Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0944

Nariadenie Komisie (ES) č. 944/2009 z  8. októbra 2009 , ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena sušeného odstredeného mlieka pre 3. jednotlivú výzvu na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 733/2009

OJ L 265, 9.10.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/944/oj

9.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 944/2009

z 8. októbra 2009,

ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena sušeného odstredeného mlieka pre 3. jednotlivú výzvu na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 733/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 733/2009 (2) sa otvoril nákup sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže v období do 30. novembra 2009, a to v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 214/2001 z 12. januára 2001 ustanovujúcom podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom (3).

(2)

Vzhľadom na ponuky predložené v prípade jednotlivých výziev na predloženie ponuky sa má stanoviť maximálna nákupná cena, alebo sa má rozhodnúť, že sa nezadá žiadna zákazka v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 214/2001.

(3)

Vzhľadom na ponuky predložené v prípade 3. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky by sa mala stanoviť maximálna nákupná cena.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prípade 3. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže na nákup sušeného odstredeného mlieka vyhlásenej nariadením (ES) č. 733/2009, v súvislosti s ktorou sa lehota na predloženie ponúk skončila 6. októbra 2009, sa maximálna nákupná cena stanovuje na 167,90 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. októbra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. októbra 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 208, 12.8.2009, s. 5.

(3)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100.


Top