Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0642

Nariadenie Komisie (ES) č. 642/2009 z 22. júla 2009 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn televízorov (Text s významom pre EHP)

OJ L 191, 23.7.2009, p. 42–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 95 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/642/oj

23.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 191/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 642/2009

z 22. júla 2009,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES o požiadavkách na ekodizajn televízorov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

po porade s konzultačným fórom pre ekodizajn,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2005/32/ES by Komisia mala ustanoviť požiadavky na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu, ktoré predstavujú významný objem odbytu a obchodovania, majú významný vplyv na životné prostredie a predstavujú významný potenciál zlepšenia vplyvu na životné prostredie bez neprimerane vysokých nákladov.

(2)

V článku 16 ods. 2 prvej zarážke smernice 2005/32/ES sa uvádza, že v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 a kritériami ustanovenými v článku 15 ods. 2 a po porade s konzultačným fórom pre ekodizajn Komisia vo vhodných prípadoch zavedie nové vykonávacie opatrenia týkajúce sa spotrebnej elektroniky.

(3)

Komisia uskutočnila prípravnú štúdiu analyzujúcu technické, environmentálne a ekonomické aspekty televízorov. Štúdia bola vypracovaná spolu so zúčastnenými subjektmi a zainteresovanými stranami zo Spoločenstva a tretích krajín a výsledky sa zverejnili na internetovej stránke Komisie EUROPA.

(4)

Televízory predstavujú v oblasti spotreby elektrickej energie významnú skupinu výrobkov spotrebnej elektroniky, a preto sú aj prioritné v rámci politiky ekodizajnu.

(5)

Environmentálnym aspektom televízorov, ktorý je označovaný za významný na účely tohto nariadenia, je spotreba elektrickej energie vo fáze používania výrobku.

(6)

Ročná spotreba elektrickej energie v súvislosti s televízormi sa v Spoločenstve v roku 2007 odhadovala na 60 TWh, čo zodpovedá 24 Mt emisií CO2. Ak sa neprijmú žiadne osobitné opatrenia na obmedzenie tejto spotreby, predpokladá sa, že spotreba elektrickej energie stúpne v roku 2020 na 132 TWh. Prípravná štúdia dokazuje, že spotreba elektrickej energie vo fáze používania sa dá výrazne znížiť.

(7)

Ďalšie dôležité environmentálne aspekty sa týkajú nebezpečných látok používaných pri výrobe televízorov a odpad z televízorov likvidovaných na konci životnosti. Zlepšeniami súvisiaceho vplyvu na životné prostredie sa zaoberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (2), resp. smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (3), a preto by sa nimi toto nariadenie ďalej nemalo zaoberať.

(8)

Prípravná štúdia dokázala, že požiadavky týkajúce sa ďalších parametrov ekodizajnu uvedených v časti 1 prílohy I k smernici 2005/32/ES nie sú potrebné.

(9)

Zníženie spotreby elektrickej energie v prípade televízorov je možné/realizovateľné uplatňovaním existujúcich vlastnícky nechránených a nákladovo efektívnych technológií, ktoré vedú k zníženiu kombinovaných výdavkov na nákup a prevádzkovanie televízorov.

(10)

Požiadavky na ekodizajn by mali zosúladiť požiadavky na spotrebu elektrickej energie pre televízory v celom Spoločenstve, čo prispeje k fungovaniu vnútorného trhu a k zlepšeniu environmentálnych vlastností týchto výrobkov.

(11)

Požiadavky na ekodizajn by nemali mať negatívny vplyv na funkčnosť výrobku a nemali by negatívne ovplyvňovať zdravie, bezpečnosť a životné prostredie. Výhody zníženia spotreby elektrickej energie počas fázy používania výrobku by mali viac než vykompenzovať všetky dodatočné vplyvy na životné prostredie počas výrobnej fázy.

(12)

Požiadavky na ekodizajn by sa mali zavádzať postupne, aby sa zabezpečil dostatočný časový rámec pre výrobcov na úpravu svojich výrobkov. Časový harmonogram by mal byť taký, aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu na funkčnosť zariadení na trhu a aby sa zohľadnili účinky na náklady výrobcov, predovšetkým malých a stredných podnikov, a aby sa zároveň zabezpečilo včasné dosiahnutie cieľov tohto nariadenia.

