Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0316

Rozhodnutie Rady 2009/316/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV

OJ L 93, 7.4.2009, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 199 - 214

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/316/oj

7.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/33


ROZHODNUTIE RADY 2009/316/SVV

zo 6. apríla 2009

o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 a článok 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Podľa článku 29 Zmluvy o Európskej únii cieľom Únie je poskytovať občanom vysokú úroveň ochrany v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Tento cieľ predpokladá systematickú výmenu informácií z registrov trestov medzi príslušnými orgánmi členských štátov, tak aby sa zaručilo spoločné porozumenie týchto informácií a efektívnosť takejto výmeny.

(2)

Na základe Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 nedochádza k efektívnej výmene informácií o odsúdeniach vynesených proti občanom v iných členských štátoch. Preto sú potrebné efektívnejšie a prístupnejšie postupy výmeny týchto informácií na úrovni Európskej únie.

(3)

Na zasadnutí 25. a 26. marca 2004 Európska rada vo svojom vyhlásení o boji proti terorizmu stanovila ako prioritu potrebu zlepšiť výmenu informácií o odsúdeniach a táto priorita bola znovu potvrdená v Haagskom programe (3) a v akčnom pláne (4) na jeho vykonanie. Okrem toho Európska rada uznala počítačové prepojenie registrov trestov na úrovni EÚ za politickú prioritu vo svojich záveroch zo zasadnutia 21. a 22. júna 2007.

(4)

Počítačové prepojenie registrov trestov je súčasťou projektu elektronická justícia, ktorý v roku 2007 Európska rada niekoľkokrát uznala za prioritu.

(5)

V súčasnosti sa vyvíja pilotný projekt s cieľom prepojiť registre trestov. Jeho výsledky predstavujú hodnotný základ ďalšej práce na počítačovej výmene informácií na úrovni Európskej únie.

(6)

Účelom tohto rozhodnutia je vykonanie rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV s cieľom vybudovať a vyvinúť počítačový systém výmeny informácií o odsúdeniach medzi členskými štátmi. Takýto systém by mal umožniť poskytnúť informácie o odsúdení v takej podobe, ktorá je ľahko zrozumiteľná. Preto by sa mal vytvoriť normalizovaný formát umožňujúci vymieňať informácie jednotným, elektronickým a strojovo ľahko preložiteľným spôsobom a zároveň by sa mali prijať akékoľvek ďalšie opatrenia na organizáciu a uľahčovanie elektronických výmen informácií o odsúdeniach medzi ústrednými orgánmi členských štátov.

(7)

Toto rozhodnutie je založené na zásadách stanovených rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV a uplatňuje a dopĺňa tieto zásady z technického hľadiska.

(8)

V rámcovom rozhodnutí 2009/315/SVV sú vymedzené kategórie údajov, ktoré sa zadávajú do systému, účely, na ktoré sa údaje zadávajú, kritériá ich zadávania, orgány, ktoré majú povolený prístup k údajom, a niektoré osobitné pravidlá ochrany osobných údajov.

(9)

Ani týmto rozhodnutím, ani rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV sa neukladá žiadna povinnosť vymieňať si informácie o rozhodnutiach v iných ako trestných veciach.

(10)

Keďže cieľom tohto rozhodnutia nie je harmonizovať vnútroštátne systémy registrov trestov, odsudzujúce členské štáty nie sú povinné zmeniť svoj vnútorný systém registra trestov, pokiaľ ide o používanie informácií na vnútroštátne účely.

(11)

Európsky systém registrov trestov (ECRIS) je decentralizovaný systém informačných technológií. Údaje z registrov trestov by sa mali ukladať výlučne v databázach prevádzkovaných členskými štátmi a k databázam registrov trestov ostatných členských štátov by nemal byť priamy online prístup. Členské štáty by mali niesť zodpovednosť za prevádzku vnútroštátnych databáz registrov trestov a za efektívnu výmenu informácií medzi nimi. Spoločnou komunikačnou infraštruktúrou ECRIS by mala byť spočiatku sieť Transeurópske služby pre telematiku medzi správami (S-TESTA). Všetky výdavky týkajúce sa spoločnej komunikačnej infraštruktúry by mal pokryť všeobecný rozpočet Európskej únie.

(12)

Referenčné tabuľky kategórií trestných činov a kategórií trestov a opatrení uvedených v tomto rozhodnutí by mali uľahčiť automatický preklad a umožniť vzájomné porozumenie informácií prenášaných pomocou systému kódov. Obsah tabuliek je výsledkom analýzy potrieb všetkých 27 členských štátov. Táto analýza zohľadnila kategorizáciu pilotného projektu a výsledky pokusného zoskupenia rôznych vnútroštátnych trestných činov a trestov a opatrení. Okrem toho sa v prípade tabuľky trestných činov zohľadnili aj existujúce spoločné definície harmonizované na európskej a medzinárodnej úrovni, ako aj dátové modely Eurojustu a Europolu.

