárskeho roka ktorejkoľvek organizácie výrobcov. Kontrola sa môže uskutočniť v priestoroch organizácie výrobcov a/alebo príjemcov výrobkov. V prípade, že sa počas kontroly odhalia závažné nezrovnalosti, vykonajú príslušné orgány členského štátu dodatočné kontroly.

Článok 109

Druhostupňové kontroly operácií stiahnutia z trhu

1.   Členské štáty vykonávajú v rámci kontrol uvedených v článku 106 druhostupňové kontroly operácií stiahnutia výrobkov z trhu.

Členské štáty ustanovia kritériá analýzy a posúdenia rizika akejkoľvek organizácie výrobcov, ktorá vykonáva stiahnutie výrobkov z trhu v rozpore s právnymi predpismi. Takéto kritériá súvisia okrem iného so zisteniami predchádzajúcich prvostupňových a druhostupňových kontrol a s tým, či organizácia výrobcov má alebo nemá určitú formu postupov zabezpečenia kvality. Na základe uvedených kritérií stanovia pre každú organizáciu výrobcov minimálnu periodicitu druhostupňových kontrol.

2.   Kontroly uvedené v odseku 1 zahŕňajú kontroly na mieste v priestoroch organizácií výrobcov a príjemcov výrobkov stiahnutých z trhu s cieľom uistiť sa, či sú splnené podmienky na vyplatenie pomoci Únie. Uvedené kontroly zahŕňajú:

a)

osobitnú evidenciu stavu zásob a účtovnú evidenciu, ktoré musia viesť všetky organizácie výrobcov, ktoré vykonajú jedno alebo viac stiahnutí z trhu počas príslušného hospodárskeho roka,

b)

preverenie predávaných množstiev, ktoré sú deklarované v žiadostiach o poskytnutie pomoci, pričom sa skontroluje najmä evidencia stavu zásob a účtovná evidencia, faktúry a prípadne ich pravdivosť s cieľom uistiť sa, či sa vyhlásenia zhodujú s účtovnými a/alebo daňovými údajmi príslušných organizácií výrobcov,

c)

kontroly správnosti vedenia účtov, najmä pravdivosti čistých príjmov, ktoré organizácie výrobcov uviedli v svojich žiadostiach o platbu, primeranosti nákladov na akékoľvek stiahnutie z trhu a správnosti uvedených súm, a

d)

kontroly týkajúce sa miesta určenia výrobkov stiahnutých z trhu podľa údajov uvedených v žiadostiach o platbu a kontroly primeranej denaturácie s cieľom uistiť sa, či organizácie výrobcov a príjemcovia dodržali toto nariadenie.

3.   Kontroly uvedené v odseku 2 sa vykonajú v priestoroch dotknutých organizácií výrobcov a u príjemcov pridružených k týchto organizáciám. Každá kontrola zahŕňa vzorku predstavujúcu najmenej 5 % množstiev, ktoré organizácia výrobcov stiahla počas daného hospodárskeho roka.

4.   V osobitnej evidencii stavu zásob a účtovnej evidencii uvedených v odseku 2 písm. a) sa za každý výrobok stiahnutý z trhu uvedú presunuté, v objeme vyjadrené, množstvá :

a)

výroby dodanej členmi organizácie výrobcov a členmi iných organizácií výrobcov v súlade s článkom 125a ods. 2 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1234/2007,

b)

predaja organizácie výrobcov, rozdelené podľa výrobkov pripravených na trh s čerstvými výrobkami a inými druhmi výrobkov vrátane surovín na spracovanie, a

c)

výrobkov stiahnutých z trhu.

5.   Kontroly týkajúce sa miesta určenia výrobkov uvedených v odseku 4 písm. c) zahŕňajú najmä:

a)

kontrolu vzorky oddelených účtov, ktoré príjemcovia musia viesť, a prípadne preverenie ich súladu s účtami požadovanými podľa vnútroštátneho práva a

b)

kontroly dodržiavania príslušných požiadaviek ochrany životného prostredia.

6.   Ak sa druhostupňovými kontrolami odhalia závažné nezrovnalosti, príslušné orgány členského štátu vykonajú podrobnejšie druhostupňové kontroly za príslušný hospodársky rok a počas nasledujúceho hospodárskeho roka zvýšia periodicitu druhostupňových kontrol v priestoroch príslušných organizácií výrobcov alebo ich združení.

Článok 110

Zelený zber a neuskutočnenie zberu

1.   Predtým, ako sa uskutoční zelený zber, členské štáty overia kontrolou na mieste, či predmetné výrobky nie sú poškodené a či sa daná plocha dobre udržiavala. Po zelenom zbere členské štáty overia, či sa zber uskutočnil na celej dotknutej ploche a či boli pozbierané výrobky denaturované.

Po období zberu členské štáty overia spoľahlivosť analýzy vychádzajúcej z očakávanej situácie na trhu uvedenej v článku 85 ods. 2. Takisto analyzujú akékoľvek rozdiely medzi očakávanou a skutočnou trhovou situáciou.

2.   Predtým, ako sa uskutoční operácia neuskutočnenia zberu, členské štáty overia kontrolou na mieste, či sa daná plocha dobre udržiavala, či sa už neuskutočnil čiastočný zber a či je výrobok dobre vyzretý a či je celkovo zdravý, bezchybný a predajnej kvality.

Členské štáty sa uistia, či je výroba denaturovaná. Ak to nie je možné, návštevou alebo návštevami na mieste počas obdobia zberu sa uistia, či sa neuskutočňuje žiaden zber.

3.   Článok 109 ods. 1, 2, 3 a 6 sa uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 111

Kontroly pred schválením plánov na získanie uznania skupín výrobcov

1.   Pred schválením plánu na získanie uznania skupiny výrobcov podľa článku 125e ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 členské štáty vykonajú kontrolu na mieste týkajúcu sa právneho subjektu alebo jasne vymedzenej časti právneho subjektu.

2.   Členský štát overí všetkými vhodnými prostriedkami vrátane kontroly na mieste:

a)

presnosť informácií v pláne na získanie uznania,

b)

ekonomickú konzistentnosť a technickú kvalitu plánu, solídnosť odhadov a plánovanie jeho uskutočnenia,

c)

oprávnenosť opatrení a oprávnenosť a primeranosť navrhovaných výdavkov a

d)

súlad operácií, na ktoré sa žiada o podporu, s uplatniteľnými vnútroštátnymi zákonmi a zákonmi Únie, a najmä ustanoveniami týkajúcimi sa verejného obstarávania a štátnej pomoci, a s inými vhodnými povinnými normami ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo zakotvenými vo vnútroštátnom rámci alebo národnej stratégii.

Článok 112

Kontroly žiadostí skupín výrobcov o poskytnutie pomoci

1.   Predtým, ako členské štáty poskytnú platbu, vykonajú administratívne kontroly všetkých žiadostí o poskytnutie pomoci, ktoré podali skupiny výrobcov, ako aj kontroly na mieste vo vybraných vzorkách.

2.   Po podaní žiadosti o poskytnutie pomoci uvedenej v článku 45 členské štáty vykonajú kontroly na mieste týkajúce sa skupín výrobcov s cieľom uistiť sa o dodržiavaní podmienok na udelenie pomoci na príslušný rok.

Uvedené kontroly sa týkajú najmä:

a)

splnenia kritérií na získanie uznania pre príslušný rok, a

b)

hodnoty predávanej výroby, ako aj vykonania opatrení zakotvených v pláne na získanie uznania a vzniknutých výdavkov.

3.   Kontroly uvedené v odseku 2 sa každý rok týkajú podstatnej vzorky žiadostí. Uvedená vzorka predstavuje aspoň 30 % celkovej sumy pomoci.

Všetky skupiny výrobcov sa skontrolujú aspoň raz za päť rokov.

4.   Články 105 a 107 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 113

Nadnárodné organizácie výrobcov a nadnárodné združenia organizácií výrobcov

1.   Členský štát, v ktorom má sídlo nadnárodná organizácia výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov, zodpovedá za celkovú organizáciu kontrol uvedenej organizácie alebo združenia, najmä pokiaľ ide o operačný program a operačný fond, a prípadne uplatní voči nim sankcie.

2.   Ostatné členské štáty povinné poskytovať administratívnu spoluprácu uvedenú v článku 28 ods. 2 písm. c) a v článku 35 ods. 2 písm. c) vykonávajú také administratívne kontroly a kontroly na mieste, aké vyžaduje členský štát uvedený v odseku 1 tohto článku, a nahlásia mu výsledky. Dodržia všetky lehoty, ktoré členský štát uvedený v odseku 1 stanovil.

3.   V súvislosti s organizáciou výrobcov, operačným programom a operačným fondom sa uplatňujú pravidlá uplatniteľné v členskom štáte uvedenom v odseku 1. V súvislosti s otázkami ochrany životného prostredia, fytosanitárnymi otázkami a v súvislosti s nakladaním s výrobkami stiahnutými z trhu sa však uplatňujú zákony členského štátu, v ktorom sa realizuje výroba.

Oddiel 3

Sankcie

Článok 114

Nedodržanie kritérií na uznanie

1.   Členské štáty zrušia uznanie organizácie výrobcov, ak dôjde k podstatnému nedodržaniu kritérií, ktoré vznikne z úmyselného alebo závažne nedbanlivého konania organizácie výrobcov.

Členské štáty zrušia uznanie organizácie výrobcov najmä vtedy, ak sa nedodržanie kritérií na uznanie týka:

a)

porušenia požiadaviek článku 21, 23, 26 ods. 1 a ods. 2 alebo článku 31, alebo

b)

situácie, keď hodnota predávanej výroby klesne v dvoch za sebou idúcich rokoch pod hranicu stanovenú členským štátom podľa článku 125b ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Zrušenie uznania podľa tohto odseku nadobúda účinnosť odo dňa, od ktorého nie sú splnené podmienky na uznanie, s výhradou akýchkoľvek uplatniteľných horizontálnych právnych predpisov na vnútroštátnej úrovni týkajúcich sa premlčacích lehôt.

2.   Ak sa neuplatňuje odsek 1, členské štáty pozastavia uznanie organizácie výrobcov, ak došlo k závažnému, ale len dočasnému nedodržaniu kritérií.

Počas obdobia pozastavenia sa nevypláca žiadna pomoc. Pozastavenie nadobúda účinnosť odo dňa, keď sa uskutočnila kontrola, a končí v deň kontroly, ktorou sa preukáže, že príslušné kritériá sú splnené.

Doba pozastavenia neprekročí 12 mesiacov. Ak príslušné kritériá nie sú následne splnené po 12 mesiacoch, uznanie sa zruší.

Členské štáty môžu vykonať platby po lehote uvedenej v článku 70, ak je to potrebné na uplatnenie tohto odseku. Uvedené neskoršie platby však v žiadnom prípade nemožno uskutočniť po 15. októbri druhého roka nasledujúceho po roku vykonávania operačného programu.

3.   V iných prípadoch nedodržania kritérií na uznanie, v ktorých sa neuplatňujú odseky 1 a 2, zašlú členské štáty list s upozornením, v ktorom uvedú nápravné opatrenia, ktoré treba prijať. Členské štáty môžu odložiť platby pomoci, až kým sa neprijmú nápravné opatrenia.

Členské štáty môžu vykonať platby po lehote uvedenej v článku 70, ak je to potrebné na uplatnenie tohto odseku. Uvedené neskoršie platby však v žiadnom prípade nemožno uskutočniť po 15. októbri druhého roka nasledujúceho po roku vykonávania operačného programu.

Neprijatie nápravných opatrení do 12 mesiacov sa považuje za závažné nedodržanie kritérií, následkom čoho sa uplatní odsek 2.

Článok 115

Podvody

1.   Ak sa zistí, že organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo skupina výrobcov spáchali podvod v súvislosti s pomocou, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1234/2007, členské štáty, bez toho aby boli dotknuté akékoľvek iné sankcie a pokuty uplatniteľné podľa právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov:

a)

zrušia uznanie organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov,

b)

vylúčia predmetné akcie alebo operácie z udeľovania podpory v rámci príslušného operačného programu alebo plánu na získanie uznania a vymôžu celú sumu pomoci, ktorá sa na uvedenú operáciu už vyplatila, a

c)

vylúčia organizáciu výrobcov, združenie organizácií výrobcov alebo skupinu výrobcov z udeľovania podpory v rámci príslušného operačného programu alebo plánu na získanie uznania počas nasledujúceho roka.

2.   Členské štáty môžu pozastaviť uznanie organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov, alebo pozastaviť platby takémuto subjektu, ak sú podozrivé zo spáchania podvodu v súvislosti s pomocou, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1234/2007.

Článok 116

Skupiny výrobcov

1.   Členské štáty uplatňujú mutatis mutandis sankcie a pokuty ustanovené v článku 114 a/alebo 117 na plány na získanie uznania.

