Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0913

Nariadenie Rady (ES) č. 913/2009 z  24. septembra 2009 , ktorým sa ukončuje preskúmanie týkajúce sa nového vývozcu v súvislosti s nariadením (ES) č. 1174/2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečnom výbere dočasného cla uloženého na dovoz ručných paletovacích vozíkov a ich hlavných častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, opätovne zavádza clo v súvislosti s dovozom od jedného vývozcu v tejto krajine a ruší registrácia tohto dovozu

OJ L 258, 1.10.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 153 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/913/oj

1.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 913/2009

z 24. septembra 2009,

ktorým sa ukončuje preskúmanie týkajúce sa nového vývozcu v súvislosti s nariadením (ES) č. 1174/2005 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečnom výbere dočasného cla uloženého na dovoz ručných paletovacích vozíkov a ich hlavných častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, opätovne zavádza clo v súvislosti s dovozom od jedného vývozcu v tejto krajine a ruší registrácia tohto dovozu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   PLATNÉ OPATRENIA

(1)

Nariadením (ES) č. 1174/2005 (2) Rada uložila konečné antidumpingové clo a rozhodla o konečnom výbere dočasného cla uloženého na dovoz ručných paletovacích vozíkov a ich hlavných častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike. V prípade štyroch spoločností, na ktoré sa vzťahujú individuálne colné sadzby, sa sadzby platného cla pohybujú v rozmedzí od 7,6 % do 39,9 %. Na všetky ostatné spoločnosti sa vzťahuje clo vo výške 46,7 %. Rozsah pôsobnosti antidumpingových opatrení uložených nariadením (ES) č. 1174/2005 bol objasnený v nariadení Rady (ES) č. 684/2008 (3).

2.   SÚČASNÉ PREŠETROVANIE

2.1.   Žiadosť o preskúmanie

(2)

Komisii bola v súlade s článkom 11 ods. 4 základného nariadenia doručená žiadosť o preskúmanie týkajúce sa nového vývozcu v súvislosti s nariadením (ES) č. 1174/2005 od jedného vyvážajúceho výrobcu ručných paletovacích vozíkov a ich hlavných častí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

(3)

Žiadosť podala spoločnosť Crown Equipment (Suzhou) Company Limited (ďalej len „Crown Suzhou“ alebo „žiadateľ“).

(4)

Žiadateľ uviedol, že pôsobí v podmienkach trhového hospodárstva a že v období prešetrovania, na základe ktorého sa stanovili antidumpingové opatrenia, t. j. v období od 1. apríla 2003 do 31. marca 2004 (ďalej len „pôvodné obdobie prešetrovania“), nevyvážal príslušný výrobok do Európskeho spoločenstva a že nie je prepojený so žiadnym z vyvážajúcich výrobcov príslušného výrobku, ktorí podliehajú platným opatreniam. Okrem toho uviedol, že ručné paletovacie vozíky a ich hlavné časti začal do Spoločenstva vyvážať po ukončení pôvodného obdobia prešetrovania.

2.2.   Začatie preskúmania týkajúceho sa nového vývozcu

(5)

Komisia po porade s poradným výborom stanovila, že existujú dostatočné dôkazy na začatie preskúmania týkajúceho sa nového vývozcu v súlade s článkom 11 ods. 4 základného nariadenia, a po tom, čo zástupcovia dotknutého výrobného odvetvia Spoločenstva mali možnosť vyjadriť sa, Komisia začala na základe nariadenia (ES) č. 52/2009 (4) preskúmanie nariadenia (ES) č. 1174/2005 v súvislosti so žiadateľom (ďalej len „preskúmanie“).

(6)

V súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 52/2009 bolo antidumpingové clo vo výške 46,7 %, uložené nariadením (ES) č. 1174/2005 na dovoz ručných paletovacích vozíkov a ich hlavných častí vyrobených žiadateľom, zrušené. Zároveň bolo podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia colným úradom nariadené, aby podnikli primerané kroky na registráciu takéhoto dovozu.

2.3.   Príslušný výrobok

(7)

„Príslušný výrobok“ je výrobok vymedzený v nariadení (ES) č. 1174/2005 v znení zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 684/2008, teda ručné paletovacie vozíky a ich hlavné časti, t. j. podvozok a hydraulika, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, v súčasnosti zaradené pod kódy KN ex 8427 90 00 a ex 8431 20 00. Ručné paletovacie vozíky sú vymedzené ako vozíky s kolesami a zdvíhacími vidlicami na manipuláciu s paletami, určené na manuálne tlačenie, ťahanie a riadenie kráčajúcou obsluhou na hladkom, rovnom, tvrdom povrchu pomocou otočnej rukoväti. Ručné paletovacie vozíky sú určené len na zdvíhanie nákladu pumpovaním rukoväti do výšky dostatočnej na jeho premiestňovanie a nemajú žiadne ďalšie funkcie ani použitia, ako napríklad: i) premiestňovanie a zdvíhanie nákladu s cieľom umiestniť ho na vyššie miesto alebo uľahčenie uskladňovania tovaru (vysokozdvižné vozíky); ii) ukladanie paliet na seba (stohovacie vozíky); iii) zdvíhanie nákladu na pracovnú plošinu (nožnicové vozíky) alebo iv) zdvíhanie a váženie nákladu (vozíky s váhou).

