Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0585

Nariadenie Komisie (ES) č. 585/2009 zo 6. júla 2009 , ktorým sa stanovujú mimoriadne opatrenia týkajúce sa osvedčení o náhrade na udelenie vývozných náhrad v prípade určitých poľnohospodárskych výrobkov vyvážaných vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

OJ L 176, 7.7.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/585/oj

7.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 585/2009

zo 6. júla 2009,

ktorým sa stanovujú mimoriadne opatrenia týkajúce sa osvedčení o náhrade na udelenie vývozných náhrad v prípade určitých poľnohospodárskych výrobkov vyvážaných vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad (2) sa stanovuje, že osvedčenia o náhrade, o ktoré bolo požiadané v súlade s článkom 33 písm. a) alebo s článkom 38a najneskôr do 7. novembra, sú platné do posledného dňa desiateho mesiaca nasledujúceho po mesiaci podania žiadosti o osvedčenie.

(2)

Nariadením (ES) č. 1043/2005 sa stanovuje aj to, že vydanie osvedčenia o náhrade zaväzuje držiteľa, aby požiadal o náhradu sumy, na ktorú bolo vydané osvedčenie na tovar vyvezený počas obdobia platnosti osvedčenia o náhrade.

(3)

Ak nebol splnený záväzok požiadať o náhradu, prepadne záruka vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi 95 % sumy uvedenej v osvedčení o náhrade a skutočne požiadanou sumou. V dôsledku vplyvu hospodárskej a finančnej krízy na trhy tretích krajín počas rozpočtového obdobia 2009 bolo desaťmesačné obdobie platnosti určitých osvedčení o náhrade vydaných na tovar, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve, určených na použitie od 1. októbra 2008, pre hospodárske subjekty spojené s vysokou mierou rizika a neistoty. Táto zvýšená neistota ovplyvňuje takmer všetok vývoz, na ktorý sa vzťahujú osvedčenia o náhrade vydané na použitie od 1. októbra 2008. V porovnaní so základnými potravinami nejde v prípade väčšiny tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve a na ktorý sa poskytujú vývozné náhrady, o životne dôležité výrobky, a preto je takýto tovar v dovážajúcich krajinách mimoriadne citlivý na zníženie spotreby.

(4)

Vplyv finančnej a hospodárskej krízy sa začal prejavovať koncom septembra 2008. V dôsledku krízy sa v súčasnosti vývozcovia tovaru, na ktorý sa vzťahujú osvedčenia o náhrade s použitím od 1. októbra 2008 s desaťmesačným obdobím platnosti na vývoz uskutočnený do konca júla 2009, ocitli v situácii, keď nemôžu úplne využiť všetky osvedčenia vydané na použitie od 1. októbra 2008.

(5)

V snahe obmedziť následky negatívneho vplyvu na vývozcov, je potrebné, aby sa odchylne od ustanovení článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 a článku 40 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (3), obdobie platnosti osvedčení o náhrade, o ktoré bolo v súlade s článkom 33 písm. a) alebo s článkom 38a nariadenia (ES) č. 1043/2005 požiadané v období od 8. júla do 26. septembra 2008 na použitie od 1. októbra 2008, predĺžilo do 30. septembra 2009.

(6)

Ustanovenia článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 376/2008 by sa v tomto prípade nemali uplatniť, keďže k predĺženiu obdobia platnosti príslušných osvedčení o náhrade nedochádza z dôvodu vyššej moci. Preto je potrebné stanoviť výslovnú odchýlku od článku 23 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005, aby sa v tomto prípade neuplatnil článok 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 376/2008.

(7)

Až do dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia mohli byť v súlade s článkom 45 nariadenia (ES) č. 1043/2005 určité osvedčenia o náhrade s desaťmesačnou platnosťou, o ktoré bolo v súlade s článkom 33 písm. a) alebo s článkom 38a nariadenia (ES) č. 1043/2005 požiadané v období od 8. júla do 7. novembra 2008, už vrátené vydávajúcemu orgánu. Aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie všetkých držiteľov uvedených osvedčení, je vhodné poskytnúť vydávajúcemu orgánu možnosť opätovne vydať vrátené osvedčenia alebo výpisy z nich a obnoviť zodpovedajúce záruky.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky, ktoré sa týkajú obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami neuvedenými v prílohe I k zmluve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od ustanovení článku 39 ods. 2 druhého pododseku a článku 23 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 sa obdobie platnosti osvedčení s desaťmesačným obdobím platnosti, o ktoré bolo v súlade s článkom 33 písm. a) alebo s článkom 38a nariadenia (ES) č. 1043/2005 požiadané v období od 8. júla do 7. novembra 2008, predlžuje do 30. septembra 2009.

Článok 2

Na písomné požiadanie titulárneho držiteľa sa osvedčenia alebo výpisy z nich s desaťmesačným obdobím platnosti, o ktoré bolo v súlade s článkom 33 písm. a) alebo s článkom 38a nariadenia (ES) č. 1043/2005 požiadané v období od 8. júla do 7. novembra 2008 a ktoré boli v súlade s článkom 45 nariadenia (ES) č. 1043/2005 vrátené vydávajúcemu orgánu do dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa po zložení zodpovedajúcej záruky vydávajúcemu orgánu opätovne vydajú vo výške nevyužitej sumy zostávajúcej na osvedčeniach o náhrade.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.


Top