2.   Ak skupina výrobcov nie je uznaná ako organizácia výrobcov po skončení obdobia, ktoré členský štát stanoví podľa článku 49 ods. 4, okrem odseku 1 členský štát vymôže:

a)

100 % pomoci vyplatenej skupine výrobcov, ak je nezískanie uznania výsledkom zámerného konania alebo závažnej nedbalosti skupiny výrobcov, alebo

b)

50 % pomoci vyplatenej skupine výrobcov vo všetkých ostatných prípadoch.

Článok 117

Operačný program

1.   Platby sa vypočítajú na základe toho, čo sa považuje za oprávnené.

2.   Členský štát preskúma žiadosť o poskytnutie pomoci, ktorú prijal od príjemcu, a určí sumy oprávnené na podporu. Členský štát určí:

a)

sumu, ktorá by sa mala vyplatiť príjemcovi len na základe žiadosti,

b)

sumu, ktorú možno vyplatiť príjemcovi po preskúmaní oprávnenosti žiadosti.

3.   Ak suma určená podľa odseku 2 písm. a) prevyšuje sumu určenú podľa odseku 2 písm. b) o viac ako 3 %, uplatní sa pokuta. Výška pokuty predstavuje rozdiel medzi sumami vypočítanými v odseku 2 písm. a) a b).

Žiadna pokuta sa však neuplatní, ak sú organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov schopné dokázať, že nie sú zodpovedné za uvedenie neoprávnenej sumy.

4.   Odseky 2 a 3 sa uplatňujú mutatis mutandis na neoprávnené výdavky zistené počas kontroly na mieste alebo následných kontrol.

5.   Ak sa hodnota predávanej výroby deklaruje a skontroluje pred žiadosťou o pomoc, uvedené a schválené hodnoty sa použijú pri určovaní súm podľa odseku 2 písm. a) a b).

Článok 118

Sankcie na základe prvostupňových kontrol týkajúcich sa stiahnutí z trhu

Ak sa na základe kontroly uvedenej v článku 108 zistia nezrovnalosti v súvislosti s obchodnými normami alebo minimálnymi požiadavkami uvedenými v článku 76, príjemca je povinný:

a)

zaplatiť pokutu vo výške príspevku Únie, vypočítanú na základe množstiev výrobkov stiahnutých z trhu, ktoré nezodpovedajú obchodným normám alebo minimálnym požiadavkám, ak sú uvedené množstvá menšie ako 10 % množstiev oznámených podľa článku 78 pre príslušné stiahnutie z trhu,

b)

zaplatiť pokutu vo výške dvojnásobku príspevku Únie, ak sú uvedené množstvá medzi 10 % a 25 % oznámených množstiev, alebo

c)

zaplatiť pokutu vo výške príspevku Únie za celé množstvo oznámené podľa článku 78, ak uvedené množstvá presahujú 25 % oznámeného množstva.

Článok 119

Ďalšie sankcie uplatniteľné na organizácie výrobcov v súvislosti so stiahnutím z trhu

1.   Pokuty uvedené v článku 117 sa vzťahujú aj na pomoc, o ktorú sa žiadalo v súvislosti so stiahnutiami z trhu v rámci výdavkov operačného programu.

2.   Výdavky na stiahnutie z trhu sa považujú za neoprávnené, ak sa s výrobkami, ktoré neboli dané do predaja, nenaložilo tak, ako členský štát ustanovil podľa článku 80 ods. 1, alebo ak stiahnutie výrobkov z trhu alebo ich miesto určenia mali negatívny vplyv na životné prostredie alebo akékoľvek negatívne fytosanitárne dôsledky v rozpore s ustanoveniami prijatými podľa článku 80 ods. 1.

Článok 120

Sankcie uplatniteľné voči príjemcom výrobkov stiahnutých z trhu

Ak sa počas kontrol vykonaných v súlade s článkami 108 a 109 zistia nezrovnalosti, za ktoré sú zodpovední príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu, uplatnia sa tieto sankcie:

a)

príjemcovia prestanú byť oprávnení získať výrobky stiahnuté z trhu a

b)

príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu sú povinní splatiť hodnotu výrobkov, ktoré dostali, plus súvisiace náklady na triedenie, balenie a dopravu v súlade s pravidlami ustanovenými v členských štátoch.

Sankcia ustanovená v písm. a) nadobudne účinnosť okamžite a trvá aspoň jeden hospodársky rok. V závislosti od závažnosti nezrovnalosti sa môže predĺžiť.

Článok 121

Zelený zber a neuskutočnenie zberu

1.   Ak sa v súvislosti so zeleným zberom zistí, že organizácia výrobcov nesplnila svoje povinnosti, organizácia výrobcov zaplatí formou pokuty výšku kompenzácie v súvislosti s plochami, pri ktorých nebola povinnosť dodržaná. Nesplnenie povinností zahŕňa prípady, ak:

a)

členský štát počas overenia uvedeného v článku 110 ods. 1 druhom pododseku zistí, že zelený zber nebol opodstatnený na základe analýzy očakávanej trhovej situácie existujúcej v danom čase,

b)

oblasť oznámená pre zelený zber nie je oprávnená na zelený zber alebo

c)

v oblasti nebola pozbieraná celá úroda alebo výroba nie je denaturovaná.

2.   Ak sa v súvislosti neuskutočnením zberu zistí, že organizácia výrobcov nesplnila svoje povinnosti, organizácia výrobcov zaplatí formou pokuty výšku kompenzácie v súvislosti s plochami, pri ktorých nebola povinnosť dodržaná. Nesplnenie povinností zahŕňa prípady, ak:

a)

oblasť oznámená na neuskutočnenie zberu nie je oprávnená na neuskutočnenie zberu, alebo

b)

zber alebo čiastočný zber sa napriek tomu uskutočnil alebo

c)

vznikol negatívny vplyv na životné prostredie alebo akékoľvek negatívne fytosanitárne dôsledky, za ktoré je organizácia výrobcov zodpovedná.

3.   Pokuty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatňujú ako doplnenie každej pokuty uloženej podľa článku 117.

Článok 122

Zabránenie kontrole na mieste

Žiadosť o poskytnutie pomoci sa zamietne za príslušnú časť výdavkov, ak organizácia výrobcov, člen alebo príslušný zástupca zabráni vykonaniu kontroly na mieste.

Článok 123

Vyplatenie vymoženej pomoci a pokuty

1.   Organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, skupiny výrobcov alebo iné príslušné subjekty vrátia neoprávnene vyplatenú pomoc s úrokmi a zaplatia pokuty ustanovené v tomto oddiele.

Úrok sa vypočíta:

a)

na základe obdobia, ktoré prejde medzi vyplatením pomoci príjemcovi a jej vrátením,

b)

so sadzbou, ktorú Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie uverejnené v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a ktorá platí v deň uskutočnenia neoprávnenej platby, plus tri percentuálne body.

2.   Vymožená pomoc, úroky a uložené pokuty sa vyplatia do Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.

Článok 124

Oznamovanie nezrovnalostí

Uplatňovanie administratívnych sankcií a pokút a vymáhanie neoprávnene vyplatených súm, ako sú ustanovené v tomto oddiele, nemajú vplyv na oznamovanie nezrovnalostí Komisii podľa nariadenia Komisie č. 1848/2006 (16).

Oddiel 4

Monitorovanie a hodnotenie operačných programov a národných stratégií

Článok 125

Spoločné výkonnostné ukazovatele

1.   Národné stratégie, ako aj operačné programy podliehajú monitorovaniu a hodnoteniu zameranému na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri plnení určených cieľov operačných programov, ako aj hodnoteniu efektívnosti a účinnosti v súvislosti s uvedenými cieľmi.

2.   Pokrok, efektívnosť a účinnosť sa hodnotia prostredníctvom spoločných výkonnostných ukazovateľov, ktoré sú ustanovené v prílohe VIII a týkajú sa východiskovej situácie, ako aj finančného plnenia, výstupov, výsledkov a vplyvu vykonávaných operačných programov.

3.   Ak to členský štát považuje za vhodné, v národnej stratégii sa uvedie obmedzený súbor dodatočných ukazovateľov, ktoré sa špecificky týkajú uvedenej stratégie a odzrkadľujú vnútroštátne a/alebo regionálne potreby, podmienky a ciele špecifické pre operačné programy, ktoré vykonávajú organizácie výrobcov. Ak sú dostupné, zahrnú sa aj dodatočné ukazovatele týkajúce sa environmentálnych cieľov, na ktoré sa nevzťahujú spoločné výkonnostné ukazovatele.

Článok 126

Monitorovanie a hodnotenie postupov v súvislosti s operačnými programami

1.   Organizácie výrobcov zabezpečia monitorovanie a hodnotenie svojich operačných programov, pri ktorých sa použijú príslušné ukazovatele spomedzi spoločných výkonnostných ukazovateľov uvedených v článku 125 a prípadne dodatočné ukazovatele stanovené v národnej stratégií.

Na tento účel zriadia systém zberu, zaznamenávania a uchovávania informácií, ktoré sú užitočné na zhromažďovanie uvedených ukazovateľov.

2.   Monitorovanie sa zameriava na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri plnení špecifických cieľov, ktoré sa určili pre operačný program. Vykonáva sa prostredníctvom finančných ukazovateľov, ukazovateľov výstupov a ukazovateľov výsledkov. Výsledky tohto procesu sú určené na:

a)

overenie kvality vykonávania programu,

b)

zistenie akejkoľvek potreby úprav alebo prehodnotenia operačného programu v záujme dosiahnutia cieľov stanovených pre program alebo zlepšenia riadenia programu vrátane jeho finančného riadenia,

c)

prispenie k splneniu požiadaviek na podávanie správ o vykonávaní operačného programu.

Informácie týkajúce sa výsledkov monitorovacích činností sa zahrnú do každej výročnej správy, ako sa uvádza v článku 96 ods. 1, ktorú je organizácia výrobcov povinná odovzdať vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za riadenie národnej stratégie.

3.   Hodnotenie má formu samostatnej hodnotiacej správy v polovici trvania operačného programu.

Hodnotenie v polovici trvania, ktoré sa môže vykonať s pomocou špecializovaného poradenského centra, sa zameria na preskúmanie miery využitia finančných zdrojov, efektívnosti a účinnosti operačného programu a na hodnotenie pokroku dosiahnutého v súvislosti s celkovými cieľmi programu. Na tento účel sa využijú spoločné výkonnostné ukazovatele týkajúce sa východiskovej situácie, výsledkov a prípadne vplyvov.

Ak je to vhodné, do hodnotenia v polovici trvania sa zahrnie kvalitatívne hodnotenie výsledkov a vplyvu environmentálnych opatrení zameraných na:

a)

zabránenie pôdnej erózii,

b)

obmedzenie používania prípravkov na ochranu rastlín a/alebo lepšie hospodárenie s nimi,

c)

ochranu biotopov a biodiverzity alebo

d)

zachovanie krajiny.

Výsledky hodnotenia sa použijú na:

a)

zlepšenie kvality operačných programov, ktoré organizácia výrobcov riadi,

b)

zistenie akejkoľvek potreby zásadne zmeniť operačný program,

c)

prispenie k splneniu požiadaviek na podávanie správ o vykonávaní operačných programov a

d)

vyvodenie ponaučení užitočných pri zlepšovaní kvality, efektívnosti a účinnosti budúcich operačných programov, ktoré organizácia výrobcov bude riadiť.

Hodnotenie v polovici trvania sa vykoná počas vykonávania operačného programu dostatočne včas, aby sa výsledky hodnotenia mohli zohľadniť pri príprave nasledujúceho operačného programu.

Hodnotiaca správa z polovice trvania sa pripojí k zodpovedajúcej výročnej správe uvedenej v článku 96 ods. 1.

Článok 127

Postupy monitorovania a hodnotenia v súvislosti s národnou stratégiou

1.   Monitorovanie a hodnotenie národnej stratégie sa vykoná pri použití príslušných ukazovateľov spomedzi spoločných výkonnostných ukazovateľov uvedených v článku 125 a prípadne dodatočných ukazovateľov stanovených v národnej stratégii.

2.   Členské štáty zriadia systém zberu, zaznamenávania a uchovávania informácií v počítačovej forme, ktorý je primeraný na zhromažďovanie ukazovateľov uvedených v článku 125. Na tento účel vychádzajú z informácií, ktoré im odovzdala organizácia výrobcov v súvislosti s monitorovaním a hodnotením svojich operačných programov.

3.   Monitorovanie je nepretržité a zamerané na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri dosahovaní stanovených cieľov a výsledkov operačných programov. Monitorovanie sa vykonáva prostredníctvom finančných ukazovateľov, ukazovateľov výstupov a ukazovateľov výsledkov. Na tento účel sa použijú informácie uvedené vo výročných správach o dosiahnutom pokroku, ktoré organizácia výrobcov odovzdáva v súvislosti s monitorovaním svojich operačných programov. Výsledky monitorovania sa používajú na:

a)

overenie kvality vykonávania operačných programov,

b)

zistenie potreby úprav alebo prehodnotenia národnej stratégie v záujme dosiahnutia stanovených cieľov stratégie alebo lepšieho riadenia pri vykonávaní stratégie vrátane finančného riadenia operačných programov a

c)

prispenie k splneniu požiadaviek na podávanie správ o vykonávaní národnej stratégie.

