Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0114

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 114/2010 z 9. februára 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2229/2004, pokiaľ ide o lehotu, v rámci ktorej má EFSA zaujať stanovisko k návrhu revíznych správ týkajúcich sa účinných látok, v prípade ktorých existujú jasné indikácie, že nemajú žiadne škodlivé účinky (Text s významom pre EHP)

OJ L 37, 10.2.2010, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 87 - 87

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/114/oj

10.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/12


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 114/2010

z 9. februára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2229/2004, pokiaľ ide o lehotu, v rámci ktorej má EFSA zaujať stanovisko k návrhu revíznych správ týkajúcich sa účinných látok, v prípade ktorých existujú jasné indikácie, že nemajú žiadne škodlivé účinky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 24b nariadenia Komisie (ES) č. 2229/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (2), ak existujú jasné indikácie, že možno očakávať, že účinná látka nemá žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí ani zvierat, ani na podzemnú vodu a ani žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, táto látka sa má zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS bez predchádzajúcej porady s EFSA.

(2)

V prípade, že účinná látka bola zaradená v súlade s článkom 24b nariadenia (ES) č. 2229/2004 bez predchádzajúcej porady s EFSA, na základe článku 25a uvedeného nariadenia má EFSA zaujať stanovisko k návrhu revíznej správy najneskôr do 31. decembra 2010.

(3)

Vzhľadom na veľké množstvo účinných látok, ktoré sa zaradili do uvedenej prílohy v súlade s článkom 24b nariadenia (ES) č. 2229/2004, je potrebné, aby sa úradu EFSA poskytlo viac času na vydanie stanoviska. V prípade uvedených účinných látok existujú jasné indikácie, že nemajú žiadne škodlivé účinky. Vzhľadom na uvedené fakty je vhodné, aby sa lehota, v rámci ktorej má EFSA vydať stanovisko, predĺžila do 31. decembra 2012.

(4)

Nariadenie (ES) č. 2229/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 25a nariadenia (ES) č. 2229/2004 sa slová „31. decembra 2010“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2012“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 13.


Top