Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0975

Rozhodnutie Rady 2008/975/SZBP z  18. decembra 2008 ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (Athena)

OJ L 345, 23.12.2008, p. 96–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2011; Zrušil 32011D0871

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/975/oj

23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/96


ROZHODNUTIE RADY 2008/975/SZBP

z 18. decembra 2008

ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (Athena)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 13 ods. 3 a článok 28 ods. 3,

keďže:

(1)

Európska rada sa na svojom zasadnutí 10. a 11. decembra 1999 v Helsinkách dohodla predovšetkým na tom, že „keďže členské štáty dobrovoľne spolupracujú na operáciách vedených Európskou úniou, do roku 2003 musia byť schopné do 60 dní a na obdobie minimálne jedného roka nasadiť ozbrojené sily v počte 50 000 až 600 000 osôb schopných v plnom rozsahu vykonávať petersbergské úlohy“.

(2)

Rada 17. júna 2002 schválila spôsoby financovania operácií krízového riadenia vedených Európskou úniou s vojenskými alebo obrannými dôsledkami.

(3)

Rada vo svojich záveroch zo 14. mája 2003 potvrdila potrebu schopnosti rýchlej reakcie, najmä pre humanitárne a záchranné úlohy.

(4)

Európska rada na svojom zasadnutí 19. a 20. júna 2003 v Solúne uvítala závery zo zasadnutia Rady z 19. mája 2003, ktorými sa predovšetkým potvrdila potreba, aby mala Európska únia schopnosť rýchlej vojenskej reakcie.

(5)

Rada 22. septembra 2003 rozhodla o tom, že Európska únia by mala nadobudnúť flexibilnú schopnosť riadiť financovanie spoločných nákladov na vojenské operácie akéhokoľvek rozsahu, náročnosti alebo naliehavosti, a to predovšetkým tak, že do 1. marca 2004 zavedie trvalý mechanizmus financovania zodpovedný za financovanie spoločných nákladov na akékoľvek budúce vojenské operácie Európskej únie.

(6)

Rada 23. februára 2004 prijala rozhodnutie 2004/197/SZBP, ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (1) (ATHENA). Neskôr bolo toto rozhodnutie viackrát zmenené a doplnené. Rada z tohto dôvodu pristúpila ku kodifikácii uvedeného rozhodnutia a 14. mája 2007 prijala rozhodnutie 2007/384/SZBP (2).

(7)

Vojenský výbor EÚ vo svojej správe z 3. marca 2004 podrobne definoval koncepciu rýchlej vojenskej reakcie EÚ. Ďalej 14. júna 2004 definoval koncepciu bojových zoskupení EÚ.

(8)

Európska rada schválila 17. júna 2004 správu o Európskej bezpečnostnej a obrannej politike (EBOP), v ktorej zdôrazňuje, že práca na kapacitách rýchlej reakcie EÚ by mala napredovať s cieľom dosiahnuť počiatočnú operačnú schopnosť do začiatku roka 2005.

(9)

Vzhľadom na tento vývoj by sa malo zlepšiť zálohové financovanie vojenských operácií EÚ. Mechanizmus zálohového financovania je preto v prvom rade určený pre operácie síl rýchlej reakcie.

(10)

Rada v prípade každej operácie rozhoduje, či daná operácia má vojenské alebo obranné dôsledky v zmysle článku 28 ods. 3 zmluvy.

(11)

V článku 28 ods. 3 druhom pododseku zmluvy sa uvádza, že členské štáty, ktorých zástupcovia v Rade urobili oficiálne vyhlásenie podľa jej článku 23 ods. 1 druhý pododsek, nebudú povinné prispievať na financovanie operácií s príslušnými vojenskými alebo obrannými dôsledkami.

(12)

V súlade s článkom 6 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Európskej únie s obrannými dôsledkami a nezúčastňuje sa ani na financovaní uvedeného mechanizmu.

(13)

Rada v zmysle článku 43 rozhodnutia 2007/384/SZBP preskúmala uvedené rozhodnutie a rozhodla o jeho zmene a doplnení.

(14)

V záujme zrozumiteľnosti je vhodné zrušiť rozhodnutie 2007/384/SZBP a nahradiť ho novým rozhodnutím.

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

a)

„zúčastnené členské štáty“ sú členské štáty Európskej únie s výnimkou Dánska;

b)

„prispievajúce štáty“ sú členské štáty prispievajúce na financovanie príslušnej vojenskej operácie v súlade s článkom 28 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a tretie štáty prispievajúce na financovanie spoločných nákladov na túto operáciu na základe dohôd uzavretých medzi nimi a Európskou úniou;

c)

„operácie“ sú operácie Európskej únie, ktoré majú vojenské alebo obranné dôsledky;

d)

„vojenské podporné akcie“ sú operácie Európskej únie alebo ich časti, o ktorých rozhodne Rada s cieľom podporiť tretí štát alebo tretiu organizáciu a ktoré majú vojenské alebo obranné dôsledky, ale ktoré nespadajú do právomoci velenia Európskej únie.

KAPITOLA 1

MECHANIZMUS

Článok 2

Ustanovenie mechanizmu

1.   Týmto sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie.

2.   Tento mechanizmus sa nazýva ATHENA.

3.   ATHENA funguje v záujme zúčastnených členských štátov alebo v prípade špecifických operácií v záujme prispievajúcich štátov vymedzených v článku 1.

Článok 3

Právna spôsobilosť

V súvislosti s administratívnym riadením financovania operácií Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami má ATHENA potrebnú právnu spôsobilosť predovšetkým vzhľadom na bankový účet, nadobúdanie, vlastníctvo alebo užívanie majetku, uzatváranie zmlúv a administratívnych opatrení a vystupovanie pred súdom ako účastník. ATHENA je neziskovým mechanizmom.

Článok 4

Koordinácia s tretími stranami

V rozsahu potrebnom pre plnenie svojich úloh a v súlade s cieľmi a politikou Európskej únie ATHENA koordinuje svoju činnosť s členskými štátmi, inštitúciami Spoločenstva a medzinárodnými organizáciami.

KAPITOLA 2

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Článok 5

Riadiace orgány a personál

1.   ATHENA je na základe poverenia osobitného výboru riadená:

a)

správcom;

b)

veliteľom každej operácie v súvislosti s operáciou, ktorej velí (ďalej len „veliteľ operácie“);

c)

účtovníkom.

2.   ATHENA využíva v najväčšom možnom rozsahu existujúce administratívne štruktúry Európskej únie. ATHENA sa podľa potreby obracia na personál inštitúcií Európskej únie alebo na personál vyslaný členskými štátmi.

3.   Generálny tajomník Rady môže poskytnúť správcovi alebo účtovníkovi personál potrebný na výkon ich funkcií, čo môže byť aj na základe návrhu zúčastneného členského štátu.

4.   Orgány a personál mechanizmu ATHENA sú činné na základe operačných potrieb.

Článok 6

Osobitný výbor

1.   Ustanovuje sa osobitný výbor, ktorý sa skladá z jedného zástupcu za každý zúčastnený členský štát (ďalej len „osobitný výbor“). Komisia sa zúčastňuje zasadnutí osobitného výboru bez toho, aby sa podieľala na hlasovaní.

2.   ATHENA je riadená na základe poverenia osobitného výboru.

3.   Keď bude osobitný výbor rokovať o financovaní spoločných nákladov na danú operáciu:

a)

pozostáva z jedného zástupcu za každý prispievajúci členský štát;

b)

rokovaní osobitného výboru sa zúčastňujú zástupcovia prispievajúcich tretích štátov; nepodieľajú sa na hlasovaní, ani nie sú na ňom prítomní;

c)

rokovaní osobitného výboru sa bude zúčastňovať veliteľ operácie alebo jeho zástupca bez toho, aby sa podieľal na hlasovaní.

4.   Predsedníctvo Rady Európskej únie zvoláva zasadnutia osobitného výboru a predsedá im. Správca poskytuje osobitnému výboru sekretariát. Spisuje zápisnice o výsledkoch rokovaní výboru. Nepodieľa sa na jeho hlasovaní.

5.   Účtovník sa v prípade potreby zúčastňuje na rokovaniach osobitného výboru bez toho, aby sa podieľal na hlasovaní.

6.   Predsedníctvo zvolá osobitný výbor v priebehu maximálne 15 dní, ak o to požiada zúčastnený členský štát, správca alebo veliteľ operácie.

7.   Správca primerane informuje osobitný výbor o každej sťažnosti alebo spore v súvislosti s mechanizmom ATHENA.

8.   Osobitný výbor rozhoduje medzi svojimi členmi jednomyseľne a zohľadňuje svoje zloženie vymedzené v odsekoch 1 a 3. Jeho rozhodnutia sú záväzné.

9.   Osobitný výbor schvaľuje všetky rozpočty so zreteľom na príslušné referenčné sumy a vo všeobecnosti uplatňuje právomoci uvedené v článkoch 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 a 42.

10.   Osobitný výbor dostáva informácie od správcu, veliteľa operácie a účtovníka podľa ustanovení tohto rozhodnutia.

11.   Text aktov schválených osobitným výborom podľa článkov 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 40, 41 a 42 podpíše predseda osobitného výboru pri jeho schválení a správca.

Článok 7

Správca

1.   Generálny tajomník Rady po tom, ako informuje osobitný výbor, vymenuje správcu a aspoň jedného zastupujúceho správcu na obdobie troch rokov.