(13)

Merania príslušných parametrov výrobkov by sa mali vykonávať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov merania, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najnovšie metódy merania, prípadne vrátane harmonizovaných noriem prijatých európskymi organizáciami pre normalizáciu uvedenými v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel služieb informačnej spoločnosti (4).

(14)

Týmto nariadením by sa mal zvýšiť prienik takých technológií na trh, ktoré zmenšujú vplyv televízorov na životné prostredie, čo do roku 2020 povedie k odhadovaným úsporám elektrickej energie vo výške 28 TWh v porovnaní so situáciou bez prijatia akýchkoľvek opatrení.

(15)

V súlade s článkom 8 smernice 2005/32/ES by malo toto nariadenie špecifikovať uplatniteľné postupy posudzovania zhody.

(16)

Na uľahčenie kontrol zhody by sa od výrobcov malo vyžadovať, aby v technickej dokumentácii poskytovali informácie uvedené v prílohách IV a V k smernici 2005/32/ES, pokiaľ sa tieto informácie týkajú požiadaviek stanovených v tomto nariadení.

(17)

V súčasnosti najlepšia dosiahnuteľná energetická účinnosť v režime zapnutia a zmenšený vplyv na životné prostredie súvisiaci s nebezpečnými látkami sa uvádzajú v rozhodnutí Komisie 2009/300/ES z 12. marca 2009, ktorým sa ustanovujú zrevidované ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva televízorom (5). Takýto odkaz pomôže zabezpečiť širokú dostupnosť informácií a ľahký prístup k nim, predovšetkým pre malé a stredné podniky a veľmi malé firmy, čím sa ďalej uľahčí integrácia konštrukčných technológií najlepších pre znižovanie vplyvu televízorov na životné prostredie. Preto by sa v tomto nariadení nemali uvádzať referenčné hodnoty pre najlepšie dostupné technológie.

(18)

Požiadavky na ekodizajn uplatniteľné od 7. januára 2013 podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave (6) by sa mali uplatňovať na televízory skôr, než je stanovené v uvedenom nariadení, pretože technológie, ktoré vyhovujú jeho ustanoveniam, sa môžu implementovať do televízorov v rámci skoršieho časového obdobia a môžu sa tak dosiahnuť dodatočné úspory energie. Preto by sa nariadenie (ES) č. 1275/2008 nemalo uplatňovať na televízory a malo by sa zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(19)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeným na základe článku 19 ods. 1 smernice 2005/32/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa ustanovujú požiadavky na ekodizajn pre umiestňovanie televízorov na trh.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Okrem vymedzení pojmov uvedených v smernici 2005/32/ES sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„televízor“ znamená televízny prijímač alebo televízny monitor;

2.

„televízny prijímač“ znamená výrobok určený predovšetkým na zobrazovanie a prijímanie audiovizuálnych signálov, ktorý je uvedený na trh v rámci jedného označenia modelu alebo systému a ktorý pozostáva z:

a)

obrazovky;

b)

jedného tunera/prijímača alebo viacerých tunerov/prijímačov a voliteľných prídavných funkcií pre archiváciu a/alebo zobrazovanie údajov, akými sú univerzálny digitálny disk (DVD), jednotka pevného disku (HDD) alebo kazetový videorekordér (VCR), buď ako jednotka kombinovaná s obrazovkou, alebo ako jedna alebo viac samostatných jednotiek;

3.

„televízny monitor“ znamená výrobok určený na to, aby sa na integrovanej obrazovke zobrazoval video signál z rozličných zdrojov vrátane signálov televízneho vysielania, ktorým sa môžu ovládať a reprodukovať audio signály z externých zdrojových zariadení a ktorý je pripojený pomocou štandardizovaných vedení pre video signál vrátane konektorov typu Cinch (zložkový, kompozitný), SCART, HDMI, a budúcich bezdrôtových štandardov (s výnimkou neštandardizovaných vedení pre video signál, ako sú DVI a SDI), ale nemôže prijímať a spracovávať signály vysielania;

4.

„režim zapnutia“ znamená stav, keď je televízor zapojený do hlavného energetického sieťového zdroja a vytvára zvuk a obraz;

5.

„domáci režim“ znamená nastavenie televízora, ktoré odporúča výrobca pre bežné používanie v domácnosti;

6.

