Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1322

Nariadenie Rady (ES) č. 1322/2008 z  28. novembra 2008 , ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia rybích populácií uplatniteľné v Baltskom mori

OJ L 345, 23.12.2008, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1322/oj

23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1322/2008

z 28. novembra 2008,

ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia rybích populácií uplatniteľné v Baltskom mori

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (2), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie (3), a najmä na jeho články 5 a 8 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V článku 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa vyžaduje, aby Rada prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie prístupu do vôd a k zdrojom, ako aj udržateľného rybolovu pri zohľadnení dostupného vedeckého odporúčania, a najmä správy, ktorú vypracoval Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo, ako aj odporúčania Regionálnej poradnej rady pre Baltské more.

(2)

Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 je povinnosťou Rady ustanoviť obmedzenia rybolovných možností podľa oblastí rybolovu alebo skupiny oblastí rybolovu a rozdeliť tieto možnosti medzi členské štáty.

(3)

Na zabezpečenie účinného riadenia rybolovných možností by sa mali ustanoviť osobitné podmienky, za ktorých bude rybolov prebiehať.

(4)

Tieto zásady a určité postupy riadenia rybolovu sa musia ustanoviť na úrovni Spoločenstva tak, aby členské štáty dokázali zabezpečiť riadenie lodí plaviacich sa pod ich vlajkou.

(5)

V článku 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa ustanovujú definície, ktoré sú dôležité na rozdelenie rybolovných možností.

(6)

V súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa musia určiť populácie, ktoré podliehajú jednotlivým v ňom uvedeným opatreniam.

(7)

Rybolovné možnosti by sa mali využívať v súlade s právnymi prepismi Spoločenstva, a najmä s nariadením Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov (4), nariadením Rady (EHS) č. 2930/86 z 22. septembra 1986, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (5), nariadením Komisie (EHS) č. 1381/87 z 20. mája 1987, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre označovanie a dokumentáciu rybárskych plavidiel (6), nariadením Rady (EHS) č. 3880/91 zo 17. decembra 1991 o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (7), nariadením Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (8), nariadením Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici (9), a nariadením Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení (10) a nariadením (ES) č. 1098/2007.

(8)

Na zabezpečenie toho, aby sa rybolovné možnosti stanovili na úrovni primeranej trvalo udržateľnému využívaniu zdrojov v prírodnej, ekonomickej a sociálnej oblasti, sa pri stanovovaní celkového povoleného výlovu (TAC) zohľadnili riadiace zásady uvedené v oznámení Komisie Rade o možnostiach rybolovu na rok 2009: Vyhlásenie politiky Európskej komisie.

(9)

Na podporu ochrany populácií rýb by sa v roku 2009 mali vykonať určité doplňujúce technické opatrenia týkajúce sa rybolovu.

(10)

Na zabezpečenie živobytia rybárov Spoločenstva je dôležité otvoriť tieto oblasti rybolovu od 1. januára 2009. Vzhľadom na naliehavosť tejto záležitosti je nevyhnutné udeliť výnimku vo vzťahu k šesťtýždňovej lehote uvedenej v bode I odseku 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je prílohou k Zmluve o Európskej únii a k zmluvám o založení Európskych spoločenstiev,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a zoskupenia rybích populácií v Baltskom mori a súvisiace podmienky, za ktorých sa môžu tieto rybolovné možnosti využívať.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na rybárske plavidlá Spoločenstva (plavidlá Spoločenstva) pôsobiace v Baltskom mori.

2.   Odchylne od odseku 1 sa toto nariadenie nevzťahuje na rybolovné operácie, ktoré sa vykonávajú len na účely vedeckého skúmania, ktoré sa vykonávajú s povolením a v rámci právomoci dotknutého členského štátu a o ktorých bola Komisia a členský štát, vo vodách ktorého sa výskum vykonáva, vopred informované.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa na účely tohto nariadenia uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

zóny ICES (Medzinárodnej rady pre výskum mora) sa vymedzujú podľa nariadenia (EHS) č. 3880/91;

b)

„Baltské more“ sú subdivízie ICES 22 – 32;

c)

„celkový povolený výlov (TAC)“ je množstvo, ktoré možno z každej populácie uloviť každý rok;

d)

„kvóta“ je podiel z TAC pridelený Spoločenstvu, členskému štátu alebo tretej krajine;

e)

„deň neprítomnosti v prístave“ je každé nepretržité obdobie 24 hodín alebo jeho časť, počas ktorého je plavidlo neprítomné v prístave.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI A SÚVISIACE PODMIENKY

Článok 4

Obmedzenia úlovku a rozdelenie

Obmedzenia úlovku, rozdelenie týchto obmedzení medzi členské štáty a dodatočné podmienky v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Osobitné ustanovenia o rozdelení

1.   Rozdelením obmedzení úlovku členským štátom, ktoré je stanovené v prílohe I, nie sú dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

b)

prerozdelenia vykonané podľa článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 1 a článku 32 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93;

c)

dodatočné vykládky povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96;

d)

množstvá zadržané podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 847/96;

e)

zníženia vykonané podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 847/96.