2.   Správca plní svoje úlohy v mene mechanizmu ATHENA.

3.   Správca:

a)

zostavuje a predkladá osobitnému výboru všetky návrhy rozpočtov. Oddiel výdavkov na operáciu je v každom návrhu rozpočtu zostavený na základe návrhu veliteľa operácie;

b)

prijíma rozpočty po ich schválení osobitným výborom;

c)

vystupuje v úlohe povoľujúceho úradníka pre príjmy, spoločné výdavky vynaložené na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie a pre prevádzkové spoločné výdavky vynaložené mimo aktívnej fázy operácie;

d)

v súvislosti s príjmami používa finančné dohody uzavreté s tretími stranami o financovaní spoločných nákladov na vojenské operácie Európskej únie.

4.   Správca zabezpečuje, aby sa dodržiavali pravidlá stanovené týmto rozhodnutím a aby sa uplatňovali rozhodnutia osobitného výboru.

5.   Správca má právo prijímať akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za potrebné na vynakladanie výdavkov financovaných prostredníctvom mechanizmu ATHENA. Informuje o tom osobitný výbor.

6.   Správca koordinuje práce súvisiace s finančnými otázkami, ktoré sa týkajú vojenských operácií Európskej únie. Predstavuje styčný bod s vnútroštátnymi správami a prípadne aj s medzinárodnými organizáciami v súvislosti s danou problematikou.

7.   Správca sa zodpovedá osobitnému výboru.

Článok 8

Veliteľ operácie

1.   Veliteľ operácie plní svoje povinnosti v mene mechanizmu ATHENA v súvislosti s financovaním spoločných nákladov na operáciu, ktorej velí.

2.   Veliteľ operácie s ohľadom na operáciu, ktorej velí:

a)

posiela správcovi svoje návrhy pre oddiel „výdavky – prevádzkové spoločné náklady“ v návrhoch rozpočtu;

b)

ako povoľujúci úradník vykonáva prideľovanie finančných prostriedkov, ktoré súvisia s prevádzkovými spoločnými nákladmi; uplatňuje svoju právomoc voči ktorejkoľvek osobe zúčastňujúcej sa na prideľovaní finančných prostriedkov, vrátane predbežného financovania; môže prideľovať a uzatvárať zmluvy v mene mechanizmu ATHENA; v mene mechanizmu ATHENA otvára bankový účet pre operáciu, ktorej velí.

3.   Veliteľ operácie má právo prijímať akékoľvek opatrenia, ktoré považuje za potrebné na vynakladanie výdavkov financovaných prostredníctvom mechanizmu ATHENA pre operáciu, ktorej velí. Informuje o tom správcu a osobitný výbor.

Článok 9

Účtovník

1.   Generálny tajomník Rady vymenuje účtovníka a aspoň jedného zastupujúceho účtovníka na obdobie dvoch rokov.

2.   Účtovník plní svoje úlohy v mene mechanizmu ATHENA.

3.   Účtovník je zodpovedný za:

a)

správnu realizáciu platieb, inkasovanie príjmov a náhradu čiastok označených ako nezaplatené;

b)

každoročné zostavovanie účtov pre mechanizmus ATHENA a po ukončení každej operácie zaznamená príslušnú operáciu do účtov;

c)

podporu správcu pri predkladaní ročných účtovných závierok alebo účtov pre operáciu osobitnému výboru na schválenie;

d)

vedenie účtov mechanizmu ATHENA;

e)

stanovenie účtovných pravidiel a metód a účtovnej osnovy;

f)

stanovenie a schvaľovanie účtovných systémov pre príjmy a prípadne aj systémov schvaľovania stanovených povoľujúcim úradníkom na účely podávania a odôvodňovania účtovných informácií;

g)

uchovávanie podporných dokladov;

h)

správu pokladne spolu so správcom.

4.   Správca a veliteľ operácie poskytujú účtovníkovi všetky informácie, ktoré sú potrebné na vykazovanie účtov, ktoré majú presne vyjadrovať finančné aktíva mechanizmu ATHENA a plnenie rozpočtu, s ktorým hospodári mechanizmus ATHENA. Ručia za ich dôveryhodnosť.

5.   Účtovník sa zodpovedá osobitnému výboru.

Článok 10

Všeobecné ustanovenia platné pre správcu, účtovníka a personál mechanizmu ATHENA

1.   Funkcie správcu alebo zastupujúceho správcu na jednej strane a účtovníka alebo zastupujúceho účtovníka na strane druhej sú vzájomne nezlúčiteľné a nezameniteľné.

2.   Každý zastupujúci správca koná na základe splnomocnenia správcu. Každý zastupujúci účtovník koná na základe splnomocnenia účtovníka.

3.   Zastupujúci správca zastupuje správcu počas jeho neprítomnosti alebo ak sa nemôže zúčastniť. Zastupujúci účtovník zastupuje účtovníka počas jeho neprítomnosti alebo ak sa nemôže zúčastniť.

4.   Na úradníkov a ďalších pracovníkov Európskych spoločenstiev sa pri výkone funkcií v mene mechanizmu ATHENA vzťahujú platné pravidlá a predpisy.

5.   Na personál, ktorý je vyčlenený pre mechanizmus ATHENA členskými štátmi, sa vzťahujú tie pravidlá, ktoré sú uvedené v rozhodnutí Rady o pravidlách vzťahujúcich sa na vyslaných národných expertov, a ustanovenia schválené ich vnútroštátnou správou a inštitúciami Spoločenstva alebo mechanizmom ATHENA.

6.   Personál mechanizmu ATHENA musí pred svojím vymenovaním obdržať osvedčenie o prístupe k utajovaným skutočnostiam najmenej v stupni utajenia „EÚ TAJNÉ“ vydané Radou alebo rovnocenné osvedčenie vydané členským štátom.

7.   Správca môže s členskými štátmi alebo inštitúciami Spoločenstva rokovať a uzatvárať dojednania o predbežnom vymenovaní tých pracovníkov, ktorí by mali byť v prípade potreby okamžite k dispozícii pre mechanizmus ATHENA.

KAPITOLA 3

SPRÁVNE DOJEDNANIA S ČLENSKÝMI ŠTÁTMI, INŠTITÚCIAMI EURÓPSKEJ ÚNIE, TRETÍMI ŠTÁTMI A MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI

Článok 11

Správne dojednania

1.   Môžu sa dohodnúť správne dojednania s členskými štátmi, inštitúciami Európskej únie, tretími štátmi alebo medzinárodnými organizáciami, aby sa uľahčilo verejné obstarávanie a/alebo finančné aspekty vzájomnej podpory pre operácie pri čo najvyššej efektívnosti nákladov.

2.   Takéto dojednania:

a)

sa konzultujú s osobitným výborom, ak sa uzatvárajú s členskými štátmi alebo inštitúciami Európskej únie,

b)

sa predkladajú na schválenie osobitnému výboru, ak sa uzatvárajú s tretími štátmi alebo s medzinárodnými organizáciami.

3.   Tieto dojednania podpisujú veliteľ operácie alebo správca, ktorý vystupuje ako predstaviteľ mechanizmu Athena v prípade, že veliteľ nie je vymenovaný, a príslušné administratívne orgány uvedeného štátu alebo organizácií.

Článok 12

Trvalé a ad hoc správne dojednania o spôsobe platieb príspevkov tretích štátov

1.   V rámci dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a tretími štátmi, ktoré sú označené Radou ako potenciálni prispievatelia na operácie Európskej únie alebo ako prispievatelia na konkrétnu operáciu Európskej únie správca rokuje s týmito tretími štátmi o trvalých, resp. ad hoc správnych dojednaniach. Tieto dojednania majú formu výmeny listov medzi mechanizmom ATHENA a príslušnými správnymi úradmi dotknutých tretích štátov, ktorými sa ustanovuje spôsob potrebný na uľahčenie okamžitých platieb príspevkov na ktorúkoľvek budúcu vojenskú operáciu Európskej únie.

2.   V priebehu uzatvárania dohôd uvedených v odseku 1 môže správca prijať opatrenia, ktoré sú potrebné na uľahčenie realizácie platieb zo strany prispievajúcich tretích štátov.

3.   Správca informuje v predstihu osobitný výbor o plánovaných dojednaniach ešte pred tým, ako ich podpíše v mene mechanizmu ATHENA.

4.   Keď Európska únia iniciuje vojenskú operáciu, správca vykoná, pokiaľ ide o výšku príspevkov stanovenú Radou, dojednania dohodnuté s tretími štátmi, ktoré prispievajú na túto operáciu.

KAPITOLA 4

BANKOVÉ ÚČTY

Článok 13

Otvorenie a účel

1.   Správca otvorí jeden alebo viac bankových účtov v mene mechanizmu ATHENA.

2.   Všetky bankové účty sa otvoria v prvotriednej finančnej inštitúcii s ústredím v členskom štáte Európskej únie.

3.   Na tieto účty sa uhrádzajú príspevky od prispievajúcich štátov. Tieto príspevky sa využívajú na úhradu nákladov spravovaných mechanizmom ATHENA a na vyplácanie potrebných záloh veliteľovi operácie na účely vynakladania výdavkov, ktoré súvisia so spoločnými nákladmi na vojenskú operáciu. Žiadny bankový účet sa nesmie prečerpať.

Článok 14

Správa finančných prostriedkov

1.   Pre každú platbu z účtu mechanizmu ATHENA sa vyžaduje spoločný podpis správcu alebo zastupujúceho správcu na jednej strane a účtovníka alebo zastupujúceho účtovníka na strane druhej.

2.   Finančné prostriedky, s ktorými hospodári mechanizmus ATHENA, vrátane finančných prostriedkov zverených veliteľovi operácie, sa nesmú uložiť na iný ako bežný alebo krátkodobý účet v eurách v prvotriednej finančnej inštitúcii.

