Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0973

2008/973/ES: Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o dátum stanovený v článku 21 ods. 3, do ktorého sú členské oprávnené predĺžiť platnosť rozhodnutí o rovnocennosti sadiva zemiakov z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2008) 8135] (Text s významom pre EHP)

OJ L 345, 23.12.2008, p. 90–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 137 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/973/oj

23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/90


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o dátum stanovený v článku 21 ods. 3, do ktorého sú členské oprávnené predĺžiť platnosť rozhodnutí o rovnocennosti sadiva zemiakov z tretích krajín

[oznámené pod číslom K(2008) 8135]

(Text s významom pre EHP)

(2008/973/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (1), a najmä na jej článok 21 ods. 3 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V smernici 2002/56/ES sa stanovuje, že s účinnosťou od určitých dátumov členské štáty nesmú naďalej sami určovať, či je sadivo zemiakov zozbierané v tretích krajinách rovnocenné so sadivom zemiakov zozbieraným v Spoločenstve a či je v súlade s touto smernicou.

(2)

Vzhľadom na to, že potvrdzovanie rovnocennosti sadiva zemiakov zo všetkých dotknutých tretích krajín so sadivom zemiakov Spoločenstva ešte nebolo ukončené, smernicou 2002/56/ES sa členským štátom povolilo predĺžiť platnosť rozhodnutí o rovnocennosti, ktoré už prijali v súvislosti so sadivom zemiakov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahuje potvrdzovanie rovnocennosti na úrovni Spoločenstva, do 31. marca 2008. Tento dátum bol zvolený s ohľadom na koniec obdobia, keď sa sadivo zemiakov umiestňuje na trh.

(3)

Vzhľadom na to, že potvrdzovanie rovnocennosti ešte nebolo ukončené a že do konca roku 2008 sa začne nové obdobie obchodovania, je potrebné oprávniť členské štáty na predĺženie platnosti vnútroštátnych rozhodnutí o rovnocennosti.

(4)

Smernica 2002/56/ES by sa v preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 21 ods. 3 prvom pododseku smernice 2002/56/ES sa dátum „31. marca 2008“ nahrádza dátumom „31. marca 2011“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60.


Top