(13)

Na účely zabezpečenia vzájomného porozumenia a transparentnosti spoločnej kategorizácie by mal každý členský štát predložiť zoznam vnútroštátnych trestných činov a trestov a opatrení patriacich do jednotlivých kategórií uvedených v príslušnej tabuľke. Členské štáty môžu poskytnúť opis trestných činov a trestov a opatrení a vzhľadom na užitočnosť takéhoto opisu by sa mali nabádať, aby tak urobili. Takéto informácie by sa mali sprístupniť členským štátom.

(14)

Referenčné tabuľky s kategóriami trestných činov a trestov a opatrení ustanovené v tomto rozhodnutí nie sú určené na ustanovenie právnych ekvivalentov medzi trestnými činmi a trestami a opatreniami, ktoré existujú na vnútroštátnej úrovni. Sú nástrojom, ktorého cieľom je pomôcť lepšie pochopiť skutočnosti a druhy trestov a opatrení uvedených v odovzdaných informáciách. Správnosť uvedených kódov nemôže členský štát poskytujúci informácie úplne zaručiť a nemal by tým byť dotknutý výklad informácií príslušnými orgánmi prijímajúceho členského štátu.

(15)

Referenčné tabuľky kategórií trestných činov a kategórií trestov a opatrení by sa mali revidovať a aktualizovať v súlade s riadnym postupom prijímania vykonávacích opatrení rozhodnutí, ako sa stanovuje v Zmluve o Európskej únii.

(16)

Členské štáty a Komisia by sa mali navzájom informovať a radiť v rámci Rady v súlade s postupmi ustanovenými v Zmluve o Európskej únii s cieľom vypracovať nezáväznú príručku pre odborníkov z praxe, ktorá by sa mala zaoberať postupmi upravujúcimi výmenu informácií, najmä modalitami identifikácie páchateľov trestných činov, spoločným chápaním kategórií trestných činov a trestov a opatrení, vysvetlením problematických vnútroštátnych trestných činov a trestov a opatrení, a zabezpečiť potrebnú koordináciu pre vývoj a prevádzku systému ECRIS.

(17)

S cieľom urýchliť vývoj systému ECRIS by Komisia mala uskutočniť viacero technických opatrení na pomoc členským štátom pri príprave technickej infraštruktúry na prepojenie ich databáz registrov trestov. Komisia môže zabezpečiť referenčný vykonávací softvér, teda poskytnúť vhodný softvér, ktorý členským štátom toto prepojenie umožní a ktorý sa môžu rozhodnúť použiť namiesto vlastného prepojovacieho softvéru na implementáciu spoločného súboru protokolov umožňujúceho výmenu informácií medzi databázami registrov trestov.

(18)

V súvislosti s počítačovou výmenou informácií z registrov trestov členských štátov by sa malo uplatňovať rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (5), čím by sa zabezpečila primeraná úroveň ochrany údajov pri výmene informácií medzi členskými štátmi a pri vnútroštátnom spracúvaní údajov umožnilo členským štátom poskytovať vyššie záruky ochrany osobných údajov.

(19)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, čiže vývoj počítačového systému na prenos informácií o odsúdeniach medzi členskými štátmi, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu potreby koordinovaného opatrenia v Európskej únii ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Európskej únie, môže Rada prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a vymedzenou v článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva toto rámcové rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(20)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené v Charte základných práv Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa zriaďuje Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS).

Toto rozhodnutie ustanovuje aj prvky normalizovaného formátu elektronickej výmeny informácií z registrov trestov medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o informácie o trestnom čine, ktorý bol podnetom na odsúdenie, a informácie o obsahu odsudzujúceho rozsudku, ako aj ďalšie všeobecné a technické prostriedky vykonávania týkajúce sa organizácie a uľahčovania výmeny informácií.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov ustanovené v rámcovom rozhodnutí 2009/315/SVV.

Článok 3

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS)

1.   Systém ECRIS je decentralizovaný systém informačných technológií založený na databázach registrov trestov v jednotlivých členských štátoch. Jeho súčasťou sú tieto prvky:

a)

prepojovací softvér vytvorený v súlade so spoločným súborom protokolov, ktorý umožňuje výmenu informácií medzi databázami registrov trestov jednotlivých členských štátov;

b)

spoločná komunikačná infraštruktúra, ktorá poskytuje šifrovanú sieť.

2.   Cieľom tohto rozhodnutia nie je zriadiť centralizovanú databázu registrov trestov. Všetky údaje z registrov trestov sú uložené v databázach prevádzkovaných členskými štátmi.

3.   Ústredné orgány členských štátov uvedené v článku 3 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV nemajú priamy online prístup k databázam registrov trestov ostatných členských štátov. Na zabezpečenie dôvernosti a nedotknuteľnosti údajov z registra trestov zasielaných iným členským štátom sa použije najlepšia dostupná technika, ktorú určia členské štáty spoločne s podporou Komisie.

4.   Za prepojovací softvér a uchovávanie databáz, zasielanie a prijímanie informácií z registra trestov zodpovedá dotknutý členský štát.

