Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0745

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 745/2010 z  18. augusta 2010 , ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2010 uplatniteľné pre určité režimy priamej podpory ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 73/2009

OJ L 218, 19.8.2010, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/745/oj

19.8.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/9


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 745/2010

z 18. augusta 2010,

ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2010 uplatniteľné pre určité režimy priamej podpory ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 73/2009

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (1), a najmä na jeho článok 51 ods. 2 prvý pododsek, článok 69 ods. 3, článok 87 ods. 3, článok 123 ods. 1, článok 128 ods. 1 druhý pododsek, článok 128 ods. 2 druhý pododsek a článok 131 ods. 4,

keďže:

(1)

Za jednotlivé platby uvedené v článkoch 52, 53 a 54 uvedeného nariadenia je potrebné stanoviť rozpočtové stropy na rok 2010 pre členské štáty, ktoré uplatňujú režim jednotnej platby stanovený v hlave III nariadenia (ES) č. 73/2009 na rok 2010.

(2)

Je potrebné určiť rozpočtové stropy uplatniteľné na priame platby vylúčené z režimu jednotnej platby na rok 2010 pre tie členské štáty, ktoré v roku 2010 využívajú možnosť stanovenú v článku 87 nariadenia (ES) č. 73/2009.

(3)

Je potrebné určiť rozpočtové stropy uplatniteľné pre osobitnú podporu uvedenú v kapitole 5 hlavy III nariadenia (ES) č. 73/2009 na rok 2010 pre tie členské štáty, ktoré v roku 2010 využívajú možnosť stanovenú v článkoch 69 ods. 1 alebo 131 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009.

(4)

V článku 69 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa výška podpory, ktorá sa môže použiť na akékoľvek viazané opatrenie stanovené v článku 68 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii), iii) a iv) a v článku 68 ods. 1 písm. b) a e) obmedzí na 3,5 % vnútroštátnych stropov uvedených v článku 40 toho istého nariadenia. Z dôvodu jasnosti by Komisia mala uverejniť strop, ktorý vyplýva zo sumy oznámenej členskými štátmi pre príslušné opatrenia.

(5)

Podľa článku 69 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 sú sumy vypočítané v súlade s článkom 69 ods. 7 uvedeného nariadenia ustanovené v prílohe III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (2). Z dôvodu jasnosti by Komisia mala uverejniť sumy oznámené členskými štátmi, ktoré tieto štáty plánujú použiť v súlade s článkom 69 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009.

(6)

Z dôvodu jasnosti by sa mali uverejniť rozpočtové stropy na rok 2010 pre režim jednotnej platby po odpočítaní stropov stanovených pre platby uvedené v článkoch 52, 53, 54, 68 a 87 nariadenia (ES) č. 73/2009 od stropov určených v prílohe VIII k tomu istému nariadeniu. Suma, ktorá sa má odpočítať od stropu uvedeného v prílohe VIII s cieľom financovať osobitnú podporu ustanovenú v článku 68 nariadenia (ES) č. 73/2009, zodpovedá rozdielu medzi celkovou výškou osobitnej podpory oznámenej členskými štátmi a sumami oznámenými na financovanie osobitnej podpory v súlade s článkom 69 ods. 6 písm. a) toho istého nariadenia. Ak sa členský štát, ktorý uplatňuje režim jednotnej platby, rozhodne poskytnúť podporu uvedenú v článku 68 ods. 1 písm. c), zahrnie sa suma oznámená Komisii do stropu režimu jednotnej platby, keďže táto podpora má formu zvýšenia jednotkovej hodnoty a/alebo počtu platobných nárokov poľnohospodára.

(7)

V súlade s článkom 123 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 by sa mali stanoviť ročné finančné rámce na rok 2010 pre členské štáty, ktoré v roku 2010 uplatňujú režim jednotnej platby na plochu ustanovený v hlave V kapitole 2 uvedeného nariadenia.

(8)

Z dôvodu jasnosti by sa mala uverejniť maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré majú členské štáty uplatňujúce režim jednotnej platby na plochu k dispozícii na poskytnutie osobitnej platby na cukor v roku 2010 podľa článku 126 nariadenia (ES) č. 73/2009, ktorá sa stanovila na základe ich oznámení.

