Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1324

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1324/2008 z  18. decembra 2008 , ktorým sa od 1. júla 2008 upravuje sadzba príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev

OJ L 345, 23.12.2008, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1324/oj

23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/17


NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 1324/2008

z 18. decembra 2008,

ktorým sa od 1. júla 2008 upravuje sadzba príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a na Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na jeho článok 83a,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 13 prílohy XII k služobného poriadku Eurostat predložil 1. septembra 2008 správu o poistno-matematickom hodnotení systému dôchodkového zabezpečenia za rok 2008, v ktorej sú aktualizované parametre z uvedenej prílohy. Z tohto hodnotenia vyplýva, že sadzba príspevku potrebná na udržanie poistno-matematickej rovnováhy systému dôchodkového zabezpečenia je 10,9 % základného platu.

(2)

V záujme udržania poistno-matematickej rovnováhy systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Spoločenstiev by sa preto sadzba tohto príspevku mala upraviť na 10,9 % základného platu.

(3)

V súlade s článkom 12 prílohy XII k služobnému poriadku sa sadzba na výpočet zloženého úroku musí rovnať skutočnej úrokovej sadzbe uvedenej v článku 10 prílohy XII a mala by sa preto upraviť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa sadzba príspevku uvedená v článku 83 ods. 2 služobného poriadku stanovuje na 10,9 %.

Článok 2

S účinnosťou od 1. januára 2009 sa sadzba na výpočet zloženého úroku v článku 4 ods. 1 a v článku 8 prílohy VIII k služobnému poriadku a v štvrtom odseku článku 40 a v článku 110 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na 3,1 %.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.


Top