Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0607

Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009 , ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

OJ L 193, 24.7.2009, p. 60–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 177 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; Zrušil 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/607/oj

24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 193/60


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 607/2009

z 14. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (1), a najmä na jeho články 52, 56, 63 a článok 126 písm. a),

keďže:

(1)

V kapitole IV hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovujú všeobecné pravidlá ochrany označení pôvodu a zemepisných označení určitých vinárskych výrobkov.

(2)

S cieľom zabezpečiť, aby označenia pôvodu a zemepisné označenia registrované na úrovni Spoločenstva spĺňali podmienky ustanovené v nariadení (ES) č. 479/2008, by vnútroštátne orgány príslušného členského štátu mali preskúmať žiadosti v kontexte predbežného vnútroštátneho námietkového konania. Mali by sa vykonať následné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby žiadosti spĺňali podmienky ustanovené týmto nariadením, aby bol postup jednotný vo všetkých členských štátoch a registrácie označení pôvodu a zemepisných označení nespôsobili ujmu tretím stranám. Preto by sa mali zaviesť podrobné vykonávacie predpisy týkajúce sa postupov pri podávaní žiadostí, preskúmavaní žiadostí, námietkovom konaní a zrušení v súvislosti s označeniami pôvodu a zemepisnými označeniami určitých vinárskych výrobkov.

(3)

Mali by sa vymedziť podmienky, za ktorých môže fyzická alebo právnická osoba požiadať o registráciu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať vymedzeniu príslušnej oblasti, pričom by sa mala zohľadniť výrobná oblasť a vlastnosti výrobku. Každý výrobca usadený vo vymedzenej zemepisnej oblasti by mal mať možnosť používať registrovaný názov za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v špecifikácii výrobku. Vymedzenie oblasti by malo byť podrobné, presné a jednoznačné, aby sa výrobcovia, príslušné orgány a kontrolné orgány mohli uistiť, či sa operácie vykonávajú v rámci vymedzenej zemepisnej oblasti.

(4)

Mali by sa zaviesť osobitné pravidlá týkajúce sa registrácie označení pôvodu a zemepisných označení.

(5)

Obmedzenie balenia vinárskeho výrobku s označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo operácií spojených s obchodnou úpravou výrobku na vymedzenú zemepisnú oblasť predstavuje obmedzenie voľného pohybu tovaru a slobody poskytovať služby. Na základe judikatúry Súdneho dvora sa takéto obmedzenia môžu zaviesť iba ak sú nevyhnutné, primerané a vhodné na ochranu dobrej povesti označenia pôvodu alebo zemepisného označenia. Každé obmedzenie by malo byť náležite opodstatnené z hľadiska voľného pohybu tovaru a slobody poskytovať služby.

(6)

Mali by sa prijať ustanovenia v súvislosti s podmienkou, ktorá sa týka výroby vo vymedzenej oblasti. V Spoločenstve naozaj existuje obmedzený počet odchýlok.

(7)

Mali by sa vymedziť aj údaje dokazujúce súvislosť s vlastnosťami zemepisnej oblasti a ich vplyvom na konečný výrobok.

(8)

Záznam v registri označení pôvodu a zemepisných označení Spoločenstva by mal poskytnúť informácie aj všetkým zúčastneným na obchode a spotrebiteľom. S cieľom zabezpečiť, aby bol prístupný pre všetkých, mal by byť dostupný elektronicky.

(9)

S cieľom zachovať osobité vlastnosti vín s chráneným označením pôvodu a zemepisným označením a dosiahnuť aproximáciu právnych predpisov členských štátov tak, aby sa v rámci hospodárskej súťaže v Spoločenstve vytvorili rovnaké podmienky, by sa mal ustanoviť právny rámec Spoločenstva upravujúci kontroly takýchto vín, s ktorým musia byť osobitné ustanovenia prijaté členskými štátmi v súlade. Takéto kontroly by mali umožniť zlepšenie vysledovateľnosti týchto výrobkov a špecifikáciu hľadísk, ktorým sa kontroly musia venovať. V snahe zamedziť narušeniu hospodárskej súťaže by nezávislé orgány mali vykonávať kontroly priebežne.

(10)

S cieľom zabezpečiť vykonávanie nariadenia (ES) č. 479/2008 konzistentným spôsobom by sa mali pripraviť vzory žiadostí, námietok, zmien a doplnení a zrušení.

(11)

V kapitole V hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovujú všeobecné pravidlá používania chránených tradičných pojmov v súvislosti s určitými vinárskymi výrobkami.

(12)

Používanie, právna regulácia a ochrana určitých pojmov (iných ako označení pôvodu a zemepisných označení) využívaných na opis vinárskych výrobkov je v Spoločenstve dlhoročnou praxou. Tieto tradičné pojmy evokujú v mysli spotrebiteľov spôsob výroby alebo dozrievania alebo kvalitu, farbu alebo druh miesta, alebo konkrétnu udalosť súvisiacu s históriou vína. Aby sa zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž a zabránilo sa zavádzaniu spotrebiteľov, mal by sa ustanoviť spoločný rámec v súvislosti s vymedzovaním, uznávaním, ochranou a používaním týchto tradičných pojmov.

(13)

Používanie tradičných pojmov na výrobkoch tretích krajín je povolené za predpokladu, že spĺňajú tie isté alebo ekvivalentné podmienky, ako sú podmienky, ktoré členské štáty vyžadujú s cieľom zabezpečiť, aby nedošlo k zavádzaniu spotrebiteľov. Navyše, keďže viaceré tretie krajiny nemajú takú istú úroveň ústredných pravidiel, akú má právny systém Spoločenstva, mali by sa ustanoviť určité požiadavky pre „zastupiteľské profesijné organizácie“ tretích krajín, aby sa zabezpečili rovnaké záruky, ako sú záruky ustanovené v pravidlách Spoločenstva.

(14)

V kapitole VI hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovujú všeobecné pravidlá označovania a obchodnej úpravy určitých vinárskych výrobkov.

(15)

Určité pravidlá pre označovanie potravín sa ustanovujú v prvej smernici Rady 89/104/EHS (2), smernici Rady 89/396/EHS zo 14. júna 1989 o identifikácii alebo rozlíšení druhu, ku ktorému potraviny patria (3), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES (4) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov (5). Tieto pravidlá sa uplatňujú aj na vinárske výrobky, s výnimkou prípadov, keď sú výslovne vyňaté príslušnými smernicami.

(16)

Nariadením (ES) č. 479/2008 sa harmonizuje označovanie všetkých vinárskych výrobkov a umožňuje sa používanie iných pojmov, ako sú pojmy, na ktoré sa právne predpisy Spoločenstva výslovne vzťahujú, a to za predpokladu, že sú presné.

(17)

Nariadením (ES) č. 479/2008 sa ustanovujú podmienky, ktoré sa majú určiť v súvislosti s používaním určitých pojmov, ktorými sa označuje okrem iného proveniencia, fľašovateľ, výrobca, dovozca atď. Pre niektoré z týchto pojmov sú potrebné pravidlá Spoločenstva, aby mohol vnútorný trh hladko fungovať. Takéto pravidlá by sa vo všeobecnosti mali zakladať na existujúcich ustanoveniach. Pokiaľ ide o ostatné pojmy, členské štáty by mali pre víno vyrábané na ich území ustanoviť pravidlá, ktoré by mali byť v súlade s právom Spoločenstva, aby bolo možné prijať takéto pravidlá čo najbližšie k výrobcovi. Pri tom všetkom by sa mala zaistiť transparentnosť týchto pravidiel.

(18)

Na pomoc spotrebiteľom by sa určité povinné informácie mali zoskupiť do jedného vizuálneho poľa na nádobe, mali by sa stanoviť tolerančné limity pre označenie skutočného obsahu alkoholu a mal by sa zohľadniť špecifický charakter príslušných výrobkov.

(19)

Ukázalo sa, že existujúce pravidlá používania označení alebo značiek na etikete, ktorými sa identifikuje výrobná dávka, do ktorej potraviny patria, sú užitočné, a preto by sa mali zachovať.

(20)

Pojmy týkajúce sa ekologickej výroby hrozna sa riadia výlučne nariadením Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov (6) a uplatňujú sa na všetky vinárske výrobky.

(21)

Naďalej by mal platiť zákaz používania olovených záklopiek na zakrytie uzáverov nádob obsahujúcich výrobky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 479/2008, a to s cieľom vyhnúť sa, po prvé, akémukoľvek riziku kontaminácie, predovšetkým náhodným kontaktom s týmito záklopkami, a po druhé, znečisteniu životného prostredia odpadom obsahujúcim olovo z týchto záklopiek.

(22)

V záujme vysledovateľnosti výrobku a transparentnosti by sa mali zaviesť nové pravidlá „označovania proveniencie“.

(23)

Používanie označení týkajúcich sa odrôd viniča a ročníka vín bez označenia pôvodu a zemepisného označenia si vyžaduje osobitné vykonávacie predpisy.

(24)

Používanie určitých druhov fliaš pre určité výrobky je dlho zavedenou praxou v Spoločenstve a tretích krajinách. Tieto fľaše vyvolávajú v mysliach spotrebiteľov dojem určitých vlastností alebo určitého pôvodu výrobkov v dôsledku ich dlhodobého používania. Preto by sa takéto druhy fliaš mali používať výhradne na príslušné vína.

(25)

Pravidlá označovania vinárskych výrobkov z tretích krajín, ktoré sú v obehu na trhu Spoločenstva, by sa takisto mali čo najviac harmonizovať s prístupom ustanoveným pre vinárske výrobky Spoločenstva s cieľom zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov a nekalej súťaži výrobcov. Treba však zohľadňovať rozdiely vo výrobných podmienkach, vinárskych tradíciách a právnych predpisoch v tretích krajinách.

(26)

Vzhľadom na rozdiely medzi výrobkami, ktorých sa týka toto nariadenie, ich trhmi a očakávaniami spotrebiteľov by sa pravidlá mali diferencovať podľa príslušných výrobkov, najmä pokiaľ ide o určité nepovinné údaje používané pri vínach bez chráneného označenia pôvodu a zemepisného označenia, ktoré majú napriek tomu vyznačené názvy odrôd viniča a ročník zberu, ak spĺňajú podmienky certifikačnej akreditácie (takzvané „odrodové vína“). Preto, aby sa v rámci kategórie vín bez CHOP/CHZO rozlišovalo medzi tými, ktoré patria do podkategórie „odrodových vín“, a tými, ktoré nevyužívajú túto otvorenosť, mali by sa zaviesť osobitné pravidlá používania nepovinných údajov pre vína s chráneným označením pôvodu a zemepisným označením na jednej strane a pre vína bez chráneného označenia pôvodu a zemepisného označenia na druhej strane, pričom by sa pamätalo na to, že do tejto kategórie patria aj „odrodové vína“.

(27)

Mali by sa prijať opatrenia, ktorými sa uľahčí prechod z predchádzajúcich právnych predpisov v sektore vinárstva na toto nariadenie [najmä z nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (7)], s cieľom vyhnúť sa zbytočnému zaťaženiu hospodárskych subjektov. Aby mali hospodárske subjekty usadené v Spoločenstve a v tretích krajinách možnosť splniť požiadavky na označovanie, malo by sa povoliť prechodné adaptačné obdobie. Preto by sa mali prijať ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa výrobky označené v súlade s existujúcimi pravidlami mohli ďalej predávať počas prechodného obdobia.

(28)

Z dôvodu administratívnej záťaže nedokážu určité členské štáty zaviesť zákony, nariadenia alebo správne ustanovenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s článkom 38 nariadenia (ES) č. 479/2008 do 1. augusta 2009. S cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty a príslušné orgány neboli znevýhodnené touto lehotou, by sa malo povoliť prechodné obdobie a mali by sa zaviesť prechodné ustanovenia.

(29)

Ustanovenia tohto nariadenia by sa nemali dotýkať žiadnych osobitných pravidiel dojednaných na základe dohôd s tretími krajinami, ktoré sú uzatvorené podľa postupu ustanoveného v článku 133 zmluvy.

(30)

Nové podrobné pravidlá vykonávania kapitol IV, V a VI hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008 by mali nahradiť existujúci právny predpis, vykonávajúce nariadenie (ES) č. 1493/1999. Nariadenie Komisie (ES) č. 1607/2000 z 24. júla 2000 ustanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia (ES) č.1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, najmä hlavy týkajúcej sa akostných vín vyrábaných v určitých regiónoch (8) a nariadenie Komisie (ES) č. 753/2002 z 29. apríla 2002, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o popis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých vinárskych výrobkov (9), by sa preto mali zrušiť.

(31)

Článkom 128 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa zrušujú existujúce právne predpisy Rady v sektore vinohradníctva a vinárstva vrátane tých, ktoré sa zaoberajú aspektmi, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. S cieľom predísť akýmkoľvek obchodným ťažkostiam, umožniť hospodárskym subjektom hladký prechod a poskytnúť členským štátom primerané obdobie na prijatie množstva vykonávacích opatrení je potrebné zaviesť prechodné obdobia.

(32)

Podrobné pravidlá ustanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať od rovnakého dátumu, ako sa uplatňujú kapitoly IV, V a VI hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008.

(33)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania hlavy III nariadenia (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide najmä o:

a)

ustanovenia, ktoré obsahuje kapitola IV uvedenej hlavy a ktoré súvisia s chránenými označeniami pôvodu a zemepisnými označeniami výrobkov uvedených v článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008;

b)

ustanovenia, ktoré obsahuje kapitola V uvedenej hlavy a ktoré sa týkajú tradičných pojmov v súvislosti s výrobkami uvedenými v článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008;

c)

ustanovenia, ktoré obsahuje kapitola VI uvedenej hlavy a ktoré sa týkajú označovania a obchodnej úpravy určitých vinárskych výrobkov.

KAPITOLA II

CHRÁNENÉ OZNAČENIA PÔVODU A ZEMEPISNÉ OZNAČENIA

ODDIEL 1

Žiadosť o ochranu

Článok 2

Žiadateľ

1.   Žiadateľom v zmysle článku 37 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 môže byť jednotlivý výrobca, ak sa preukáže, že:

a)

príslušná osoba je jediným výrobcom vo vymedzenej zemepisnej oblasti a

b)

v prípade, že príslušná vymedzená zemepisná oblasť je obklopená oblasťami s označeniami pôvodu alebo zemepisnými označeniami, táto príslušná oblasť sa vyznačuje vlastnosťami, ktoré sa podstatne odlišujú od vlastností okolitých vymedzených oblastí, alebo sa vlastnosti výrobku odlišujú od vlastností výrobkov získaných v okolitých vymedzených oblastiach.

2.   Členský štát alebo tretia krajina alebo ich príslušné orgány nie sú žiadateľmi v zmysle článku 37 nariadenia (ES) č. 479/2008.

Článok 3

Žiadosť o ochranu

Žiadosť o ochranu pozostáva z dokumentov vyžadovaných podľa článku 35 alebo článku 36 nariadenia (ES) č. 479/2008 a z elektronickej kópie špecifikácie výrobku a jednotného dokumentu.

Žiadosť o ochranu sa vypracúva v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu a jednotný dokument v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Názov

1.   Názov, ktorý má byť chránený, sa registruje iba v jazyku alebo jazykoch, ktoré sa používajú na opis príslušného výrobku vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

2.   Názov sa zaregistruje v tvare (tvaroch) s pôvodným pravopisom.

Článok 5

Vymedzenie zemepisnej oblasti

Oblasť sa vymedzí podrobne, presne a jednoznačne.

Článok 6

Výroba vo vymedzenej zemepisnej oblasti

1.   Na účely uplatňovania článku 34 ods. 1 písm. a) bodu iii) a písm. b) bodu iii) nariadenia (ES) č. 479/2008 a tohto článku sa „výroba“ vzťahuje na všetky operácie od zberu hrozna až po ukončenie procesu výroby vína s výnimkou akýchkoľvek následných procesov.

2.   V prípade výrobkov s chráneným zemepisným označením má hrozno, ktorého až 15 % môže mať pôvod na území mimo vymedzenej zemepisnej oblasti, ako sa ustanovuje v článku 34 ods. 1 písm. b) bode ii) nariadenia (ES) č. 479/2008, pôvod v príslušnom členskom štáte alebo príslušnej tretej krajine, v ktorých sa vymedzená oblasť nachádza.

3.   Odchylne od článku 34 ods. 1 písm. a) bodu ii) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa príloha III časť B odsek 3 k nariadeniu Komisie (ES) č. 606/2009 (10) o enologických postupoch a obmedzeniach uplatňuje.

4.   Odchylne od článku 34 ods. 1) písm. a) bodu iii) a článku 34 ods. 1) písm. b) bodu iii) nariadenia (ES) č. 479/2008 a pod podmienkou, že sa tak ustanovuje v špecifikácii výrobku, sa z výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením môže vyrobiť víno buď:

a)

v oblasti v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti, alebo

b)

v oblasti, ktorá sa v súlade s vnútroštátnymi pravidlami nachádza na území rovnakej správnej jednotky alebo susednej správnej jednotky, alebo

c)

v prípade cezhraničného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, alebo ak existuje dohoda o kontrolných opatreniach medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi alebo jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, z výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením sa môže vyrobiť víno v oblasti, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti.

Odchylne od článku 34 ods. 1) písm. b) bodu iii) nariadenia (ES) č. 479/2008 a pod podmienkou, že sa tak ustanovuje v špecifikácii výrobku, sa z výrobku s chráneným zemepisným označením môže do 31. decembra 2012 naďalej vyrábať víno aj na územiach, ktoré nie sú v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti.

Odchylne od článku 34 ods. 1) písm. a) bodu iii) nariadenia (ES) č. 479/2008 a pod podmienkou, že sa tak ustanovuje v špecifikácii výrobku, sa z výrobku môže vyrábať šumivé víno alebo perlivé víno s chráneným označením pôvodu na území, ktoré neleží v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti, ak sa tento postup používal pred 1. marcom 1986.

Článok 7

Súvislosť

1.   Údajmi potvrdzujúcimi zemepisnú súvislosť uvedenými v článku 35 ods. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa vysvetľuje, do akej miery vlastnosti vymedzenej zemepisnej oblasti ovplyvňujú konečný výrobok.

V prípade žiadostí, ktoré sa týkajú rôznych kategórií vinárskych výrobkov, sa údaje potvrdzujúce súvislosť preukazujú osobitne pre každý príslušný vinársky výrobok.

2.   Pokiaľ ide o označenie pôvodu, špecifikácia výrobku obsahuje:

a)

podrobné údaje o zemepisnej oblasti, a najmä o prírodných a ľudských činiteľoch, ktoré sú rozhodujúce pre zemepisnú súvislosť;

b)

podrobné údaje o kvalite alebo vlastnostiach výrobku, ktoré v podstatnej miere alebo výlučne súvisia so zemepisným prostredím;

c)

opis príčinného vzťahu medzi údajmi podľa písmena a) a údajmi podľa písmena b).

3.   Pokiaľ ide o zemepisné označenie, špecifikácia výrobku obsahuje:

a)

podrobné údaje o zemepisnej oblasti, ktoré sú rozhodujúce pre zemepisnú súvislosť;

b)

podrobné údaje o kvalite, dobrej povesti alebo iných charakteristických vlastnostiach výrobku, ktoré možno pripísať uvedenému zemepisnému pôvodu;

c)

opis príčinného vzťahu medzi údajmi podľa písmena a) a údajmi podľa písmena b).

4.   V špecifikácii výrobku sa pri zemepisnom označení uvádza, či sa zakladá na špecifickej kvalite, dobrej povesti alebo na iných vlastnostiach, ktoré sa môžu dať do súvisu s jeho zemepisným pôvodom.

Článok 8

Balenie vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Ak sa v špecifikácii výrobku uvádza, že balenie výrobku sa musí uskutočniť v rámci vymedzenej zemepisnej oblasti alebo oblasti v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej oblasti, v súlade s požiadavkou uvedenou v článku 35 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa v súvislosti s príslušným výrobkom uvedie zdôvodnenie tejto požiadavky.

ODDIEL 2

Postup Komisie pri preskúmavaní

Článok 9

Prijatie žiadosti

1.   Žiadosť sa podáva Komisii v papierovej alebo elektronickej podobe. Dátumom podania žiadosti Komisii je dátum zapísania žiadosti do evidencie prijatej pošty Komisie. Tento dátum sa primeranými prostriedkami uverejní.

2.   Komisia označí dokumenty, ktoré tvoria žiadosť, dátumom prijatia žiadosti a prideleným číslom spisu.

Orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine dostane potvrdenie o prijatí, v ktorom sa uvádzajú aspoň tieto údaje:

a)

číslo spisu;

b)

názov, ktorý sa má zaregistrovať;

c)

počet prijatých strán a

d)

dátum prijatia žiadosti.

Článok 10

Podanie cezhraničnej žiadosti

1.   V prípade cezhraničnej požiadavky môže spoločnú žiadosť v súvislosti s názvom označujúcim cezhraničnú zemepisnú oblasť podať viac ako jedna skupina výrobcov zastupujúcich túto oblasť.

2.   Ak ide len o členské štáty, uplatňuje sa predbežný vnútroštátny postup podľa článku 38 nariadenia (ES) č. 479/2008 vo všetkých príslušných členských štátoch.

Na účely uplatňovania článku 38 ods. 5 nariadenia (ES) č. 479/2008 zašle jeden členský štát v mene ostatných cezhraničnú žiadosť Komisii, pričom priloží splnomocnenie všetkých ostatných príslušných členských štátov, ktorým tieto členské štáty splnomocňujú daný členský štát, ktorý žiadosť zasiela, aby konal v ich mene.

3.   Ak sa cezhraničná žiadosť týka iba tretích krajín, takúto žiadosť zašle Komisii buď jedna zo skupín žiadateľov v mene ostatných alebo jedna z tretích krajín v mene ostatných a takáto žiadosť obsahuje:

a)

prvky dokazujúce, že podmienky ustanovené v článkoch 34 a 35 nariadenia (ES) č. 479/2008 sú splnené;

b)

dôkaz o ochrane v príslušných tretích krajinách a

c)

splnomocnenie uvedené v odseku 2 od všetkých ostatných príslušných tretích krajín.

4.   Ak sa cezhraničná žiadosť týka aspoň jedného členského štátu a aspoň jednej tretej krajiny, predbežný vnútroštátny postup uvedený v článku 38 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa uplatňuje vo všetkých príslušných členských štátoch. Žiadosť Komisii zašle jeden z členských štátov alebo jedna z tretích krajín alebo jedna zo skupín žiadateľov z tretích krajín a táto žiadosť obsahuje:

a)

prvky dokazujúce, že podmienky ustanovené v článkoch 34 a 35 nariadenia (ES) č. 479/2008 sú splnené;

b)

dôkaz o ochrane v príslušných tretích krajinách a

c)

splnomocnenie uvedené v odseku 2 od všetkých ostatných príslušných členských štátov alebo tretích krajín.

5.   Členský štát, tretia krajina alebo skupina výrobcov usadených v tretích krajinách, ktoré pošlú Komisii cezhraničnú žiadosť uvedenú v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku, sa stávajú príjemcami každého oznámenia alebo rozhodnutia, ktoré Komisia vydá.

Článok 11

Prípustnosť

1.   Na účely rozhodnutia o tom, či žiadosť o ochranu je prípustná, Komisia overí, či žiadosť o registráciu uvedená v prílohe I bola riadne vyplnená a či k nej boli pripojené podporné dokumenty.

2.   Každá žiadosť o registráciu, ktorá sa posúdi ako prípustná, sa oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

Ak žiadosť nebola riadne vyplnená, alebo bola vyplnená iba čiastočne, alebo ak podporné dokumenty uvedené v odseku 1 neboli odovzdané súčasne so žiadosťou o registráciu, alebo ak určité podporné dokumenty chýbajú, Komisia o tom informuje žiadateľa a požiada ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote dvoch mesiacov. Ak žiadateľ nedostatky neodstráni do uplynutia lehoty, Komisia žiadosť zamietne ako neprípustnú. Rozhodnutie o neprípustnosti sa oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

Článok 12

Preskúmanie podmienok platnosti

1.   Ak prípustná žiadosť o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia nespĺňa požiadavky ustanovené v článkoch 34 a 35 nariadenia (ES) č. 479/2008, Komisia oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine dôvody zamietnutia a určí lehotu na stiahnutie alebo zmenu a doplnenie žiadosti alebo na predloženie pripomienok.

2.   Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine v určenej lehote neodstráni prekážky registrácie, Komisia zamietne žiadosť v súlade s článkom 39 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008.

3.   Komisia prijíma každé rozhodnutie o zamietnutí príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia na základe dokumentov a informácií, ktoré má k dispozícii. Toto rozhodnutie o zamietnutí sa oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

ODDIEL 3

Námietkové konania

Článok 13

Vnútroštátne námietkové konanie v prípade cezhraničných žiadostí

Na účely článku 38 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008, ak sa cezhraničná žiadosť týka iba členských štátov alebo aspoň jedného členského štátu a aspoň jednej tretej krajiny, námietkové konanie sa uplatňuje vo všetkých príslušných členských štátoch.

Článok 14

Podávanie námietok v rámci konania Spoločenstva

1.   Námietky uvedené v článku 40 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa pripravujú na základe formulára uvedeného v prílohe III k tomuto nariadeniu. Námietka sa Komisii podáva v papierovej alebo elektronickej podobe. Dátumom podania námietky Komisii je dátum zapísania námietky do evidencie prijatej pošty Komisie. Tento dátum sa primeranými prostriedkami uverejní.

2.   Komisia označí dokumenty, ktoré tvoria námietku, dátumom prijatia námietky a prideleným číslom spisu.

Namietajúca strana dostane potvrdenie o prijatí, v ktorom sa uvádzajú aspoň tieto údaje:

a)

číslo spisu;

b)

počet prijatých strán a

c)

dátum prijatia žiadosti.

Článok 15

Prípustnosť v rámci konania Spoločenstva

1.   Na účely rozhodnutia o prípustnosti námietky v súlade s článkom 40 nariadenia (ES) č. 479/2008 Komisia overí, či sa v námietke uvádzajú nárokované skoršie práva a dôvody námietky a či Komisia túto námietku dostala v určenej lehote.

2.   Ak sa námietka zakladá na existencii dobrej povesti a všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky v súlade s článkom 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008, k námietke sa pripája dôkaz o prihlásení, registrácii alebo používaní tejto skoršej ochrannej známky, ako je potvrdenie o registrácii alebo dôkaz o jej používaní, a dôkaz o jej dobrej povesti a všeobecnej známosti.

3.   Každá náležite odôvodnená námietka obsahuje podrobné údaje o faktoch, dôkazoch a pripomienkach predložených na podporu námietky spolu s príslušnými podpornými dokumentmi.

Informácie a dôkazy, ktoré sa majú predložiť na potvrdenie používania skoršej ochrannej známky, obsahujú podrobné údaje o lokalite, trvaní, rozsahu a povahe používania skoršej ochrannej známky a o jej dobrej povesti a všeobecnej známosti.

4.   Ak podrobné údaje o nárokovaných skorších právach, dôvodoch, faktoch, dôkazoch alebo pripomienkach alebo podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 až 3 neboli predložené súčasne s námietkou, alebo ak určité podporné dokumenty chýbajú, Komisia o tom informuje oponenta a požiada ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote dvoch mesiacov. Ak oponent nedostatky neodstráni do uplynutia lehoty, Komisia námietku zamietne ako neprípustnú. Rozhodnutie o neprípustnosti sa oznámi namietajúcej strane a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

5.   Námietka, ktorá sa posúdi ako prípustná, sa oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

Článok 16

Preskúmanie námietky v rámci konania Spoločenstva

1.   Ak Komisia nezamietne námietku v súlade s článkom 15 ods. 4, oznámi túto námietku orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine a vyzve ho, aby predložil pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu vydania takéhoto oznámenia. Všetky pripomienky, ktoré Komisia dostane v rámci tohto dvojmesačného obdobia, sa oznámia namietajúcej strane.

V priebehu preskúmania námietky vyzve Komisia strany, aby, ak je to vhodné, v lehote dvoch mesiacov od dátumu vydania takejto výzvy predložili pripomienky k oznámeniam prijatým od ostatných strán.

2.   Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine alebo namietajúca strana v rámci reakcie neodovzdajú žiadne pripomienky, alebo nedodržia určené lehoty, Komisia vydá rozhodnutie o námietke.

3.   Komisia prijíma každé rozhodnutie o zamietnutí alebo zaregistrovaní príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii. Toto rozhodnutie o zamietnutí sa oznámi namietajúcej strane a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

4.   V prípade viacerých namietajúcich strán nemusí byť po predbežnom preskúmaní jednej alebo viacerých takýchto námietok možné schváliť žiadosť o registráciu; v takýchto prípadoch Komisia môže zastaviť ostatné námietkové konania. Komisia informuje ostatné namietajúce strany o všetkých rozhodnutiach, ktoré sa prijali v priebehu konania a ktoré sa ich týkajú.

Ak sa žiadosť zamietne, námietkové konania, ktoré boli zastavené, sa považujú za uzavreté a príslušné namietajúce strany sa o tom náležite upovedomia.

ODDIEL 4

Ochrana

Článok 17

Rozhodnutie o ochrane

1.   Pokiaľ sa žiadosti o ochranu označení pôvodu alebo zemepisných označení nezamietnu podľa článkov 11, 12, 16 a 28, Komisia rozhodne o ochrane označení pôvodu alebo zemepisných označení.

2.   Rozhodnutia o ochrane prijaté podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 18

Register

1.   Komisia spravuje „register chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení“ (ďalej len „register“), ako sa ustanovuje v článku 46 nariadenia (ES) č. 479/2008.

2.   Označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, ktoré bolo akceptované, sa zapíše do registra.

V prípade názvov zaregistrovaných podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 Komisia zapíše do registra údaje ustanovené v odseku 3 tohto článku s výnimkou údajov podľa písm. f).

3.   Komisia zapisuje do registra tieto údaje:

a)

registrovaný názov výrobku (výrobkov);

b)

záznam o skutočnosti, že názov je chránený ako zemepisné označenie alebo ako označenie pôvodu;

c)

názov krajiny alebo krajín pôvodu;

d)

dátum registrácie;

e)

odkaz na právny nástroj o registrácii názvu;

f)

odkaz na jednotný dokument.

Článok 19

Ochrana

1.   Ochrana označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa uplatňuje od dátumu zápisu do registra.

2.   V prípade nezákonného používania chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia prijmú príslušné orgány členských štátov z vlastnej iniciatívy, v súlade s článkom 45 ods. 4 nariadenia (ES) č. 479/2008, alebo na žiadosť jednej zo strán kroky nevyhnutné na zastavenie takéhoto nezákonného používania s cieľom zabrániť uvádzaniu takýchto výrobkov na trh a ich vývozu.

3.   Ochrana označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa uplatňuje na celé pomenovanie vrátane prvkov, ktoré ho tvoria, ak sú samy osebe príznačné. Nepríznačný alebo všeobecný prvok chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia nie je chránený.

ODDIEL 5

Zmeny a doplnenia a zrušenie

Článok 20

Zmena a doplnenie špecifikácie výrobku alebo jednotného dokumentu

1.   Žiadosť o schválenie zmien a doplnení špecifikácie výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením, ktorú žiadateľ predloží, ako sa uvádza v článku 37 nariadenia (ES) č. 479/2008, sa pripravuje v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

2.   Na účely rozhodnutia o prípustnosti žiadosti o schválenie zmien a doplnení špecifikácie výrobku v súlade s článkom 49 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 Komisia overí, či dostala informácie požadované podľa článku 35 ods. 2 uvedeného nariadenia a vyplnenú žiadosť uvedenú v odseku 1 tohto článku.

3.   Na účely uplatňovania prvej vety odseku 2 článku 49 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa články 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 tohto nariadenia uplatňujú mutatis mutandis.