(9)

Z dôvodu jasnosti by sa mala uverejniť maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré majú členské štáty uplatňujúce režim jednotnej platby na plochu k dispozícii na poskytnutie osobitnej platby na ovocie a zeleninu v roku 2010 podľa článku 127 nariadenia (ES) č. 73/2009, ktorá sa stanovila na základe ich oznámení.

(10)

Na rok 2010 by sa mali uverejniť rozpočtové stropy uplatniteľné na prechodné platby na ovocie a zeleninu v súlade s článkom 128 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 pre členské štáty uplatňujúce režim jednotnej platby na plochu, ktoré sa stanovili na základe ich oznámení.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Rozpočtové stropy na rok 2010 uvedené v článku 51 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Rozpočtové stropy na rok 2010 uvedené v článku 87 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Rozpočtové stropy na rok 2010 uvedené v článku 69 ods. 3 a v článku 131 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

4.   Rozpočtové stropy na rok 2010 na podporu ustanovenú v článku 68 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii), iii) a iv) a v článku 68 ods. 1 písm. b) a e) nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

5.   Sumy, ktoré môžu členské štáty použiť v súlade s článkom 69 ods. 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 73/2009 na pokrytie osobitnej podpory stanovenej v článku 68 ods. 1 toho istého nariadenia sú stanovené v prílohe V k tomuto nariadeniu.

6.   Rozpočtové stropy na rok 2010 pre režim jednotnej platby uvedenej v hlave III nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

7.   Ročné finančné rámce na rok 2010 uvedené v článku 123 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

8.   Maximálne sumy finančných prostriedkov dostupné Českej republike, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku a Slovensku na poskytnutie oddelenej platby na cukor v roku 2010 uvedenej v článku 126 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

9.   Maximálne sumy finančných prostriedkov dostupné Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Slovensku na poskytnutie osobitnej platby na ovocie a zeleninu v roku 2010 uvedenej v článku 127 nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe IX k tomuto nariadeniu.

10.   Rozpočtové stropy na rok 2010 uvedené v článku 128 ods. 1 druhom pododseku a v článku 128 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009 sú stanovené v prílohe X k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. augusta 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 316, 2.12.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE PRIAME PLATBY, KTORÉ TREBA POSKYTNÚŤ V SÚLADE S USTANOVENIAMI ČLÁNKOV 52, 53 A 54 NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

(v tisícoch EUR)

 

BE

DK

EL

ES

FR

IT

AT

PT

SI

FI

SE

Prémie na ovce a kozy

 

855

 

 

 

 

 

21 892

 

600

 

Doplnkové prémie na ovce a kozy

 

 

 

 

 

 

 

7 184

 

200

 

Prémia na dojčiace kravy

77 565

 

 

261 153

525 622

 

70 578

78 695

 

 

 

Doplnková prémia na dojčiace kravy

19 389

 

 

26 000

 

 

99

9 462

 

 

 

Osobitná prémia na hovädzie mäso

 

33 085

 

 

 

 

 

 

8 817

 

37 446

Prémia za zabitie, dospelé kusy

 

 

 

47 175

 

 

 

8 657

 

 

 

Prémia za zabitie, teľatá

6 384

 

 

560

 

 

 

946

 

 

 

Rajčiaky – článok 54 ods. 1

 

 

10 720

28 117

4 017

91 984

 

16 667

 

 

 

Ovocie a zelenina okrem rajčiakov – článok 54 ods. 2

 

 

 

 

43 152

9 700

 

 

 

 

 


PRÍLOHA II

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE PRIAME PLATBY, KTORÉ TREBA POSKYTNÚŤ V SÚLADE S USTANOVENIAMI ČLÁNKU 87 NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

(v tisícoch EUR)

 

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Holandsko

Portugalsko

Fínsko

Pomoc na osivo

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150


PRÍLOHA III

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE OSOBITNÚ PODPORU STANOVENÚ V ČLÁNKU 68 ODS. 1 NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Belgicko

6 389

Bulharsko

11 761

Česká republika

31 826

Dánsko

15 800

Nemecko

2 000

Estónsko

1 253

Írsko

25 000

Grécko

107 600

Španielsko

247 865

Francúzsko

472 600

Taliansko

316 250

Lotyšsko

5 130

Maďarsko

77 290

Holandsko

22 020

Rakúsko

11 900

Poľsko

40 800

Portugalsko

32 411

Rumunsko

25 545

Slovinsko

10 237

Slovensko

8 700

Fínsko

45 140

Švédsko

3 434

Spojené kráľovstvo

29 800

(*)

Sumy, ktoré oznámili členské štáty na poskytnutie podpory uvedenej v článku 68 ods. 1 písm. c), ktoré sú zahrnuté v strope režimu jednotnej platby.

