Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1222

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (Text s významom pre EHP)

OJ L 342, 22.12.2009, p. 46–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 109 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1222/oj

22.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/46


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1222/2009

z 25. novembra 2009

o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Udržateľná mobilita je veľkou výzvou Spoločenstva vzhľadom na zmenu klímy a potreby podporiť konkurencieschopnosť Európy, ako zdôrazňuje oznámenie Komisie z 8. júla 2008 s názvom Doprava šetrnejšia k životnému prostrediu.

(2)

V oznámení Komisie z 19. októbra 2006 s názvom Akčný plán pre energetickú účinnosť – Využitie potenciálu sa zdôraznil potenciál na zníženie celkovej spotreby energie o 20 % do roku 2020 prostredníctvom zoznamu cielených opatrení vrátane označovania pneumatík.

(3)

V oznámení Komisie zo 7. februára 2007 s názvom Výsledky preskúmania stratégie Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel sa zdôraznil potenciál na zníženie emisií CO2 prostredníctvom doplnkových opatrení pre komponenty automobilov s najväčším vplyvom na spotrebu paliva, ako sú napr. pneumatiky.

(4)

Pneumatiky, najmä pre svoj valivý odpor, spôsobujú 20 až 30 % celkovej spotreby paliva vozidiel. Zníženie valivého odporu pneumatík môže preto významne prispieť k energetickej efektívnosť cestnej dopravy a následnému zníženiu emisií.

(5)

Pneumatiky sa dajú charakterizovať viacerými parametrami, ktoré navzájom súvisia. Zlepšenie jedného parametra, napríklad valivého odporu, môže mať nepriaznivý účinok na ďalšie parametre, napríklad na priľnavosť za mokra, a zlepšenie priľnavosti na mokrej vozovke môže mať negatívny vplyv na vonkajší hluk valenia. Výrobcovia pneumatík by sa mali nabádať, aby optimalizovali všetky parametre nad dosiahnuté normy.

(6)

Palivovo úsporné pneumatiky sú hospodárne, pretože úspory paliva viac ako vynahradzujú vyššiu kúpnu cenu pneumatík vyplývajúcu zo zvýšených výrobných nákladov.

(7)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (3) sa stanovujú minimálne požiadavky na valivý odpor pneumatík. Vývoj nových technológií umožňuje výrazne znížiť stratu energie spôsobenú valivým odporom pneumatík nad rámec minimálnych požiadaviek. Preto je z hľadiska zníženia vplyvu cestnej dopravy na životné prostredie vhodné, aby sa stanovili ustanovenia, ktoré budú prostredníctvom poskytovania harmonizovaných informácií o tomto parametri nabádať konečných používateľov na nákup palivovo úspornejších pneumatík.

(8)

Hluk z dopravy je veľmi rušivý a má škodlivé účinky na zdravie. Nariadením (ES) č. 661/2009 sa stanovujú minimálne požiadavky na vonkajší hluk valenia pneumatík. Vývoj nových technológií umožňuje výrazne znížiť vonkajší hluk valenia nad rámec týchto minimálnych požiadaviek. Preto je z hľadiska zníženia hluku z cestnej dopravy vhodné, aby sa stanovili ustanovenia, ktoré budú prostredníctvom poskytovania harmonizovaných informácií o tomto parametri nabádať konečných používateľov na nákup pneumatík s malým vonkajším hlukom valenia.

(9)

Poskytovaním harmonizovaných informácií o vonkajšom hluku valenia by sa zároveň umožnilo vykonávanie opatrení proti hluku z dopravy a prispelo k zvyšovaniu povedomia o vplyve pneumatík na hluk z dopravy v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (4).

(10)

Nariadením (ES) č. 661/2009 sa stanovujú minimálne požiadavky na priľnavosť pneumatík za mokra. Vývoj nových technológií umožňuje výrazne zlepšiť priľnavosť za mokra nad rámec týchto minimálnych požiadaviek, a teda aj skrátiť brzdnú dráhu za mokra. Preto je z hľadiska zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky vhodné, aby sa stanovili ustanovenia, ktoré budú prostredníctvom poskytovania harmonizovaných informácií o tomto parametri nabádať konečných používateľov na nákup pneumatík s vysokou priľnavosťou za mokra.