4.   Zmena a doplnenie sa považujú za menej významné, ak:

a)

sa netýkajú základných vlastností výrobku;

b)

nemenia príslušnú súvislosť;

c)

nezahŕňajú zmenu názvu alebo ktorejkoľvek časti názvu výrobku;

d)

neovplyvňujú vymedzenú zemepisnú oblasť;

e)

nemajú za následok žiadne ďalšie obmedzenia uvádzania výrobku na trh.

5.   Ak žiadosť o schválenie zmien a doplnení špecifikácie výrobku predkladá iný ako pôvodný žiadateľ, Komisia oznámi túto žiadosť pôvodnému žiadateľovi.

6.   Ak Komisia rozhodne, že akceptuje zmenu a doplnenie špecifikácie výrobku, ktoré ovplyvňujú alebo zahŕňajú zmenu a doplnenie informácií zaznamenaných v registri, potom z registra vymaže pôvodné údaje a zapíše doň nové údaje s účinnosťou od dátum, od ktorého príslušné rozhodnutie nadobúda účinnosť.

Článok 21

Podanie žiadosti o zrušenie

1.   Žiadosť o zrušenie podľa článku 50 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa pripravuje v súlade s formulárom uvedeným v prílohe V k tomuto nariadeniu. Žiadosť o zrušenie sa podáva Komisii v papierovej alebo elektronickej podobe. Dátumom podania žiadosti o zrušenie Komisii je dátum zapísania tejto žiadosti do evidencie prijatej pošty Komisie. Tento dátum sa primeranými prostriedkami uverejní.

2.   Komisia označí dokumenty, ktoré tvoria žiadosť o zrušenie, dátumom prijatia žiadosti o zrušenie a prideleným číslom spisu.

Autor žiadosti o zrušenie dostane potvrdenie o prijatí, v ktorom sa uvádzajú aspoň tieto údaje:

a)

číslo spisu;

b)

počet prijatých strán a

c)

dátum prijatia žiadosti.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak zrušenie iniciuje Komisia.

Článok 22

Prípustnosť

1.   Na účely rozhodnutia o prípustnosti žiadosti o zrušenie v súlade s článkom 50 nariadenia (ES) č. 479/2008 Komisia overí, či sa v žiadosti:

a)

uvádza oprávnený záujem, dôvody a odôvodnenie autora žiadosti o zrušenie;

b)

vysvetľuje dôvod zrušenia a

c)

odkazuje na vyjadrenie členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej má autor žiadosti o zrušenie pobyt alebo sídlo, pričom toto vyjadrenie podporuje žiadosť o zrušenie.

2.   Každá žiadosť o zrušenie obsahuje podrobné údaje o faktoch, dôkazoch a pripomienkach predložených na podporu zrušenia spolu s rozhodujúcimi podpornými dokumentmi.

3.   Ak podrobné informácie o dôvodoch, faktoch, dôkazoch a pripomienkach alebo podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 neboli predložené súčasne so žiadosťou o zrušenie, Komisia o tom informuje autora žiadosti o zrušenie a požiada ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote dvoch mesiacov. Ak oponent nedostatky neodstráni do uplynutia lehoty, Komisia námietku zamietne ako neprípustnú. Rozhodnutie o neprípustnosti sa oznámi autorovi žiadosti o zrušenie a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo autorovi žiadosti o zrušenie usadenému v príslušnej tretej krajine.

4.   Každá žiadosť o zrušenie, ktorá sa posúdi ako prípustná, ako aj postup Komisie vo veci zrušenia z vlastnej iniciatívy sa oznámia orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľom usadeným v tretej krajine, ktorých označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa toto zrušenie týka.

Článok 23

Preskúmanie zrušenia

1.   Ak Komisia nezamietne žiadosť o zrušenie v súlade s článkom 22 ods. 3, oznámi toto zrušenie orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo dotknutým výrobcom usadeným v príslušnej tretej krajine a vyzve ich, aby k spisu predložili pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu vydania takéhoto oznámenia. Všetky pripomienky, ktoré Komisia dostane v rámci tohto dvojmesačného obdobia, sa v prípade potreby oznámia autorovi žiadosti o zrušenie.

V priebehu preskúmania zrušenia vyzve Komisia strany, aby, ak je to vhodné, v lehote dvoch mesiacov od dátumu vydania takejto výzvy predložili pripomienky k oznámeniam prijatým od ostatných strán.

2.   Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine alebo autor žiadosti o zrušenie v rámci reakcie neodovzdá žiadne pripomienky, alebo nedodrží určené lehoty, Komisia rozhodne o zrušení.

3.   Komisia prijíma každé rozhodnutie o zrušení príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii. Komisia posúdi, či v prípade vinárskeho výrobku, na ktorý sa vzťahuje chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, už nie je možné naďalej dodržiavať súlad so špecifikáciou výrobku alebo či už nie je možné takýto súlad zaručiť, najmä ak už nie sú splnené podmienky ustanovené v článku 35 nariadenia (ES) č. 479/2008, alebo ak v blízkej budúcnosti ich už nie je možné naďalej plniť.

Toto rozhodnutie o zrušení sa oznámi autorovi žiadosti o zrušenie a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

4.   V prípade viacerých žiadostí o zrušenie nemusí byť po predbežnom preskúmaní jednej alebo viacerých takýchto žiadostí o zrušenie možné schváliť pokračovanie ochrany označenia pôvodu alebo zemepisného označenia; v takýchto prípadoch môže Komisia zastaviť ostatné postupy zrušenia. V takomto prípade Komisia informuje ostatných autorov žiadostí o zrušenie o všetkých rozhodnutiach, ktoré sa prijali v priebehu postupu a ktoré sa ich týkajú.

Ak sa chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie zruší, postupy zrušenia, ktoré boli zastavené, sa považujú za uzavreté a príslušní autori žiadosti o zrušenie sa o tom náležite upovedomia.

5.   Keď zrušenie nadobudne účinnosť, Komisia vymaže názov z registra.

ODDIEL 6

Kontroly

Článok 24

Vyhlásenie hospodárskych subjektov

Každý hospodársky subjekt, ktorý sa chce podieľať na výrobe alebo balení výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením v plnej miere alebo čiastočne, o tom podá vyhlásenie príslušnému kontrolnému orgánu uvedenému v článku 47 nariadenia (ES) č. 479/2008.

Článok 25

Každoročné overovanie

1.   Každoročné overovanie, ktoré vykonáva príslušný kontrolný orgán uvedený v článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008, pozostáva:

a)

z organoleptických a analytických skúšok výrobkov, na ktoré sa vzťahuje označenie pôvodu;

b)

buď iba z analytických skúšok alebo z organoleptických aj analytických skúšok výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zemepisné označenie a,

c)

z kontroly podmienok ustanovených v špecifikácii výrobku.

Každoročné overovanie sa realizuje v členskom štáte, v ktorom sa uskutočnila výroba v súlade so špecifikáciou výrobku, a vykonáva sa buď prostredníctvom:

a)

náhodných kontrol na základe analýzy rizika alebo

b)

odoberaním vzoriek, alebo

c)

systematicky.

V prípade náhodných kontrol vyberú členské štáty minimálny počet hospodárskych subjektov, ktoré sa podrobia týmto kontrolám.

V prípade odberania vzoriek členské štáty zabezpečia, aby kontroly svojím počtom, povahou a frekvenciou boli reprezentatívne pre celú príslušnú vymedzenú zemepisnú oblasť a zodpovedali objemu vinárskych výrobkov uvedených na trh alebo uskladnených so zámerom ich neskoršieho uvedenia na trh.

Náhodné kontroly sa môžu kombinovať s odoberaním vzoriek.

2.   Skúšky uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b) sa vykonávajú na anonymných vzorkách, preukazuje sa nimi, že skúšaný výrobok spĺňa vlastnosti a kvality opísané v špecifikácii výrobku pre príslušné označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, a uskutočňujú sa v ktorejkoľvek fáze výrobného procesu dokonca aj vrátane fázy balenia alebo neskôr. Každá odobratá vzorka je reprezentatívna pre príslušné vína, ktoré hospodársky subjekt má.

3.   Na účely kontroly súladu so špecifikáciou výrobku uvedenej v odseku 1 prvom pododseku písm. c) kontrolný orgán kontroluje:

a)

priestory hospodárskych subjektov, pričom kontroluje, či hospodárske subjekty skutočne dokážu splniť podmienky ustanovené v špecifikácii výrobku a

b)

výrobky v ktorejkoľvek fáze výrobného procesu vrátane fázy balenia na základe inšpekčného plánu, ktorý vopred pripraví kontrolný orgán a o ktorom sú hospodárske subjekty informované, pričom kontrola sa vzťahuje na každú fázu výroby príslušného výrobku.

4.   Každoročným overovaním sa zabezpečuje, aby sa v súvislosti s výrobkom nemohlo používať chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, pokiaľ:

a)

výsledkami skúšok uvedených v odseku 1 pododseku 1 písm. a) a b) a v odseku 2 nedokáže, že príslušný výrobok spĺňa limitné hodnoty a má všetky primerané vlastnosti príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia;

b)

nie sú splnené ostatné podmienky uvedené v špecifikácii výrobku v súlade s postupmi ustanovenými v odseku 3.

5.   Každý výrobok, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené v tomto článku, je možné uviesť na trh, ale bez príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, a to za predpokladu, že ostatné zákonné požiadavky sú splnené.

6.   V prípade chráneného cezhraničného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia je možné, aby overenie vykonal kontrolný orgán ktoréhokoľvek z členských štátov, ktorých sa toto označenie pôvodu alebo zemepisné označenie týka.

7.   V prípade, že každoročné overovanie sa vykonáva vo fáze balenia výrobku na území členského štátu, ktorý nie je členským štátom, v ktorom sa uskutočnila výroba, uplatňuje sa článok 84 nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 (11).

8.   Odseky 1 až 7 sa uplatňujú na vína, ktoré majú označenie pôvodu alebo zemepisné označenie a ktorých príslušné označenie pôvodu alebo zemepisné označenie spĺňa požiadavky uvedené v článku 38 ods. 5 nariadenia (ES) č. 479/2008.

Článok 26

Analytické a organoleptické skúšky

Analytické a organoleptické skúšky uvedené v písmenách a) a b) prvom pododseku odseku 1 článku 25 pozostávajú:

a)

z analýzy príslušného vína, pri ktorej sa merajú tieto charakteristické vlastnosti:

i)

určené na základe fyzikálnej a chemickej analýzy:

celkový a skutočný obsah alkoholu,

celkový obsah cukrov vyjadrený ako fruktóza a glukóza (vrátane sacharózy v prípade perlivých a šumivých vín),

celkový obsah kyselín,

obsah prchavých kyselín,

celkový obsah oxidu siričitého;

ii)

určené na základe doplňujúcej analýzy:

oxid uhličitý (perlivé a šumivé vína, pretlak v baroch pri 20 °C),

všetky ďalšie charakteristické vlastnosti ustanovené v právnych predpisoch členských štátov alebo príslušných špecifikáciách výrobkov s chráneným označením pôvodu a zemepisným označením;

b)

z organoleptickej skúšky, ktorá zahŕňa vzhľad, vôňu a chuť.

Článok 27

Kontroly výrobkov s pôvodom v tretích krajinách

Ak vína tretej krajiny využívajú ochranu chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, príslušná tretia krajina pošle Komisii na jej požiadanie informácie o príslušných orgánoch uvedených v článku 48 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 a o hľadiskách, ktorých sa kontrola týka, ako aj dôkaz o tom, že príslušné víno spĺňa podmienky príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

ODDIEL 7

Konverzia na zemepisné označenie

Článok 28

Žiadosť

1.   Orgán členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine môžu požiadať o konverziu chráneného označenia pôvodu na chránené zemepisné označenie, ak už nie je možné naďalej dodržiavať súlad so špecifikáciou výrobku s chráneným označením pôvodu, alebo ak takýto súlad už nie je možné zaručiť.

Žiadosť o konverziu podaná Komisii sa pripravuje v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI k tomuto nariadeniu. Žiadosť o konverziu sa podáva Komisii v papierovej alebo elektronickej podobe. Dátumom podania žiadosti o konverziu Komisii je dátum zapísania tejto žiadosti do evidencie prijatej pošty Komisie.

2.   Ak žiadosť o konverziu na zemepisné označenie nespĺňa požiadavky ustanovené v článkoch 34 a 35 nariadenia (ES) č. 479/2008, Komisia oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine dôvody zamietnutia a vyzve ho na zrušenie alebo zmenu a doplnenie žiadosti, alebo na predloženie pripomienok v lehote dvoch mesiacov.

3.   Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine v určenej lehote neodstráni prekážky konverzie na zemepisné označenie, Komisia žiadosť zamietne.

4.   Komisia prijíma každé rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o konverziu na základe dokumentov a informácií, ktoré má k dispozícii. Toto rozhodnutie o zamietnutí sa oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

5.   Článok 40 a článok 49 ods.1 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa neuplatňujú.

KAPITOLA III

TRADIČNÉ POJMY

ODDIEL 1

Uplatňovanie

Článok 29

Žiadatelia

1.   Príslušné orgány členských štátov alebo tretích krajín alebo zastupiteľské profesijné organizácie usadené v tretích krajinách môžu Komisii podať žiadosť o ochranu tradičných pojmov v zmysle článku 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008.

2.   „Zastupiteľská profesijná organizácia“ je akákoľvek organizácia výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov, ktoré prijali rovnaké pravidlá, pôsobia v danej oblasti alebo vo viacerých oblastiach označenia pôvodu alebo zemepisného označenia vína, ak sú členmi tohto združenia najmenej dve tretiny výrobcov v týchto oblastiach označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, v ktorých táto organizácia alebo toto združenie pôsobia, a ak na ne pripadajú najmenej dve tretiny výroby týchto oblastí. Zastupiteľská profesijná organizácia môže podať žiadosť iba o ochranu vín, ktoré vyrába.

Článok 30

Žiadosť o ochranu

1.   Žiadosť o ochranu tradičného pojmu je v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VII a pripája sa k nej kópia pravidiel, ktorými sa upravuje používanie príslušného pojmu.

2.   V prípade žiadosti podanej zastupiteľskou profesijnou organizáciou usadenou v tretej krajine sa odovzdávajú aj podrobnosti o zastupiteľskej profesijnej organizácii. Tieto informácie, ak je to vhodné vrátane príslušných údajov o členoch zastupiteľskej profesijnej organizácie, sa uvádzajú v prílohe XI.

Článok 31

Jazyk

1.   Pojem, ktorý má byť chránený, sa uvádza buď:

a)

v úradnom jazyku (úradných jazykoch), regionálnom jazyku (regionálnych jazykoch) členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej má tento pojem pôvod, alebo

b)

v jazyku, ktorý sa používa v súvislosti s týmto pojmom pri obchodovaní.

Pojmom používaným v určitom jazyku sa odkazuje na konkrétne výrobky uvedené v článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008.

2.   Pojem sa zaregistruje v tvare (tvaroch)s pôvodným pravopisom.

Článok 32

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na tradičné pojmy tretích krajín

1.   Článok 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa uplatňuje mutatis mutandis na pojmy, ktoré sa tradične používajú v tretích krajinách v spojení s vinárskymi výrobkami so zemepisnými označeniami príslušných tretích krajín.

2.   Na vínach s pôvodom v tretích krajinách, na etiketách ktorých sa nachádzajú iné tradičné označenia ako tradičné pojmy, ktoré sa uvádzajú v prílohe XII, sa tieto tradičné označenia môžu na etiketách vín používať v súlade s pravidlami uplatniteľnými v príslušných tretích krajinách vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií.

ODDIEL 2

Postup preskúmania

Článok 33

Podanie žiadosti

Komisia označí dokumenty, ktoré tvoria žiadosť, dátumom prijatia žiadosti a číslom spisu. Žiadosť sa podáva Komisii v papierovej alebo elektronickej podobe. Dátumom podania žiadosti Komisii je dátum zapísania žiadosti do evidencie prijatej pošty Komisie. Tento dátum a uvedené tradičné pojmy sa primeranými prostriedkami uverejnia.

Žiadateľ dostane potvrdenie o prijatí, v ktorom sa uvádzajú aspoň tieto údaje:

a)

číslo spisu;

b)

tradičný pojem;

c)

počet prijatých dokumentov a

d)

dátum prijatia.

Článok 34

Prípustnosť

Komisia overí, či je formulár žiadosti riadne vyplnený a či je k žiadosti pripojená požadovaná dokumentácia ustanovená v článku 30.

Ak je formulár žiadosti neúplný, alebo ak chýba dokumentácia, alebo je neúplná, Komisia bude o tom žiadateľa informovať a požiada ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote dvoch mesiacov. Ak žiadateľ nedostatky neodstráni do uplynutia lehoty, Komisia žiadosť zamietne ako neprípustnú. Rozhodnutie o neprípustnosti sa žiadateľovi oznámi.

Článok 35

Podmienky platnosti

1.   Uznanie tradičného pojmu sa akceptuje, ak:

a)

tento pojem spĺňa vymedzenie ustanovené v článku 54 ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia (ES) č. 479/2008 a podmienky ustanovené v článku 31 tohto nariadenia;

b)

tento pojem pozostáva výlučne buď:

i)

z názvu tradične používaného pri obchodovaní na veľkej časti územia Spoločenstva alebo príslušnej tretej krajiny s cieľom rozlíšiť osobitné kategórie vinárskych výrobkov uvedené v článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 alebo

ii)

z všeobecne známeho názvu tradične používaného pri obchodovaní aspoň na území príslušného členského štátu alebo tretej krajiny s cieľom rozlíšiť osobitné kategórie vinárskych výrobkov uvedené v článku 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008;

c)

tento pojem:

i)

nie je druhový;

ii)

je vymedzený a upravený v právnych predpisoch členského štátu alebo

iii)

podlieha podmienkam používania ustanoveným v pravidlách uplatniteľných na výrobcov vína v príslušnej tretej krajine vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií.

2.   Na účely odseku 1 písm. b) sa pod tradičným používaním rozumie:

a)

aspoň päť rokov v prípade pojmov zaregistrovaných v jazyku alebo jazykoch uvedených v článku 31 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia;

b)

aspoň 15 rokov v prípade pojmov zaregistrovaných v jazyku uvedenom v článku 31 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

3.   Na účely odseku 1 písm. c) bodu i) sa pod „druhovým“ rozumie taký tradičný pojem, bez ohľadu na to, či sa vzťahuje na osobitný výrobný postup alebo spôsob dozrievania, alebo kvalitu, farbu, druh miesta, alebo konkrétnu udalosť súvisiacu s históriou vinárskeho výrobku, ktorý sa v Spoločenstve stal bežným názvom daného vinárskeho výrobku.

4.   Podmienka uvedená v odseku 1 písm. b) tohto článku sa neuplatňuje na tradičné pojmy uvedené v článku 54 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008.

Článok 36

Dôvody zamietnutia

1.   Ak žiadosť o tradičný pojem nespĺňa vymedzenie ustanovené v článku 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 a požiadavky ustanovené v článkoch 31 a 35, Komisia oznámi žiadateľovi dôvody zamietnutia a určí lehotu dvoch mesiacov od dátumu vydania tohto oznámenia na zrušenie alebo zmenu a doplnenie žiadosti alebo na predloženie pripomienok.

Komisia rozhodne o ochrane na základe informácií, ktoré má k dispozícii.

2.   Ak žiadateľ neodstráni prekážky v lehote uvedenej v odseku 1, Komisia žiadosť zamietne. Komisia prijíma každé rozhodnutie o zamietnutí príslušného tradičného pojmu na základe dokumentov a informácií, ktoré má k dispozícii. Takéto rozhodnutie o zamietnutí sa oznámi žiadateľovi.

ODDIEL 3

Námietkové konania

Článok 37

Podávanie námietok

1.   Do dvoch mesiacov od dátumu uverejnenia ustanoveného v prvom pododseku článku 33 môže ktorýkoľvek členský štát alebo tretia krajina alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem, vzniesť námietku proti navrhovanému uznaniu podaním námietky.

2.   Námietka sa pripravuje na základe formulára uvedeného v prílohe VIII a podáva sa Komisii v papierovej alebo elektronickej podobe. Dátumom podania námietky Komisii je dátum zapísania tejto námietky do evidencie prijatej pošty Komisie.

3.   Komisia označí dokumenty, ktoré tvoria námietku, dátumom prijatia námietky a prideleným číslom spisu.

Namietajúca strana dostane potvrdenie o prijatí, v ktorom sa uvádzajú aspoň tieto údaje:

a)

číslo spisu;

b)

počet prijatých strán a

c)

dátum prijatia žiadosti.

Článok 38

Prípustnosť

1.   Na účely rozhodnutia o prípustnosti námietky Komisia overí, či sa v námietke uvádzajú nárokované skoršie práva a dôvody námietky a či Komisia túto námietku dostala v lehote ustanovenej v prvom odseku článku 37.

2.   Ak sa námietka zakladá na existencii dobrej povesti a všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky v súlade s článkom 41 ods. 2, k námietke sa pripojí dôkaz o prihlásení, registrácii alebo používaní tejto skoršej ochrannej známky, napríklad potvrdenie o jej registrácii alebo dôkaz o jej dobrej povesti a všeobecnej známosti.

3.   Každá náležite odôvodnená námietka obsahuje podrobné údaje o faktoch, dôkazoch a pripomienkach predložených na podporu námietky spolu s príslušnými podpornými dokumentmi.

Informácie a dôkazy, ktoré sa majú predložiť na potvrdenie používania skoršej ochrannej známky, obsahujú podrobné údaje o lokalite, trvaní, rozsahu a povahe používania skoršej ochrannej známky a o jej dobrej povesti a všeobecnej známosti.

4.   Ak sa podrobné údaje o nárokovaných skorších právach, dôvodoch, faktoch, dôkazoch alebo pripomienkach alebo podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 až 3 nepredložili súčasne s námietkou, alebo ak určité podporné dokumenty chýbajú, Komisia o tom informuje oponenta a požiada ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote dvoch mesiacov. Ak oponent nedostatky neodstráni do uplynutia lehoty, Komisia námietku zamietne ako neprípustnú. Rozhodnutie o neprípustnosti sa oznámi namietajúcej strane a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo zastupiteľskej profesijnej organizácii usadenej v príslušnej tretej krajine.

5.   Každá námietka, ktorá sa posúdi ako prípustná, sa oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo zastupiteľskej profesijnej organizácii v príslušnej tretej krajine.

Článok 39

Preskúmanie námietky

1.   Ak Komisia nezamietne námietku v súlade s článkom 38 ods. 4, oznámi túto námietku orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo zastupiteľskej profesijnej organizácii usadenej v príslušnej tretej krajine a vyzve ich, aby do dvoch mesiacov od dátumu vydania takéhoto oznámenia predložili pripomienky. Všetky pripomienky, ktoré Komisia dostane v rámci tohto dvojmesačného obdobia, sa oznámia namietajúcej strane.

V priebehu preskúmania námietky Komisia vyzve strany, aby, ak je to vhodné, v lehote dvoch mesiacov od dátumu vydania takejto výzvy predložili pripomienky k oznámeniam prijatým od ostatných strán.

2.   Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo zastupiteľská profesijná organizácia usadená v príslušnej tretej krajine alebo namietajúca strana nepredloží v rámci reakcie žiadne pripomienky, alebo nedodrží určené lehoty, Komisia vydá rozhodnutie o námietke.

3.   Komisia prijíma každé rozhodnutie o zamietnutí alebo uznaní príslušného tradičného pojmu na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii. Komisia posúdi, či nie sú splnené podmienky uvedené v článku 40 ods. 1 alebo v článku 41 ods. 3 alebo v článku 42. Toto rozhodnutie o zamietnutí sa oznámi namietajúcej strane a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo zastupiteľskej profesijnej organizácii usadenej v príslušnej tretej krajine.

4.   V prípade viacerých námietok nemusí byť po predbežnom preskúmaní jednej alebo viacerých takýchto námietok možné schváliť žiadosť o uznanie; v takýchto prípadoch Komisia môže zastaviť ostatné námietkové konania. Komisia informuje ostatné namietajúce strany o všetkých rozhodnutiach, ktoré sa prijali v priebehu konania a ktoré sa ich týkajú.

Ak sa žiadosť zamietne, námietkové konania, ktoré boli zastavené, sa považujú za uzavreté a príslušné namietajúce strany sa o tom náležite upovedomia.

ODDIEL 4

Ochrana

Článok 40

Všeobecná ochrana

1.   Ak žiadosť spĺňa podmienky ustanovené v článku 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 a v článkoch 31 a 35 a nezamietne sa podľa článkov 38 a 39, potom sa príslušný tradičný pojem uvedie v prílohe XII k tomuto nariadeniu.

2.   Tradičné pojmy uvedené v prílohe XII sú chránené iba v tom jazyku a pre tie kategórie vinárskych výrobkov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti, a to pred:

a)

akýmkoľvek zneužitím, dokonca aj keď je k chránenému pojmu pripojený výraz ako „štýl“, „typ“, „metóda“, „ako sa vyrába v“, „imitácia“, „aróma“, „ako“ a podobne;

b)

akýmkoľvek ďalším falošným alebo zavádzajúcim označením, pokiaľ ide o povahu, charakteristické alebo základné vlastnosti výrobku na vnútornom alebo vonkajšom obale, reklamnom materiáli alebo akomkoľvek inom dokumente, ktorý s ním súvisí;

c)

akýmkoľvek ďalším postupom, pri ktorom hrozí zavádzanie spotrebiteľa, a najmä vytvorenie dojmu, že takéto víno spĺňa podmienky chráneného tradičného pojmu.

Článok 41

Vzťah k ochranným známkam

1.   Ak je tradičný pojem chránený podľa tohto nariadenia, registrácia ochrannej známky, ktorá zodpovedá jednej zo situácií uvedených v článku 40, sa zamietne, ak sa žiadosť o registráciu ochrannej známky netýka vín s oprávnením na používanie takéhoto tradičného pojmu a ak sa podá po dátume predloženia žiadosti o ochranu tradičného pojmu Komisii a tradičný pojem je následne chránený.

Ochranné známky registrované v rozpore s prvým pododsekom sa vyhlásia za neplatné na základe žiadosti v súlade s uplatniteľnými postupmi ustanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES (12) alebo v nariadení Rady (ES) č. 40/94 (13).

2.   Ochranná známka, ktorej používanie zodpovedá jednej zo situácií uvedených v článku 40 tohto nariadenia a o ktorú sa požiadalo, ktorá bola zaregistrovaná alebo zaužívaná, ak túto možnosť ustanovujú príslušné právne predpisy, na území Spoločenstva pred 4. májom 2002 lebo pred dňom predlženia žiadosti o ochranu tradičného pojmu Komisii, sa môže naďalej používať a obnovovať napriek ochrane tradičného pojmu.

V takýchto prípadoch sa povolí používanie tradičného pojmu popri príslušnej ochrannej známke.

3.   Názov nie je chránený ako tradičný pojem, ak vzhľadom na povesť a všeobecnú známosť ochrannej známky môže takáto ochrana spôsobiť zavádzanie spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočnú identitu, povahu, charakteristické vlastnosti alebo kvalitu vína.

Článok 42

Homonymá

1.   Pojem, v súvislosti s ochranou ktorého bola podaná žiadosť a ktorý je úplne alebo čiastočne homonymný s iným tradičným pojmom, ktorý už je chránený podľa tejto kapitoly, je chránený s náležitým ohľadom na miestne a tradičné použitie a riziko zámeny.

Homonymný pojem, ktorý zavádza spotrebiteľov, pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo skutočný pôvod výrobkov, sa nezaregistruje, ani keď je tento pojem presný.

Homonymný chránený pojem sa používa pod podmienkou, že je možné v praxi dostatočne rozlíšiť homonymum, ktoré je chránené dodatočne, od tradičného pojmu, ktorý je už uvedený v prílohe XII, so zreteľom na potrebu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s dotknutými výrobcami a nezavádzať spotrebiteľa.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje mutatis mutandis, pokiaľ ide o tradičné pojmy chránené pred 1. augustom 2009, ktoré sú čiastočne homonymné s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo názvom odrody viniča alebo jeho synonymom uvedeným v prílohe XV.

Článok 43

Presadzovanie ochrany

Na účely uplatňovania článku 55 nariadenia (ES) č. 479/2008 v prípade nezákonného používania chránených tradičných pojmov prijmú príslušné vnútroštátne orgány z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jednej zo strán všetky potrebné opatrenia, aby zastavili uvádzanie príslušných výrobkov na trh vrátane ich vývozu.

ODDIEL 5

Postup zrušenia

Článok 44

Dôvody zrušenia

Dôvodom zrušenia tradičného pojmu je fakt, že príslušný pojem už nespĺňa vymedzenie ustanovené v článku 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 alebo požiadavky ustanovené v článkoch 31, 35, článku 40 ods. 2, článku 41 ods. 3 alebo článku 42.

Článok 45

Podanie žiadosti o zrušenie

1.   Náležite odôvodnenú žiadosť o zrušenie môže Komisii podať členský štát, tretia krajina alebo fyzická alebo právnická osoba s oprávneným záujmom v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IX. Žiadosť o zrušenie sa podáva Komisii v papierovej alebo elektronickej podobe. Dátumom podania žiadosti o zrušenie Komisii je dátum zapísania tejto žiadosti do evidencie prijatej pošty Komisie. Tento dátum sa primeranými prostriedkami uverejní.

2.   Komisia označí dokumenty, ktoré tvoria žiadosť o zrušenie, dátumom prijatia žiadosti o zrušenie a prideleným číslom spisu.

Autor žiadosti o zrušenie dostane potvrdenie o prijatí, v ktorom sa uvádzajú aspoň tieto údaje:

a)

číslo spisu;

b)

počet prijatých strán a

c)

dátum prijatia žiadosti.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak zrušenie iniciuje Komisia.

Článok 46

Prípustnosť

1.   Na účely rozhodnutia o prípustnosti žiadosti o zrušenie Komisia overí, či sa v žiadosti:

a)

uvádza oprávnený záujem autora žiadosti o zrušenie;

b)

uvádzajú dôvody zrušenia a

c)

odkazuje na vyjadrenie členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej má autor žiadosti pobyt alebo sídlo, a či sa v tomto vyjadrení vysvetľuje oprávnený záujem, dôvody a odôvodnenie autora žiadosti o zrušenie.

2.   Každá žiadosť o zrušenie obsahuje podrobné údaje o faktoch, dôkazoch a pripomienkach predložených na podporu zrušenia spolu s rozhodujúcimi podpornými dokumentmi.

3.   Ak podrobné informácie o dôvodoch, faktoch, dôkazoch a pripomienkach alebo podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 neboli predložené súčasne so žiadosťou o zrušenie, Komisia o tom informuje autora žiadosti o zrušenie a požiada ho, aby odstránil zistené nedostatky v lehote dvoch mesiacov. Ak oponent nedostatky neodstráni do uplynutia lehoty, Komisia námietku zamietne ako neprípustnú. Rozhodnutie o neprípustnosti sa oznámi autorovi žiadosti o zrušenie a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo autorovi žiadosti o zrušenie usadenému v príslušnej tretej krajine.

4.   Každá žiadosť o zrušenie, ktorá sa posúdi ako prípustná, vrátane postupu Komisie vo veci zrušenia z vlastnej iniciatívy sa oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo autorovi žiadosti o zrušenie usadenému v tretej krajine, ktorých tradičného pojmu sa toto zrušenie týka.

Článok 47

Preskúmanie zrušenia

1.   Ak Komisia nezamietne žiadosť o zrušenie v súlade s článkom 46 ods. 3, oznámi túto žiadosť o zrušenie orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine a vyzve ich, aby k spisu predložili pripomienky do dvoch mesiacov od dátumu vydania takéhoto oznámenia. Všetky pripomienky, ktoré Komisia dostane v rámci tohto dvojmesačného obdobia, sa oznámia autorovi žiadosti o zrušenie.

V priebehu preskúmania zrušenia vyzve Komisia strany, aby, ak je to vhodné, v lehote dvoch mesiacov od dátumu vydania takejto výzvy predložili pripomienky k oznámeniam prijatým od ostatných strán.

