Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010O0030

2010/794/EÚ: Usmernenie Európskej centrálnej banky z  13. decembra 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2010/30)

OJ L 336, 21.12.2010, p. 63–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; Zrušil 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/30/oj

21.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/63


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 13. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému

(ECB/2010/30)

(2010/794/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1 a článok 14.3 v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou, článkom 18.2 a článkom 20 prvým odsekom,

keďže:

(1)

Dosiahnutie jednotnej menovej politiky si vyžaduje vymedzenie nástrojov a postupov, ktoré má používať Eurosystém pozostávajúci z národných centrálnych bánk (NCB) členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „zúčastnené členské štáty“), a z Európskej centrálnej banky (ECB), aby sa táto politika uskutočňovala jednotne vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

(2)

ECB má právomoc prijímať usmernenia potrebné na uskutočňovanie menovej politiky Eurosystému a NCB sú povinné konať v súlade s týmito usmerneniami.

(3)

Usmernenie ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1) by sa malo zmeniť a doplniť tak, aby odrážalo zmeny rámca menovej politiky Eurosystému, a to najmä aby: a) sa zaviedli kritériá akceptovateľnosti pre vlastné požívanie krytých bankových dlhopisov, iných ako tie, ktoré sú vydané v súlade s PKIPCP, ktorým slúžia hypotekárne úvery na komerčné účely ako podkladové aktíva; b) sa uznali termínované vklady za akceptovateľnú zábezpeku na účely operácií menovej politiky Eurosystému a vnútrodenného úveru a c) sa zmenil a doplnil dodatok 5 k prílohe I tak, aby sa zohľadnilo prijatie eura Estónskom 1. januára 2011 a zmena názvu Central Bank and Financial Services Authority of Ireland,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia prílohy I

Príloha I k usmerneniu ECB/2000/7 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto usmerneniu.

Článok 2

Overovanie

1.   NCB zašlú ECB podrobnosti o textoch a spôsoboch, pomocou ktorých zamýšľajú dosiahnuť súlad s bodmi 1, 3 a 4 prílohy k tomuto usmerneniu, najneskôr do 31. decembra 2010.

2.   NCB zašlú ECB podrobnosti o textoch a spôsoboch, pomocou ktorých zamýšľajú dosiahnuť súlad s bodom 2 prílohy k tomuto usmerneniu, najneskôr do 8. januára 2011.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť dva dni po jeho prijatí.

2.   Body 1, 3 a 4 prílohy k tomuto usmerneniu sa uplatňujú od 1. januára 2011.

3.   Bod 2 prílohy k tomuto usmerneniu sa uplatňuje od 1. februára 2011.

Článok 4

Adresáti

Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 13. decembra 2010

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k usmerneniu ECB/2000/7 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V oddiele 6.2.2 sa prvý odsek nahrádza takto:

„V jednotnom rámci akceptovateľných aktív sú akceptovateľnou zábezpekou tri typy neobchodovateľných aktív: termínované vklady od akceptovateľných zmluvných strán, úverové pohľadávky a neobchodovateľné retailové hypotékami kryté dlhové nástroje (RMBD) (1).

2.

Oddiel 6.2.3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Siedmy odsek (piaty odsek pod nadpisom Pravidlá používania akceptovateľných aktív) sa nahrádza takto:

„Tieto ustanovenia o úzkych väzbách sa nevzťahujú na: a) úzke väzby medzi zmluvnou stranou a subjektom verejného sektora v EHP, ktorý je oprávnený vyberať dane, alebo v prípade, ak za dlhový nástroj ručí subjekt verejného sektora v EHP oprávnený vyberať dane; b) kryté bankové dlhopisy vydané v súlade s kritériami vymedzenými v článku 22 ods. 4 smernice PKIPCP alebo c) prípady, keď sú dlhové nástroje chránené osobitnými právnymi zárukami porovnateľnými s nástrojmi uvedenými v písmene b), ako napríklad v prípade: i) neobchodovateľných retailových hypotékami krytých dlhových nástrojov (RMBD), ktoré nie sú cennými papiermi, alebo ii) štruktúrovaných krytých bankových dlhopisov, ktoré sú kryté hypotekárnymi úvermi určenými na bývanie, alebo štruktúrovaných krytých bankových dlhopisov, ktoré sú kryté hypotekárnymi úvermi na komerčné účely, t. j. niektorých krytých bankových dlhopisov, ktoré Európska komisia neuznala za dlhopisy emitované v súlade s PKIPCP, ktoré spĺňajú všetky kritériá uplatňované na cenné papiere kryté aktívami, ako sa ustanovuje v oddieloch 6.2 a 6.3, a tieto dodatočné kritériá (2):

V prípade štruktúrovaných krytých bankových dlhopisov, ktoré sú kryté hypotekárnymi úvermi určenými na bývanie:

Všetky hypotekárne úvery určené na bývanie, ktoré kryjú štruktúrované kryté bankové dlhopisy, musia byť denominované v eurách; emitent (a dlžník a ručiteľ, ak sú právnickými osobami) musí byť registrovaný v členskom štáte, jeho podkladové aktíva sa musia nachádzať v členskom štáte a rozhodné právo, ktorým sa riadi úver, musí byť právom niektorého z členských štátov.