(11)

Poskytovanie informácií o priľnavosti za mokra nemusí odrážať primárnu výkonnosť pneumatík určených na použitie v podmienkach snehu a poľadovice. Vzhľadom na fakt, že harmonizované skúšobné metódy pre takéto pneumatiky ešte nie sú dostupné, je vhodné umožniť prípadnú úpravu ich stupnice priľnavosti v neskoršom štádiu.

(12)

Poskytovaním informácií o parametroch pneumatík v podobe štandardného štítku sa pravdepodobne podarí ovplyvniť rozhodovanie konečných používateľov pri kúpe v prospech bezpečnejších, tichších a palivovo úspornejších pneumatík. Tým sa následne pravdepodobne vytvorí motivácia pre výrobcov pneumatík, aby tieto parametre pneumatík optimalizovali, čím sa otvorí cesta pre udržateľnejšiu spotrebu a výrobu.

(13)

Rozličnosť pravidiel jednotlivých členských štátov pre označovanie pneumatík by spôsobila prekážky pre obchod v rámci Spoločenstva a zväčšila administratívnu záťaž a náklady výrobcov pneumatík na testovanie.

(14)

Náhradné pneumatiky predstavujú 78 % trhu s pneumatikami. Preto je vhodné informovať konečných používateľov o parametroch náhradných pneumatík, rovnako ako o vlastnostiach pneumatík namontovaných na nové vozidlá.

(15)

Potreba lepších informácií o palivovej úspornosti a ďalších parametroch pneumatík je dôležitá pre spotrebiteľov rovnako ako správcov vozových parkov a podnikov cestnej dopravy, ktorí pre absenciu režimu označovania a harmonizovaných testov nemôžu ľahko porovnávať parametre rôznych značiek pneumatík. Z tohto dôvodu je vhodné zahrnúť pneumatiky kategórií C1, C2 a C3 do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(16)

Označenie z hľadiska energetickej účinnosti, ktorým sa výrobky rozdeľujú na stupnici od A po G, ako sa uplatňuje na domáce spotrebiče podľa smernice Rady 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (5), spotrebitelia veľmi dobre poznajú a preukázalo sa, že úspešne propaguje úspornejšie spotrebiče. Rovnaká úprava by sa mala použiť aj na označovanie palivovej úspornosti pneumatík.

(17)

Zobrazením štítku na pneumatikách v predajniach a v propagačných technických materiáloch by sa malo zabezpečiť, že distribútori a potenciálni koneční používatelia dostanú na mieste a v čase rozhodovania o nákupe harmonizované informácie o palivovej úspornosti, priľnavosti za mokra a vonkajšom hluku valenia pneumatík.

(18)

Niektorí koneční používatelia si vyberajú pneumatiky skôr, než prídu do predajne, alebo ich nakupujú poštovou objednávkou. Aby sa zabezpečilo, že aj títo koneční používatelia sa môžu rozhodovať na základe objektívnych harmonizovaných informácií o palivovej úspornosti, priľnavosti za mokra a vonkajšom hluku valenia pneumatík, štítky by sa mali zobrazovať vo všetkých technických propagačných materiáloch, aj keď je takýto materiál sprístupnený na internete. Technický propagačný materiál nezahŕňa reklamy na bilbordoch, v novinách, časopisoch, rozhlasovom vysielaní, televízii a v podobných online formátoch.

(19)

Potenciálnym konečným používateľom by sa mali poskytnúť informácie vysvetľujúce každý prvok štítku a jeho význam. Tieto informácie by sa mali poskytnúť v propagačných technických materiáloch, napríklad na webových stránkach dodávateľa.

(20)

Informácie by sa mali poskytovať v súlade s harmonizovanými testovacími postupmi, ktoré by mali byť spoľahlivé, presné a reprodukovateľné, aby sa umožnilo konečným používateľom porovnávať rôzne pneumatiky a obmedzili sa náklady výrobcov na testovanie.