KAPITOLA 5

SPOLOČNÉ NÁKLADY

Článok 15

Vymedzenie spoločných nákladov a období oprávnenosti

1.   Spoločné náklady uvedené v prílohe I sa uhrádzajú prostredníctvom mechanizmu ATHENA nezávisle od toho, kedy boli vynaložené. Ak sa zahrnú do článku rozpočtu týkajúceho sa operácie, s ktorou najviac súvisia, považujú sa za prevádzkové náklady tejto operácie. V ostatných prípadoch sa považujú za spoločné náklady vynaložené na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie.

2.   ATHENA okrem toho znáša spoločné prevádzkové náklady uvedené v prílohe II v období od schválenia koncepcie krízového riadenia pre operáciu do vymenovania veliteľa operácie. Za výnimočných okolností a po porade s Politickým a bezpečnostným výborom môže osobitný výbor zmeniť obdobie, počas ktorého tieto náklady znáša mechanizmus ATHENA.

3.   Počas aktívnej fázy operácie, ktorá trvá odo dňa vymenovania veliteľa operácie do dňa, keď velenie operácie ukončí svoju činnosť, uhrádzajú sa prostredníctvom mechanizmu ATHENA ako prevádzkové spoločné náklady:

a)

spoločné náklady uvedené v prílohe III-A;

b)

spoločné náklady uvedené v prílohe III-B, ak o tom rozhodne Rada;

c)

spoločné náklady uvedené v prílohe III-C, ak o to požiada veliteľ operácie a po schválení osobitným výborom.

4.   Počas aktívnej fázy vojenskej podpornej akcie, ktorú určí Rada, znáša ATHENA ako spoločné prevádzkové náklady spoločné náklady vymedzené Radou v každom jednotlivom prípade s odkazom na prílohu III.

5.   Prevádzkové spoločné náklady na operáciu zahŕňajú aj výdavky potrebné na jej likvidáciu, ktoré sú uvedené v prílohe IV.

Operácia je zlikvidovaná vtedy, keď zariadenie a infraštruktúra spoločne financované na účely operácie dosiahnu svoje konečné miesto určenia a keď sa zrušia účty vyhradené pre operáciu.

6.   Žiadne výdavky vynaložené na účely pokrytia nákladov, ktoré by mal v každom prípade uhrádzať jeden alebo viac prispievajúcich štátov, inštitúcia Spoločenstva alebo medzinárodná organizácia, nezávisle od organizácie operácie, sa nemôžu považovať za oprávnené spoločné náklady.

7.   Osobitný výbor môže v jednotlivých prípadoch rozhodnúť, že za výnimočných okolností sa môžu prírastkové náklady, iné než tie, ktoré sú uvedené v prílohe III-B, považovať za spoločné náklady na jednu konkrétnu operáciu počas jej aktívnej fázy.

8.   Ak osobitný výbor nedosiahne jednomyseľné rozhodnutie, môže z iniciatívy predsedníctva predložiť túto otázku Rade.

Článok 16

Cvičenia

1.   Spoločné náklady na cvičenia v rámci Európskej únie sa financujú prostredníctvom mechanizmu ATHENA podľa pravidiel a postupov podobných pravidlám a postupom pre operácie, na ktoré prispievajú všetky zúčastnené členské štáty.

2.   Spoločné náklady na cvičenia pozostávajú po prvé z prírastkových nákladov na dislokované alebo fixné velenie a po druhé z prírastkových nákladov vynaložených Európskou úniou za využívanie spoločných prostriedkov a kapacít Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktoré ich sprístupnilo na cvičenie.

3.   Spoločné náklady na cvičenie nezahŕňajú náklady súvisiace:

a)

s nadobúdaním kapitálu vrátane nákladov súvisiacich s budovami, infraštruktúrou a vybavením;

b)

s plánovaním a s prípravnou fázou cvičení;

c)

s prepravou, kasárňami a ubytovaním síl.

Článok 17

Referenčná suma

Každá jednotná akcia, ktorou Rada rozhodne o tom, že Európska únia uskutoční vojenskú operáciu, a každá jednotná akcia alebo rozhodnutie, ktorými Rada rozhodne o predĺžení operácie Európskej únie, upravuje referenčnú sumu pre spoločné náklady na túto operáciu. Správca s pomocou predovšetkým vojenského štábu a prípadne aj veliteľa operácie, ak je vymenovaný, posúdi výšku sumy, ktorá je potrebná na úhradu spoločných nákladov na operáciu v plánovanom období. Správca navrhne prostredníctvom predsedníctva túto sumu orgánom Rady, ktoré sú zodpovedné za preskúmanie návrhu jednotnej akcie alebo rozhodnutia. Správca zároveň o predloženom návrhu informuje osobitný výbor.

KAPITOLA 6

ROZPOČET

Článok 18

Rozpočtové zásady

1.   Rozpočet, ktorý je zostavený v eurách, predstavuje akt, prostredníctvom ktorého sa na každý rozpočtový rok stanovujú a schvaľujú všetky príjmy a výdavky týkajúce sa spoločných nákladov, s ktorými hospodári mechanizmus ATHENA.

2.   Všetky výdavky sú spojené s konkrétnymi operáciami, s výnimkou prípadných nákladov uvedených v prílohe I.

3.   Rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte sa schvaľujú na obdobie trvania rozpočtového roku, ktorý sa začína 1. januára a končí 31. decembra toho istého roku.

4.   Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

5.   Žiadne príjmy ani výdavky týkajúce sa spoločných nákladov sa nesmú vynakladať iným spôsobom, ako začlenením do položky rozpočtu a v rámci limitu stanoveného pre rozpočtové prostriedky, ktoré sú v nej zahrnuté.

Článok 19

Zostavenie a prijatie ročného rozpočtu

1.   Každý rok správca vypracuje návrh rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok za pomoci všetkých veliteľov operácií pre oddiel „prevádzkové spoločné náklady“. Správca predloží návrh rozpočtu osobitnému výboru najneskôr do 31. októbra.

2.   Návrh obsahuje:

a)

rozpočtové prostriedky, ktoré sa považujú za potrebné na úhradu spoločných nákladov vynaložených na prípravu operácií a na ich pokračovanie;

b)

rozpočtové prostriedky, ktoré sa považujú za potrebné na úhradu prevádzkových spoločných nákladov na prebiehajúce alebo plánované operácie, prípadne vrátane náhrady spoločných nákladov, ktoré predbežne financoval štát alebo tretia strana;

c)

prognózu príjmov potrebných na úhradu výdavkov.

3.   Viazané rozpočtové prostriedky a výdavkové rozpočtové prostriedky sú rozdelené do hláv a kapitol zoskupujúcich výdavky podľa typu alebo účelu a ďalej sú podľa potreby rozdelené do článkov. Návrh rozpočtu obsahuje podrobné poznámky k jednotlivým kapitolám alebo článkom. Každej operácii je venovaná jedna osobitná hlava rozpočtu. Jedna z osobitných hláv rozpočtu sa nazýva všeobecná časť a obsahuje spoločné náklady vynaložené na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie.

4.   Každá hlava rozpočtu môže obsahovať kapitolu s názvom „predbežné rozpočtové prostriedky“. Tieto rozpočtové prostriedky sa vyčlenia vtedy, keď zo závažných dôvodov nie je isté, aká výška rozpočtových prostriedkov je potrebná, alebo aký je rozsah plnenia vyčlenených rozpočtových prostriedkov.

5.   Príjmy pozostávajú:

a)

z príspevkov hradených zúčastnenými a prispievajúcimi členskými štátmi, a prípadne aj prispievajúcimi tretími štátmi;

b)

z rozličných príjmov rozdelených podľa označenia, ktoré zahŕňajú získané úroky, príjmy z predaja a zostatok z predchádzajúceho rozpočtového roku po jeho schválení osobitným výborom.

6.   Osobitný výbor schváli návrh rozpočtu do 31. decembra. Správca prijme schválený rozpočet a informuje o tom zúčastnené a prispievajúce štáty.

Článok 20

Opravné rozpočty

1.   V prípade neodvrátiteľných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností, predovšetkým ak počas rozpočtového roka vznikne operácia, správca vypracuje návrh opravného rozpočtu. Ak návrh opravného rozpočtu výrazne prekračuje referenčnú sumu pre príslušnú operáciu, osobitný výbor môže požiadať o jeho schválenie Radu.

2.   Návrh opravného rozpočtu sa vypracuje, predloží, schváli a prijme a informuje sa o ňom podľa rovnakého postupu ako v prípade ročného rozpočtu. Ak je však opravný rozpočet spojený so vznikom vojenskej operácie Európskej únie, doplní sa o podrobný finančný výkaz o predpokladaných spoločných nákladoch na celú operáciu. Osobitný výbor ho prerokuje so zreteľom na jeho naliehavosť.

Článok 21

Prevody

1.   Správca môže, v prípade potreby na základe návrhu veliteľa operácie, uskutočniť prevody rozpočtových prostriedkov. Správca informuje osobitný výbor o svojom zámere, pokiaľ to naliehavosť situácie umožňuje, aspoň týždeň vopred. Od osobitného výboru sa však požaduje predchádzajúce schválenie, ak:

a)

plánovaný prevod zmení celkový objem rozpočtových prostriedkov vyhradených na operáciu;

alebo

b)

plánované prevody medzi kapitolami počas rozpočtového roku prekročia 10 % rozpočtových prostriedkov uvedených v kapitole, z ktorej rozpočtové prostriedky pochádzajú, vzhľadom na rozpočet prijatý na príslušný rozpočtový rok, a to v deň, kedy sa predložil návrh na príslušný prevod.