Hypotekárne úvery určené na bývanie sú akceptovateľné pre skupinu aktív zabezpečujúcich príslušné štruktúrované kryté bankové dlhopisy, ak sú zaručené akceptovateľnou zárukou alebo zaistené hypotékou. Akceptovateľná záruka musí byť splatná do 24 mesiacov od zlyhania. Akceptovateľné záruky na účely takto zabezpečených úverov sa môžu poskytnúť v rôznych zmluvných formách vrátane poistných zmlúv, ak ich poskytuje subjekt verejného sektora alebo finančná inštitúcia, ktorá podlieha verejnému dohľadu. Ručiteľ na účely takýchto úverov zabezpečených zárukou nesmie mať úzke väzby na emitenta krytých bankových dlhopisov a musí byť počas trvania transakcie ohodnotený zo strany akceptovanej ECAI prinajmenšom na úrovni A+/A1/AH.

Prijateľná je veľmi kvalitná náhradná zábezpeka do výšky 10 % z hodnoty skupiny zabezpečovacích aktív. Túto hranicu možno prekročiť len po hĺbkovom preskúmaní príslušnou národnou centrálnou bankou.

Maximálny podiel pri každom jednotlivom akceptovateľnom úvere, ktorý môže byť financovaný prostredníctvom emisie štruktúrovaných krytých bankových dlhopisov, je 80 % pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti. Výpočet pomeru výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti musí byť založený na konzervatívnom trhovom ocenení.

Minimálna výška povinného nadmerného zabezpečenia je 8 %.

Maximálna hodnota úveru pre hypotekárne úvery určené na bývanie je 1 milión EUR.

Samostatné hodnotenie kreditného rizika skupiny zabezpečovacích aktív musí zodpovedať ročnej úrovni pravdepodobnosti zlyhania vo výške 10 základných bodov v súlade s ratingom ‚jedno A‘ (pozri oddiel 6.3.1).

Dlhodobý minimálny rating ‚jedno A‘ (‚A–‘ podľa spoločnosti Fitch alebo Standard & Poor’s alebo ‚A3‘ podľa spoločnosti Moody’s, alebo ‚AL‘ podľa spoločnosti DBRS) sa uplatňuje na emitenta a príslušné subjekty, ktoré sú súčasťou transakcie, ktorá sa týka štruktúrovaných krytých bankových dlhopisov, alebo ktoré majú pre túto transakciu určitý význam.

V prípade štruktúrovaných krytých bankových dlhopisov, ktoré sú kryté hypotekárnymi úvermi na komerčné účely:

Všetky hypotekárne úvery na komerčné účely, ktoré kryjú štruktúrované kryté bankové dlhopisy, musia byť denominované v eurách; emitent (a dlžník a ručiteľ, ak sú právnickými osobami) musí byť registrovaný v členskom štáte, jeho podkladové aktíva sa musia nachádzať v členskom štáte a rozhodné právo, ktorým sa riadi úver, musí byť právom niektorého z členských štátov.

Prijateľná je veľmi kvalitná náhradná zábezpeka do výšky 10 % z hodnoty skupiny zabezpečovacích aktív. Túto hranicu možno prekročiť len po hĺbkovom preskúmaní príslušnou národnou centrálnou bankou.

Maximálny podiel pri každom jednotlivom akceptovateľnom úvere, ktorý môže byť financovaný prostredníctvom emisie štruktúrovaných krytých bankových dlhopisov, je 60 % pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti. Výpočet pomeru výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti musí byť založený na konzervatívnom trhovom ocenení.

Minimálna výška povinného nadmerného zabezpečenia je 10 %.

Po súhrne všetkých jednotlivých podielov na úvere, ktoré je daný dlžník povinný splatiť, nesmie podiel jednotlivého dlžníka presiahnuť 5 % z celkovej hodnoty skupiny zabezpečovacích aktív.

Samostatné hodnotenie kreditného rizika skupiny zabezpečovacích aktív musí zodpovedať stupňu kreditnej kvality 1 v súlade s ratingovou stupnicou Eurosystému (pozri oddiel 6.3.1).

Stupeň kreditnej kvality 2 sa uplatňuje na emitenta a príslušné subjekty, ktoré sú súčasťou transakcie, ktorá sa týka štruktúrovaných krytých bankových dlhopisov, alebo ktoré majú pre túto transakciu určitý význam.