(21)

S cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a zvýšiť bezpečnosť cestnej dopravy členské štáty môžu zavádzať stimuly v prospech palivovo úsporných, bezpečnejších a menej hlučných pneumatík. Bolo by vhodné určiť minimálne triedy palivovej úspornosti a priľnavosti za mokra, pod ktorými sa takéto stimuly nesmú poskytovať, aby sa zabránilo rozdrobeniu vnútorného trhu. Takéto stimuly môžu predstavovať štátnu pomoc. Týmto nariadením by nemal byť dotknutý výsledok žiadneho budúceho konania vo veci štátnej pomoci, ktoré sa môže uskutočniť v súlade s článkami 87 a 88 zmluvy vo vzťahu k takýmto iniciatívam, a nemalo by sa týkať zdanenia a fiškálnych vecí.

(22)

Na dosiahnutie cieľov ustanovení o označovaní a zabezpečenie rovnakých východiskových podmienok v rámci Spoločenstva je nevyhnutné, aby dodávatelia a distribútori tieto ustanovenia dodržiavali. Členské štáty by preto mali monitorovať toto dodržiavanie prostredníctvom dohľadu nad trhom a pravidelných následných kontrol najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (6).

(23)

Členské štáty by sa pri vykonávaní príslušných ustanovení tohto nariadenia mali zdržať vykonávania opatrení, ktoré ukladajú malým a stredným podnikom neodôvodnené, byrokratické a ťažkopádne opatrenia.

(24)

Dodávatelia a distribútori pneumatík by sa mali nabádať, aby dosiahli súlad s ustanoveniami tohto nariadenia do roku 2012, a tým urýchlili uznávanie štítkov a realizáciu ich prínosov.

(25)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(26)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená zaviesť požiadavky týkajúce sa rozdelenia pneumatík kategórií C2 a C3 z hľadiska priľnavosti za mokra, upraviť rozdelenie z hľadiska priľnavosti v prípade pneumatík špecificky navrhnutých pre podmienky snehu a poľadovice a prispôsobovať prílohy vrátane testovacích metód a súvisiacich mier tolerancie technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(27)

S cieľom zistiť, do akej miery koneční používatelia chápu štítky a či je toto nariadenie schopné zabezpečiť transformáciu trhu, by sa malo vykonať preskúmanie tohto nariadenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ a predmet úpravy

1.   Cieľom tohto nariadenia je zvýšiť bezpečnosť, úspornosť a environmentálnu efektívnosť cestnej dopravy podporou palivovo úsporných a bezpečných pneumatík s nízkou hladinou hluku.

2.   Týmto nariadením sa vytvára rámec pre poskytovanie harmonizovaných informácií o parametroch pneumatík prostredníctvom označovania, čím sa spotrebiteľom umožní informovaný výber pri nákupe pneumatík.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na pneumatiky kategórií C1, C2 a C3.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

protektorové pneumatiky;

b)

profesionálne offroadové pneumatiky;

c)

pneumatiky určené výlučne na montáž na vozidlá registrované prvýkrát pred 1. októbrom 1990;

d)

náhradné pneumatiky typu T na dočasné použitie;

e)

pneumatiky s rýchlostnou kategóriou menšou než 80 km/h;

f)

pneumatiky s menovitým priemerom ráfika, ktorý nepresahuje 254 mm alebo je 635 mm a viac;

g)

pneumatiky vybavené doplnkovými zariadeniami na zlepšenie trakčných vlastností (napr. pneumatiky s kovovými hrotmi);

h)

pneumatiky určené na montáž len na vozidlá určené výlučne na preteky.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účel tohto nariadenia:

1.

„pneumatiky kategórií C1, C2 a C3“ sú triedy pneumatík vymedzené v článku 8 nariadenia (ES) č. 661/2009;

2.

„náhradná pneumatika na dočasné použitie typu T“ je typ náhradnej pneumatiky na dočasné použitie konštruovaný na použitie pri hustiacom tlaku vyššom ako je tlak stanovený pre normálne a zosilnené pneumatiky;

3.