Grécko: 30 000 tisíc EUR

Slovinsko: 4 200 tisíc EUR


PRÍLOHA IV

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE PODPORU STANOVENÚ V ČLÁNKU 68 ODS. 1 PÍSM. a) BODOCH i), ii), iii) A iv) A V ČLÁNKU 68 ODS. 1 PÍSM. b) A e) NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Belgicko

6 389

Bulharsko

11 761

Česká republika

31 826

Dánsko

4 300

Nemecko

2 000

Estónsko

1 253

Írsko

25 000

Grécko

77 600

Španielsko

178 265

Francúzsko

232 600

Taliansko

147 250

Lotyšsko

5 130

Maďarsko

46 164

Holandsko

15 000

Rakúsko

11 900

Poľsko

40 800

Portugalsko

19 510

Rumunsko

25 545

Slovinsko

6 037

Slovensko

8 700

Fínsko

45 140

Švédsko

3 434

Spojené kráľovstvo

29 800


PRÍLOHA V

SUMY, KTORÉ MAJÚ ČLENSKÉ ŠTÁTY POUŽIŤ V SÚLADE S ČLÁNKOM 69 ODS. 6 PÍSM. a) NARIADENIA (ES) č. 73/2009 NA POKRYTIE OSOBITNEJ PODPORY STANOVENEJ V ČLÁNKU 68 ODS. 1 UVEDENÉHO NARIADENIA

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Belgicko

6 389

Dánsko

15 800

Írsko

23 900

Grécko

70 000

Španielsko

144 200

Francúzsko

90 000

Taliansko

144 900

Holandsko

22 020

Rakúsko

11 900

Portugalsko

21 700

Slovinsko

4 200

Fínsko

4 762


PRÍLOHA VI

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE REŽIM JEDNOTNEJ PLATBY

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Belgicko

508 479

Dánsko

997 381

Nemecko

5 769 981

Írsko

1 339 421

Grécko

2 210 268

Španielsko

4 642 028

Francúzsko

7 465 495

Taliansko

3 924 520

Luxembursko

37 569

Malta

4 231

Holandsko

852 443

Rakúsko

676 667

Portugalsko

435 325

Slovinsko

92 740

Fínsko

523 192

Švédsko

724 349

Spojené kráľovstvo

3 946 625


PRÍLOHA VII

ROČNÉ FINANČNÉ RÁMCE PRE REŽIM JEDNOTNEJ PLATBY NA PLOCHU

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Bulharsko

326 671

Česká republika

581 177

Estónsko

70 531

Cyprus

34 898

Lotyšsko

95 653

Litva

262 311

Maďarsko

831 578

Poľsko

1 994 196

Rumunsko

700 424

Slovensko

268 304


PRÍLOHA VIII

MAXIMÁLNE SUMY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DOSTUPNÉ ČLENSKÝM ŠTÁTOM NA POSKYTNUTIE OSOBITNEJ PLATBY NA CUKOR UVEDENEJ V ČLÁNKU 126 NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Česká republika

44 245

Lotyšsko

4 962

Litva

10 260

Maďarsko

41 010

Poľsko

159 392

Rumunsko

4 041

Slovensko

8 856


PRÍLOHA IX

MAXIMÁLNE SUMY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV DOSTUPNÉ ČLENSKÝM ŠTÁTOM NA POSKYTNUTIE OSOBITNEJ PLATBY NA OVOCIE A ZELENINU UVEDENEJ V ČLÁNKU 127 NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

Členský štát

(v tisícoch EUR)

Česká republika

414

Maďarsko

4 756

Poľsko

6 715

Slovensko

690


PRÍLOHA X

ROZPOČTOVÉ STROPY PRE PRECHODNÉ PLATBY V SEKTORE OVOCIA A ZELENINY UVEDENÉ V ČLÁNKU 128 NARIADENIA (ES) č. 73/2009

Kalendárny rok 2010

(v tisícoch EUR)

Členský štát

Cyprus

Rumunsko

Slovensko

Rajčiaky – článok 128 ods. 1

 

869

335

Ovocie a zelenina okrem rajčiakov – článok 128 ods. 2

4 478

 

 


Top