2.   Ak to veliteľ operácie považuje za potrebné pre správne vykonanie operácie, do troch mesiacov po začatí operácie uskutoční prevody rozpočtových prostriedkov vyčlenených na operáciu medzi článkami a medzi kapitolami oddielu rozpočtu „prevádzkové spoločné náklady“. Informuje o tom správcu a osobitný výbor.

Článok 22

Prenos rozpočtových prostriedkov

1.   V zásade rozpočtové prostriedky určené na pokrytie spoločných nákladov vynaložených na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie, ktoré neboli viazané, na konci rozpočtového roka prepadnú.

2.   Rozpočtové prostriedky určené na pokrytie nákladov na skladovanie materiálu a zariadenia spravovaných prostredníctvom mechanizmu ATHENA sa môžu preniesť jedenkrát na nasledujúci rok, ak sa viazanie na tento účel vykoná pred 31. decembrom bežného rozpočtového roka. Rozpočtové prostriedky určené na úhradu prevádzkových spoločných nákladov sa môžu preniesť, ak sú potrebné na operáciu, ktorá nebola úplne ukončená.

3.   Správca predloží osobitnému výboru návrhy na prenos rozpočtových prostriedkov z predchádzajúceho rozpočtového roka do 15. februára. Návrhy sa považujú za schválené, pokiaľ osobitný výbor nerozhodne inak do 15. marca.

Článok 23

Predpokladané plnenie

Po schválení ročného rozpočtu možno použiť prostriedky na uhradenie záväzkov a platieb, pokiaľ je to z hľadiska operácie potrebné.

KAPITOLA 7

PRÍSPEVKY A NÁHRADY

Článok 24

Určenie príspevkov

1.   Výdavkové rozpočtové prostriedky určené na úhradu spoločných nákladov vynaložených na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie, ktoré nie sú kryté rozličnými príjmami, sú financované z príspevkov od zúčastnených členských štátov.

2.   Výdavkové rozpočtové prostriedky určené na úhradu prevádzkových spoločných nákladov na operáciu sú hradené z príspevkov členských štátov a tretích štátov prispievajúcich na operáciu.

3.   Príspevky splatné prispievajúcimi členskými štátmi na operáciu sa rovnajú sume výdavkových rozpočtových prostriedkov vyčlenených v rozpočte a určených na úhradu prevádzkových spoločných nákladov na príslušnú operáciu, ktorá sa zníži o sumu príspevkov splatných na tú istú operáciu prispievajúcimi tretími štátmi podľa článku 12.

4.   Rozdelenie príspevkov medzi členskými štátmi, od ktorých sa príspevky požadujú, sa stanovuje v súlade so stupnicou hrubého národného produktu podľa článku 28 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a v súlade s rozhodnutím Rady 2000/597/ES, Euratom z 29.septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (3) alebo v súlade s akýmkoľvek iným rozhodnutím Rady, ktoré ho môže nahradiť.

5.   Údaje pre výpočet príspevkov sú uvedené v stĺpci „vlastné zdroje HNP“ v tabuľke „Súhrn financovania všeobecného rozpočtu podľa typu vlastných zdrojov a podľa členských štátov“ priloženej k poslednému rozpočtu prijatému Európskymi spoločenstvami. Príspevok každého členského štátu, od ktorého sa príspevok požaduje, je úmerný podielu hrubého národného príjmu (HNP) tohto členského štátu na agregovanom HNP členských štátov, od ktorých sa príspevok požaduje.

Článok 25

Harmonogram platieb príspevkov

1.   Ak Rada schválila referenčnú sumu pre vojenskú operáciu Európskej únie, zaplatia prispievajúce členské štáty svoje príspevky vo výške 30 % referenčnej sumy, ak Rada nerozhodne o vyššom percentuálnom podiele.

2.   Osobitný výbor môže na základe návrhu správcu rozhodnúť o tom, že sa pred prijatím opravného rozpočtu pre operáciu budú požadovať dodatočné príspevky. Osobitný výbor môže rozhodnúť o tom, aby bola táto vec postúpená príslušným prípravným orgánom Rady.

3.   Keď sa rozpočtové prostriedky určené na úhradu prevádzkových spoločných nákladov na operáciu vyčlenia v rozpočte, členské štáty zaplatia zostatok príspevkov, ktorý dlhujú pre príslušnú operáciu, uplatnením článku 24 po odpočítaní príspevkov, o ktoré už boli požiadané pre tú istú operáciu v tom istom rozpočtovom roku. Ak sa však plánuje, že operácia bude trvať viac než šesť mesiacov, príspevky sa platia v polročných splátkach. V takom prípade je prvá splátka splatná do dvoch mesiacov od začiatku operácie; druhá splátka je splatná v termíne, ktorý na návrh správcu stanoví osobitný výbor, pričom sa vezmú do úvahy prevádzkové potreby. Osobitný výbor sa môže odchýliť od týchto ustanovení.

4.   Ak bola schválená referenčná suma alebo rozpočet, správca zašle príslušné výzvy na zaplatenie príspevkov prostredníctvom listu vnútroštátnym správam, ktorých údaje mu boli oznámené.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tohto rozhodnutia, príspevky sa zaplatia do 30 dní od zaslania príslušnej výzvy na zaplatenie príspevkov.

6.   Každý prispievajúci štát uhradí bankové poplatky, ktoré súvisia s platbou jeho vlastného príspevku.

7.   Správca potvrdí príjem príspevkov.

Článok 26

Zálohové financovanie

1.   V prípade vojenskej operácie síl rýchlej reakcie Európskej únie zaplatia prispievajúce členské štáty príspevky vo výške referenčnej sumy. Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 3, sa platby uskutočnia ako je uvedené nižšie.

2.   Na účely zálohového financovania rýchlych vojenských odvetných operácií Európskej únie, zúčastnené členské štáty:

a)

buď zaplatia zálohové príspevky do mechanizmu ATHENA;

b)

alebo, ak sa Rada rozhodne viesť operáciu síl rýchlej reakcie Európskej únie, na ktorej financovaní sa podieľajú, zaplatia svoje príspevky na spoločné náklady tejto operácie do piatich dní po zaslaní výzvy vo výške referenčnej sumy, pokiaľ Rada nerozhodne inak.

3.   Osobitný výbor, ktorý sa skladá z jedného zástupcu každého z členských štátov, ktoré si zvolili platiť zálohové príspevky (ďalej len „zálohové členské štáty“), zriadi na uvedené účely predbežné rozpočtové prostriedky v osobitnej hlave rozpočtu. Tieto predbežné rozpočtové prostriedky sa pokryjú príspevkami, ktoré zaplatia zálohové členské štáty do 90 dní od zaslania výzvy na zaplatenie týchto príspevkov.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 3, príspevky splatné zálohovým členských štátom na operáciu síl rýchlej reakcie do výšky príspevku, ktorý zaplatil do predbežných rozpočtových prostriedkov uvedených v odseku 3 tohto článku, sú splatné do 90 dní od zaslania výzvy. Podobná suma sa môže zo zálohových príspevkov poskytnúť veliteľovi operácie.

5.   Bez ohľadu na článok 21 sa všetky predbežné rozpočtové prostriedky uvedené v odseku 3 tohto článku, ktoré sa použili na operáciu, doplnia do 90 dní od zaslania výzvy.

6.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, každý zálohový členský štát môže za špecifických okolností oprávniť správcu, aby použil jeho zálohový príspevok na pokrytie jeho príspevku na operáciu, na ktorej sa zúčastňuje, ktorá nie je operáciou síl rýchlej reakcie. Zálohový príspevok doplní dotknutý členský štát do 90 dní od zaslania výzvy.

7.   Ak sa vyžadujú finančné prostriedky na inú operáciu, ako je operácia síl rýchlej reakcie predtým, ako sa na ňu prijali dostatočné príspevky:

a)

príspevky splatené v zálohách členskými štátmi, ktoré prispievajú k financovaniu uvedenej operácie možno po schválení zálohovými členskými štátmi použiť do výšky 75 % na úhradu príspevkov splatných pre uvedenú operáciu. Zálohové príspevky doplnia zálohové členské štáty do 90 dní od zaslania výzvy;

b)

v prípade uvedenom v písmene a) členské štáty, ktoré neprispievali v zálohách, uhradia príspevky splatné na operáciu na základe článku 25 ods. 1 v lehote piatich dní, odkedy správca zašle príslušnú výzvu, po schválení dotknutými členskými štátmi.

8.   Bez ohľadu na článok 32 ods. 3 môže veliteľ operácie viazať a vyplácať sumy, ktoré má k dispozícii.

9.   Každý členský štát môže odvolať svoju voľbu tak, že to oznámi správcovi najmenej tri mesiace vopred.

Článok 27

Náhrada predbežného financovania

1.   Členský štát, tretí štát alebo prípadne medzinárodná organizácia, ktoré boli poverené Radou predbežným financovaním časti spoločných nákladov na operáciu, môžu získať od mechanizmu ATHENA náhradu na základe žiadosti doplnenej o potrebné podporné dokumenty a adresovanej správcovi najneskôr dva mesiace od dátumu ukončenia príslušnej operácie.

2.   Žiadosť o náhradu sa zamietne, ak nebola schválená veliteľom operácie a správcom.

3.   Ak sa žiadosť o náhradu, ktorá bola predložená prispievajúcim štátom schváli, môže sa príslušná suma odpočítať od nasledujúcej výzvy na zaplatenie príspevku adresovanej tomuto štátu správcom.