„pohotovostný(-é) režim(-y)“ znamená stav, keď je zariadenie zapojené do hlavného energetického sieťového zdroja, závisí od energetického vstupu zo sieťového zdroja, aby správne plnilo svoj účel, a poskytuje iba tieto funkcie, ktoré môžu pretrvávať neurčitý čas:

funkciu opätovnej aktivácie alebo funkciu opätovnej aktivácie a iba indikáciu zapnutej funkcie opätovnej aktivácie a/alebo

zobrazenie informácií alebo stavu;

7.

„režim vypnutia“ znamená stav, keď je zariadenie zapojené do hlavného energetického sieťového zdroja a neposkytuje žiadnu funkciu; patria sem aj:

a)

stavy poskytujúce len indikáciu režimu vypnutia;

b)

stavy poskytujúce len funkcie určené na zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES (7);

8.

„funkcia opätovnej aktivácie“ znamená funkciu, ktorá umožňuje aktivovanie iných režimov, vrátane režimu zapnutia, diaľkovým spínačom, vrátane diaľkového ovládača, vnútorného snímača a časovača, do stavu poskytujúceho ďalšie funkcie vrátane režimu zapnutia;

9.

„zobrazovanie informácií alebo stavu“ znamená nepretržitú funkciu poskytovania informácií alebo uvádzania stavu zariadenia na obrazovke vrátane hodín;

10.

„rýchle menu“ znamená súbor nastavení televízora preddefinovaných výrobcom, pri ktorých si užívateľ televízora musí zvoliť konkrétne nastavenie pri prvom uvedení televízora do činnosti;

11.

„plné HD rozlíšenie“ znamená rozlíšenie obrazovky s fyzickým počtom pixelov minimálne 1 920 × 1 080 pixelov.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn

Požiadavky na ekodizajn televízorov sa ustanovujú v prílohe I.

Zhoda s požiadavkami na ekodizajn sa zisťuje v súlade s metódami ustanovenými v prílohe II.

Článok 4

Posudzovanie zhody

Postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 8 smernice 2005/32/ES je systém vnútornej kontroly návrhu ustanovený v prílohe IV k uvedenej smernici alebo systém riadenia pre posudzovanie zhody ustanovený v prílohe V k uvedenej smernici.

Technická dokumentácia, ktorá sa má predložiť na účely posudzovania zhody, sa uvádza v bode 1 časti 5 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Kontroly na účely dohľadu sa vykonávajú v súlade s postupom overovania uvedeným v prílohe III.

Článok 6

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie na základe technického pokroku najneskôr do troch rokov od jeho nadobudnutia účinnosti a výsledky tohto preskúmania predloží konzultačnému fóru pre ekodizajn.

Článok 7

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1275/2008

Bod 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1275/2008 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Požiadavky na ekodizajn uvedené v bode 1 časti 1, časti 3, časti 4 a v bode 2 časti 5 prílohy I sa uplatňujú od 20. augusta 2010.

Požiadavky na ekodizajn uvedené v bode 2 časti 1 prílohy I sa uplatňujú od 1. apríla 2012.

Požiadavky na ekodizajn uvedené v bode 1 písm. a) až d) časti 2 prílohy I sa uplatňujú od 7. januára 2010.

Požiadavky na ekodizajn uvedené v bode 2 písm. a) až e) časti 2 prílohy I sa uplatňujú od 20. augusta 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2009

Za Komisiu

Andris PIEBALGS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(3)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24.

(4)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5)  Ú. v. EÚ L 82, 28.3.2009, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 45.

(7)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 24.


PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA EKODIZAJN

1.   PRÍKON V REŽIME ZAPNUTIA

1.

Od 20. augusta 2010:

Príkon televízora v režime zapnutia s viditeľnou plochou obrazovky A vyjadrenou v dm2 nesmie prekročiť tieto limity:

 

Plné HD rozlíšenie

Všetky ostatné rozlíšenia

Televízne prijímače

20 W + A · 1,12 · 4,3224 W/dm2

20 W + A · 4,3224 W/dm2

Televízne monitory

15 W + A · 1,12 · 4,3224 W/dm2

15 W + A · 4,3224 W/dm2

2.

