Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0972

2008/972/ES: Rozhodnutie Rady z  18. decembra 2008 ktorým sa mení a dopĺňa príloha 13 k Spoločným konzulárnym pokynom na vypĺňanie vízových nálepiek

OJ L 345, 23.12.2008, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 316 - 317

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/972/oj

23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/88


ROZHODNUTIE RADY

z 18. decembra 2008

ktorým sa mení a dopĺňa príloha 13 k Spoločným konzulárnym pokynom na vypĺňanie vízových nálepiek

(2008/972/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 789/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa Rade vyhradzujú vykonávacie právomoci vo vzťahu k určitým podrobným ustanoveniam a praktickým postupom pri preverovaní žiadostí o víza (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1,

so zreteľom na podnet Francúzska,

keďže:

(1)

Príloha 13 k Spoločným konzulárnym pokynom stanovuje spoločné pravidlá pre vypĺňanie vízových nálepiek formou vzorov zodpovedajúcich jednotlivým kategóriám jednotných víz.

(2)

Vo vzore 9 prílohy 13, ktorý sa týka cestovného víza na krátkodobý pobyt, je uvedené, že toto vízum sa udeľuje na obdobia dlhšie ako 6 mesiacov, a to na 1,2 alebo 3 roky alebo 5 rokov (C1, C2, C3, C5).

(3)

Tieto rozlíšenia (C1, C2, C3 a C5) už viac nezodpovedajú žiadnemu z normatívnych ustanovení Spoločných konzulárnych pokynov od prijatia rozhodnutia Rady 2006/440/ES z 1. júna 2006 (2), ktorým sa zosúladili správne poplatky.

(4)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto rozhodnutie je založené na schengenskom acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti zmluvy, sa Dánsko v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu do šiestich mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia rozhodne, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

(5)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode (3).

(6)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (4), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia 2008/146/ES (5) a článkom 3 rozhodnutia 2008/149/SVV (6).

(7)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu podpísaného medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (7), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode B rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia 2008/261/ES (8) a článkom 3 rozhodnutia 2008/262/SVV (9).

(8)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (10) z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis; Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(9)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (11) z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis; Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(10)

Pokiaľ ide o Cyprus, toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo inak s ním súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003.

(11)

Toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo inak s ním súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vo vzore 9 prílohy 13 k Spoločným konzulárnym pokynom sa prvá zarážka nahrádza takto:

„—

Ide o viacnásobné návratné vízum na krátkodobý pobyt, ktorého doba platnosti môže byť až 5 rokov. V uvedenom príklade je platnosť 3 roky.“

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. ES L 116, 26.4.2001, s. 2

(2)  Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 77.

(3)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(5)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 50.

(7)  Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3.

(8)  Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3.

(9)  Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 5.

(10)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(11)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.


Top