Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0638

Nariadenie Komisie (ES) č. 638/2009 z  22. júla 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1145/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 637/2008, pokiaľ ide o národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny

OJ L 191, 23.7.2009, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 265 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/638/oj

23.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 191/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 638/2009

z 22. júla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1145/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 637/2008, pokiaľ ide o národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a ustanovujú sa národné reštrukturalizačné programy pre sektor bavlny (1), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Druhým pododsekom ods. 1 článku 4 nariadenia (ES) č. 637/2008 zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 472/2009 (2) sa ustanovuje možnosť pre členské štáty predložiť jednotný návrh upraveného reštrukturalizačného programu na obdobie ôsmich rokov. Je nutné prispôsobiť vykonávacie predpisy tejto možnosti.

(2)

Vzhľadom na možné predĺženie trvania programov sa musí zvýšiť maximálne percento, ktoré možno vyplatiť formou preddavkov. Treba určiť podmienky uvoľnenia zábezpek, ktoré sa vzťahujú na tieto preddavky, a treba uviesť, že sa tieto zábezpeky nepožadujú na preddavky, ktoré sa vyplatia po úplnom vykonaní príslušných prác.

(3)

Na účely nediskriminačného zaobchádzania s podnikmi odzrňujúcimi bavlnu je potrebné, aby sa kontroly uvedené v druhom pododseku ods. 1 článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1145/2008 (3) týkali všetkých opatrení uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 637/2008.

(4)

Okrem toho treba stanoviť zodpovednosť členských štátov za kontrolu plnenia záväzku nepoužívať výrobnú prevádzku na odzrňovanie bavlny počas desiatich rokov od schválenia žiadosti o demontáž.

(5)

S cieľom optimalizovať účinky reštrukturalizačných programov treba členským štátom poskytnúť väčšiu pružnosť pri určovaní výšky pomoci na demontáž za každú tonu neodzrnenej bavlny. V tejto výške pomoci sa zohľadní rôznorodosť priemyslu odzrňovania bavlny, pričom sa v každom prípade vyhne nadmernej kompenzácii.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1145/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1145/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Na opatrenia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a), b), d) a e) nariadenia (ES) č. 637/2008 môžu členské štáty vyplatiť príjemcovi jeden alebo viacero preddavkov. Kombinovaná úroveň všetkých preddavkov nesmie byť vyššia ako 87,5 % oprávnených výdavkov.

Vyplatenie preddavku je podmienené zložením zábezpeky vo výške 120 % výšky príslušného preddavku.

Keď sú podmienky na vykonanie opatrenia splnené a keď sa uskutočnili kontroly uvedené v druhom a treťom pododseku ods. 1 článku 7, zábezpeky sa uvoľnia a dodatočné platby nepodliehajú zloženiu zábezpeky.“;

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Všetky platby uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré súvisia s osobitnou žiadosťou, sa vykonajú najneskôr:

a)

do 30. júna štvrtého roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola lehota na predloženie návrhu štvorročného programu reštrukturalizácie ustanoveného v prvom pododseku ods. 1 článku 4 nariadenia (ES) č. 637/2008;

b)

do 30. júna ôsmeho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola lehota na predloženie návrhu osemročného programu reštrukturalizácie ustanoveného v druhom pododseku ods. 1 článku 4 nariadenia (ES) č. 637/2008;

Platby v prvom roku prvého programového obdobia sa vykonávajú od 16. októbra 2009.“

2.

Článok 7 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Druhý pododsek sa nahrádza takto:

„V prípade opatrení uvedených v článku 7 ods. 1 písm. a), b), d) a e) nariadenia (ES) č. 637/2008 členské štáty preveria na mieste každú továreň, výrobnú prevádzku a prijímateľa, ktorí dostávajú podporu v rámci reštrukturalizačného programu predtým, ako sa uskutoční konečná platba, s cieľom skontrolovať, či sa splnili všetky podmienky na získanie pomoci a či sa vykonali všetky opatrenia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a), b), d) a e) uvedeného nariadenia.“

b)

Dopĺňa sa tento štvrtý pododsek:

„Členské štáty overia, či sa dodržiava záväzok uvedený v článku 10 ods. 1 písm. e).“

3.

V článku 10 ods. 1 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

písomný záväzok nepoužívať výrobnú prevádzku alebo prevádzky na odzrňovanie bavlny počas desiatich rokov od schválenia žiadosti, ako sa uvádza v písm. b).“;

4.

V článku 11 ods. 2 sa suma „100 EUR“ nahrádza sumou „190 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 178, 5.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 144, 9.6.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 19.11.2008, s. 17.


Top