2.   Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine alebo autor žiadosti o zrušenie nepredloží v rámci reakcie žiadne pripomienky, alebo nedodrží určené lehoty, Komisia vydá rozhodnutie o zrušení.

3.   Komisia prijíma každé rozhodnutie o zrušení príslušného tradičného pojmu na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii. Komisia posúdi, či už nie sú splnené podmienky uvedené v článku 44.

Toto rozhodnutie o zrušení sa oznámi autorovi žiadosti o zrušenie a príslušným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny.

4.   V prípade viacerých žiadostí o zrušenie nemusí byť po predbežnom preskúmaní jednej alebo viacerých takýchto žiadostí o zrušenie možné schváliť pokračovanie ochrany tradičného pojmu; v takýchto prípadoch môže Komisia zastaviť ostatné postupy zrušenia. V takom prípade Komisia informuje ostatných autorov žiadostí o zrušenie o všetkých rozhodnutiach, ktoré sa prijali v priebehu postupu a ktoré sa ich týkajú.

Ak sa tradičný pojem zruší, postupy zrušenia, ktoré boli zastavené, sa považujú za uzavreté a príslušní autori žiadosti o zrušenie sa o tom náležite upovedomia.

5.   Ak zrušenie nadobudne účinnosť, Komisia odstráni príslušný názov zo zoznamu uvedeného v prílohe XII.

ODDIEL 6

Existujúce chránené tradičné pojmy

Článok 48

Existujúce chránené tradičné pojmy

Tradičné pojmy, ktoré sú chránené v súlade s článkami 24, 28 a 29 nariadenia (ES) č. 753/2002, sú automaticky chránené podľa tohto nariadenia pod podmienkou, že:

a)

Komisii bolo do 1. mája 2009 predložené zhrnutie vymedzenia pojmu alebo podmienok používania;

b)

členské štáty alebo tretie krajiny neprestali ochraňovať určité tradičné pojmy.

KAPITOLA IV

OZNAČOVANIE ETIKETOU A OBCHODNÁ ÚPRAVA

Článok 49

Spoločné pravidlo pre všetky údaje etikety

Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, etikety výrobkov uvedených v odsekoch 1 až 11, 13, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 (ďalej len „výrobkov“) nie je možné doplniť o žiadne údaje, okrem údajov ustanovených v článku 58 a upravených v článku 59 ods. 1 a článku 60 ods. 1 uvedeného nariadenia, pokiaľ nespĺňajú požiadavky článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 2000/13/ES.

ODDIEL 1

Povinné údaje

Článok 50

Zobrazenie povinných údajov

1.   Povinné údaje uvedené v článku 58 nariadenia (ES) č. 479/2008 a povinné údaje uvedené v jeho článku 59 sa na nádobe zobrazujú v rovnakom zornom poli takým spôsobom, aby boli súčasne čitateľné bez potreby otáčať príslušnou nádobou.

Povinné údaje o čísle dávky a povinné údaje uvedené v článku 51 a článku 56 ods. 4 tohto nariadenia sa však môžu zobrazovať mimo zorného poľa, v ktorom sú zobrazené ostatné povinné údaje.

2.   Povinné údaje uvedené v odseku 1 a povinné údaje uplatniteľné na základe právnych nástrojov uvedených v článku 58 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa zobrazujú nezmazateľnými písmenami a sú odlíšiteľné od okolitého textu alebo grafickej úpravy.

Článok 51

Uplatňovanie niektorých horizontálnych pravidiel

1.   Keď sa jedna alebo viacero zložiek uvedených v prílohe IIIa k smernici 2000/13/ES vyskytujú v jednom z výrobkov uvedených v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008, musia sa uvádzať na etikete a pred nimi musí byť uvedený pojem „obsahuje“. V prípade siričitanov sa môžu použiť tieto pojmy: „siričitany“ alebo „oxid siričitý“.

2.   Povinnosť označenia uvedená v odseku 1 sa môže doplniť použitím piktogramu uvedeného v prílohe X k tomuto nariadeniu.

Článok 52

Uvádzanie na trh a vývoz

1.   Výrobky, ktorých etiketa alebo obchodná úprava nezodpovedajú príslušným podmienkam ustanoveným v tomto nariadení, sa nemôžu uvádzať na trh v Spoločenstve, ani vyvážať.

2.   Odchylne od kapitol V a VI nariadenia (ES) č. 479/2008, ak sú príslušné výrobky určené na vývoz, môžu členské štáty povoliť, aby sa údaje v rozpore s pravidlami označovania etiketami ustanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva mohli uvádzať na etiketách vín určených na vývoz, ak sa vyžadujú podľa právnych predpisov príslušnej tretej krajiny. Tieto údaje sa môžu uvádzať v iných ako úradných jazykoch Spoločenstva.

Článok 53

Zákaz záklopiek alebo fólií obsahujúcich olovo

Na uzávery výrobkov uvedených v článku 49 sa neumiestňujú záklopky ani fólie, ktoré obsahujú olovo.

Článok 54

Skutočný obsah alkoholu

1.   Skutočný obsah alkoholu v objemových percentách, ako sa uvádza v článku 59 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 479/2008, sa vyjadruje v celých percentách alebo zaokrúhlený na päť desatín percenta.

Za číslom nasleduje „obj. %“ a pred ním sa môže uvádzať „skutočný obsah alkoholu“, „skutočný alkohol“ alebo skratka „alk.“.

Bez toho, aby boli dotknuté tolerancie stanovené pre použité referenčné analytické metódy, sa uvedený obsah alkoholu nemôže líšiť od obsahu alkoholu zisteného na základe analýzy o viac ako 0,5 obj. %. Bez toho, aby boli dotknuté tolerancie stanovené pre použité referenčné analytické metódy, sa však obsah alkoholu výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením, ktoré boli skladované vo fľašiach viac ako tri roky, šumivých vín, akostných šumivých vín, sýtených šumivých vín, perlivých vín, sýtených perlivých vín, likérových vín a vín z prezretého hrozna nemôže líšiť od obsahu alkoholu zisteného na základe analýzy o viac ako 0,8 obj. %.

2.   Skutočný obsah alkoholu sa na etikete uvádza pomocou znakov, ktoré sú aspoň 5 mm vysoké, ak je menovitý objem väčší ako 100 cl, aspoň 3 mm vysoké, ak sa rovná alebo je menší ako 100 cl, ale väčší ako 20 cl, a 2 mm vysoké, ak je to 20 cl alebo menej.

Článok 55

Označenie proveniencie

1.   Označenie proveniencie podľa článku 59 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa uvádza takto:

a)

v prípade vín uvedených v odsekoch 1, 2, 3, 7 až 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 bez chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia jednou z týchto možností:

i)

slovami „víno z (…)“, „vyrobené v (…)“, alebo „výrobok z (…)“, alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi a dopĺňa sa názvom členského štátu alebo tretej krajiny, na území ktorých sa uskutočnil zber hrozna a vyrobilo víno z tohto hrozna;

V prípade cezhraničného vína vyrobeného z určitých odrôd viniča, ako sa uvádza v článku 60 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 479/2008, sa môže uviesť iba názov jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín.

ii)

buď slovami „víno z Európskeho spoločenstva“, alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi, alebo výrazom „zmes vín z rôznych krajín Európskeho spoločenstva“ v prípade vína, ktoré vzniklo sceľovaním vín s pôvodom vo viacerých členských štátoch, alebo

slovami „zmes vín z rôznych krajín mimo Európskeho spoločenstva“ alebo „zmes vín z (…)“, kde sa uvádzajú názvy príslušných tretích krajín v prípade, že víno vzniklo sceľovaním vín s pôvodom vo viacerých tretích krajinách;

iii)

buď slovami „víno z Európskeho spoločenstva“, alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi, alebo „víno vyrobené v (…) z hrozna zo zberu v (…)“, dopĺňa sa názvami príslušných členských štátov v prípade vín vyrobených v jednom členskom štáte z hrozna zo zberu v inom členskom štáte, alebo

slovami „víno vyrobené v (…) z hrozna zo zberu v (…)“, kde sa uvádzajú názvy príslušných tretích krajín, v prípade, že príslušné vína sú vyrobené v jednej tretej krajine z hrozna zo zberu v inej tretej krajine.

b)

v prípade vín uvedených v odsekoch 4, 5 a 6 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 bez chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia jednou z týchto možností:

i)

slovami „víno z (…)“, „vyrobené v (…)“, „výrobok z (…)“, alebo „sekt z (…)“, alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi a dopĺňa sa názvom členského štátu alebo tretej krajiny, na ktorých území sa uskutočnil zber hrozna a vyrobilo víno z tohto hrozna;

ii)

slovami „vyrobené v (…)“, alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi a dopĺňa sa názvom členského štátu, v ktorom sa uskutočnilo druhotné kvasenie.

c)

v prípade vín s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením slovami „víno z (…)“, „vyrobené v (…)“ alebo „výrobok z (…)“, alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi a dopĺňa sa názvom členského štátu alebo tretej krajiny, na ktorých území sa uskutočnil zber hrozna a vyrobilo víno z tohto hrozna.

V prípade cezhraničného chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa uvádza názov iba jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín.

Týmto odsekom nie sú dotknuté články 56 a 67.

2.   Označenie proveniencie uvedené v článku 59 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa na etiketách hroznového muštu, kvasiaceho hroznového muštu, zahusteného hroznového muštu alebo ešte kvasiaceho mladého vína uvádza takto:

a)

mušt z (…)“ alebo „mušt vyrobený v (…)“ alebo sa vyjadruje ekvivalentnými výrazmi a dopĺňa sa názvom členského štátu, samostatnej krajiny, ktorá tvorí súčasť členského štátu, v ktorých sa výrobok vyrába;

b)

zmes vyrobená z produktu dvoch alebo viacerých krajín Európskeho spoločenstva“ v prípade rezania výrobkov vyrobených v dvoch alebo viacerých členských štátoch;

c)

mušt vyrobený v (…) z hrozna zo zberu v (…)“ v prípade hroznového muštu, ktorý nebol vyrobený v tom istom členskom štáte, v ktorom sa uskutočnil zber použitého hrozna.

3.   V prípade Spojeného kráľovstva sa môže názov členského štátu nahradiť názvom samostatnej krajiny, ktorá tvorí súčasť Spojeného kráľovstva.

Článok 56

Označenie fľašovateľa, výrobcu, dovozcu a predajcu

1.   Na účely uplatňovania článku 59 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (ES) č. 479/2008 a tohto článku:

a)

fľašovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktoré vykonávajú plnenie do fliaš alebo dávajú vykonávať plnenie do fliaš vo vlastnom mene;

b)

plnenie do fliaš“ je umiestňovanie príslušného výrobku do nádob s kapacitou najviac 60 litrov s cieľom následného predaja;

c)

výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktoré samy alebo v mene ktorých sa vykonáva spracovanie hrozna, hroznových muštov a vína na šumivé vína, sýtené šumivé vína, akostné šumivé vína alebo akostné aromatické šumivé vína;

d)

dovozca“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb usadených v Spoločenstve, ktoré preberajú zodpovednosť za uvádzanie tovaru, ktorý v zmysle článku 4 ods. 8 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (14) nie je tovarom Spoločenstva, do obehu;

e)

predajca“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, na ktoré sa nevzťahuje vymedzenie pojmu výrobca a ktoré nakupujú a následne uvádzajú šumivé vína, sýtené šumivé víno, akostné šumivé víno alebo akostné aromatické šumivé vína do obehu;

f)

adresa“ je označenie miestnej správnej oblasti a členského štátu, v ktorom sa nachádza sídlo fľašovateľa, výrobcu, predajcu alebo dovozcu.

2.   Názov a adresa fľašovateľa sa dopĺňa buď:

a)

slovami „fľašovateľ“ alebo „do fliaš plní (…)“, alebo

b)

pojmami, ktorých podmienky použitia vymedzujú členské štáty, v ktorých sa uskutočňuje plnenie vín s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením do fliaš:

i)

vo vinárskom podniku výrobcu alebo

ii)

v priestoroch skupiny výrobcov alebo

iii)

v podniku, ktorý sa nachádza vo vymedzenej zemepisnej oblasti alebo v bezprostrednej blízkosti príslušnej vymedzenej zemepisnej oblasti.

V prípade zmluvného plnenia do fliaš sa označenie fľašovateľa dopĺňa slovami „plnené do fliaš pre (…)“ alebo, ak sa uvádza meno a adresa osoby, ktorá vykonala plnenie do fliaš v mene tretej strany, slovami „do fliaš plní (…) pre (…)“.

Ak sa plnenie do fliaš vykonáva na inom mieste ako v podniku fľašovateľa, k údajom uvedeným v tomto odseku sa pripojí odkaz na presne vymedzené miesto, na ktorom sa táto operácia vykonala, a ak sa vykonala v inom členskom štáte, názov toho štátu.

V prípade nádob iných ako fliaš sa uvádzajú slová „baliareň“ a „balí (…)“ namiesto slov „fľašovateľ“ a „do fliaš plní (…)“ v uvedenom poradí s výnimkou prípadov, keď samotný použitý jazyk nevyjadruje takýto rozdiel.

3.   Názov a adresa výrobcu alebo predajcu sa dopĺňa slovami „výrobca“ alebo „vyrába“ a „predajca“ alebo „predáva“ alebo ekvivalentnými výrazmi. Členské štáty môžu ustanoviť povinnosť uvedenia výrobcu.

4.   Pred názvom a adresou dovozcu sa uvádzajú slová „dovozca“ alebo „dováža (…)“.

5.   Označenia uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 je možné zoskupiť, ak sa týkajú jednej fyzickej alebo právnickej osoby.

Jedno z týchto označení je možné nahradiť kódom, ktorý určí členský štát, v ktorom má fľašovateľ, výrobca, dovozca alebo predajca sídlo. Tento kód sa dopĺňa odkazom na príslušný členský štát. Na etikete príslušného výrobku sa takisto uvádza názov a adresa ďalšej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je zapojená do komerčnej distribúcie a ktorá je iná ako fľašovateľ, výrobca, dovozca alebo predajca označený kódom.

6.   Ak meno alebo adresa fľašovateľa, výrobcu, dovozcu alebo predajcu pozostáva z chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia alebo takéto označenie obsahuje, táto skutočnosť sa uvádza na etikete:

a)

písmom, ktoré môže mať najviac polovičnú veľkosť písma použitého buď na chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie alebo na označenie kategórie príslušného vinárskeho výrobku, alebo

b)

použitím kódu, ako sa ustanovuje v druhom pododseku odseku 5.

Členské štáty môžu rozhodnúť, ktorá možnosť sa vzťahuje na výrobky vyrobené na ich území.

Článok 57

Označenie vinárskeho podniku

1.   Pojmy označujúce vinársky podnik uvedené v prílohe XIII iné ako označenie názvu fľašovateľa, výrobcu alebo predajcu sú vyhradené pre vína s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením pod podmienkou, že:

a)

víno sa vyrába výlučne z hrozna zo zberu vo vinohradoch, ktoré využíva tento vinársky podnik;

b)

výroba vína sa vykonáva výlučne v tomto vinárskom podniku;

c)

členské štáty upravujú používanie svojich príslušných pojmov uvedených v prílohe XIII. Tretie krajiny ustanovujú pravidlá používania uplatniteľné na ich príslušné pojmy uvedené v prílohe XIII vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií.

2.   Názov vinárskeho podniku môžu používať iné hospodárske subjekty zapojené do uvádzania výrobku na trh iba vtedy, ak s takýmto používaním súhlasí príslušný vinársky podnik.

Článok 58

Označenie obsahu cukru

1.   Pojmy uvedené v časti A prílohy XIV k tomuto nariadeniu, ktoré označujú obsah cukru sa uvádzajú na etikete výrobkov ustanovených v článku 59 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 479/2008.

2.   Ak je na základe obsahu cukru výrobkov vyjadreného ako fruktóza a glukóza (vrátane sacharózy) opodstatnené použitie dvoch pojmov uvedených v časti A prílohy XIV, vyberie sa iba jeden z týchto pojmov.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté podmienky používania opísané v časti A prílohy XIV, obsah cukru sa nesmie líšiť o viac ako 3 gramy na liter od údaja uvedeného na etikete výrobku.

Článok 59

Odchýlky

V súlade s článkom 59 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa pod podmienkou, že táto možnosť sa upravuje v právnych predpisoch členského štátu alebo v pravidlách uplatniteľných v dotknutej tretej krajine vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií, môžu pojmy „chránené označenie pôvodu“ vynechať v prípade vín, ktoré majú tieto chránené označenia pôvodu:

a)

Cyprus:

Κουμανδαρία (Commandaria);

b)

Grécko:

Σάμος (Samos);

c)

Španielsko:

Cava,

Jerez, Xérès alebo Sherry,

Manzanilla;

d)

Francúzsko:

Champagne;

e)

Taliansko:

Asti,

Marsala,

Franciacorta;

f)

Portugalsko:

Madeira alebo Madère,

Port alebo Porto.

Článok 60

Osobitné pravidlá pre sýtené šumivé víno, sýtené perlivé víno a akostné šumivé víno

1.   Pojmy „sýtené šumivé víno“ a „sýtené perlivé víno“ uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 sa dopĺňajú slovami „vyrobené pridaním oxidu uhličitého“ alebo „vyrobené pridaním anhydridu kyseliny uhličitej“ uvedenými písmom rovnakého typu a veľkosti s výnimkou prípadov, keď samotný použitý jazyk naznačuje pridanie oxidu uhličitého.

Slová „vyrobené pridaním oxidu uhličitého“ alebo „vyrobené pridaním anhydridu kyseliny uhličitej“ sa uvádzajú aj v prípade, že sa uplatňuje článok 59 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008.

2.   V prípade akostných šumivých vín sa môže vynechať odkaz na kategóriu vinárskeho výrobku, ak etikety týchto vín obsahujú pojem „sekt“.

ODDIEL 2

Nepovinné údaje

Článok 61

Ročník

1.   Ročník uvedený v článku 60 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa môže uvádzať na etiketách výrobkov, ako sa uvádza v článku 49, za predpokladu, že najmenej 85 % hrozna, ktoré sa použilo na výrobu príslušných výrobkov, pochádza zo zberu uskutočneného v príslušnom roku. Toto pravidlo sa nevzťahuje na:

a)

akékoľvek množstvo výrobkov použitých na úpravu obsahu zvyškového cukru ako „expedičný likér“ alebo „tirážny likér“, alebo

b)

akékoľvek množstvo výrobku, ako sa uvádza v písmenách e) a f) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008;

2.   V prípade výrobkov tradične vyrábaných z hrozna z januárového alebo februárového zberu sa ako ročník na etikete vín uvádza predchádzajúci kalendárny rok.

3.   Výrobky bez chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia takisto spĺňajú požiadavky ustanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku a v článku 63.

Článok 62

Názov odrody viniča

1.   Názvy odrôd viniča alebo ich synonymá uvedené v článku 60 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008 použitých na výrobu výrobkov, ako sa uvádza v článku 49 tohto nariadenia, sa môžu uvádzať na etiketách príslušných výrobkov, ak sú splnené podmienky ustanovené v písmenách a) a b) tohto článku.

a)

V prípade vín vyrobených v Európskom spoločenstve sú názvy odrôd viniča alebo ich synonymá tie, ktoré sa uvádzajú v klasifikácii odrôd viniča uvedenej v článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008.

V prípade členských štátov, ktoré sú oslobodené od povinnosti klasifikácie, ako sa ustanovuje v článku 24 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008, sú názvy odrôd viniča alebo ich synonymá uvedené v Medzinárodnom zozname odrôd viniča a ich synoným, ktorý vedie Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV).

b)

V prípade vín s pôvodom v tretích krajinách sú podmienky používania názvov odrôd viniča alebo ich synoným v súlade s pravidlami uplatniteľnými na výrobcov vína v príslušnej tretej krajine vrátane pravidiel zastupiteľských profesijných organizácií a tieto názvy odrôd viniča alebo ich synonymá sa uvádzajú najmenej v jednom z týchto zoznamov:

i)

v zozname Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV);

ii)

v zozname Únie na ochranu odrôd rastlín (UPOV);

iii)

v zozname Medzinárodnej rady pre genetické zdroje rastlín (IBPGR).

c)

V prípade výrobkov s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo so zemepisným označením tretej krajiny sa môžu uvádzať názvy odrôd viniča alebo ich synonymá:

i)

ak sa uvádza iba jedna odroda viniča alebo jej synonymum, najmenej 85 % výrobkov sa vyrobilo z uvedenej odrody, pričom sa toto pravidlo nevzťahuje na:

akékoľvek množstvo výrobkov použitých na úpravu obsahu zvyškového cukru ako „expedičný likér“ alebo „tirážny likér“ alebo

akékoľvek množstvo výrobku, ako sa uvádza v písmenách e) a f) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008;

ii)

ak sa uvádzajú dve alebo viac odrôd viniča alebo ich synonymá, 100 % príslušných výrobkov sa vyrobilo z uvedených odrôd, pričom sa toto pravidlo nevzťahuje na:

akékoľvek množstvo výrobkov použitých na úpravu obsahu zvyškového cukru ako „expedičný likér“ alebo „tirážny likér“ alebo

akékoľvek množstvo výrobku, ako sa uvádza v písmenách e) a f) bodu 3 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

V prípade uvedenom v bode ii) sa odrody viniča musia uvádzať písmom rovnakej veľkosti v zostupnom poradí podľa použitého množstva.

d)

V prípade výrobkov bez chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa názvy odrôd viniča alebo ich synonymá môžu uvádzať, ak sú splnené požiadavky ustanovené v písmenách a) alebo b) a v písmene c) odseku 1 a v článku 63.

2.   V prípade šumivých vín a akostných šumivých vín sa môžu názvy odrôd viniča používané na doplnenie opisu výrobku, konkrétne „pinot blanc“, „pinot noir“, „pinot meunier“ alebo „pinot gris“ a ekvivalentné názvy v ostatných jazykoch Spoločenstva nahradiť synonymom „pinot“.

3.   Odchylne od článku 42 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa názvy odrôd viniča a ich synonymá uvedené v časti A prílohy XV k tomuto nariadeniu, ktoré pozostávajú z chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, alebo takéto označenie obsahujú, môžu uvádzať na etikete výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo zemepisným označením tretej krajiny iba vtedy, ak boli schválené podľa pravidiel Spoločenstva, ktoré boli v platnosti 11. mája 2002 alebo v deň pristúpenia členských štátov, podľa toho, ktorý dátum je neskorší.

4.   Názvy odrôd viniča a ich synonymá uvedené v časti B prílohy XV k tomuto nariadeniu, ktoré čiastočne obsahujú chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie a priamo odkazujú na zemepisný prvok príslušného chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, sa môžu uvádzať na etikete výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo zemepisným označením tretej krajiny.

Článok 63

Osobitné pravidlá pre odrody viniča a ročníky v prípade vín bez chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

1.   Členské štáty určia príslušný orgán alebo orgány zodpovedné za zabezpečovanie certifikácie, ako sa ustanovuje v článku 60 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008 v súlade s kritériami ustanovenými v článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (15).

2.   Certifikáciu vína v ktorejkoľvek fáze výroby aj počas adjustáže vína zabezpečuje buď:

a)

príslušný orgán alebo orgány uvedené v odseku 1, alebo

b)

jeden kontrolný orgán alebo viaceré kontrolné orgány v zmysle bodu 5 druhého pododseku článku 2 nariadenia (ES) č. 882/2004, ktoré pôsobia ako certifikačný orgán pre produkty v súlade s kritériami ustanovenými v článku 5 uvedeného nariadenia.

Orgán alebo orgány uvedené v odseku 1 poskytujú primerané záruky objektivity a nestrannosti a majú k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich úloh.

Certifikačné orgány uvedené v písmene b) prvého pododseku spĺňajú európsku normu EN 45011 alebo ISO/IEC pokyn 65 (Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikačné systémy výrobkov) a od 1. mája 2010 sú v súlade s nimi akreditované.

Náklady na certifikáciu znášajú hospodárske subjekty, ktoré sa jej podrobujú.

3.   Postupom certifikácie ustanovený v článku 60 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa zabezpečujú správne dôkazy na potvrdenie pravosti odrôd viniča alebo ročníka uvedeného na etikete príslušného vína.

Členské štáty výroby okrem toho môžu rozhodnúť o vykonaní:

a)

organoleptickej skúšky vína v súvislosti s vôňou a chuťou s cieľom overiť na anonymných vzorkách, či základné charakteristické vlastnosti vína zodpovedajú použitej(-ým) odrode(-ám) viniča;

b)

analytickej skúšky v prípade vína vyrobeného z jednej odrody viniča.

Postup certifikácie vykonávajú príslušné orgány alebo kontrolné orgány, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 2, v členskom štáte, v ktorom sa uskutočnila výroba.

Certifikácia sa uskutočňuje buď:

a)

náhodnými kontrolami na základe analýzy rizika;

b)

odoberaním vzoriek, alebo

c)

systematicky.

Ak sa vykonávajú náhodné kontroly, zakladajú sa na pláne kontrol, ktorý vopred vypracujú príslušné orgány a ktorý zahŕňa rôzne fázy výroby výrobku. Hospodárske subjekty sú s týmto plánom kontrol oboznámené. Členské štáty náhodne vyberú minimálny počet hospodárskych subjektov, ktorí sa tejto kontrole podrobia.

V prípade odberania vzoriek členské štáty zabezpečia, aby kontroly svojím počtom, povahou a frekvenciou boli reprezentatívne pre celé ich územie a zodpovedali objemu vinárskych výrobkov uvedených na trh alebo uskladnených so zámerom ich neskoršieho uvedenia na trh.

Náhodné kontroly sa môžu kombinovať s odoberaním vzoriek.

4.   Pokiaľ ide o článok 60 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008, členské štáty výroby zabezpečia, aby výrobcovia príslušných vín boli schválení členským štátom, v ktorom sa uskutočňuje výroba.

5.   Pokiaľ ide o kontrolu vrátane vysledovateľnosti, členské štáty výroby zabezpečia, aby sa hlava V nariadenia (ES) č. 555/2008 a nariadenie (ES) č. 606/2009 uplatňovali.

6.   V prípade cezhraničného vína uvedeného v článku 60 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 479/2008 môže certifikáciu vykonať jeden z ktorýchkoľvek orgánov príslušných členských štátov.

7.   V prípade vín vyrobených v súlade s článkom 60 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 môžu členské štáty rozhodnúť o používaní pojmu „odrodové víno“ doplneného názvom(-ami):

a)

príslušných členských štátov;

b)

odrody alebo odrôd viniča.

V prípade vín bez chráneného označenia pôvodu, chráneného zemepisného označenia alebo zemepisného označenia vyrobených v tretích krajinách, na etiketách ktorých sa uvádza názov jedného alebo viacerých odrôd viniča alebo ročník, sa tretie krajiny môžu rozhodnúť použiť pojem „odrodové víno“ doplnený názvom príslušnej tretej krajiny/názvami príslušných tretích krajín.

V prípade uvedenia názvu členských štátov alebo tretích krajín sa článok 55 tohto nariadenia neuplatňuje.

8.   Odseky 1 až 6 sa uplatňujú v prípade výrobkov vyrobených z hrozna zo zberu od roku 2009 vrátane.

Článok 64

Označenie obsahu cukru

1.   Pokiaľ sa v článku 58 tohto nariadenia neustanovuje inak, obsah cukru vyjadrený ako obsah fruktózy a glukózy, ako sa ustanovuje v časti B prílohy XIV k tomuto nariadeniu, sa môže uvádzať na etikete výrobkov v súlade s článkom 60 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 479/2008.

2.   Ak je na základe obsahu cukru výrobkov opodstatnené použitie dvoch pojmov uvedených v časti B prílohy XIV k tomuto nariadeniu, vyberie sa iba jeden z týchto pojmov.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté podmienky používania opísané v časti B prílohy XIV k tomuto nariadeniu, sa obsah cukru nemôže líšiť od údaja uvedeného na etikete výrobku o viac ako 1 gram na liter.

4.   Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade výrobkov uvedených v odsekoch 3, 8 a 9 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 za predpokladu, že členské štáty alebo tretie krajiny upravujú podmienky používania označenia obsahu cukru.

Článok 65

Označenie symbolov Spoločenstva

1.   Symboly Spoločenstva uvedené v článku 60 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa môžu uvádzať na etiketách vín tak, ako sa ustanovuje v prílohe V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1898/2006 (16). Napriek článku 59 sa v rámci symbolov môžu označenia „CHRÁNENÉ OZNAČENIE PÔVODU“ a „CHRÁNENÉ ZEMEPISNÉ OZNAČENIE“ nahradiť ekvivalentnými výrazmi v inom úradnom jazyku Spoločenstva, ako sa ustanovuje v uvedenej prílohe.

2.   Ak sa symboly Spoločenstva alebo označenia uvedené v článku 60 ods. 1) písm. e) nariadenia (ES) č. 479/2008 uvádzajú na etikete výrobku, je k nim pripojené príslušné chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie.

Článok 66

Pojmy označujúce určité výrobné metódy

1.   V súlade s článkom 60 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 479/2008 vína uvádzané na trh v Spoločenstve môžu mať označenia odkazujúce na určité výrobné metódy, okrem iného na tie, ktoré sa ustanovujú v odsekoch 2, 3, 4, 5 a 6 tohto článku.

2.   Označenia uvedené v prílohe XVI sú jediné pojmy, ktoré sa môžu použiť na opis vína s chránenými označeniami pôvodu alebo zemepisnými označeniami alebo so zemepisným označením tretej krajiny a ktorého kvasenie, školenie alebo dozrievanie prebiehalo v drevenej nádobe. Členské štáty a tretie krajiny však v prípade takýchto vín môžu zaviesť iné označenia ekvivalentné s označeniami ustanovenými v prílohe XVI.

Použitie niektorého z označení uvedených v prvom pododseku sa povoľuje v prípade, že víno dozrievalo v nádobe z dreva v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi, a to aj vtedy, ak proces dozrievania neskôr pokračoval v inom type nádoby.

Označenia uvedené v prvom pododseku sa nemôžu použiť na opis vína, pri výrobe ktorého sa použili kúsky dubového dreva, a to ani v prípade, že sa pritom použila aj nádoba(-y) z dreva.

3.   Výraz „vykvasené vo fľaši“ sa môže použiť iba na opis šumivých vín s chránenými označeniami pôvodu alebo zemepisným označením tretej krajiny alebo akostné šumivé vína za predpokladu, že:

a)

šumivosť výrobku sa dosiahla druhotným alkoholovým kvasením vo fľaši;

b)

dĺžka výrobného procesu vrátane dozrievania v podniku, v ktorom bol výrobok vyrobený, ktorá sa počíta od začiatku procesu kvasenia určeného na dosiahnutie šumivosti cuvée, nie je kratšia ako 9 mesiacov;

c)

proces kvasenia určeného na dosiahnutie šumivosti cuvée a obdobie kontaktu cuvée s kvasničnými kalmi trvali najmenej 90 dní a

d)

výrobok bol oddelený od kvasničných kalov filtráciou prostredníctvom transverznej metódy alebo degoržovaním.

4.   Výrazy „vykvasené vo fľaši tradičnou metódou“ alebo „tradičná metóda“ alebo „klasická metóda“ alebo „klasická tradičná metóda“ sa môžu používať iba na opis šumivých vín s chránenými označeniami pôvodu alebo zemepisným označením tretej krajiny alebo akostných šumivých vín za predpokladu, že:

a)

šumivosť výrobku sa dosiahla druhotným alkoholovým kvasením vo fľaši;

b)

výrobok bol bez prerušenia v kontakte s kvasničnými kalmi aspoň 9 mesiacov v rovnakom podniku od chvíle zostavenia cuvée;

c)

výrobok bol oddelený od kvasničných kalov degoržovaním.