4.   Hodnotenie sa zameriava na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri plnení celkových cieľov stratégie. Vykonáva sa prostredníctvom ukazovateľov týkajúcich sa východiskovej situácie, výsledkov a prípadne vplyvu. Na tento účel sa využívajú výsledky monitorovania a hodnotenia operačných programov v polovici trvania uvedené vo výročných správach o pokroku a v záverečných správach, ktoré organizácia výrobcov odovzdáva. Výsledky hodnotenia sa používajú na:

a)

zlepšenie kvality stratégie,

b)

zistenie potreby zásadnej zmeny stratégie a

c)

prispenie k splneniu požiadaviek na podávanie správ o vykonávaní národnej stratégie.

Uvedené hodnotenie zahŕňa hodnotenie vykonané v roku 2012, avšak včas, aby sa jeho výsledky mohli zapracovať do samostatnej hodnotiacej správy, ktorá sa pripojí k výročnej vnútroštátnej správe uvedenej v článku 97 písm. b) za ten istý rok. V správe sa preskúma miera využitia finančných zdrojov, efektívnosť a účinnosť vykonávaných operačných programov a vyhodnotia sa účinky a vplyv uvedených programov v súvislosti so stanovenými cieľmi a výsledkami stratégie a prípadne ďalšími cieľmi stanovenými v článku 103c ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Hodnotenie je zamerané na vyvodenie ponaučení užitočných na zlepšenie kvality budúcich národných stratégií, najmä na zistenie možných nedostatkov pri určovaní cieľov, výsledkov alebo opatrení oprávnených na podporu alebo potrieb definovania nových nástrojov.

KAPITOLA VI

Rozšírenie pravidiel na výrobcov hospodárskej oblasti

Článok 128

Oznámenie zoznamu hospodárskych oblastí

Oznámenie zoznamu hospodárskych oblastí uvedené v článku 125f ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007 obsahuje všetky informácie potrebné na posúdenie toho, či sú splnené podmienky ustanovené v článku 125f ods. 2 prvom pododseku uvedeného nariadenia.

Článok 129

Oznámenie záväzných pravidiel; reprezentatívnosť

1.   Keď členský štát oznamuje pravidlá, ktoré stanovil ako záväzné pre určitý výrobok a hospodársku oblasť podľa článku 125 g nariadenia (ES) č. 1234/2007, zároveň Komisiu informuje o:

a)

organizácii výrobcov alebo združení organizácii výrobcov, ktoré požiadali o rozšírenie pravidiel,

b)

počte výrobcov, ktorí patria do uvedenej organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, a celkový počet výrobcov v príslušnej hospodárskej oblasti, pričom sa tieto informácie poskytnú v súvislosti so situáciou platnou v čase podania žiadosti o rozšírenie,

c)

celkovej výrobe hospodárskej oblasti a výrobe, ktorú organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov predávali počas posledného hospodárskeho roka, za ktorý sú k dispozícii číselné údaje,

d)

dni, od ktorého sa pravidlá, ktoré sa majú rozšíriť, uplatňujú na príslušnú organizáciu výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov, a

e)

dni, od ktorého rozšírenie nadobudne účinnosť, a o trvaní uplatňovania rozšírenia.

2.   Na účely určenia reprezentatívnosti v zmysle článku 125f ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 členské štáty ustanovia pravidlá, ktorými vylučujú:

a)

výrobcov, ktorých výroba je určená predovšetkým na priamy predaj spotrebiteľom v podniku alebo vo výrobnej oblasti,

b)

priamy predaj uvedený v písmene a),

c)

výrobky dodávané na spracovanie, ako sa uvádza v článku 125f ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007, okrem prípadov, keď sa predmetné pravidlá uplatňujú úplne alebo čiastočne na takéto výrobky.

Článok 130

Finančné príspevky

Ak členský štát rozhodne podľa článku 125i nariadenia (ES) č. 1234/2007, že výrobcovia, ktorí nepatria k organizácii výrobcov, sú povinní zaplatiť finančný príspevok, zašle Komisii informácie potrebné na posúdenie splnenia podmienok, ktoré sú ustanovené v uvedenom článku.

Takéto informácie obsahujú najmä základ, z ktorého sa vypočíta príspevok, jeho jednotkovú výšku, prijímateľa alebo prijímateľov a povahu rôznych nákladov uvedených v článku 125i nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 131

Rozšírenia presahujúce rámec jedného hospodárskeho roka

Ak sa rozhodne o uplatnení rozšírenia na obdobie dlhšie ako jeden hospodársky rok, členské štáty overia v súvislosti s každým hospodárskym rokom, či podmienky týkajúce sa reprezentatívnosti ustanovené v článku 125f ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sú splnené počas celého obdobia uplatňovania rozšírenia.

Ak členské štáty zistia, že podmienky už nie sú splnené, okamžite odvolajú rozšírenie s účinkom od začiatku nasledujúceho obchodného roka.

Členské štáty okamžite informujú o odvolaní Komisiu, ktorá tieto informácie zverejní spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

Článok 132

Produkty predané na strome; nákupcovia

1.   V prípadoch, ak výrobcovia, ktorí nie sú členmi organizácie výrobcov, predajú svoje produkty na strome, nákupca sa na účely dosiahnutia súladu s pravidlami uvedenými v bodoch 1 písm. e), 1 písm. f) a 3 prílohy XVIa k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 považuje za výrobcu uvedeného produktu.

2.   Dotknutý členský štát môže rozhodnúť, že pravidlá uvedené v prílohe XVIa k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, môžu byť záväzné pre nákupcov, ak títo zodpovedajú za riadenie príslušnej výroby.

HLAVA IV

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI

KAPITOLA I

Dovozné clá a systém vstupných cien

Oddiel 1

Systém vstupných cien

Článok 133

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto oddiele sa ustanovujú pravidlá uplatňovania článku 140a nariadenia (ES) č. 1234/2007.

2.   Na účely tohto oddielu:

a)

„zásielka“ znamená tovar predložený na základe vyhlásenia o prepustení do voľného obehu, ktoré sa vzťahuje len na tovar toho istého pôvodu a patriaceho do jedného číselného znaku KN, a

b)

„dovozca“ znamená deklarant v zmysle článku 4 ods. 18 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (17).

Článok 134

Oznamovanie cien a množstiev dovezených výrobkov

1.   Za každý výrobok a za obdobia stanovené v prílohe XVI časti A členské štáty oznámia Komisii do poludnia 12.00 hod. (bruselského času) nasledujúceho pracovného dňa za každý obchodný deň a každý pôvod:

a)

priemerné reprezentatívne ceny výrobkov dovezených z tretích krajín a predaných na reprezentatívnych dovozných trhoch uvedených v článku 135 a dôležité ceny za veľké množstvá dovezených výrobkov zaznamenané na iných trhoch, alebo v prípade, že nie sú k dispozícii žiadne ceny z reprezentatívnych trhov, dôležité ceny dovezených výrobkov zaznamenané na iných trhoch a

b)

celkové množstvá týkajúce sa cien uvedených v písmene a).

Ak sú celkové množstvá uvedené v písmene b) menšie ako jedna tona, zodpovedajúce ceny sa neoznamujú Komisii.

2.   Ceny uvedené v odseku 1 písm. a) sa zaznamenajú:

a)

za každý výrobok uvedený v prílohe XVI časti A,

b)

za všetky odrody a veľkosti, ktoré sú k dispozícii, a

c)

vo fáze dovozca/veľkoobchodník, alebo vo fáze veľkoobchodník/maloobchodník, ak ceny vo fáze dovozca/veľkoobchodník nie sú k dispozícii.

Znížia sa o tieto sumy:

a)

o obchodnú maržu vo výške 15 % v predajných centrách Londýn, Miláno a Rungis a vo výške 8 % v ostatných predajných centrách a

b)

o náklady na dopravu a poistenie v rámci colného územia Únie.

V prípade nákladov na prepravu a poistenie, ktoré sa majú odpočítať podľa druhého pododseku, môžu členské štáty stanoviť štandardné sumy na odpočítanie. Takéto štandardné sumy a spôsoby ich výpočtu sa bezodkladne oznámia Komisii.

3.   Ak sú ceny zaznamenané v súlade s odsekom 2 zistené vo fáze veľkoobchodník/maloobchodník, najprv sa znížia o sumu rovnú 9 %, čím sa zohľadní veľkoobchodné rozpätie, a potom o sumu rovnú 0,7245 EUR na 100 kilogramov, čím sa zohľadnia náklady na manipuláciu a trhové dane a poplatky.

4.   V prípade výrobkov uvedených v prílohe XVI časti A, na ktoré sa vzťahuje osobitná obchodná norma, sa za reprezentatívne považujú:

a)

ceny výrobkov I. triedy za predpokladu, že na množstvá v uvedenej triede pripadá najmenej 50 % celkových predávaných množstiev,

b)

ceny výrobkov I. triedy a navyše, v prípade, že na výrobky v uvedenej triede pripadá menej než 50 % celkových množstiev, zistené ceny výrobkov II. triedy za množstvá umožňujúce pokryť 50 % celkových predávaných množstiev,

c)

zistené ceny výrobkov II. triedy v prípade, že výrobky I. triedy nie sú k dispozícii, pokiaľ sa neprijme rozhodnutie uplatniť na ne vyrovnávací koeficient, ak sa v dôsledku výrobných podmienok výrobkov príslušného pôvodu uvedené výrobky zvyčajne a tradične nepredávajú v I. triede v dôsledku ich kvalitatívnych charakteristík.

Vyrovnávací koeficient uvedený v prvom pododseku písm. c) sa uplatní na ceny po odpočítaní súm uvedených v odseku 2.

V prípade výrobkov uvedených v prílohe XVI časti A, na ktoré sa nevzťahuje osobitná obchodná norma, sa za reprezentatívne považujú ceny výrobkov, ktoré spĺňajú všeobecnú obchodnú normu.

Článok 135

Reprezentatívne trhy

Členské štáty informujú Komisiu o obvyklých obchodných dňoch na trhoch uvedených v prílohe XVII, ktoré sa považujú za reprezentatívne trhy.

Článok 136

Štandardné dovozné hodnoty

1.   V prípade každého výrobku a období uvedených v prílohe XVI časti A Komisia určí každý pracovný deň pre každý pôvod štandardnú dovoznú hodnotu rovnajúcu sa váženému priemeru reprezentatívnych cien uvedených v článku 134, od ktorého sa odpočíta štandardná suma 5 EUR/100 kg a valorické clá.

2.   Ak je pre výrobky a pre obdobia uplatňovania uvedené v prílohe XVI časti A stanovená štandardná dovozná hodnota v súlade s týmto oddielom, jednotková cena uvedená v článku 152 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (18) sa neuplatňuje. Nahradí sa štandardnou dovoznou hodnotou uvedenou v odseku 1.

3.   Ak pre výrobok daného pôvodu nie je v účinnosti žiadna štandardná dovozná hodnota, uplatňuje sa priemer štandardných dovozných hodnôt platných pre uvedený výrobok.

4.   Počas období uplatňovania stanovených v prílohe XVI časti A zostanú štandardné dovozné hodnoty uplatniteľné, až kým sa nezmenia. Prestanú sa však používať, ak sa Komisii počas siedmich po sebe nasledujúcich obchodných dní neoznámi žiadna priemerná reprezentatívna cena.

Ak sa v súlade s prvým pododsekom na daný výrobok neuplatňuje žiadna štandardná dovozná hodnota, štandardná dovozná hodnota uplatniteľná na uvedený výrobok sa rovná poslednej priemernej štandardnej dovoznej hodnote.

5.   Odchylne od odseku 1, ak nie je možné vypočítať štandardnú dovoznú hodnotu, od prvého dňa období uplatňovania stanovených v prílohe XVI časti A nie je uplatniteľná žiadna štandardná dovozná hodnota.

6.   Reprezentatívne ceny v EUR sa prevedú pomocou reprezentatívneho trhového kurzu vypočítaného pre príslušný deň.

7.   Štandardné dovozné hodnoty vyjadrené v EUR Komisia zverejní spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

Článok 137

Základ pre vstupné ceny

1.   Vstupná cena, na základe ktorej sa výrobky uvedené v prílohe XVI časti A zatrieďujú do spoločného colného sadzobníka, sa podľa toho, čo si vyberie dovozca, rovná:

a)

cene FOB výrobkov v krajine ich pôvodu plus náklady na poistenie a prepravu až po hranice colného územia Únie, ak uvedená cena a uvedené náklady sú známe pri podaní vyhlásenia o prepustení výrobkov do voľného obehu. Ak sú uvedené ceny vyššie o viac ako 8 % ako štandardná hodnota uplatniteľná na dotknutý výrobok v čase podania vyhlásenia o prepustení do voľného obehu, dovozca musí zložiť zábezpeku uvedenú v článku 248 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Na tento účel je suma dovozného cla, ktorú môže byť nutné za výrobky uhradiť, sumou cla, ktorú by bol dovozca zaplatil, ak by bol príslušný výrobok zatriedený na základe príslušnej štandardnej hodnoty, alebo

b)

colnej hodnote vypočítanej v súlade s článkom 30 ods. 2 písm. c) nariadenia (EHS) č. 2913/92 uplatnenej len na dotknuté dovážané výrobky. V tom prípade sa clo odpočíta v súlade s ustanoveniami článku 136 ods. 1 tohto nariadenia. V tom prípade dovozca zloží zábezpeku uvedenú v článku 248 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93 rovnú výške cla, ktoré by musel zaplatiť, ak by boli výrobky zatriedené na základe štandardnej dovoznej hodnoty uplatniteľnej na príslušnú zásielku, alebo

c)

štandardnej dovoznej hodnote vypočítanej v súlade s článkom 136 tohto nariadenia.

