Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0120

2010/120/CFSP: Rozhodnutie Rady 2010/120/SZBP z  25. februára 2010 , ktorým sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan a Pakistan

OJ L 49, 26.2.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/120(1)/oj

26.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/28


ROZHODNUTIE RADY 2010/120/SZBP

z 25. februára 2010,

ktorým sa predlžuje a mení a dopĺňa mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan a Pakistan

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28, článok 31 ods. 2 a článok 33,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 24. júla 2008 prijala jednotnú akciu 2008/612/SZBP (1), ktorou sa Ettore F. SEQUI vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Afganistan na obdobie od 1. septembra 2008 do 28. februára 2009.

(2)

Rada 16. februára 2009 prijala jednotnú akciu 2009/135/SZBP (2), ktorou sa mandát OZEÚ pre Afganistan predlžuje do 28. februára 2010.

(3)

Rada na základe preskúmania jednotnej akcie 2009/135/SZBP prijala 15. júna 2009 jednotnú akciu 2009/467/SZBP (3), ktorou sa mandát OZEÚ pre Afganistan rozširuje na Pakistan.

(4)

Mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť do 31. marca 2010.

(5)

OZEÚ pre Afganistan a Pakistan bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky tak, ako sú uvedené v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Jednotná akcia 2009/467/SZBP sa mení a dopĺňa takto:

1)

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Pán Ettore F. SEQUI sa týmto vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Afganistan a Pakistan do 31. marca 2010.“

2)

V článku 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

podporuje činnosť vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP) v regióne.“

3)

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným kontaktným bodom s Radou. PBV poskytuje OZEÚ v rámci jeho mandátu strategické usmernenie a politické vedenie bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.“

4)

V článku 5 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2009 do 31. marca 2010 je 2 830 000 EUR.“

„2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2009. Hospodári sa s nimi v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie.“

5)

V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu. Tím má odborné znalosti o osobitných politických otázkach vyplývajúcich z mandátu. OZEÚ bezodkladne informuje Radu a Komisiu o zložení svojho tímu.“

6)

V článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Delegácie Únie a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.“

7)

V článku 10 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti, a predkladá VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu.“

8)

Článok 11 sa nahrádza takto:

„Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva VP a PBV ústne a písomné správy. V prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie VP alebo PBV poskytovať správy Rade pre zahraničné veci.“

9)

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci Únie. Pomáha zabezpečiť, aby všetky nástroje Únie v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia politických cieľov EÚ. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou Komisie, ako aj s činnosťou OZEÚ pre Strednú Áziu. OZEÚ pravidelne informuje misie členských štátov a delegácie Únie.

2.   V teréne sa udržiavajú úzke styky s vedúcimi delegácií Únie a vedúcimi misií členských štátov, ktorí vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ na miestnej úrovni politicky usmerňuje vedúceho policajnej misie EÚ v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN). OZEÚ a veliteľ civilnej operácie sa podľa potreby vzájomne radia. OZEÚ nadväzuje styky aj s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v teréne.“

Článok 2

OZEÚ predloží na konci svojho mandátu VP, Rade a Komisii správu o jeho vykonávaní.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. marca 2010.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. februára 2010

Za Radu

predseda

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2008, s. 60.

(2)  Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2009, s. 61.

(3)  Ú. v. EÚ L 151, 16.6.2009, s. 41.


Top