„predajňa“ je miesto, kde sa vystavujú alebo uskladňujú a ponúkajú na predaj konečnému používateľovi pneumatiky, vrátane výstavných siení automobilov, pokiaľ ide o pneumatiky ponúkané na predaj konečnému používateľovi, ktoré nie sú namontované na vozidlách;

4.

„propagačný technický materiál“ sú technické príručky, brožúry, letáky a katalógy (či už v tlačenej, elektronickej alebo online podobe), ako aj webové stránky, ktorých účelom je podporovať predaj pneumatík konečným používateľom alebo distribútorom a ktoré opisujú špecifické technické parametre pneumatiky;

5.

„technická dokumentácia“ sú informácie o pneumatikách vrátane údajov o výrobcovi a značke pneumatiky; opis typu pneumatiky alebo zoskupenia pneumatík určeného na deklaráciu triedy palivovej úspornosti, triedy priľnavosti za mokra a triedy a nameranej hodnoty vonkajšieho hluku valenia; výsledky testov a určenie presnosti testov;

6.

„výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobok alebo si výrobok nechá skonštruovať alebo vyrobiť a neskôr ho predáva pod svojím menom alebo svojou ochrannou známkou;

7.

„dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Spoločenstve, ktorá umiestňuje výrobok z tretej krajiny na trh Spoločenstva;

8.

„splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Spoločenstve, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri špecifikovaných úlohách týkajúcich sa povinností výrobcu podľa tohto nariadenia;

9.

„dodávateľ“ je výrobca alebo jeho poverený zástupca v Spoločenstve alebo dovozca;

10.

„distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem dodávateľa alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje pneumatiku na trhu;

11.

„sprístupnenie na trhu“ je akákoľvek dodávka výrobku na distribúciu alebo používanie na trhu Spoločenstva počas obchodnej činnosti, či za odplatu alebo bezplatne;

12.

„konečný používateľ“ je spotrebiteľ, ako aj správca vozových parkov alebo podnik cestnej dopravy, ktorý kupuje, alebo sa očakáva, že kúpi, pneumatiku;

13.

„základný parameter“ je parameter pneumatiky, napríklad valivý odpor, priľnavosť za mokra alebo vonkajší hluk valenia, ktorý má značný vplyv na životné prostredie, bezpečnosť cestnej premávky alebo zdravie počas jej používania.

Článok 4

Povinnosti dodávateľov pneumatík

1.   Dodávatelia zabezpečia, aby boli pneumatiky C1 a C2, ktoré sa dodávajú distribútorom alebo konečným používateľom:

a)

vybavené nálepkou na behúni pneumatiky, ktorá zobrazuje štítok udávajúci triedu palivovej úspornosti, ako sa ustanovuje v časti A prílohy I, triedu a nameranú hodnotu vonkajšieho hluku valenia, ako sa ustanovuje v časti C prílohy I, a v príslušných prípadoch triedu priľnavosti za mokra, ako sa ustanovuje v časti B prílohy I,

alebo

b)

v prípade každej doručenej zásielky jednej alebo viacerých totožných pneumatík sprevádzané štítkom v tlačenej podobe, ktorý udáva triedu palivovej úspornosti, ako sa ustanovuje v časti A prílohy I, triedu a nameranú hodnotu vonkajšieho hluku valenia, ako sa ustanovuje v časti C prílohy I, a v príslušných prípadoch triedu priľnavosti za mokra, ako sa ustanovuje v časti B prílohy I.

2.   Formát nálepky a štítku uvedeného v odseku 1 je predpísaný v prílohe II.

3.   Dodávatelia uvedú v propagačnom technickom materiáli, a to aj na svojich webových stránkach, triedu palivovej úspornosti, triedu a nameranú hodnotu vonkajšieho hluku valenia a v príslušných prípadoch triedu priľnavosti za mokra pneumatík kategórií C1, C2 a C3 v súlade s prílohou I a v poradí určenom v prílohe III.

4.   Dodávatelia sprístupnia úradom členských štátov na požiadanie technickú dokumentáciu počas obdobia, ktoré sa končí päť rokov po tom, ako bola posledná pneumatika daného typu sprístupnená na trhu. Technická dokumentácia je dostatočne podrobná na to, aby umožnila úradom overiť presnosť informácií o palivovej úspornosti, priľnavosti za mokra a vonkajšom hluku valenia uvedených na štítku.