5.   Výraz „Crémant“ sa môže používať iba na označenie bielych alebo ružových („rosé“) akostných šumivých vín s chránenými označeniami pôvodu alebo zemepisným označením tretej krajiny za predpokladu, že:

a)

zber hrozna je manuálny;

b)

víno je vyrobené z muštu získaného vylisovaním celého alebo odstopkovaného hrozna. Množstvo získaného muštu neprekračuje 100 litrov na každých 150 kg hrozna;

c)

maximálny obsah oxidu siričitého nepresahuje 150 mg/l;

d)

obsah cukru je nižší ako 50 g/l;

e)

víno spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 4 a

f)

bez toho, aby bol dotknutý článok 67, sa výraz „Crémant“ uvádza na etiketách akostných šumivých vín spolu s názvom zemepisnej jednotky príslušnej vymedzenej oblasti chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia príslušnej tretej krajiny.

Písmená a) a f) sa neuplatňujú na výrobcov, ktorí vlastnia ochranné známky obsahujúce výraz „crémant“, ktoré boli zaregistrované pred 1. marcom 1986.

6.   Odkazy na ekologickú výrobu hrozna sa upravujú nariadením Rady (ES) č. 834/2007 (17).

Článok 67

Názov menšej alebo väčšej zemepisnej jednotky ako je základná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia a odkazy na zemepisnú oblasť

1.   Pokiaľ ide o článok 60 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 479/2008 a bez toho, aby boli dotknuté články 55 a 56 tohto nariadenia, názov zemepisnej jednotky a odkazy na zemepisnú oblasť sa môžu uvádzať iba na etiketách vín s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením alebo so zemepisným označením tretej krajiny.

2.   Na účely použitia názvu menšej zemepisnej jednotky ako základná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia sa príslušná oblasť zemepisnej jednotky náležite vymedzí. Členské štáty môžu zaviesť pravidlá týkajúce sa používania týchto zemepisných jednotiek. Najmenej 85 % hrozna, z ktorého bolo víno vyrobené, má pôvod v uvedenej menšej zemepisnej jednotke. Ostatných 15 % hrozna má pôvod vo vyhradenej zemepisnej oblasti príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že v prípade registrovaných ochranných známok alebo ochranných známok zaužívaných pred 11. májom 2002, ktoré obsahujú názov menšej zemepisnej jednotky ako základná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia a odkazy na zemepisnú oblasť príslušného členského štátu alebo pozostávajú z uvedeného názvu nebudú uplatňovať požiadavky ustanovené v tretej a štvrtej vete prvého pododseku.

3.   Názov menšej alebo väčšej zemepisnej jednotky ako je základná oblasť označenia pôvodu alebo zemepisného označenia alebo odkazy na zemepisnú oblasť pozostávajú:

a)

z lokality alebo skupiny lokalít;

b)

z miestnej administratívnej oblasti alebo jej časti;

c)

z vinohradníckeho rajóna alebo jeho časti;

d)

zo správnej oblasti.

ODDIEL 3

Pravidlá pre určité špecifické tvary a uzávery fliaš a doplňujúce predpisy ustanovené vyrábajúcimi členskými štátmi

Článok 68

Podmienky používania určitých špecifických tvarov fliaš

Na zaradenie do zoznamu špecifických typov fliaš uvedeného v prílohe XVII musí typ fľaše spĺňať tieto požiadavky:

a)

posledných 25 rokov sa výhradne, skutočne a tradične používal na víno s konkrétnym chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením a

b)

jeho používanie evokuje u spotrebiteľov víno s konkrétnym chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením.

V prílohe XVII sa uvádzajú podmienky upravujúce používanie uznaných špecifických typov fliaš.

Článok 69

Pravidlá obchodnej úpravy určitých výrobkov

1.   Iba šumivé víno, akostné šumivé víno a akostné aromatické šumivé víno sa môžu uvádzať na trh alebo vyvážať v sklenených fľašiach na „šumivé víno“ uzavretých:

a)

v prípade fliaš s nominálnym objemom viac ako 0,20 litra: zátkou hubovitého tvaru z korku alebo iného materiálu, ktorý môže prísť do styku s potravinami, prichytenou agrafou, prípadne zakrytou diskom a obalenou fóliou, ktorá zakrýva celú zátku a celé hrdlo fľaše alebo jeho časť;

b)

v prípade fliaš s nominálnym objemom najviac 0,20 litra: akýmkoľvek iným vhodným uzáverom.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť o uplatňovaní požiadavky ustanovenej v odseku 1 na:

a)

výrobky, ktoré sa tradične plnia do takýchto fliaš a ktoré:

i)

sa uvádzajú v článku 25 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008,

ii)

sa uvádzajú v odsekoch 7, 8 a 9 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008,

iii)

sa uvádzajú v nariadení Rady (EHS) č. 1601/1991 (18), alebo

iv)

nemajú skutočný obsah alkoholu vyšší ako 1,2 obj. %;

b)

výrobky iné ako výrobky uvedené v písmene a) za predpokladu, že nezavádzajú spotrebiteľov v súvislosti so skutočnou povahou výrobku.

Článok 70

Doplňujúce predpisy ustanovené vyrábajúcimi členskými štátmi v súvislosti s označovaním etiketami a obchodnou úpravou

1.   Vyrábajúce členské štáty môžu v prípade vín s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením, ktoré sa vyrábajú na ich území, a v súvislosti s používaním údajov uvedených v článkoch 61, 62 a 64 až 67 predpísať povinnosť, zakázať alebo obmedziť používanie týchto údajov tak, že prostredníctvom príslušných špecifikácií týchto vín zavedú prísnejšie podmienky, ako sú podmienky ustanovené v tejto kapitole.

2.   Pokiaľ ide o vína bez chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, ktoré sa vyrábajú na ich území, tieto členské štáty môžu ustanoviť údaje uvedené v článkoch 64 a 66 za povinné.

3.   Členské štáty môžu na účely kontroly rozhodnúť, že v prípade vín vyrábaných na ich území vymedzia a upravia aj iné údaje, ako sú údaje uvedené v článku 59 ods. 1 a článku 60 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008.

4.   Členské štáty môžu na účely kontroly rozhodnúť, že predpíšu uplatniteľnosť článkov 58, 59 a 60 nariadenia (ES) č. 479/2008 v prípade vín plnených do fliaš na ich území, ktoré sa však ešte neuviedli na trh ani nevyviezli.

KAPITOLA V

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 71

Názvy vín chránené podľa nariadenia(ES) č. 1493/1999

1.   Komisia označí každý dokument, ktorý dostane od členských štátov podľa článku 51 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 v súvislosti s označením pôvodu alebo zemepisným označením uvedeným v článku 51 ods. 3 uvedeného nariadenia, dátumom prijatia a číslom spisu.

Príslušný členský štát dostane potvrdenie o prijatí, v ktorom sa uvádzajú aspoň tieto údaje:

a)

číslo spisu;

b)

počet prijatých dokumentov a

c)

dátum prijatia dokumentov.

Dátumom podania dokumentov Komisii je dátum zapísania dokumentov do evidencie prijatej pošty Komisie.

2.   Komisia prijíma každé rozhodnutie o zrušení príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v súlade s článkom 51 ods. 4 nariadenia (ES) č. 479/2008 na základe dokumentov, ktoré má k dispozícii podľa článku 51 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Článok 72

Dočasné označovanie etiketami

1.   Odchylne od článku 65 tohto nariadenia sa vína s označením pôvodu alebo zemepisným označením, ktorých príslušné označenie pôvodu alebo zemepisné označenie spĺňa požiadavky uvedené v článku 38 ods. 5 nariadenia (ES) č. 479/2008, označujú etiketami v súlade s predpismi ustanovenými v kapitole IV tohto nariadenia.

2.   Ak Komisia rozhodne, že neprizná ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia podľa článku 41 nariadenia (ES) č. 479/2008, vína označené v súlade s odsekom 1 tohto článku sa stiahnu z trhu alebo sa označia novými etiketami v súlade s kapitolou IV tohto nariadenia.

Článok 73

Prechodné ustanovenia

1.   Názvy vín uznané členskými štátmi ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie do 1. augusta 2009, ktoré Komisia neuverejnila podľa článku 54 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1493/1999 alebo článku 28 nariadenia (ES) č. 753/2002, sú predmetom postupu ustanoveného v článku 51 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008.

2.   Každá zmena a doplnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvami vín chránenými podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 alebo názvami vín nechránenými podľa článku 51 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008, ktoré členský štát zaregistroval najneskôr 1. augusta 2009, sú predmetom postupu uvedeného v článku 51 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 za predpokladu, že sa rozhodnutie členského štátu o schválení a technická dokumentácia, ako sa ustanovuje v článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 oznámi Komisii najneskôr do 31. decembra 2011.

3.   Členské štáty, ktoré nezaviedli zákony, právne predpisy alebo správne ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 38 nariadenia (ES) č. 479/2008 do 1. augusta 2009, tak urobia do 1. augusta 2010. Články 9, 10, 11 a 12 sa zatiaľ v príslušných členských štátoch uplatňujú mutatis mutandis ako „predbežné vnútroštátne konanie“ uvedené v článku 38 nariadenia (ES) č. 479/2008.

4.   Vína uvedené na trh alebo označené etiketou pred 31. decembrom 2010, ktoré spĺňajú príslušné ustanovenia uplatniteľné pred 1. augustom 2009 sa môžu uvádzať na trh do vyčerpania zásob.

Článok 74

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 1607/2000 a (ES) č. 753/2002 sa týmto zrušujú.

Článok 75

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 14. júla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 21.

(4)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.

(5)  Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 17.

(6)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 185, 25.7.2000, s. 17.

(9)  Ú. v. ES L 118, 4.5.2002, s. 1.

(10)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(11)  Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 299, 8.11.2008, s. 25.

(13)  Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 369, 23.12.2006, s. 1.

(17)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(18)  Ú. v. ES L 149, 14.6.1991, s. 1.


PRÍLOHA I

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU OZNAČENIA PÔVODU ALEBO ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Jazyk použitý pri podaní žiadosti …

Číslo spisu …

[vyplní Komisia]

Žiadateľ

Názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby …

Úplná adresa (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Právne postavenie, veľkosť a zloženie (v prípade právnických osôb) …

Štátna príslušnosť …

Tel., fax, e-mail …

Sprostredkovateľ

Členský(-é) štát(-y) (*)

Orgán tretej krajiny (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Názov(-vy) sprostredkovateľa(-ov) …

Úplná adresa(-y) (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Tel., fax, e-mail …

Názov, ktorý sa má zaregistrovať 

Označenie pôvodu (*)

Zemepisné označenie (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Dôkaz o ochrane v tretej krajine …

Kategórie vinárskych výrobkov 

[na osobitnom liste]

Špecifikácia výrobku

Počet strán …

Meno(-á) podpisujúceho(-ich) …

Podpis(-y) …


PRÍLOHA II

JEDNOTNÝ DOKUMENT

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Jazyk použitý pri podaní žiadosti …

Číslo spisu …

[vyplní Komisia]

Žiadateľ

Názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby …

Úplná adresa (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Právne postavenie (v prípade právnických osôb) …

Štátna príslušnosť …

Sprostredkovateľ

Členský(-é) štát(-y) (*)

Orgán tretej krajiny (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Názov(-vy) sprostredkovateľa(-ov) …

Úplná adresa(-y) (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Názov, ktorý sa má zaregistrovať 

Označenie pôvodu (*)

Zemepisné označenie (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Opis vína(vín) (1) …

Označenie tradičných pojmov, ako sa uvádza v článku 54 ods. 1 písm. a)  (2) , ktoré súvisia s uvedeným označením pôvodu alebo zemepisným označením …

Osobitné enologické postupy  (3) …

Vymedzená oblasť …

Maximálny(-e) hektárový(-é) výnos(-y) …

Schválené odrody viniča …

Súvislosť so zemepisnou oblasťou (4) …

Ďalšie podmienky (3) …

Odkaz na špecifikáciu výrobku


(1)  Vrátane odkazu na výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008.

(2)  Článok 54 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008.

(3)  Nepovinné.

(4)  Opíšte osobitnú povahu výrobku a zemepisnú oblasť, ako aj neformálnu súvislosť medzi nimi.


PRÍLOHA III

NÁMIETKA PROTI OZNAČENIA PÔVODU ALEBO ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Jazyk námietky …

Číslo spisu …

[vyplní Komisia]

Namietajúca strana

Názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby …

Úplná adresa (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Štátna príslušnosť …

Tel., fax, e-mail …

Sprostredkovateľ

Členský(-é) štát(-y) (*)

Orgán tretej krajiny (nepovinné) (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Názov(-vy) sprostredkovateľa(-ov) …

Úplná adresa(-y) (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Názov, proti ktorému je námietka vznesená 

Označenie pôvodu (*)

Zemepisné označenie (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Skoršie práva

Chránené označenie pôvodu (*)

Chránené zemepisné označenie (*)

Vnútroštátne zemepisné označenie (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Názov …

Registračné číslo …

Dátum registrácie (DD/MM/RRRR) …

Ochranná známka

Značka …

Zoznam výrobkov a služieb …

Registračné číslo …

Dátum registrácie …

Krajina pôvodu …

Dobrá povesť/všeobecná známosť (*) …

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Odôvodnenie námietky

Článok 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 45 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 45 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 45 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 45 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Vysvetlenie dôvodu(-ov) …

Meno podpisujúceho …

Podpis …


PRÍLOHA IV

ŽIADOSŤ O ZMENU A DOPLNENIE OZNAČENIA PÔVODU A ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Jazyk zmeny a doplnenia …

Číslo spisu …

[vyplní Komisia]

Sprostredkovateľ

Členský(-é) štát(-y) (*)

Orgán tretej krajiny (nepovinné) (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Názov(-vy) sprostredkovateľa(-ov) …

Úplná adresa(-y) (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Tel., fax, e-mail …

Názov 

Označenie pôvodu (*)

Zemepisné označenie (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Položka špecifikácie, ktorej sa zmena a doplnenie týka

Chránený názov (*)

Opis výrobku (*)

Používané enologické postupy (*)

Zemepisná oblasť (*)

Hektárový výnos (*)

Použité odrody viniča (*)

Súvislosť (*)

Názvy a adresy kontrolných orgánov (*)

Iné (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Zmena a doplnenie

Zmena a doplnenie špecifikácie výrobku, ktorá neznamená zmenu a doplnenie jednotného dokumentu (*)

Zmena a doplnenie špecifikácie výrobku, ktorá znamená zmenu a doplnenie jednotného dokumentu (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Menej významná zmena a doplnenie (*)

Významná zmena a doplnenie (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Vysvetlenie zmeny a doplnenia …

Zmenený a doplnený jednotný dokument

[na osobitnom liste]

Meno podpisujúceho …

Podpis …


PRÍLOHA V

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE TÝKAJÚCA SA OZNAČENIA PÔVODU ALEBO ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Autor žiadosti o zrušenie …

Číslo spisu …

[vyplní Komisia]

Jazyk žiadosti o zrušenie …

Názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby …

Úplná adresa (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Štátna príslušnosť …

Tel., fax, e-mail …

Sporný názov 

Označenie pôvodu (*)

Zemepisné označenie (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Oprávnený záujem autora žiadosti o zrušenie …

Vyhlásenie členského štátu alebo tretej krajiny …

Odôvodnenie zrušenia

Článok 34 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 34 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 35 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 35 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 35 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 35 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 35 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 35 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 35 ods. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 35 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Článok 35 ods. 2 písm. i) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Opodstatnenie dôvodu(-ov) …

Meno podpisujúceho …

Podpis …


PRÍLOHA VI

ŽIADOSŤ O KONVERZIU CHRÁNENÉHO OZNAČENIA PÔVODU NA ZEMEPISNÉ OZNAČENIE

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Jazyk použitý pri podaní žiadosti …

Číslo spisu …

[vyplní Komisia]

Žiadateľ

Názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby …

Úplná adresa (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Právne postavenie, veľkosť a zloženie (v prípade právnických osôb) …

Štátna príslušnosť …

Tel., fax, e-mail …

Sprostredkovateľ

Členský(-é) štát(-y) (*)

Orgán tretej krajiny (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Názov(-vy) sprostredkovateľa(-ov) …

Úplná adresa(-y) (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Tel., fax, e-mail …

Názov, ktorý sa má zaregistrovať 

Dôkaz o ochrane v tretej krajine …

Kategórie výrobkov 

[na osobitnom liste]

Špecifikácia výrobku

Počet strán …

Meno(-á) podpisujúceho(-ich) …

Podpis(-y) …


PRÍLOHA VII

ŽIADOSŤ O UZNANIE TRADIČNÉHO POJMU

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Jazyk žiadosti …

Číslo spisu …

[vyplní Komisia]

Žiadateľ

Príslušný orgán členského štátu (*)

Príslušný orgán tretej krajiny (*)

Zastupiteľská profesijná organizácia (*)

[(*) nehodiace sa označenie škrtnite]

Adresa (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Právny subjekt (iba v prípade zastupiteľskej profesijnej organizácie) …

Štátna príslušnosť …

Tel., fax, e-mail …

Pomenovanie 

Tradičný pojem podľa článku 54 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

Tradičný pojem podľa článku 54 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

[(*) nehodiace sa označenie škrtnite]

Jazyk

Článok 31 písm. a) (*)

Článok 31 písm. b) (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Zoznam príslušných chránených označení pôvodu alebo zemepisných označení

Kategórie vinárskych výrobkov …

Vymedzenie …

Kópia pravidiel

[pripojte k žiadosti]

Meno podpisujúceho …

Podpis …


PRÍLOHA VIII

NÁMIETKA PROTI TRADIČNÉMU POJMU

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Jazyk námietky …

Číslo spisu …

[vyplní Komisia]

Namietajúca strana

Názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby …

Úplná adresa (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Štátna príslušnosť …

Tel., fax, e-mail …

Sprostredkovateľ

Členský(-é) štát(-y) (*)

Orgán tretej krajiny (nepovinné) (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Názov(-vy) sprostredkovateľa(-ov) …

Úplná adresa(-y) (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Tradičný pojem, proti ktorému je námietka vznesená …

Skoršie práva

Chránené označenie pôvodu (*)

Chránené zemepisné označenie (*)

Vnútroštátne zemepisné označenie (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Názov …

Registračné číslo …

Dátum registrácie(DD/MM/RRRR) …

Ochranná známka

Značka …

Zoznam výrobkov a služieb …

Registračné číslo …

Dátum registrácie …

Krajina pôvodu …

Dobrá povesť/všeobecná známosť (*) …

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Odôvodnenie námietky

Článok 31 (*)

Článok 35 (*)

Článok 40 ods. 2 písm. a) (*)

Článok 40 ods. 2 písm. b) (*)

Článok 40 ods. 2 písm. c) (*)

Článok 41 ods. 3 (*)

Článok 42 ods. 1 (*)

Článok 42 ods. 2 (*)

Článok 54 nariadenia (ES) č. 479/2008

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Vysvetlenie dôvodu(-ov) …

Meno podpisujúceho …

Podpis …


PRÍLOHA IX

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE TÝKAJÚCA SA TRADIČNÉHO POJMU

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Autor žiadosti o zrušenie …

Číslo spisu …

[vyplní Komisia]

Jazyk žiadosti o zrušenie …

Názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby …

Úplná adresa (názov ulice a číslo domu, mesto a PSČ, krajina) …

Štátna príslušnosť …

Tel., fax, e-mail …

Sporný tradičný pojem …

Oprávnený záujem autora žiadosti o zrušenie …

Vyhlásenie členského štátu alebo tretej krajiny …

Odôvodnenie zrušenia

Článok 31 (*)

Článok 35 (*)

Článok 40 ods. 2 písm. a) (*)

Článok 40 ods. 2 písm. b) (*)

Článok 40 ods. 2 písm. c) (*)

Článok 41 ods. 3 (*)

Článok 42 ods. 1 (*)

Článok 42 ods. 2 (*)

Článok 54 nariadenia (ES) č. 479/2008 (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Opodstatnenie dôvodu(-ov) …

Meno podpisujúceho …

Podpis …


PRÍLOHA X

PIKTOGRAM UVEDENÝ V ČLÁNKU 51 ODS. 2

Image


PRÍLOHA XI

ZOZNAM ZASTUPITEĽSKÝCH OBCHODNÝCH ORGANIZÁCIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 30 ODS. 2 A ICH ČLENOV

Tretia krajina

Meno zastupiteľskej profesijnej organizácie

Členovia zastupiteľskej profesijnej organizácie

Južná Afrika

South African Fortified Wine Producers Association (SAFPA)

Allesverloren Estate

Axe Hill

Beaumont Wines

Bergsig Estate

Boplaas Wine Cellar

Botha Wine Cellar

Bredell Wines

Calitzdorp Wine Cellar

De Krans Wine Cellar

De Wet Co-op

Dellrust Wines

Distell

Domein Doornkraal

Du Toitskloof Winery

Groot Constantia Estate

Grundheim Wine Cellar

Kango Wine Cellar

KWV International

Landskroon Wine

Louiesenhof

Morgenhog Estate

Overgaauw Estate

Riebeek Cellars

Rooiberg Winery

Swartland Winery

TTT Cellars

Vergenoegd Wine Estate

Villiera Wines

Withoek Estate


PRÍLOHA XII

ZOZNAM TRADIČNÝCH POJMOV, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 40

Tradičné pojmy

Jazyk

Vína (1)

Zhrnutie vymedzenia/podmienok použitia (2)

Príslušné tretie krajiny

ČASŤ A —   Tradičné pojmy, ako sa uvádza v článku 54 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 479/2008

BELGICKO

Appellation d'origine contrôlée

francúzsky

CHOP

(1, 4)

Tradičné pojmy používané namiesto „chráneného označenia pôvodu“.

 

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

holandský

CHOP

(1, 4)

 

Landwijn

holandský

CHZO

(1)

Tradičné pojmy používané namiesto „chráneného zemepisného označenia“.

 

Vin de pays

francúzsky

CHZO

(1)

 


BULHARSKO

Гарантирано наименование запроизход (ГНП)

(zaručené označenie pôvodu)

bulharský

CHOP

(1, 3, 4)

Tradičné pojmy používané namiesto „chráneného označenia pôvodu“ alebo „chráneného zemepisného označenia“

14.4.2000

 

Гарантирано и контролиранонаименование за произход (ГКНП)

(zaručené a kontrolované označenie pôvodu)

bulharský

CHOP

(1, 3, 4)

 

Благородно сладко вино (БСВ) (ušľachtilé sladké víno)

bulharský

CHOP

(3)

 

 

Pегионално вино

(oblastné víno)

bulharský

CHZO

(1, 3, 4)

 

 


ČESKÁ REPUBLIKA

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti

český

CHOP

(4)

Víno klasifikované českou Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou, vyrobené z hrozna zo zberu vo vymedzenom vinohrade v príslušnej oblasti, výroba vína použitého na výrobu akostného šumivého vína vyrobeného v špecifickej oblasti sa uskutočnila vo vinohradníckej oblasti, vo vymedzenej oblasti nebol prekročený povolený hektárový výnos podľa: víno spĺňa požiadavky týkajúce sa kvality ustanovené vykonávacím právnym predpisom.

 

Jakostní víno

český

CHOP

(1)

Víno klasifikované českou Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou, vyrobené z hrozna zo zberu vo vymedzenom vinohrade v príslušnej oblasti, nebol prekročený povolený hektárový výnos, hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 15° NM, zber hrozna a výroba vína s výnimkou plnenia do fliaš sa uskutočnilo v príslušnej vinohradníckej oblasti, víno spĺňa požiadavky týkajúce sa kvality ustanovené vykonávacím právnym predpisom.

 

Jakostní víno odrůdové

český

CHOP

(1)

Víno klasifikované českou Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou sa vyrába z hrozna, rmutu, hroznového muštu, vína vyrobeného z hrozna zo zberu vo vymedzenom vinohrade alebo sceľovaním akostných vín, a to najviac troch odrôd.

 

Jakostní víno známkové

český

CHOP

(1)

Víno klasifikované českou Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou sa vyrába z hrozna, rmutu alebo hroznového muštu, prípadne z vína vyrobeného z hrozna zo zberu vo vymedzenom vinohrade.

 

Jakostní víno s přívlastkem, doplnené výrazom:

Kabinetní víno

Pozdní sběr

Výběr z hroznů

Výběr z bobulí

Výběr z cibéb

Ledové víno

Slámové víno

český

CHOP

(1)

Víno klasifikované českou Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou, vyrobené z hrozna, rmutu alebo hroznového muštu, prípadne z vína vyrobeného z hrozna zo zberu vo vymedzenom vinohrade v príslušnej oblasti alebo podoblasti; v prípade ktorého hektárový výnos nebol prekročený; víno je vyrobené z hrozna, ktorého pôvod, cukornatosť a hmotnosť, prípadne odrodu alebo zmes odrôd alebo infekciu ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea P. overila štátna inšpekcia a ktoré spĺňa požiadavky ustanovené pre osobitný druh akostného vína s prívlastkom alebo zmes akostných vín s prívlastkom, víno spĺňa požiadavky týkajúce sa kvality ustanovené vykonávacím právnym predpisom, víno klasifikovala štátna inšpekcia ako akostné víno s jedným z týchto prívlastkov:

„Kabinetní víno“ sa môže vyrábať iba z hrozna s cukornatosťou najmenej 19 °NM,

„Pozdní sběr“ sa môže vyrábať iba z hrozna s cukornatosťou najmenej 21 °NM,

„Výběr z hroznů“ sa môže vyrábať iba z hrozna s cukornatosťou najmenej 24 °NM,

„Výběr z bobulí“ sa môže vyrábať iba z vybraných bobúľ s cukornatosťou najmenej 27 °NM,

„Výběr z cibéb“ sa môže vyrábať iba z vybraných bobúľ vystavených účinku ušľachtilej plesne alebo z prezretých bobúľ s cukornatosťou najmenej 32 °NM,

„Ledové víno“ sa môže vyrábať iba z hrozna zo zberu pri teplote –7 °C a nižšej a hrozno zostalo počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM,

„Slámové víno“ sa môže vyrábať iba z hrozna, ktoré sa pred spracovaním najmenej na tri mesiace uskladnilo na slame alebo tŕstí, prípadne vyvesilo vo vetranej miestnosti, a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM.

 

Pozdní sběr

český

CHOP

(1)

Víno klasifikované českou Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou, vyrobené z hrozna zo zberu vo vymedzenom vinohrade v príslušnej oblasti, bez prekročenia povoleného hektárového výnosu, hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 21 °NM, zber hrozna a výroba vína s výnimkou plnenia do fliaš sa uskutočnili v príslušnom vinohradníckom regióne, víno spĺňa požiadavky týkajúce sa kvality stanovené vykonávacím právnym predpisom.

 

Víno s přívlastkem, doplnené výrazom:

Kabinetní víno

Pozdní sběr

Výběr z hroznů

Výběr z bobulí

Výběr z cibéb

Ledové víno

Slámové víno

český

CHOP

(1)

Víno klasifikované českou Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou, vyrobené z hrozna, rmutu alebo hroznového muštu, prípadne z vína vyrobeného z hrozna zo zberu vo vymedzenom vinohrade v príslušnej oblasti alebo podoblasti; v prípade ktorého hektárový výnos nebol prekročený; víno je vyrobené z hrozna, ktorého pôvod, cukornatosť a hmotnosť, prípadne odrodu alebo zmes odrôd alebo infekciu ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea P. overila štátna inšpekcia a ktoré spĺňa požiadavky ustanovené pre osobitný druh akostného vína s prívlastkom alebo zmes akostných vín s prívlastkom, víno spĺňa požiadavky týkajúce sa kvality ustanovené vykonávacím právnym predpisom, víno klasifikovala štátna inšpekcia ako akostné víno s jedným z týchto prívlastkov:

„Kabinetní víno“ sa môže vyrábať iba z hrozna s cukornatosťou najmenej 19 °NM,

„Pozdní sběr“ sa môže vyrábať iba z hrozna s cukornatosťou najmenej 21 °NM,

„Výběr z hroznů“ sa môže vyrábať iba z hrozna s cukornatosťou najmenej 24 °NM,

„Výběr z bobulí“ sa môže vyrábať iba z vybraných bobúľ s cukornatosťou najmenej 27 °NM,

„Výběr z cibéb“ sa môže vyrábať iba z vybraných bobúľ vystavených účinku ušľachtilej plesne alebo z prezretých bobúľ s cukornatosťou najmenej 32 °NM,

„Ledové víno“ sa môže vyrábať iba z hrozna zo zberu pri teplote 7 °C a nižšej a hrozno zostalo počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27° NM,

„Slámové víno“ sa môže vyrábať iba z hrozna, ktoré sa pred spracovaním najmenej na tri mesiace uskladnilo na slame alebo tŕstí, prípadne vyvesilo vo vetranej miestnosti, a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM.

 

Jakostní likérové víno

český

CHOP

(3)

Víno klasifikované českou Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou, vyrobené z hrozna zo zberu v príslušnom vinohrade v špecifickej oblasti, nebol prekročený povolený hektárový výnos, výroba vína sa uskutočnila v špecifickej vinohradníckej oblasti, v ktorej sa uskutočnil aj zber hrozna, víno spĺňa požiadavky týkajúce sa kvality ustanovené vykonávacím právnym predpisom.

 

Zemské víno

český

CHZO

(1)

Víno vyrobené z hrozna zo zberu na území Českej republiky vhodného na výrobu akostného vína v určenej oblasti alebo z odrôd uvedených na zozname odrôd vo vykonávacom právnom predpise, môže sa označovať iba zemepisným označením ustanoveným vo vykonávacom právnom predpise; na výrobu vína so zemepisným označením sa môže použiť iba hrozno, ktoré malo cukornatosť najmenej 14 °NM a jeho zber sa uskutočnil v zemepisnej jednotke so zemepisným označením podľa tohto odseku, víno spĺňa požiadavky na kvalitu ustanovené vykonávacím právnym predpisom; použitie názvu inej zemepisnej jednotky ako zemepisnej jednotky uvedenej vo vykonávacom právnom predpise sa zakazuje.

 

Víno origininální certifikace (VOC alebo V.O.C.)

český

CHOP

(1)

Víno sa musí vyrábať na rovnakom alebo menšom území, ako je vinohradnícka oblasť; výrobca musí byť členom združenia, ktoré má oprávnenie priznávať označenie vína s originálnou certifikáciou podľa príslušného predpisu; víno spĺňa aspoň požiadavky kvality týkajúce sa akostného vína podľa tohto predpisu, víno spĺňa podmienky ustanovené v rozhodnutí o povolení na udeľovanie označenia vína s originálnou certifikáciou; napokon, víno musí spĺňať požiadavky ustanovené v tomto predpise o osobitných druhoch vína.

 


DÁNSKO

Regional vin

dánsky

CHZO

(1, 3, 4)

Víno alebo šumivé víno vyrobené v Dánsku v súlade s pravidlami ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch. „Oblastné víno“ sa podrobilo organoleptickému a analytickému posúdeniu. Jeho osobitná povaha a vlastnosti čiastočne závisia od oblasti, v ktorej sa víno vyrába, od použitého hrozna a schopností pestovateľa a vinára.