2.   Vstupná cena, na základe ktorej sa výrobky uvedené v prílohe XVI časti B zatrieďujú do spoločného colného sadzobníka, sa podľa toho, čo si vyberie dovozca, rovná:

a)

cene FOB výrobkov v krajine ich pôvodu plus náklady na poistenie a prepravu až po hranice colného územia Únie, ak uvedená cena a uvedené náklady sú známe pri podaní colného vyhlásenia. Ak colné úrady usudzujú, že sa požaduje zábezpeka podľa článku 248 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, musí dovozca zložiť zábezpeku rovnú maximálnej výške cla uplatniteľného na dotknutý výrobok, alebo

b)

colnej hodnote vypočítanej v súlade s článkom 30 ods. 2 písm. c) nariadenia (EHS) č. 2913/92 uplatnenej len na príslušné dovážané výrobky. V tom prípade sa clo odpočíta v súlade s ustanoveniami článku 136 ods. 1 tohto nariadenia. V tom prípade musí dovozca zložiť zábezpeku uvedenú v článku 248 nariadenia (EHS) č. 2454/93 rovnú maximálnej výške cla uplatniteľného na dotknutý výrobok.

3.   Ak sa vstupná cena vypočíta na základe ceny FOB výrobkov v krajine pôvodu, colná hodnota sa vypočíta na základe príslušného predaja za uvedenú cenu.

Ak sa vstupná cena vypočíta v súlade s jedným z postupov ustanovených v odseku 1 písm. b) alebo c) alebo v odseku 2 písm. b), colná hodnota sa vypočíta rovnakým spôsobom ako vstupná cena.

4.   Dovozca má jeden mesiac od predaja predmetných výrobkov, ale maximálne štyri mesiace odo dňa prevzatia vyhlásenia o prepustení do voľného obehu na to, aby dokázal, že zásielka bola predaná za podmienok, ktoré potvrdzujú správnosť cien uvedených v odseku 1 písm. a) alebo v odseku 2 písm. a), alebo aby určil colnú hodnotu uvedenú v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 písm. b). Nedodržanie jednej z týchto lehôt má za následok stratu zloženej zábezpeky bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie odseku 5.

Zložená zábezpeka sa uvoľní, ak bude poskytnutý dôkaz o podmienkach predaja k spokojnosti colných úradov.

Inak zábezpeka prepadá formou zaplatenia dovozných ciel.

5.   Lehotu štyroch mesiacov uvedenú v odseku 4 môžu na základe riadne odôvodnenej žiadosti dovozcu príslušné orgány členského štátu predĺžiť maximálne o tri mesiace.

6.   Ak príslušné orgány pri preverovaní zistia, že požiadavky tohto článku neboli splnené, vyberú clo v súlade s článkom 220 nariadenia (EHS) č. 2913/92. Výška cla, ktoré sa má vybrať, alebo zostatok, ktorý sa má vybrať, zahŕňa úroky od dátumu prepustenia tovaru do voľného obehu až do dátumu vybratia cla. Uplatní sa úroková sadzba, ktorá je platná na operácie vymáhania podľa vnútroštátneho práva.

Oddiel 2

Dodatočné dovozné clá

Článok 138

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Dodatočné dovozné clo uvedené v článku 141 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, ďalej len „dodatočné clo“, sa môže uplatňovať na výrobky a počas období uvedených v prílohe XVIII za podmienok ustanovených v tomto oddiele.

2.   Spúšťacie úrovne pre dodatočné clá sú uvedené v prílohe XVIII.

Článok 139

Oznamovanie objemov

1.   Pre každý výrobok uvedený v prílohe XVIII a počas uvedených období členské štáty oznámia Komisii podrobnosti o objemoch prepustených do voľného obehu s použitím metódy dohľadu nad preferenčnými dovozmi ustanoveného v článku 308d nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Takéto oznámenie sa uskutoční najneskôr do 12.00 bruselského času každú stredu za objemy prepustené do voľného obehu počas predchádzajúceho týždňa.

2.   Vyhlásenia o prepustení výrobkov do voľného obehu, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel a ktoré môžu colné úrady prijať na žiadosť dovozcu bez toho, aby obsahovali určité údaje uvedené v prílohe 37 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93, obsahujú okrem údajov uvedených v článku 254 uvedeného nariadenia údaje o čistej hmotnosti (kg) príslušných výrobkov.

Ak sa na prepustenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel, do voľného obehu, použije postup zjednodušeného colného vyhlásenia uvedený v článku 260 nariadenia (EHS) č. 2454/93, zjednodušené colné vyhlásenia obsahujú okrem iných požiadaviek údaje o čistej hmotnosti (kg) príslušných výrobkov.

Ak sa na prepustenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel, do voľného obehu, použije postup miestneho colného vybavenia uvedený v článku 263 nariadenia (EHS) č. 2454/93, oznámenie colným úradom podľa článku 266 ods. 1 uvedeného nariadenia obsahuje všetky potrebné údaje na identifikáciu tovaru, ako aj údaje o čistej hmotnosti (kg) príslušných výrobkov.

Článok 266 ods. 2 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa neuplatňuje na dovozy výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel.

Článok 140

Výber dodatočného cla

1.   Ak sa zistí, že v prípade jedného z výrobkov v jednom z období uvedených v prílohe XVIII množstvo prepustené do voľného obehu prekračuje príslušný spúšťací objem, Komisia vyberie dodatočné clo okrem prípadov, keď je nepravdepodobné, že by dovoz narušil trh Únie, alebo ak by účinky boli neprimerané vzhľadom na stanovený cieľ.

2.   Dodatočné clo sa vyberie za množstvá prepustené do voľného obehu po dátume uplatnenia uvedeného cla za predpokladu, že:

a)

ich zatriedenie do colnej triedy ustanovené v súlade s článkom 137 si vyžiada uplatnenie najvyšších osobitných ciel uplatniteľných na dovozy z príslušného miesta pôvodu,

b)

dovoz sa uskutoční počas obdobia uplatňovania dodatočného cla.

Článok 141

Výška dodatočného cla

Dodatočné clo uložené podľa článku 140 predstavuje jednu tretinu cla uplatniteľného na daný výrobok v súlade so Spoločným colným sadzobníkom.

V prípade dovozov, na ktoré sa uplatňuje preferenčné clo spojené s valorickým clom, sa však dodatočné clo rovná jednej tretine špecifického cla na daný výrobok, pokiaľ sa uplatňuje článok 140 ods. 2.

Článok 142

Oslobodenie od dodatočného cla

1.   Od dodatočného cla je oslobodený tento tovar:

a)

tovar dovezený v rámci colných kvót uvedených v prílohe 7 k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (19) (ďalej len „kombinovaná nomenklatúra“),

b)

tovar na ceste do Únie v zmysle vymedzenia pojmu v odseku 2.

2.   Tovar sa považuje za tovar na ceste do Únie, ak:

a)

opustil krajinu pôvodu pred rozhodnutím o uložení dodatočného cla a

b)

je prepravovaný pod hlavičkou prepravného dokladu platného z miesta naloženia v krajine pôvodu do miesta vyloženia v Únii, vystaveného pred uložením dodatočného cla.

3.   Zainteresované strany poskytnú dôkaz k spokojnosti colných úradov o tom, že požiadavky odseku 2 boli splnené.

Colné úrady však môžu tovar považovať za tovar, ktorý opustil krajinu pôvodu pred dátumom uloženia dodatočného cla, ak sa poskytne jeden z týchto dokladov:

a)

v prípade námornej dopravy konosament preukazujúci, že sa tovar naložil pred uvedeným dátumom,

b)

v prípade železničnej dopravy nákladný list, ktorý železničné orgány krajiny pôvodu prijali pred uvedeným dátumom,

c)

v prípade cestnej dopravy prepravná zmluva (CMR) alebo iný prepravný doklad vystavený v krajine pôvodu pred uvedeným dátumom, ak sú dodržané podmienky ustanovené v dvojstranných alebo mnohostranných dohodách v súvislosti s tranzitom Únie alebo spoločným tranzitom,

d)

v prípade leteckej dopravy letecký nákladný list preukazujúci, že letecká spoločnosť prijala tovar pred uvedeným dátumom.

HLAVA V

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 143

Kontroly

Bez toho, aby boli dotknuté špecifické ustanovenia tohto nariadenia alebo iných právnych predpisov Únie, členské štáty zavedú kontroly a opatrenia, pokiaľ sú potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania nariadenia (ES) č. 1234/2007 a tohto nariadenia. Kontroly a opatrenia sú účinné, primerané a odradzujúce, aby poskytovali primeranú ochranu finančných záujmov Únie.

Predovšetkým zabezpečia, aby:

a)

sa mohli kontrolovať všetky kritériá oprávnenosti ustanovené v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, respektíve vo vnútroštátnom rámci alebo národnej stratégii,

b)

príslušné orgány členského štátu zodpovedné za výkon kontrol mali dostatočný počet primerane kvalifikovaných a skúsených pracovníkov na účinný výkon kontrol a aby

c)

sa ustanovilo, že kontroly majú zabrániť neoprávnenému dvojitému financovaniu opatrení vykonávaných podľa tohto nariadenia a iných režimov Únie alebo vnútroštátnych režimov.

Článok 144

Vnútroštátne sankcie

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek sankcie ustanovené v tomto nariadení alebo v nariadení (ES) č. 1234/2007, členské štáty ustanovia uplatňovanie sankcií na vnútroštátnej úrovni v súvislosti s nezrovnalosťami, pokiaľ ide o požiadavky ustanovené v tomto nariadení a v nariadení (ES) č. 1234/2007, ktoré sú účinné, primerané a odradzujúce, aby poskytovali primeranú ochranu finančných záujmov Únie.

Článok 145

Umelo vytvorené situácie

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné opatrenia ustanovené v tomto nariadení alebo v nariadení (ES) č. 1234/2007, žiadna platba sa neuskutoční v prospech príjemcov, u ktorých sa zistí, že umelo vytvorili podmienky potrebné na získanie takýchto platieb s cieľom získať výhodu, ktorá je v rozpore s cieľmi príslušného režimu podpory.

Článok 146

Oznámenia

1.   Členské štáty určia jeden príslušný orgán alebo subjekt zodpovedný za plnenie oznamovacích povinností, pokiaľ ide o jednu alebo viaceré uvedené témy:

a)

organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a skupiny výrobcov, ako je ustanovené v článku 97 tohto nariadenia,

b)

ceny výrobcov za ovocie a zeleninu na vnútornom trhu, ako je ustanovené v článku 98 tohto nariadenia,

c)

ceny a množstvá výrobkov dovážaných z tretích krajín a predávaných na reprezentatívnych dovozných trhoch, ako je ustanovené v článku 134 tohto nariadenia,

d)

dovozné objemy prepustené do voľného obehu, ako je ustanovené v článku 139 tohto nariadenia.

2.   Členské štáty Komisii oznámia príslušný určený orgán alebo subjekt a jeho kontaktné údaje, ako aj každú zmenu týchto informácií.

Zoznam určených orgánov alebo subjektov s ich menami a adresami sa sprístupní členským štátom a verejnosti všetkými vhodnými prostriedkami pomocou informačných systémov, ktoré zaviedla Komisia, vrátane zverejnenia na internete.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia tohto nariadenia, všetky oznámenia, ktoré členské štáty majú doručiť Komisii podľa tohto nariadenia, sa uskutočnia elektronicky v rámci informačného systému, ktorý Komisia sprístupní príslušným orgánom alebo subjektom členských štátov, a formou, ktorú Komisia spresní.

Oznámenia, ktoré sa neuskutočnia spôsobom a formou, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, možno považovať za vôbec nerealizované, a to bez toho, aby bol dotknutý odsek 5.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia tohto nariadenia, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na to, aby boli schopné dodržať lehoty na odovzdávanie oznámení podľa tohto nariadenia.

5.   Ak členský štát nevykoná oznámenie, ako sa požaduje podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 1234/2007, alebo ak sa oznámenie javí nesprávne z hľadiska objektívnych skutočností, o ktorých Komisia vie, Komisia môže pozastaviť časť mesačných platieb alebo všetky mesačné platby uvedené v článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (20) v súvislosti so sektorom ovocia a zeleniny až do správneho vykonania oznámenia.