4.   Ak sa po schválení žiadosti nepredpokladá žiadna výzva na zaplatenie príspevku, alebo ak by bola suma schválenej žiadosti o náhradu vyššia ako predpokladaný príspevok, správca zaplatí túto sumu v priebehu 30 dní, zohľadňujúc pohyb hotovosti mechanizmu ATHENA a potreby financovania spoločných nákladov na príslušnú operáciu.

5.   Náhrada je splatná v súlade s týmto rozhodnutím aj vtedy, ak je operácia zrušená.

Článok 28

Hospodárenie s výdavkami nezačlenenými do spoločných nákladov mechanizmu ATHENA

1.   Osobitný výbor môže na základe návrhu správcu alebo členského štátu rozhodnúť o tom, že hospodárenie s určitými výdavkami, ktoré súvisia s operáciou, predovšetkým v oblasti podpory ľudského potenciálu/služieb stravovania a údržby odevov, za ktoré zostáva zodpovedný príslušný členský štát, preberá ATHENA.

2.   Osobitný výbor môže vo svojom rozhodnutí poveriť veliteľa operácie uzatváraním zmlúv v mene členských štátov zúčastnených na operácii na účely získania príslušných dodávok a služieb. Rozhodne teda o tom, že ATHENA získa potrebné finančné prostriedky od členských štátov zálohovo, aby sa dodržali uzavreté zmluvy.

3.   Mechanizmus ATHENA si vedie záznamy o výdavkoch jednotlivých členských štátov, s hospodárením ktorých bol poverený. Každý mesiac zašle každému členskému štátu výkaz o jeho výdavkoch alebo o výdavkoch jeho personálu za predchádzajúci mesiac a vyzve ho na zaplatenie týchto výdavkov. Členské štáty zaplatia mechanizmu ATHENA požadované finančné prostriedky v priebehu 30 dní od zaslania príslušnej výzvy.

Článok 29

Úrok z oneskorenej platby

1.   Ak štát nesplní svoje finančné záväzky, uplatňujú sa analogicky pravidlá Spoločenstva o úroku z oneskorenej platby uvedené v článku 71 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách vzťahujúcich sa na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4) v súvislosti s platbou príspevkov do rozpočtu Spoločenstva.

2.   Ak platba mešká o menej než desať dní, nepožaduje sa zaplatenie úroku. Ak platba mešká o viac než desať dní, požaduje sa zaplatenie úroku z omeškania za celé obdobie omeškania.

KAPITOLA 8

VYNAKLADANIE VÝDAVKOV

Článok 30

Zásady

1.   Rozpočtové prostriedky mechanizmu ATHENA sa vynakladajú v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

2.   Povoľujúci úradníci sú zodpovední za vynakladanie príjmov a výdavkov mechanizmu ATHENA v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia za účelom zabezpečenia toho, aby sa naplnili požiadavky zákonnosti a správnosti. Povoľujúci úradníci prijímajú rozpočtové a právne záväzky, vyjasňujú a povoľujú výdavky a prijímajú príslušné opatrenia pred vynakladaním týchto rozpočtových prostriedkov. Povoľujúci úradník môže delegovať vykonávanie svojich povinností rozhodnutím, ktoré určí:

a)

personál na úrovni zodpovedajúcej takejto delegácii;

b)

rozsah zverených právomocí; a

c)

možnosť následnej subdelegácie právomocí.

3.   Zabezpečí sa vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súlade so zásadou oddelenia funkcií povoľujúceho úradníka a účtovníka. Povinnosti povoľujúceho úradníka a účtovníka sú vzájomne nezlúčiteľné a nezameniteľné. Každá platba uskutočnená z finančných prostriedkov v rámci mechanizmu ATHENA si vyžaduje spoločný podpis povoľujúceho úradníka a účtovníka.

4.   Bez toho, aby bolo dotknuté toto rozhodnutie, ak je hospodárením so spoločnými výdavkami poverený členský štát, inštitúcia Spoločenstva alebo prípadne medzinárodná organizácia, uplatňuje tento štát, inštitúcia alebo organizácia pravidlá vzťahujúce sa na vynakladanie jeho vlastných výdavkov. Ak správca priamo hospodári s výdavkami, dodržiava pravidlá, ktoré sa vzťahujú na oddiel „Rada“ všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev.

5.   Správca však môže predložiť predsedníctvu údaje, ktoré tvoria súčasť návrhu pre Radu alebo pre osobitný výbor o pravidlách pre hospodárenie so spoločnými výdavkami.

6.   Osobitný výbor môže schváliť pravidlá na vynakladanie spoločných výdavkov, ktoré sa odchyľujú od odseku 4.

Článok 31

Spoločné náklady vynaložené na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie

Správca vykonáva povinnosti povoľujúceho úradníka v prípade výdavkov, z ktorých sa uhrádzajú spoločné náklady vynaložené na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie.

Článok 32

Prevádzkové spoločné náklady

1.   Veliteľ operácie vykonáva úlohy povoľujúceho úradníka v prípade výdavkov, z ktorých sa uhrádzajú prevádzkové spoločné náklady na operáciu, ktorej velí. Avšak správca vykonáva úlohy povoľujúceho úradníka v prípade výdavkov, z ktorých sa uhrádzajú prevádzkové spoločné náklady vynaložené počas prípravnej fázy špecifickej operácie, ktoré sa realizujú priamo prostredníctvom mechanizmu ATHENA, alebo prevádzkové spoločné náklady súvisiace s operáciou po ukončení jej aktívnej fázy.

2.   Sumy potrebné na vynaloženie výdavkov na operáciu prevedie správca z bankového účtu mechanizmu ATHENA na veliteľa operácie na základe jeho žiadosti na bankový účet otvorený v mene mechanizmu ATHENA, o ktorom veliteľ operácie poskytol informácie.

3.   Odchylne od článku 18 ods. 5 sa prijatím referenčnej sumy aktivuje právo správcu a veliteľa operácie, v rámci oblasti ich právomoci, vynakladať a uhrádzať výdavky na príslušnú operáciu do výšky 30 % referenčnej sumy, ak Rada nestanoví vyšší percentuálny podiel. Osobitný výbor môže na základe návrhu správcu rozhodnúť o dodatočných výdavkoch, ktoré sa môžu vynaložiť a uhradiť. Osobitný výbor môže rozhodnúť o postúpení tejto veci príslušným prípravným orgánom Rady prostredníctvom predsedníctva. Táto odchýlka sa neuplatňuje po dátume prijatia rozpočtu príslušnej operácie.

4.   Počas obdobia pred prijatím rozpočtu operácie podáva správca a veliteľ operácie alebo jeho zástupca každý mesiac správu osobitnému výboru o veciach, ktoré sa ho týkajú z hľadiska výdavkov, ktoré sú oprávnené ako spoločné náklady na operáciu. Osobitný výbor môže počas tohto obdobia na základe návrhu správcu, veliteľa operácie alebo členského štátu vydávať smernice o vynakladaní výdavkov.

5.   Odchylne od článku 18 ods. 5 môže veliteľ operácie v prípade bezprostredného ohrozenia životov osôb, ktoré sa zúčastňujú na vojenskej operácii Európskej únie použiť na záchranu ich životov potrebné výdavky prekračujúce rozpočtové prostriedky vyčlenené v rozpočte. Informuje o tom čo najskôr správcu a osobitný výbor. V takom prípade správca nadviaže spojenie s veliteľom operácie a navrhne prevody potrebné na zabezpečenie financovania neočakávaných výdavkov. Ak nie je možné zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na takéto výdavky prostredníctvom prevodu, správca navrhne opravný rozpočet.

KAPITOLA 9

KONEČNÉ MIESTO URČENIA SPOLOČNE FINANCOVANÉHO ZARIADENIA A INFRAŠTRUKTÚRY

Článok 33

1.   Veliteľ operácie sa s cieľom ukončenia operácie, ktorej velil, usiluje o nájdenie konečného miesta určenia pre zariadenie a infraštruktúru, ktoré boli spoločne získané pre túto operáciu. V prípade potreby navrhne osobitnému výboru príslušnú odpisovú sadzbu.

2.   Správca prevezme správu zariadenia a infraštruktúry, ktoré zostanú po ukončení aktívnej fázy operácie, v prípade potreby s cieľom nájsť ich konečné miesto určenia. V prípade potreby navrhne osobitnému výboru príslušnú odpisovú sadzbu.

3.   Odpisovú sadzbu pre zariadenie, infraštruktúru a iné aktíva schváli osobitný výbor podľa možnosti čo najskôr.

4.   Konečné miesto určenia spoločne financovaného zariadenia a infraštruktúry schváli osobitný výbor so zreteľom na prevádzkové potreby a finančné kritériá. Konečným miestom určenia môže byť:

a)

v prípade infraštruktúry jej predaj alebo prevod prostredníctvom mechanizmu ATHENA hostiteľskej krajine, členskému štátu alebo tretej strane;

b)

v prípade zariadenia jeho predaj prostredníctvom mechanizmu ATHENA členskému štátu, hostiteľskej krajine alebo tretej strane alebo jeho uskladnenie a údržba mechanizmom ATHENA, členským štátom alebo treťou stranou.

5.   Zariadenie a infraštruktúra sa predajú prispievajúcemu štátu, hostiteľskej krajine alebo tretej strane za ich trhovú hodnotu, alebo ak nie je možné stanoviť ich trhovú hodnotu, predajú sa za cenu zohľadňujúcu príslušnú odpisovú sadzbu.

6.   Predaj alebo prevod hostiteľskej krajine alebo tretej strane je v súlade s bezpečnostnými predpismi platnými predovšetkým v rámci Rady, prispievajúcich štátov alebo prípadne NATO.

