Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0698

Nariadenie Komisie (ES) č. 698/2009 z  31. júla 2009 , ktorým sa v súvislosti s informačnými a propagačnými programami na podporu mlieka a mliečnych výrobkov zacielenými na vnútorný trh ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 501/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

OJ L 201, 1.8.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/698/oj

1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 698/2009

z 31. júla 2009,

ktorým sa v súvislosti s informačnými a propagačnými programami na podporu mlieka a mliečnych výrobkov zacielenými na vnútorný trh ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 501/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a jeho článok 15,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 3/2008 sa ustanovuje, že pri určovaní toho, ktoré odvetvia alebo výrobky môžu byť predmetom informačných a propagačných akcií, ktoré sú plne alebo čiastočne financované z rozpočtu Spoločenstva, sa zohľadňuje najmä nutnosť čeliť špecifickým alebo konjunkturálnym ťažkostiam v určitom odvetví.

(2)

Odvetvie mlieka a mliečnych výrobkov prechádza v súčasnosti obdobím vážnych hospodárskych problémov, ktoré môžu ohroziť hospodárske prežitie mnohých prevádzok.

(3)

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť by bolo vhodné umožniť odborným organizáciám v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov, aby využili spolufinancovanie Spoločenstvom v rámci nariadenia (ES) č. 3/2008 a aby na tento účel predložili informačné a propagačné programy v priebehu nadchádzajúcich týždňov príslušným vnútroštátnym orgánom s cieľom výberu a prípadného schválenia týchto programov Komisiou ešte pred koncom tohto roka, čo by znamenalo odchýlku od ročného cyklu schvaľovania programov a od bežného harmonogramu ustanoveného v článkoch 8 a 11 nariadenia Komisie (ES) č. 501/2008 (2).

(4)

V prípade informačných a propagačných programov na podporu mlieka a mliečnych výrobkov zacielených na vnútorný trh by sa preto mala na rok 2009 stanoviť odchýlka od ustanovení článku 11 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 501/2008.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý bežný ročný harmonogram ustanovený v nariadení (ES) č. 501/2008, sa v súvislosti s informačnými a propagačnými programami na podporu mlieka a mliečnych výrobkov zacielenými na vnútorný trh, ktoré predkladajú odborné organizácie z uvedeného odvetvia členským štátom do 15. októbra 2009, ustanovujú tieto odchýlky od uvedeného harmonogramu:

a)

odchylne od článku 11 ods. 1 prvého pododseku členské štáty oznámia Komisii predbežný zoznam vybraných programov najneskôr do 31. októbra;

b)

odchylne od článku 11 ods.3 druhého pododseku Komisia rozhodne najneskôr 15. decembra, ktoré programy môže spolufinancovať.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 147, 6.6.2008, s. 3.


Top