Článok 147

Zrejmé chyby

Akékoľvek oznámenie, požiadavka alebo žiadosť podané členskému štátu podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 1234/2007 vrátane žiadosti o poskytnutie pomoci možno upraviť kedykoľvek po ich podaní v prípadoch zrejmých chýb, ktoré príslušný orgán členského štátu zistí.

Článok 148

Vyššia moc a mimoriadne okolnosti

Ak sa má podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 1234/2007 uložiť sankcia alebo pokuta alebo sa má zrušiť výhoda alebo uznanie, sankcia ani pokuta sa neuloží ani zrušenie nevykoná v prípadoch vyššej moci alebo mimoriadnych okolností v zmysle článku 31 nariadenia (ES) č. 73/2009.

Prípad vyššej moci sa však oznámi príslušnému orgánu členského štátu spolu s príslušnými dôkazmi k spokojnosti tohto orgánu do desiatich pracovných dní od dátumu, ku ktorému je to príslušná osoba schopná vykonať.

Článok 149

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 sa zrušuje.

Článok 134 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa však naďalej uplatňuje do 31. augusta 2011.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenia a prípadne znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XIX.

Článok 150

Prechodné ustanovenia

1.   Operačné programy, na ktoré sa vzťahujú výhody článku 203a ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, môžu pokračovať do konca za predpokladu, že sú v súlade s pravidlami uplatniteľnými pred 1. januárom 2008.

2.   Na účely článku 203a ods. 6 nariadenia (ES) č. 1234/2007, pravidlá týkajúce sa minimálnych vlastností surovín dodávaných na spracovanie a minimálnych požiadaviek na kvalitu hotových výrobkov, ktoré zostávajú uplatniteľné v súvislosti so surovinami zberanými na území členských štátov, ktoré využívajú prechodné opatrenie uvedené v predmetnom článku, okrem akýchkoľvek príslušných obchodných noriem uvedených v hlave II tohto nariadenia, sú pravidlá uvedené v nariadeniach Komisie uvedených v prílohe XX.

3.   Plány na získanie uznania akceptované podľa nariadenia (ES) č. 2200/96, pri ktorých sa naďalej využívajú výhody z akceptovania v súlade s článkom 203a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007 pre skupiny výrobcov, ktoré nie sú z členských štátov, ktoré vstúpili do Európskej únie 1. mája 2004 alebo po tomto dátume ani nie sú z najvzdialenejších regiónov Únie, ako sa uvádza v článku 349 Zmluvy alebo z menších ostrovov v Egejskom mori, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (21), sa financujú podľa sadzieb stanovených v článku 103a ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Plány na získanie uznania akceptované podľa nariadenia (ES) č. 2200/96, pri ktorých sa využívali výhody z článku 14 ods. 7 uvedeného nariadenia a naďalej sa využívajú výhody z akceptovania podľa článku 203a ods. 4 nariadenia (ES) č. 1234/2007, sa financujú podľa sadzieb stanovených v článku 103a ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

4.   Členské štáty prípadne pozmenia svoje národné stratégie najneskôr do 15. septembra 2011 s cieľom:

a)

riadne zdôvodniť, aká vzdialenosť sa považuje za značnú podľa článku 50 ods. 7 písm. b),

b)

stanoviť maximálny podiel ročných výdavkov v rámci operačného programu, ktorý sa má vynaložiť na akcie súvisiace s environmentálnym obalovým hospodárstvom podľa článku 60 ods. 4 druhého pododseku.

5.   Operačné programy, ktoré boli schválené pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, môžu pokračovať do konca bez toho, aby bolo dodržané maximálne percento ustanovené článkom 60 ods. 4 druhého pododseku.

Článok 151

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júna 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29.

(5)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 46.

(6)  Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19.

(8)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 33.

(9)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15.

(11)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.

(12)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.

(13)  Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3.

(14)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(16)  Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 56.

(17)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(18)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(19)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(20)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(21)  Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

OBCHODNÉ NORMY UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

ČASŤ A

Všeobecná obchodná norma

1.   Minimálne požiadavky na kvalitu

S výnimkou povolených odchýlok sú výrobky:

neporušené,

zdravé; vylúčené sú výrobky napadnuté hnilobou alebo inak poškodené tak, že nie sú vhodné na spotrebu,

čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov,

prakticky bez poškodení spôsobených škodcami, ktorí ovplyvňujú dužinu,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Výrobky musia byť v takom stave, ktorý im umožňuje:

znášať prepravu a manipuláciu,

doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

2.   Minimálne požiadavky na zrelosť

Výrobky musia byť dostatočne vyvinuté, ale nie nadmerne, a ovocie musí vykazovať uspokojujúcu zrelosť a nesmie byť prezrelé.

Vývoj a stav zrelosti výrobkov musí byť taký, aby im umožnil pokračovať v procese zrenia a dosiahnuť uspokojivý stupeň zrelosti.

3.   Odchýlka

V každej zásielke sa povoľuje odchýlka desať percent z počtu alebo hmotnosti výrobkov, ktoré nespĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

4.   Označovanie pôvodu produktov

Úplný názov krajiny pôvodu (1). V prípade výrobkov pochádzajúcich z členského štátu sa názov uvedie v jazyku krajiny pôvodu alebo v akomkoľvek inom jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov v krajine určenia. V prípade ostatných výrobkov sa názov uvedie v jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov v krajine určenia.

ČASŤ B

Osobitné obchodné normy

ČASŤ 1:   OBCHODNÁ NORMA PRE JABLKÁ

I.   DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na jablká odrôd (kultivary) vypestovaných z Malus domestica Borkh., dodávané spotrebiteľovi v čerstvom stave, jablká určené na priemyselné spracovanie nie sú predmetom tejto normy.

II.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu jabĺk po úprave a balení.

A.   Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, jablká musia byť:

neporušené,

zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov,

bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

bez závažnej sklovitosti s výnimkou jabĺk Fuji a ich mutantov,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav jabĺk musí byť taký, aby im umožnil:

vydržať prepravu a manipuláciu a

doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.   Požiadavky na zrelosť

Jablká musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť.

Vývoj a stav zrelosti jabĺk musí byť taký, aby im umožnil pokračovať v procese zrenia a dosiahnuť požadovaný stupeň zrelosti v závislosti od vlastností danej odrody.

S cieľom overiť minimálne požiadavky na zrelosť možno zvážiť viaceré parametre (napr. morfologický aspekt, chuť, pevnosť a refraktometrický index).

C.   Zatriedenie

Jablká sú zaradené do troch tried vymedzených ďalej.

i)   „Extra“ trieda

Jablká v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia mať všetky znaky danej odrody (2) a mať neporušenú stopku.

Jablká musia mať toto minimálne charakteristické vyfarbenie povrchu, typické pre odrodu:

3/4 celkového povrchu červeného vyfarbenia vo farebnej skupine A,

1/2 celkového povrchu zmiešaného červeného vyfarbenia vo farebnej skupine B,

1/3 celkového povrchu jemne červeného vyfarbenia, červeného líčka alebo pruhovaného vo farebnej skupine C.

Dužina musí byť úplne zdravá.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení:

veľmi malé chyby pokožky,

veľmi jemná hrdzavitosť (3), ako:

hnedé škvrny, ktoré nemôžu presahovať mimo stopkovej jamky a nemôžu byť drsné a/alebo

jemné izolované stopy hrdzavitosti.

ii)   I. trieda

Jablká v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia mať všetky znaky danej odrody (4).

Jablká musia vykazovať tieto minimálne plochy vyfarbenia povrchu podľa odrodových znakov:

1/2 celkového povrchu červeného vyfarbenia vo farebnej skupine A,

1/3 celkového povrchu zmiešaného červeného vyfarbenia vo farebnej skupine B,

1/10 celkového povrchu jemne červeného vyfarbenia, červeného líčka alebo pruhovaného vo farebnej skupine C.

Dužina musí byť úplne zdravá.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

malá chyba tvaru,

malá chyba vývinu,

malá chyba vyfarbenia,

mierne otlačenie nepresahujúce 1 cm2 celkového povrchu a s nezmenenou farbou,

malé chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

2 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

1 cm2 celkového povrchu pri iných chybách, s výnimkou chrastavitosti (Venturia inaequalis), ktorá nesmie presahovať 0,25 cm2 celkového povrchu,

jemná hrdzavitosť (5), ako:

hnedé škvrny, ktoré môžu jemne presahovať zo stopkovej jamky alebo kališnej jamky, ale nemôžu byť drsné, a/alebo

tenká sieťovitá hrdzavitosť, ktorá nepresahuje 1/5 celkového povrchu plodu a výrazne nekontrastuje s celkovým vyfarbením plodu, a/alebo

hustá hrdzavitosť nepresahujúca 1/20 celkového povrchu plodu, pričom tenká sieťovitá hrdzavitosť a hustá hrdzavitosť spolu nesmú presiahnuť 1/5 celkového povrchu plodu.

Stopka môže chýbať, ak je zlom čistý a priľahlá pokožka nie je poškodená.

iii)   II. trieda

Táto trieda zahŕňa jablká, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené ďalej.

Dužina nesmie vykazovať väčšie chyby.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si jablká zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

chyby tvaru,

chyby vývinu,

chyby vyfarbenia,

mierne otlačenie, ktoré nepresahuje 1,5 cm2 povrchu a môže mať mierne zmenenú farbu,

chyby pokožky, ktoré nesmú presiahnuť:

4 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

2,5 cm2 celkového povrchu pri iných chybách, s výnimkou chrastavitosti (Venturia inaequalis), ktorá spolu nesmie presahovať 1 cm2 celkového povrchu,

jemná hrdzavitosť (6), ako:

hnedé škvrny, ktoré môžu presahovať zo stopkovej jamky alebo kališnej jamky a môžu byť mierne drsné, a/alebo

tenká sieťovitá hrdzavitosť, ktorá nepresahuje 1/2 celkového povrchu plodu a výrazne nekontrastuje s celkovým vyfarbením plodu, a/alebo

hustá hrdzavitosť nepresahujúca 1/3 celkového povrchu plodu, pričom

tenká sieťovitá hrdzavitosť a hustá hrdzavitosť spolu nemôžu presiahnuť 1/2 celkového povrchu plodu.

III.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje buď podľa maximálneho priečneho priemeru alebo podľa hmotnosti.

Minimálna veľkosť je 60 mm, ak sa určuje veľkosť podľa priemeru alebo 90 g, ak sa určuje veľkosť podľa hmotnosti. Plody menšej veľkosti sú povolené iba v prípade, že dosahujú hodnotu stupňov Brix rovnú alebo väčšiu ako 10,5° Brix a veľkosť nie je menšia ako 50 mm resp. 70 g.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nepresahuje:

a)

pri plodoch triedených podľa priečneho priemeru:

5 mm v prípade plodov „Extra“ triedy a plodov I. a II. triedy balené v radoch a vrstvách. Pri jablkách odrôd Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger však môže rozdiel v priemere dosiahnuť 10 mm a

10 mm v prípade voľne balených plodov I. triedy vo vreckách alebo maloobchodných baleniach. Pri jablkách odrôd Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger môže rozdiel v priemere dosiahnuť 20 mm alebo

b)

pri plodoch triedených podľa hmotnosti:

V prípade jabĺk „Extra“ triedy a I. a II. triedy balených v radoch a vrstvách:

Rozsah (g)

Rozdiel hmotnosti (g)

70-90

15 g

91-135

20 g

136-200

30 g

201-300

40 g

> 300

50 g

V prípade plodov I. triedy balených vo vreckách alebo maloobchodných baleniach:

Rozsah (g)

Jednotnosť (g)

70-135

35

136-300

70

> 300

100

Pri voľne balených jablkách II. triedy vo vreckách alebo maloobchodných baleniach nie sú žiadne požiadavky na jednotnú veľkosť.

IV.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Na všetkých stupňoch obchodu sú pre každú dávku povolené odchýlky v kvalite a veľkosti plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.   Odchýlky týkajúce sa kvality

i)   „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent z počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percent.

ii)   I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent z počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo plody napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)   II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent z počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.   Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent z počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti. Táto odchýlka nemôže byť rozšírená, tak, aby zahŕňala produkty s veľkosťou:

5 mm alebo viac pod minimálny priemer,

10 g alebo viac pod minimálnu hmotnosť.

V.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.   Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať len jablká rovnakého pôvodu, odrody, kvality a veľkosti (ak sú triedené podľa veľkosti) a v tom istom štádiu zrelosti.

V prípade „Extra“ triedy sa jednotnosť vzťahuje aj na vyfarbenie.

V spotrebiteľskom obale však môže byť zabalená zmes jabĺk zreteľne odlišných odrôd, pokiaľ sú jednotné z hľadiska kvality a jednotlivé odrody sú jednotné z hľadiska pôvodu.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.   Balenie

Jablká musia byť balené tak, aby boli plody náležite chránené. Predovšetkým spotrebiteľské obaly s čistou hmotnosťou nad 3 kg sú dostatočne pevné, aby sa zaistila náležitá ochrana produktov.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľné uvedené tieto údaje:

A.   Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

pri všetkých obaloch okrem spotrebiteľských obalov úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek);

iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaju. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.   Druh produktu

„Jablká“ ak obsah nie je viditeľný zvonku

Názov odrody. V prípade zmesi jabĺk zreteľne odlišných odrôd, názvy jednotlivých odrôd.