7.   Ak sa rozhodne o tom, že si ATHENA ponechá zariadenie získané na účely operácie, prispievajúce členské štáty môžu požiadať ostatné zúčastnené členské štáty o finančnú náhradu. Osobitný výbor pozostávajúci zo zástupcov všetkých zúčastnených členských štátov prijme príslušné rozhodnutie na základe návrhu správcu.

KAPITOLA 10

ÚČTOVNÍCTVO A INVENTÚRNY SÚPIS

Článok 34

Zásady

Ak je hospodárením so spoločnými výdavkami poverený členský štát, inštitúcia Spoločenstva alebo prípadne medzinárodná organizácia, uplatňuje tento štát, inštitúcia alebo organizácia pravidlá, ktoré sa vzťahujú na účtovníctvo vlastných výdavkov a vlastného inventúrneho súpisu.

Článok 35

Účtovníctvo prevádzkových spoločných nákladov

Veliteľ operácie vedie účty o prevodoch získaných z mechanizmu ATHENA, o výdavkoch, ktoré schválil, a o zrealizovaných platbách, ako aj inventúrny súpis hnuteľného majetku financovaného prostredníctvom rozpočtu mechanizmu ATHENA a používaného na účely operácie, ktorej velí.

Článok 36

Konsolidované účtovné závierky

1.   Účtovník vedie účty o vyžiadaných príspevkoch a o uskutočnených prevodoch. Okrem toho tiež zostavuje účtovné závierky o spoločných nákladoch vynaložených na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie a o prevádzkových výdavkoch, ktoré sa uskutočnili na základe priamej zodpovednosti správcu.

2.   Účtovník zostavuje konsolidované účtovné závierky o príjmoch a výdavkoch mechanizmu ATHENA. Každý veliteľ operácie mu zasiela účty o výdavkoch, ktoré schválil, a o platbách, ktoré uskutočnil, ako aj o predbežnom financovaní schválenom na uhradenie prevádzkových spoločných nákladov na operáciu, ktorej velí.

KAPITOLA 11

AUDIT A PREDKLADANIE ÚČTOV

Článok 37

Pravidelné správy osobitnému výboru

Správca predkladá raz za tri mesiace osobitnému výboru správu o realizácii príjmov a výdavkov v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov a od začiatku rozpočtového roka. Za týmto účelom každý veliteľ operácie včas predkladá správcovi správu o výdavkoch, ktorá súvisí s prevádzkovými spoločnými nákladmi na operáciu, ktorej velí.

Článok 38

Podmienky výkonu kontroly

1.   Osoby zodpovedné za audit príjmov a výdavkov mechanizmu ATHENA musia pred začatím vykonávania svojich úloh obdržať povolenie na prístup k utajovaným skutočnostiam minimálne na stupni utajenia „EÚ TAJNÉ“ vydané Radou alebo rovnocenné povolenie od členského štátu alebo prípadne NATO. Tieto osoby musia rešpektovať dôverný charakter informácií a chrániť údaje, ktoré sa dozvedia počas svojho auditu, a to v súlade s predpismi platnými pre tieto informácie a údaje.

2.   Osoby zodpovedné za audit príjmov a výdavkov mechanizmu ATHENA majú bez povinnosti predchádzajúceho oznámenia okamžitý prístup k dokumentom a k obsahu všetkých údajov súvisiacich s príjmami a výdavkami a prístup do priestorov, v ktorých sa tieto dokumenty a údaje uchovávajú. Môžu z nich robiť kópie. Osoby podieľajúce sa na realizácii príjmov a výdavkov mechanizmu ATHENA poskytnú správcovi a osobám zodpovedným za audit týchto príjmov a výdavkov potrebnú výpomoc pri vykonávaní ich úloh.

Článok 39

Externý audit účtov

1.   Ak je realizáciou výdavkov mechanizmu ATHENA poverený členský štát, inštitúcia Spoločenstva alebo medzinárodná organizácia, uplatňuje tento štát, inštitúcia alebo organizácia pravidlá, ktoré sa vzťahujú na audit vlastných výdavkov.

2.   Avšak správca alebo osoby ním poverené môžu kedykoľvek uskutočniť audit spoločných nákladov mechanizmu ATHENA vynaložených na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie alebo prevádzkových spoločných nákladov na operáciu. Okrem toho osobitný výbor môže na základe návrhu správcu alebo členského štátu kedykoľvek vymenovať externých audítorov, pre ktorých stanoví úlohy a pracovné podmienky.

3.   Na účely externých auditov sa vytvorí šesťčlenné kolégium audítorov. Každý rok vymenuje osobitný výbor k 1. januáru nasledujúceho roka dvoch členov na trojročné obdobie, ktoré možno raz obnoviť, spomedzi kandidátov navrhnutých členskými štátmi. Osobitný výbor môže predĺžiť mandát člena najviac o šesť mesiacov. Kandidáti musia byť členmi národného audítorského orgánu členského štátu a musia poskytovať primerané záruky bezpečnosti a nezávislosti. Musia byť schopní vykonávať podľa potreby úlohy v mene mechanizmu ATHENA. Pri vykonávaní týchto úloh:

a)

sú členovia kolégia naďalej platení svojimi pôvodnými audítorskými orgánmi a mechanizmus ATHENA zabezpečuje len náhradu ich výdavkov na služobnú cestu v súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na úradníkov Európskych spoločenstiev porovnateľného stupňa. Kandidáti musia byť členmi najvyššieho vnútroštátneho kontrolného orgánu členského štátu alebo musia mať odporúčanie od tohto orgánu a musia poskytovať primerané záruky bezpečnosti a nezávislosti;

b)

nepožadujú ani nedostávajú pokyny od nikoho iného okrem osobitného výboru; v rámci svojho audítorského mandátu je kolégium audítorov, vrátane jeho členov, absolútne nezávislé a zodpovedné len za vykonanie externého auditu;

c)

podávajú správy o svojich úlohách len osobitnému výboru;

d)

kontrolujú počas rozpočtového roku, ako aj ex post prostredníctvom kontrol na mieste, ako aj kontrol podkladov, že výdavky financované alebo predbežne financované prostredníctvom mechanizmu ATHENA sa vynakladajú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi a zásadami riadneho finančného hospodárenia, t.j. v súlade so zásadami hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti a že vnútorné kontroly sú primerané.

Kolégium audítorov si každý rok zvolí nového predsedu alebo predĺži funkčné obdobie predsedu, ktorý je jedným z členov kolégia. Prijíma pravidlá vzťahujúce sa na audity vykonávané jeho členmi v súlade s najprísnejšími medzinárodnými normami. Kolégium audítorov schvaľuje správy o auditoch vypracované jeho členmi pred tým, ako ich zašle správcovi a osobitnému výboru.

4.   Osobitný výbor môže v jednotlivých prípadoch a na základe špecifickej motivácie využiť služby iných externých orgánov.

5.   Náklady na audity uskutočnené audítormi konajúcimi v mene mechanizmu ATHENA sa považujú za spoločné náklady hradené mechanizmom ATHENA.

Článok 40

Vnútorný audit účtov

1.   Generálny tajomník Rady na návrh správcu a potom, ako informuje osobitný výbor, vymenuje vnútorného audítora mechanizmu ATHENA a minimálne jedného zástupcu vnútorného audítora na obdobie troch rokov, ktoré možno raz obnoviť; vnútorní audítori musia mať potrebnú odbornú kvalifikáciu a musia poskytovať primerané záruky bezpečnosti a nezávislosti.

2.   Vnútorný audítor podáva správcovi správu o zvládaní rizík, pričom vydáva nezávislé stanoviská ku kvalite systémov riadenia a kontroly a poskytuje odporúčania zamerané na zlepšenie vnútornej kontroly operácií a podporu riadneho finančného hospodárenia. Je zodpovedný najmä za hodnotenie vhodnosti a efektívnosti vnútorných systémov riadenia a činnosti útvarov pri realizácii politík a napĺňaní cieľov vzhľadom na riziká, ktoré sú s nimi spojené.

3.   Vnútorný audítor plní svoje úlohy vo všetkých útvaroch, ktoré sa podieľajú na výbere príjmov mechanizmu ATHENA či na realizácii výdavkov financovaných prostredníctvom tohto mechanizmu.

4.   Počas rozpočtového roka vykonáva vnútorný audítor podľa potreby jeden alebo viacero auditov. O jeho výsledkoch a odporúčaniach informuje správcu a veliteľa operácie. Veliteľ operácie a správca zabezpečia nadviazanie na odporúčania vyplývajúce z auditu

5.   Správca každoročne podáva správu osobitnému výboru o vykonaných vnútorných auditoch, v ktorej uvedie počet a typ vykonaných auditov, zistenia, odporúčania a opatrenia nadväzujúce na tieto odporúčania.

6.   Každý veliteľ operácie okrem toho pre vnútorného audítora zabezpečí plný prístup k operácii, ktorej velí. Tento vnútorný audítor overuje dobré fungovanie systémov, finančných postupov a postupov plnenia rozpočtu a zabezpečuje spoľahlivé a efektívne fungovanie systémov vnútornej kontroly. Vnútorným audítorom nemôže byť povoľujúci úradník ani účtovník; vnútorný audítor sa nemôže zúčastňovať na vypracúvaní finančnej závierky.