 


NEMECKO

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (1)), doplnené výrazom:

Kabinett

Spätlese

Auslese

Beerenauslese

Trockenbeerenauslese

Eiswein

nemecký

CHOP

(1)

Všeobecná kategória vín s osobitnými prívlastkami, ktoré majú určitú minimálnu hmotnosť muštu a nie sú obohatené (dosladzované počas kvasenia ani obohacované koncentrovaným hroznovým muštom), doplnené jedným z týchto označení:

(Kabinett): Prvý stupeň kvality akostných vín s osobitnými prívlastkami (Prädikatsweine); vína s označením Kabinett sú ľahké a jemné a v závislosti od odrody viniča a oblasti dosahujú 67 až 85 stupňov na stupnici Öchsle pre meranie obsahu cukru,

(Spätlese): Akostné víno s osobitným prívlastkom a hmotnosťou muštu od 76 do 95 stupňov stupnice Öchsle v závislosti od odrody viniča a oblasti; zber hrozna by mal byť neskorý a hrozno musí byť úplne zrelé; Vína s označením Spätlese majú intenzívny buket (ktorý nemusí byť sladký),

(Auslese): Vyrába sa z jednotlivo vyberaných plne zrelých bobúľ hrozna, ktoré sa zahustili vďaka ušľachtilej plesni botrytis cinerea a hmotnosť muštu ktorých sa pohybuje od 85 do 100 stupňov stupnice Öchsle v závislosti od odrody viniča a oblasti,

(Beerenauslese): Vyrába sa z osobitne vybraných plne zrelých bobúľ s vysokou koncentráciou cukru vďaka ušľachtilej plesni botrytis cinerea; zber hrozna sa väčšinou uskutočňuje neskôr ako bežný zber. Hmotnosť muštu sa pohybuje od 110 do 125 stupňov stupnice Öchsle v závislosti od odrody viniča a oblasti: sú to veľmi sladké a trvanlivé vína,

(Trockenbeerenauslese): Akostné vína najvyššej kvality s osobitnými prívlastkami (Prädikatswein), ktorých hmotnosť muštu je vyššia ako 150 stupňov stupnice Öchsle. Vína tejto kategórie sa vyrábajú zo starostlivo vyberaných prezretých bobúľ hrozna, ktorých šťava sa zahustila vďaka ušľachtilej plesni botrytis cinerea. Bobule sú vysušené ako hrozienka. Výsledné vína sú veľmi sladké a obsahujú malé množstvo alkoholu,

(Eiswein): Víno s označením Eiswein sa vyrába z hrozna zo zberu počas silných mrazov pri teplote nižšej ako 7 stupňov Celzia, ktoré sa lisuje zmrazené; jedinečné víno najvyššej kvality s extrémne vysokou koncentráciou cukru a kyselín.

 

Qualitätswein, prípadne doplnené výrazom b.A. (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

nemecký

CHOP

(1)

Akostné víno z vymedzených oblastí, ktoré bolo úspešne podrobené analytickej a organoleptickej skúške a splnilo podmienky zrelosti hrozna (hmotnosť muštu/stupne Öchsle).

 

Qualitätslikörwein, prípadne doplnené výrazom b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete) (2)

nemecký

CHOP

(3)

Akostné likérové víno z vymedzených oblastí, ktoré bolo úspešne podrobené analytickej a organoleptickej skúške a splnilo podmienky zrelosti hrozna (hmotnosť muštu/stupne Öchsle).

 

Qualitätsperlwein, prípadne doplnené výrazom b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete) (2)

nemecký

CHOP

(8)

Akostné perlivé víno z vymedzených oblastí, ktoré bolo úspešne podrobené analytickej a organoleptickej skúške a splnilo podmienky zrelosti hrozna (hmotnosť muštu/stupne Öchsle).

 

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete) (2)

nemecký

CHOP

(4)

Akostné šumivé víno vymedzených regiónov.

 

Landwein

nemecký

CHZO

(1)

Víno najvyššej kvality vďaka mierne vyššej hmotnosti muštu.

 

Winzersekt (2)

nemecký

CHOP

(1)

Akostné šumivé víno vyrobené v stanovených vinohradníckych oblastiach získané z hrozna zo zberu v tom istom vinohradníckom podniku, v ktorom výrobca spracováva hrozno na víno určené na výrobu akostných šumivých vín vyrobených v stanovenej vinohradníckej oblasti; rovnaké pravidlá platia aj pre skupiny výrobcov.

 


GRÉCKO

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

grécky

CHOP

(1, 3, 4, 15, 16)

Úradne uznaný názov regiónu alebo osobitného miesta, ktorý sa používa na opis vín, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

vyrábajú sa z hrozna prvotriednych odrôd viniča rodu Vitis vinifera, ktoré pochádzajú výlučne z tejto zemepisnej oblasti a ktorých výroba sa uskutočňuje v rámci tej istej oblasti,

vyrábajú sa z hrozna z vinohradov s nízkymi hektárovými výnosmi,

ich kvalita a charakteristické vlastnosti sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi.

[L.D. 243/1969 a L.D. 427/76 o zlepšení a ochrane vinárskej výroby]

 

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d'origine contrôlée)

grécky

CHOP

(3, 15)

Okrem nevyhnutných požiadaviek „appellation d’origine de qualité supérieure“ vína, ktoré patria do tejto kategórie, musia spĺňať aj tieto požiadavky:

musia sa vyrábať z hrozna z prvotriednych vinohradov s nízkymi hektárovými výnosmi, dopestovaného na pôde vhodnej na výrobu akostných vín,

musia spĺňať určité požiadavky týkajúce sa systému orezávania vo vinohradoch a minimálneho obsahu cukru v mušte.

[L.D. 243/1969 a L.D. 427/76 o zlepšení a ochrane vinárskej výroby]

 

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

grécky

CHOP

(3)

Vína, ktoré patria do kategórie vín „appellation d'origine contrôlée“ alebo „appellation d’origine de qualité supérieure“ a spĺňajú ešte aj tieto požiadavky:

sú získané z hroznového muštu s pôvodným prirodzeným obsahom alkoholu najmenej 12 obj. %,

majú skutočný obsah alkoholu najmenej 15 obj. % a najviac 22 obj. %,

majú celkový obsah alkoholu najmenej 17,5 obj. %.

[L.D. 212/1982 o registrácii vín s označením pôvodu „Samos“]

 

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

grécky

CHOP

(3, 15, 16)

Vína, ktoré patria do kategórie vín „appellation d'origine contrôlée“ alebo „appellation d’origine de qualité supérieure“ a spĺňajú ešte aj tieto požiadavky:

vyrábajú sa z hrozna ponechaného na slnku alebo v tieni,

vyrábajú sa bez obohacovania,

majú prirodzený obsah alkoholu najmenej 17 obj. % (alebo 300 gramov cukru na liter).

[L.D. 212/1982 o registrácii vín s označením pôvodu „Samos“]

 

ονομασία κατά παράδοση

(appellation traditionnelle)

grécky

CHZO

(1)

Vína vyrobené výhradne na zemepisnom území Grécka a okrem toho:

v prípade vín s tradičným označením Retsina vyrobené z hroznového muštu upraveného živicou borovice halepskej a

v prípade vín s tradičným označením Verntea vyrobené z hrozna z vinohradov na ostrove Zakynthos a spĺňajúce určité podmienky týkajúce sa použitých odrôd viniča, hektárového výnosu vinohradov a obsahu cukru v mušte.

[P.D. 514/1979 o výrobe, kontrole a ochrane živicových vín a M.D. 397779/92 o vymedzení požiadaviek používania označenia „Verntea Traditional Designation of Zakynthos“]

 

τοπικός οίνος

(vin de pays)

grécky

CHZO

(1, 3, 4, 11, 15, 16)

Úradne uznané označenie označujúce región alebo osobitné miesto, ktoré sa používa na opis vín, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

majú špecifickú kvalitu, dobrú povesť alebo iné charakteristické vlastnosti, ktoré možno pripísať ich pôvodu,

najmenej 85 % hrozna použitého na ich výrobu pochádza výhradne z tejto zemepisnej oblasti a ich výroba sa uskutočnila v tej istej zemepisnej oblasti,

boli získané z odrôd viniča klasifikovaných v osobitnej oblasti,

vyrábajú sa z hrozna z vinohradov s nízkymi hektárovými výnosmi,

každé jedno má vymedzený prirodzený a skutočný obsah alkoholu.

[C.M.D. 392169/1999 Všeobecné pravidlá používania pojmu regionálne víno na opis stolového vína zmenené a doplnené C.M.D. 321813/2007].

 


ŠPANIELSKO

Denominación de origen (DO)

španielsky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Úradne uznaný názov regiónu, oblasti, lokality alebo vymedzeného miesta, ktorý sa používa na označenie vín, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

vyrábajú sa v regióne, oblasti, lokalite alebo na vymedzenom mieste z hrozna z rovnakého regiónu, oblasti, lokality alebo vymedzeného miesta,

majú veľkú prestíž v obchodovaní vďaka svojmu pôvodu, a

ich kvalita a charakteristické vlastnosti sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisnými vlastnosťami, ku ktorým patria prírodné a ľudské faktory.

(Zákon 24/2003 o viniči a víne; ostatné právne požiadavky sú ustanovené v uvedenom právnom predpise a v ďalších právnych predpisoch.)

Čile

Denominación de origen calificada (DOCa)

španielsky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Okrem nevyhnutných požiadaviek „denominación de origen“, „denominacion de origen calificada“ musia spĺňať aj tieto podmienky:

od uznania ich označenia „denominación de origen“ ubehlo aspoň desať rokov,

chránené výrobky sa na trh uvádzajú výhradne plnené do fliaš vo vinárskych podnikoch, ktoré sú registrované a ktoré sa nachádzajú vo vymedzenej zemepisnej oblasti, a

oblasť považovaná za vhodnú na výrobu vín s oprávnením používať uvedené označenie pôvodu je vymedzená kartograficky, podľa každého obecného pomenovania.

(Zákon 24/2003 o viniči a víne; ostatné právne požiadavky sú ustanovené v uvedenom zákone a v ďalších právnych predpisoch.)

 

Vino de calidad con indicación geográfica

španielsky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Víno vyrábané v regióne, oblasti, lokalite alebo na vymedzenom mieste z hrozna s pôvodom na tom istom území, ktorého kvalita, dobrá povesť alebo charakteristické vlastnosti vyplývajú zo zemepisného alebo ľudského faktora alebo obidvoch týchto faktorov, pokiaľ ide o dopestovanie hrozna, výrobu vína alebo jeho dozrievanie. Tieto vína sa identifikujú výrazmi „vino de calidad de“, za ktorými nasleduje názov regiónu, oblasti, lokality alebo vymedzeného miesta, na ktorom sa vyrábajú a spracovávajú.

(Zákon 24/2003 o viniči a víne; ostatné právne požiadavky sú ustanovené v uvedenom zákone a v ďalších právnych predpisoch.)

 

Vino de pago

španielsky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Označuje miesto alebo vidiecku usadlosť s osobitnými vlastnosťami pôdy a mikroklímou, ktorými sa odlišuje od iných miest v okolí, so všeobecne známym menom tradične spájaným s kultúrou vinohradov, z ktorých sa získavajú vína s jedinečnými vlastnosťami a kvalitou a ktorých maximálny rozsah je obmedzený pravidlami stanovenými príslušným úradom podľa vlastných charakteristických vlastností každého regiónu. Rozsah nemôže byť rovnaký ani väčší ako ktorákoľvek samosprávna jednotka, na ktorej území alebo územiach, ak ide o viac takýchto jednotiek, sa oblasť nachádza. Všeobecne známe spojenie s kultúrou vinohradov existuje vtedy, ak sa názov „pago“ v obchode najmenej počas piatich rokov bežne používal na identifikáciu vín získaných z tejto oblasti. Každé hrozno určené na výrobu „vino de pago“ musí pochádzať z vinohradov, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti „pago“ a víno sa musí vyrábať, uskladňovať v nádobách a vyzrievať oddelene od iných vín.

(Zákon 24/2003 o viniči a víne; ostatné požiadavky sú ustanovené v uvedenom zákone a v ďalších právnych predpisoch.)

 

Vino de pago calificado

španielsky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

V prípade, že celá oblasť „pago“ je súčasťou územného rozsahu označenia kvalifikovaného pôvodu, môže sa označovať ako „víno pago calificado“; víno vyrobené v tejto oblasti sa vždy označuje ako „pago calificado“, ak spĺňa požiadavky ustanovené pre vína kvalifikovaného označenia pôvodu a ak je registrované v tejto oblasti.

(Zákon 24/2003 o viniči a víne; ostatné právne požiadavky sú ustanovené v uvedenom zákone a v ďalších právnych predpisoch.)

 

Vino de la tierra

španielsky

CHZO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Podmienky používania tradičného pojmu „vino de la tierra“ doplneného zemepisným označením:

1. V právnej úprave zemepisných označení výrobkov uvedenej v článku 1 sa musia zohľadniť aspoň tieto hľadiská:

a)

kategória alebo kategórie vína, na ktoré sa označenie vzťahuje;

b)

názov zemepisného označenia, ktorý sa má používať;

c)

presné hranice zemepisnej oblasti;

d)

označenie odrôd viniča, ktoré sa majú použiť;

e)

minimálny prirodzený objemový stupeň alkoholu pre rôzne typy vína s oprávnením používať toto označenie;

f)

posúdenie alebo označenie organoleptických vlastností;

g)

systém kontroly vín, ktoré vyrába verejný alebo súkromný subjekt.

2. Používanie zemepisného označenia na označenie vín vyrobených zo zmesi vín pochádzajúcich z hrozna zo zberu v rôznych oblastiach výroby je povolené, ak najmenej 85 percent týchto vín pochádza z výrobnej oblasti, ktorej názov sa používa;

(Zákon 24/2003 o viniči a víne; vyhláška 1126/2003)

 

Vino dulce natural

španielsky

CHOP

(3)

[Príloha III bod B(6) k nariadeniu Komisie (ES) č. 606/2009]

 

Vino Generoso

španielsky

CHOP

(3)

[Príloha III bod B(8) k nariadeniu Komisie (ES) č. 606/2009]

Čile

Vino Generoso de licor

španielsky

CHOP

(3)

[Príloha III bod B(10) k nariadeniu Komisie (ES) č. 606/2009]

 


FRANCÚZSKO

Appellation d'origine contrôlée

francúzsky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16)

Názov lokality používaný na opis výrobku s pôvodom v tejto lokalite, ktorého kvalita alebo charakteristické vlastnosti sú v podstatnej miere alebo výlučne ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi, tento výrobok je všeobecne známy a jeho výroba podlieha postupom dohody, ktoré zahŕňajú schválenie zúčastnenými stranami, kontrolu podmienok výroby a kontrolu výrobkov.

Alžírsko

Švajčiarsko

Tunisko

Appellation 606/2009 contrôlée

francúzsky

 

Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure

francúzsky

 

Vin doux naturel

francúzsky

CHOP

(3)

Mutované víno, t. j. víno, ktorého alkoholové kvasenie sa zastaví pridaním neutrálneho vínneho alkoholu. Cieľom tohto postupu je zvýšiť obsah alkoholu vína a zachovať najväčšiu časť prírodných cukrov hrozna.

V závislosti od typu vyrábaného prírodného sladkého vína – bieleho, červeného alebo ružového – sa mutácia vykonáva v určenej fáze alkoholového kvasenia s maceráciou alebo bez.

 

Vin de pays

francúzsky

CHZO

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16)

Vína so zemepisným označením stelesnené zemepisným zdrojom (územným pomenovaním). Víno s označením „vin de pays“ musí pochádzať výlučne z výrobnej oblasti, ktorej názvom sa označuje. Musí spĺňať prísne podmienky výroby ustanovené vyhláškou, napríklad podmienky maximálneho výnosu, minimálneho obsahu alkoholu, odrôd viniča a prísne analytické pravidlá.

 


TALIANSKO

Denominazione di origine controllata (D.O.C.)

taliansky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16)

Označenie pôvodu vína je zemepisný názov vinohradníckej oblasti vyznačujúcej sa špeciálnou výrobou a používa sa na opis známeho akostného výrobku, ktorého charakteristické vlastnosti sú podmienené zemepisným prostredím a ľudským faktorom. V uvedenom zákone sa ustanovuje pre talianske označenia osobitný tradičný pojem „D.O.C.“ s cieľom zdôrazniť uvedenú koncepciu vysoko kvalitného a tradičného označenia pôvodu.

[Zákon č. 164, 10.2.1992]

 

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

nemecký

 

Denominazione di origine controllata e garanttia (D.O.C.G.)

taliansky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16)

Podobne ako pri vymedzení D.O.C., ale obsahuje aj slovo „zaručené“, takže sa ním označujú vína s osobitnou hodnotou, ktoré sú uznávané ako vína s označením DOC najmenej päť rokov. Na trh sa uvádzajú v nádobách s objemom najviac 5 litrov, na ktorých je štátna identifikačná známka s cieľom poskytnúť lepšiu záruku spotrebiteľom.

[Zákon č. 164, 10.2.1992]

 

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

nemecký

 

Vino dolce naturale

taliansky

CHOP

(1, 3, 11, 15)

Tradičný pojem opisujúci a vymedzujúci určité vína získané z hrozienok, ktoré obsahujú určitú hladinu zvyškových cukrov vyprodukovaných hroznom, bez procesu obohacovania.

Používanie povoľujú osobitné vyhlášky týkajúce sa rôznych vín

 

Indicazione geografica tipica (IGT)

taliansky

CHZO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16)

Výhradne taliansky pojem ustanovený v zákone č. 164 z 10. februára 1992 na opis talianskych vín so zemepisným označením, ktorých osobitná povaha a stupeň kvality sú podmienené zemepisnou vinohradníckou oblasťou.

 

Landwein

nemecký

 

Vin de pays

francúzsky

 


CYPRUS

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας

Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

(kontrolované označenie pôvodu)

grécky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Označuje vína s CHOP

Κ.Δ.Π.403/2005 Αρ.4025/19.8.2005/Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ (Ι)

Κ.Δ.Π.212/2005 Αρ.3896/26.04.2005/Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ (Ι)

Κ.Δ.Π.706/2004 Αρ.3895/27.08.2004/Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ (Ι)

 

Τοπικός Οίνος

(oblastné víno)

grécky

CHZO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Označuje vína s CHZP

Κ.Δ.Π. 704/2004 Αρ.3895/27.8.2004/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι)

 


LUXEMBURSKO

Crémant de Luxembourg

francúzsky

CHOP

(4)

[Nariadenie vlády zo 4. januára 1991] Základné normy, ktoré je potrebné dodržať pri výrobe, sú tieto:

zber hrozna je manuálny a hrozno sa vyberá osobitne na výrobu Crémant,

cuvée základných vín musí spĺňať normy kvality uplatniteľné na akostné vína,

vyrába sa z muštu získaného vylisovaním celého hrozna v prípade bielych šumivých vín alebo šumivých vín „rosé“, pričom množstvo muštu získaného zo 150 kg hrozna nie je väčšie ako 100 litrov,

je vykvasené vo fľaši tradičnou metódou,

maximálny obsah oxidu siričitého nepresahuje 150 mg/l,

minimálny tlak oxidu uhličitého pri teplote 20 °C je 4 atmosféry,

obsah cukru je menej ako 50 g/l.

 

Marque nationale, doplnené výrazom:

appellation contrôlée

appellation d'origine contrôlée

francúzsky

CHOP

(1, 4)

(W):

„Marque nationale“ (Národné osvedčenie) určené pre vína s označením „Moselle luxembourgeoise“ bolo ustanovené nariadením vlády z 12. marca 1935. Nápis „Marque nationale – appellation contrôlée“ na obdĺžnikovej etikete nalepenej na zadnej strane fľaše je potvrdením o štátom kontrolovanej výrobe a kvalite vína. Toto osvedčenie vydáva úrad pre Marque nationale. Iba vína s luxemburským pôvodom, ktoré neboli scelené so zahraničným vínom a ktoré spĺňajú vnútroštátne a európske požiadavky, majú nárok na toto označenie. Povinnosťou je, aby sa vína s touto etiketou uvádzali na trh vo fľašiach a aby hrozno pochádzalo iba zo zberu v rámci národnej výrobnej oblasti, v rámci ktorej sa musí uskutočniť aj výroba tohto vína. Vína sa systematicky skúšajú analytickými a organoleptickými skúškami.

(SW):

Označenie „Marque nationale“ luxemburských šumivých vín bolo ustanovené nariadením vlády z 18. marca 1988, a zaručuje:

že šumivé víno bolo získané výlučne z vín vhodných na výrobu akostných vín Luxembourg Moselle,

že zodpovedá kritériám kvality ustanoveným vo vnútroštátnych nariadeniach a v nariadeniach Európskeho spoločenstva,

že bolo podrobené štátnej kontrole.

 


MAĎARSKO

Minőségi bor

maďarský

CHOP

(1)

Znamená „akostné víno“ a označuje vína s CHOP

 

Védett eredetű bor

maďarský

CHOP

(1)

Označuje víno s chráneným pôvodom

 

Tájbor

maďarský

CHZO

(1)

Znamená „regionálne víno“ a označuje vína s CHZO

 


MALTA

Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata (D.O.K.)

maltézsky

CHOP

(1)

[Vládny vestník č. 17965 z 5. septembra 2006]

 

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.G.T.)

maltézsky

CHZO

(1)

[Vládny vestník č. 17965 z 5. septembra 2006]

 


HOLANDSKO

Landwijn

holandský

CHZO

(1)

Zber hrozna na výrobu tohto vína a výroba tohto vína sa uskutočňuje na území Holandska. Na etikete sa môže uvádzať názov oblasti, v ktorej sa vykonal zber hrozna. Minimálny prirodzený obsah alkoholu tohto vína by mal byť 6,5 obj. % alebo viac. Na výrobu tohto vína v Holandsku sa môžu používať iba odrody viniča uvedené v národnom zozname.

 


RAKÚSKO

Districtus Austriae Controllatus (DAC)

latinský

CHOP

(1)

Podmienky pre tieto akostné vína (napríklad odrody, chuť, obsah alkoholu) ustanovuje oblastný výbor.

 

Prädikatswein or Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, prípadne doplnené výrazom:

Ausbruch/Ausbruchwein

Auslese/Auslesewein

Beerenauslese/Beerenauslesewein

Kabinett/Kabinettwein

Schilfwein

Spätlese/Spätlesewein

Strohwein

Trockenbeerenauslese

Eiswein

nemecký

CHOP

(1)

Tieto vína sú akostné vína a určuje ich najmä prirodzený cukornatosť hrozna a podmienky zberu. Nie je dovolené ich obohacovanie ani úprava obsahu zvyškového cukru.

Ausbruch/Ausbruchwein: z prezretého hrozna infikovaného ušľachtilou plesňou botrytis s minimálnou prirodzenou cukornatosťou 27° Klosterneuburger Mostwaage (KMW); na účel lepšieho výťažku sa môže pridávať čerstvý mušt alebo víno.

Auslese/Auslesewein: z prísne vyberaného hrozna s minimálnou prirodzenou cukornatosťou 21 °KMW.

Beerenauslese/Beerenauslesewein: z prezretého a/alebo hrozna infikovaného ušľachtilou plesňou botrytis, výberové hrozno s minimálnou prirodzenou cukornatosťou 25 °KMW.

Kabinett/Kabinettwein: z plne zrelého hrozna s minimálnou prirodzenou cukornatosťou 17 °KMW.

Schilfwein, Strohwein: hrozno musí byť uskladnené a prirodzene vysušené na tŕstí alebo slame najmenej 3 mesiace pred lisovaním; minimálna cukornatosť musí byť 25 °KMW.

Spätlese/Spätlesewein: z plne zrelého hrozna s minimálnou prirodzenou cukornatosťou 19 °KMW.

Trockenbeerenauslese: hrozno musí byť z väčšej miery infikované ušľachtilou plesňou botrytis a prirodzene vysušené s minimálnou cukornatosťou 30 °KMW.

Eiswein: hrozno musí byť prirodzene zmrazené počas zberu aj lisovania a musí mať minimálnu cukornatosť 25 °KMW.

 

Qualitätswein alebo Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

nemecký

CHOP

(1)

Z plne zrelého hrozna a určitých odrôd s minimálnou prirodzenou cukornatosťou 15 °KMW a maximálnym hektárovým výnosom 6 750 l/ha.

 

Landwein

nemecký

CHZO

(1)

Z plne zrelého hrozna a z určitých odrôd s minimálnou prirodzenou cukornatosťou 14 °KMW a maximálnym hektárovým výnosom 6 750 l/ha.

 


PORTUGALSKO

Denominação de origem (D.O.)

portugalský

CHOP

(1, 3, 4, 8)

Zemepisný názov regiónu alebo osobitného miesta alebo tradičný názov spojený so zemepisným pôvodom alebo nie, ktorý sa používa na opis alebo identifikáciu výrobku pochádzajúceho z hrozna z tohto regiónu alebo osobitného miesta a ktorého kvalita alebo charakteristické vlastnosti sú v podstatnej miere alebo výlučne podmienené osobitným zemepisným vlastnostiam s prírodnými a ľudskými faktormi, ktoré sú im vlastné, a ktorého výroba sa uskutočňuje v rámci tejto vymedzenej oblasti alebo zemepisného regiónu.

[Decreto-Lei no 212/2004, de 23.08.2004]

 

Denominação de origem controlada (D.O.C.)

portugalský

CHOP

(1, 3, 4, 8)

Etikety vínových výrobkov s oprávnením na označenie pôvodu môžu obsahovať tieto pomenovania: „Denominação de Origem Controlada“ alebo „DOC“.

[Decreto-Lei no 212/2004, de 23 de Agosto]

 

Indicação de proveniência regulamentada (I.P.R.)

portugalský

CHOP

(1, 3, 4, 8)

Názov krajiny alebo regiónu alebo osobitného miesta alebo tradičný názov spojený alebo nespojený so zemepisným pôvodom, ktorý sa používa na opis alebo identifikáciu vínového výrobku vyrobeného z hrozna, z ktorého najmenej 85 % pochádza zo zberu v rámci tejto oblasti v prípade osobitného miesta alebo regiónu, ktorého dobrá povesť, osobitná kvalita alebo iné charakteristické vlastnosti je možné pripísať tomuto zemepisnému pôvodu a ktorého výroba sa uskutočňuje v rámci tejto vymedzenej zemepisnej oblasti alebo regiónu.

[Decreto-Lei no 212/2004, de 23.08.2004]

 

Vinho doce natural

portugalský

CHOP

(3)

Víno s vysokým obsahom cukru vyrobené z hrozna z neskorého zberu alebo infikovaného ušľachtilou plesňou.

[Portaria no 166/1986, de 26.06.1986]

 

Vinho generoso

portugalský

CHOP

(3)

Likérové vína tradične vyrábané vo vymedzených regiónoch Douro, Madeira, Setúbal a Carcavelos s príslušnými názvami Port Wine alebo Porto a ich prekladom do iných jazykov, Madeira Wine alebo Madeira, a ich prekladom do iných jazykov, Moscatel de Setúbal alebo Setúbal a Carcavelos.

[Decreto-Lei no 166/1986, de 26.06.1986]

 

Vinho regional

portugalský

CHZO

(1)

Etikety vínových výrobkov s oprávnením na označenie pôvodu môžu obsahovať tieto pomenovania: „Vinho Regional“ alebo „Vinho da Região de“.

[Decreto-Lei no 212/2004, de 23.08.2004]

 


RUMUNSKO

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), doplnené výrazmi:

Cules la maturitate deplină – C.M.D.

Cules târziu – C.T.

Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

rumunský

CHOP

(1, 3, 8, 15, 16)

Vína s označením pôvodu sú vína vyrobené z hrozna získaného vo vymedzených oblastiach, ktoré sa vyznačujú klímou, pôdou a poveternostnými podmienkami, ktoré sú priaznivé pre kvalitu zberu a ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

a)

hrozno, z ktorého sa víno vyrába, pochádza výlučne z príslušnej vymedzenej oblasti;

b)

výroba sa uskutočňuje v príslušnej zemepisnej oblasti;

c)

kvalita a charakteristické vlastnosti vína sú v podstatnej miere alebo výlučne podmienené osobitným zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi;

d)

vína sa získavajú z odrôd viniča rodu Vitis vinifera.

Podľa fázy dozrievania hrozna a jeho kvality pri zbere sa vína s označením pôvodu delia takto:

a)

DOC – CMD – víno s označením pôvodu získané z hrozna, ktoré bolo pri zbere plne zrelé;

b)

DOC – CT – víno s označením pôvodu získané z hrozna z neskorého zberu;

c)

DOC – CIB – víno s označením pôvodu získané z hrozna, ktoré bolo pri zbere infikované ušľachtilou plesňou.

 

Vin spumant cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

rumunský

CHOP

(5, 6)

Šumivé vína s chráneným označením pôvodu sa vyrábajú z odrôd odporúčaných pre tento druh výroby pestovaných vo vymedzených vinohradoch, ak sa víno vyrába ako surovina, ktorá sa pred uvedením na trh úplne spracuje výhradne v rámci povolenej oblasti.

 

Vin cu indicație geografică

rumunský

CHZO

(1, 4, 9, 15, 16)

Vína so zemepisným označením sa vyrábajú z hrozna zo zberu v osobitných vinohradoch vo vymedzených oblastiach a podľa týchto podmienok:

a)

majú špecifickú kvalitu, dobrú povesť alebo iné charakteristické vlastnosti, ktoré možno pripísať tomuto príslušnému zemepisnému pôvodu;

b)

aspoň 85 % hrozna použitého na výrobu vín pochádza výlučne z tejto zemepisnej oblasti;

c)

vyrába sa v tejto zemepisnej oblasti;

d)

vína sa získavajú z odrôd viniča druhu Vitis vinifera alebo z odrôd vzniknutých krížením druhu Vitis vinifera s inými druhmi rodu Vitis.

Skutočný obsah alkoholu musí byť minimálne 9,5 obj. % v prípade vín vyrobených vo vinohradníckej oblasti B a najmenej 10,0 obj. % vo vinohradníckych oblastiach CI a CII. Celkový obsah alkoholu nesmie byť väčší ako 15 obj. %.

 


SLOVINSKO

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), prípadne doplnené výrazmi Mlado vino

slovinský

CHOP

(1)

Vína z plne zrelého hrozna s minimálnym prirodzeným obsahom alkoholu 8,5 obj. % (9,5 obj. % v oblasti CII) a maximálnym hektárovým výnosom 8 000 l/ha. Analytické a organoleptické hodnotenie je povinné.

 

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

slovinský

CHOP

(1)

Víno získané prvým a druhým alkoholovým kvasením s minimálnym skutočným obsahom alkoholu 10 obj. %, pričom celkový skutočný obsah alkoholu cuvée nie je nižší ako 9 obj. %.

 

Penina

slovinský

 

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

slovinský

CHOP

(1)

Podmienky týkajúce sa týchto akostných vín sú ustanovené v predpisoch ministra na základe podrobného znaleckého posudku (napríklad odrody, obsah alkoholu, výnos, atď.)

 

Renome

slovinský

 

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), prípadne doplnené výrazom:

Pozna trgatev

Izbor

Jagodni izbor

Suhi jagodni izbor

Ledeno vino

Arhivsko vino (Arhiva)

Slamnovino (vino iz sušenega grozdja)

slovinský

CHOP

(1)

Víno z plne zrelého hrozna s minimálnou prirodzenou cukornatosťou 83° Oechsle a maximálnym výnosom 8 000 l/ha. Nie je povolené obohacovanie, úprava obsahu zvyškového cukru, zvyšovanie ani znižovanie obsahu kyselín. Analytické a organoleptické hodnotenie je povinné.

Pozna trgatev: z prezretého hrozna a/alebo hrozna infikovaného ušľachtilou plesňou botrytis s minimálnou prirodzenou cukornatosťou 92° Oechsle.

Izbor: z prezretého hrozna a hrozna infikovaného ušľachtilou plesňou botrytis s minimálnou prirodzenou cukornatosťou 108° Oechsle.

Jagodni izbor: z prezretého hrozna a hrozna infikovaného ušľachtilou plesňou botrytis s minimálnou prirodzenou cukornatosťou 128° Oechsle.

Suhi jagodni izbor: z prezretého hrozna a hrozna infikovaného ušľachtilou plesňou botrytis s minimálnou prirodzenou cukornatosťou 154° Oechsle.

Ledeno vino: hrozno musí byť prirodzene zmrazené počas zberu aj lisovania a musí mať minimálnu cukornatosť 128° Oechsle.

Arhivsko vino (arhiva): archívne víno z plne zrelého hrozna s minimálnou prirodzenou cukornatosťou 83° Oechsle;

Slamno vino (vino iz sušenega grozdja): hrozno musí byť pred lisovaním uskladnené a prirodzene vysušené na tŕstí alebo slame.

 

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)

slovinský

CHOP

(1)

Víno získané prvým a druhým alkoholovým kvasením s minimálnym skutočným obsahom alkoholu 10,5 obj. %, pričom celkový skutočný obsah alkoholu cuvée nie je nižší ako 9,5 obj. %

 

Penina

slovinský

 

Deželno vino s priznano geografsko oznako (Deželno vino PGO), prípadne doplnené výrazom Mlado vino

slovinský

CHZO

(1)

Vína z plne zrelého hrozna s minimálnym prirodzeným obsahom alkoholu 8,5 obj. % a maximálnym hektárovým výnosom 12 000 l/ha. Analytické a organoleptické hodnotenie je povinné.