Názov odrody možno nahradiť synonymom. Názov mutantu alebo obchodný názov sa môže uviesť len na doplnenie názvu odrody alebo jeho synonyma.

C.   Pôvod produktu

Krajina pôvodu (7) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi zreteľne odlišných odrôd jabĺk rôzneho pôvodu sa vedľa názvu príslušnej odrody uvedie každá krajina pôvodu.

D.   Obchodné špecifikácie

Trieda

Veľkosť, alebo v prípade plodov balených v radoch a vrstvách, počet kusov.

Ak ide o rozlíšenie podľa veľkosti, treba uviesť:

a)

v prípade plodov, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na jednotnosť, minimálny a maximálny priemer alebo minimálna a maximálna hmotnosť,

b)

v prípade plodov, na ktoré sa požiadavka na jednotnosť nevzťahuje, priemer alebo hmotnosť najmenšieho plodu v balení, za ktorým sa uvedie „a viac“ alebo rovnocenný výraz alebo prípadne priemer alebo hmotnosť najväčšieho plodu v balení.

E.   Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

Dodatok

Nevyčerpávajúci zoznam odrôd jabĺk

Plody odrôd, ktoré nie sú na zozname, sa musia zatriediť podľa ich odrodových charakteristík.

Odrody

Mutant

Synonymá

Skupina sfarbenia

Hrdzavitosť

African Red

 

 

B

 

Akane

 

Tohoku 3

B

 

Alborz Seedling

 

 

C

 

Aldas

 

 

B

 

Alice

 

 

B

 

Alkmene

 

Early Windsor

C

 

Alro

 

 

B

 

Alwa

 

 

B

 

Amasya

 

 

B

 

Angold

 

 

C

 

Antej

 

Antei

B

 

Apollo

 

Beauty of Blackmoor

C

 

Arkcharm

 

Arkansas č. 18, A 18

C

 

Arlet

 

 

B

R

Aroma

 

 

C

 

Mutanty odrody Aroma, napr.

 

C

 

Amorosa

 

C

 

Auksis

 

 

B

 

Beacon

 

 

A

 

Belfort

 

Pella

B

 

Belle de Boskoop

 

 

 

R

Mutanty odrody Belle de Boskoop, napr.

 

 

R

Boskoop rouge

Red Boskoop

Roter

Boskoop

 

R

Belle fleur double

 

 

 

 

Belorrusskoje

Maļinovoje

 

Belorusskoe Malinovoe, Byelorusskoe Malinovoe

B

 

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

C

 

Mutanty odrody Berlepsch, napr.

 

C

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

C

 

Blushed Golden

 

 

 

 

Bogatir

 

Bogatyr

 

 

Bohemia

 

 

B

 

Braeburn

 

 

B

 

Mutanty odrody Braeburn, napr.

 

B

 

Hidala

 

B

 

Joburn

 

B

 

Lochbuie Red Braeburn

 

B

 

Mahana Red

 

B

 

Mariri Red

 

B

 

Redfield

 

B

 

Royal Braeburn

 

B

 

Bramley's Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

 

Brettacher Sämling

 

 

 

 

Calville Groupe des

 

 

 

 

Cardinal

 

 

B

 

Carola

 

Kalco

C

 

Caudle

 

 

B

 

Charden

 

 

 

 

Charles Ross

 

 

 

 

Civni

 

 

B

 

Coromandel Red

 

Corodel

A

 

Cortland

 

 

B

 

Cox's Orange Pippin

 

Cox orange

C

R

Mutanty odrody Cox's Orange Pippin, napr.

 

C

R

Cherry Cox

 

C

R

Crimson Bramley

 

 

 

 

Cripps Pink

 

 

C

 

Mutanty odrody Cripps Pink, napr.

 

C

 

Pink Rose

 

C

 

Rosy Glow

 

C

 

Ruby Pink

 

C

 

Cripps Red

 

 

C* (8)

 

Dalinbel

 

 

B

R

Delblush

 

 

 

 

Delcorf

 

 

C

 

Mutanty odrody Delcorf, napr.

 

C

 

Dalili

 

C

 

Monidel

 

C

 

Delgollune

 

 

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

B

 

Deljeni

 

 

 

 

Delikates

 

 

B

 

Delor

 

 

C

 

Discovery

 

 

C

 

Doč Melbi

 

Doch Melbi

C

 

Dunn's Seedling

 

 

 

R

Dykmanns Zoet

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

R

Elan

 

 

 

 

Elise

 

Red Delight

A

 

Ellison's orange

 

Ellison

C

 

Elstar

 

 

C

 

Mutanty odrody Elstar, napr.

 

 

 

Daliest

 

C

 

Daliter

 

C

 

Daliter

 

C

 

Elshof

 

C

 

Elstar Armhold

 

C

 

Elstar Reinhardt

 

C

 

Goedhof

 

C

 

Red Elstar

 

C

 

Valstar

 

C

 

Empire

 

 

A

 

Falstaff

 

 

C

 

Fiesta

 

Red Pippin

C

 

Florina

 

 

B

 

Forele

 

 

B

 

Fortune

 

 

 

R

Fuji

 

 

B

 

Mutanty odrody Fiji, napr.

 

B

 

Kiku

 

B

 

Gala

 

 

C

 

Mutanty odrody Gala, napr.

 

C

 

Annaglo

 

C

 

Baigent

 

C

 

Galaxy

 

C

 

Mitchgala

 

C

 

Obrogala

 

C

 

Regala

 

C

 

Regal Prince

 

C

 

Tenroy

 

C

 

Garcia

 

 

 

 

Ginger Gold

 

 

 

 

Gloster

 

 

B

 

Goldbohemia

 

 

 

 

Golden Delicious

 

 

 

 

Mutanty odrody Golden Delicious, napr.

 

 

 

Golden Russet

 

 

 

R

Golden Supreme

 

Gradigold, Golden Extreme

 

 

Goldrush

 

Coop 38

 

 

Goldstar

 

 

 

 

Granny Smith

 

 

 

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

 

Mutanty odrody Gravensteiner, napr.

 

 

 

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

 

 

Greensleeves

 

 

 

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

R

Mutanty odrody Holsteiner Cox, napr.

 

 

R

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

 

R

Honeycrisp

 

 

C

 

Honey gold

 

 

 

 

Horneburger

 

 

 

 

Howgate Wonder

 

Manga

 

 

Idared

 

 

B

 

Iedzēnu

 

 

B

 

Ilga

 

 

B

 

Ingrid Marie

 

 

B

R

Iron

 

 

C

 

Isbranica

 

 

C

 

Jacob Fisher

 

 

 

 

Jacques Lebel

 

 

 

 

Jamba

 

 

C

 

James Grieve

 

 

 

 

Mutanty odrody James Grieve, napr.

 

 

 

James Grieve rouge

Red James Grieve

 

 

Jarka

 

 

C

 

Jerseymac

 

 

B

 

Jester

 

 

 

 

Jonagold (9)

 

 

C

 

Mutanty odrody Jonagold, napr.

 

C

 

Crowngold

 

C

 

Daligo

 

C

 

Daliguy

Jonasty

C

 

Dalijean

Jonamel

C

 

Decosta

 

C

 

Jomar

 

C

 

Jomured

Van de Poel

C

 

Jonabel

 

C

 

Jonabres

 

C

 

Jonagold Boerekamp

 

C

 

Jonagold 2000

Excel

C

 

Jonagored Supra

 

C

 

Jonaveld

 

C

 

King Jonagold

 

C

 

New Jonagold

Fukushima

C

 

Novajo

Veulemanns

C

 

Primo

 

C

 

Red Jonaprince

 

C

 

Romagold

Surkijn

C

 

Rubinstar

 

C

 

Schneica

Jonica

C

 

Wilmuta

 

C

 

Jonalord

 

 

C

 

Jonathan

 

 

B

 

Julia

 

 

B

 

Jupiter

 

 

 

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

C

 

Katja

 

Katy

B

 

Kent

 

 

 

R

Kidd's orange red

 

 

C

R

Kim

 

 

B

 

Koit

 

 

C

 

Koričnoje

Novoje

 

Korichnoe Novoe, Korichnevoe Novoe

C

 

Kovaļenkovskoje

 

Kovalenkovskoe

B

 

Krameri Tuvioun

 

 

B

 

Kulikovskoje

 

 

B

 

Lady Williams

 

 

B

 

Lane's Prince Albert

 

 

 

 

Laxton's Superb

 

 

C

R

Ligol

 

 

B

 

Lobo

 

 

B

 

Lodel

 

 

A

 

Lord Lambourne

 

 

C

 

Maigold

 

 

B

 

McIntosh

 

 

B

 

Meelis

 

 

B

 

Melba

 

 

C

 

Melodie

 

 

B

 

Melrose

 

 

C

 

Meridian

 

 

C

 

Moonglo

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

B

 

Mutsu

 

 

 

 

Noris

 

 

B

 

Normanda

 

 

C

 

Nueva Europa

 

 

C

 

Nueva Orleans

 

 

B

 

Odin

 

 

B

 

Ontario

 

 

B

 

Orlik

 

 

B

 

Orlovskoje Polosatoje

 

 

C

 

Ozark Gold

 

 

 

 

Paula Red

 

 

B

 

Pero de Cirio

 

 

 

 

Piglos

 

 

B

 

Pikant

 

 

B

 

Pikkolo

 

 

C

 

Pilot

 

 

C

 

Pimona

 

 

C

 

Pinova

 

 

C

 

Pirella

 

 

B

 

Piros

 

 

C

 

Prima

 

 

B

 

Rafzubex

 

 

A

 

Rafzubin

 

 

C

 

Rajka

 

 

B

 

Rambour d'hiver

 

 

 

 

Rambour Franc

 

 

B

 

Reanda

 

 

B

 

Rebella

 

 

C

 

Red Delicious

 

 

A

 

Mutanty odrody Red Delicious, napr.

 

A

 

Erovan

Early Red

One

A

 

Fortuna Delicious

 

A

 

Oregon

Oregon Spur Delicious

A

 

Otago

 

A

 

Red Chief

 

A

 

Red King

 

A

 

Red Spur

 

A

 

Red York

 

A

 

Richared

 

A

 

Royal Red

 

A

 

Shotwell Delicious

 

A

 

Stark Delicious

 

A

 

Starking

 

A

 

Starkrimson

 

A

 

Starkspur

 

A

 

Topred

 

A

 

Well Spur

 

A

 

Red Dougherty

 

 

A

 

Redkroft

 

 

A

 

Regal

 

 

A

 

Regina

 

 

B

 

Reglindis

 

 

C

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

C

 

Reineta Encarnada

 

 

B

 

Reinette Rouge du Canada

 

 

B

 

Reinette d'Orléans

 

 

 

 

Reinette Blanche du Canada

 

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

 

R

Reinette de France

 

 

 

 

Reinette de Landsberg

 

 

 

 

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette

 

R

Relinda

 

 

C

 

Remo

 

 

B

 

Renora

 

 

B

 

Resi

 

 

B

 

Resista

 

 

 

 

Retina

 

 

B

 

Rewena

 

 

B

 

Roja de Benejama

 

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome

B

 

Mutanty odrody Rome Beauty, napr.

 

B

 

Red Rome

 

B

 

Rosana

 

 

B

 

Royal Beauty

 

 

A

 

Rubin (Czech cultivar)

 

 

C

 

Rubin (Kazahstan cultivar)

 

 

B

 

Rubinola

 

 

B

 

Rudens Svītrainais

 

Osennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, Streifling, Streifling Herbst, Sügisjoonik, Syysjuovikas a mnohé ďalšie

C

 

Saltanat

 

 

B

 

Sciearly

 

 

A

 

Scifresh

 

 

B

 

Sciglo

 

 

A

 

Sciray

 

GS48

A

 

Scired

 

 

A

R

Sciros

 

 

A

 

Selena

 

 

B

 

Shampion

 

 

B

 

Sidrunkollane Talioun

 

 

 

 

Sinap Orlovskij

 

 

 

 

Snygold

 

Earlygold

 

 

Sommerregent

 

 

C

 

Spartan

 

 

A

 

Splendour

 

 

A

 

St. Edmunds Pippin

 

 

 

R

Stark's Earliest

 

 

C

 

Štaris

 

Staris

A

 

Sturmer Pippin

 

 

 

R

Summerred

 

 

B

 

Sügisdessert

 

 

C

 

Sunrise

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

R

Suntan

 

 

 

R

Sweet Caroline

 

 

C

 

Talvenauding

 

 

B

R

Tellisaare

 

 

B

 

Tiina

 

Tina

C

 

Topaz

 

 

B

 

Tydeman's Early Worcester

 

Tydeman's Early

B

 

Veteran

 

 

B

 

Vista Bella

 

Bellavista

B

 

Wealthy

 

 

B

 

Worcester Pearmain

 

 

B

 

York

 

 

B

 

Zarja Alatau

 

Zarya Alatau

 

 

Zailijskoje

 

Zailiyskoe

B

 

Žigulovskoje

 

Zhigulovskoe

C

 

ČASŤ 2:   OBCHODNÁ NORMA PRE CITRUSOVÉ OVOCIE

I.   DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na tieto odrody (kultivary) ovocia, klasifikované ako „citrusové ovocie“, dodávané spotrebiteľovi v čerstvom stave, pričom sa nevzťahuje na citrusové ovocie určené na priemyselné spracovanie:

citróny odrôd pestovaných z druhu Citrus limon (L.) Burm. f.,

mandarínky (Citrus reticulata Blanco) vrátane satsumasov (Citrus unshiu Marcow), klementínok (Citrus clementina hort. ex Tanaka), obyčajných mandarínok (Citrus deliciosa Ten.) a tangerínok (Citrus tangerina Tan.) pestovaných z týchto druhov a ich hybridov,

pomaranče odrôd pestovaných z druhu Citrus sinensis (L.) Osbeck

II.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom normy je vymedziť požiadavky na kvalitu citrusového ovocia po úprave a balení.