Článok 5

Povinnosti distribútorov pneumatík

1.   Distribútori zabezpečia, aby:

a)

mali pneumatiky v predajni na jasne viditeľnom mieste štítok, ktorý poskytujú dodávatelia v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a),

alebo

b)

aby sa pred predajom pneumatiky štítok uvedený v článku 4 ods. 1 písm. b) ukázal konečným používateľom a bol jasne vystavený v bezprostrednej blízkosti pneumatiky v predajni.

2.   Ak pneumatiky ponúkané na predaj nemôže konečný používateľ vidieť, distribútori poskytnú konečným používateľom informácie o triede palivovej úspornosti, triede priľnavosti za mokra a triede a nameranej hodnote vonkajšieho hluku valenia týchto pneumatík;

3.   Ak ide o pneumatiky kategórií C1, C2 a C3, distribútori uvedú údaje o triede palivovej úspornosti, nameranej hodnote vonkajšieho hluku valenia a v príslušných prípadoch o triede priľnavosti za mokra, ako sa stanovuje v prílohe I, na účtenke alebo spolu s účtenkou, ktorú odovzdajú konečnému používateľovi pri nákupe pneumatík.

Článok 6

Povinnosti dodávateľov a distribútorov vozidiel

Ak sa konečným používateľom ponúkne v predajni možnosť vybrať si medzi rozličnými typmi pneumatík na montáž na nové vozidlo, ktoré plánujú nadobudnúť, dodávatelia a distribútori vozidiel im pred predajom poskytnú pri každej ponúkanej pneumatike informácie o triede palivovej úspornosti, triede a nameranej hodnote vonkajšieho hluku valenia a v príslušných prípadoch pri pneumatikách C1, C2 a C3 aj o triede priľnavosti za mokra, ako sa uvádza v prílohe I a v poradí uvedenom v prílohe III. Tieto informácie sa uvedú aspoň v propagačných technických materiáloch.

Článok 7

Harmonizované testovacie postupy

Informácie o triede palivovej úspornosti, triede a nameranej hodnote vonkajšieho hluku valenia a triede priľnavosti pneumatík za mokra, ktoré sa majú poskytnúť podľa článkov 4, 5 a 6, sa získajú použitím harmonizovaných testovacích postupov uvedených v prílohe I.

Článok 8

Postup overovania

Členské štáty hodnotia spĺňanie deklarovaných tried palivovej úspornosti a priľnavosti za mokra v zmysle častí A a B prílohy I a deklarovanej triedy a nameranej hodnoty vonkajšieho hluku valenia v zmysle časti C prílohy I v súlade s postupom stanoveným v prílohe IV.

Článok 9

Vnútorný trh

1.   Ak sú splnené požiadavky tohto nariadenia, členské štáty nezakazujú ani neobmedzujú na základe informácií o výrobku sprístupnenie pneumatík na trh pneumatík uvedený v článku 2.

2.   Ak členské štáty nemajú dôkaz o opaku, uznajú súlad štítkov a informácií o výrobku s týmto nariadením. Môžu dodávateľov požiadať o poskytnutie technickej dokumentácie v súlade s článkom 4 ods. 4 s cieľom vyhodnotiť presnosť deklarovaných hodnôt a tried.

Článok 10

Stimuly

Členské štáty neposkytnú na pneumatiky nižšej triedy ako triedy C stimuly, ktoré by sa týkali palivovej úspornosti alebo priľnavosti za mokra v zmysle častí A a B prílohy I. Zdanenie a fiškálne opatrenia nie sú na účely tohto nariadenia stimulmi.

Článok 11

Zmeny a doplnenia a prispôsobenie technickému pokroku

V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 13 ods. 2 sa prijmú tieto opatrenia určené na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením:

a)

zavedenie informačných požiadaviek v súvislosti s určením tried priľnavosti za mokra pre pneumatiky kategórií C2 a C3, ak sú dostupné vhodné harmonizované testovacie postupy;

b)

v príslušných prípadoch prispôsobenie tried priľnavosti technickým špecifikám pneumatík navrhnutých predovšetkým na lepší výkon ako bežná pneumatika z hľadiska ich schopnosti uviesť vozidlo do pohybu, udržať ho v pohybe alebo zastaviť v podmienkach poľadovice a/alebo snehu;

c)

prispôsobenie príloh I až IV technickému pokroku.