5.   Spoločnou komunikačnou infraštruktúrou je komunikačná sieť S-TESTA. Akákoľvek jej ďalšia vyvinutá verzia alebo akákoľvek alternatívna zabezpečená sieť zaručuje, že použitá spoločná komunikačná štruktúra naďalej spĺňa podmienky ustanovené v odseku 6.

6.   Spoločná komunikačná infraštruktúra sa prevádzkuje v rámci zodpovednosti Komisie; musí spĺňať bezpečnostné požiadavky a úplne zodpovedať potrebám ECRIS.

7.   Na účely zabezpečenia efektívnej prevádzky systému ECRIS Komisia poskytuje všeobecnú podporu a technickú pomoc vrátane zberu údajov a vypracovania štatistík podľa článku 6 ods. 2 písm. b) bodu i) a referenčného vykonávacieho softvéru.

8.   Bez ohľadu na možnosť využiť finančné programy Európskej únie v súlade s platnými pravidlami, každý členský štát hradí vlastné náklady vyplývajúce z implementácie, správy, používania a údržby svojich databáz registrov trestov a prepojovacieho softvéru uvedených v odseku 1.

Komisia hradí náklady vyplývajúce z vykonávania, správy, používania, údržby a ďalšieho vývoja spoločnej komunikačnej infraštruktúry systému ECRIS, ako aj implementácie a ďalšieho vývoja referenčného vykonávacieho softvéru.

Článok 4

Formát prenosu informácií

1.   Pri prenose informácií v súlade s článkom 4 ods. 2 a 3 a článkom 7 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV, ktoré sa týkajú názvu alebo právnej klasifikácie trestného činu a príslušných právnych ustanovení, členské štáty uvedú zodpovedajúci kód pre každý trestný čin uvedený v odovzdávaných informáciách, ako sa ustanovuje v tabuľke trestných činov v prílohe A. Ak trestný čin nezodpovedá žiadnemu kódu podkategórie, pre tento konkrétny trestný čin sa použije kód „otvorená kategória“ príslušnej alebo najbližšej kategórie trestných činov, alebo ak taká neexistuje, kód „iné trestné činy“.

Členské štáty tiež môžu poskytnúť dostupné informácie týkajúce sa stupňa dokonania a stupňa účasti na trestnom čine a prípadne existencie celkového alebo čiastočného vylúčenia trestnej zodpovednosti alebo recidívy.

2.   Pri prenose informácií v súlade s článkom 4 ods. 2 a 3 a článkom 7 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV, ktoré sa týkajú obsahu odsúdenia, najmä trestu, ako aj akýchkoľvek doplnkových trestov a opatrení, ochranných opatrení a následných rozhodnutí, ktorými sa mení výkon trestu, členské štáty uvedú zodpovedajúci kód pre každý trest a opatrenie uvedené v odovzdávaných informáciách, ako sa ustanovuje v tabuľke trestov a opatrení v prílohe B. Ak trest alebo opatrenie nezodpovedá žiadnemu kódu podkategórie, pre tento konkrétny trest alebo toto konkrétne opatrenie sa použije kód „otvorená kategória“ príslušnej alebo najbližšej kategórie trestov a opatrení, alebo ak taká neexistuje, kód „iné tresty a opatrenia“.

Členské štáty poskytnú podľa potreby aj dostupné informácie týkajúce sa povahy a/alebo podmienok vykonávania uloženého trestu alebo opatrenia, ako sa ustanovuje v parametroch v prílohe B. Parameter „rozhodnutie v iných ako trestných veciach“ sa uvádza len v prípadoch, ak informáciu o takomto rozhodnutí poskytuje členský štát štátnej príslušnosti dotknutej osoby dobrovoľne v reakcii na žiadosť o informácie o odsúdeniach.

Článok 5

Informácie o vnútroštátnych trestných činoch, trestoch a opatreniach

1.   S cieľom predovšetkým vypracovať nezáväznú príručku pre odborníkov z praxe uvedenú v článku 6 ods. 2 písm. a) členské štáty poskytnú Generálnemu sekretariátu Rady tieto informácie:

a)

zoznam vnútroštátnych trestných činov v každej z kategórií uvedených v tabuľke trestných činov v prílohe A. Zoznam zahŕňa názov alebo právnu klasifikáciu trestného činu a odkaz na príslušné právne ustanovenie. Môže obsahovať aj stručný opis znakov skutkovej podstaty trestného činu;

b)

zoznam druhov odsúdení, možných doplnkových trestov a opatrení, ochranných opatrení a prípadných následných rozhodnutí, ktorými sa mení výkon trestu podľa definície vo vnútroštátnych právnych predpisoch, v každej z kategórií uvedených v tabuľke trestov a opatrení v prílohe B. Môže obsahovať aj stručný opis konkrétneho trestu alebo opatrenia.

2.   Zoznamy a opisy uvedené v odseku 1 členské štáty pravidelne aktualizujú. Aktualizované informácie sa zasielajú Generálnemu sekretariátu Rady.

