Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0031

2009/31/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. januára 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/716/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2008) 8988] (Text s významom pre EHP)

OJ L 11, 16.1.2009, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/31(1)/oj

16.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/84


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/716/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku

[oznámené pod číslom K(2008) 8988]

(Text s významom pre EHP)

(2009/31/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 42,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/716/ES (2) sa ustanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa štrukturálnych požiadaviek na určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (3) a (ES) č. 853/2004 (4). Pokiaľ sú tieto prevádzkarne v procese transformácie, výrobky pochádzajúce z nich by sa mali umiestňovať iba na domáci trh alebo používať na ďalšie spracovanie iba v bulharských prevádzkarňach, ktoré sú v procese transformácie.

(2)

Rozhodnutie 2007/716/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutiami Komisie 2008/290/ES (5), 2008/330/ES (6), 2008/552/ES (7) a 2008/678/ES (8) a 2008/828/ES (9).

(3)

Na základe úradného vyhlásenia príslušného bulharského orgánu určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka ukončili svoju činnosť alebo zavŕšili modernizačný proces a v súčasnosti sú v úplnom súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Tieto prevádzkarne by sa preto mali vypustiť zo zoznamu prevádzkarní, ktoré sú v procese transformácie.

(4)

Príloha k rozhodnutiu 2007/716/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2007/716/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. januára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2007, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)  Ú. v. EÚ L 96, 9.4.2008, s. 35.

(6)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 94.

(7)  Ú. v. EÚ L 178, 5.7.2008, s. 43.

(8)  Ú. v. EÚ L 221, 19.8.2008, s. 32.

(9)  Ú. v. EÚ L 294, 1.11.2008, s. 11.


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2007/716/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Vypúšťajú sa tieto položky týkajúce sa prevádzkarní na spracovanie mäsa:

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

„1.

BG 0101001

‚Melnichen kombinat Rila STH‘ AD

mesto Blagoevgrad

ul. V. Levski 56

19.

BG 0401012

‚Polikomers-SG‘ EOOD

obec Šemševo

obšt. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

‚Z i K‘ OOD

mesto Vraca

ul. Vasil Kančov č. 25

126.

BG 2202025

ET ‚Takt-Asia Milanova‘

mesto Sofia

obšt. Ljulin

ul. Obelsko šose č. 11

260.

BG 1204008

ET ‚Petar Parvanov - Demetra‘

mesto Lom

ul. Belogradčiško šose č. 1

283.

BG 1604014

‚Elko‘ OOD

mesto Plovdiv

ul. Brezovsko šose č. 170

355.

BG 2504001

ET ‚Stezis‘

mesto Omurtag

Promišlena zona“

2.

Vypúšťajú sa tieto položky týkajúce sa prevádzkarní na spracovanie mlieka:

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

„16.

BG 1512033

ET ‚Voynov-Ventsislav Hristakiev‘

obec Milkovica

obšt. Guljanci

39.

BG 2312036

ET ‚Rosen Deyanski-DEYA‘

obec Opicvet, obšt. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET ‚Bor-Chvor‘

obec Dalbok izvor

obšt. Parvomaj

60.

BG 2812003

‚Balgarski yogurt‘ OOD

obec Veselinovo,

oblasť Jambolska

110.

1612013

‚Polidey – 2‘ OOD

obec Domljan

171.

2412019

‚Dekada‘ OOD

obec. Elchovo

obšt. Stara Zagora

205.

BG 2218045

‚El-Em-Impeks‘ EOOD

mesto Sofia

kv. Gorna banja“


Top