Článok 12

Presadzovanie

Členské štáty zabezpečia v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008, aby orgány zodpovedné za dohľad nad trhom overovali dodržiavanie článkov 4, 5 a 6 tohto nariadenia.

Článok 13

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Článok 14

Preskúmanie

1.   Komisia posúdi potrebu preskúmania tohto nariadenia, pričom okrem iného zohľadní:

a)

efektívnosť označovania z hľadiska informovanosti konečných používateľov, najmä či k cieľom tohto nariadenia prispeli ustanovenia článku 4 ods. 1 písm. b) rovnakou mierou ako ustanovenia článku 4 ods. 1 písm. a);

b)

či by sa systém označovania mal rozšíriť aj na protektorované pneumatiky;

c)

či by sa mali zaviesť nové parametre pneumatík, ako napr. najazdená vzdialenosť;

d)

informácie o parametroch pneumatík poskytované dodávateľmi vozidiel a ich distribútormi konečným používateľom.

2.   Komisia predloží výsledok tohto posúdenia Európskemu parlamentu a Rade najneskôr 1. marca 2016 a prípadne predloží Európskemu parlamentu a Rade návrhy.

Článok 15

Prechodné ustanovenie

Články 4 a 5 sa neuplatňujú na pneumatiky vyrobené pred 1. júlom 2012.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. novembra 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 25. novembra 2009

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predsedníčka

Å. TORSTENSSON


(1)  . Ú. v. EÚ C 228, 22.9.2009, s. 81.

(2)  . Stanovisko Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 20. novembra 2009 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Európskeho parlamentu z 24. novembra 2009 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  . Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 189, 18.7.2002, s. 12.

(5)  . Ú. v. ES L 297, 13.10.1992, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


PRÍLOHA I

STUPNICA PARAMETROV PNEUMATÍK

Časť A: Triedy palivovej úspornosti

Trieda palivovej úspornosti sa musí určiť na základe koeficientu valivého odporu (RRC) podľa škály tried od A po G stanovenej nižšie a merať v súlade s nariadením EHK OSN č. 117 a jeho následnými zmenami a doplneniami.

Ak je určitý typ pneumatiky schválený pre viac ako jednu triedu pneumatík (napr. C1 a C2), potom sa na určenie triedy palivovej úspornosti tohto typu pneumatiky použije stupnica, ktorá platí pre najvyššiu kategóriu pneumatík (napr. C2, nie C1).

Pneumatiky C1

Pneumatiky C2

Pneumatiky C3

RRC v kg/t

Trieda energetickej účinnosti

RRC v kg/t

Trieda energetickej účinnosti

RRC v kg/t

Trieda energetickej účinnosti

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

prázdny

D

prázdny

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

RRC ≥ 12,1

G

RRC ≥ 10,6

G

prázdny

G

Časť B: Triedy priľnavosti za mokra

Triedy priľnavosti za mokra pneumatík C1 sa musia určiť na základe koeficientu priľnavosti za mokra (G) podľa škály tried od A do G stanovenej nižšie a merať v súlade s nariadením EHK OSN č. 117 a jeho následnými zmenami a doplneniami.

G

Trieda priľnavosti za mokra

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

prázdny

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

G ≤ 1,09

F

prázdny

G

Časť C: Triedy a nameraná hodnota vonkajšieho hluku valenia

Nameraná hodnota vonkajšieho hluku valenia (N) sa musí udávať v decibeloch a počíta sa v súlade s nariadením EHK OSN č. 117 a jeho následnými zmenami a doplneniami.

