Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0061

2010/61/: Rozhodnutie Komisie z  2. februára 2010 o schválení účtov určitých platobných agentúr v Nemecku a Portugalsku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných zo záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) za rozpočtový rok 2006 [oznámené pod číslom K(2010) 470]

OJ L 34, 5.2.2010, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/61(1)/oj

5.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 34/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. februára 2010

o schválení účtov určitých platobných agentúr v Nemecku a Portugalsku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných zo záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) za rozpočtový rok 2006

[oznámené pod číslom K(2010) 470]

(Iba nemecké a portugalské znenie je autentické)

(2010/61/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (2), a najmä na jeho článok 32,

po porade s výborom fondu,

keďže:

(1)

V rozhodnutiach Komisie 2007/327/ES (3) a 2008/394/ES (4) sa za rozpočtový rok 2006 schválili účty všetkých platobných agentúr okrem nemeckej platobnej agentúry Bayern-Umwelt, talianskej platobnej agentúry ARBEA a portugalskej platobnej agentúry IFADAP.

(2)

Vzhľadom na doručenie nových informácií a dodatočné kontroly môže Komisia v súčasnosti rozhodnúť o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtov, ktoré predložili nemecká platobná agentúra Bayern-Umwelt a portugalská platobná agentúra IFADAP.

(3)

V článku 7 ods. 1 druhom pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 1663/95 zo 7. júla 1995 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 729/70 týkajúceho sa postupu pri zúčtovaní výkazov záručnej sekcie EPUZF (5) sa ustanovuje, že sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého členského štátu alebo splatné každému členskému štátu v súlade s rozhodnutím o schválení účtov, ktoré sa uvádza v prvom pododseku, sa určia odpočítaním záloh, ktoré sa vyplatili počas príslušného rozpočtového roku, t. j. počas roku 2006, z výdavkov uznaných pre daný rok v súlade s prvým pododsekom. Tieto sumy sa odpočítajú alebo sa pripočítajú k zálohám na výdavky z druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie o schválení účtov.

(4)

Podľa článku 32 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005, pokiaľ sa vymáhanie na základe nezrovnalostí nevykonalo v lehote štyroch rokov od dátumu prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo ôsmich rokov, ak je vymáhanie predmetom konania pred vnútroštátnymi súdmi, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania na základe takýchto nezrovnalostí znáša vo výške 50 % daný členský štát a vo výške 50 % rozpočet Spoločenstva. Podľa článku 32 ods. 3 uvedeného nariadenia sú členské štáty povinné odovzdať Komisii spolu s ročnými účtami aj súhrnnú správu o vymáhacích konaniach začatých na základe nezrovnalostí. Podrobné pravidlá uplatňovania povinnosti členských štátov podávať správu o sumách, ktoré sa majú vymáhať, sa ustanovujú v nariadení Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (6). V prílohe III k uvedenému nariadeniu sa uvádzajú vzorové tabuľky 1 a 2, ktoré musia členské štáty poskytnúť v roku 2007. Na základe tabuliek vyplnených členskými štátmi by Komisia mala rozhodnúť o finančných dôsledkoch, pokiaľ sa vymáhanie na základe nezrovnalostí nevykonalo v lehote štyroch rokov, respektíve ôsmich rokov. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o súlade podľa článku 32 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(5)

Podľa článku 32 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1290/2005 môžu členské štáty rozhodnúť, že nebudú pokračovať vo vymáhaní. Toto rozhodnutie sa môže prijať iba v prípade, že súhrn vzniknutých a predpokladaných nákladov na vymáhanie je vyšší ako vymáhaná čiastka alebo vymáhanie je nemožné z dôvodu platobnej neschopnosti, zistenej a uznanej v súlade s vnútroštátnym právom, dlžníka alebo osôb právne zodpovedných za nezrovnalosť. Ak sa dané rozhodnutie prijalo do štyroch rokov od dátumu prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo do ôsmich rokov v prípade, že je vymáhanie predmetom konania pred vnútroštátnymi súdmi, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania by sa mali uhradiť vo výške 100 % z rozpočtu Spoločenstva. V súhrnnej správe uvedenej v článku 32 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sú uvedené sumy, v prípade ktorých sa členské štáty rozhodli nepokračovať vo vymáhaní, a dôvody takéhoto rozhodnutia. Tieto sumy sa neúčtujú príslušným členským štátom, a preto sa majú uhradiť z rozpočtu Spoločenstva. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o súlade podľa článku 32 ods. 8 uvedeného nariadenia.