3.   Generálny sekretariát Rady oznámi členským štátom a Komisii informácie, ktoré dostane podľa tohto článku.

Článok 6

Vykonávacie opatrenia

1.   Rada kvalifikovanou väčšinou a po porade s Európskym parlamentom prijme podľa potreby akékoľvek zmeny príloh A a B.

2.   Zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy členských štátov a Komisie sa navzájom informujú a radia v rámci Rady s cieľom:

a)

vypracovať nezáväznú príručku pre odborníkov z praxe, v ktorej sa stanoví postup výmeny informácií prostredníctvom systému ECRIS a v ktorej sa riešia najmä modality identifikácie páchateľov trestných činov, ako aj zaznamenávanie spoločného chápania kategórií trestných činov a trestov a opatrení uvedených v prílohách A a B;

b)

koordinovať svoju činnosť zameranú na vývoj a prevádzku systému ECRIS, ktorá sa týka najmä:

i)

vytvorenia záznamových systémov a postupov monitorovania fungovania systému ECRIS a vytvorenia inej ako osobnej štatistiky týkajúcej sa výmeny informácií z registrov trestov prostredníctvom systému ECRIS;

ii)

stanovenia technických špecifikácií výmeny vrátane bezpečnostných požiadaviek, najmä spoločného súboru protokolov;

iii)

vytvorenia postupov overovania zhody vnútroštátnych softvérových aplikácií s technickými špecifikáciami.

Článok 7

Správa

Útvary Komisie pravidelne uverejňujú správu o výmene informácií z registra trestov prostredníctvom systému ECRIS najmä na základe štatistiky uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. b) bode i). Táto správa sa uverejní prvýkrát rok po predložení správy uvedenej v článku 13 ods. 3 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV.

Článok 8

Vykonávanie a lehoty

1.   Členské štáty prijmú opatrenia na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rozhodnutia do 7. apríla 2012.

2.   Členské štáty použijú formát uvedený v článku 4 a dodržia prostriedky organizácie a uľahčovania výmen informácií ustanovené v tomto rozhodnutí od dátumu oznámeného v súlade s článkom 11 ods. 6 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 6. apríla 2009

Za Radu

predseda

J. POSPÍŠIL


(1)  Pozri stranu 23 tohto úradného vestníka.

(2)  Stanovisko z 9. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ C 53, 3.3.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 198, 12.8.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60.


PRÍLOHA A

Spoločná tabuľka kategórií trestných činov v zmysle článku 4

Parametre

Stupeň dokonania:

dokonaný čin

C

pokus alebo príprava

A

neprenášaný prvok

Ø

Stupeň účasti:

páchateľ

M

pomocník a účastník alebo podnecovateľ/organizátor

H

neposkytnutý údaj

Ø

Vylúčenie trestnej zodpovednosti:

nepríčetnosť alebo zmenšená príčetnosť

S

Recidíva

R


Kód

Kategórie a podkategórie trestných činov

0100 00

otvorená kategória

Trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu

0101 00

Genocída

0102 00

Zločiny proti ľudskosti

0103 00

Vojnové zločiny

0200 00

otvorená kategória

Účasť na zločineckej skupine

0201 00

Riadenie zločineckej skupiny

0202 00

Vedomá účasť na trestnej činnosti zločineckej skupiny

0203 00

Vedomá účasť na inej ako trestnej činnosti zločineckej skupiny

0300 00

otvorená kategória

Terorizmus

0301 00

Riadenie teroristickej skupiny

0302 00

Vedomá účasť na činnostiach teroristickej skupiny

0303 00

Financovanie terorizmu

0304 00

Verejné podnecovanie na spáchanie teroristického trestného činu

0305 00

Nábor osôb na terorizmus alebo výcvik na terorizmus

0400 00

otvorená kategória

Obchodovanie s ľuďmi

0401 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely využívania nútenej práce alebo nútených služieb

0402 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely využívania prostitúcie iných osôb alebo iných foriem sexuálneho vykorisťovania

0403 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely odoberania orgánov alebo ľudského tkaniva

0404 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely otroctva, praktík podobných otroctvu alebo nevoľníctva

0405 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely využívania nútenej práce alebo nútených služieb neplnoletej osoby

0406 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely využívania prostitúcie neplnoletých osôb alebo iných foriem ich sexuálneho vykorisťovania

0407 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely odoberania orgánov alebo ľudského tkaniva neplnoletej osoby

0408 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely otroctva, praktík podobných otroctvu alebo nevoľníctva neplnoletej osoby

0500 00

otvorená kategória

Nedovolené obchodovanie (1) a iné trestné činy súvisiace so zbraňami, strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi, strelivom a výbušninami

0501 00

Nedovolená výroba zbraní, strelných zbraní, ich súčastí a komponentov, streliva a výbušnín

0502 00

Nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi, strelivom a výbušninami na vnútroštátnej úrovni (2)