7.   Správa o činnosti vnútorného audítora sa spolu so všetkými súvisiacimi dôkazmi poskytuje kolégiu audítorov.

Článok 41

Ročné predkladanie účtov

1.   Každý veliteľ operácie poskytne účtovníkovi ATHENA do 31. marca nasledujúceho po ukončení rozpočtového roka alebo v priebehu štyroch mesiacov od ukončenia operácie, ktorej velí, podľa toho, ktorý z týchto dátumov uplynie skôr, informácie potrebné pre vypracovanie ročnej účtovnej závierky pre spoločné náklady, ročnej účtovnej závierky pre výdavky zálohovo financované a uhradené v súlade s článkom 28 a výročnú správu o činnosti.

2.   Správca za pomoci účtovníka a jednotlivých veliteľov operácií do 30. apríla nasledujúceho po ukončení rozpočtového roka vypracuje predbežnú ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti, ktoré predloží osobitnému výboru a kolégiu audítorov.

3.   Osobitnému výboru poskytne do 31. júla nasledujúceho po ukončení rozpočtového roka kolégium audítorov výročnú správu o audite a správca za pomoci účtovníka a jednotlivých veliteľov operácií konečnú ročnú účtovnú závierku ATHENA. Osobitný výbor do 30. septembra nasledujúceho po ukončení rozpočtového roka preskúma ročnú účtovnú závierku na základe správy kolégia o audite a so zreteľom na udelenie absolutória správcovi, účtovníkovi a každému veliteľovi operácie.

4.   Všetky účty a inventárne súpisy uchováva na príslušnej úrovni účtovník a každý veliteľ operácie počas piatich rokov odo dňa, kedy bolo vydané potvrdenie o ich odovzdaní.

5.   Osobitný výbor rozhodne o tom, či sa rozpočtový zostatok za rozpočtový rok, za ktorý boli účty schválené, zapíše do rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok ako príjem alebo ako výdavok v závislosti od okolností prostredníctvom opravného rozpočtu.

6.   Časť rozpočtového zostatku za rozpočtový rok, ktorý je výsledkom vynaloženia rozpočtových prostriedkov určených na úhradu spoločných nákladov vynaložených na prípravu operácií alebo na ich pokračovanie, sa zapíše oproti ďalším príspevkom zúčastnených členských štátov.

7.   Časť rozpočtového zostatku, ktorý je výsledkom vynaloženia rozpočtových prostriedkov určených na úhradu prevádzkových spoločných nákladov na danú operáciu, sa zapíše oproti ďalším príspevkom členských štátov, ktoré prispeli na túto operáciu.

8.   Ak nie je možné uskutočniť náhradu odpočítaním jej sumy od príspevkov dlhovaných mechanizmu ATHENA, príslušným členským štátom sa spätne vyplatí rozpočtový zostatok.

9.   Každý členský štát, ktorý sa zúčastňuje operácie, do 31. marca každého roka dobrovoľne informuje správcu, ak je to vhodné prostredníctvom veliteľa operácie, o prírastkových nákladoch, ktoré vynaložil na operáciu počas predchádzajúceho rozpočtového roka. Táto informácia sa využije na určenie hlavných oblastí výdavkov. Správca spracuje tieto informácie a poskytne osobitnému výboru prehľad o prírastkových nákladoch na operáciu.

Článok 42

Predkladanie účtov o operácii

1.   Keď je operácia ukončená, osobitný výbor môže na základe návrhu správcu alebo členského štátu rozhodnúť o tom, že mu správca za pomoci účtovníka a veliteľa operácie predloží prevádzkové účty a súvahu pre túto operáciu, pričom toto rozhodnutie prijme najneskôr do ukončenia operácie a v prípade možnosti do dňa rozhodnutia o jej ukončení. Termín pre podanie týchto dokumentov správcom nesmie byť kratší ako štyri mesiace od ukončenia operácie.

2.   Ak prevádzkové účty a súvaha nemôžu v stanovenej lehote obsahovať príjmy a výdavky súvisiace s ukončením príslušnej operácie, potom sa tieto príjmy a výdavky uvedú v ročnej prevádzkovej účtovnej závierke a v ročnej súvahe pre mechanizmus ATHENA a preskúmajú sa osobitným výborom v rámci ročného predkladania účtov.

3.   Osobitný výbor schváli prevádzkový účet a súvahu pre operáciu, ktoré mu boli predložené. Správcovi, účtovníkovi a veliteľovi príslušnej operácie udelí absolutórium, ktoré sa týka predmetnej operácie.

4.   Ak nie je možné uskutočniť náhradu odpočítaním jej sumy od príspevkov dlhovaných mechanizmu ATHENA, príslušným členským štátom sa spätne vyplatí rozpočtový zostatok.

KAPITOLA 12

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

Článok 43

1.   Podmienky vzťahujúce sa na disciplinárnu alebo trestnú zodpovednosť veliteľa operácie, správcu a ďalšieho personálu, stanovené predovšetkým inštitúciami Spoločenstva alebo členskými štátmi pre prípad zneužitia právomoci alebo nedbanlivosti pri plnení rozpočtu, sú upravené služobným poriadkom alebo úpravami, ktoré sa na ne vzťahujú. Okrem toho môže ATHENA z vlastného podnetu alebo na žiadosť prispievajúceho štátu podať žalobu v občianskoprávnom konaní proti uvedenému personálu.

2.   V žiadnom prípade nemôže prispievajúci štát považovať Európske spoločenstvá alebo generálneho tajomníka Rady za zodpovedné za vykonávanie povinností správcu, účtovníka alebo im pridelenému personálu.

3.   Zmluvná zodpovednosť, ktorá môže vyplynúť zo zmlúv uzavretých v súvislosti s plnením rozpočtu, majú prostredníctvom mechanizmu ATHENA prispievajúce štáty. Zmluvná zodpovednosť sa riadi právom, ktorým sa riadi príslušná zmluva.

4.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti sa všetky škody spôsobené operačným štábom, vojenským štábom a zložkovým štábom krízovej štruktúry, ktorej zloženie schválil veliteľ operácie, alebo ich personálom počas vykonávania svojich povinností hradia prostredníctvom mechanizmu ATHENA prispievajúcimi štátmi v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov a pre služobný poriadok ozbrojených síl, ktoré sú uplatniteľné na mieste operácie.

5.   V žiadnom prípade nemôže prispievajúci štát považovať Európske spoločenstvá alebo členské štáty za zodpovedné za zmluvy uzavreté v rámci plnenia rozpočtu alebo za škody spôsobené jednotkami a oddeleniami krízovej štruktúry, ktorých zloženie schválil veliteľ operácie, alebo ich personálom počas vykonávania svojich povinností.

Článok 44

Preskúmanie a revízia

Toto rozhodnutie, vrátane jeho príloh, sa podľa potreby na žiadosť členského štátu alebo po ukončení každej operácie preskúma v celosti alebo čiastočne. Reviduje sa najmenej raz za tri roky. Na preskúmanie alebo revíziu sa môžu prizvať všetci zainteresovaní experti a predovšetkým správne orgány mechanizmu ATHENA.

Článok 45

Záverečné ustanovenia

Rozhodnutie 2007/384/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 46

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 47

Uverejnenie

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 68.

(2)  Ú. v. EÚ L 152, 13.6.2007, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.


PRÍLOHA I

SPOLOČNÉ NÁKLADY HRADENÉ MECHANIZMOM ATHENA BEZ OHĽADU NA TO, KEDY BOLI VYNALOŽENÉ

V prípadoch, keď tieto spoločné náklady nie je možné priradiť priamo konkrétnej operácii, osobitný výbor môže rozhodnúť o začlenení príslušných rozpočtových prostriedkov do všeobecnej časti ročného rozpočtu. Tieto rozpočtové položky by sa mali podľa možnosti uvádzať v článkoch operácie, s ktorou najviac súvisia.

1.

Výdavky misie vynaložené veliteľom operácie a jeho personálom pri predkladaní účtov operácie osobitnému výboru.

2.

Náhrada škôd a náklady vyplývajúce zo žalôb a súdnych sporov hradené prostredníctvom mechanizmu ATHENA.

3.

Náklady súvisiace s akýmkoľvek rozhodnutím o uskladnení materiálu, ktorý bol získaný pre operáciu spoločne (ak sú tieto náklady začlenené do všeobecnej časti ročného rozpočtu, musí byť uvedené prepojenie na konkrétnu operáciu).

Všeobecná časť ročného rozpočtu ďalej zahŕňa prostriedky, ktoré sú v prípade potreby určené na úhradu nasledujúcich spoločných nákladov operácií, na ktoré finančne prispievajú zúčastnené členské štáty:

1.

Bankové náklady;

2.

Náklady na audit;

3.

Spoločné náklady týkajúce sa prípravnej fázy operácie, ako je vymedzená v prílohe II.


PRÍLOHA II

PREVÁDZKOVÉ SPOLOČNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S PRÍPRAVNOU FÁZOU OPERÁCIE HRADENÉ MECHANIZMOM ATHENA

Prírastkové náklady potrebné na prieskumné misie a prípravu (najmä vyšetrovacie a výzvedné misie) vykonané ozbrojenými silami v kontexte konkrétnej vojenskej operácie Európskej únie: doprava, ubytovanie, používanie prostriedkov operačnej komunikácie, nábor miestneho civilného personálu na potreby misie, ako napr. tlmočníci a šoféri.

Lekárske služby: náklady na pohotovostnú lekársku evakuáciu (Medevac) osôb zúčastňujúcich sa na prieskumných misiách a na príprave vojenských síl s cieľom uskutočniť konkrétnu vojenskú operáciu Európskej únie, ak nie je možné vykonať lekárske ošetrenie a liečbu na mieste.