A.   Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre jednotlivé triedy a povolené odchýlky, citrusové plody musia byť:

neporušené,

bez otlačenia a/alebo nadmerných zacelených vonkajších rezov,

zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov,

bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

bez známok vysýchania a dehydratácie,

bez poškodení spôsobených nízkou teplotou alebo mrazom,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav citrusových plodov musia byť také, aby im umožnili:

vydržať prepravu a manipuláciu a

doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.   Požiadavky na zrelosť

Citrusové plody musia dosiahnuť primeraný stupeň vývinu a zrelosti, pričom sa venuje pozornosť kritériám charakteristickým pre odrodu, čas zberu a oblasť pestovania.

Zrelosť citrusových plodov sa vymedzuje pre každý druh týmito parametrami:

minimálny obsah šťavy,

minimálny celkový obsah rozpustnej sušiny, t. j. minimálny obsah cukru,

minimálny pomer obsah cukru/obsah kyselín (10)

vyfarbenie.

Stupeň vyfarbenia je taký, že na konci normálneho vývinu dosiahnu citrusové plody farbu charakteristickú pre odrodu na mieste určenia.

 

Minimálny obsah šťavy

(v percentách)

Minimálny obsah cukru

(°Brix)

Minimálny pomer cukor/obsah kyselín

Sfarbenie

Citróny

20

 

 

Musí byť charakteristické pre danú odrodu. Ovocie so zeleným (ale nie tmavozeleným) sfarbením je povolené, ak spĺňa minimálne požiadavky na obsah šťavy.

Satsumasy, klementínky, iné odrody mandarínok a ich hybridov

Satsumasy

33

 

6.5:1

Musí byť typické pre odrodu najmenej na jednej tretine povrchu plodu.

Klementínky

40

 

7.0:1

Iné odrody mandarínok a ich hybridov

33

 

7.5:1

 

Pomaranče

Krvavé pomaranče

30

 

6.5:1

Musí byť charakteristické pre danú odrodu. Plody so svetlozeleným sfarbením nepresahujúcim pätinu celkového povrchu plodu sa však povoľujú pod podmienkou, že spĺňajú požiadavky na minimálny obsah šťavy.

Povoľujú sa pomaranče pestované v oblastiach s vysokými teplotami a v podmienkach relatívne vysokej vlhkosti počas obdobia vývinu plodu, ktorých zelené sfarbenie presahuje pätinu povrchu, pokiaľ spĺňajú požiadavky na minimálny obsah šťavy.

skupina Navel

33

 

6.5:1

Iné odrody

35

 

6.5:1

Mosambi, Sathgudi a Pacitan s viac ako pätinou zeleného sfarbenia

33

 

 

Iné odrody s viac ako pätinou zeleného sfarbenia

45

 

 

Citrusové plody, ktoré spĺňajú tieto požiadavky na zrelosť, môžu byť ošetrené procesom „odzeleňovania“. Toto ošetrenie je povolené, iba ak sa nezmenia prirodzené organoleptické vlastnosti.

C.   Zatriedenie

Citrusové plody sú zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)   „Extra“ trieda

Citrusové plody v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

ii)   I. trieda

Citrusové plody v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale, povoľujú sa tieto malé chyby:

malá chyba tvaru,

malé chyby vyfarbenia vrátane slabých popálenín slnečným žiarením,

malé chyby pokožky pod podmienkou, že dužina nie je poškodená,

malé chyby pokožky spôsobené pri raste plodu, ako je striebritosť, hrdzavitosť alebo poškodenie spôsobené škodcami,

malé zacelené poranenia spôsobené mechanickým poškodením, ako je poškodenie ľadovcom, odreniny alebo poškodenie pri manipulácii,

malé a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade všetkých plodov v skupine mandarínok.

iii)   II. trieda

Táto trieda zahŕňa citrusové plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej časti.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si citrusové plody zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

chyby tvaru,

chyby vyfarbenia vrátane popálenín slnečným žiarením,

chyby pokožky pod podmienkou, že dužina nie je poškodená,

chyby pokožky spôsobené pri raste plodu, ako je striebritosť, hrdzavitosť alebo poškodenie spôsobené škodcami,

zacelené poranenia spôsobené mechanickým poškodením, ako je poškodenie ľadovcom, odreniny alebo poškodenie pri manipulácii,

zacelené povrchové zmeny pokožky,

zhrubnutá pokožka,

malé a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade pomarančov a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade všetkých plodov v skupine mandarínok.

III.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priemeru v stredovej časti plodu alebo počtu.

A.   Minimálna veľkosť

Uplatňujú sa tieto minimálne veľkosti:

Ovocie

Priemer (v mm)

Citróny

45

Satsumasy, iné odrody mandarínok a ich hybridov

45

Klementínky

35

Pomaranče

53

B.   Jednotnosť

Veľkosť citrusových plodov možno určiť podľa jednej z týchto možností:

a)

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom obale nepresiahne:

10 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na obale) < 60 mm

15 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na obale) ≥ 60 mm ale < 80 mm

20 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na obale) ≥ 80 mm ale < 110 mm

pri plodoch s priemerom ≥ 110 mm sa rozdiel v priemere neobmedzuje.

b)

Ak sa použijú kódy veľkosti, musia sa dodržať kódy a rozsahy v tejto tabuľke:

 

Kód veľkosti

Priemer (v mm)

Citróny

0

79 - 90

1

72 - 83

2

68 - 78

3

63 - 72

4

58 - 67

5

53 - 62

6

48 - 57

7

45 - 52

Satsumasy, klementínky a iné odrody mandarínok a ich hybridov

1 - XXX

78 a viac

1 - XX

67 - 78

1 alebo 1-X

63 - 74

2

58 - 69

3

54 - 64

4

50 - 60

5

46 - 56

6 (11)

43 - 52

7

41 - 48

8

39 - 46

9

37 - 44

10

35 - 42

Pomaranče

0

92 – 110

1

87 – 100

2

84 – 96

3

81 – 92

4

77 – 88

5

73 – 84

6

70 – 80

7

67 – 76

8

64 – 73

9

62 – 70

10

60 – 68

11

58 – 66

12

56 – 63

13

53 – 60

Pokiaľ nie je stanovené inak, jednotnosť vo veľkosti sa dosahuje na základe uvedených stupníc veľkostí, takto:

V prípade ovocia vo veľkoobjemových obaloch a ovocia v maloobchodných obaloch s čistou hmotnosťou 5 kg, maximálny rozdiel nesmie presiahnuť rozsah, ktorý sa získa zoskupením troch za sebou idúcich veľkostí v stupnici veľkostí.

c)

V prípade plodov, pri ktorých sa veľkosť určuje podľa počtu, by mal rozdiel vo veľkosti zodpovedať ustanoveniam v písmene a).

IV.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.   Odchýlky týkajúce sa kvality

i)   „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti citrusových plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percent.

ii)   I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti citrusových plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo plody napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)   II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti citrusových plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.   Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent, pokiaľ ide o počet alebo hmotnosť citrusových plodov zodpovedajúcich veľkosti bezprostredne nad a/alebo pod veľkosťou (alebo veľkosťami, v prípade kombinácie troch rôznych veľkostí), ktorá je uvedená na obale.

V každom prípade odchýlka 10 % platí len pre plody, ktoré nie sú menšie ako tieto minimálne hodnoty:

Ovocie

Priemer (v mm)

Citróny

43

Satsumasy, iné odrody mandarínok a ich hybridov

43

Klementínky

34

Pomaranče

50

V.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.   Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba citrusové plody rovnakého pôvodu, odrody alebo obchodného typu, kvality a veľkosti, a viditeľne rovnakého stupňa zrelosti a vývoja.

Navyše, pri „Extra“ triede sa vyžaduje jednotnosť vyfarbenia.

V maloobchodnom obale však môže byť zabalená zmes citrusových plodov zreteľne odlišných druhov, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každý príslušný druh rovnakej odrody alebo obchodného typu a pôvodu.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.   Balenie

Citrusové plody musia byť balené tak, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Ak sú plody balené jednotlivo, musí sa použiť papier, ktorý je tenký, nový a bez zápachu (12).

Použitie akejkoľvek látky, ktorá môže mať za následok zmenu prirodzených vlastností citrusových plodov, osobitne ich chute alebo vône (13), je zakázané.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky. Obchodná úprava s krátkymi (nie drevnatými) konárikmi s niekoľkými zelenými listami priliehajúcimi k plodu je však povolená.

VI.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľné uvedené tieto údaje:

A.   Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

pri každom obale okrem spotrebiteľských obalov úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v úzkom spojení so slovami „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocennými skratkami);

iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v úzkom spojení so slovami „Balené pre:“ alebo rovnocenným údajom. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.   Druh produktu

Bežný názov druhu, ak plod nie je vidno zvonku.

Názov odrody v prípade pomarančov.

V prípade skupiny mandarínok:

Satsumasy: „Satsumasy“, za čím možno uviesť odrodu

Klementínky: „Klementínky“, za čím možno uviesť odrodu a podľa vhodnosti buď „bez semien“ v prípade bezsemenných klementínok (žiadne semená) a klementínok (1 až 10 semien), alebo „so semenami“ v prípade klementínok s viac ako 10 semenami

Iné mandarínky a ich hybridy: názov odrody.

„Zmes citrusových plodov“ alebo ekvivalentný výraz a bežné názvy jednotlivých druhov v prípade zmesi citrusového ovocia zreteľne odlišných druhov.

„Bez semien“ (nepovinný údaj) (14).

C.   Pôvod produktu

Krajina pôvodu (15) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi zreteľne odlišných druhov citrusového ovocia rôzneho pôvodu sa vedľa názvu príslušného druhu uvedie každá krajina pôvodu.

D.   Obchodné špecifikácie

Trieda.

Veľkosť vyjadrená ako:

Minimálne a maximálne veľkosti (v mm) alebo

Kód(-y) veľkosti, za ktorými sa môže uviesť minimálna alebo maximálna veľkosť alebo počet.

Údaj o konzervačnej látke alebo iných chemických látkach použitých v pozberovej fáze v prípade, že boli použité.

E.   Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú maloobchodné obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 3:   OBCHODNÁ NORMA PRE PLODY KIVI

I.   DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa uplatňuje na plody kivi (známych tiež ako Actinidia) odrôd (kultivarov) vyšľachtených z Actinidia Chinensis Planch. a z Actinidia deliciosa (A. Chev.), C. F. Liang a A.R. Ferguson, určené na dodanie spotrebiteľom v čerstvom stave s výnimkou kivi, ktoré sú určené na priemyselné spracovanie.

II.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu kivi po úprave a balení.

A.   Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, plody kivi musia byť:

neporušené (ale bez stopky),

zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov,

bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

primerane pevné, nie mäkké, zvraštené ani príliš vodnaté,

dobre tvarované, dvojité alebo viacforemné plody sú vylúčené,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav plodov kivi musí byť taký, aby im umožnil:

vydržať prepravu a manipuláciu a

doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.   Minimálne požiadavky na zrelosť

Plody kivi musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť.

Na splnenie týchto požiadaviek musia mať plody pri balení dosiahnutý stupeň zrelosti aspoň 6,2° Brix alebo priemerný obsah sušiny 15 %, čo umožní dosiahnuť hodnotu 9,5° Brix pri vstupe do distribučného reťazca.

C.   Zatriedenie

Kivi sú zaradené do týchto troch vymedzených tried.

i)   „Extra“ trieda

Kivi v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Plody musia byť pevné s úplne zdravou dužinou.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad plodu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

Pomer minimálneho a maximálneho priemeru plodu, ktorý sa meria v mieste najväčšieho priečneho prierezu, musí byť minimálne 0,8.

ii)   I. trieda

Kivi v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Plody musia byť pevné s úplne zdravou dužinou.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale, povoľujú sa tieto malé chyby:

malé chyby tvaru (avšak bez vypuklín alebo deformácií),

malé chyby sfarbenia,

malé chyby šupky, pokiaľ celková postihnutá plocha nepresahuje 1 cm2,

malé „Haywardove švy“ v pozdĺžnej línii a bez zdurenia.