Od 1. apríla 2012:

Príkon televízora v režime zapnutia s viditeľnou plochou obrazovky A vyjadrenou v dm2 nesmie prekročiť tieto limity:

 

Všetky rozlíšenia

Televízne prijímače

16 W + A · 3,4579 W/dm2

Televízne monitory

12 W + A · 3,4579 W/dm2

2.   PRÍKON V POHOTOVOSTNOM REŽIME/REŽIME VYPNUTIA

1.

Od 7. januára 2010:

a)

Príkon v „režime vypnutia“:

Príkon televízorov v akomkoľvek režime vypnutia nesmie byť vyšší ako 1,00 W.

b)

Príkon v „pohotovostnom(-ých) režime(-och)“:

Príkon televízorov nachádzajúcich sa v akomkoľvek stave poskytujúcom len funkciu opätovnej aktivácie alebo funkciu opätovnej aktivácie a iba indikáciu zapnutej funkcie opätovnej aktivácie nesmie byť vyšší ako 1,00 W.

Príkon televízorov nachádzajúcich sa v akomkoľvek stave poskytujúcom len zobrazovanie informácií alebo stavu, alebo len kombináciu funkcie opätovnej aktivácie a zobrazovania informácií alebo stavu nesmie byť vyšší ako 2,00 W.

c)

Dosiahnuteľnosť režimu vypnutia a/alebo pohotovostného režimu

Televízory musia umožňovať režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim, a/alebo iný stav, v ktorom sa neprekročia uplatniteľné požiadavky na príkon pre režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim, keď je televízor zapojený do hlavného energetického sieťového zdroja.

d)

Pre televízne prijímače, ktoré pozostávajú z obrazovky a jedného tunera/prijímača alebo viacerých tunerov/prijímačov a voliteľných prídavných funkcií pre archiváciu a/alebo zobrazovanie údajov, akými sú univerzálny digitálny disk (DVD), jednotka pevného disku (HDD) alebo kazetový videorekordér (VCR) v rámci jednej alebo viacerých samostatných jednotiek, sa písmená a) až c) uplatňujú zvlášť pre obrazovku a zvlášť pre samostatnú jednotku alebo samostatné jednotky.

2.

Od 20. augusta 2011:

a)

Príkon v „režime vypnutia“:

Príkon televízorov v režime vypnutia, a to v akomkoľvek stave, nesmie byť vyšší ako 0,30 W, pokiaľ nie je splnená podmienka uvedená v nasledujúcom odseku.

V prípade televízorov s dobre viditeľným spínačom, ktorým sa televízor uvádza do stavu s príkonom nepresahujúcim 0,01 W, keď sa spínač prepne do polohy vypnutia, nesmie príkon žiadneho iného režimu vypnutia televízora presiahnuť 0,50 W.

b)

Príkon v „pohotovostnom(-ých) režime(-och)“:

Príkon televízorov nachádzajúcich sa v akomkoľvek stave poskytujúcom len funkciu opätovnej aktivácie alebo funkciu opätovnej aktivácie a iba indikáciu zapnutej funkcie opätovnej aktivácie nesmie byť vyšší ako 0,50 W.

Príkon televízorov nachádzajúcich sa v akomkoľvek stave poskytujúcom len zobrazovanie informácií alebo stavu alebo len kombináciu funkcie opätovnej aktivácie a zobrazovania informácií alebo stavu nesmie byť vyšší ako 1,00 W.

c)

Dosiahnuteľnosť režimu vypnutia a/alebo pohotovostného režimu

Televízory musia umožňovať režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim a/alebo iný stav, v ktorom sa neprekročia uplatniteľné požiadavky na príkon pre režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim, keď je televízor zapojený do hlavného energetického sieťového zdroja.

d)

Automatické zníženie spotreby

Televízory poskytujú funkciu s týmito vlastnosťami:

i)

Maximálne po 4 hodinách od posledného zásahu užívateľa a/alebo zmeny kanálu v režime zapnutia sa televízor automaticky prepne z režimu zapnutia do:

pohotovostného režimu alebo

režimu vypnutia alebo

iného stavu, v ktorom sa neprekročia uplatniteľné požiadavky na príkon pre režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim.

ii)

Televízory zobrazia výstražnú správu pred automatickým prepnutím z režimu zapnutia do príslušného stavu/režimu.

