EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0125

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 125/2010 z  11. februára 2010 , ktorým sa stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 676/2009

OJ L 39, 12.2.2010, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/125(1)/oj

12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/3


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 125/2010

z 11. februára 2010,

ktorým sa stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice v rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 676/2009

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 144 ods. 1 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 676/2009 (2) bola vyhlásená verejná súťaž na maximálne zníženie cla na dovoz kukurice z tretích krajín do Španielska.

(2)

V súlade s článkom 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1296/2008 z 18. decembra 2008 o ustanovení podrobných pravidiel na uplatňovanie colných kvót na dovoz kukurice a ciroku do Španielska a dovoz kukurice do Portugalska (3) môže Komisia podľa postupu uvedeného v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozhodnúť o stanovení maximálneho zníženia dovozného cla. Pri stanovení tohto zníženia treba najmä zohľadniť kritériá ustanovené v článkoch 7 a 8 nariadenia (ES) č. 1296/2008.

(3)

Vo verejnej súťaži sa vyberie ktorýkoľvek uchádzač, ktorého ponuka sa nachádza na úrovni maximálneho zníženia dovozného cla alebo na nižšej úrovni.

(4)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci verejnej súťaže uvedenej v nariadení (ES) č. 676/2009 sa pre ponuky doručené od 29. januára do 11. februára 2010 stanovuje maximálne zníženie cla na dovoz kukurice vo výške 19,61 EUR/t pre celkové maximálne množstvo 8 000 t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. februára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. februára 2010

Za Komisiu v mene predsedu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2009, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 57.


Top