Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0792

2010/792/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  20. decembra 2010 , ktorým sa predlžuje prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy v Maďarsku Text s významom pre EHP

OJ L 336, 21.12.2010, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 290 - 291

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/792/oj

21.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/60


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. decembra 2010,

ktorým sa predlžuje prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy v Maďarsku

(Text s významom pre EHP)

(2010/792/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, a najmä na kapitolu 3 bod 2 jeho prílohy X,

so zreteľom na žiadosť Maďarska,

keďže:

(1)

V Akte o pristúpení z roku 2003 sa ustanovuje, že Maďarsko môže na základe podmienok, ktoré sú v ňom stanovené, ponechať v období siedmich rokov odo dňa pristúpenia, ktoré sa skončí 30. apríla 2011, v platnosti zákazy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy fyzickými osobami, ktoré nemajú bydlisko v Maďarsku ani nie sú maďarskými štátnymi príslušníkmi, a právnickými osobami. Ide o dočasnú výnimku týkajúcu sa voľného pohybu kapitálu, ktorý zaručujú články 63 až 66 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Toto prechodné obdobie sa môže predĺžiť iba o ďalšie tri roky.

(2)

Dňa 10. septembra 2010 požiadalo Maďarsko o predĺženie prechodného obdobia týkajúceho sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy o tri roky.

(3)

Hlavným dôvodom prechodného obdobia bola potreba chrániť sociálno-ekonomické podmienky poľnohospodárskych činností v dôsledku zavedenia jednotného trhu a prechodu na spoločnú poľnohospodársku politiku v Maďarsku. Jeho cieľom bolo zohľadniť obavy týkajúce sa možného vplyvu liberalizácie nadobúdania poľnohospodárskej pôdy na odvetvie poľnohospodárstva v dôsledku počiatočných veľkých rozdielov v cenách pôdy a príjme v porovnaní s Belgickom, Dánskom, Fínskom, Francúzskom, Gréckom, Holandskom, Írskom, Luxemburskom, Nemeckom, Portugalskom, Rakúskom, Spojeným kráľovstvom, Španielskom, Švédskom a Talianskom (ďalej len „EÚ 15“). Účelom prechodného obdobia bolo takisto uľahčiť poľnohospodárom privatizáciu a reštitúciu poľnohospodárskej pôdy a Komisia vo svojej správe zo 16. júla 2008 o preskúmaní prechodných opatrení týkajúcich sa získavania poľnohospodárskych nehnuteľností stanovených v Zmluve o pristúpení z roku 2003 (ďalej len „strednodobé preskúmanie“) už zdôraznila význam dokončenia tejto politiky do konca plánovaného prechodného obdobia (1).

(4)

Aj napriek tomu, že ceny pôdy v Maďarsku sa po pristúpení Maďarska k Európskej únii čoraz viac približujú k cenám v EÚ 15, podľa informácií, ktoré predložilo Maďarsko, ešte stále existujú 3- až 20-násobné rozdiely v priemerných cenách pôdy. Hoci sa úplné zblíženie cien pôdy neočakávalo a ani sa to nepokladalo za nevyhnutnú podmienku skončenia prechodného obdobia, značné rozdiely medzi cenami v Maďarsku a v EÚ 15 sú také, že ešte stále by mohli zabraňovať ďalšiemu plynulému zbližovaniu cien. Podobne sa zmenšili rozdiely medzi príjmom poľnohospodárskych pracovníkov a poľnohospodárov v Maďarsku a príjmom v EÚ 15, no ešte pretrvávajú. Okrem toho podľa údajov Eurostatu bolo odvetvie poľnohospodárstva v Maďarsku relatívne ťažko zasiahnuté nedávnou celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou, v dôsledku ktorej tu v roku 2009 reálne príjmy v poľnohospodárstve na pracovníka zaznamenali najväčší pokles v rámci celej EÚ (približne o 30 % v porovnaní s priemerom Únie na úrovni približne 12 %). Nižší príjem bol spojený so zhoršenými úverovými podmienkami vo väčšine krajín EÚ 15 tak v súvislosti s nominálnymi úrokovými sadzbami, ako aj s objemom úverových prostriedkov dostupných poľnohospodárom. Očakávanú vyššiu aktivitu nových finančných inštitúcií z EÚ 15 v Maďarsku po jeho pristúpení zabrzdila finančná a hospodárska kríza.

(5)

Aj napriek tomu, že reštitúcie počas prechodného obdobia pokročili, najmä od roku 2008 museli čeliť problémom, a preto sa ešte neskončili. Podobný vývoj možno pozorovať v oblasti privatizácie poľnohospodárskej pôdy. Nedostatok istoty v oblasti vlastníckych práv, ako aj nedostatočné možnosti získania úverov a poistenia pre poľnohospodárov ešte viac oslabujú maďarský trh s poľnohospodárskou pôdou a stále bránia jeho riadnemu fungovaniu.

(6)

Vzhľadom na to možno spolu s maďarskými orgánmi predpokladať, že zrušenie obmedzení 1. mája 2011 by vyvolalo tlak na ceny pôdy v Maďarsku. Okrem toho s prihliadnutím na vysoký počet účastníkov, veľmi rozdrobenú štruktúru vlastníctva na trhu s poľnohospodárskou pôdou, ktorá sa po pristúpení nijako výrazne nezmenila, a prevahu prenajímania pôdy by tento negatívny vplyv pravdepodobne zasiahol celé odvetvie. Preto existuje hrozba vážneho narušenia maďarského trhu s poľnohospodárskou pôdou po skončení prechodného obdobia.

(7)

Preto by sa malo povoliť predĺženie prechodného obdobia o tri roky v zmysle kapitoly 3 bodu 2 prílohy X k aktu o pristúpení.

(8)

Aby sa trh úplne pripravil na liberalizáciu, je aj v nepriaznivej hospodárskej situácii naďalej nanajvýš dôležité podporovať zlepšovanie faktorov, ako sú možnosti získania úverov a poistenia pre poľnohospodárov a reštituovanie a privatizácia poľnohospodárskej pôdy v prechodnom období, ako už bolo zdôraznené v strednodobom preskúmaní.

(9)

Zvýšený prílev zahraničného kapitálu na trh s poľnohospodárskou pôdou by mohol byť takisto prínosom pre tento trh v Maďarsku. Ako sa zdôrazňuje v strednodobom preskúmaní, zahraničné investície do odvetvia poľnohospodárstva by takisto mohli mať výrazný dlhodobý pozitívny vplyv na poskytovanie kapitálu a know-how, fungovanie trhov s pôdou a poľnohospodársku produktivitu. Postupné uvoľňovanie obmedzení zahraničného vlastníctva v prechodnom období by takisto prispelo k príprave trhu na úplnú liberalizáciu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy v Maďarsku, uvedené v kapitole 3 bode 2 prílohy X k Aktu o pristúpení z roku 2003, sa predlžuje do 30. apríla 2014.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. decembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  KOM(2008) 461 v konečnom znení, 16. júla 2008.


Top