Trieda vonkajšieho hluku valenia sa musí určiť na základe limitných hodnôt (LV) stanovených v časti C prílohy II nariadenia (ES) č. 661/2009 takto:

N vyjadrená v dB

Trieda vonkajšieho hluku valenia

N ≤ LV – 3

Image

LV – 3 < N ≤ LV

Image

N > LV

Image


PRÍLOHA II

FORMÁT ŠTÍTKU

1.   Vzor štítku

1.1.   Štítok uvedený v článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 1 musí byť v súlade s touto ilustráciou:

Image

1.2.   Špecifikácie štítku:

Image

1.3.   Štítok musí mať šírku aspoň 75 mm a výšku aspoň 110 mm. Ak je štítok vytlačený vo väčšom formáte, jeho obsah musí aj tak zodpovedať uvedeným špecifikáciám.

Označenie musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

Farby sú podľa modelu CMYK – tyrkysová, purpurová, žltá a čierna – a uvádzajú sa podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % tyrkysová, 70 % purpurová, 100 % žltá, 0 % čierna.

b)

Nasledujúce údaje sa týkajú legiend uvedených v bode 1.2:

Image

Palivová úspornosť

Dodávaný piktogram: šírka: 19,5 mm, výška: 18,5 mm – hrúbka čiary rámiku piktogramu: 3,5 bodu, šírka: 26 mm, výška: 23 mm – rámik stupnice: hrúbka: 1 bod – zakončenie rámika: hrúbka: 3,5 bodu, šírka: 36 mm – farba: X-10-00-05.

Image

Priľnavosť za mokra

Dodávaný piktogram: šírka: 19 mm, výška: 19 mm – rámik piktogramu: hrúbka: 3,5 bodu, šírka: 26 mm, výška: 23 mm – rámik stupnice: hrúbka: 1 bod – zakončenie rámika: hrúbka: 3,5 bodu, šírka: 26 mm – farba: X-10-00-05.

Image

Vonkajší hluk valenia

Dodávaný piktogram: šírka: 14 mm, výška: 15 mm – rámik piktogramu: hrúbka: 3,5 bodu, šírka: 26 mm, výška: 24 mm – rámik pre hodnotu: hrúbka: 1 bod – zakončenie rámika: hrúbka: 3,5 bodu, výška: 24 mm – Farba: X-10-00-05.

Image

Okraj označenia: hrúbka: 1,5 bodu – farba: X-10-00-05.

Image

Stupnica A až G

Šípky: výška: 4,75 mm, medzera: 0,75 mm, hrúbka čiernej čiary: 0,5 bodu – farby:

A: X-00-X-00,

B: 70-00-X-00,

C: 30-00-X-00,

D: 00-00-X-00,

E: 00-30-X-00,

F: 00-70-X-00,

G: 00-X-X-00.

Text: Helvetica Bold 12 bodov, 100 % biela, čierne okraje: 0,5 bodu.

Image

Trieda

Šípka: šírka: 16 mm, výška: 10 mm, 100 % čierna.

Text: Helvetica Bold 27 bodov, 100 % biela.

Image

Riadky v škále: hrúbka: 0,5 bodu, vzdialenosť prerušovanej čiary: 5,5 mm, 100 % čierna.

Image

Text škály: Helvetica Bold 11 bodov, 100 % čierna.

Image

Nameraná hodnota vonkajšieho hluku valenia

Šípka: šírka: 25,25 mm, výška: 10 mm, 100 % čierna.

Text: Helvetica Bold 20 bodov, 100 % biela.

Text jednotky: Helvetica Bold 13 bodov, 100 % biela.

Image

Logo EÚ: šírka: 9 mm, výška: 6 mm.

Image

Odkaz na nariadenie: Helvetica Regular 7,5 bodu, 100 % čierna.

Odkaz na triedu pneumatík: Helvetica Bold 7,5 bodu, 100 % čierna.

Image

Trieda vonkajšieho hluku valenia, ako sa uvádza v časti C prílohy I: šírka: 8,25 mm, výška: 15,5 mm – 100 % čierna.

c)

Pozadie musí byť biele.

