Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0456

2010/456/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 17. augusta 2010 , ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 687/2008, pokiaľ ide o lehoty dodávky a prevzatia obilnín na intervenciu vo Fínsku v hospodárskom roku 2009/2010 [oznámené pod číslom K(2010) 5659]

OJ L 218, 19.8.2010, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/456/oj

19.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/22


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. augusta 2010,

ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 687/2008, pokiaľ ide o lehoty dodávky a prevzatia obilnín na intervenciu vo Fínsku v hospodárskom roku 2009/2010

[oznámené pod číslom K(2010) 5659]

(Iba fínske a švédske znenie je autentické)

(2010/456/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. a) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 687/2008 z 18. júla 2008, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín platobnými agentúrami a intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy pre určenie akosti obilnín (2), sa ustanovuje, že v prípade prijateľnosti ponuky sú prevádzkovatelia čo najskôr informovaní o pláne dodávok. Na tento účel sa v článku 2 ods. 4 prvom pododseku uvedeného nariadenia ustanovuje, že v prípade obilnín iných ako kukurica sa posledná dodávka do intervenčného centra, pre ktoré sa urobila ponuka, musí uskutočniť najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ponuka prijatá, pričom najneskoršou lehotou pre Fínsko je 31. júl.

(2)

V nariadení (ES) č. 687/2008 sa v článku 6 ods. 6 ustanovuje, že posledné prevzatie obilnín iných ako kukurica sa musí uskutočniť najneskôr do konca druhého mesiaca nasledujúceho po poslednej dodávke uvedenej v článku 2 ods. 4 prvom pododseku, pričom najneskoršou lehotou pre Fínsko je 31. august.

(3)

V nariadení (ES) č. 687/2008 sa v článku 7 ods. 1 ustanovuje lehota 20 pracovných dní od zostavenia reprezentatívnej vzorky na vykonanie analýz fyzikálnych a technických vlastností.

(4)

Úroda obilnín dosiahla vo Fínsku v hospodárskom roku 2009/2010 rekordnú úroveň 4,3 milióna ton, z toho 2,2 milióna ton tvorí jačmeň. Vzhľadom na situáciu na trhu s obilninami vo Fínsku, ktorá sa vyznačuje relatívne nízkymi výrobnými cenami, ktoré sú nižšie ako intervenčné ceny, boli vo Fínsku v hospodárskom roku 2009/2010 ponúknuté na intervenciu veľké množstvá obilnín: približne 823 000 ton, z toho 796 000 ton jačmeňa a 27 000 ton pšenice obyčajnej. Od začiatku intervenčného obdobia sa v posledných dostupných štatistikách zostavených 1. júla 2010 uvádza celkové množstvo obilnín prevzatých na intervenciu v objeme približne 573 000 ton, z toho 566 000 ton jačmeňa a 7 000 ton pšenice obyčajnej. V dôsledku toho zostáva nezanedbateľné množstvo ponúk na intervenciu, ktoré sa ešte musia dodať a analyzovať na účely ich prevzatia na intervenciu.

(5)

Dňa 24. júna 2010 Fínsko informovalo útvary Komisie, že hľadanie dodatočných skladovacích kapacít na uspokojenie bohatého množstva ponúk obilnín na intervenciu trvalo istý čas a malo za následok určité oneskorenie. V dôsledku toho fínske orgány požadujú, aby sa v hospodárskom roku 2009/2010 posunula lehota na dodávku obilnín na 30. septembra 2010 a lehota na prevzatie obilnín na 31. októbra 2010 a aby sa predĺžila lehota na vykonanie analýz akosti.

(6)

Vzhľadom na uvedené okolnosti a s cieľom umožniť zodpovedajúce prevzatie obilnín ponúkaných v hospodárskom roku 2009/2010 by sa malo požiadavke Fínska vyhovieť a na základe výnimky z nariadenia (ES) č. 687/2008 by sa malo schváliť predĺženie lehoty dodania, lehoty na vykonanie analýz akosti, ako aj obdobia na prevzatie produktov ponúkaných na intervenciu v uvedenom hospodárskom roku.

(7)

V prípade ponúk predložených vo Fínsku v rámci hospodárskeho roka 2009/2010 je potrebné zabezpečiť uplatňovanie opatrení ustanovených v tomto rozhodnutí.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 2 ods. 4 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 687/2008 sa posledná dodávka obilnín ponúknutých na intervenciu vo Fínsku v rámci hospodárskeho roka 2009/2010 musí uskutočniť najneskôr 30. septembra 2010.

Článok 2

Odchylne od článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 687/2008 sa posledné prevzatie obilnín ponúknutých na intervenciu vo Fínsku v rámci hospodárskeho roka 2009/2010 musí uskutočniť najneskôr 31. októbra 2010.

Článok 3

Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 687/2008 je lehota na vykonanie analýz fyzikálnych a technických vlastností vzoriek vo Fínsku v rámci hospodárskeho roka 2009/2010 tridsať pracovných dní.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na intervenčné ponuky predložené v rámci hospodárskeho roka 2009/2010.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Fínskej republike.

V Bruseli 17. augusta 2010

Za Komisiu

Dacian CIOLOŞ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 192, 19.7.2008, s. 20.


Top