Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0113

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 113/2008 zo 7. novembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

OJ L 339, 18.12.2008, p. 102–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 138 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2011; Nepriamo zrušil 22011D0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/113/oj

18.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/102


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 113/2008

zo 7. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha VI k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 103/2008 z 26. septembra 2008 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 101/2008 zo 4. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva (2), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2008, s. 65, sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 2 [nariadenie Rady (EHS) č. 574/72] prílohy VI k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32008 R 0101: nariadenie Komisie (ES) č. 101/2008 zo 4. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2008, s. 15) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2008, s. 65.“

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 101/2008 v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2008, s. 65, v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnení v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 8. novembra 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. novembra 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

J. N. V. knieža Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 20.11.2008, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2008, s. 15.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


Top