2.4.   Príslušné strany

(8)

Komisia oficiálne upovedomila žiadateľa, zástupcov výrobného odvetvia Spoločenstva a zástupcov vyvážajúcej krajiny o začatí preskúmania. Zainteresované strany dostali v lehote stanovenej v nariadení (ES) č. 52/2009 príležitosť písomne vyjadriť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie.

(9)

Útvary Komisie takisto zaslali žiadateľovi formulár žiadosti o trhovohospodársky prístup (ďalej len „THP“) a dotazník, ktoré dostali vyplnené v rámci lehôt stanovených na tento účel.

2.5.   Obdobie revízneho prešetrovania

(10)

Prešetrovanie dumpingu sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.

3.   STIAHNUTIE ŽIADOSTI O PRESKÚMANIE TÝKAJÚCE SA NOVÉHO VÝVOZCU

(11)

Listom z 22. mája 2009 adresovaným Komisii spoločnosť Crown Suzhou formálne stiahla svoju žiadosť o preskúmanie týkajúce sa nového vývozcu podľa článku 11 ods. 4 základného nariadenia.

(12)

Zvažovalo sa, či by bolo odôvodnené pokračovať v prešetrovaní z úradnej moci. Komisia usúdila, že ukončenie prešetrovania nebude mať vplyv na platné antidumpingové opatrenia, že spoločnosti Crown Suzhou sa opätovne uloží sadzba cla platná pre všetky ostatné spoločnosti so spätným účinkom a že ukončenie prešetrovania nebude v rozpore so záujmom Spoločenstva. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa malo prešetrovanie ukončiť.

(13)

Zainteresované strany boli upovedomené o úmysle ukončiť prešetrovanie a opätovne uložiť konečné antidumpingové clo na dovoz príslušného výrobku vyrábaného a predávaného spoločnosťou Crown Suzhou na účely vývozu do Spoločenstva a dostali možnosť vyjadriť sa. Nepredložili však žiadne pripomienky, ktoré by mohli zmeniť toto rozhodnutie.

(14)

Na základe toho sa dospelo k záveru, že dovoz ručných paletovacích vozíkov a ich hlavných častí, t. j. podvozku a hydrauliky, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré sú v súčasnosti zaradené pod kódy KN ex 8427 90 00 a ex 8431 20 00 a ktoré vyrába a predáva spoločnosť Crown Suzhou na účely vývozu do Spoločenstva, by mal podliehať celoštátnemu clu, ktoré sa vzťahuje na všetky ostatné spoločnosti (46,7 %), uloženému nariadením (ES) č. 1174/2005, a že uvedená sadzba cla by preto mala byť opätovne uložená.

4.   SPÄTNÝ VÝBER ANTIDUMPINGOVÉHO CLA

(15)

Vzhľadom na uvedené zistenia sa antidumpingové clo uložené spoločnosti Crown Suzhou na dovoz príslušného výrobku, ktorý podliehal registrácii podľa článku 3 uvedeného nariadenia, vyberá spätne odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 52/2009.

5.   TRVANIE OPATRENÍ

(16)

Toto preskúmanie nemá vplyv na dátum, ktorým uplynie platnosť opatrení uložených nariadením (ES) č. 1174/2005 podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Preskúmanie týkajúce sa nového vývozcu, ktoré sa začalo nariadením (ES) č. 52/2009, sa týmto ukončuje a na dovoz uvedený v článku 1 nariadenia (ES) č. 52/2009 sa týmto ukladá antidumpingové clo, ktoré sa podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 1174/2005 vzťahuje na všetky ostatné spoločnosti (dodatkový kód TARIC A999) v Čínskej ľudovej republike.

2.   Antidumpingové clo, ktoré sa podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 1174/2005 vzťahuje na všetky ostatné spoločnosti v Čínskej ľudovej republike, sa týmto vyberá s účinnosťou od23. januára 2009 z dovozu ručných paletovacích vozíkov a ich hlavných častí, ktorý bol zaregistrovaný podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 52/2009.

3.   Colným orgánom sa týmto nariaďuje, aby zastavili registráciu dovozu vykonávanú na základe článku 3 nariadenia (ES) č. 52/2009.

4.   Ak nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. septembra 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 189, 21.7.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 192, 19.7.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 19.


Top