2.   Na účely zadržania kvót, ktoré sa majú presunúť na rok 2010, sa na všetky populácie, ktoré podliehajú analytickému TAC, môže odchylne od nariadenia (ES) č. 847/96 uplatniť článok 4 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Článok 6

Podmienky pre úlovky a vedľajšie úlovky

1.   Ryby z populácií, pre ktoré sa stanovili obmedzenia úlovkov, sa ponechávajú na palube alebo sa vykladajú, len ak:

a)

tieto úlovky ulovili plavidlá členského štátu, ktorý je držiteľom kvóty, a táto kvóta nie je ešte vyčerpaná alebo

b)

druhy iné ako sleď atlantický a šprota severná sú zmiešané s inými druhmi a netriedia sa na palube ani pri vykládke a úlovky sa ulovili vlečnými sieťami, dánskymi záťahovými sieťami alebo podobným výstrojom s veľkosťou ôk menšou ako 32 mm.

2.   Všetky vykládky sa započítavajú do kvóty alebo ak podiel Spoločenstva nebol rozdelený medzi členské štáty formou kvót, do podielu Spoločenstva, okrem úlovkov podľa odseku 1 písm. b).

3.   Keď sa vyčerpá kvóta pre sleďa atlantického pridelená niektorému z členských štátov, plavidlá plaviace sa pod vlajkou tohto členského štátu, registrované v Spoločenstve a pôsobiace v oblastiach rybolovu, na ktoré sa vzťahuje príslušná kvóta, nevykladajú netriedené úlovky a úlovky, ktoré obsahujú slede.

4.   Keď sa vyčerpá kvóta pre šprotu severnú pridelená niektorému z členských štátov, plavidlá plaviace sa pod vlajkou tohto členského štátu, registrované v Spoločenstve a pôsobiace v oblastiach rybolovu, na ktoré sa vzťahuje príslušná kvóta, nevykladajú netriedené úlovky a úlovky, ktoré obsahujú šprotu severnú.

Článok 7

Obmedzenia rybolovného úsilia

1.   Obmedzenia rybolovného úsilia sú stanovené v prílohe II.

2.   Tieto obmedzenia sa uplatňujú na subdivízie ICES 27 a 28.2, pokiaľ Komisia neprijme rozhodnutie podľa článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1098/2007 o vyňatí týchto subdivízií z obmedzení podľa článku 8 ods. 1 písm. b), ods. 3, 4 a 5 a článku 13 uvedeného nariadenia.

3.   Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na subdivíziu ICES 28.1, pokiaľ Komisia neprijala rozhodnutie podľa článku 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1098/2007 o uplatňovaní obmedzení uvedených v článku 8 ods. 1 písm. b) a ods. 3, 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1098/2007 na túto subdivíziu.

Článok 8

Prechodné technické opatrenia

Prechodné technické opatrenia sú ustanovené v prílohe III.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Zasielanie údajov

Keď členské štáty zasielajú Komisii údaje podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktoré sa týkajú vykládok množstiev ulovených populácií, používajú pri tom kódy populácií stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 276, 10.10.1983, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 274, 25.9.1986, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 132, 21.5.1987, s. 9.

(7)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1991, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 17.

(10)  Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1.


PRÍLOHA I

Obmedzenia úlovku a súvisiace podmienky medziročného riadenia obmedzení úlovku, ktoré sa vzťahujú na plavidlá Spoločenstva v oblastiach, v ktorých existujú obmedzenia úlovku podľa druhov a podľa oblasti

Nasledujúce tabuľky obsahujú TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, ak nie je uvedené inak) podľa populácie, rozdelenie medzi členské štáty a súvisiace podmienky medziročného riadenia kvót.

V každej oblasti sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia latinských názvov druhov. Na účely týchto tabuliek sa používajú tieto kódy jednotlivých druhov:

Odborný názov

3-miestny alfabetický kód

Všeobecný názov

Clupea harengus

HER

sleď atlantický

Gadus morhua

COD

treska škvrnitá

Platichthys flesus

FLX

platesa bradavičnatá

Pleuronectes platessa

PLE

platesa veľká

Psetta maxima

TUR

kalkan veľký

Salmo salar

SAL

losos atlantický

Sprattus sprattus

SPR

šprota severná


Druh:

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

subdivízie 30 – 31

HER/3D30.; HER/3D31.

Fínsko

67 777

 

Švédsko

14 892

 

ES

82 669

 

TAC

82 669

Analytický TAC.

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

subdivízie 22 – 24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dánsko

3 809

 

Nemecko

14 994

 

Poľsko

3 536

 

Fínsko

2

 

Švédsko

4 835

 

ES

27 176

 

TAC

27 176

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

vody ES subdivízie 25 – 27, 28.2, 29 a 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Dánsko

3 159

 

Nemecko

838

 

Estónsko

16 134

 

Lotyšsko

3 982

 

Litva

4 192

 

Poľsko

35 779

 

Fínsko

31 493

 

Švédsko

48 032

 

ES

143 609

 

TAC

nepodstatné

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

subdivízia 28.1

HER/03D.RG

Estónsko

16 113

 

Lotyšsko

18 779

 

ES

34 892

 

TAC

34 892

Analytický TAC.