 


SLOVENSKO

Akostné víno

slovenský

CHOP

(1)

Víno zatriedené kontrolným ústavom ako akostné odrodové víno alebo akostné značkové víno, vyrobené z hrozna, ktorého prirodzená cukornatosť je najmenej 16 °NM, pričom nebol prekročený maximálny hektárový výnos a víno spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným predpisom.

 

Akostné víno s prívlastkom, doplnené výrazmi:

Kabinetné

Neskorý zber

Výber z hrozna

Bobuľový výber

Hrozienkový výber

Cibébový výber

Ľadový zber

Slamové víno

slovenský

CHOP

(1)

Víno zatriedené kontrolným ústavom ako akostné víno s prívlastkom, ktoré spĺňa kvalitatívne požiadavky ustanovené osobitným predpisom, pričom nebol prekročený maximálny hektárový výnos; odroda viniča, pôvod hrozna, jeho cukornatosť, hmotnosť a zdravotný stav boli pred spracovaním osvedčené zamestnancom kontrolného ústavu, bol dodržaný zákaz zvyšovania prirodzeného obsahu alkoholu a úpravy zvyškového cukru.

Akostné víno s prívlastkom sa člení na:

kabinetné víno – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19 °NM,

neskorý zber – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21 °NM,

výber z hrozna – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 23 °NM, ktoré sa získa zo starostlivo vyberaných strapcov,

bobuľový výber – vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli ručne odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou najmenej 26 °NM,

hrozienkový výber – vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou najmenej 28 °NM,

cibébový výber – vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon,s cukornatosťou najmenej 28 °NM,

ľadové víno – vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote mínus 7 °C a nižšej a hrozno zostalo počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM,

slamové víno – vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame alebo rohožiach z trstiny, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach minimálne tri mesiace a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM.

 

Esencia

slovenský

CHOP

(1)

Víno získané pomalým kvasením samotoku, ktorý sa získa zo zvlášť vyberaných cibéb dopestovaných na tokajských vinohradníckych honoch vinohradníckej oblasti Tokaj. Esencia obsahuje aspoň 450 g/l prírodného cukru a 50 g/l bezcukorného extraktu. Vyzrieva najmenej tri roky, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

 

Forditáš

slovenský

CHOP

(1)

Víno vyrobené alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z tokajských vinohradníckych honov vinohradníckej oblasti Tokaj, naliateho na matolinové výlisky z cibéb. Vyzrieva najmenej dva roky, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

 

Mášláš

slovenský

CHOP

(1)

Víno vyrobené alkoholovým kvasením muštu alebo vína totožného ročníka, pochádzajúceho z tokajských vinohradníckych honov vinohradníckej oblasti Tokaj, naliateho na kvasničné kaly tokajského samorodného alebo tokajského výberu. Vyzrieva najmenej dva roky, z toho aspoň jeden rok v drevenom sude.

 

Pestovateľský sekt (3)

slovenský

CHOP

(4)

Spĺňa základné podmienky výroby spolu s požiadavkami na výrobu akostných šumivých vín a posledné štádium procesu výroby šumivého vína uskutočnil vinohradník vinice, hrozno z ktorej sa použilo na výrobu. Jednotlivé zložky cuvée pestovateľského sektu pochádzajú z jednej vinohradníckej oblasti.

 

Samorodné

slovenský

CHOP

(1)

Víno sa vyrába alkoholovým kvasením z hrozna tokajských odrôd z tokajských vinohradníckych honov vinohradníckej oblasti Tokaj, ak nie sú priaznivé podmienky na hromadnú tvorbu cibéb. Možno ho uvádzať do obehu najskôr po dvoch rokoch vyzrievania, z toho aspoň jeden rok v drevených sudoch.

 

Sekt vinohradníckej oblasti (3)

slovenský

CHOP

(4)

Šumivé víno vyrobené prvotným alebo druhotným kvasením akostného vína z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych oblastiach, a to len vo vinohradníckej oblasti, v ktorej bolo hrozno na jeho výrobu dopestované alebo bezprostredne susediacej oblasti, pričom spĺňa základné podmienky výroby spolu s požiadavkami na výrobu akostných šumivých vín.

 

Výber (3)(4)(5)(6) putňový

slovenský

CHOP

(1)

Víno vyrobené alkoholovým kvasením po zaliatí cibéb muštom s cukornatosťou najmenej 21°NM z tokajských vinohradníckych honov vinohradníckej oblasti Tokaj alebo vínom rovnakej kvality a rovnakého ročníka pochádzajúceho z tokajských vinohradníckych honov vinohradníckej oblasti Tokaj. Podľa množstva pridaných cibéb sa Tokajský výber člení na 3-putňový až 6-putňový. Výber vyzrieva najmenej tri roky, z toho najmenej dva roky v drevených sudoch.

 

Výberová esencia

slovenský

CHOP

(1)

Víno získané alkoholovým kvasením cibéb. Pri zbere sa vyberajú zvlášť bobule hrozna, ktoré sa hneď po spracovaní zalejú muštom pochádzajúcim z vymedzeného vinohradu vinohradníckej oblasti Tokaj alebo tokajským vínom totožného ročníka, ktoré obsahuje aspoň 180 g/l prírodného cukru a 45 g/l bezcukorného extraktu. Vyzrieva najmenej tri roky, z toho aspoň dva roky v drevenom sude.

 


SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

quality (sparkling) wine

anglický

CHOP

(1, 4)

Víno alebo šumivé víno vyrobené v Anglicku a Walese v súlade s pravidlami ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch uvedených krajín. Vína označené ako „akostné víno“ boli podrobené organoleptickému a analytickému posúdeniu. Jeho osobitná povaha a vlastnosti čiastočne závisia od oblasti, v ktorej sa víno vyrába, kvality použitého hrozna a schopností výrobcu a vinára.

 

Regional (sparkling) wine

anglický

CHZO

(1, 4)

Víno alebo šumivé víno vyrobené v Anglicku a Walese v súlade s pravidlami ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch uvedených krajín. „Regional wine“ bolo podrobené organoleptickému a analytickému posúdeniu. Jeho osobitná povaha a vlastnosti čiastočne závisia od oblasti, v ktorej sa víno vyrába, od použitého hrozna a schopností pestovateľa a vinára.

 

ČASŤ B —   Tradičné pojmy uvedené v článku 54 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008

BULHARSKO

Колекционно

(zber)

bulharský

CHOP

(1)

Víno, ktoré spĺňa podmienky „osobitnej rezervy“, vyzrieva vo fľašiach najmenej jeden rok a jeho množstvo predstavuje najviac 1/2 dávky „špeciálnej rezervy“.

 

Ново

(mladé)

bulharský

CHOP/CHZO

(1)

Víno sa vyrába výlučne z hrozna získaného z jedného zberu a plní sa do fliaš do konca roka. Môže sa predávať s označením „mladé“ do 1. marca nasledujúceho roka. V takom prípade sa na etiketách povinne uvádza aj označenie „lehota predaja – 1. marec 606/2009“. Po uplynutí uvedenej lehoty sa toto víno nesmie označovať a ponúkať ako „mladé“ a množstvá vína ponechané v komerčnej sieti sa povinne musia označiť novými etiketami po 31. marci príslušného roka v súlade s požiadavkami príslušného predpisu.

 

Премиум

(premium)

bulharský

CHZO

(1)

Víno vyrobené z jednej odrody viniča najvyššej kvality z celého zberu. Vyrobené množstvo nesmie byť väčšie ako 1/10 celkového zberu.

 

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium dubové)

bulharský

CHOP

(1)

Víno vyzrievajúce v nových dubových sudoch s objemom do 500 l.

 

Премиум резерва

(premium reservé)

bulharský

CHZO

(1)

Víno vyrobené z jednej odrody viniča, predstavuje uchované množstvo z najlepšieho zberu.

 

Резерва

(reservé)

bulharský

CHOP/CHZO

(1)

Víno vyrobené z jednej odrody viniča, ktoré zrelo aspoň jeden rok od novembra v roku zberu.

 

Розенталер

(Rosenthaler)

bulharský

CHOP

(1)

Víno vyrobené z odporúčaných odrôd viniča s obsahom cukru najmenej 22 hmotnostných percent. Víno má obsah alkoholu najmenej 11°. Jeho charakteristické vlastnosti sú výrazne podmienené pridaním hroznového muštu alebo koncentrovaného hroznového muštu najmenej 30 dní pred expedíciou.

 

Специална селекция

(špeciálny výber)

bulharský

CHOP

(1)

Víno vyrobené z jednej odrody viniča alebo zmes, ktoré zrelo aspoň dva roky od dátumu expedície uvedeného v špecifikácii výrobku.

 

Специална резерва

(špeciálne reservé)

bulharský

CHOP

(1)

Víno vyrobené z jednej odrody viniča alebo zmes, ktoré zrelo v dubových sudoch aspoň jeden rok od dátumu expedície uvedeného v špecifikácii výrobku.

 


ČESKÁ REPUBLIKA

Archivní víno

český

CHOP

(1)

Víno umiestnené do obehu najmenej tri roky po roku zberu.

 

Burčák

český

CHOP

(1)

Čiastočne vykvasený hroznový mušt, ktorého skutočný obsah alkoholu je vyšší ako jedno objemové percento a nižší ako tri pätiny celkového obsahu alkoholu.

 

Klaret

český

CHOP

(1)

Víno vyrobené z modrého hrozna bez kvasenia na rmute.

 

Košer, Košer víno

český

CHOP

(1)

Víno vyrobené liturgickou metódou v zmysle pravidiel Židovskej kongregácie.

 

Labín

český

CHZO

(1)

Víno vyrobené z modrého hrozna bez kvasenia na rmute v českej vinohradníckej oblasti.

 

Mladé víno

český

CHOP

(1)

Víno, ktoré sa ponúka na spotrebu konečnému spotrebiteľovi najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonal zber hrozna použitého na výrobu tohto vína.

 

Mešní víno

český

CHOP

(1)

Víno vyrobené liturgickou metódou, ktoré spĺňa podmienky používania počas liturgických úkonov v rámci katolíckej omše.

 

Panenské víno, Panenská sklizeň

český

CHOP

(1)

Víno pochádzajúce z prvého zberu vinohradu; za prvý zber vinohradu sa považuje zber vykonaný v treťom roku výsadby vinohradu.

 

Pěstitelský sekt (4)

český

CHOP

(4)

Šumivé víno klasifikované Českou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou, ktoré spĺňa požiadavky nariadení Európskeho spoločenstva na akostné šumivé víno vyrobené v špecifickej oblasti z hrozna z vinice vinohradníka.

 

Pozdní sběr

český

CHOP

(1)

Víno klasifikované českou Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou, vyrobené z hrozna zo zberu vo vymedzenom vinohrade v príslušnej oblasti, nebol prekročený povolený hektárový výnos, hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo obsah cukru najmenej 21o NM zber hrozna a výroba vína s výnimkou plnenia do fliaš sa uskutočnilo v príslušnej vinohradníckej oblasti, víno spĺňa požiadavky týkajúce sa kvality stanovené vykonávacím právnym predpisom.

 

Premium

český

CHOP

(1)

Víno s prívlastkami druhu – výber z hrozna, bobuľový výber alebo hrozienkový výber, ktoré sa vyrába z hrozna, ktoré bolo aspoň z 30 % infikované ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea P.

 

Rezerva

český

CHOP

(1)

Víno, ktoré vyzrievalo najmenej 24 mesiacov v drevenom sude a následne vo fľaši, a to v sude najmenej 12 mesiacov v prípade červeného vína a 6 mesiacov v prípade bieleho vína alebo vína rosé.

 

Růžák, Ryšák

český

CHOP

(1)

Víno vyrobené zo zmesi hrozna alebo hroznového muštu z bieleho, prípadne červeného alebo modrého hrozna.

 

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

český

CHOP

(1)

Víno, ktoré sa pri výrobe ponecháva na kvasničných kaloch najmenej počas šiestich mesiacov.

 


NEMECKO

Affentaler

nemecký

CHOP

(1)

Pojem pôvodu pre červené akostné víno a Prädikatswein z odrody viniča Blauer Spätburgunder z území Altschweier, Bühl, Eisental a Neusatz obce Bühl, Bühlertal, ako aj územia Neuweier obce Baden-Baden.

 

Badisch Rotgold

nemecký

CHOP

(1)

Víno vyrobené sceľovaním (zmiešaním) bieleho hrozna, aj drveného, s červeným hroznom s pôvodom v osobitnej vinohradníckej zóne Baden.

 

Classic (Klassic)

nemecký

CHOP

(1)

Červené alebo biele akostné víno vyrobené výlučne z hrozna klasických odrôd viniča typických pre túto oblasť; mušt použitý vo výrobe má minimálny prirodzený obsah alkoholu o 1 obj. % vyšší, ako je minimálny prirodzený obsah alkoholu predpísaný pre vinohradnícku oblasť, v ktorej sa uskutočnil zber hrozna; celkový obsah alkoholu najmenej 11,5 obj. %; obsah zvyškového cukru nesmie byť vyšší ako 15 g/l a nesmie prekročiť dvojnásobok celkového obsahu kyselín; označenie jednej odrody viniča, označenie ročníka zberu, ale nie označenie chuti.

 

Ehrentrudis

nemecký

CHOP

(1)

Označenie pôvodu pre akostné a prvotriedne akostné víno typu rosé z odrody viniča Blauer Spätburgunder z oblasti Tuniberg.

 

Federweisser

nemecký

CHOP/CHZO

(1)

Čiastočne kvasený hroznový mušt z Nemecka so zemepisným označením alebo z iných štátov EÚ; zemepisné označenia prepožičané od vinohradníckej oblasti „vin de pays“; „Federweißer“: v najbežnejšom označení čiastočne nakvaseného hroznového muštu vzhľadom na regionálnu rôznorodosť označení.

 

Hock

nemecký

CHOP

(1)

Biele víno so zemepisným označením s pôvodom v Rýnskej vinohradníckej oblasti a obsah zvyškového cukru v rozsahu „polosladké“; história pojmu: Hock je tradičné anglo-americké pomenovanie rýnskeho vína, ktorého pôvod sa spája s názvom miesta „Hochheim“ (na rieke Mohan, vo vinohradníckej oblasti Rheingau).

 

Liebfrau(en)milch

nemecký

CHOP

(1)

Tradičný názov nemeckého bieleho akostného vína, ktoré obsahuje najmenej 70 percent zmesi Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau alebo Kerner z oblastí Nahe, Rheingau, Rheinhessen alebo Pfalz. Obsah zvyškového cukru v rozsahu „polosladké“. Určené takmer výlučne na vývoz.

 

Riesling-Hochgewächs (5)

nemecký

CHOP

(1)

Biele akostné víno vyrábané výlučne z hrozna odrody viniča Riesling, mušt použitý na výrobu má prirodzený obsah alkoholu najmenej o 1,5 obj. % vyšší ako prirodzený minimálny obsah alkoholu predpísaný pre osobitnú vinohradnícku oblasť alebo jej časť, v ktorej sa uskutočnil zber hrozna, a ktoré v skúške kvality dosiahlo číslo kvality najmenej 3,0.

 

Schillerwein

nemecký

CHOP

(1)

Víno z vymedzenej vinohradníckej oblasti Württemberg; akostné víno bledočervenej až jasnočervenej farby vyrobené sceľovaním (zmiešaním) bieleho hrozna, aj drveného, s červeným hroznom, aj drveným. Označenie „Schillersekt b.A.“ alebo „Schillerperlwein b.A“ je povolené, ak je základným vínom Schillerwein.

 

Weissherbst

nemecký

CHOP

(1)

Akostné víno vyrobené vo vymedzenej vinohradníckej oblasti alebo Prädikatswein (víno s osobitnými prívlastkami), ktoré sa vyrába z jednej červenej odrody viniča a najmenej 95 percent z ľahko lisovaného muštu; v súvislosti s označením Weißherbst sa musí uviesť aj odroda viniča rovnakým písmom, v rovnakej veľkosti a farbe; môže sa používať aj pre domáce akostné šumivé víno vyrobené z vína s označením „Weißherbst“.

 


GRÉCKO

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vína vyrobené z hrozna zo zberu vo vinohradoch, ktoré využíva vinársky podnik, kde sa nachádza budova známa ako „Agrepavlis“ a výroba vína sa uskutočňuje v tomto vinárskom podniku.

 

Αμπέλι

(Ampeli)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vína vyrobené výlučne z hrozna zo zberu vo vinohradoch, ktoré využíva vinársky podnik a výroba vína sa uskutočňuje v tomto vinárskom podniku.

 

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vína vyrobené výlučne z hrozna zo zberu vo vinohradoch, ktoré využíva vinársky podnik a výroba vína sa uskutočňuje v tomto vinárskom podniku.

 

Αρχοντικό

(Archontiko)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vína vyrobené z hrozna zo zberu vo vinohradoch, ktoré využíva vinársky podnik, kde sa nachádza budova známa ako „archontiko“ a výroba vína sa uskutočňuje v tomto vinárskom podniku.

 

Κάβα

(Cava)

grécky

CHZO

(1, 3, 8, 11, 15, 16)

Vína zrejúce za kontrolovaných podmienok.

 

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

grécky

CHOP

(3, 15, 16)

Vína vyrobené výlučne z hrozna vybraných vinohradov s osobitne malými hektárovými výnosmi.

 

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

grécky

CHOP

(1, 3, 15, 16)

Výberové vína zrejúce určitý čas za kontrolovaných podmienok.

 

Κάστρο

(Kastro)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vína vyrobené z hrozna zo zberu vo vinohradoch, ktoré využíva vinársky podnik, kde sa nachádza budova alebo zrúcanina historického zámku a výroba vína sa uskutočňuje v tomto vinárskom podniku.

 

Κτήμα

(Ktima)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vína vyrobené z hrozna zo zberu vo vinohradoch, ktoré využíva vinársky podnik, ktorý sa nachádza v príslušnej chránenej vinohradníckej oblasti.

 

Λιαστός

(Liastos)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 15, 16)

Vína vyrobené z hrozna ponechaného na slnku alebo v tieni s cieľom čiastočnej dehydratácie.

 

Μετόχι

(Metochi)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vína vyrobené z hrozna zo zberu vo vinohradoch, ktoré využíva vinársky podnik, ktorý sa nachádza mimo oblasti kláštora, ku ktorej vinársky podnik patrí.

 

Μοναστήρι

(Monastiri)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vína vyrobené z hrozna zo zberu vo vinohradoch, ktoré patria ku kláštoru.

 

Νάμα

(Nama)

grécky

CHOP/CHZO

(1)

Sladké vína používané na sväté prijímanie.

 

Νυχτέρι

(Nychteri)

grécky

CHOP

(1)

Vína CHOP „Santorini“ výlučne vyrábané na ostrovoch Thira a Thiresia, ktoré vyzrievajú v sudoch aspoň tri mesiace.

 

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vína vyrobené z hrozna zo zberu vo vinohradoch, ktoré využíva vinársky podnik, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške nad 500 m.

 

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vína vyrobené výlučne z hrozna dopestovaného vo vinohradoch, ktoré sa nachádzajú v nadmorskej výške nad 500 m.

 

Πύργος

(Pyrgos)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Vína vyrobené z hrozna zo zberu vo vinohradoch, ktoré využíva vinársky podnik, kde sa nachádza budova známa ako „Pyrgos“ a výroba vína sa uskutočňuje v tomto vinárskom podniku.

 

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

grécky

CHOP

(1, 3, 15, 16)

Výberové vína zrejúce určitý čas za kontrolovaných podmienok.

 

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

grécky

CHOP

(3, 15, 16)

Výberové likérové vína zrejúce určitý čas za kontrolovaných podmienok.

 

Βερντέα

(Verntea)

grécky

CHZO

(1)

Víno s tradičným označením vyrábané z hrozna zo zberu vo vinohradoch ostrova Zakynthos, na ktorom sa uskutočňuje aj výroba vína.

 

Vinsanto

grécky

CHOP

(1, 3, 15, 16)

Víno CHOP „Santorini“ vyrábané v komplexe Santo Erini-Santorini na ostrovoch Thira a Thirasia z hrozna ponechaného na slnku.

 


ŠPANIELSKO

Amontillado

španielsky

CHOP

(3)

Likérové víno (Vino generoso) CHOP „Jerez-Xérès-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla-Moriles“, suché s prenikavým buketom, jemnej a plnej chuti, jantárovej alebo zlatej farby, so skutočným obsahom alkoholu 16 – 22o. Vyzrieva najmenej dva roky systémom „criaderas y soleras“ v dubovom sude s objemom najviac 1 000 l.

 

Añejo

španielsky

CHOP/CHZO

(1)

Vína celkovo vyzrievajúce najmenej dvadsaťštyri mesiacov v drevených dubových nádobách s objemom najviac 600 l alebo vo fľaši.

 

španielsky

CHOP

(3)

Likérové víno CHOP „Malaga“ vyzrievajúce od troch do piatich rokov.

 

Chacolí-Txakolina

španielsky

CHOP

(1)

Víno s CHOP „Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina“, „Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina“ a „Chacolí de Álava-Arabako Txakolina“ vyrobené zo základných odrôd Ondarrabi Zuri a Ondarrabi Beltza. Víno s minimálnym skutočným obsahom alkoholu 9,5 obj. % (11 obj. % pre biele víno kvasené v sude), maximálnym obsahom kyselín 0,8 mg/l a celkovým obsahom siričitanov 180 mg/l (140 mg/l v prípade červených vín).

 

Clásico

španielsky

CHOP

(3, 16)

Vína s obsahom zvyškových cukrov viac ako 45 g/l.

Čile

Cream

anglický

CHOP

(3)

Likérové víno „Jerez-Xérès-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla-Moriles“, „Málaga“ a „Condado de Huelva“ jantárovej až mahagónovej farby s minimálnym obsahom 60 g/l redukčných látok. Vyzrieva najmenej dva roky systémom „criaderas y soleras“ alebo systémom „añadas“ v dubovom sude.

 

Criadera

španielsky

CHOP

(3)

Likérové víno „Jerez-Xérès-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla-Moriles“, „Málaga“ a „Condado de Huelva“, ktoré vyzrieva systémom „criaderas y soleras“ a ktoré je tradičné v danej oblasti.

 

Criaderas y Soleras

španielsky

CHOP

(3)

Likérové víno „Jerez-Xérès-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla-Moriles“, „Málaga“ a „Condado de Huelva“, pri ktorom sa používa systém, v ktorom sú dubové sudy naskladané na seba v radoch nazývaných „criaderas“, pričom sa každý rok víno prelieva do vyššieho radu systému a tak prechádza týmito radmi alebo „criaderas“ čiastočným a postupným prelievaním počas dlhého obdobia, až kým sa nedostane do najvyššieho radu nazývaného „solera“, v ktorom ukončí proces vyzrievania.

 

Crianza

španielsky

CHOP

(1)

Vína iné ako šumivé, perlivé a likérové, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

červené vína musia mať minimálne obdobie dozrievania 24 mesiacov, počas ktorého musia byť uskladnené najmenej 6 mesiacov v dubových sudoch s objemom najviac 330 l,

biele vína a rosé musia mať minimálne obdobie vyzrievania 18 mesiacov, počas ktorého musia byť uskladnené najmenej 6 mesiacov v dubových sudoch s rovnakým maximálnym objemom.

 

Dorado

španielsky

CHOP

(3)

Likérové vína s CHOP „Rueda“ a „Malaga“ s procesom vyzrievania.

 

Fino

španielsky

CHOP

(3)

Likérové víno (vino generoso) s CHOP Jerez-Xérès-Sherry a Manzanilla Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla Moriles s týmito vlastnosťami: slamovožlté, suché, jemne horké, jemné a aromatické. Vyzrieva vo „flor“ najmenej dva roky systémom „criaderas y soleras“ v dubovom sude s objemom najviac 1 000 l.

 

Fondillón

španielsky

CHOP

(16)

Víno s CHOP „Alicante“ vyrobené z odrody viniča Monastrell, zrejúce v skladoch, s výnimočnými podmienkami kvality a zdravia. Na kvasenie sa používajú výlučne prírodné kvasnice a skutočný obsah alkoholu (najmenej 16 obj. %) musí byť prirodzený. Vyzrieva najmenej desať rokov v dubových sudoch.

 

Gran reserva

španielsky

CHOP

(1)

Vína iné ako šumivé, perlivé a likérové, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

červené vína musia mať minimálne obdobie vyzrievania 60 mesiacov, počas ktorého musia byť uskladnené najmenej 18 mesiacov v dubových sudoch s objemom najviac 330 l a zvyšok obdobia vo fľaši,

biele vína a rosé musia mať minimálne obdobie vyzrievania 48 mesiacov, počas ktorého musia byť uskladnené najmenej 6 mesiacov v dubových sudoch s rovnakým objemom a zvyšok obdobia vo fľaši.

 

španielsky

CHOP

(4)

Minimálne obdobie vyzrievania v prípade šumivých vín s CHOP „Cava“ je 30 mesiacov, od „tiraje“ po „degüelle“.

 

Lágrima

španielsky

CHOP

(3)

Sladké víno s CHOP Málaga pri ktorého výrobe mušt vyteká z hrozna bez mechanického tlaku. Vyzrievanie trvá najmenej dva roky a uskutočňuje sa systémom „criaderas y soleras“ alebo systémom ročníkov v dubovom sude s objemom najviac 1 000 l.

 

Noble

španielsky

CHOP/CHZO

(1)

Vína celkovo vyzrievajúce najmenej osemnásť mesiacov v dubových nádobách s objemom najviac 600 l alebo vo fľaši.

 

španielsky

CHOP

(3)

Likérové vína s CHOP „Málaga“ zrejúce od dvoch do troch rokov.

 

Oloroso

španielsky

CHOP

(3)

Likérové víno (vino generoso) s CHOP „Jerez-Xérès-Sherry“ a „Manzanilla Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla Moriles“, s týmito vlastnosťami: husté, plné a zamatové, aromatické, energické, suché alebo jemne sladšie, mahagónovej farby so skutočným obsahom alkoholu od 16 do 22o. Vyzrieva najmenej dva roky systémom „criaderas y soleras“ v dubovom sude s objemom najviac 1 000 l.

 

Pajarete

španielsky

CHOP

(3)

Sladké alebo polosladké vína s CHOP „Málaga“, ktoré vyzrievajú najmenej dva roky systémom „criaderas y soleras“ alebo systémom „añadas“ v dubovom sude s objemom najviac 1 000 l.

 

Pálido

španielsky

CHOP

(3)

Likérové víno (vino generoso) „Condado de Huelva“ vyzrievajúce viac ako tri roky biologickým procesom starnutia, so skutočným obsahom alkoholu 15 – 17 obj. %

 

španielsky

CHOP

(3)

Likérové víno CHOP „Rueda“ vyzrievajúce najmenej štyri roky, pričom posledné tri roky v dubovom sude.

 

španielsky

CHOP

(3)

Víno s CHOP „Málaga“ z odrôd Pedro Ximenez a/alebo Moscatel, bez pridania „arrope“ (vareného muštu) a bez procesu vyzrievania.

 

Palo Cortado

španielsky

CHOP

(3)

Likérové víno (vino generoso) „Jerez-Xérès-Sherry“ a „Manzanilla Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla Moriles“, ktorého organoleptické vlastnosti tvorí buket „amontillado“ a chuť a farba podobná vínu „oloroso“, so skutočným obsahom alkoholu od 16 do 22 percent. Vyzrieva v dvoch fázach: prvej biologickej pod vrstvou „flor“ a druhej oxidačnej.

 

Primero de Cosecha

španielsky

CHOP

(1)

Víno s CHOP „Valencia“ vyrobené z hrozna zo zberu počas prvých desiatich dní vinobrania a plnené do fliaš počas nasledujúcich tridsiatich dní; povinné je uviesť ročník zberu na etikete.

 

Rancio

španielsky

CHOP

(1, 3)

Vína, ktoré sa podrobili procesu prezrievania s náhlymi zmenami teploty ovzdušia alebo v drevených alebo sklenených obaloch.

 

Raya

španielsky

CHOP

(3)

Likérové víno (vino generoso) s CHOP „Montilla Moriles“, ktoré má podobné vlastnosti ako vína „Oloroso“ ale so slabšou chuťou a buketom. Vyzrieva najmenej dva roky systémom „criaderas y soleras“ v dubovom sude s objemom najviac 1 000 l.

 

Reserva

španielsky

CHOP

(1)

Vína iné ako šumivé, perlivé a likérové, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

červené vína musia mať minimálne obdobie vyzrievania 36 mesiacov, počas ktorého musia byť uskladnené najmenej 12 mesiacov v dubových sudoch s objemom najviac 330 l a zvyšok obdobia vo fľaši,

biele vína a rosé musia mať minimálne obdobie vyzrievania 24 mesiacov, počas ktorého musia byť uskladnené najmenej 6 mesiacov v dubových sudoch s rovnakým objemom a zvyšok obdobia vo fľaši.

Čile

Sobremadre

španielsky

CHOP

(1)

Biele vína „Vinos de Madrid“, ktoré v dôsledku osobitného spracovania obsahujú oxid uhličitý už pred samotným kvasením muštov s ich „madres“ (obratým a lisovaným hroznom).

 

Solera

španielsky

CHOP

(3)

Likérové víno „Jerez-Xérès-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla-Moriles“, „Málaga“ a „Condado de Huelva“, ktoré vyzrieva systémom „criaderas y soleras“.

 

Superior

španielsky

CHOP

(1)

Vína získané najmenej z 85 % vybraných odrôd príslušných vymedzených oblastí.

Čile

Južná Afrika

Trasañejo

španielsky

CHOP

(3)

Likérové víno s CHOP „Málaga“ vyzrievajúce viac ako päť rokov.

 

Vino Maestro

španielsky

CHOP

(3)

Víno s CHOP „Málaga“, ktoré sa získava neúplným kvasením, pretože pred jeho začatím sa pridáva mušt so 7 % obsahom vínneho alkoholu. Preto je jeho kvasenie veľmi pomalé a zastaví sa pri obsahu alkoholu 15 – 16o, pričom približne 160 – 200 g/l cukrov nevykvasí. Vyzrieva najmenej dva roky systémom „criaderas y soleras“ alebo systémom „añadas“ v dubovom sude s objemom najviac 1 000 l.

 

Vendimia Inicial

španielsky

CHOP

(1)

Víno „Utiel–Requena“ vyrobené z hrozna zo zberu počas prvých desiatich dní vinobrania, s obsahom alkoholu od 10 do 11,5 objemových percent; ich osobitné vlastnosti vyplývajú z toho, že sú mladé, môže sa mierne upravovať oxidom uhličitým.

 

Viejo

španielsky

CHOP/CHZO

(1)

Víno zrejúce 36 mesiacov, charakteristicky prezreté v dôsledku pôsobenia svetla, kyslíka, tepla alebo kombinácie týchto činiteľov.

 

španielsky

CHOP

(3)

Likérové víno (vino generoso) s CHOP „Condado de Huelva“ s týmito vlastnosťami: husté, plné a zamatové, aromatické, energické, suché alebo jemne sladšie, mahagónovej farby so skutočným obsahom alkoholu od 15 do 22o. Vyzrieva najmenej dva roky systémom „criaderas y soleras“ v dubovom sude s objemom najviac 1 000 l.

 

Vino de Tea

španielsky

CHOP

(1)

Víno pochádzajúce zo severnej podoblasti CHOP „La Palma“ vyzrievajúce v drevených obaloch Pinus canariensis („čaj“) najviac počas šiestich mesiacov. Skutočný obsah alkoholu v prípade bielych vín je 11 – 14,5 obj. %, v prípade rosé 11 – 13 obj. % a v prípade červených vín 12 – 14 obj. %.

 


FRANCÚZSKO

Ambré

francúzsky

CHOP

(3)

Článok 7 vyhlášky z 29. decembra 1997: CHOP „Rivesaltes“: aby mohli byť biele vína oprávnené označovať sa kontrolovaným označením pôvodu „Rivesaltes“ doplneným pomenovaním „ambré“, musia vyzrievať v poľnohospodárskom podniku v oxidačnom prostredí do 1. septembra nasledujúceho roku po roku zberu.

