Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0132

2010/132/: Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2010 , ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia Trichoderma asperellum (kmeň T34) a izopyrazámu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS [oznámené pod číslom K(2010) 1099] (Text s významom pre EHP)

OJ L 52, 3.3.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 89 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/132(1)/oj

3.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 52/51


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. marca 2010,

ktorým sa v zásade uznáva úplnosť dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie s cieľom možného zaradenia Trichoderma asperellum (kmeň T34) a izopyrazámu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS

[oznámené pod číslom K(2010) 1099]

(Text s významom pre EHP)

(2010/132/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

V smernici 91/414/EHS sa stanovuje vypracovanie zoznamu Spoločenstva, v ktorom sa uvádzajú účinné látky povolené na použitie v prípravkoch na ochranu rastlín.

(2)

Spoločnosť Biocontrol Technologies S.L. predložila 22. apríla 2009 orgánom Spojeného kráľovstva dokumentáciu týkajúcu sa účinnej látky Trichoderma asperellum (kmeň T34) so žiadosťou o jej zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Spoločnosť Syngenta Crop Protection AG predložila 25. novembra 2008 orgánom Spojeného kráľovstva dokumentáciu týkajúcu sa účinnej látky izopyrazám so žiadosťou o jej zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(3)

Orgány Spojeného kráľovstva Komisii oznámili, že po predbežnom preskúmaní možno skonštatovať, že dokumentácie týkajúce sa uvedených účinných látok spĺňajú požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe II k smernici 91/414/EHS. Takisto sa zdá, že predložené dokumentácie spĺňajú požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS, pokiaľ ide o jeden prípravok na ochranu rastlín obsahujúci danú účinnú látku. V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS príslušní žiadatelia dokumentácie následne zaslali Komisii a ostatným členským štátom a predložili Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(4)

Týmto rozhodnutím by sa malo na úrovni Európskej únie formálne potvrdiť, že dokumentácie v zásade spĺňajú požiadavky týkajúce sa údajov a informácií stanovené v prílohe II a v prípade najmenej jedného prípravku na ochranu rastlín s obsahom danej účinnej látky aj požiadavky stanovené v prílohe III k smernici 91/414/EHS.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dokumentácie týkajúce sa účinných látok uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ktoré boli predložené Komisii a členským štátom s cieľom dosiahnuť ich zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS, v zásade spĺňajú požiadavky na údaje a informácie, ktoré sú stanovené v prílohe II k uvedenej smernici.

Dokumentácie spĺňajú aj požiadavky týkajúce sa údajov a informácií, ktoré sú uvedené v prílohe III k uvedenej smernici, pokiaľ ide o jeden prípravok na ochranu rastlín obsahujúci účinnú látku s prihliadnutím na navrhované spôsoby použitia.

Článok 2

Spravodajský členský štát pokračuje v podrobnom skúmaní dokumentácií uvedených v článku 1 a závery z ich preskúmaní spolu s odporúčaním o zaradení alebo nezaradení účinných látok uvedených v článku 1 do prílohy I k smernici 91/414/EHS a so všetkými podmienkami takéhoto zaradenia oznámi Komisii v najkratšom možnom čase, nie však neskôr ako jeden rok od dátumu uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 2. marca 2010

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.


PRÍLOHA

ÚČINNÉ LÁTKY, KTORÝCH SA TÝKA TOTO ROZHODNUTIE

Číslo

Spoločný názov, identifikačné číslo CIPAC

Žiadateľ

Dátum podania žiadosti

Spravodajský členský štát

1

Trichoderma asperellum (kmeň T34)

č. CIPAC: nepodstatné

Biocontrol Technologies S.L.

22.4.2009

UK

2

Izopyrazám

č. CIPAC:

syn-izomér: 683777-13-1

anti-izomér: 683777-14-2

Syngenta Crop Protection AG

25.11.2008

UK


Top