Táto funkcia musí byť vopred nastavená.

e)

Pre televízne prijímače, ktoré pozostávajú z obrazovky a jedného tunera/prijímača alebo viacerých tunerov/prijímačov a voliteľných prídavných funkcií pre archiváciu a/alebo zobrazovanie údajov, akými sú univerzálny digitálny disk (DVD), jednotka pevného disku (HDD) alebo kazetový videorekordér (VCR) v rámci samostatnej jednotky, sa písmená a) až d) uplatňujú zvlášť pre obrazovku a zvlášť pre samostatnú jednotku.

3.   „DOMÁCI REŽIM“ PRE TELEVÍZORY, KTORÉ SÚ VYBAVENÉ RÝCHLYM MENU

Od 20. augusta 2010:

Televízory s rýchlym menu pri počiatočnej aktivácii televízora musia poskytovať v rýchlom menu „domáci režim“, ktorý musí byť vopred nastavený pri počiatočnej aktivácii televízora. Ak užívateľ zvolí pri počiatočnej aktivácii televízora iný ako „domáci režim“, vykoná sa druhý výberový proces na potvrdenie tejto voľby.

4.   POMER MAXIMÁLNEJ SVIETIVOSTI

Od 20. augusta 2010:

Televízory bez rýchleho menu: maximálna svietivosť v režime zapnutia televízora tak, ako ho dodáva výrobca, nesmie byť menšia ako 65 % maximálnej svietivosti v najjasnejšom stave v režime zapnutia, aký televízor dosahuje.

Televízory s rýchlym menu: maximálna svietivosť v stave domáceho režimu nesmie byť menšia ako 65 % maximálnej svietivosti v najjasnejšom stave v režime zapnutia, aký televízor dosahuje.

5.   INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ POSKYTOVAŤ VÝROBCOVIA

1.

Na účely posudzovania zhody podľa článku 5 technická dokumentácia obsahuje tieto prvky:

a)

skúšobné parametre pre merania:

teplota okolitého prostredia,

skúšobné napätie vo V a frekvencia v Hz,

celkové harmonické skreslenie systému dodávky elektrickej energie,

vstupný terminál pre skúšobné audio a video signály,

informácie a dokumentácia o prístrojovom vybavení, nastavení a obvodoch používaných pre elektrické skúšanie;

b)

režim zapnutia:

údaje o príkone vo wattoch zaokrúhlené na jedno desatinné miesto pre merania výkonu do 100 W a na najbližšie celé číslo pre merania výkonu nad 100 W,

charakteristiky dynamického vysielacieho videosignálu predstavujúceho typický obsah televízneho vysielania,

postupnosť krokov na dosiahnutie stabilného stavu vzhľadom na príkon,

okrem toho pre televízory s rýchlym menu pomer maximálnej svietivosti v domácom režime a maximálnej svietivosti v najjasnejšom stave v režime zapnutia, aký televízor dosahuje, vyjadrený v percentách,

okrem toho pre televízne monitory opis príslušných charakteristík tunera používaného na merania;

c)

pre každý pohotovostný režim a/alebo režim vypnutia:

údaje o príkone vo wattoch zaokrúhlené na dve desatinné miesta,

použitá metóda merania,

opis spôsobu, akým bol režim zvolený alebo naprogramovaný,

postupnosť krokov na dosiahnutie režimu, v ktorom televízor automaticky mení režimy;

d)

automatické zníženie spotreby

trvanie režimu zapnutia pred tým, ako sa televízor automaticky prepne do pohotovostného režimu alebo režimu vypnutia alebo do iného stavu, v ktorom sa neprekročia uplatniteľné požiadavky na príkon pre režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim;

e)

nebezpečné látky

ak televízor obsahuje ortuť alebo olovo: obsah ortuti vyjadrený v X,X mg a prítomnosť olova.

2.