PRÍLOHA III

III-A

PREVÁDZKOVÉ SPOLOČNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S AKTÍVNOU FÁZOU OPERÁCIÍ VŽDY HRADENÉ MECHANIZMOM ATHENA

V prípade akejkoľvek vojenskej operácie Európskej únie bude ATHENA ako prevádzkové spoločné náklady hradiť prírastkové náklady požadované pre operáciu a vymedzené nižšie.

1.   Prírastkové náklady (dislokovaných alebo stabilných) veliteľstiev na operácie vedené Európskou úniou.

1.1.   Vymedzenie veliteľstiev, ktorých prírastkové náklady sa financujú spoločne:

a)

:

Hlavný štáb (HQ)

:

hlavný štáb (HQ), veliace a podporné prvky schválené v operačnom pláne (OPLAN).

b)

:

Operačný štáb (OHQ)

:

statický, poľný štáb veliteľa operácie, ktorý je zodpovedný za zostavenie, uvedenie do činnosti, podporu a náhradu vojenských síl Európskej únie.

Vymedzenie spoločných nákladov vzťahujúcich sa na štáb OHQ na danú operáciu sa vzťahuje aj na Generálny sekretariát Rady a mechanizmus ATHENA, ak konajú priamo v súvislosti s touto operáciou.

c)

:

Vojenský štáb (FHQ)

:

štáb vojenských síl Európskej únie dislokovaný do oblasti operácie.

d)

:

Zložkový štáb (CCHQ)

:

štáb veliteľa zložky Európskej únie dislokovaný pre danú operáciu (t. j. velitelia vzdušných, pozemných, námorných síl alebo špeciálnych síl, ktorých vymenovanie by sa mohlo považovať za potrebné v závislosti od charakteru operácie).

1.2.   Vymedzenie prírastkových nákladov, ktoré sa financujú spoločne:

a)

:

Náklady na dopravu

:

doprava na miesto operácie a z miesta operácie na účely dislokácie, posily a náhrady štábu FHQ a CCHQ; náklady na dopravu potrebnú pre operáciu, ktoré vynaložil štáb OHQ.

b)

:

Administratívne náklady

:

dodatočné kancelárske a ubytovacie vybavenie, zmluvné služby a pomocné služby, náklady na údržbu budov veliteľstiev.

c)

:

Náklady na civilný personál zamestnaný vo veliteľstvách na plnenie potrieb operácie

:

civilný personál pracujúci v Európskej únii, medzinárodný personál a miestne zamestnaný domáci personál potrebný na uskutočnenie operácie nad bežné prevádzkové požiadavky (vrátane akýchkoľvek platieb predstavujúcich náhradu za nadčasy).

d)

:

Komunikácia medzi veliteľstvami navzájom a medzi veliteľstvami a im priamo podriadenými silami

:

kapitálové výdavky na nákup a používanie dodatočných zariadení IT a telekomunikačných zariadení a náklady na poskytované služby (prenájom a údržba modemov, telefónnych liniek, satelitného spojenia, kryptofaxov, zabezpečených liniek, internetu, dátových liniek, lokálnych sietí).

e)

:

Náklady na prepravu/presun veliteľstiev v rámci oblasti operácie (s výnimkou nákladov na diéty)

:

výdavky súvisiace s prepravou vozidlami a presunom inými prostriedkami a výdavky na nákladnú prepravu vrátane cestovného pre národné posily a návštevníkov; prírastkové náklady na pohonné hmoty nad rámec bežných nákladov na operáciu; prenájom ďalších vozidiel; náklady na oficiálne cestovanie medzi miestom operácie a Bruselom a/alebo miestami zasadnutí organizovaných Európskou úniou; náklady na poistenie tretej strany vyžadované niektorými krajinami v súvislosti s medzinárodnými organizáciami uskutočňujúcimi operácie na ich území.

f)

:

Náklady na kasárne a ubytovanie/infraštruktúru

:

výdavky na získanie, prenájom alebo renováciu ubytovacích zariadení potrebných pre štáb HQ na mieste operácie (prenájom budov, prístreškov, stanov).

g)

:

Náklady na informovanie verejnosti

:

náklady súvisiace s informačnými kampaňami a informovaním médií zo strany štábov OHQ a FHQ v súlade s informačnou stratégiou vypracovanou operačným štábom HQ.

h)

:

Náklady na reprezentáciu

:

reprezentačné náklady; náklady na úrovni HQ potrebné pre uskutočnenie operácie.

2.   Prírastkové náklady vynaložené na poskytovanie podpory vojenským silám ako celku:

Náklady vymedzené nižšie sú nákladmi vynaloženými v dôsledku dislokácie vojenských síl v mieste operácie:

a)

:

Práce súvisiace s nasadením/infraštruktúrou

:

výdavky nevyhnutne potrebné pre ozbrojené sily ako celok pri plnení ich misie (spoločne využívané letisko, železnice, prístavy, hlavné cesty vrátane miest vyloženia a zoskupovania síl; čerpanie, úprava, rozvod a odvod vody, zásobovanie vodou a elektrinou, zemné práce a pasívna ochrana ozbrojených síl, zásobovacie sklady najmä sklady paliva a munície, zóny zoskupovania síl; technická podpora spoločne financovanej infraštruktúry).

b)

:

Identifikačné označenia

:

špecifické identifikačné označenie, identifikačné preukazy „Európskej únie“, odznaky, medaily, zástavy vo farbách Európskej únie alebo iných ozbrojených síl alebo identifikačné označenie HQ (s výnimkou odevu, pokrývok hlavy alebo uniforiem).

c)

:

Lekárske služby

:

pohotovostná lekárska evakuácia (Medevac). Zariadenia na plnenie úlohy 2 a úlohy 3 na úrovni operačných prvkov na mieste operácie, ako sú letiská a prístavy vykládky, ktoré sú schválené v operačnom pláne (OPLAN).

d)

:

Získavanie informácií

:

satelitné snímky spravodajského určenia schválené v operačnom pláne (OPLAN), ak ich financovanie nie je možné zabezpečiť z prostriedkov rozpočtu Satelitného centra Európskej únie (SATCEN).

3.   Prírastkové náklady, ktoré EÚ vzniknú v súvislosti s použitím spoločného majetku a kapacít NATO, ktoré sú k dispozícii pre operácie vedené EÚ.

Náklady Európskej únie na uplatnenie mechanizmov medzi Európskou úniou a NATO na jednu z jej vojenských operácií v súvislosti s používaním, monitorovaním a vrátením alebo opätovným vyžiadaním spoločného majetku a kapacít NATO, ktoré sú k dispozícii pre operácie vedené EÚ. Náhrady zo strany NATO pre EÚ.

4.   Prírastkové náklady, ktoré Európskej únii vzniknú v súvislosti s tovarmi, službami alebo prácami zaradenými na zoznam spoločných nákladov a ktoré dá k dispozícii pri operácii vedenej Európskou úniou členský štát, inštitúcia Európskej únie, tretí štát alebo medzinárodná organizácia podľa dojednania uvedeného v článku 11. Náhrady zo strany štátu, inštitúcie Európskej únie alebo medzinárodnej organizácie vychádzajúce z tohto dojednania.

III-B

PREVÁDZKOVÉ SPOLOČNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S AKTÍVNOU FÁZOU KONKRÉTNEJ OPERÁCIE HRADENÉ MECHANIZMOM ATHENA, AK O TOM ROZHODNE RADA

Dopravné náklady

:

doprava na miesto operácie a z miesta operácie za účelom dislokácie, posily a náhrady ozbrojených síl potrebných pre operáciu.

Mnohonárodný hlavný štáb operačných jednotiek

:

mnohonárodný štáb jednotiek EÚ nasadených v oblasti operácie.

III-C

SPOLOČNÉ OPERAČNÉ VÝDAVKY, KTORÉ ZNÁŠA ATHENA, AK JU O TO POŽIADA VELITEĽ OPERÁCIE A AK ICH SCHVÁLI OSOBITNÝ VÝBOR

a)

:

Náklady na kasárne a ubytovanie/ infraštruktúru

:

výdavky na získanie, prenájom alebo renováciu ubytovacích zariadení na mieste operácie (prenájom budov, prístreškov, stanov), ktoré sú potrebné pre ozbrojené sily dislokované na účely operácie.

b)

:

Dôležité dodatočné zariadenie

:

v priebehu operácie prenájom alebo nákup nepredvídaných špecifických zariadení dôležitých pre uskutočnenie operácie, pokiaľ sa zakúpené zariadenia na konci misie nerepatriujú.

c)

:

Lekárske služby

:

zariadenia na plnenie úlohy 2 na mieste operácie okrem tých, ktoré sa uvádzajú v prílohe III-A.

d)

:

Získavanie informácií

:

získavanie informácií (satelitné snímky, spravodajstvo, prieskumné misie a dohľad na mieste operácie vrátane leteckého sledovania územia; rozviedka).

e)

:

Iné dôležité spôsobilosti na mieste operácie

:

odmínovanie, ak je to potrebné na účely operácie, chemická, biologická, rádiologická a jadrová ochrana (CBRN); uskladnenie a zničenie zbraní a munície zhromaždených v oblasti operácie.


PRÍLOHA IV

PREVÁDZKOVÉ SPOLOČNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S UKONČENÍM OPERÁCIE HRADENÉ MECHANIZMOM ATHENA

Náklady vynaložené na nájdenie konečného miesta určenia pre zariadenia a infraštruktúru, ktoré sú spoločne financované v rámci operácie.

Prírastkové náklady na vypracovanie účtov o operácii. Oprávnené spoločné náklady sa stanovia v súlade s prílohou III so zreteľom na skutočnosť, že personál zostavujúci účty patrí k štábu tejto operácie, hoci tento štáb už ukončil svoju činnosť.


Top