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

vody ES subdivízií 25 – 32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dánsko

10 241

 

Nemecko

4 074

 

Estónsko

998

 

Lotyšsko

3 808

 

Litva

2 509

 

Poľsko

11 791

 

Fínsko

784

 

Švédsko

10 375

 

ES

44 580

 

TAC

nepodstatné

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

vody ES subdivízií 22 – 24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dánsko

7 130

 

Nemecko

3 487

 

Estónsko

158

 

Lotyšsko

590

 

Litva

383

 

Poľsko

1 908

 

Fínsko

140

 

Švédsko

2 541

 

ES

16 337

 

TAC

16 337

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

vody ES subdivízií 22 – 32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dánsko

2 179

 

Nemecko

242

 

Poľsko

456

 

Švédsko

164

 

ES

3 041

 

TAC

3 041

Preventívny TAC.

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

losos atlantický

Salmo salar

Zóna

:

vody ES subdivízií 22 – 31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Dánsko

64 184 (1)

 

Nemecko

7 141 (1)

 

Estónsko

6 523 (1)

 

Lotyšsko

40 824 (1)

 

Litva

4 799 (1)

 

Poľsko

19 471 (1)

 

Fínsko

80 033 (1)

 

Švédsko

86 758 (1)

 

ES

309 733 (1)

 

TAC

nepodstatné

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

losos atlantický

Salmo salar

Zóna

:

subdivízia 32

SAL/3D32.

Estónsko

1 581 (2)

 

Fínsko

13 838 (2)

 

ES

15 419 (2)

 

TAC

nepodstatné

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

šprota severná

Sprattus sprattus

Zóna

:

vody ES subdivízií 22 – 32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dánsko

39 453

 

Nemecko

24 994

 

Estónsko

45 813

 

Lotyšsko

55 332

 

Litva

20 015

 

Poľsko

117 424

 

Fínsko

20 652

 

Švédsko

76 270

 

ES

399 953

 

TAC

nepodstatné

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


(1)  Vyjadrené počtom jednotlivých rýb.

(2)  Vyjadrené počtom jednotlivých rýb.


PRÍLOHA II

Obmedzenia rybolovného úsilia

1.

V prípade rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou členské štáty zabezpečia, aby bol rybolov vlečnými sieťami, dánskymi záťahovými sieťami alebo podobným výstrojom s veľkosťou ôk najmenej 90 mm, žiabrovkami, zakliesňovacími sieťami alebo viacstennými žiabrovkami s veľkosťou ôk najmenej 90 mm, lovnými šnúrami na lov pri dne, dlhými lovnými šnúrami okrem unášaných lovných šnúr, udicami a zariadením na džigovanie povolený maximálne počas:

a)

201 dní neprítomnosti v prístave v subdivíziách 22 – 24 s výnimkou obdobia od 1. do 30. apríla, keď sa uplatňuje článok 8 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1098/2007, a

b)

160 dní neprítomnosti v prístave v subdivíziách 25 – 28 s výnimkou obdobia od 1. júla do 31. augusta, keď sa uplatňuje článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1098/2007.

2.

Maximálny počet dní neprítomnosti v prístave za rok, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v dvoch oblastiach vymedzených v bode 1 písm. a) a b) a loviť ryby s výstrojom uvedeným v bode 1, nesmie prevýšiť maximálny počet dní pridelených pre jednu z týchto oblastí.


PRÍLOHA III

Prechodné technické opatrenia

Obmedzenia rybolovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého

1.

Na palube sa zakazuje ponechávať tieto druhy rýb chytené v týchto zemepisných oblastiach a obdobiach:

Druh:

Zemepisná oblasť

Obdobie

platesa bradavičnatá (Platichthys flesus)

subdivízie 26 až 28, 29 južne od 59° 30′ s. z. š.

od 15. februára do 15. mája

subdivízia 32

od 15. februára do 31. mája

kalkan veľký (Psetta maxima)

subdivízie 25 a 26, 28 južne od 59° 30′ s. z. š.

od 1. júna do 31. júla

2.

Odchylne od bodu 1 možno pri rybolove vlečnými sieťami, dánskymi záťahovými sieťami a podobným výstrojom s veľkosťou ôk najmenej 105 mm alebo pri rybolove žiabrovkami, zakliesňovacími sieťami alebo viacstennými sieťami žiabrovkami s veľkosťou ôk 100 mm alebo viac uchovávať na palube a vykladať vedľajšie úlovky platesy bradavičnatej a kalkana veľkého do 10 % živej hmotnosti celkového úlovku ponechaného na palube a vyloženého počas období zákazu uvedených v bode 1.


Top