Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0607

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2010 z  9. júla 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1542/2007 o postupoch vykládky a váženia sleďov, makrel a stavríd

OJ L 175, 10.7.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; Zrušil 32011R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/607/oj

10.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/27


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 607/2010

z 9. júla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1542/2007 o postupoch vykládky a váženia sleďov, makrel a stavríd

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (1), a najmä na jeho článok 5 písm. b),

keďže:

(1)

Postupy vykládky a váženia sú výsledkom úzkej spolupráce Spoločenstva s Nórskom a Faerskými ostrovmi. Tieto postupy sú stanovené v nariadení (ES) č. 1542/2007 (2). Rozsah pôsobnosti týchto pravidiel bol obmedzený na zásoby, ktoré podliehali spolupráci medzi Nórskom a Faerskými ostrovmi. Neboli však pokryté zóny zodpovedajúce južnej zložke lovu makrely a stavridy, ako aj ďalšie zóny, ktoré podliehajú obmedzeniam výlovu. Je preto vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti týchto pravidiel na všetky zóny, v ktorých sú stanovené obmedzenia výlovu a všade tam, kde to vyžaduje stav ochrany zásob a potreba zabezpečiť účinnú kontrolu.

(2)

Podľa článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1542/2007 vedie denník strana, ktorá ryby váži. V článku sa však neuvádza časový rámec na dodržanie tejto požiadavky. Aby sa predišlo nejasnostiam vo výklade tohto ustanovenia, mala by sa určiť presná lehota na vyplnenie denníka.

(3)

Podľa článku 9 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1542/2007 sa každá jednotlivá náplň cisternového vozidla, ktoré sa používa na prepravu rýb z prístavu do spracovateľského závodu, váži a zaznamenáva osobitne. S cieľom vyhnúť sa zbytočným zdržaniam, pokiaľ ide o vyloženie nákladu, by sa malo umožniť zaznamenávať iba celkovú hmotnosť náplne všetkých cisternových vozidiel z toho istého plavidla za predpokladu, že sa tieto náplne cisternových vozidiel vážia následne po sebe a bez prerušenia.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1542/2007 by sa preto malo príslušným spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

V článku 60 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (3), sa ustanovujú všeobecné pravidlá váženia produktov rybného hospodárstva a Komisia sa splnomocňuje prijať podrobné pravidlá jeho uplatňovania. Vzhľadom na to, že tento článok sa bude uplatňovať až od 1. januára 2011, a vzhľadom na naliehavú potrebu uplatňovať zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 1542/2007 počas rybárskeho hospodárskeho roku 2010, je vhodné použiť článok 5 písm. b) nariadenia (EHS) č. 2847/93 ako právny základ tejto zmeny a doplnenia.

(6)

Riadiaci výbor pre rybné hospodárstvo a akvakultúru nepredložil v lehote stanovenej jeho predsedom žiadne stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1542/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na vykládky rybárskych plavidiel Európskej únie a rybárskych plavidiel tretích krajín v EÚ alebo rybárskych plavidiel EÚ v tretích krajinách, pri ktorých množstvo na jednu vykládku presahuje 10 ton sleďov (Clupea harengus), makrel (Scomber scombrus) a stavríd (Trachurus spp.) alebo ich kombinácie

a)

v prípade sleďov v zónach ICES (4) I, II, IIIa, IV, Vb, VI a VII;

b)

v prípade makrel v zónach ICES: IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a vody EÚ CECAF (5);

c)

v prípade stavríd v zónach ICES: IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a vody EÚ CECAF.

2.

V článku 9 sa odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Strana, ktorá ryby váži, vedie pre každý vážiaci systém viazaný stránkovaný denník (‚denník váženia‘). Vyplní sa okamžite po ukončení váženia jednotlivých vykládok a najneskôr do 23.59 hod. miestneho času v deň ukončenia váženia. V denníku váženia sa uvedie:

a)

názov a registračné číslo plavidla, z ktorého sa ryby vyložili;

b)

identifikačné číslo cisternových vozidiel v prípadoch, keď boli ryby v súlade s článkom 7 prevážané z prístavu vykládky pred vážením. Každá jednotlivá náplň cisternového vozidla sa váži a zaznamenáva osobitne. Celková hmotnosť náplne všetkých cisternových vozidiel z toho istého plavidla sa môže zaznamenať ako celok v prípade, že sa tieto náplne cisternových vozidiel vážia následne po sebe a bez prerušenia;

c)

druh rýb;

d)

hmotnosť každej vykládky;

e)

dátum a čas začiatku a konca váženia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 56.

(3)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12. 2009, s. 1.

(4)  Zóny ICES (Medzinárodnej rady pre výskum morí) definované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 70).

(5)  Zóny CECAF (východný a stredný Atlantik alebo hlavná rybolovná zóna 34 FAO) definované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantiku (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 1).“


Top