 

Clairet

francúzsky

CHOP

(1)

CHOP „Bourgogne“, „Bordeaux“: bledočervené víno alebo víno rosé.

 

Claret

francúzsky

CHOP

(1)

CHOP „Bordeaux“: výraz označujúci bledočervené víno

 

Tuilé

francúzsky

CHOP

(3)

Článok 7 vyhlášky z 29. decembra 1997: aby mohli byť červené vína oprávnené označovať sa kontrolovaným označením pôvodu „Rivesaltes“ doplneným pomenovaním „tuilé“, musia vyzrievať v poľnohospodárskom podniku v oxidačnom prostredí do 1. septembra nasledujúceho roku po roku zberu.

 

Vin jaune

francúzsky

CHOP

(1)

CHOP „Arbois“, „Côtes du Jura“, „L'Etoile“, „Château-Châlon“: vínový výrobok vyrobený výlučne z odrôd viniča ustanovených vnútroštátnym predpisom: pomalé kvasenie, vyzrievanie v nezakrytom dubovom sude najmenej šesť rokov.

 

Château

francúzsky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16)

Historický výraz, ktorý sa vzťahuje na druh oblasti a typ vína vyhradený na označenie vín pochádzajúcich zo skutočne existujúcej usadlosti alebo oblasti s presne týmto názvom.

Čile

Clos

francúzsky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16)

Čile

Cru artisan

francúzsky

CHOP

(1)

CHOP „Médoc“, „Haut-Médoc“, „Margaux“, „Moulis“, „Listrac“, „St Julien“, „Pauillac“, „St Estèphe“

Výraz, ktorý sa týka kvality vína, jeho histórie ako aj druhu oblasti, ktoré evokujú hierarchiu hodnôt jednotlivých vín pochádzajúcich z osobitnej usadlosti.

 

Cru bourgeois

francúzsky

CHOP

(1)

CHOP „Médoc“, „Haut-Médoc“, „Margaux“, „Moulis“, „Listrac“, „Saint-Julien“, „Pauillac“, „Saint-Estèphe“: Výraz, ktorý sa týka kvality vína, jeho histórie ako aj druhu oblasti, ktoré evokujú hierarchiu hodnôt jednotlivých vín pochádzajúcich z osobitnej usadlosti.

Čile

Cru classé, prípadne doplnené výrazom Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

francúzsky

CHOP

(1)

CHOP „Barsac“, „Côtes de Provence“, „Graves“, „Saint-Emilion grand cru“, „Médoc“, „Haut-Médoc“, „Margaux“, „Pessac-Leognan“, „Saint Julien“, „Pauillac“, „Saint Estèphe“, „Sauternes“.

Výraz, ktorý sa týka kvality vína, jeho histórie ako aj druhu oblasti, ktoré evokujú hierarchiu hodnôt jednotlivých vín pochádzajúcich z osobitnej usadlosti.

 

Edelzwicker

nemecký

CHOP

(1)

CHOP „Alsace“ vína získané z jednej alebo viacerých odrôd viniča ustanovených v špecifikácii.

 

Grand cru

francúzsky

CHOP

(1, 3, 4)

Výraz, ktorý sa vzťahuje na kvalitu vína, vyhradený pre vína s chráneným označením pôvodu vymedzené vyhláškou, a v prípade, že sa tento výraz používa kolektívne, je zahrnutý v označení pôvodu.

Čile

Švajčiarsko

Tunisko

Hors d’âge

francúzsky

CHOP

(3)

CHOP „Rivesaltes“, „Banyuls“: sa môžu používať na označenie vín, ktoré sa podrobili procesu vyzrievania v dĺžke najmenej päť rokov po dátume výroby.

 

Passe-tout-grains

francúzsky

CHOP

(1)

CHOP „Bourgogne“ pochádza z dvoch odrôd viniča, ako je ustanovené v špecifikácii.

 

Premier Cru

francúzsky

CHOP

(1)

Výraz, ktorý sa vzťahuje na kvalitu vína, vyhradený pre vína s chráneným označením pôvodu vymedzené vyhláškou a v prípade, že sa tento výraz používa kolektívne, je zahrnutý v označení pôvodu.

Tunisko

Primeur

francúzsky

CHOP

(1)

Vína, ktorých dátum uvedenia na trh pre spotrebiteľov je tretí novembrový štvrtok roku zberu.

 

francúzsky

CHZO

(1)

Vína, ktorých dátum uvedenia na trh pre spotrebiteľov je tretí októbrový štvrtok roku zberu.

 

Rancio

francúzsky

CHOP

(1, 3)

CHOP „Grand Roussillon“, „Rivesaltes“, „Rasteau“, „Banyuls“, „Maury“, „Clairette du Languedoc“: výraz, ktorý sa týka typu vína a osobitného postupu výroby vína, vyhradený pre niektoré akostné vína pre ich vek a podmienky súvisiace s územím.

 

Sélection de grains nobles

francúzsky

CHOP

(1)

CHOP „Alsace“, „Alsace Grand Cru“, „Condrieu“, „Monbazillac“, „Graves supérieur“, „Bonnezeaux“, „Jurançon“, „Cérons“, „Quarts de Chaume“, „Sauternes“, „Loupiac“, „Côteaux du Layon“, „Barsac“, „Sainte Croix du Mont“, „Côteaux de l'Aubance“, „Cadillac“: víno vyrobené povinne z hrozna z manuálneho zberu po postupných výberoch zameraných na prezretú úrodu hrozna, hrozno infikované ušľachtilou plesňou alebo hrozienka.

 

Sur lie

francúzsky

CHOP

(1)

CHOP „Muscadet“, „Muscadet Coteaux de la Loire“, „Muscadet-Côtes de Grandlieu“, „Muscadet-Sèvre et Maine“, „Gros Plant du Pays Nantais“: víno s osobitnými špecifikáciami (výnos, obsah alkoholu), ktoré sa ponechá na kvasničných kaloch do 1. marca nasledujúceho roku po roku zberu.

 

francúzsky

CHZO

(1)

CHZO „Vin de pays d'Oc“, „Vin de pays des Sables du Golfe du Lion“: víno s osobitnými špecifikáciami, ktoré sa na obdobie menej ako jednu zimu ponechá v kadi alebo sude na kvasničných kaloch až do plnenia do fliaš.

 

Vendanges tardives

francúzsky

CHOP

(1)

CHOP „Alsace“, „Alsace Grand Cru“, „Jurançon“: výraz vzťahujúci sa na typ vína a osobitný výrobný postup, vyhradený pre vína získané z prezretého hrozna podľa stanovených podmienok hustoty a obsahu alkoholu.

 

Villages

francúzsky

CHOP

(1)

CHOP „Anjou“, „Beaujolais“, „Côte de Beaune“, „Côtes de Nuits“, „Côtes du Rhône“, „Côtes du Roussillon“, „Mâcon“: výraz, ktorý sa vzťahuje na kvalitu vína, vyhradený pre vína s označením pôvodu vymedzené vyhláškou, a v prípade, že sa tento výraz používa kolektívne, je zahrnutý v označení pôvodu.

 

Vin de paille

francúzsky

CHOP

(1)

CHOP „Arbois“, „Côtes du Jura“, „L'Etoile“, „Hermitage“: výraz, ktorý sa vzťahuje na výrobný postup pozostávajúci z výberu hrozna pochádzajúceho z odrôd viniča ustanovených vnútroštátnym právnym predpisom, pričom sa toto hrozno suší najmenej šesť týždňov na slame, rohožiach z tŕstia alebo zavesené. Vyzrieva najmenej tri roky od dátumu lisovania, vrátane školenia pod drevom v dĺžke najmenej 18 mesiacov.

 


TALIANSKO

Alberata or vigneti ad alberata

taliansky

CHOP

(1)

Osobitný pojem týkajúci sa typológie vína „Aversa“. Odkazuje sa ním na pradávnu tradíciu pestovania viniča, z ktorého sa tento výrobok získava.

 

Amarone

taliansky

CHOP

(1)

Výlučný historický pojem týkajúci sa výrobného postupu typológie vín „Valpolicella“. Používa sa oddávna na identifikáciu miesta pôvodu vína vyrobeného podľa osobitného výrobného postupu, v ktorom sa používajú hrozienka a ktorý je založený na úplnom skvasení cukrov. Toto vysvetľuje pôvod názvu „Amarone“. Je to pomerne osobitý a široko známy pojem, ktorým samotným je možné identifikovať príslušný výrobok.

 

Ambra

taliansky

CHOP

(3)

Pojem týkajúci sa výrobného postupu a osobitnej, viac-menej hlbokej, jantárovožltej farby typológie vín „Marsala“. Osobitná farba vzniká v dôsledku dlhého výrobného postupu, ktorý zahŕňa vyzrievanie a zušľachťovanie, procesy, ktoré znamenajú významné zníženie oxidov polyfenolov a pigmentov.

 

Ambrato

taliansky

CHOP

(1, 3)

Pojem týkajúci sa výrobného postupu a osobitnej, viac-menej hlbokej, jantárovožltej farby príznačnej pre typológiu vín „Malvasia from Lipari“ a „Vernaccia from Oristano“. Osobitná farba vzniká v dôsledku dlhého výrobného postupu, ktorý zahŕňa vyzrievanie a zušľachťovanie, procesy, ktoré znamenajú významné zníženie oxidov polyfenolov a pigmentov.

 

Annoso

taliansky

CHOP

(1)

Pojem týkajúci sa typológie vín „Controguerra“. Odkazuje na osobitný výrobný postup, ktorý zahŕňa hrozienka a povinné obdobie vyzrievania v drevených nádobách najmenej 30 mesiacov pred uvedením na trh a spotrebou konečného výrobku.

 

Apianum

latinský

CHOP

(1)

Výhradný pojem pre víno „Fiano di Avellino“. Tento pojem má klasický pôvod. Znamená kvalitu hrozna, ktorú veľmi oceňujú „včely“ (po taliansky „api“).

 

Auslese

nemecký

CHOP

(1)

Pozri tradičný pojem „scelto“. Výhradný pojem pre vína „Caldaro“ a „Caldaro Classico – Alto Adige“.

 

Buttafuoco

taliansky

CHOP

(1, 6)

Výhradný pojem týkajúci sa osobitého typu vína s pôvodom v podoblasti vín „Oltrepò Pavese“. Oddávna sa používa na opis skutočného konkrétneho výrobku, ktorý podľa významu slov dokáže vydať „osobitné teplo“.

 

Cannellino

taliansky

CHOP

(1)

Výhradný pojem týkajúci sa typu vín „Frascati“ a ich výroby. Oddávna sa používa na pomenovanie uvedeného typu vína, ktoré sa vyrába osobitným výrobným postupom, ktorý umožňuje získať víno nazvané „abboccato“, čo je víno jemne sladké, plnej chuti.

 

Cerasuolo

taliansky

CHOP

(1)

Tradičný a historický pojem vzťahujúci sa výhradne na vína „Cerasuolo di Vittoria“. Je neoddeliteľnou súčasťou názvu DOCG a predstavuje jeho nezemepisné hľadisko. Pojem sa týka výroby vína aj jeho osobitnej farby. Tento pojem sa tradične používa aj na opis ďalšieho typu vín „Montepulciano d'Abruzzo“, s ktorými je úzko spätý.

 

Chiaretto

taliansky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 5, 6)

Pojem spojený s výrobným postupom a osobitnou farbou príslušného typu vína získaného z čierneho hrozna.

 

Ciaret

taliansky

CHOP

(1)

Výhradný pojem spojený s vínami „Monferrato“ a súvisiaci s osobitnou farbou výrobku; tento názov tradične znamená „svetločervené“.

 

Château

francúzsky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16)

Výraz týkajúci sa názvu vinohradníckeho podniku, ak hrozno pochádza výlučne z neho a výroba vína sa uskutočňuje v tom istom podniku.

Čile

Classico

taliansky

CHOP

(1, 3, 8, 11, 15, 16)

Pojem ustanovený zákonom č. 164/1992. Je vyhradený pre nešumivé vína z najstaršej oblasti pôvodu, ktorej je možné pričleniť osobitné nariadenie o CHOP.

Čile

Dunkel

nemecký

CHOP

(1)

Pojem spojený s výrobným postupom a príznačnou tmavou farbou príslušného typu vín „Trentino“.

 

Fine

taliansky

CHOP

(3)

Pojem, ktorý sa týka presne jednej z typológií „Marsala“. Označuje osobitný výrobný postup, ktorý zahŕňa minimálne obdobie vyzrievania jeden rok, z ktorého najmenej 8 mesiacov v drevených sudoch.

 

Fior d’Arancio

taliansky

CHOP

(1, 6)

Pojem spojený s dvomi typológiami „Colli Euganei“: šumivé vína a vína „passito“ (t. j. získané z hrozienok). Označuje výrobný postup a typické aromatické vlastnosti výrobku, ktorý sa získava z odrody viniča Muscat pomocou dôkladného výrobného postupu.

 

Flétri

taliansky

CHOP

(1)

Pojem spojený s osobitnými typológiami DOC „Valle d'Aosta alebo Vallée d'Aoste“. Označuje výrobný postup a príznačné charakteristické vlastnosti výrobku, ktoré sú výsledkom dôkladného výrobného postupu z čiastočne vysušeného hrozna.

 

Garibaldi Dolce (alebo GD)

taliansky

CHOP

(3)

Výhradný historický pojem spojený s osobitnou prvotriednou typológiou DOC „Marsala“. Spočiatku sa pojem používal na počesť Garibaldiho, ktorý ochutnal toto víno, keď pristál v Marsale. Pochvaľoval si ho pre jeho charakteristické vlastnosti vďaka osobitnému výrobnému postupu, ktorý zahŕňa obdobie vyzrievania v drevených sudoch najmenej dva roky.

 

Governo all’uso toscano

taliansky

CHOP/CHZO

(1)

Pôvodne bol tento pojem spojený s vínami s CHOP „Chianti“ a „Chianti Classico“. Neskôr sa začal používať aj pre označenie vína s CHOP „Colli della Toscana Centrale“, ktoré sa vyrába v rovnakej výrobnej oblasti. Označuje osobitný výrobný postup používaný v Toskánsku, ktorý zahŕňa pridávanie hrozienok do vína na konci zimy; tieto hrozienka vyvolajú ďalšie kvasenie.

 

Gutturnio

taliansky

CHOP

(1, 8)

Výhradný historický pojem spojený s typom vína s pôvodom v podoblasti vín „Colli Piacentini“. Označuje výrobný postup uvedeného červeného vína, veľmi typického vína s vysokým stupňom kvality. V skutočnosti sa podávalo v strieborných čašiach rímskeho pôvodu, ktoré sa nazývali „Gutturnium“.

 

Italia Particolare (alebo IP)

taliansky

CHOP

(3)

Výhradný historický pojem spojený s vínami „Marsala fine“. Víno „Marsala“ sa pôvodne vyrábalo výhradne pre domáci trh.

 

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

nemecký

CHOP

(1)

Tradičná oblasť výroby „Caldaro“„Alto Adige“ (s označením Santa Maddalena a „Terlano“).

(Pozri vymedzenie „Classico“).

 

Kretzer

nemecký

CHOP

(1)

Pojem spojený s výrobným postupom a príznačnou farbou „rosé“.

Pojem sa používa v spojení s typológiami vína „Alto Adige“, „Trentino“ a „Teroldego rotaliano“.

 

Lacrima

taliansky

CHOP

(1)

Pojem spojený presne s názvom vína „Lacrima di Morro d'Alba“, neoddeliteľná súčasť názvu tohto vína. Označuje osobitný výrobný postup, pri ktorom sa jemným lisovaním hrozna získava výrobok vysokého stupňa kvality.

 

Lacryma Christi

taliansky

CHOP

(1, 3, 4, 5)

Výhradný historický pojem spojený presne s vínami „Vesuvio“. Tradične sa spájal s niektorými typológiami vyššie uvedených vín (normálnych aj likérových/šumivých), ktoré sa vyrábajú osobitným výrobným postupom zahŕňajúcim jemné lisovanie hrozna, ktorého výsledkom je výrobok vysokého stupňa kvality s náboženskými konotáciami.

 

Lambiccato

taliansky

CHOP

(1)

Výhradný pojem spojený s typológiami vín „Castel San Lorenzo“. Označuje typ výrobku a osobitný výrobný postup, ktorý zahŕňa hrozno Muscat a maceráciu hrozna pri regulovanej teplote v špeciálnych nádobách, ktoré sa tradične nazývajú „Lambicchi“.

 

London Particolar (alebo LP alebo Inghilterra)

taliansky

CHOP

(3)

Výhradný historický pojem spojený s typológiou vín „Marsala Superiore“. Tento pojem alebo iniciály sa tradične používajú na opísanie výrobku určeného pre anglický trh. Tradičné je aj použitie anglického jazyka a uvádza sa aj v špecifikácii výrobku a pravidlách ustanovených pre vína „Marsala“. V skutočnosti je všeobecne známe, že význam a dobrá povesť tohto pomenovania ako likérového vína sa vytvorilo vďaka činnosti anglických výrobcov a obchodníkov, ktorí v roku 1773 objavili Marsalu, a začali vyrábať a predávať toto výnimočné víno, ktoré sa preslávilo po celom svete, najmä v Anglicku.

 

Occhio di Pernice

taliansky

CHOP

(1)

Pojem spojený s niektorými typológiami vín „Vin Santo“. Označuje výrobný postup a osobitnú farbu. V skutočnosti osobitný výrobný postup založený na využití červeného hrozna umožňuje výrobu veľmi typického výrobku s výnimočnou farbou, od jasnej ružovej až po bledoružovú. Ide o odkaz na farbu očí „Pernice“, vtáka, ktorý prepožičal svoje meno tomuto vínu.

 

Oro

taliansky

CHOP

(3)

Pojem vzťahujúci sa na osobitné vína „Marsala“. Označuje osobitnú farbu a výrobný postup, ktorý zahŕňa zákaz použitia tepelne spracovaného muštu. Vďaka tomu je možné získať výrobok s osobitnou hodnotou a jasnejšou alebo menej jasnou zlatožltou farbou.

 

Passito alebo Vino passito alebo Vino Passito Liquoroso

taliansky

CHOP/CHZO

(1, 3, 15, 16)

Pojem označujúci typ výrobku a príslušný výrobný postup. Pojmy „passito“ alebo „vino passito“, a „vino passito liquoroso“ sú vyhradené pre normálne alebo likérové vína získané kvasením hrozna pomocou prirodzeného sušenia alebo sušenia na upravenom mieste podľa ustanovení špecifikácií výrobku. Zákon č. 82/2006 rozšíril použitie tohto pojmu aj o vína z prezretého hrozna.

 

Ramie

taliansky

CHOP

(1)

Výhradný pojem spojený s jednou z typológií vín „Pinerolese“. Označuje typ výrobku a príslušný výrobný postup založený na čiastočne vysušenom hrozne.

 

Rebola

taliansky

CHOP

(1, 15)

Výhradný pojem spojený s jednou z typológií vín „Colli di Rimini“. Označuje výrobný postup a typ výrobku zlatožltej až jantárovej farby, ktorý sa získava z čiastočne vysušeného hrozna.

 

Recioto

taliansky

CHOP

(1, 4, 5)

Historický tradičný pojem úzko spojený s názvom troch vín s označením pôvodu vyrábaných v Benátsku: CHOP „Valpolicella“, „Gambellara“ a „Recioto di Soave“, označenia teda patria oblastiam výroby, ktoré sa nachádzajú blízko seba a majú podobné tradície, najmä provincie Verona a Vicenza. Pôvod názvu siaha do piateho storočia. V tom čase bukolickí básnici opisovali toto víno ako veľmi hodnotné a slávne; jeho výroba bola obmedzená na provinciu Verona a jeho názov bol odvodený od názvu hornatého regiónu „Retia“, ktorý sa v staroveku rozprestieral v oblastiach Verona a Trentino až po hranice oblastí Como a Valtellina. Tento pojem sa teda používa od dávnych čias dodnes na pomenovanie vín získaných osobitným výrobným postupom, ktorý zahŕňa sušenie hrozna.

 

Riserva

taliansky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 15, 16)

Vína podrobené určitému obdobiu vyzrievania, najmenej dva roky v prípade červených vín, jeden rok v prípade bielych vín, a ďalšiemu obdobiu vyzrievania v sudoch podľa špecifikácie výrobku. Okrem bežných podmienok sa v špecifikácii výrobku musí ustanoviť povinnosť uvádzať ročník zberu na etikete a pravidlá uskladnenia v prípade zmesi vín z rôznymi ročníkmi zberu. Pri CHOP typológií šumivých a likérových vín sa môže tento pojem používať v súlade s podmienkami ustanovenými v príslušnej špecifikácii výrobku a v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

 

Rubino

taliansky

CHOP

(1)

Pojem spojený s CHOP „Cantavenna“. Označuje celý postup a osobitnú farbu. Pojem „Rubino“ je spojený aj s osobitnou typológiou vína DOC „Teroldego Rotaliano“, „Trentino“ a „Garda Colli Mantovani“, a označuje osobitnú farbu výrobku.

 

taliansky

CHOP

(3)

Pojem spojený s osobitnou typológiou vína „Marsala“. Označuje konkrétny postup, ktorý zahŕňa zákaz použitia tepelne spracovaného muštu. Toto víno je príznačnej rubínovej farby, ktorá počas vyzrievania získava jantárový odtieň.

 

Sangue di Giuda

taliansky

CHOP

(4, 5, 8)

Výhradný historický pojem spojený s typológiou vína, ktoré sa vyrába na území Oltrepò Pavese. Oddávna sa používa na označenie veľmi charakteristického červeného výťažku, sladkého, šumivého alebo perlivého, veľmi chutného, t. j. skutočne takého lahodného, že čím viac dúškov si z neho dáte, tým väčšmi vás dokáže oklamať, ako slávny apoštol Judáš!!

 

Scelto

taliansky

CHOP

(1)

Pojem spojený s vínami „Caldaro“, „Caldaro Classico – Alto Adige“ a „Colli del Trasimeno“. Označuje osobitný výrobok a príslušný výrobný postup, ktorý začína výberom hrozna (preto sa nazýva „výberové!“)

 

Sciacchetrà

taliansky

CHOP

(1)

Historický tradičný pojem úzko spätý s „Cinque Terre“. Označuje použitú metódu získavania výrobku vrátane lisovania a uskladnenia hrozna. Toto slovo vlastne presne znamená „stlač a zachovaj neporušené“, metóda, ktorá sa používa pri výrobe vysokokvalitných výrobkov.

 

Sciac-trà

taliansky

CHOP

(1)

Podobne ako pri pojme Schiacchetrà. V tomto prípade sa rozdiel pripisuje pojmu, ktorým sa označuje osobitná typológia.

 

Spätlese

nemecký

CHOP/CHZO

(1, 3, 15, 16)

Pozri pojem „Late grape harvest“ (neskorý zber) používaný v autonómnej provincii Bolzano.

 

Soleras

taliansky

CHOP

(3)

Pojem spojený s osobitnou typológiou likérového vína nazývaného „Marsala“. Označuje výrobok a osobitnú výrobnú metódu, ktorá zahŕňa minimálne obdobie vyzrievania v drevených sudoch aspoň počas piatich rokov. Zakázané je obohacovanie tepelne spracovaným muštom alebo zahusteným muštom. Výsledkom je čistý, prírodný výrobok, ktorý neobsahuje prídavné látky, ani tie, ktoré pochádzajú z vína, samozrejme okrem alkoholu, keďže ide o likérové víno.

 

Stravecchio

taliansky

CHOP

(3)

Pojem výlučne spojený s jedinečnou typológiou „Virgin“ a/alebo „Soleras“ názvu „Marsala“. Označuje osobitnú výrobnú metódu, ktorá zahŕňa minimálne obdobie vyzrievania v drevených sudoch aspoň 10 rokov.

 

Strohwein

taliansky

CHOP/CHZO

(1, 3, 11, 15, 16)

Pozri tradičný pojem „Passito“.

Znamená presne „slamené víno“.

Ak označuje osobitné víno vyrobené v provincii Bolzano a zodpovedá výrobnej metóde, ktorá zahŕňa sušenie hrozna po zbere na slamenej mreži podľa postupu sušenia ustanoveného v jednotlivých špecifikáciách výrobku.

 

Superiore

taliansky

CHOP

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16)

Vína s charakteristickými vlastnosťami vyššej kvality, ktorých pravidlá výroby sú prísnejšie ako pri iných vínach. V skutočnosti špecifikácie výrobkov ustanovujú tieto rozdiely:

a)

minimálny prirodzený obsah alkoholu hrozna väčší ako 0,5°obj %.;

b)

celkový spotrebný obsah alkoholu väčší ako 0,5° obj. %.

San Marino

Superiore Old Marsala

taliansky

CHOP

(3)

Pojem spojený s typológiou „Marsala Superiore“. Označuje osobitný výrobok a osobitnú výrobnú metódu, ktorá zahŕňa minimálne obdobie vyzrievania v drevených sudoch najmenej dva roky. Je to názov, ktorý obsahuje aj anglický pojem, tradičný pre likérové víno, potvrdený v špecifikácii výrobku aj v zákone o vínach Marsala. Význam a dobré meno tohto pomenovania sa vytvorili vďaka činnosti anglických výrobcov a obchodníkov, ktorí v roku 1773 objavili Marsalu, a začali vyrábať a predávať toto výnimočné víno, ktoré sa preslávilo po celom svete, najmä v Anglicku.

 

Torchiato

taliansky

CHOP

(1)

Výhradný pojem spojený s vínami „Colli di Conegliano – Torchiato di Fregona“. Označuje osobitné charakteristické vlastnosti výrobku, ktorý sa získava vďaka dôkladnej výrobnej metóde, ktorá zahŕňa jemné lisovanie samotného hrozna.

 

Torcolato

taliansky

CHOP

(1)

Výhradný pojem súvisiaci s osobitnou typológiou vín nazývaných „Breganze“.

Označuje osobitné charakteristické vlastnosti výrobku, ktorý sa získava vďaka dôkladnej výrobnej metóde, ktorá zahŕňa použitie čiastočne vysušeného hrozna. Hrozno sa po zbere zavesí na mreže, ktoré sa neskôr zvesia a následne znovu vyvesia. Takýmto spôsobom sa hrozno podrobuje procesu sušenia.

 

Vecchio

taliansky

CHOP

(1, 3)

Pojem spojený s vínami „Rosso Barletta“, „Aglianico del Vuture“, „Marsala“ a „Falerno del Massico“. Označuje podmienky vyzrievania a následného vyzrievania a zušľachtenia výrobku.

 

Vendemmia Tardiva

taliansky

CHOP/CHZO

(1, 3, 15, 16)

Pojem spojený s osobitnou typológiou výrobku, ktorá zahŕňa neskorý zber. Výsledkom následného vyzrievania hrozna na samotnej rastline a súvisiaceho vysúšania hrozna za rôznych ekologických a poveternostných podmienok je výnimočný výrobok najmä vzhľadom na cukornatosť a buket. Výsledkom je veľmi výnimočné víno. Tieto vína sú kvalifikované aj ako dezertné vína alebo „meditačné“ vína.

 

Verdolino

taliansky

CHOP/CHZO

(1)

Pojem spojený s výrobnou metódou a príznačnou zelenou farbou.

 

Vergine

taliansky

CHOP

(1, 3)

Pojem vzťahujúci sa na vína „Marsala“. Označuje osobitný výrobok a osobitný výrobný postup, ktorý zahŕňa minimálne obdobie dozrievania v drevených sudoch aspoň počas piatich rokov, ako aj zákaz pridávania tepelne spracovaného alebo zahusteného muštu. Výsledkom je čistý, prírodný výrobok, ktorý neobsahuje prídavné látky, ani tie, ktoré pochádzajú z vína, samozrejme okrem alkoholu, keďže ide o likérové víno.

Tento pojem sa navyše spája aj s vínami „Bianco Vergine Valdichiana“. Vzťahuje sa na tradičnú výrobnú metódu, ktorá zahŕňa kvasenie bez šupiek, ktorého výsledkom je čistý a prírodný konečný výrobok.

 

Vermiglio

taliansky

CHOP

(1)

Pojem spojený s vínami „Colli dell’Etruria Centrale“. Označuje osobitné vlastnosti kvality a osobitnú farbu.

 

Vino Fiore

taliansky

CHOP

(1)

Pojem sa vzťahuje na osobitnú výrobnú metódu niektorých bielych vín a vín rosé. Metóda zahŕňa jemné lisovanie hrozna, takže výsledkom je obzvlášť jemná chuť, ktorá zvýrazňuje najlepšie vlastnosti vína, preto sa označuje ako „kvet“.

 

Vino Novello alebo Novello

taliansky

CHOP/CHZO

(1, 8)

Pojem je spojený s osobitnou výrobnou metódou a obdobím výroby, ktoré sú v prípade uvedenia na trh a spotreby ustanovené na 6. novembra každého roku zberu hrozna.

 

Vin Santo alebo Vino Santo alebo Vinsanto

taliansky

CHOP

(1)

Historický tradičný pojem spojený s niektorými vínami vyrábanými v regiónoch Toscana, Marche, Umbria, Emilia Romagna, Veneto a Trentino Alto Adige.

Označuje osobitnú typológiu vín a súvisiacu zložitú výrobnú metódu, ktorá zahŕňa uskladnenie a sušenie hrozna na vhodných vetraných miestach počas dlhého obdobia vyzrievania v tradičných drevených nádobách.

V súvislosti s pôvodom pojmu sa objavilo množstvo hypotéz, z ktorých sa väčšina spája so stredovekom. Najspoľahlivejšia z nich je úzko spojená s náboženskou hodnotou vína. Toto víno sa považovalo za výnimočné a preslávilo sa svojou zázračnou mocou.

Bežne sa používalo pri slávení svätej omše, čo vysvetľuje pojem „sväté víno“ (vinsanto).

Pojem sa stále používa a podrobne sa rozvádza v špecifikáciách CHOP, je to typológia všeobecne známa a uznávaná na celom svete.

 

Vivace

taliansky

CHOP/CHZO

(1, 8)

Pojem spojený s výrobnou metódou a výrobkom, ktorý je výsledkom tejto metódy. Toto víno je šumivé vďaka obsahu oxidu uhličitého v dôsledku osobitného prírodného procesu kvasenia.

 


CYPRUS

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

(Vinohrad(-y))

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

Víno vyrobené z hrozna zo zberu vo vinohradoch s rozlohou najmenej 1 hektár, ktoré patria poľnohospodárskemu podniku. Výroba vína sa uskutočňuje výlučne vo vinárskom podniku v rámci príslušnej oblasti.

Uznesenie Rady pre vínové výrobky (WPC – Board act) 6/2006,

nariadenie (ES) č. 382/2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007).

 

Κτήμα

(Ktima)

(Oblasť)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

Víno vyrobené z hrozna zo zberu vo vinohradoch s rozlohou najmenej 1 hektár, ktoré patria poľnohospodárskemu podniku. Výroba vína sa uskutočňuje výlučne v poľnohospodárskom podniku.

Uznesenie Rady pre vínové výrobky (WPC – Board act) 6/2006,

nariadenie (ES) č. 382/2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007).

 

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Kláštor)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

Víno vyrobené z hrozna zo zberu vo vinohradoch s rozlohou najmenej 1 hektár, ktoré patria poľnohospodárskemu podniku. Na rovnakom území sa nachádza kláštor. Výroba vína sa uskutočňuje výlučne v uvedenom poľnohospodárskom podniku.

Uznesenie Rady pre vínové výrobky (WPC – Board act) 6/2006,

nariadenie (ES) č. 382/2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007).

 

Μονή

(Moni)

(Kláštor)

grécky

CHOP/CHZO

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

 


LUXEMBURSKO

Château

francúzsky

CHOP

(1)

Pojem vzťahujúci sa na názov vinárskeho podniku, pokiaľ hrozno pochádza výhradne z tohto podniku a výroba vína sa uskutočňuje v tomto vinárskom podniku.

