Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0249

Nariadenie Komisie (ES) č. 249/2009 z  23. marca 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 297/95, pokiaľ ide o úpravu poplatkov splatných Európskej agentúre pre lieky na základe miery inflácie

OJ L 79, 25.3.2009, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 059 P. 24 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/249/oj

25.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 249/2009

z 23. marca 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 297/95, pokiaľ ide o úpravu poplatkov splatných Európskej agentúre pre lieky na základe miery inflácie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

zo zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre hodnotenie liekov (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V článku 67 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (2), sa stanovuje, že príjmy Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „agentúra“) pozostávajú z príspevku Spoločenstva a poplatkov, ktoré podniky platia agentúre. V nariadení (ES) č. 297/95 sa stanovujú kategórie a výška takýchto poplatkov.

(2)

V článku 12 nariadenia (ES) č. 297/95 sa stanovuje, že Komisia prehodnotí poplatky splatné agentúre na základe miery inflácie a aktualizuje ich s účinkom od 1. apríla každého roka.

(3)

Tieto poplatky by sa preto mali aktualizovať na základe miery inflácie v roku 2008. Podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev (Eurostat) v roku 2008 dosahovala miera inflácie v Spoločenstve výšku 3,7 %.

(4)

V záujme zjednodušenia by sa upravená výška poplatkov mala zaokrúhliť na najbližších 100 EUR.

(5)

Nariadenie (ES) č. 297/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Z dôvodov právnej istoty by sa toto nariadenie nemalo uplatňovať na platné žiadosti, ktoré nie sú k 1. aprílu 2009 vybavené.

(7)

Podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 297/95 sa poplatky musia aktualizovať s účinnosťou od 1. apríla 2009. Preto je vhodné, aby toto nariadenie urýchlene nadobudlo účinnosť a uplatňovalo sa od tohto dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 297/95 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „242 600 EUR“ nahrádza sumou „251 600 EUR“,

v druhom pododseku sa suma „24 300 EUR“ nahrádza sumou „25 200 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

ii)

písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „94 100 EUR“ nahrádza sumou „97 600 EUR“,

v druhom pododseku sa suma „156 800 EUR“ nahrádza sumou „162 600 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „9 400 EUR“ nahrádza sumou „9 700 EUR“,

vo štvrtom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

iii)

písmeno c) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „72 800 EUR“ nahrádza sumou „75 500 EUR“,

v druhom pododseku sa spojenie „od 18 200 EUR do 54 600 EUR“ nahrádza spojením „od 18 900 EUR do 56 600 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

b)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) prvý pododsek sa mení a dopĺňa takto:

suma „2 600 EUR“ sa nahrádza sumou „2 700 EUR“,

suma „6 100 EUR“ sa nahrádza sumou „6 300 EUR“;

ii)

písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „72 800 EUR“ nahrádza sumou „75 500 EUR“,

v druhom pododseku sa spojenie „od 18 200 EUR do 54 600 EUR“ nahrádza spojením „od 18 900 EUR do 56 600 EUR“;

c)

v odseku 3 sa suma „12 100 EUR“ nahrádza sumou „12 500 EUR“;

d)

v odseku 4 sa suma „18 200 EUR“ nahrádza sumou „18 900 EUR“;

e)

v odseku 5 sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

f)

odsek 6 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v prvom pododseku sa suma „87 000 EUR“ nahrádza sumou „90 200 EUR“;

ii)

v druhom pododseku sa spojenie „od 21 700 EUR do 65 200 EUR“ nahrádza spojením „od 22 500 EUR do 67 600 EUR“.

2.

V článku 4 sa suma „60 600 EUR“ nahrádza sumou „62 800 EUR“.

3.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „121 300 EUR“ nahrádza sumou „125 800 EUR“,

v druhom pododseku sa suma „12 100 EUR“ nahrádza sumou „12 500 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“,

štvrtý pododsek sa mení a dopĺňa takto:

suma „60 600 EUR“ sa nahrádza sumou „62 800 EUR“,

suma „6 100 EUR“ sa nahrádza sumou „6 300 EUR“;

ii)

písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „60 600 EUR“ nahrádza sumou „62 800 EUR“,

v druhom pododseku sa suma „102 500 EUR“ nahrádza sumou „106 300 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „12 100 EUR“ nahrádza sumou „12 500 EUR“,

vo štvrtom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“,

piaty pododsek sa mení a dopĺňa takto:

suma „30 300 EUR“ sa nahrádza sumou „31 400 EUR“,

suma „6 100 EUR“ sa nahrádza sumou „6 300 EUR“;

iii)

písmeno c) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „30 300 EUR“ nahrádza sumou „31 400 EUR“,

v druhom pododseku sa spojenie „od 7 500 EUR do 22 700 EUR“ nahrádza spojením „od 7 800 EUR do 23 500 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

b)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písmene a) sa suma „2 600 EUR“ nahrádza sumou „2 700 EUR“ a suma „6 100 EUR“ sa nahrádza sumou „6 300 EUR“;

ii)

písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „36 400 EUR“ nahrádza sumou „37 700 EUR“,

v druhom pododseku sa spojenie „od 9 100 EUR do 27 300 EUR“ nahrádza spojením „od 9 400 EUR do 28 300 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

c)

v odseku 3 sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

d)

v odseku 4 sa suma „18 200 EUR“ nahrádza sumou „18 900 EUR“;

e)

v odseku 5 sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

f)

odsek 6 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v prvom pododseku sa suma „29 000 EUR“ nahrádza sumou „30 100 EUR“;

ii)

v druhom pododseku sa spojenie „od 7 200 EUR do 21 700 EUR“ nahrádza spojením „od 7 500 EUR do 22 500 EUR“.

4.

V článku 6 sa suma „36 400 EUR“ nahrádza sumou „37 700 EUR“.

5.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v prvom odseku sa suma „60 600 EUR“ nahrádza sumou „62 800 EUR“;

b)

v druhom odseku sa suma „18 200 EUR“ nahrádza sumou „18 900 EUR“.

6.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v druhom pododseku sa suma „72 800 EUR“ nahrádza sumou „75 500 EUR“;

ii)

v treťom pododseku sa suma „36 400 EUR“ nahrádza sumou „37 700 EUR“;

iii)

vo štvrtom pododseku sa spojenie „od 18 200 EUR do 54 600 EUR“ nahrádza spojením „od 18 900 EUR do 56 600 EUR“;

iv)

v piatom pododseku sa spojenie „od 9 100 EUR do 27 300 EUR“ nahrádza spojením „od 9 400 EUR do 28 300 EUR“;

b)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v druhom pododseku sa suma „242 600 EUR“ nahrádza sumou „251 600 EUR“;

ii)

v treťom pododseku sa suma „121 300 EUR“ nahrádza sumou „125 800 EUR“;

iii)

v piatom pododseku sa spojenie „od 2 600 EUR do 209 100 EUR“ nahrádza spojením „od 2 700 EUR do 216 800 EUR“;

iv)

v šiestom pododseku sa suma „104 600 EUR“ nahrádza sumou „108 500 EUR“;

c)

v odseku 3 sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie sa neuplatňuje na platné žiadosti, ktoré nie sú k 1. aprílu 2009 vybavené.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. marca 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 35, 15.2.1995, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.


Top