0503 00

Nedovolený vývoz alebo dovoz zbraní, strelných zbraní, ich súčastí a komponentov, streliva a výbušnín

0504 00

Nedovolená držba alebo používanie zbraní, strelných zbraní, ich súčastí a komponentov, streliva a výbušnín

0600 00

otvorená kategória

Trestné činy proti životnému prostrediu

0601 00

Ničenie alebo poškodzovanie chránených živočíšnych a rastlinných druhov

0602 00

Nedovolené vypúšťanie znečisťujúcich látok alebo ionizujúceho žiarenia do vzduchu, pôdy alebo vody

0603 00

Trestné činy súvisiace s odpadom vrátane nebezpečného odpadu

0604 00

Trestné činy súvisiace s nedovoleným obchodovaním (1) s chránenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi alebo ich časťami

0605 00

Nedbanlivostné trestné činy proti životnému prostrediu

0700 00

otvorená kategória

Trestné činy súvisiace s drogami alebo prekurzormi a iné trestné činy proti verejnému zdraviu

0701 00

Trestné činy súvisiace s nedovoleným obchodovaním (3) s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi nielen na vlastnú potrebu

0702 00

Nedovolené užívanie drog a ich zadováženie, držba, výroba alebo produkcia výlučne na vlastnú potrebu

0703 00

Napomáhanie alebo podnecovanie iných na nedovolené užívanie omamných alebo psychotropných látok

0704 00

Výroba alebo produkcia omamných látok nielen na vlastnú potrebu

0800 00

otvorená kategória

Trestné činy proti osobám

0801 00

Vražda

0802 00

Osobitne závažné prípady vraždy (4)

0803 00

Nedbanlivostné zabitie

0804 00

Vražda novonarodeného dieťaťa matkou

0805 00

Nedovolené prerušenie tehotenstva

0806 00

Nedovolená eutanázia

0807 00

Trestné činy súvisiace so spáchaním samovraždy

0808 00

Ublíženie na zdraví s následkom smrti

0809 00

Úmyselné spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, zohyzdenia alebo trvalej invalidity

0810 00

Spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, zohyzdenia alebo trvalej invalidity z nedbanlivosti

0811 00

Úmyselné spôsobenie ujmy na zdraví

0812 00

Spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví z nedbanlivosti

0813 00

Vystavenie osoby nebezpečenstvu smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví

0814 00

Mučenie

0815 00

Neposkytnutie pomoci

0816 00

Trestné činy súvisiace s odberaním orgánu alebo tkaniva bez povolenia alebo súhlasu

0817 00

Trestné činy súvisiace s nedovoleným obchodovaním (3) s ľudskými orgánmi a tkanivom

0818 00

Domáce násilie alebo vyhrážanie sa

0900 00

otvorená kategória

Trestné činy proti slobode, ľudskej dôstojnosti a ostatným chráneným záujmom vrátane rasizmu a xenofóbie

0901 00

Únos, vydieračský únos, nedovolené obmedzovanie osobnej slobody

0902 00

Protiprávne zatknutie alebo odňatie slobody orgánom verejnej moci

0903 00

Branie rukojemníka

0904 00

Nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla

0905 00

Urážky, osočovanie, ohováranie, pohŕdanie

0906 00

Vyhrážanie

0907 00

Hrubý nátlak, nátlak, šikanovanie, obťažovanie alebo útok psychologického alebo emocionálneho charakteru

0908 00

Vydieranie

0909 00

Vydieranie s priťažujúcimi okolnosťami

0910 00

Neoprávnený vstup na súkromný majetok

0911 00

Narušenie súkromia s výnimkou neoprávneného vstupu na súkromný majetok

0912 00

Trestné činy proti ochrane osobných údajov

0913 00

Nedovolené sledovanie údajov alebo komunikácie

0914 00

Diskriminácia z dôvodu pohlavia, rasy, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo etnického pôvodu

0915 00

Podnecovanie verejnosti na rasovú diskrimináciu

0916 00

Podnecovanie verejnosti na rasovú nenávisť

0917 00

Vydieranie

1000 00

otvorená kategória

Sexuálne trestné činy

1001 00

Znásilnenie

1002 00

Znásilnenie s priťažujúcimi okolnosťami (5) s výnimkou znásilnenia neplnoletej osoby

1003 00

Sexuálne násilie

1004 00

Kupliarstvo

1005 00

Sexuálny exhibicionizmus

1006 00

Sexuálne obťažovanie

1007 00

Prostitúcia

1008 00

Sexuálne zneužívanie detí

1009 00

Trestné činy súvisiace s detskou pornografiou alebo nemravným zobrazením neplnoletých osôb

1010 00

Znásilnenie neplnoletej osoby

1011 00

Sexuálne násilie na neplnoletej osobe

1100 00

otvorená kategória

Trestné činy proti rodine

1101 00

Nedovolený sexuálny styk medzi blízkymi rodinnými príslušníkmi

1102 00

Polygamia

1103 00

Zanedbanie povinnej výživy

1104 00

Zanedbanie alebo opustenie neplnoletej alebo postihnutej osoby

1105 00

Nedodržanie príkazu priviesť neplnoletého alebo únos neplnoletého

1200 00

otvorená kategória

Trestné činy proti štátu, verejnému poriadku, výkonu spravodlivosti alebo verejným činiteľom

