Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0584

2009/584/ES: Rozhodnutie Komisie z 31. júla 2009 , ktorým sa zriaďuje Riadiaca skupina na vysokej úrovni pre SafeSeaNet [oznámené pod číslom K(2009) 5924] (Text s významom pre EHP)

OJ L 201, 1.8.2009, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 152 - 153

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/584/oj

1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/63


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 31. júla 2009,

ktorým sa zriaďuje Riadiaca skupina na vysokej úrovni pre SafeSeaNet

[oznámené pod číslom K(2009) 5924]

(Text s významom pre EHP)

(2009/584/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (1), a najmä na bod 2.2 jej prílohy III,

keďže:

(1)

V spolupráci s členskými štátmi Komisia na politickej úrovni zodpovedá za riadenie a vývoj systému SafeSeaNet, ako aj za dohľad nad ním.

(2)

V bode 2.2 prílohy III k smernici 2002/59/ES sa ustanovuje, že Komisia vytvorí riadiacu skupinu na vysokej úrovni s cieľom pomôcť riadiť systém SafeSeaNet.

(3)

Z tohto dôvodu by sa mala zriadiť riadiaca skupina na vysokej úrovni a mali by sa vymedziť jej úlohy a zloženie.

(4)

Riadiaca skupina na vysokej úrovni by mala byť zložená zo zástupcov členských štátov a Komisie.

(5)

Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) je v spolupráci s členskými štátmi a Komisiou zodpovedná za technickú implementáciu systému SafeSeaNet v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (2), z tohto dôvodu by mala byť úzko zapojená do práce v riadiacej skupine na vysokej úrovni.

(6)

Takisto sa zdá nevyhnutné riešiť strategické otázky týkajúce sa budúceho vývoja systému SafeSeaNet, najmä pri zohľadnení cieľov integrovanej námornej politiky Európskej únie a cieľov európskej politiky v oblasti námornej dopravy do roku 2018 stanovených v oznámení Komisie o strategických cieľoch a odporúčaniach pre EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Riadiaca skupina na vysokej úrovni pre SafeSeaNet

Týmto sa zriaďuje riadiaca skupina na vysokej úrovni pre SafeSeaNet (ďalej len „skupina“).

Článok 2

Úlohy

Komisia môže viesť konzultácie s touto skupinou o akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa súčasného a budúceho vývoja systému SafeSeaNet vrátane svojho príspevku k námornej kontrole z holistického pohľadu.

Úlohou skupiny je:

a)

dávať odporúčania na zlepšenie účinnosti a bezpečnosti systému SafeSeaNet;

b)

poskytovať primerané usmernenia pri vývoji systému SafeSeaNet;

c)

pomáhať Komisii pri kontrole fungovania systému SafeSeaNet;

d)

schvaľovať kontrolný dokument o rozhraní a funkciách uvedený v bode 2.3 prílohy III k smernici 2002/59/ES, ako aj všetky jeho zmeny a doplnenia.

Článok 3

Členstvo a menovanie

1.   Skupina sa skladá z jedného zástupcu každého členského štátu a jedného zástupcu Komisie.

2.   Členské štáty vymenujú svojich zástupcov v skupine a ich náhradníkov na funkčné obdobie 3 rokov, ktoré je možné obnoviť. Ich pracovné zaradenie je vyšší úradník.

3.   Členovia skupiny, ktorých menuje Komisia, sú vyšší úradníci.

4.   Zástupcovia Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) sa zúčastňujú zasadnutí skupiny ako pozorovatelia. EMSA je zastúpená na vysokej úrovni.

5.   Zástupcovia členov Európskeho hospodárskeho priestoru sa môžu zúčastňovať zasadnutí skupiny ako pozorovatelia.

6.   Členovia svoju funkciu vykonávajú dovtedy, kým nebudú nahradení alebo im neuplynie funkčné obdobie.

7.   Členov, ktorí už nemôžu účinne prispievať k rokovaniu skupiny, alebo ktorí sa vzdajú funkcie, je možné vymeniť.

Článok 4

Pracovný postup

1.   Predsedom skupiny je zástupca Komisie.

2.   Po dohode s Komisiou sa môžu vytvoriť podskupiny s cieľom preskúmať špecifické otázky za podmienok stanovených skupinou. Tieto podskupiny zanikajú hneď, ako splnia svoje mandáty.

3.   V prípade, že je to prínosné alebo potrebné, môže predsedajúci zástupca Komisie prizvať odborníkov s osobitnou odbornou spôsobilosťou v predmetnej problematike k účasti na rokovaniach skupiny alebo podskupiny.

4.   Informácie získané v rámci účasti na rokovaniach skupiny alebo podskupiny nemožno uverejniť, ak sa podľa názoru Komisie týkajú dôverných otázok.

5.   Skupina a jej podskupiny sa zvyčajne stretávajú v priestoroch Komisie v súlade s postupmi a harmonogramom stanovenými Komisiou. Sekretariát skupiny zabezpečí Komisia.

6.   Skupina prijme svoj rokovací poriadok na základe vzorového rokovacieho poriadku prijatého Komisiou.

7.   Komisia môže zverejniť akékoľvek zhrnutie, záver, čiastočný záver alebo pracovný dokument skupiny.

Článok 5

Výdavky na zasadnutia

V súvislosti s činnosťou skupiny Komisia hradí cestovné náklady a v prípade potreby náklady na stravu a ubytovanie členom, expertom a pozorovateľom v súvislosti s činnosťou skupiny, a to v súlade s ustanoveniami Komisie o náhrade pre expertov.

Členovia skupiny nedostávajú za poskytovanie svojich služieb honorár.

Výdavky na zasadnutia sa uhradia v rámci ročného rozpočtu, ktorý skupine pridelili príslušné útvary Komisie.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10.

(2)  Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

(3)  KOM(2009) 8 v konečnom znení.


Top