(6)

Pri schvaľovaní účtov dotknutých platobných agentúr musí Komisia zohľadniť sumy, ktoré sa už dotknutým členským štátom zrazili na základe rozhodnutia 2007/327/ES a rozhodnutia 2008/394/ES.

(7)

V súlade s článkom 7 ods. 3 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1258/1999 a článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1663/95 nie sú týmto rozhodnutím dotknuté rozhodnutia následne prijaté Komisiou, ktorými sa z financovania Spoločenstva vylučujú výdavky, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účty nemeckej platobnej agentúry Bayern-Umwelt a portugalskej platobnej agentúry IFADAP, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), pokiaľ ide o rozpočtový rok 2006, sa týmto schvaľujú.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého dotknutého členského štátu alebo splatné každému dotknutému členskému štátu podľa tohto rozhodnutia vrátane súm vyplývajúcich z uplatňovania článku 32 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa stanovujú v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko a Portugalskej republike.

V Bruseli 2. februára 2010

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2007, s. 51.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2008, s. 22.

(5)  Ú. v. ES L 158, 8.7.1995, s. 6.

(6)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90.


PRÍLOHA

SCHVÁLENIE ÚČTOV PLATOBNÝCH AGENTÚR

ROZPOČTOVÝ ROK 2006

Suma, ktorú má členský štát vrátiť alebo ktorá sa mu má vyplatiť

Pozn.: Nomenklatúra 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.

ČŠ

 

2006 – Výdavky / viazané príjmy platobných agentúr, ktorých účty sú

Celkom a + b

Zníženia a pozastavenia za celý rozpočtový rok (1)

Zníženia podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 1290/2005

Celkom vrátane znížení a pozastavení

Platby členskému štátu za rozpočtový rok

Suma, ktorú má členský štát vrátiť (–) alebo ktorá sa mu má vyplatiť (+)

Suma, ktorú má členský štát vrátiť (–) alebo ktorá sa mu má vyplatiť (+) podľa rozhodnutia 2009/367/ES

Suma, ktorú má členský štát vrátiť (–) alebo ktorá sa mu má vyplatiť (+) podľa rozhodnutia 2008/394/ES

Suma, ktorú má členský štát vrátiť (–) alebo ktorá sa mu má vyplatiť (+) podľa tohto rozhodnutia (2)

schválené

vylúčené

= výdavky / viazané príjmy nahlásené v ročných vyhláseniach

= celková suma výdavkov / viazaných príjmov v mesačných vyhláseniach

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

i'

j = h – i – i'

DE

EUR

6 543 354 057,67

0,00

6 543 354 057,67

–15 751,26

–22 076 833,17

6 521 261 473,24

6 543 392 477,21

–22 131 003,97

–22 062 685,96

–68 318,01

0,00

PT

EUR

948 006 804,65

0,00

948 006 804,65

–79 408,17

–1 169 114,34

946 758 282,14

946 441 751,51

316 530,63

704 425,08

0,00

– 387 894,45


ČŠ

 

Výdavky (3)

Viazané príjmy (3)

Fond pre cukor

Článok 32 (=e)

Celkom (=j)

Výdavky (4)

Viazané príjmy (4)

05 07 01 06

67 01

05 02 16 02

68 03

67 02

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

DE

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PT

EUR

– 279 281,98

0,00

0,00

0,00

– 108 612,47

– 387 894,45


(1)  Zníženia a pozastavenia platieb sú tie, ktoré sa zohľadnili v platobnom systéme a ku ktorým sa pripočítavajú najmä opravy za nedodržanie platobných termínov stanovených v auguste, septembri a októbri 2006.

(2)  Pri výpočte sumy, ktorú má členský štát vrátiť alebo ktorá sa mu má vyplatiť, sa zohľadňuje celková suma v ročnom vyhlásení za schválené výdavky (stĺpec a) alebo celková suma mesačných vyhlásení vylúčených výdavkov (stĺpec b).

Platný výmenný kurz: článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2006.

(3)  Ak sú viazané príjmy v prospech členského štátu, musia sa nahlásiť v rámci 05 07 01 06.

(4)  Ak by viazané príjmy z fondu pre cukor boli v prospech členského štátu, musia sa nahlásiť v rámci 05 02 16 02.

Pozn.: Nomenklatúra 2010: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 67 01, 67 02, 68 03.


Top