Čile

Grand premier cru

francúzsky

CHOP

(1)

Vína so štátnou pečaťou „Marque nationale“ môžu niesť aj niektoré z dodatočných označení akostného vína: „Vin classé“, „Premier cru“ alebo „Grand premier cru“, ktoré sa používajú od roku 1959. Tieto označenia sa prideľujú jednotlivým vínam na základe organoleptickej skúšky úradnou komisiou, ktorá vína hodnotí podľa 20 bodovej stupnice:

vínam, ktoré získali menej ako 12 bodov, sa neprizná úradná klasifikácia a nemôžu mať označenie „Marque nationale – appellation contrôlée“,

vína, ktoré získali najmenej 12,0 bodov sú úradne označené ako „Marque nationale – appellation contrôlée“,

na vínach, ktoré získali najmenej 14,0 bodov, sa môže okrem označenia „Marque nationale – appellation contrôlée“ uvádzať aj označenie „Vin classé“,

na vínach, ktoré získali najmenej 16,0 bodov, sa môže okrem označenia „Marque nationale – appellation contrôlée“ uvádzať aj označenie „Premier cru“,

na vínach, ktoré získali najmenej 18,0 bodov, sa môže okrem označenia „Marque nationale – appellation contrôlée“ uvádzať aj označenie „Grand premier cru“.

 

Premier cru

Tunisko

Vin classé

 

Vendanges tardives

francúzsky

CHOP

(1)

Označuje víno z neskorého zberu, získane iba z jednej z týchto odrôd: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling alebo Gewürztraminer. Hrozno sa zbiera ručne a stanovený prirodzený obsah alkoholu je najmenej 95 Oechsle pre Riesling a 105 Oechsle pre iné odrody.

(Nariadenie vlády z 8. januára 2001)

 

Vin de glace

francúzsky

CHOP

(1)

Označuje ľadové víno získané z ručne zbieraného zmrazeného hrozna pri teplote –7 °C a nižšej. Na výrobu vína môžu byť použité iba odrody viniča Pinot blanc, Pinot gris a Riesling, pričom mušt musí mať prirodzený obsah alkoholu najmenej 120 Oechsle.

(Nariadenie vlády z 8. januára 2001)

 

Vin de paille

francúzsky

CHOP

(1)

Označuje slamové víno získané z jednej z týchto odrôd viniča: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris alebo Gewürztraminer. Hrozno sa zbiera ručne a najmenej dva mesiace sa suší rozložené na slamených rohožiach. Slamu je možné nahradiť modernými roštami. Prirodzený obsah alkoholu hrozna má byť najmenej 130 Oechsle.

(Nariadenie vlády z 8. januára 2001)

 


MAĎARSKO

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

maďarský

CHOP

(1)

Víno získané dolievaním mladého vína, muštu alebo mladého kvasiaceho vína na bobule infikované ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea (aszú), ktoré vyzrievalo najmenej tri roky (z toho dva v sude). Úroveň cukru a bezcukornej zložky sú taktiež presne stanovené. Názov Aszú môže byť použitý iba spolu s CHOP „Tokaji“.

 

Aszúeszencia

maďarský

CHOP

(1)

 

Bikavér

maďarský

CHOP

(1)

Červené víno získané z najmenej troch odrôd hrozna, vyzrieva v drevených sudoch aspoň 12 mesiacov, ďalšie požiadavky môžu byť ustanovené miestnymi právnymi predpismi. Vyrábať sa môže iba v oblasti Eger (chránené označenia pôvodu: „Egri Bikavér“, „Egri Bikavér Superior“) alebo Szekszárd (CHOP: „Szekszárdi Bikavér“).

 

Eszencia

maďarský

CHOP

(1)

Šťava z bobúľ infikovaných ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea (aszú), ktorá prirodzene vyteká z nádrží, do ktorých sú zbierané počas vinobrania. Obsah zvyškového cukru: najmenej 450 g/l. Bezcukorný extrakt: najmenej 50 g/l. Názov sa môže používať iba spolu s CHOP „Tokaji“.

 

Fordítás

maďarský

CHOP

(1)

Víno získané dolievaním vína do rmutu z lisovaných bobúľ (aszú) rovnakého ročníka zberu, vyzrieva najmenej dva roky (z ktorých jeden rok v sude). Názov Aszú môže byť použitý iba spolu s CHOP „Tokaji“.

 

Máslás

maďarský

CHOP

(1)

Víno získané dolievaním vína na kvasnice vína Tokaji Aszú rovnakého ročníka zberu, vyzrieva najmenej dva roky (z ktorých jeden rok v sude).

 

Késői szüretelésű bor

maďarský

CHOP/CHZO

(1)

Neskorý zber. Cukornatosť muštu je najmenej 204,5 g/l.

 

Válogatott szüretelésű bor

maďarský

CHOP/CHZO

(1)

Víno získané z výberových bobúľ. Cukornatosť v mušte je najmenej 204,5 g/l.

 

Muzeális bor

maďarský

CHOP/CHZO

(1)

Víno, ktoré zrelo vo fľaši najmenej päť rokov.

 

Siller

maďarský

CHOP/CHZO

(1)

Červené víno veľmi svetlej farby, ktorú si zachovalo vďaka krátkemu obdobiu macerácie.

 

Szamorodni

maďarský

CHOP

(1)

Víno získané z infikovaných (aszú) a zdravých bobúľ hrozna, vyzrieva najmenej dva roky (z ktorých jeden rok v sude). Mušt obsahuje najmenej 230,2 gramov cukru na liter. Názov Aszú môže byť použitý iba spolu s CHOP „Tokaji“.

 


RAKÚSKO

Ausstich

nemecký

CHOP/CHZO

(1)

Víno musí byť získané z hrozna zozbieraného v jednom roku a na etikete mať uvedené údaje o výberových kritériách.

 

Auswahl

nemecký

CHOP/CHZO

(1)

Víno musí byť získané z hrozna zozbieraného v jednom roku a na etikete mať uvedené údaje o výberových kritériách.

 

Bergwein

nemecký

CHOP/CHZO

(1)

Víno získané z hrozna vypestovaného vo vinohradoch situovaných v terasovitých terénoch alebo na strmých svahoch, ktorých sklon presahuje 26 %.

 

Klassik/Classic

nemecký

CHOP

(1)

Víno musí byť získané z hrozna zozbieraného v jednom roku a na etikete mať uvedené údaje o výberových kritériách.

 

Heuriger

nemecký

CHOP/CHZO

(1)

Víno sa musí predať maloobchodníkom do konca decembra roku zberu a musí byť predané zákazníkovi do konca marca nasledujúceho roku.

 

Gemischter Satz

nemecký

CHOP/CHZO

(1)

Víno musí byť zmesou rôznych druhov červeného alebo rôznych druhov bieleho vína.

 

Jubiläumswein

nemecký

CHOP/CHZO

(1)

Víno musí byť získané z hrozna zozbieraného v jednom roku a na etikete mať uvedené údaje o výberových kritériách.

 

Reserve

nemecký

CHOP

(1)

Víno musí mať obsah alkoholu najmenej 13 obj. % Kontrolné číslo akostného vína sa pri červenom víne môže uvádzať najskôr od 1. novembra po roku, v ktorom sa uskutočnil zber; pri bielom víne najskôr 15. marca po roku, v ktorom sa uskutočnil zber.

 

Schilcher

nemecký

CHOP/CHZO

(1)

Víno sa musí vyrábať v Steiermarku jedine z odrody hrozna „Blauer Wildbacher“ dopestovaného vo vinohradníckej oblasti Steirerland.

 

Sturm

nemecký

CHZO

(1)

Čiastočne vykvasený hroznový mušt s obsahom alkoholu najmenej 1 obj. % Sturm má byť predávaný od augusta do decembra v roku zberu hrozna, pričom kvasenie musí prebiehať aj v období predaja.

 


PORTUGALSKO

Canteiro

portugalský

CHOP

(3)

Víno sa po vykvasení obohacuje a uskladňuje v sude, v ktorom vyzrieva najmenej dva roky; musí sa uviesť v osobitnej evidencii a nemôže sa plniť do fliaš, ak má menej ako tri roky.

[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

 

Colheita Seleccionada

portugalský

CHOP

(1)

Pojem vyhradený pre víno so zemepisným označením alebo označením pôvodu, plnené do sklenených fliaš, s príznačnými organoleptickými vlastnosťami, so skutočným obsahom alkoholu aspoň o 1 obj. % vyšším ako je zákonom stanovené minimum, musí sa uvádzať v osobitnej evidencii a povinne sa musí uvádzať ročník zberu.

[Portaria no 924/2004, de 26.07.2004]

 

Crusted/Crusting

anglický

CHOP

(3)

Portské víno s výnimočnými organoleptickými charakteristickými vlastnosťami, červené a husté v čase plnenia do fliaš, s jemným buketom a chuťou, získané sceľovaním vín z rôznych ročníkov zberu s cieľom dosiahnuť doplnkové organoleptické vlastnosti, čo vedie k vytvoreniu usadeniny (kôry) na stene fľaše, v ktorej prebieha jedna fáza procesu výroby; musí mať oprávnenie na používanie tohto označenia priznané Ústavom pre portské víno a víno Douro (Port and Douro Wine Institute).

[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

 

Escolha

portugalský

CHOP

(1)

Pojem vyhradený pre víno so zemepisným označením alebo označením pôvodu, plnené do sklenených fliaš, s príznačnými organoleptickými vlastnosťami, musí sa uvádzať v osobitnej evidencii.

[Portaria no 924/2004, de 26.07.2004]

 

Escuro

portugalský

CHOP

(3)

Víno s intenzívnym buketom, s rovnováhou oranžovej a hnedej farby, z ktorých hnedá mierne prevláda vďaka oxidácii pigmentov vína a presunu vylúhovaných látok zo suda.

[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

 

Fino

portugalský

CHOP

(3)

Elegantné akostné víno s dokonale vyváženým obsahom kyselín, zrelosťou a buketom, ktoré získava vďaka vyzrievaniu v sude.

[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

 

Frasqueira

portugalský

CHOP

(3)

Víno, ktorého označenie sa spája s ročníkom zberu, pričom výrobok sa musí získať z tradičných odrôd, minimálne obdobie vyzrievania je 20 rokov; musí ponúkať príznačnú kvalitu a uvádza sa v osobitnej evidencii pred plnením do fliaš aj po ňom.

[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

 

Garrafeira

portugalský

CHOP/CHZO

(1, 3)

1.

Pojem vyhradený pre víno so zemepisným označením alebo označením pôvodu spolu s ročníkom, s príznačnými organoleptickými vlastnosťami, pričom v prípade červeného vína je minimálne obdobie dozrievania 30 mesiacov, z ktorých najmenej 12 mesiacov v sklenených fľašiach, a v prípade bielych vín alebo rosé je minimálne obdobie dozrievania 12 mesiacov, z ktorých najmenej šesť mesiacov v sklenených fľašiach; musí sa uvádzať v osobitnej aktualizovanej evidencii.

[Portaria no 924/2004, de 26.07.2004]

2.

Portské víno, ktoré sa po fáze v drevených sudoch uskladňuje v sklenených nádobách najmenej počas obdobia ôsmich rokov, po ktorom sa plní do fliaš.

[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

 

Lágrima

portugalský

CHOP

(3)

Portské víno, ktorého obsah cukru musí pri teplote 20o C zodpovedať hustote 1 034 až 1 084.

[Decreto-Lei no 166/86, de 26.06.1986]

 

Leve

portugalský

CHOP

(1, 3)

1.

Pojem vyhradený pre oblastné víno Estremadura, ktoré má minimálny prirodzený obsah alkoholu vyžadovaný pre príslušnú vinohradnícku oblasť, maximálny skutočný obsah alkoholu 10 obj. %, stanovený obsah kyselín vyjadrený obsahom kyseliny vínnej, ktorý sa rovná alebo je vyšší ako 4,5 g/l, maximálny tlak 1 bar a ostatné analytické parametre v súlade so všeobecnými hodnotami stanovenými pre víno so zemepisným označením.

[Portaria no 1066/2003, de 26.09.2003]

2.

Pojem vyhradený pre oblastné víno Ribatejano, ktoré má minimálny prirodzený obsah alkoholu vyžadovaný pre príslušnú vinohradnícku oblasť, maximálny skutočný obsah alkoholu 10,5 obj. %, stanovený obsah kyselín vyjadrený obsahom kyseliny vínnej, ktorý sa rovná alebo je vyšší ako 4 g/l, maximálny tlak 1 bar a ostatné analytické parametre v súlade so všeobecnými hodnotami stanovenými pre víno so zemepisným označením.

[Portaria no 424/2001, de 19.4.2001]

 

Nobre

portugalský

CHOP

(1)

Pojem vyhradený pre označenie pôvodu Dão pre vína, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené v štatúte vína regiónu Dão.

[Decreto-Lei no 376/93, de 5.11.1993]

 

Reserva

portugalský

CHOP

(1, 3, 4)

1.

Pojem vyhradený pre víno so zemepisným označením a označením pôvodu, plnené do sklenených fliaš, spojené s ročníkom zberu, s príznačnými organoleptickými vlastnosťami, so skutočným obsahom alkoholu aspoň o 0,5 obj. % vyšším ako je zákonom ustanovené minimum, musí sa uvádzať v osobitnej evidencii.

2.

Pojem vyhradený pre akostné šumivé víno, šumivé víno so zemepisným označením a označením pôvodu, ktoré sa plní do fliaš 12 až 24 mesiacov pred stáčaním transverznou metódou, degoržovaním alebo odstránením kvasničných kalov.

3.

Pojem vyhradený pre likérové víno so zemepisným označením a označením pôvodu, plnené do sklenených fliaš, spojené s ročníkom zberu; a nemôže sa uvádzať na trh, ak nemá tri roky, musí sa uvádzať v osobitnej evidencii.

[Portaria no 924/2004, de 26.07.2004]

4.

Portské víno s príznačnými organoleptickými vlastnosťami, vyznačujúce sa komplexným buketom a chuťou, získané sceľovaním vín v rôznych fázach výroby, vďaka čomu má špecifické organoleptické vlastnosti.

[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

 

Velha reserva (ou grande reserva)

portugalský

CHOP

(1, 3)

Pojem vyhradený pre akostné šumivé víno, šumivé víno so zemepisným označením a označením pôvodu, ktoré sa plní do fliaš 36 mesiacov pred stáčaním transverznou metódou, degoržovaním alebo odstránením kvasničných kalov.

[Portaria no 924/2004, de 26.07.2004]

 

Ruby

anglický

CHOP

(3)

Portské víno červenej alebo sýtočervenej farby. Sú to vína, pri ktorých sa výrobca vína usiluje obmedziť vývoj ich sýtej červenej farby a zachovať plody a silu mladého vína.

[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

Južná Afrika (6)

Solera

portugalský

CHOP

(3)

Víno spojené s dátumom zberu, ktorý je základom dávky, pričom sa každý rok na plnenie do fliaš vyberá množstvo maximálne 10 %, ktoré sa nahradí iným akostným vínom. Povolený maximálny počet pridaní je 10, potom sa celé množstvo vína plní do fliaš.

[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

 

Super reserva

portugalský

CHOP

(4)

Pojem vyhradený pre akostné šumivé víno, šumivé víno so zemepisným označením a označením pôvodu, ktoré sa plní do fliaš 24 až 36 mesiacov pred stáčaním transverznou metódou, degoržovaním alebo odstránením kvasničných kalov.

[Portaria no 924/2004, de 26.07.2004]

 

Superior

portugalský

CHOP

(1, 3)

1.

Pojem vyhradený pre víno so zemepisným označením a označením pôvodu, plnené do sklenených fliaš, s príznačnými organoleptickými vlastnosťami, so skutočným obsahom alkoholu aspoň o 1 obj. % vyšším, ako je zákonom ustanovené minimum; musí sa uvádzať v osobitnej evidencii.

2.

Pojem vyhradený pre likérové víno so zemepisným označením a označením pôvodu, plnené do sklenených fliaš, nemôže sa uvádzať na trh, ak nemá päť rokov, musí sa uvádzať v osobitnej evidencii.

[Portaria no 924/2004, de 26.07.2004]

 

Tawny

anglický

CHOP

(3)

Červené portské víno, ktoré vyzrievalo v dreve najmenej sedem rokov. Získava sa z viacerých rôznych vín, ktoré vyzrievali rôzne dlho v sudoch alebo kadiach. S vekom sa farba vín pomaly mení na zlatohnedú, stredne zlatohnedú alebo jasnú zlatohnedú, s buketom sušeného ovocia a dreva; čím staršie víno, tým silnejšie sú tieto arómy.

[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

Južná Afrika (6)

Vintage, prípadne doplnené výrazom Late Bottle (LBV) alebo Character

anglický

CHOP

(3)

Portské víno s veľmi kvalitnými organoleptickými vlastnosťami, z jedného zberu, červené a husté v čase schválenia, s jemným buketom a chuťou, s povolením ústavu Port and Douro Wine Institute na používanie tohto označenia. Prijatie názvu „Late Bottled Vintage“ alebo „LBV“ sa môže uskutočniť vo štvrtom roku po roku zberu a posledné plnenie do fliaš sa môže realizovať do 31. decembra v šiestom roku po roku zberu.

[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

 

Vintage

anglický

CHOP

(3)

Portské víno s výnimočnými organoleptickými vlastnosťami, z jedného zberu, červené a husté v čase schválenia, s jemným buketom a chuťou, s povolením ústavu Port and Douro Wine Institute na používanie tohto označenia a príslušným dátumom. Prijatie názvu „Vintage“ sa môže uskutočniť v druhom roku po roku zberu a posledné plnenie do fliaš sa musí realizovať do 30. júla tretieho roku po roku zberu. Víno sa môže uviesť na trh až od 1. mája druhého roku po roku zberu.

[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

Južná Afrika (6)


RUMUNSKO

Rezervă

rumunský

CHOP/CHZO

(1)

Víno, ktoré vyzrievalo najmenej 6 mesiacov v dubovom sude a najmenej šesť mesiacov vo fľaši.

 

Vin de vinotecă

rumunský

CHOP

(1, 15, 16)

Víno, ktoré vyzrievalo najmenej jeden rok v dubovom sude a najmenej štyri roky vo fľaši.

 


SLOVENSKO

Mladé víno

slovenský

CHOP

(1)

Víno musí byť plnené do fliaš pred koncom kalendárneho roku, ktorý bol rokom zberu hrozna použitého na získanie vína. Uvedenie vína na trh je povolené od prvého pondelka v novembri roku vinobrania.

 

Archívne víno

Slovensko

CHOP

(1)

Víno vyzrievalo najmenej tri roky po vinobraní hrozna, z ktorého bolo víno získané.

 

Panenská úroda

Slovensko

CHOP

(1)

Hrozno použité na výrobu vína pochádza z prvej úrody vinohradu. Za prvú úrodu sa považuje zber hrozna uskutočnený v treťom, najneskôr však v štvrtom roku po výsadbe.

 


SLOVINSKO

Mlado vino

slovinský

PGI/PGO

(1)

Víno, ktoré môže byť uvedené na trh najskôr 30 dní po vinobraní, najneskôr však do 31. januára.

 

Vysvetlivky:

(1)

CHOP (chránené označenie pôvodu) alebo CHZO (chránené zemepisné označenie), doplnené odkazom na kategórie vinárskych výrobkov uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

(2)

Slová vyznačené kurzívou slúžia iba na informačné účely alebo na účely vysvetlenia a nepodliehajú ustanoveniam článku 3 tohto nariadenia. Keďže sú orientačné, za žiadnych okolností nenahrádzajú platné vnútroštátne právne predpisy.


(1)  Používanie pojmu „Qualitätswein mit Prädikat“ je povolené v prechodnom období, ktoré končí 31. decembra 2010.

(2)  V súvislosti s pojmami „Sekt“, „Likörwein“ a „Perlwein“.sa nepožaduje žiadna ochrana.

(3)  V súvislosti s pojmom „sekt“ sa nenárokuje žiadna ochrana.

(4)  V súvislosti s pojmom „sekt“ sa nenárokuje žiadna ochrana.

(5)  V súvislosti s pojmami „Riesling“ a „Sekt“ sa nepožaduje žiadna ochrana.

(6)  Pojmy „Ruby“, „Tawny“ a „Vintage“ sa používajú v kombinácii s juhoafrickým zemepisným označením „CAPE“.


PRÍLOHA XIII

POJMY OZNAČUJÚCE VINÁRSKY PODNIK

Členské štáty alebo tretie krajiny

Pojmy

Rakúsko

Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

Česká republika

Sklep, vinařský dům, vinařství

Nemecko

Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

Francúzsko

Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Grécko

Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Aμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)), Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

Taliansko

abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Cyprus

Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

Portugalsko

Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Slovensko

Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť

Slovinsko

Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet


PRÍLOHA XIV

OZNAČENIE OBSAHU CUKRU

Pojmy

Podmienky používania

ČASŤ A –   

Zoznam pojmov, ktoré sa majú používať pri šumivom víne, sýtenom šumivom víne, akostnom šumivom víne alebo akostnom aromatickom šumivom víne

brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

Ak je obsah cukru menší ako 3 gramy na liter; tieto výrazy môžu byť použité iba pre výrobky, do ktorých po druhotnom kvasení nebol pridaný žiaden cukor.

extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют

Ak je obsah cukru od 0 do 6 gramov na liter.

brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют

Ak je obsah cukru nižší ako 12 gramov na liter.

extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør

Ak je obsah cukru od 12 do 17 gramov na liter.

sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо

Ak je obsah cukru od 17 do 32 gramov na liter.

demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо

Ak je obsah cukru od 32 do 50 gramov na liter.

doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais

Ak je obsah cukru vyšší ako 50 gramov na liter.

ČASŤ B –   

Zoznam pojmov, ktoré sa majú používať pre výrobky iné, ako sú uvedené v časti A

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva

Ak obsah cukru nie je vyšší ako:

4 gramov na liter alebo

9 gramov na liter, ak celkový obsah kyselín vyjadrený v gramoch kyseliny vínnej na liter nie je o viac ako 2 gramov nižší ako obsah zvyškového cukru.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt

Ak je obsah cukru vyšší ako vyššie stanovené maximum, ale nie je vyšší ako:

12 gramov na liter alebo

18 gramov na liter, ak celkový obsah kyselín vyjadrený v gramoch kyseliny vínnej na liter nie je o viac ako 10 gramov nižší ako obsah zvyškového cukru.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött

Ak je obsah cukru vyšší ako vyššie stanovené maximum, ale nie je vyšší ako 45 gramov na liter.

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött.

Ak je obsah cukru najmenej 45 gramov na liter.


PRÍLOHA XV

ZOZNAM ODRÔD VINIČA A ICH SYNONÝM, KTORÉ SA MÔŽU UVÁDZAŤ NA ETIKETÁCH VÍN

(*)   VYSVETLIVKY:

Pojmy vyznačené kurzívou:

odkaz na synonymum odrody viniča.

„°“:

žiadne synonymum.

Pojmy vyznačené tučným písmom:

stĺpec 3: názov odrody viniča,

stĺpec 4: krajina, ktorej názov zodpovedá odrode a odkazu na odrodu.

Pojmy, ktoré nie sú vyznačené tučným písmom:

stĺpec 3: názov synonyma odrody viniča,

stĺpec 4: názov krajiny, v ktorej sa používa synonymum názvu odrody viniča.

ČASŤ A —   Zoznam odrôd viniča a ich synoným, ktoré sa môžu uvádzať na etiketách vín v súlade s článkom 62 ods. 3

 

Názov chráneného označenie pôvodu alebo zemepisného označenia

Názov odrody alebo jeho synonymá

Krajiny, ktoré môžu používať názov odrody alebo niektoré z jeho synoným (1)

1

Alba (IT)

Albarossa

Taliansko°

2

Alicante (ES)

Alicante Bouschet

Grécko°, Taliansko°, Portugalsko°, Alžírsko°, Tunisko°, Spojené štáty°, Cyprus°, Južná Afrika

N.B.: Názov „Alicante“ sa na označenie vína nesmie používať samostatne.

3

Alicante Branco

Portugalsko°

4

Alicante Henri Bouschet

Francúzsko°, Srbsko a Čierna Hora (6)

5

Alicante

Taliansko°

6

Alikant Buse

Srbsko a Čierna Hora (4)

7

Avola (IT)

Nero d'Avola

Taliansko

8

Bohotin (RO)

Busuioacă de Bohotin

Rumunsko

9

Borba (PT)

Borba

Španielsko°

10

Bourgogne (FR)

Blauburgunder

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (13-20-30), Rakúsko (18-20), Kanada (20-30), Čile (20-30), Taliansko (20-30)

11

Blauer Burgunder

Rakúsko (10-13), Srbsko a Čierna Hora (17-30), Švajčiarsko

12

Blauer Frühburgunder

Nemecko (24)

13

Blauer Spätburgunder

Nemecko (30), Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (10-20-30), Rakúsko (10-11), Bulharsko (30), Kanada (10-30), Čile (10-30), Rumunsko (30), Taliansko (10-30)

14

Burgund Mare

Rumunsko (35, 27, 39, 41)

15

Burgundac beli

Srbsko a Čierna Hora (34)

16

Burgundac Crni

Chorvátsko°

17

Burgundac crni

Srbsko a Čierna Hora (11-30)

18

Burgundac sivi

Chorvátsko°, Srbsko a Čierna Hora°

19

Burgundec bel

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko°

20

Burgundec crn

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (10-13-30)

21

Burgundec siv

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko°

22

Early Burgundy

Spojené štáty°

23

Fehér Burgundi, Burgundi

Maďarsko (31)

24

Frühburgunder

Nemecko (12), Holandsko°

25

Grauburgunder

Nemecko, Bulharsko, Maďarsko°, Rumunsko (26)

26

Grauer Burgunder

Kanada, Rumunsko (25), Nemecko, Rakúsko

27

Grossburgunder

Rumunsko (37, 14, 40, 42)

28

Kisburgundi kék

Maďarsko (30)

29

Nagyburgundi

Maďarsko°

30

Spätburgunder

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (10-13-20), Srbsko a Čierna Hora (11-17), Bulharsko (13), Kanada (10-13), Čile, Maďarsko (29), Moldavsko°, Rumunsko (13), Taliansko (10-13), Spojené kráľovstvo, Nemecko (13)

31

Weißburgunder

Južná Afrika (33), Kanada, Čile (32), Maďarsko (23), Nemecko (32, 33), Rakúsko (32), Spojené kráľovstvo°, Taliansko

32

Weißer Burgunder

Nemecko (31, 33), Rakúsko (31), Čile (31), Švajčiarsko°, Slovinsko, Taliansko

33

Weissburgunder

Južná Afrika (31), Nemecko (31, 32), Spojené kráľovstvo, Taliansko

34

Weisser Burgunder

Srbsko a Čierna Hora (15)

35

Calabria (IT)

Calabrese

Taliansko

36

Cotnari (RO)

Grasă de Cotnari

Rumunsko

37

Franken (DE)

Blaufränkisch

Česká republika (39), Rakúsko°, Nemecko, Slovinsko (Modra frankinja, Frankinja), Maďarsko, Rumunsko (14, 27, 39, 41)

38

Frâncușă

Rumunsko

39

Frankovka

Česká republika (37), Slovensko (40), Rumunsko (14, 27, 38, 41)

40

Frankovka modrá

Slovensko (39)

41

Kékfrankos

Maďarsko, Rumunsko (37, 14, 27, 39)

42

Friuli (IT)

Friulano

Taliansko

43

Graciosa

Graciosa

Portugalsko°

44

Мелник

Melnik

Мелник

Melnik

Bulharsko

45

Moravské (CZ)

Cabernet Moravia

Česká republika°

46

Moravia dulce

Španielsko°

47

Moravia agria

Španielsko°

48

Muškat moravský

Česká republika°, Slovensko

49

Odobești (RO)

Galbenă de Odobești

Rumunsko

50

Porto (PT)

Portoghese

Taliansko°

51

Rioja (ES)

Torrontés riojano

Argentína°

52

Sardegna (IT)

Barbera Sarda

Taliansko

53

Sciacca (IT)

Sciaccarello

Francúzsko


ČASŤ B —   Zoznam odrôd viniča a ich synoným, ktoré sa môžu uvádzať na etiketách vín v súlade s článkom 62 ods. 4

 

Názov chráneného označenie pôvodu alebo zemepisného označenia

Názov odrody alebo jeho synonymá

Krajiny, ktoré môžu používať názov odrody alebo niektoré z jeho synoným (1)

1

Mount Athos – Agioritikos (GR)

Agiorgitiko

Grécko°, Cyprus°

2

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianico

Taliansko°, Grécko°, Malta°

3

Aglianicone

Taliansko°

4

Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico

Taliansko

5

Ansonica Costa dell'Argentario (IT)

Ansonica

Taliansko

6

Conca de Barbera (ES)

Barbera Bianca

Taliansko°

7

Barbera

Južná Afrika°, Argentína°, Austrália°, Chorvátsko°, Mexiko°, Slovinsko°, Uruguaj°, Spojené štáty°, Grécko°, Taliansko°, Malta°

8

Barbera Sarda

Taliansko°

9

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco

Taliansko°

10

Brachetto d'Acqui (IT)

Brachetto

Taliansko

11

Etyek-Budai (HU)

Budai

Maďarsko°

12

Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese

Taliansko

13

Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell'Alto Monferrato (IT)

Cortese

Taliansko

14

Duna Borrégió (HU)

Dunajskostredský (SK)

Duna gyöngye

Maďarsko

15

Dunaj

Slovensko

16

Côte de Duras (FR)

Durasa

Taliansko

17

Korinthos-Korinthiakos (GR)

Corinto Nero

Taliansko°

18

Korinthiaki

Grécko°

19

Fiano di Avellino (IT)

Fiano

Taliansko

20

Fortana del Taro (IT)

Fortana

Taliansko

21

Freisa d'Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa

Taliansko

22

Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco

Taliansko

23

Grignolino d'Asti (IT)

Grignolino del Monferrato Casalese (IT)

Grignolino

Taliansko

24

Izsáki Arany Sáfeher (HU)

Izsáki Sáfeher

Maďarsko

25

Lacrima di Morro d'Alba (IT)

Lacrima

Taliansko

26

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco grasparossa

Taliansko

27

Lambrusco

Taliansko

28

Lambrusco di Sorbara (IT)

29

Lambrusco Mantovano (IT)

30

Lambrusco Salamino di Santa Corce (IT)

31

Lambrusco Salamino

Taliansko

32

Colli Maceratesi

Maceratino

Taliansko

33

Vino Nobile de Montepulciano (IT)

Montepulciano

Taliansko°

34

Nebbiolo d'Alba (IT)

Nebbiolo

Taliansko

35

Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT)

Pignoletto

Taliansko

36

Primitivo di Manduria

Primitivo

Taliansko

37

Rheingau (DE)

Rheinhessen (DE)

Rajnai rizling

Maďarsko (40)

38

Rajnski rizling

Srbsko a Čierna Hora (39-40-45)

39

Renski rizling

Srbsko a Čierna Hora (38-42-45), Slovinsko° (44)

40

Rheinriesling

Bulharsko°, Rakúsko, Nemecko (42), Maďarsko (37), Česká republika (48), Taliansko (42), Grécko, Portugalsko, Slovinsko

41

Rhine Riesling

Južná Afrika°, Austrália°, Čile (43), Moldavsko°, Nový Zéland°, Cyprus, Maďarsko°

42

Riesling renano

Nemecko (40), Srbsko a Čierna Hora (38-39-45), Taliansko (40)

43

Riesling Renano

Čile (41), Malta°

44

Radgonska ranina

Slovinsko

45

Rizling rajnski

Srbsko a Čierna Hora (38-39-42)

46

Rizling Rajnski

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko°, Chorvátsko°

47

Rizling rýnsky

Slovensko°

48

Ryzlink rýnský

Česká republika (40)

49

Rossese di Dolceacqua (IT)

Rossese

Taliansko

50

Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese

Taliansko

51

Štajerska Slovenija

Štajerska belina

Slovinsko

52

Teroldego Rotaliano (IT)

Teroldego

Taliansko

53

Vinho Verde (PT)

Verdea