1201 00

Vyzvedačstvo

1202 00

Vlastizrada

1203 00

Trestné činy súvisiace s voľbami a referendom

1204 00

Ohrozovanie života alebo zdravia hlavy štátu

1205 00

Hanobenie štátu, národa alebo štátnych symbolov

1206 00

Urážka verejného činiteľa alebo kladenie odporu verejnému činiteľovi

1207 00

Vydieranie, donucovanie, nátlak na verejného činiteľa

1208 00

Útok na verejného činiteľa alebo vyhrážanie sa verejnému činiteľovi

1209 00

Trestné činy proti verejnému poriadku, rušenie verejného pokoja

1210 00

Násilie počas športových podujatí

1211 00

Krádež verejných listín alebo úradných dokumentov

1212 00

Marenie spravodlivosti, krivé obvinenie počas trestného alebo súdneho konania, krivá prísaha

1213 00

Nezákonné vydávanie sa za inú osobu alebo orgán

1214 00

Útek zo zákonnej väzby

1300 00

otvorená kategória

Trestné činy proti verejnému majetku alebo verejným záujmom

1301 00

Podvod s verejnými, sociálnymi alebo rodinnými dávkami

1302 00

Podvod s európskymi dávkami alebo príspevkami

1303 00

Trestné činy súvisiace s neoprávneným prevádzkovaním hier a stávok

1304 00

Marenie verejného obstarávania

1305 00

Aktívna alebo pasívna korupcia zamestnanca štátnej alebo verejnej služby, osoby zastávajúcej verejnú funkciu alebo vykonávajúcej právomoci orgánu verejnej moci

1306 00

Sprenevera, zneužitie alebo iné nezákonné použitie majetku verejným činiteľom

1307 00

Zneužívanie právomoci verejným činiteľom

1400 00

otvorená kategória

Daňové a colné trestné činy

1401 00

Daňové trestné činy

1402 00

Colné trestné činy

1500 00

otvorená kategória

Hospodárske a obchodné trestné činy

1501 00

Nezákonný úpadok alebo podvodná platobná neschopnosť

1502 00

Porušenie účtovných predpisov, sprenevera, zatajovanie aktív alebo neoprávnené zvyšovanie pasív obchodnej spoločnosti

1503 00

Porušenie pravidiel hospodárskej súťaže

1504 00

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti

1505 00

Aktívna alebo pasívna korupcia v súkromnom sektore

1506 00

Prezradenie obchodného tajomstva alebo porušenie povinnosti mlčanlivosti

1507 00

Zneužívanie informácií v obchodnom styku

1600 00

otvorená kategória

Trestné činy proti majetku alebo trestné činy poškodzujúce tovar

1601 00

Nedovolené prisvojenie

1602 00

Nedovolené prisvojenie alebo odklonenie energie

1603 00

Podvodné konanie

1604 00

Nakladanie s odcudzeným tovarom

1605 00

Nedovolené obchodovanie (6) s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel

1606 00

Úmyselné poškodenie alebo zničenie majetku

1607 00

Nedbanlivostné poškodenie alebo zničenie majetku

1608 00

Sabotáž

1609 00

Trestné činy proti priemyselnému alebo duševnému vlastníctvu

1610 00

Podpaľačstvo

1611 00

Podpaľačstvo s následkom smrti alebo zranenia osôb

1612 00

Podpaľačstvo v lese

1700 00

otvorená kategória

Trestné činy krádeže

1701 00

Krádež

1702 00

Krádež po neoprávnenom vstupe na súkromný majetok

1703 00

Krádež s použitím násilia alebo zbraní alebo s vyhrážaním sa použitím násilia alebo zbrane proti osobe

1704 00

Formy krádeže s priťažujúcimi okolnosťami bez použitia násilia alebo zbraní alebo bez vyhrážania použiť násilie alebo zbraň proti osobe

1800 00

otvorená kategória

Trestné činy proti informačným systémom a iná počítačová trestná činnosť

1801 00

Neoprávnený prístup k informačným systémom

1802 00

Neoprávnený zásah do systému

1803 00

Neoprávnený zásah do údajov

1804 00

Výroba, držba, šírenie alebo obchodovanie s počítačovými zariadeniami alebo údajmi umožňujúcimi páchanie počítačovej trestnej činnosti

1900 00

otvorená kategória

Falšovanie platobných prostriedkov

1901 00

Falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura

1902 00

Falšovanie bezhotovostných platobných prostriedkov

1903 00

Falšovanie alebo pozmeňovanie cenín

1904 00

Uvádzanie do obehu/používanie falšovanej alebo pozmenenej meny, bezhotovostných platobných prostriedkov alebo cenín

