Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D1349

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1349/2008/ES zo 16. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1719/2006/ES, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie rokov 2007 – 2013 (Text s významom pre EHP)

OJ L 348, 24.12.2008, p. 113–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 114 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32013R1288

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/1349/oj

24.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/113


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1349/2008/ES

zo 16. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1719/2006/ES, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie rokov 2007 – 2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 149 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES z 15. novembra 2006 (3) sa ustanovil program Mládež v akcii na obdobie rokov 2007 až 2013.

(2)

V článku 10 ods. 2 rozhodnutia č. 1719/2006/ES sa stanovuje, že opatrenia potrebné na vykonávanie programu, iné ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa majú prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 3 uvedeného rozhodnutia, konkrétne v súlade s poradným postupom ustanoveným v rozhodnutí Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(3)

Toto znenie rozhodnutia č. 1719/2006/ES má predovšetkým za následok, že rozhodnutia o udelení grantov, iné ako tie, ktoré sú uvedené v článku 10 ods. 1 uvedeného rozhodnutia, podliehajú poradnému postupu a právu kontroly Európskeho parlamentu.

(4)

Tieto rozhodnutia o výbere sa však týkajú najmä malých grantov a nevyžadujú si prijatie politicky citlivých rozhodnutí.

(5)

V rámci týchto procedurálnych požiadaviek sa v procese udeľovania grantov uchádzačom pridáva dodatočná lehota dvoch až troch mesiacov. Spôsobuje to početné oneskorenia, ktoré pociťujú príjemcovia príspevkov, neúmernú záťaž, pokiaľ ide o spravovanie programu, a neprispieva to k rozvíjaniu pridanej hodnoty vzhľadom na povahu udelených grantov.

(6)

S cieľom umožniť rýchlejšie a účinnejšie vykonávanie rozhodnutí o výbere je nevyhnutné nahradiť poradný postup povinnosťou Komisie bezodkladne informovať Európsky parlament a členské štáty o všetkých opatreniach prijatých na vykonávanie rozhodnutia č. 1719/2006/ES bez pomoci výboru,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie č. 1719/2006/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 9 ods. 3 sa vypúšťa.

2.

Článok 10 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Komisia informuje výbor uvedený v článku 9 a Európsky parlament o všetkých ďalších rozhodnutiach o výbere, ktoré prijala na vykonávanie tohto rozhodnutia, a to do dvoch pracovných dní od prijatia príslušných rozhodnutí. Tieto informácie zahŕňajú opis a analýzu prijatých žiadostí, opis hodnotiaceho a výberového konania a zoznamy projektov navrhnutých na financovanie, ako aj projektov, ktorých financovanie bolo zamietnuté.“.

Článok 2

Komisia podá Európskemu parlamentu a Rade správu o vplyve tohto rozhodnutia do 25. júna 2010.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 16. decembra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

B. LE MAIRE


(1)  Ú. v. EÚ C 224, 30.8.2008, s. 113.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. septembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. novembra 2008.

(3)  Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 30.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


Top