Pomer minimálneho a maximálneho priemeru plodu, ktorý sa meria v mieste najväčšieho priečneho prierezu, musí byť minimálne 0,7.

iii)   II. trieda

Táto trieda zahŕňa kivi, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej časti.

Plod musí byť dostatočne pevný a dužina nesmie preukazovať žiadne vážne poškodenia.

Tieto chyby možno povoliť za predpokladu, že si kivi zachovávajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

chyby tvaru,

chyby sfarbenia,

chyby šupky ako malé zacelené trhliny alebo poškriabané či odreté tkanivo pod podmienkou, že celková postihnutá plocha nepresahuje 2 cm2,

viac výrazných „Haywardových švov“ s ľahkým zdurením,

mierne otlačenie.

III.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa hmotnosti plodu.

Minimálna hmotnosť je 90 g v „Extra“ triede, 70 g v I. triede a 65 g v II. triede.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom obale nepresiahne:

10 g pri plodoch s hmotnosťou do 85 g,

15 g pri plodoch s hmotnosťou medzi 85 g a 120 g,

20 g pri plodoch s hmotnosťou medzi 120 g a 150 g,

40 g pri plodoch s hmotnosťou 150 g alebo viac.

IV.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.   Odchýlky týkajúce sa kvality

i)   „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percent.

ii)   I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)   II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.   Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

Plody kivi však nesmú vážiť menej ako 85 g v „Extra“ triede, 67 g v I. triede a 62 g v II. triede.

V.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.   Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať len plody kivi rovnakého pôvodu, odrody, kvality a veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.   Balenie

Plody kivi musia byť balené tak, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne tieto údaje:

A.   Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

pri každom obale okrem spotrebiteľských obalov úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v úzkom spojení so slovami „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocennými skratkami);

iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v úzkom spojení so slovami „Balené pre:“ alebo rovnocenným údajom. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.   Druh produktu

„Kivi“ a/alebo „Actinídia“, ak obsah nie je viditeľný zvonku.

názov odrody (nepovinný údaj).

C.   Pôvod produktu

Krajina pôvodu (16) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

D.   Obchodné špecifikácie

Trieda.

Veľkosť vyjadrená prostredníctvom minimálnej a maximálnej hmotnosti plodov.

Počet kusov (nepovinný údaj).

E.   Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na jednotlivých obaloch nemusia byť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú maloobchodné obaly, zreteľne viditeľné z vonkajšej strany a na každom sú uvedené tieto podrobné údaje. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 4:   OBCHODNÁ NORMA PRE ŠALÁTY, ENDÍVIU A ESKARIOL

I.   DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na:

odrody (kultivary) šalátu:

Lactuca sativa L. var. capitata L. (hlávkový šalát, vrátane krehkého a „ľadového“ šalátu),

Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. (rímsky šalát),

Lactuca sativa L. var. crispa L. (šalát listový),

krížencov týchto odrôd a

odrody (kultivary) kučeravej endívie, vyšľachtené z druhu Cichorium endivia L. var. crispum Lam. a

odrody (kultivary) eskariolu, vyšľachtené z druhu Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.

dodávané spotrebiteľovi v čerstvom stave.

Táto norma sa nevzťahuje na produkty určené na priemyselné spracovanie, produkty upravené ako jednotlivé listy, šaláty s koreňovým obalom alebo šaláty v kvetináčoch.

II.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu výrobkov po úprave a balení.

A.   Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok, musia byť produkty:

neporušené,

zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

čisté a orezané, t. j. prakticky bez znečistenia zeminou alebo iným pestovateľským substrátom a v podstate bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

čerstvého vzhľadu,

prakticky bez škodcov,

prakticky bez poškodení spôsobených škodcami,

nezvädnuté,

nevybehnuté,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

V prípade šalátu sa povoľuje červenkasté sfarbenie spôsobené nižšími teplotami pri raste, ak podstatne neovplyvňuje vzhľad produktu.

Korene musia byť čisto odrezané tesne pod spodnými listami.

Produkty musia byť normálne vyvinuté. Vývin a stav produktu musia byť také, aby mu umožnili:

vydržať prepravu a manipuláciu a

doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.   Zatriedenie

Produkty sa zaraďujú do týchto dvoch vymedzených tried:

i)   I. trieda

Produkty v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Produkty musia byť takisto:

dobre tvarované,

pevné, pri zohľadnení spôsobu pestovania a druhu plodiny,

bez poškodení alebo kazov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú konzumovateľnosť,

bez poškodenia spôsobeného mrazom.

Hlávkový šalát musí mať celistvé, dobre vyvinuté srdiečko. Rýchlený hlávkový šalát však môže mať malé srdiečko.

Rímsky šalát musí mať srdiečko, ktoré môže byť malé.

Kučeravá endívia a eskariol musia mať srdiečkovú časť žltej farby.

ii)   II. trieda

Do tejto triedy patria produkty, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do I. triedy, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v predchádzajúcej časti.

Produkty musia byť:

dostatočne dobre tvarované,

bez poškodení alebo kazov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú konzumovateľnosť.

Tieto chyby možno povoliť za predpokladu, že si produkty zachovávajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

slabá zmena farby,

malé poškodenia spôsobené škodcami.

Hlávkový šalát musí mať srdiečko, ktoré môže byť malé. V prípade rýchleného hlávkového šalátu je však povolená neprítomnosť srdiečka.

Rímsky šalát nemusí mať srdiečko.

III.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa hmotnosti jedného kusu.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nepresiahne:

a)   Šalát

40 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu menej ako 150 g,

100 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu medzi 150 a 300 g,

150 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu medzi 300 až 450 g,

300 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu viac ako 450 g.

b)   Kučeravá endívia a eskariol

300 g.

IV.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.   Odchýlky týkajúce sa kvality

i)   I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

ii)   II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.   Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

V.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.   Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a musí obsahovať len produkty rovnakého pôvodu, odrody alebo obchodného typu, kvality a veľkosti.

V obale však môže byť zabalená zmes šalátov a/alebo endívií či eskariolov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farby, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každá odroda, obchodný typ a/alebo farba rovnakého pôvodu.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.   Balenie

Produkty musia zabalené takým spôsobom, aby boli náležite chránené. Musia byť primerane zabalené so zreteľom na veľkosť a druh obalu, bez prázdnych miest alebo stlačených plodov.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.   Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

pri každom obale okrem spotrebiteľských obalov úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v úzkom spojení so slovami „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocennými skratkami);

iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v úzkom spojení so slovami „Balené pre:“ alebo rovnocenným údajom. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.   Druh produktu

„šalát“, „šalát hlávkový“, „batavia“, „krehký šalát (ľadový)“, „rímsky šalát“, „listový šalát“ (prípadne „Oak leaves“, „lollo bionda“, „lollo rossa“), „endivia“, „eskariol“ alebo iný zodpovedajúci názov, pokiaľ nie je obsah balenia viditeľný zvonku.

„little gem“ alebo prípadne rovnocenný názov.

označenie „rýchlený“ alebo prípadne rovnocenný názov.

názov odrody (nepovinný údaj).

„zmes šalátov“ alebo rovnocenný názov v prípade zmesi šalátov a/alebo endívií či eskariolov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farieb. Ak produkt nie je zvonku viditeľný, musia sa uviesť odrody, obchodné typy a/alebo farby a množstvo každého produktu v obale.

C.   Pôvod produktu

Krajina pôvodu (17) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi šalátov a/alebo endívií či eskariolov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farieb rôzneho pôvodu je údaj o každej krajine pôvodu uvedený vedľa názvu príslušnej odrody, príslušného obchodného typu a/alebo príslušnej farby.

D.   Obchodné špecifikácie

Trieda

Veľkosť vyjadrená prostredníctvom minimálnej hmotnosti na kus alebo počtom kusov.

E.   Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom obale tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly neobsahujú žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať. V prípade, že sa tieto balenia prepravujú na paletách, údaje sa uvedú na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 5:   OBCHODNÁ NORMA PRE BROSKYNE A NEKTÁRINKY

I.   DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na broskyne a nektárinky odrôd (kultivarov) vypestovaných z Prunus persica Sieb. a Zucc. dodávané spotrebiteľom v čerstvom stave, pričom sa nevzťahuje na broskyne a nektárinky určené na priemyselné spracovanie.

II.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu broskýň a nektáriniek po úprave a balení.

A.   Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, broskyne a nektárinky musia byť:

neporušené,

zdravé, plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov,

bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

bez oddelenej dužiny v stopkovej jamke,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývoj a stav broskýň a nektáriniek musí byť taký, aby im umožnil:

vydržať prepravu a manipuláciu a

doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.   Požiadavky na zrelosť

Plody musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť. Minimálny refraktometrický index dužiny by mal dosahovať aspoň 8° Brix.

C.   Zatriedenie

Broskyne a nektárinky sú zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)   „Extra“ trieda

Broskyne a nektárinky v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Dužina musí byť úplne zdravá.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

ii)   I. trieda

Broskyne a nektárinky v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu. Dužina musí byť úplne zdravá.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby pokožky:

malá chyba tvaru,

malá chyba vývinu,

malé chyby vyfarbenia,

mierne známky otlačenia nepresahujúce 1 cm2 celkovej plochy povrchu

malé chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

1,5 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

1 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách.

iii)   II. trieda

Do tejto triedy patria broskyne a nektárinky, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú ďalej uvedené minimálne požiadavky.

Dužina nesmie vykazovať väčšie chyby. Povolené sú tieto chyby pokožky za predpokladu, že si broskyne a nektárinky zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

chyby tvaru,

chyby vývinu vrátane oddelenej kôstky pod podmienkou, že je plod zatvorený a dužina zdravá,

chyby vyfarbenia,

otlačenie, ktoré môže mať mierne zmenenú farbu a nepresahuje 2 cm2 celkového povrchu

chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery

2,5 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

2 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách.

III.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje buď podľa maximálneho priečneho priemeru, podľa hmotnosti alebo podľa počtu.

Minimálna veľkosť je:

56 mm alebo 85 g v „Extra“ triede,

51 mm alebo 65 g v I. a II. triede (ak je veľkosť určená).

Plody s veľkosťou menšou ako 56 mm alebo 85 g sa však nepredávajú v období od 1. júla do 31. októbra (na severnej pologuli) a od 1. januára do 30. apríla (na južnej pologuli).

V prípade II. triedy sú nepovinné nasledujúce ustanovenia.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom balení nepresiahne:

a)

Pri určovaní veľkosti plodu podľa priemeru:

5 mm pri plodoch menších ako 70 mm,

10 mm pri plodoch merajúcich 70 mm a viac.

b)

Pri určovaní veľkosti podľa hmotnosti:

30 g pri plodoch vážiacich menej ako 180 g,

80 g pri plodoch vážiacich 180 g a viac.

c)

V prípade plodov, pri ktorých sa veľkosť určuje podľa počtu, by mal rozdiel vo veľkosti zodpovedať ustanoveniam v písmene a) alebo b).

Ak sa uplatňujú kódy veľkostí, musia sa dodržiavať kódy veľkostí uvedené v tejto tabuľke.

 

kód

priemer alebo

hmotnosť

od

do

od

do

(mm)

(mm)

(g)

(g)

1

D

51

56

65

85

2

C

56

61

85

105

3

B

61

67

105

135

4

A

67

73

135

180

5

AA

73

80

180

220

6

AAA

80

90

220

300

7

AAAA

> 90

> 300

IV.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých fázach predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky na uvedenú triedu.

A.   Odchýlky týkajúce sa kvality

i)   „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré spĺňajú požiadavky II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 percent.

ii)   I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 percento.

iii)   II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 percentá predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.   Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach (ak je veľkosť určená): je povolená celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

V.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.   Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba broskyne alebo nektárinky rovnakého pôvodu, odrody, kvality, stupňa zrelosti a veľkosti (ak je veľkosť určená), a v prípade „Extra“ triedy musí byť obsah jednotný aj pokiaľ ide o vyfarbenie.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.   Balenie

Broskyne alebo nektárinky musia byť balené tak, aby boli náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale musia byť písmenami zoskupenými na jednej strane, vyznačené čitateľne a nezmazateľne a viditeľné zvonku uvedené tieto údaje:

A.   Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora.

Tento údaj sa môže nahradiť:

pri všetkých obaloch okrem spotrebiteľských obalov úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v úzkom spojení so slovami „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocennými skratkami);

iba pri spotrebiteľských obaloch, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v úzkom spojení so slovami „Balené pre:“ alebo ekvivalentným údajom. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.   Druh produktu

„Broskyne“ alebo „nektárinky“, ak obsah nie je viditeľný zvonku.

Farba dužiny.

Názov odrody (nepovinný údaj).

C.   Pôvod produktu

Krajina pôvodu (18) a prípadne oblasť pestovania alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

D.   Obchodné špecifiká