1905 00

Držba nástroja na falšovanie alebo pozmeňovanie meny alebo cenín

2000 00

otvorená kategória

Falšovanie dokumentov

2001 00

Falšovanie verejnej listiny alebo úradného dokumentu súkromnou osobou

2002 00

Falšovanie dokumentu zamestnancom štátnej alebo verejnej služby alebo orgánom verejnej moci

2003 00

Poskytnutie alebo zadováženie falšovanej verejnej listiny alebo úradného dokumentu; poskytnutie alebo zadováženie falšovaného dokumentu zamestnancom štátnej alebo verejnej služby alebo orgánom verejnej moci

2004 00

Používanie falšovaných verejných listín alebo úradných dokumentov

2005 00

Držba nástroja na falšovanie verejných listín alebo úradných dokumentov

2006 00

Falšovanie súkromných dokumentov súkromnou osobou

2100 00

otvorená kategória

Trestné činy proti dopravným predpisom

2101 00

Nebezpečná jazda

2102 00

Jazda pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok

2103 00

Jazda bez vodičského oprávnenia alebo pri zadržaní vodičského preukazu

2104 00

Nezastavenie po dopravnej nehode

2105 00

Vyhnutie sa cestnej kontrole

2106 00

Trestné činy súvisiace s cestnou dopravou

2200 00

otvorená kategória

Trestné činy proti pracovnému právu

2201 00

Nedovolené zamestnávanie

2202 00

Trestné činy súvisiace s odmeňovaním vrátane príspevkov na sociálne zabezpečenie

2203 00

Trestné činy súvisiace s pracovnými podmienkami a ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci

2204 00

Trestné činy súvisiace s prístupom k povolaniu alebo jeho vykonávaním

2205 00

Trestné činy súvisiace s pracovným časom a časom na odpočinok

2300 00

otvorená kategória

Trestné činy v oblasti migrácie

2301 00

Neoprávnený vstup alebo pobyt

2302 00

Napomáhanie neoprávneného vstupu a pobytu

2400 00

otvorená kategória

Trestné činy proti vojenským povinnostiam

2500 00

otvorená kategória

Trestné činy súvisiace s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu

2501 00

Nedovolený dovoz, vývoz alebo poskytnutie hormonálnych látok a ďalších prostriedkov na podporu rastu

2600 00

otvorená kategória

Trestné činy súvisiace s jadrovým materiálom alebo inými nebezpečnými rádioaktívnymi látkami

2601 00

Nedovolený dovoz, vývoz, poskytnutie alebo zadováženie jadrového alebo radioaktívneho materiálu

2700 00

otvorená kategória

Iné trestné činy

2701 00

Iné úmyselné trestné činy

2702 00

Iné nedbanlivostné trestné činy


(1)  Pokiaľ nie je v tejto kategórii uvedené inak, „obchodovanie“ je dovoz, vývoz, nadobúdanie, predaj, dodanie, pohyb alebo preprava.

(2)  Na účely tejto podkategórie obchodovanie zahŕňa nadobúdanie, predaj, dodanie, pohyb alebo prepravu.

(3)  Na účely tejto podkategórie obchodovanie zahŕňa dovoz, vývoz, nadobúdanie, predaj, dodanie, pohyb alebo prepravu.

(4)  Napríklad: zvlášť priťažujúce okolnosti.

(5)  Napríklad mimoriadne kruté znásilnenie.

(6)  Obchodovanie zahŕňa dovoz, vývoz, nadobúdanie, predaj, dodanie, pohyb alebo prepravu.


PRÍLOHA B

Spoločná tabuľka kategórií trestov a opatrení v zmysle článku 4

Kód

Kategórie a podkategórie trestov a opatrení

1000

otvorená kategória

Odňatie slobody

1001

Trest odňatia slobody

1002

Odňatie slobody na doživotie

2000

otvorená kategória

Obmedzenie osobnej slobody

2001

Zákaz vstupu na určité miesta

2002

Zákaz cestovania do zahraničia

2003

Trest zákazu pobytu

2004

Zákaz vstupu na masové podujatie

2005

Zákaz stýkať sa s určitými osobami akýmkoľvek spôsobom

2006

Uloženie elektronického dozoru (1)

2007

Povinnosť hlásiť sa v určenom čase určitému orgánu

2008

Povinnosť zdržiavať sa/mať bydlisko na určitom mieste

2009

Trest domáceho väzenia

2010

Povinnosť plniť opatrenia uložené súdom v súvislosti s probáciou vrátane povinnosti zostať pod dohľadom

3000

otvorená kategória

Zákaz výkonu určitého práva alebo činnosti

3001

Pozbavenie funkcie

3002

Trvalá/dočasná strata práva vykonávať verejnú funkciu alebo byť vymenovaný do verejnej funkcie

3003

Trvalá/dočasná strata práva voliť alebo byť volený

3004

Nespôsobilosť uzatvárať zmluvy s verejnou správou

3005

Neoprávnenosť dostávať verejné dotácie

3006

Zrušenie platnosti vodičského preukazu (2)