Od 20. augusta 2010:

Na voľne prístupných internetových stránkach sa musia zverejňovať tieto informácie:

údaje o príkone vo wattoch v režime zapnutia zaokrúhlené na jedno desatinné miesto pre merania výkonu do 100 W a na najbližšie celé číslo pre merania výkonu nad 100 W,

pre každý pohotovostný režim a/alebo režim vypnutia údaje o príkone vo wattoch zaokrúhlené na dve desatinné miesta,

pre televízory bez rýchleho menu: pomer maximálnej svietivosti v režime zapnutia televízora tak, ako ho dodáva výrobca, a maximálnej svietivosti v najjasnejšom stave v režime zapnutia, aký televízor dosahuje, vyjadrený v percentách, zaokrúhlený na najbližšie celé číslo,

pre televízory s rýchlym menu: pomer maximálnej svietivosti v stave domáceho režimu a maximálnej svietivosti v najjasnejšom stave v režime zapnutia, aký televízor dosahuje, vyjadrený v percentách, zaokrúhlený na najbližšie celé číslo,

ak televízor obsahuje ortuť alebo olovo: obsah vyjadrený v X,X mg a prítomnosť olova.


PRÍLOHA II

MERANIA

1.   Merania príkonu v režime zapnutia

Merania príkonu uvedené v prílohe I časti 1 musia spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

Merania sa vykonávajú prostredníctvom spoľahlivého, presného a reprodukovateľného postupu merania, ktorý zohľadňuje všeobecne uznávaný súčasný stav vývoja metód merania.

b)

Stavy televízorov pre meranie príkonu v režime zapnutia:

Televízne prijímače bez rýchleho menu: Príkon uvedený v bodoch 1 a 2 sa meria v režime zapnutia televízora tak, ako ho dodáva výrobca, takže ovládacie prvky jasu televízora musia byť v polohe nastavenej výrobcom pre koncového užívateľa.

Televízne prijímače s rýchlym menu: Príkon uvedený v bodoch 1 a 2 sa meria v stave „domáceho režimu“.

Televízne monitory bez rýchleho menu: Televízny monitor musí byť pripojený k zodpovedajúcemu tuneru. Príkon uvedený v bodoch 1 a 2 sa meria v režime zapnutia televízora tak, ako ho dodáva výrobca, takže ovládacie prvky jasu televízneho monitora musia byť v polohe nastavenej výrobcom pre koncového užívateľa. Príkon tunera nie je pre merania príkonu televízneho monitora v režime zapnutia dôležitý.

Televízne monitory s rýchlym menu: Televízny monitor musí byť pripojený k zodpovedajúcemu tuneru. Príkon uvedený v bodoch 1 a 2 sa meria v stave „domáceho režimu“.

c)

Všeobecné podmienky:

Merania sa uskutočňujú pri teplote okolitého prostredia 23 °C +/– 5 °C.

Merania sa uskutočňujú pomocou dynamického vysielacieho videosignálu predstavujúceho typický obsah televízneho vysielania. Meria sa priemerná hodnota príkonu v priebehu 10 po sebe nasledujúcich minút.

Merania sa uskutočňujú po tom, ako bol televízor minimálne jednu hodinu v režime vypnutia, po čom bezprostredne nasledovala minimálne jedna hodina v režime zapnutia, a ukončia sa najneskôr po troch hodinách v režime zapnutia. Príslušný videosignál sa zobrazuje počas celého trvania režimu zapnutia. V prípade televízorov, o ktorých je známe, že sa stabilizujú počas jednej hodiny, sa môžu tieto časy skrátiť, ak je možné dokázať, že výsledné meranie sa pohybuje v rozmedzí 2 % výsledkov, ktoré by sa získali pri dodržaní predpísaných časov.

Merania sa uskutočňujú s neurčitosťou maximálne 2 % pri 95 % úrovni spoľahlivosti.

Merania sa uskutočňujú s deaktivovanou funkciou automatického ovládania jasu, ak taká funkcia existuje. Ak existuje funkcia automatického ovládania jasu a nie je možné ju deaktivovať, merania sa uskutočňujú so svetlom dopadajúcim priamo na senzor okolitého svetla na úrovni 300 luxov alebo viac.

2.   Merania príkonu v pohotovostnom režime/režime vypnutia

Merania príkonu uvedené v prílohe I časti 2 musia spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

Príkon uvedený v bodoch 1 písm. a), 1 písm. b), 2 písm. a) a 2 písm. b) sa meria pomocou spoľahlivého, presného a reprodukovateľného postupu merania, ktorý zohľadňuje všeobecne uznávaný súčasný stav technológie.

b)

Merania výkonu rovnajúceho sa 0,50 W alebo viac sa vykonávajú s neurčitosťou maximálne 2 % pri 95 % úrovni spoľahlivosti. Merania výkonu menšieho ako 0,50 W sa vykonávajú s neurčitosťou maximálne 0,01 W pri 95 % úrovni spoľahlivosti.