1.5.   Trieda pneumatík (C1 alebo C2) sa na štítku musí uviesť vo formáte predpísanom na ilustrácii v bode 1.2.

2.   Nálepka

2.1.   Nálepka, ktorá sa uvádza v článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 1, pozostáva z dvoch častí: i) zo štítku vytlačeného vo formáte opísanom v bode 1 tejto prílohy a ii) z priestoru pre značku pneumatiky vytlačenú v súlade s technickými údajmi opísanými v bode 2.2 tejto prílohy.

2.2.   Priestor pre značku: Dodávatelia musia ku štítku doplniť svoje obchodné meno alebo ochrannú známku, sériu pneumatiky, rozmer pneumatiky, index zaťaženia, rýchlostnú kategóriu a iné technické špecifikácie na nálepke akejkoľvek farby, ľubovoľného formátu a dizajnu pod podmienkou, že neodvádza pozornosť alebo nenarušuje informácie na štítku vymedzené v bode 1 tejto prílohy. Celková plocha nálepky neprekročí 250 cm2 a celková výška 220 mm.


PRÍLOHA III

Informácie uvádzané v propagačnom technickom materiáli

1.   Informácie o pneumatikách sa musia poskytnúť v tomto poradí:

i)

trieda palivovej úspornosti (písmená A až G);

ii)

trieda priľnavosti za mokra (písmená A až G;

iii)

trieda a nameraná hodnota vonkajšieho hluku valenia (dB).

2.   Informácie uvedené v bode 1 musia spĺňať tieto požiadavky:

i)

musia byť ľahko čitateľné;

ii)

musia byť ľahko zrozumiteľné;

iii)

ak možno daný typ pneumatiky zaradiť do rozličných tried v závislosti od rozmeru a ďalších parametrov, uvedie sa rozpätie medzi pneumatikou s najhoršími a najlepšími vlastnosťami.

3.   Dodávatelia musia zároveň na svojich webových stránkach poskytnúť:

i)

odkaz na príslušnú webovú stránku Komisie venovanú tomuto nariadeniu;

ii)

vysvetlenie piktogramov vytlačených na štítku;

iii)

vyhlásenie zdôrazňujúce, že skutočná úspora paliva a bezpečnosť cestnej premávky veľmi závisí od správania vodičov, a najmä konštatovanie, že:

ekologický spôsob jazdy môže výrazne znížiť spotrebu paliva,

tlak vzduchu v pneumatikách by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa optimalizovali vlastnosti pneumatiky z hľadiska priľnavosti za mokra a palivovej úspornosti,

odstup vozidiel zohľadňujúci brzdnú dráhu by sa mal vždy prísne dodržiavať.


PRÍLOHA XIV

Postup overovania

Súlad s požiadavkami na deklarované triedy palivovej úspornosti a priľnavosti za mokra, ako aj s deklarovanou triedou a nameranou hodnotou vonkajšieho hluku valenia sa musí vyhodnotiť pri každom type pneumatík alebo každom zoskupení pneumatík tak, ako ich určil dodávateľ, podľa jedného z týchto postupov:

a)

i)

najskôr sa testuje jedna pneumatika. Ak nameraná hodnota zodpovedá deklarovanej triede alebo deklarovanej nameranej hodnote vonkajšieho hluku valenia, test je úspešný,

a

ii)

ak nameraná hodnota nezodpovedá deklarovanej triede alebo deklarovanej nameranej hodnote vonkajšieho hluku valenia, test sa vykoná s ďalšími tromi pneumatikami. Na vyhodnotenie súladu s deklarovanými informáciami sa použije priemer nameraných hodnôt všetkých štyroch testovaných pneumatík,

alebo

b)

ak sú triedy alebo hodnoty na štítku odvodené z výsledkov testov typového schvaľovania uskutočnených podľa smernice 2001/43/ES, nariadenia (ES) č. 661/2009 alebo nariadenia EHK OSN č. 117 a jeho nasledujúcich zmien a doplnení, členské štáty môžu využiť skutočnosť, že pneumatiky sú v súlade s výrobnými údajmi z týchto typových schválení.

Pri posudzovaní súladu s výrobnými údajmi sa musia zohľadniť miery tolerancie uvedené v oddiele 8 nariadenia EHK OSN č. 117 a jeho následných zmenách a doplneniach.


Top