3007

Dočasné odňatie vodičského preukazu

3008

Zákaz viesť určité motorové vozidlá

3009

Trvalá/dočasná strata rodičovských práv a povinností

3010

Trvalá/dočasná strata práva vystupovať na súdnom pojednávaní ako znalec/svedok pod prísahou/prísediaci

3011

Trvalá/dočasná strata práva byť opatrovníkom (3)

3012

Trvalá/dočasná strata práva používať vyznamenanie alebo titul

3013

Zákaz vykonávať povolanie, obchodnú alebo sociálnu činnosť

3014

Zákaz práce alebo činnosti s maloletými

3015

Povinnosť zatvoriť podnik

3016

Zákaz držania alebo nosenia zbrane

3017

Zrušenie poľovníckeho/rybárskeho povolenia

3018

Zákaz vydávať šeky alebo používať platobné/kreditné karty

3019

Zákaz chovať zvieratá

3020

Zákaz držať alebo používať určité predmety okrem zbraní

3021

Zákaz hrať určité hry/vykonávať určité športové činnosti

4000

otvorená kategória

Zákaz pobytu alebo vyhostenie z územia

4001

Zákaz pobytu na štátnom území

4002

Trest vyhostenia

5000

otvorená kategória

Osobná povinnosť

5001

Povinnosť podrobiť sa liečbe alebo iným formám terapie

5002

Povinnosť zúčastniť sa na sociálnovzdelávacom programe

5003

Povinnosť zostať v starostlivosti/pod kontrolou rodiny

5004

Nápravnovýchovné opatrenia

5005

Sociálnojustičná probácia

5006

Vzdelávacia/pracovná povinnosť

5007

Povinnosť poskytnúť justičným orgánom určité informácie

5008

Povinnosť uverejniť rozsudok

5009

Povinnosť nahradiť škodu spôsobenú trestným činom

6000

otvorená kategória

Trest na osobnom vlastníctve

6001

Konfiškácia

6002

Zbúranie

6003

Rekonštrukcia

7000

otvorená kategória

Umiestnenie do ústavu

7001

Umiestnenie do psychiatrickej liečebne

7002

Umiestnenie do ústavu na liečenie závislostí

7003

Umiestnenie do nápravnovýchovného zariadenia

8000

otvorená kategória

Peňažný trest

8001

Pokuta

8002

Pokuta s dennou sadzbou (4)

8003

Pokuta v prospech určitého príjemcu (5)

9000

otvorená kategória

Trest povinnej práce

9001

Verejnoprospešná služba alebo práca

9002

Verejnoprospešná služba alebo práca doplnená o iné reštriktívne opatrenia

10000

otvorená kategória

Vojenský trest

10001

Strata vojenskej hodnosti (6)

10002

Prepustenie z profesionálnej vojenskej služby

10003

Vojenské väzenie

11000

otvorená kategória

Upustenie od uloženia trestu alebo opatrenia/odklad výkonu trestu alebo opatrenia/pokuta, varovanie

12000

otvorená kategória

Iné tresty a opatrenia


Parametre (spresnia sa v prípade použitia)

ø

Trest

m

Opatrenie

a

Podmienečný trest/opatrenie

b

Čiastočne podmienečný trest/opatrenie

c

Podmienečný trest/opatrenie s probáciou/dohľadom

d

Čiastočne podmienečný trest/opatrenie s probáciou/dohľadom

e

Zmena trestu/opatrenia

f

Alternatívny trest/opatrenie uložené ako hlavný trest

g

Alternatívny trest/opatrenie uložené spočiatku pre prípad nerešpektovania hlavného trestu

h

Zrušenie podmienečného trestu/opatrenia

i

Následné stanovenie súhrnného trestu

j

Prerušenie/odloženie výkonu trestu/opatrenia (7)

k

Upustenie od výkonu trestu

l

Odpustenie podmienečného trestu

n

Ukončenie výkonu trestu

o

Milosť

p

Amnestia

q

Podmienečné prepustenie (prepustenie osoby na slobodu pred ukončením trestu za určitých podmienok)

r

Rehabilitácia (s vymazaním trestu z registra trestov alebo bez neho)

s

Osobitné tresty alebo opatrenia pre neplnoleté osoby

t

Rozhodnutia v iných ako trestných veciach (8)


(1)  Pevné alebo mobilné umiestnenie.

(2)  Na získanie nového vodičského preukazu treba podať novú žiadosť.

(3)  Opatrovník právne nespôsobilej alebo neplnoletej osoby.

(4)  Pokuta vyjadrená v denných jednotkách.

(5)  Napr.: pre inštitúciu, združenie, nadáciu alebo obeť.

(6)  Vojenská degradácia.

(7)  Nevedie k vyhnutiu sa výkonu trestu.

(8)  Tento parameter sa uvedie len v prípade, ak sa takáto informácia poskytuje na žiadosť členského štátu štátnej príslušnosti dotknutej osoby.


Top