3.   Merania maximálnej svietivosti

Merania maximálnej svietivosti uvedené v prílohe I časti 4 musia spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

Merania sa vykonávajú prostredníctvom spoľahlivého, presného a reprodukovateľného postupu merania, ktorý zohľadňuje všeobecne uznávaný súčasný stav vývoja metód merania.

b)

Merania maximálnej svietivosti sa vykonávajú meračom svietivosti, ktorým sa zisťuje, či časť obrazovky zobrazujúca úplne (100 %) biely obraz, ktorý je súčasťou testovacieho vzoru „testu celej obrazovky“, nepresahuje priemernú úroveň obrazového signálu (APL), pri ktorej dochádza k obmedzeniu výkonu pomocou systému riadenia svietivosti obrazovky.

c)

Merania pomeru svietivosti sa vykonávajú tak, aby sa nenarušil bod merania meračom svietivosti na obrazovke a pritom dochádza k prepínaniu medzi jednotlivými stavmi uvedenými v prílohe I časti 4.


PRÍLOHA III

POSTUP OVEROVANIA

V rámci vykonávania dohľadu nad trhom podľa článku 3 ods. 2 smernice 2005/32/ES orgány členských štátov uplatňujú na požiadavky uvedené v prílohe I tento postup overovania:

1.

Orgány členského štátu preskúšajú jeden individuálny televízor.

2.

Model sa považuje za vyhovujúci ustanoveniam uvedeným v prílohe I, ak:

a)

výsledok príkonu v režime zapnutia neprekročí uplatniteľnú limitnú hodnotu stanovenú v prílohe I časti 1 bodoch 1 a 2 o viac ako 7 % a

b)

výsledky pre stavy v režime vypnutia, prípadne v pohotovostnom režime, neprekročia uplatniteľné limitné hodnoty stanovené v prílohe I časti 2 bodoch 1 písm. a), 1 písm. b), 2 písm. a) a 2 písm. b) o viac ako 0,10 W a

c)

výsledný pomer maximálnych svietivostí uvedený v prílohe I časti 3 nie je menší ako 60 %.

3.

Ak sa výsledky uvedené v bode 2 písm. a) alebo b) alebo c) nedosiahnu, preskúšajú sa ďalšie tri jednotky toho istého modelu.

4.

Po preskúšaní troch ďalších jednotiek toho istého modelu sa model považuje za vyhovujúci ustanoveniam uvedeným v prílohe I, ak:

a)

priemer výsledkov týchto troch jednotiek pre príkon v režime zapnutia neprekročí uplatniteľnú limitnú hodnotu ustanovenú v prílohe I časti 1 bodoch 1 a 2 o viac ako 7 % a

b)

priemer výsledkov týchto troch jednotiek pre stavy v režime vypnutia, prípadne v pohotovostnom režime, neprekročia uplatniteľné limitné hodnoty ustanovené v prílohe I časti 2 bodoch 1 písm. a) 1 písm. b), 2 písm. a) a 2 písm. b) o viac ako 0,10 W a

c)

priemer výsledkov týchto troch jednotiek pre pomer maximálnych svietivostí uvedený v prílohe I časti 3 nie je menší ako 60 %.

5.

Ak sa výsledky uvedené v bode 4 písm. a) a b) a c) nedosiahnu, model sa považuje za nevyhovujúci požiadavkám.

6.

Na účely kontroly zhody s požiadavkami orgány členských štátov používajú postup ustanovený v prílohe II a spoľahlivé, presné a reprodukovateľné postupy merania, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávaný súčasný stav vývoja metód merania vrátane metód uvedených v dokumentoch, ktorých referenčné čísla sa na tento účel uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie.


PRÍLOHA IV

Zoznam výrobkov využívajúcich energiu, na ktoré sa vzťahuje bod 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1275/2008

 

Rozhlasové prijímače

 

Videokamery

 

Videorekordéry

 

Hi-fi zariadenia

 

Zosilňovače zvuku

 

Systémy domáceho kina

 

Hudobné nástroje

A iné zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií, ale s výnimkou televízorov vymedzených v nariadení Komisie (ES) č. 642/2009.


Top