Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0747

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 747/2010 z  18. augusta 2010 o vydávaní dovozných licencií v prípade žiadostí predložených v prvých siedmich dňoch mesiaca augusta 2010 v rámci colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso otvorenej nariadením (ES) č. 620/2009

OJ L 218, 19.8.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/747/oj

19.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/21


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 747/2010

z 18. augusta 2010

o vydávaní dovozných licencií v prípade žiadostí predložených v prvých siedmich dňoch mesiaca augusta 2010 v rámci colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso otvorenej nariadením (ES) č. 620/2009

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 620/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso (3), sa zavádzajú podrobné pravidlá predkladania a vydávania dovozných licencií.

(2)

V článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa ustanovuje, že v prípadoch, keď množstvá, ktoré sú predmetom žiadostí o licenciu, prekračujú množstvá dostupné na obdobie kvóty, mali by sa pre množstvá, ktoré sú predmetom jednotlivých žiadostí o licenciu, stanoviť alokačné koeficienty. Žiadosti o dovozné licencie predložené na základe článku 3 nariadenia (ES) č. 620/2009 v období od 1. do 7. augusta 2010 prekračujú dostupné množstvá. Preto by sa malo určiť, v akom rozsahu sa môžu vydávať dovozné licencie, a mal by sa stanoviť alokačný koeficient,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné licencie, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4449, ktoré boli predložené v období od 1. do 7. augusta 2010 podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 620/2009, sa uplatní alokačný koeficient 79,54388 %.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 182, 15.7.2009, s. 25.


Top