Všetky podkladové hypotekárne úvery na komerčné účely sa musia oceniť aspoň raz za rok. Pri preceňovaní sa musí plne zohľadniť zníženie ceny nehnuteľnosti. V prípade zvýšení cien sa uplatňuje 15 % zrážka. Úvery, ktoré nedosahujú stanovený pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti, sa musia nahradiť novými úvermi alebo nadmerne zabezpečiť, ak s tým súhlasí príslušná NCB. Vprvom rade sa uplatňuje metóda oceňovania založená na trhovej hodnote, t. j. odhadovaná cena, ktorá by sa získala, keby sa aktíva predali na trhu s vynaložením rozumného úsilia. Tento odhad musí byť založený na najkonzervatívnejšom predpoklade. Môžu sa uplatniť aj štatistické metódy, ale len ako druhotná metóda oceňovania.

Nepretržite sa musí po celý čas udržiavať rezerva likvidity v eurách vo forme vkladu v hotovosti u akceptovateľnej zmluvnej strany na krytie všetkých splátok úrokov spojených s krytými bankovými dlhopismi za obdobie nasledujúcich šiestich mesiacov.

Ak sa krátkodobý úverový rating dlžníka podkladového hypotekárneho úveru na komerčné účely zníži pod stupeň kreditnej kvality 2 v období deviatich mesiacov pred dňom splatnosti krytého bankového dlhopisu, pri ktorom sú istina a úroky splatné v určený deň (‚hard bullet covered bank bond‘), takýto dlžník musí previesť do rezervy likvidity sumu v eurách v hotovosti, ktorá dostatočne kryje príslušnú časť splátky istiny krytého bankového dlhopisu, ako aj súvisiace náklady, ktoré znáša emitent podľa podmienok krytého bankového dlhopisu.

V prípade nedostatku likvidity môže byť pôvodný dátum splatnosti odložený najviac o 12 mesiacov, aby sa tak vyrovnali rozdiely medzi postupne splácanými úvermi v skupine zabezpečovacích aktív a jednorazovým splatením (‚bullet redemption‘) krytého bankového dlhopisu. Po uplynutí pôvodného dátumu splatnosti sa však krytý bankový dlhopis stane nespôsobilý na vlastné použitie.

b)

Ôsmy odsek (šiesty odsek pod nadpisom Pravidlá používania akceptovateľných aktív) sa nahrádza takto:

„V prípade štruktúrovaných krytých bankových dlhopisov, ktoré sú kryté hypotekárnymi úvermi určenými na bývanie, alebo štruktúrovaných krytých bankových dlhopisov, ktoré sú kryté hypotekárnymi úvermi na komerčné účely, musia zmluvné strany ďalej poskytnúť právne potvrdenie od uznávanej advokátskej kancelárie potvrdzujúce splnenie týchto podmienok:

Emitent krytých bankových dlhopisov je úverovou inštitúciou registrovanou v členskom štáte EÚ a nie je spoločnosťou zvláštneho účelu (SPV), a to aj v prípade, že by za takéto kryté bankové dlhopisy ručila úverová inštitúcia registrovaná v členskom štáte EÚ.

Emitent/emisia krytých bankových dlhopisov podlieha osobitnému verejnému dohľadu vytvorenému na ochranu držiteľov krytých bankových dlhopisov podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom je emitent registrovaný alebo v ktorom boli emitované kryté bankové dlhopisy.

V prípade platobnej neschopnosti emitenta sú držitelia krytých bankových dlhopisov uprednostnení pri náhrade istiny a úroku vyplývajúcich z (podkladových) akceptovateľných aktív.

Peňažné sumy vyplývajúce z emisie krytých bankových dlhopisov sa musia investovať (podľa investičných pravidiel, ktoré sú uvedené v dokumentácii ku krytým bankovým dlhopisom) v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi kryté bankové dlhopisy alebo s inými právnymi predpismi, ktoré sa na dané aktíva vzťahujú.“

3.

V oddiele 6.4.3 sa vkladá nasledujúci poddodiel:

Na termínované vklady sa neuplatňuje žiadna zrážka pri ocenení.“

4.

Tabuľka v dodatku 5 sa nahrádza takto:

Internetové stránky Eurosystému

Centrálna banka

Internetová stránka

Európska centrálna banka

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be alebo www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Eesti Pank

www.eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi“


(1)  Od 1. januára 2007 do 31. decembra 2011 sa na úverové pohľadávky uplatňuje prechodný režim, v rámci ktorého si každá NCB bude môcť s výnimkou cezhraničného režimu zvoliť minimálnu výšku úverových pohľadávok akceptovateľných ako zábezpeka a rozhodnúť o prípadnom manipulačnom poplatku. Od 1. januára 2012 sa bude uplatňovať plne jednotný režim.“

(2)  Štruktúrované kryté bankové dlhopisy, ktoré sú kryté hypotekárnymi úvermi určenými na bývanie, predložené pred 10. októbrom 2010, ktoré nie sú v súlade s týmito kritériami, sa môžu používať do 31. marca 2011. Štruktúrované kryté bankové dlhopisy, ktoré sú kryté hypotekárnymi úvermi na komerčné účely, predložené pred 1. februárom 2011, ktoré nie sú v súlade s týmito kritériami, sa môžu používať do 31. marca 2011.“


Top